Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 24. juni 2020
Lokale: Salen, Brønderslev Bibliotek
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Der er afbud fra Lone Birkmose Lex pga. ferie.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lone Lex var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at 1. stedfortræder på liste V, Kim Østergaard, indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Lone Lex pga. ferie.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Lone Lex pga. ferie.

1. stedfortræder på liste V, Kim Østergaard, er derfor indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Lone Lex var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Hvad bruges på uddannelse og konferencer for byrådsmedlemmer, og hvad er proceduren for tilmelding/deltagelse? Kan der gøres mere for at fremme deltagelse? (Poul Erik Andreasen)
 • Hvad er årsagerne til faldet i placering i erhvervsvenligheden i Dansk Byggeris undersøgelse? (Lene Hansen)
 • Hvad er begrundelsen for Økonomiudvalgets beslutning vedr. personalesituationen på Job- og Ungecentret? (Bettina Bøcker Kjeldsen)
 • Overvejer borgmesteren at genindføre sang som start af byrådsmøderne, og sende byrådsmøderne live til borgerne? (Karsten Frederiksen)
 • Hvad er borgmesterens syn på spørgsmål a la Bettina Bøcker Kjeldsens? (Steen Søgaard Petersen)

Lone Lex var fraværende (Kim Østergaard mødt)

Til toppen


5. Regnskab 2019 - Revisionsberetning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kommunens revisionsselskab - BDO - har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2019.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revision - BDO - har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2019. BDO har afgivet én samlet beretning der både dækker det samlede årsregnskab samt indenfor Beskæftigelsesministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder.

Revisionens konklusion på baggrund af den gennemførte revision er blandt andet følgende:

 • Revisionen har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.
 • Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunens budget og regnskabsvæsen, revision mv.
 • Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
 • Ved den afsluttede revision har revisionen foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.
 • Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.

Staben foreslår, at Byrådet

 • godkender revisionsberetningen for årsregnskabet 2019, og
 • godkender årsregnskabet for 2019 endeligt
Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Det anbefales, at retningslinier for rejser, repræsentation og gaver genvurderes.

Beslutning

Godkendt.

Lone Lex var fraværende (Kim Østergaard mødt)

Bilag

Til toppen


6. Klimarapport 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Som led i Brønderslev Kommunes status som klimakommune er der udarbejdet en klimarapport for 2019. Rapporten viser at kommunen har haft en reduktion i CO2 udledning på 9,2 % fra 2018 til 2019, hvilket er over kravet i jvf. aftalen om klimakommune, hvor målsætningen er en årlig reduktion på mindst 2 %.

Rapporten fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Som led i Brønderslev Kommunes status som klimakommune er der udarbejdet en klimarapport for 2019.

Rapporten vil jf. de indgåede aftaler blive fremsendt til Danmarks Naturfredningsforening.

Af rapporten fremgår bl.a. i hvilken retning miljøpåvirkningen bevæger sig fra år til år, ligesom rapporten skal vise, om kommunen lever op til sine forpligtelser i forhold til aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om en miljømæssige bæredygtig udvikling, konkret udmøntet i aftale om 2 % årlig reduktion af CO2 udledning frem til 2025.

Konklusionen for 2019 er, at Brønderslev Kommune lever op til CO2 reduktion i henhold til Danmarks Naturfredningsforenings kampagne som klimakommune med en reduktion på 9,2 %.

Staben foreslår, at Byrådet tager rapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 10:

Indstilles taget til efterretning.

Der skal være fokus på områder, hvor der er stigninger i CO2.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning med tilslutning til Økonomiudvalgets fokusønske.

Lone Lex var fraværende (Kim Østergaard mødt)

Bilag

Til toppen


7. BRN's årsberetning 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Business Region Northdenmark (BRN) fremsender årsregnskab og årsrapporttil Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Business Region North Denmark (BRN) er klar med årsrapporten INSIGHT BRN for 2019, der fortæller arbejdet og resultaterne i året der gik, samt en strategi- og handlingsplan for 2020.

BRN er samarbejdet mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland om at styrke forudsætningerne for vækst, jobskabelse og udvikling i Nordjylland. En vigtig del af i samarbejdet består i at identificere fælles nordjyske styrker, udfordringer og interesser samt udvikle løsninger, som kan komme hele regionen til gavn. Som business region har BRN en fleksibilitet og handlefrihed til selvstændigt at udpege og arbejde med en række indsatser, der er helt centrale for at skabe vækst og udvikling i Nordjylland.

Det er Bestyrelsen i BRN (de 11 borgmestre og regionsrådsformanden), som sætter retningen for samarbejdet og peger på hvilke dagsordner, der skal arbejdes med i BRN. Dette i dialog og stærkt samspil med erhvervslivet, organisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt operatører på erhvervsområdet.

Bestyrelsen har ønsket, at strategi, handlingsplan og årsrapport for BRN fremsendes til relevante udvalg og råd i kommunerne og Regionen med henblik på orientering om arbejdet i BRN. Materialerne er vedlagt i bilag.

Gode resultater i 2019 trods nye rammer

Ved årets begyndelse trådte erhvervsfremmereformen i kraft. Det betød nye rammer for aktørerne på området og opgaver, der skiftede fra regionalt til statsligt niveau. Dermed skulle BRN sammen med øvrige nordjyske erhvervsfremmeaktører i højere grad orientere sig mod Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervsstyrelsen.

BRN har i den sammenhæng haft stort fokus på at varetage fælles nordjyske interesser og skabe en god dialog med Erhvervsstyrelsen, så der fortsat er opmærksomhed på gode nordjyske indsatser og afsættes midler til konkrete nordjyske udfordringer, styrkepositioner og interesser. Det har blandt andet sikret medfinansiering af nordjyske klynger, Norddanmarks EU-kontor og den fælles nordjyske turismemarkedsføring i 2020. Indsatsen kan også ses i det nordjyske kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi, hvor BRN har været med til at samle en række strategiske og udførende aktører for at sikre et bredt forankret og kvalificeret nordjysk indspil.

En vigtig opgave i BRN har været at identificere særligt prioriterede dagsordner og mærkesager, som i 2019 var guidende for arbejdet med varetagelse af nordjyske interesser. Mærkesagerne går på tværs af emner som bæredygtig vækst, kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur, hvor f.eks. arbejdet for etablering af en 3. Limfjordsforbindelse og rute a26/34 har været emner, der har fyldt meget i 2019.

På aktivitetssiden har grøn omstilling og klimadagsordenen været i fokus i 2019. Der er sat yderligere initiativer i gang omkring fælles strategisk energiplanlægning, interessevaretagelse til fordel for multifunktionel jordfordeling samt udpegning af ny mærkesag med navnet ”Bæredygtig vækst”.

Derudover har aktiviteterne i 2019 haft fokus på kompetent og kvalificeret arbejdskraft til de nordjyske virksomheder. BRN gik sammen med Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, KKR og Regionsrådet om at udforme en fælles politisk ambition med navnet ”Det kompetente Nordjylland – nu og i fremtiden”, der skal bane vej for mere koordinering og flere fælles initiativer på området. Der er i fællesskab også forberedt en videreførelse af Vækst via Viden-initiativet, som er et bredt nordjysk samarbejde, der ved udgangen af året havde skabt grundlag for mere vækst i nordjyske virksomheder gennem 676 match mellem små- og mellemstore virksomheder og højtuddannede.

Dialog, strategiske indsatser og interessevaretagelse er nøgleord for 2020 og frem

Bestyrelsen ønsker også fremadrettet, at BRN-samarbejdet skal have fokus på interessevaretagelse, fælles nordjyske mærkesager og større strategiske indsatser, hvor nordjyske parter koordinerer og arbejder sammen. En forudsætning for at lykkes med ambitionerne er dialog og brede partnerskaber med nordjyske aktører på erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Bestyrelsen ser derfor frem til at have en løbende og involverende dialog med aktørerne om mulige samarbejdsperspektiver, der kan være til gavn for hele Nordjylland.


Gennem den nye flerårige strategi samt en et-årig handlingsplan for 2020 har Bestyrelsen sat retningen og prioriteterne for arbejdet, og har samtidig præciseret hvilke konkrete initiativer og handlingsspor for 2020, der skal medvirke til udmøntning af strategien. Højtuddannet og faglært arbejdskraft, infrastruktur og erhvervsudvikling med fokus på bæredygtig vækst vil fortsat være prioriterede emner i 2020.

Highlights fra strategien er, at:

 • BRN arbejder for at skabe gode rammer og betingelser for bæredygtig vækst, sammenhæng og balance i hele Nordjylland
 • BRN er en politisk samarbejdsplatform med fokus på tætte partnerskaber med øvrige aktører
 • BRN`s handlingsspor er: Interessevaretagelse, koordinering og igangsættelse
 • BRN fokuserer på: Erhvervsudvikling og jobskabelse, kvalificeret arbejdskraft, infrastruktur og internationalt samarbejde


Highlights fra handlingsplanen:

 • For hvert af BRN’s fire indsatsområder beskrives aktuelle dagsordener, mærkesager samt hvilke handlingsspor, der forventes iværksat, og hvilke initiativer, der medfinansieres i 2020
 • Årshjulet for bestyrelsen illustrerer planlagte møder, udvalgte milepæle samt dialogtemaer
 • Handlingsplanen afspejler prioriteterne ved årets start, men i takt med at nye udfordringer og muligheder opstår, udpeges der løbende nye dagsordener og handlingsspor

Kommunaldirektøren foreslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 11:

Indstilles taget til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lone Lex var fraværende (Kim Østergaard mødt)

Bilag

Til toppen


8. Ændrede vilkår for drift af Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag om at Nordjysk Mad I/S's to adresser på Mølleparkvej og Brandevej i Aalborg udskilles, således at Nordjysk Mad I/S fremover alene har adresse på psykiatrisk sygehus i Brønderslev.

Ændringen betyder samtidig en ændring i I/S kontrakten, som efterfølgende skal godkendes i Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. juni 2012 etablering af et interessentskab, Nordjysk Mad I/S, mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune til produktion af mad til indlagte psykiatriske patienter og psykiatriens kantiner samt mad til kommunens plejecentre.

Nordjysk Mad I/S holder til på følgende 3 adresser: Psykiatrisk sygehus, Brønderslev samt Mølleparkvej og Brandevej, Aalborg.

I forbindelse med planlægningen af det igangværende byggeri af Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst har regionsrådet i efteråret 2014 besluttet, at Psykiatrien i Aalborg skal udflyttes til området ved Nyt Aalborg Universitetshospital. Beslutningen betyder, at de 2 adresser i Aalborg skal skilles ud fra Nordjysk Mad I/S, således at Nordjysk Mad I/S fremover alene har produktion på Psykiatrisk sygehus i Brønderslev. Beslutningen betyder samtidig en ændring i interessentskabskontrakten med virkning fra 1. januar 2021.

Med virksomhedsoverdragelsen af Nordjysk Mad I/S, Aalborg til Aalborg Universitetshospital reduceres den forventede fremtidige produktion for Nordjysk Mad I/S med ca. 37 pct. i forhold til den budgetterede produktion i 2020. Samtidig sker der en forskydning mellem interessenterne, således at produktionen til Brønderslev Kommune fremadrettet vil udgøre 70 pct. af den samlede produktion og Psykiatrien 30 pct., mod henholdsvis 47 pct. og 53 pct. for nuværende.

Ændringen medfører ikke ændringer i økonomien for Brønderslev Kommune, og er dermed udgiftsneutral.

Psykiatrien i Region Nordjylland og Sundhed og Velfærd i Brønderslev Kommune anbefaler, at Nordjysk Mad I/S, Aalborg virksomhedsoverdrages til Aalborg Universitetshospital med virkning fra 1. januar 2021, og dermed udtræder af det formaliserede samarbejde. Det anbefales samtidig, at Nordjysk Mad I/S videreføres med køkkenet i Brønderslev. Administrationen har tilpasset interessentskabskontrakten de ændrede vilkår. Den reviderede interessentskabskontrakt skal godkendes af Ældre- og Sundhedsministeriet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender

 • den foreslåede anbefaling om virksomhedsoverdragelse af Nordjysk Mad I/S, Aalborg til Aalborg Universitetshospital og videreførelse af Nordjysk Mad I/S med køkkenet i Brønderslev.
 • den reviderede Interessentskabskontrakt for Nordjysk Mad I/S, herunder godkender at administrationen fremsender interessentskabskontrakten til Ældre- og Sundhedsministeriet med henblik på deres godkendelse.
Personale

Medarbejderne på de to adresser i Aalborg - Mølleparkvej og Brandevej - virksomhedsoverdrages til Aalborg Universitetshospital med virkning fra 1. januar 2021.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 10. juni 2020, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lone Lex var fraværende (Kim Østergaard mødt)

Bilag

Til toppen


9. Indstilling til Vurderingsankenævn


Resume

Sagsforløb: BY

Indstilling af ny repræsentant til Vurderingsankenævnet.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i møde den 29. januar 2020 at indstille Hans Christian Holst til Vurderingsankenævn Nordjylland for perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2022.

Hans Christian Holst er imidlertid også blevet indstillet som medlem til vurderingsankenævnet af Finans Danmark via sit arbejde. Dobbelt medlemskab er ikke muligt.

Hans Christian Holst har orienteret borgmesteren om, at han ønsker indstilling via sit arbejde.

Skatteankestyrelsen anmoder på den baggrund Brønderslev Kommune om at indstille en ny kandidat til at være medlem af Vurderingsankenævnet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Mikael Klitgaard udpeget.

Lone Lex var fraværende (Kim Østergaard mødt)

Til toppen


10. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Destination Nord


Resume

Sagsforløb: BY

Udpegning af bestyrelsesmedlem til Destination Nord.

Sagsfremstilling

Der sammensættes en bestyrelse for Destination Nord, hvis rolle er at være strategisk sparringspartner for direktionen. Dertil skal bestyrelsen sikre formålet med den nye destination, som er en professionalisering af destinationsaktiviteterne på tværs af kommunegrænserne, og at gøre destinationen større og stærkere sammen.

Der sammensættes en bestyrelse af ni personer, der dels kan sætte rammerne for turismeindsatsen og dels har kompetencer til at løfte organisationen mod sine mål og øge den samlede destinations markedsandele.

De fire borgmestre udpeger i fællesskab en professionel formand. Formanden forventes at lægge en del timer i formandsrollen og være en arbejdende formand, der har tæt dialog med direktøren.

Bestyrelsens erhvervsrepræsentanter udpeges for en periode på 2 år. Borgmestrene samt formanden vælges for en hel byrådsperiode.

Borgmesteren er født medlem af bestyrelsen. Viceborgmesteren er udpeget som stedfortræder for borgmesteren.

Derudover skal Byrådet udvælge en erhvervsrepræsentant samt en stedfortræder for erhvervsrepræsentanten.

Borgmesteren foreslår, at Gitte Lunde fra Nygårdsminde Vinggaard udpeges til bestyrelsen for en 2 årig periode.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Lone Lex var fraværende (Kim Østergaard mødt)

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Lone Lex var fraværende (Kim Østergaard mødt)

Til toppen


12. Lukket punkt: Anlæg af ny børnehave i Hjallerup


Beslutning

Godkendt.

Lone Lex var fraværende (Kim Østergaard mødt)

Til toppen


13. Lukket punkt: Renovering af faglokaler


Beslutning

Godkendt.

Lone Lex var fraværende (Kim Østergaard mødt)

Til toppen


14. Lukket punkt: Køb af areal til boligudvikling


Beslutning

Godkendt.

Lone Lex var fraværende (Kim Østergaard mødt)

Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • Ny betalingsmodel til Nordjysk Beredskab
 • NCC sagen status
 • Modtagelse af kage i forvaltning på Facebook
 • AVV bestyrelse drøftelse af ny affaldslov
 • Krav om regnvandsbassin på ny erhvervsgrund - Ø Brønderslevvej

Lone Lex var fraværende (Kim Østergaard mødt)

Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Lone Lex var fraværende (Kim Østergaard mødt)

Til toppen

Opdateret 25. juni 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer