Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 2. september 2020
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Margit Chemnitz.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende, at 1. stedfortræder på liste V, Kim Østergaard, indkaldes til Byrådets møde som følge af afbud fra Margit Chemnitz pga. arbejde.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Der er til dette byrådsmøde afbud fra Margit Chemnitz pga. ferie.

1. stedfortræder på liste V, Kim Østergaard, er derfor indkaldt til Byrådets møde og tiltræder byrådsmødet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af indkaldelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Margit Chemnitz var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Fraværende:

Margit Chemnitz (Kim Østergaard mødt)

Til toppen


5. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020. I Budgetopfølgningen 2 pr. 30 juni 2020, på drift og finansiering, er der stort set balance, der forventes årsafvigelse på 0,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 19,9 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 5,1 mio. kr. i mindreforbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2019.

Samlet resultat

I Budgetopfølgningen 2 pr. 30 juni 2020, på drift og finansiering, er der stort set balance, der forventes årsafvigelse på 0,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

I denne budgetopfølgning er der indregnet forventede udgifter til Covid-19 i 2020 på udvalgsområderne. Derudover er der påfinansieringssiden indarbejdet bl.a. midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet, samt særlig Covid-19 kompensation m.v.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 på hvert politikområde i 2020 vurderet til 9,8 mio.kr. Brønderslev Kommune er kompenseret med 8,4 mio.kr. til Covid-19 udgifter for 2020. Kompensationen af udgifter til Covid-19 vurderes af Staten på et senere tidspunkt og der kan derfor komme en regulering til det udmeldte beløb.

På øvrig drift, som primært er beskæftigelsesområdet, er der indarbejdet et forventet merforbrug på 48,2 mio.kr. - svarende til den oplyste midtvejsregulering af udgifter til forsikrede ledige samt øvrige overførselsudgifter.

Covid-19 udgifter

Økonomiudvalget

2,1

Administration

0,5

Forsikring, beredskab og bygninger

1,6

Børne- og Skoleudvalget

2,1

Skoler og undervisning

1,4

Dagtilbud

0,7

Fritids- og Kulturudvalget

0,3

Fritid, kultur og bibliotek

0,3

Ældreomsorgsudvalget

4,5

Ældreomsorg

4,5

Social- og Sundhedsudvalget

0,8

Sundhed

0,3

Socialpsykiatri, handicap og misbrug

0,5

Total

9,8

Det øvrige merforbrug som er opgjort til 9,7 mio.kr. dækker over flere justeringer som kan læses på de efterfølgende sider i denne budgetopfølgning, men merforbruget skyldes primært, merforbrug på Børne og familieområdet 4,2 mio.kr., Unge Familier i UngeCentret 2,7 mio.kr. samt handicap og psykiatri, myndighed 5,0 mio.kr.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 68,3 mio. kr. Beløbet består primært af midtvejsreguleringer samt en ekstraordinær kompensation pga. Covid-19, i alt 58,9 mio. kr. Herudover er der i budget 2020 budgetteret med en udgift til efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 9 mio. kr. På skatter er der en merindtægt på 0,6 mio. kr. og på renteindtægter forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr.

Direktionen deltager i behandling af punktet.

Indstilling

Direktionen, 18. august pkt. 5:

Direktionen udtrykker tilfredshed med, at budgetopfølgning 2 stort set udviser balance. Samtidig skal det understreges, at der er stor usikkerhed med budgetopfølgningen pga. skønnet over udgifter som følge af covid-19 er meget usikkert. Især påoverførselsudgifterne er der meget store usikkerheder med hensyn til udgiftsniveauet, hvorfor der også kan forventes en yderligere midtvejsregulering af indtægterne i 2020.

Udover merudgifterne til covid-19 er de største udfordringer i budgetopfølgningen merudgifterne på det specialiserede voksenområde, samt det samlede Børn og ungeområde. Herudover er der stigende udgifter på ældreområdet siden sidste budgetopfølgning, bl.a. på grund af flere plejehjemspladser end budgetteret.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 17. august 2020, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 19. august 2020, pkt. 4:

Til efterretning.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2020, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 19. august 2020, pkt. 4:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget forventer en fortsat effekt af arbejdet med KLK-rapporten, ligesom udvalget udbeder sig et notat om de sager, der giver anledning til merudgifter i indeværende år.

Lars Bisgaard var fraværende.

Fritids-. og Kulturudvalget, 20. august 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgning 2 taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 26. august 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Margit Chemnitz (Kim Østergaard mødt)

Bilag

Til toppen


6. Regulering vedr. lovændringer fra lov- og cirkulæreprogram 2021, DUT kompensation 2020


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

På lov- og cirkulæreprogrammet 2021 er der en række lovgivningsændringer, der har konsekvenser i 2020. Brønderslev Kommune modtager 3,644 mio. kr.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune modtager 3,644 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2021, der har konsekvenser i 2020.

Konsekvenserne ved de enkelte lovændringer fordeler sig på politikområderne, jf. bilag.

Staben foreslår, at Byrådet giver en tillægsbevilling på 3,644 mio. kr. fordelt på politikområderne.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 18. august 2020, pkt. 8:

Anbefales indarbejdet, på nær efterreguleringen vedr. indsatsplanerne på vandforsyningsområdet, hvor der bør reguleres med restbudget for 2020.

Økonomiudvalget, 26. august 2020, pkt. 6:

Direktionens indstilling indstilles godkendt.

Vandforsyningsområdets restbudget er 350.000 kr.

Beslutning

Godkendt.

Manko finansieres af kassebeholdning.

Fraværende:

Margit Chemnitz (Kim Østergaard mødt)

Bilag

Til toppen


7. Konsekvens i budget 2020 ved ændret pris- og lønudvikling mellem 2019 og 2020


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Ifølge KL's seneste skøn har prisudviklingen mellem år 2019 og 2020 været lavere end den skønnede udvikling, der blev anvendt til udarbejdelse af budget 2020. Det seneste skøn på lønudviklingen er på stort set samme niveau som tidligere skønnet.

Staben har beregnet forskellen mellem den skønnede udvikling anvendt i budget 2020 og KL's seneste skøn på pris- og lønudvikling mellem 2019 og 2020.

Byrådet skal tage stilling til, om budget 2020 skal korrigeres for forskellen.

Sagsfremstilling

Økonomi har lavet en genberegning af budget 2020 baseret på KL's seneste skøn på pris- og lønudviklingen mellem 2019 og 2020.

For Brønderslev Kommune giver det en mindre pris- og lønfremskrivning på 5,7 mio. kr. i budget 2020.

Heraf vedrører 0,1 mio. kr. en større lønfremskrivning og 5,8 mio. kr. vedrører en mindre fremskrivning af priser. I budget 2020 er der allerede indarbejdet en reduktion på 2,6 mio. kr. på prisfremskrivningen.

Det fremgår af vedhæftet bilag, hvordan den ændrede pris- og lønfremskrivning er fordelt på politikområder og udvalg.

Staben foreslår, at Byrådet tager stilling til, om budget 2020 skal korrigeres for den ændrede pris- og lønfremskrivning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 18. august 2020, pkt. 7:

Direktionen indstiller, at der ikke reguleres i forhold til ændringer i lønindeks.

Da prisindeksreguleringen bl.a. indeholder store beløb vedr. energi, mellemkommunale afregninger og foreningstilskud, som ikke umiddelbart er mulige at tilpasse i løbet af 2020, anbefales at der kun reguleres for dele af restbeløbet på 3,2 mio. kr. (5,8 – 2,6).

Økonomiudvalget, 26. august 2020, pkt. 7:

Det indstilles at der tilbagereguleres med 1,3 mio. kr. på prisindeks.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Margit Chemnitz (Kim Østergaard mødt)

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af vision for fælles strategisk energiplan


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Den fælles strategiske energiplan for Nordjylland (SEP NORD) står over for at skulle sætte fase 2 i gang, efter at der har været afholdt visionskonference om den fælles vision og tidsplan for, hvordan og hvornår Nordjylland skal være selvforsynende med vedvarende energi.

Byrådet skal tage stilling til, om visionen for SEP NORD kan godkendes og tage orientering om igangsættelse af fase 2 til efterretning.

Sagsfremstilling

En fremtid, hvor Danmark er selvforsynende med vedvarende energi kræver en omstilling af energi- og transportsystemet ud fra langsigtede og strategiske valg og kendskab til lokale forhold. Med en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) skabes en platform for styrket samarbejde og koordinering mellem kommunerne og med regionen til at fremme dette.

Kommunerne er i forvejen ansvarlige for den lokale energiplanlægning, omstilling af bygninger, forsyninger, erhverv og transport. Energiplanen sikrer en fælles retning for Nordjyllands omstilling til et integreret energi- og transportsystem, samtidig med, at der tiltrækkes investeringer og skabes nordjyske jobs.

Business Region North Denmark (BRN) godkendte i september 2018 at sætte SEP NORD i gang på baggrund af kommunernes forarbejde med kortlægning, analyser og scenarier for, at Nordjylland bliver selvforsynende med vedvarende energi. Arbejdet er inddelt i tre faser:

 • Fase 1 handler om at skabe fælles vision og retning mellem de mange aktører.
 • Fase 2 handler om at omsætte den fælles vision og retning til en strategisk energiplan, som skal godkendes i Byrådene og Regionsrådet.
 • Fase 3 handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører i form af planer, projekter, investeringer og indsatser.

Fælles vision for Nordjylland

Som kulminationen på fase 1, og på baggrund af bidrag fra erhverv, forsyninger, foreninger, borgere og politikere, blev der den 5. marts 2020 afholdt en visionskonference, hvor alle medlemmer af de nordjyske byråd og Regionsrådet var inviteret. Formålet var at opnå en tværgående drøftelse af ambitionsniveauet for omstilling til vedvarende energi i Nordjylland. På visionskonferencen deltog 42 politikere i at sætte retningen for en fælles nordjysk vision, der lyder:

”Nordjylland skal være Danmarks grønne energiregion.

Der skal sættes turbo på omstillingen mod det integrerede energi- og transportsystem med det mål, at Nordjylland er selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Denne ambitiøse målsætning kan kun opnås ved at udnytte Nordjyllands styrkepositioner inden for energi i et samspil mellem vidensinstitutioner, erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører, så der samtidig skabes vækst og grønne arbejdspladser. Det er afgørende for en hurtig omstilling, at borgerne og foreningerne i regionen deltager i og tager ejerskab til den grønne omstilling. Som Danmarks grønne energiregion vil Nordjylland yde et væsentlig bidrag til at reducere drivhusgasser og understøtte nationale og internationale klimamålsætninger.”

Visionen blev godkendt på mødet i BRN’s Bestyrelse den 19. juni 2020, og er herefter sendt til godkendelse i de 11 byråd og Regionsrådet. Visionen er skrevet ind i et aftaledokument indgået af BRN’s Bestyrelse, som også indeholder opmærksomhedspunkter indsamlet i fase 1.

Igangsætning af SEP NORD, fase 2

Visionen er omdrejningspunkt for en strategisk energiplan for Nordjylland i fase 2, hvor fokus er på at finde de lokale indsatser. Det skal ske med input fra alle kommuner, regionen, erhverv, forsyninger, borgere og organisationer. Det skal afklares, hvordan den enkelte kommune vil bidrage til den samlede nordjyske omstilling til vedvarende energi, med afsæt i kommunens egne styrker, udfordringer og behov.

Indsatserne i fase 2 omfatter bl.a.:

 • Indledende interviewrunder og faglig inddragelse samt kommunikation.
 • Basispakke i hver kommune med en involverende workshop for politikere, lokale erhverv, organisationer, forsyninger og borgere, nedsættelse af et lokalt energiråd og synliggørelse af cases, der viser styrkepositioner i hver kommune.
 • Dialog og inddragelse af Strategisk Energiråd for Nordjylland (SEN), virksomheder, forsyninger, leverandører, transportaktører, land- og skovbrug, borgergrupper og investorer.

Fase 2 afsluttes med, at den samlede strategiske energiplan for Nordjylland sendes til godkendelse i byrådene og Regionsrådet. Herefter igangsættes fase 3, hvori planen skal omsættes til konkrete handlingsspor og projekter samt i planer i de enkelte kommuner.

Aktiviteterne i fase 2 afvikles i perioden fra april 2020 til juni 2021 og har et samlet budget på 1.827.000 kr. Heraf finansierer de 11 kommuner til sammen de 220.000 kr. i kontante tilskud og 582.000 kr. i timer, mens regionen finansierer 125.000 kr. i timer. Kommunernes udgifter og fordelingen heraf er baseret på den fordelingsnøgle, som blev vedtaget i september 2018 ved igangsættelse af fase 1. De resterende 900.000 kr. finansieres af BRN’s fælles midler.

SEP NORD er en del af den fælles nordjyske klimaindsats

Hvor SEP NORD primært handler om klimaindsatserne inden for energi og transport, arbejder kommunerne og regionen også med indsatser inden for fx ressourceanvendelse, teknologi- og erhvervsudvikling, arealanvendelse og klimatilpasning. BRN gør derfor opmærksom på, at der i samarbejde med KKR Nordjylland og Region Nordjylland arbejdes på at sikre størst mulig sammenhæng og synergi mellem de strategier og indsatser, der igangsættes på klimaområdet. I processen med at udarbejde SEP NORD vil der derfor være opmærksomhed på samspil med andre regionale strategier på området, herunder den fælles nordjyske mobilitetsstrategi, indsatser og projekter i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Green Hub Denmark, mfl.

Der arbejdes ligeledes i BRN og KKR regi på en udvidelse af projekt DK-2020, som er et nationalt pilotprojekt om udarbejdelse af kommunale klimaplaner støttet af Realdania (pt. deltager Jammerbugt og Frederikshavn Kommune som eneste nordjyske kommuner). Der vil senere i efteråret blive sat et punkt på byrådet vedrørende kommunens deltagelse i projekt DK-2020, herunder vurdering af økonomi og ressourcer i forbindelse hermed.

Forvaltningen er opmærksom på, at der skal ske en koordinering af kommunens indsatser på energi og klimaområdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender vision for SEP NORD, og tager orientering om igangsættelse af fase 2 til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. august 2020, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 26. august 2020, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Margit Chemnitz (Kim Østergaard mødt)

Bilag

Til toppen


9. Ændring af vedtægter for I/S Reno-Nord


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno-Nord har fremsendt anmodning om, at ejerkommunerne godkender en vedtægtsændring for I/S Reno-Nord, så kommuner kan deltage som interessent i Reno-Nord for lige præcis de opgaver indenfor affaldshåndtering, som den pågældende kommune måtte ønske. De nye vedtægter kan kun træde i kraft, hvis alle de nuværende interessenter er enige om det.

Byrådet skal tage stilling til, om de nye vedtægter kan godkendes.

Sagsfremstilling

I/S Reno-Nord ønsker at ændre sine vedtægter med henblik på at være forberedt på en fremtid, hvor affaldsforbrænding ikke længere er den absolutte kerneopgave på affaldsområdet.

Det indebærer bl.a. en model med en langt større grad af fleksibilitet, så en kommune kan deltage i de opgavetyper, som er relevant for den pågældende kommune.

For Brønderslev Kommunes vedkommende kunne det fx være affaldsforbrænding og deponi, hvor Brønderslev Kommune allerede deltager i forhold til tidligere Dronninglund Kommune. Men vedtægtsændringerne betyder også, at Brønderslev Kommune fx kunne deltage med hensyn til sorteringsanlægget for plast & metal. Den mere fleksible struktur har også været omtalt som en ”a la carte model”.

Modellen indebærer bl.a., at kommuner, som ikke i øjeblikket er medejere af I/S Reno-Nord, kan træde ind på enkeltområder. Fx kunne det være relevant for Hjørring Kommune at træde ind som interessent med hensyn sorteringsanlægget for plast & metal uden samtidig at skulle deltage i Reno-Nords øvrige opgaver.

Processen i Reno-Nord inkl. behandling i bestyrelsen

Reno-Nords varetager aktiviteter indenfor følgende områder:

 • Affaldsforbrænding
 • Deponering
 • Betonknusning
 • Farligt affald
 • Sortering og afsætning af indsamlet plast- og metalaffald
 • Håndtering af have- og parkaffald (biomasseaffald)
 • Håndtering af elektronikaffald
 • Håndtering af rent træaffald
 • Håndtering af papir- og papaffald

Bestyrelsen i Reno-Nord besluttede den 1. oktober 2019 at iværksætte proces om ændring af vedtægterne. Dette var delvist foranlediget af, at Brønderslev Kommunes økonomiudvalg ikke ville godkende en låneoptagelse til en ny mandskabsbygning på Rærup Deponi.

Advokatfirmaet Bech-Bruun har været juridisk rådgiver for Reno-Nord i processen, og der har desuden været afholdt adskillige møder i planlæggergruppen og chefteknikergruppen for Reno-Nords interessenter. Der er således tale om et meget grundigt forarbejde.

Bestyrelsen for I/S Reno-Nord godkendte på møde den 24. juni 2020 forslagene til ændring af vedtægterne.

I de følgende afsnit er de vigtigste punkter af betydning for Brønderslev Kommune gennemgået. Det er vigtigt at understrege, at ændringerne af vedtægter for Reno-Nord ikke medfører begrænsninger for Brønderslev Kommune i forhold til kommunens eventuelle fremtidige beslutninger om tilhørsforhold til affaldsselskaberne AVV I/S og I/S Reno-Nord. Tværtimod betyder vedtægtsændringerne, at Brønderslev Kommune har flere frihedsgrader i forhold fremtidige beslutninger på affaldsområdet.

Såfremt Brønderslev Kommune i fremtiden måtte beslutte at ophøre med at være interessent i Reno-Nord med hensyn til affaldsforbrænding vil dette kunne ske med virkning fra 2023, fordi Reno-Nord bliver færdig med at afvikle gæld på energianlægget i løbet af 2022. Dette indebærer bl.a., at forbrændingsprisen for restaffald sandsynligvis vil kunne halveres fra 2023.

Vigtige aspekter af Reno-Nords vedtægtsændringer fra en Brønderslev Kommune vinkel

Brønderslev Kommune har siden kommunalreformen været interessent i Reno-Nord med en andel på 43 %, fordi dette afspejler befolkningstallene i tidligere Dronninglund Kommune i forhold til kommunens samlede indbyggertal. Brønderslev Kommune deltager i aktiviteter inden for affaldsforbrænding og deponi, men altså med en andel på 43 %.

Vedtægtsændringerne får især betydning med hensyn til opgørelse af hæftelse, ejerandel, stemmevægt og antallet af bestyrelsesmedlemmer.

Hæftelse

I de nuværende vedtægter hæfter kommunerne for Reno-Nords samlede gæld for alle affaldsaktiviteter, dog således at den enkelte kommune kun hæfter for den andel, som kan udregnes på grundlag af kommunens indbyggertal i forhold til det samlede indbyggertal i alle ejerkommunerne.

I de nye vedtægter vil en kommune kun hæfte for de opgaver, som kommunen har opgaveoverført. Det betyder fx, at hvis Reno-Nord optager gæld med henblik på håndtering af farligt affald, vil Brønderslev Kommune fremover ikke hæfte for denne gæld, fordi Brønderslev Kommune ikke deltager i denne aktivitet.

Det betyder desuden, at en kommune ikke (som hidtil) vil kunne blokere for optagelse af ny gæld inden for en aktivitet, som den pågældende kommune ikke deltager i.

Ejerandel af energianlæg og deponi

Energianlægget på Reno-Nord udgør 79,9 % af den samlede omsætning (2017-tal), mens fx deponi kun udgør 6 % af omsætningen. I opgørelse af den enkelte kommunes ejerandel tages der højde for omsætningen indenfor de forskellige affaldsopgaver. Da Brønderslev Kommune kun deltager i Reno-Nord med opgaverne affaldsforbrænding og deponi (for tidligere Dronninglund Kommune) kan der med denne vægtede model beregnes en ejerandel på 4,4 % for Brønderslev Kommune for henholdsvis affaldsforbrænding og deponi.

Antal bestyrelsesmedlemmer og stemmevægt

I forbindelse med ændring af vedtægterne har det været et ønske at reducere antallet af medlemmer af Reno-Nords bestyrelse. Ifølge de nye vedtægter vil antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 15 til 13. Hver interessent har ret til at udpege ét medlem til bestyrelsen pr. påbegyndt 25.000 indbyggere korrigeret for vægtningen af de enkelte affaldsaktiviteter og korrigeret for antallet af sommerhuse i de enkelte kommuner. Brønderslev Kommune er på den måde berettiget til 1 bestyrelsesmedlem. Stemmevægten er beregnet til 3,88 %. Dette tal er mindre end førnævnte 4,4 %, fordi de 4,4 % er Brønderslev Kommunes ejerandele af energianlæg og deponi, mens de 3,88 % er Brønderslev Kommunes samlede ejerandel af Reno-Nord.

I bilaget ”Udkast til vedtægter” er der på de sidste sider en udførlig opgørelse over beregning af ejerandel, stemmevægt, hæftelsesforhold mv.

Såfremt der optages nye interessenter til en given affaldsopgave (fx hvis Hjørring Kommune ønsker at deltage i sorteringsanlægget for plast & metal), vil der ske en forskydning i ejerandele mv., så der altid vil være et retfærdigt forhold mellem deltagelse, indflydelse og hæftelse.

Overordnet set er det fagforvaltningens opfattelse, at de nye vedtægter er udtryk for en mere fleksibel og dynamisk tilgang til fremtidige store forandringer indenfor behandling, håndtering og genanvendelse af affald. Det er også fagforvaltningens opfattelse, at det er vigtigt for Brønderslev Kommune at bevare tilknytningen til Reno-Nord. Det skyldes især, at Reno-Nords kapacitet for modtagelse af affald til deponi er meget stor (størrelsesordenen mindst 75 år), hvorimod AVV’s deponikapacitet vil være opbrugt i løbet af de næste ca. 5 år.

Vedtægterne i relation til Brønderslev Kommunes fremtidige tilgang til opgaver på affalds- og genanvendelsesområdet

De foreslåede vedtægtsændringer har til hensigt at fjerne nogle uhensigtsmæssigheder i de nuværende vedtægter, så Reno-Nord er bedre rustet til fremtiden.

For Brønderslev Kommune betyder vedtægtsændringerne, at kommunen får en højere grad af fleksibilitet med hensyn til fremtidige udfordringer på affaldsområdet.

Vedtægtsændringerne har ikke betydning for følgende udfordringer for Brønderslev Kommune indenfor affaldsområdet:

 • kommunens fremtidige tilhørsforhold til Reno-Nord og AVV
 • kommunens fremtidige håndtering af separat indsamling af mad- og restaffald
 • kommunens fremtidige håndtering af 10 fokusfraktioner i det forlig, som folketinget vedtog den 16. juni 2020

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender ændringerne af vedtægterne for I/S Reno-Nord.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. august 2020, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 26. august 2020, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Margit Chemnitz (Kim Østergaard mødt)

Bilag

Til toppen


10. Årsberetning 2019 - Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel //S har udarbejdet årsrapport 2019.

Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen for modtagestationen den 11. februar 2020. Årsrapporten viser et underskud på 2,9 mio. kr. Årsresultatet skal ses i lyset af, at Modtagestation Vendsyssel I/S i 2019 har udskilt væsentlige aktiviteter i MV Farligt Affald A/S, der er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. Selskabet varetager kommunale opgaver vedrørende indsamling og behandling af farligt affald.

Modtagestation Vendsyssel I/S har i 2019 udskilt behandlingsaktiviteterne for farligt affald, oliebehandling, behandling, sortering og omemballering af øvrig farligt affald i et aktieselskab, MV Farligt Affald A/S, der er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S. Denne ændring er godkendt af Byrådet den 26. juni 2019.

Alle omkostninger til etablering af det nye selskab er afholdt af Modtagestation Vendsyssel I/S, hvilket kommer til udtryk i det økonomiske resultat for 2019.

Resultatopgørelse i årsrapporten (i kr.):

Indtægter i 2019

4.004.943 kr.

Andre driftsindtægter (se note 2 s. 17 i årsrapporten (bilag til denne sagsfremstilling))

1.904.179 kr.

Indtægter i alt

5.909.122 kr.

Omkostninger i 2019

7.404.422 kr.

Andre driftsomkostninger (husleje og omkostninger til produktion)

361.156 kr.

Omkostninger i alt

7.765.578 kr.

Resultat før afskrivninger

-1.856.456 kr.

Afskrivninger

-1.129.860 kr.

Resultat før finansielle poster

-2.986.316 kr.

Renter

135.604 kr.

Årets resultat

-2.850.712 kr.

I årsrapporten (s. 9) er der følgende ledelseskommentar til det økonomiske resultat (med kursiv):

Segmentet Fællesfunktion (MV 1/S) har opnået et resultat på -2.851 tkr. Hvilket skal ses i lyset af et overskud på 738 tkr. i MV Farlig Affald A/S og den omstændighed, at der er anvendt ca. 1.363 tkr. til bl.a. etablering af MV Farlig Affald A/S, samt en nedskrivning af materielle anlægsaktiver med 1.130 tkr.

Årsresultatet har nedbragt egenkapitalen til 6.794.484 kr. pr. 31. december 2019.

I tidligere årsrapporter fra Modtagestation Vendsyssel I/S er der opgjort resultaterne for udvalgte segmenter, fordi der ikke har været sammenfald mellem brugere og interessentkommuner. I segmentet Klinisk Risikoaffald er der opnået et resultat på -146.000 kr. mod budgetteret -100.000 kr. I segmentet Olie- og Benzinudskillere er der opnået et resultat på 16.257 kr. mod budgetteret 0 kr.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgerne / brugerne, ud over at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen på affaldsområdet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. august 2020, pkt. 12:

Årsrapporten blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 26. august 2020, pkt. 16:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Margit Chemnitz (Kim Østergaard mødt)

Bilag

Til toppen


11. Budget 2021 - Modtagestation Vendsyssel I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Modtagestation Vendsyssel I/S har fremsendt forslag til takster og budget 2021 til godkendelse i ejerkommunerne. Forslaget blev godkendt af modtagestationens bestyrelse den 17. marts 2020.

Taksterne og budgettet afspejler, at Modtagestation Vendsyssel I/S i 2019 har udskilt væsentlige aktiviteter i MV Farligt Affald A/S, som er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S. Der er således tale om et mere enkelt budget og færre takster end hidtil.

Byrådet skal tage stilling til, om taksterne og budgetforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Modtagestation Vendsyssel I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommuner. Selskabet varetager kommunale opgaver vedrørende indsamling og behandling af farligt affald.

Modtagestation Vendsyssel I/S har i 2019 udskilt behandlingsaktiviteterne for farligt affald, oliebehandling, behandling, sortering og omemballering af øvrig farligt affald i et aktieselskab, MV Farligt Affald A/S, der er 100 % ejet af Modtagestation Vendsyssel I/S. Denne ændring er godkendt af Byrådet den 26. juni 2019. Budgetforslaget for 2021 er derfor udarbejdet med de tilbageværende aktiviteter klinisk risikoaffald, kremering (af kæledyr) og tømningsordningen for olie- og benzinudskillere.

Mængde og omsætning

I budgettet for 2021 er der regnet med følgende mængder og omsætning:

Aktivitet

Mængde

Omsætning

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2020

Budget 2021

Klinisk risikoaffald *)

900 t

500 t

3.350.000 kr.

4.300.000 kr.

Olie- og benzinudskillere

650 tømninger

650 tømninger

500.000 kr.

520.000 kr.

*) I mængden af klinisk risikoaffald er der i skemaet kun angivet lokale mængder, hvorimod der i omsætningen også er indregnet import fra Tyskland.

For begge ovennævnte aktiviteter er der efter hvile-i-sig-selv princippet regnet med, at der er balance mellem indtægter og udgifter

Takster budget 2021

I budgettet er der foreslået følgende takster for 2021 (kr. ekskl. moms):

Klinisk risikoaffald, abonnement

110 l sæk, ugeafhentning, pr. år

4.676

449 l kasser pr. stk.

202

Vævsaffald

120 l fad

964

Olie- og benzinudskillere

Bundtømning

878

I alle ovennævnte takster er der tale om en 2 % stigning i forhold til taksterne for 2020 svarende til almindelig prisfremskrivning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte budforslag, og at budgetforslaget og takster indgår som grundlag for Brønderslev Kommunes kommende budget for affaldsområdet for 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 17. august 2020, pkt. 13:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 26. august 2020, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Margit Chemnitz (Kim Østergaard mødt)

Bilag

Til toppen


12. Forundersøgelse Ny Hedelund


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Brønderslev Kommune har i samarbejde med Realdania fået udarbejdet en forundersøgelse for et Ny Hedelund. Forundersøgelsen er udarbejdet af en gruppe udpegede rådgivere og indeholder et koncept, potentialer og en bæredygtig forretningsplan for et nyt Hedelund som et nyt samlingssted i Rhododendronparken.

Der skal træffes beslutning om at arbejde videre med en realisering af Ny Hedelund på baggrund af forundersøgelsen.

Sagsfremstilling

Real Dania gav i november 2019 tilsagn om at støtte udarbejdelse af en forundersøgelse for et ny Hedelund med 250.000 kr. Styregruppen for etablering af Ny Hedelundsbygning blev i den forbindelse ændret, og Real Dania fik en plads i styregruppen.

På baggrund af en inviteret udbudsrunde blev Urland og Johanne Bugge valgt som rådgivere til gennemførelse af forundersøgelsen.

Forundersøgelsen har haft til formål at tilvejebringe et bredt fagligt funderet vidensgrundlag for, hvordan Ny Hedelund kan blive et livligt og langtidsholdbart samlingssted og et landmærke for Brønderslev by, der styrker Brønderslev som et attraktivt sted at bo og et spændende sted at besøge.

Styregruppen og rådgiverne har i forbindelse med forundersøgelsen været i dialog med en bred kreds af interessenter på tværs af skole-, sports-, fritids- og kulturinstitutioner og foreninger i Brønderslev for at inddrage deres interesser og ønsker for et Nyt Hedelund. Flere aktører er blevet interviewet, der er blevet afholdt en række virtuelle møder og en kombineret fysisk/virtuel workshop med det formål at afdække behov, ressourcer og kortlægge synergier for et Nyt Hedelund.

Forundersøgelsen peger på, at et Ny Hedelund skal opfylde flere behov i byen og samtidig tilbyde noget nyt, der kan medvirke til at løfte byen og Rhododendronparken.

Der anbefales, at Ny Hedelund får et flerstrenget formål:

 • Ny Hedelund skal danne rammerne om et spisested, som både kan henvende sig til lokale og besøgende
 • Ny Hedelund skal være et sted, som formidler og understøtter fortællingen om Rhododendronparken, dens landskab, naturindhold og kulturhistorie
 • Ny Hedelund skal understøtte og supplere Den Runde Pavillons aktiviteter og virke og tilbyde fysiske rum og oplevelser, som udvider Den Runde Pavillons rammer om kulturliv og møder

Forundersøgelsen indeholder et økonomisk overslag på etableringsomkostninger og scenarier for drift og organisering.

Forundersøgelsen blev præsenteret for Byrådet på et temamøde den 24. juni 2020. Den 21. august afholdes et offentligt møde, hvor styregruppen og rådgiverne vil præsentere forundersøgelsen for alle interesserede.

Styregruppen foreslår, at Byrådet godkender:

 • at der arbejdes videre med realisering af Ny Hedelund på baggrund af forundersøgelsen, herunder at indlede forberedelser til en arkitektkonkurrence
 • at der arbejdes videre med at søge fonde om medfinansiering til realisering af Ny Hedelund
Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 26. august 2020, pkt. 18:

Indstilles godkendt, herunder at der udarbejdes ansøgning til Realdania.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Margit Chemnitz (Kim Østergaard mødt)

Bilag

Til toppen


13. Valgmetode for afvikling af Ældrerådsvalg 2021


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Efter ønske fra Ældrerådet anmodes Byrådet om at træffe beslutning om valgmetode for afvikling af Ældrerådsvalget i november 2021.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I november 2021 skal der afvikles valg til Ældrerådet i Brønderslev Kommune. Der skal vælges ni kandidater og to suppleanter.

Af gældende vedtægter for Ældrerådet i kommunen fremgår følgende af § 5 Valg:

Byrådet og Ældrerådet sørger for, at der afholdes valg hvert 4. år og fastlægger de nærmere retningslinjer for valget. Kommunen afholder alle udgifter i forbindelse med valget. Valget afholdes i samme måned som valg til Byrådet. Personer, der har fast ophold i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til Ældrerådet. Valget kan afholdes som brevstemmevalg eller fremmødevalg.

I Brønderslev Kommune er der ca. 10.000 vælgere til Ældrerådet. Ældrerådsvalget har hidtil været afviklet som brevstemmevalg. Ved seneste Ældrerådsvalg i 2017 var stemmeprocenten på 48,1 %.

Den gennemsnitlige stemmeprocent for kommuner, der afvikler ældrerådsvalg som fremmødevalg er 63,8 %, mens den gennemsnitlige stemmeprocent for kommuner, der bruger brevstemme som valgmetode er 43,7 %. Eksempelvis steg stemmeprocenten i Vesthimmerlands Kommune fra 47,4 % i 2013 til 69,3 % i 2017 ved en ændring af valgmetoden fra brevstemme til fremmøde.

Udgifterne ved fremmødevalg vil være 310.000 kr., såfremt valget afvikles samme dag og sted som kommunalvalget, hvoraf 160.000 kr. vil være engangsudgifter det første år.

Udgifterne ved brevstemmevalg vil være 270.000 kr., hvilket især skyldes øget portoudgifter sammenlignet med forrige ældrerådsvalg.

Ved seneste kommunalvalg blev det vurderet, at de fysiske rammer kan rumme ældrerådsvalg som fremmødevalg. Udgifterne ved fremmødevalg er kalkuleret efter, at der overvejende findes frivillige til valgstyring og optælling af stemmer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet træffer beslutning om valgmetode og medtager udgifterne hertil i budgetlægningen for 2021.

Personale

Ingen.

Økonomi

Udgifterne til Ældrerådsvalg budgetteres på Politikområde 101-Politisk Virksomhed.

Nedenfor er vist et sammendrag over de forventede udgifter ved Fremmødevalg og Brevvalg.

Det bemærkes, at stigningen i udgifterne ved brevvalg hovedsagelig skyldes en stigning i portoudgiften.

Indstilling

Ældrerådet, 12. august 2020, pkt. 6:

Ældrerådet anbefaler, at der arbejdes videre med fremmødevalg. Ældrerådet er indstillet på, at frivilligt mandskab skal indhentes til opgaven.

Annette Thomsen og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 19. august 2020, pkt. 10:

Udvalget indstiller fremmødevalg.

Økonomiudvalget, 26. august 2020, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fremmødevalg godkendt.

Fraværende:

Margit Chemnitz (Kim Østergaard mødt)

Til toppen


14. Mødekalender 2021


Resume

Sagsforløb: DIR

Byrådet skal tage stilling til forslag til mødekalender for 2021.

Sagsfremstilling

Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødekalender for 2021 - baseret på tidligere vedtagne principper:

 • Der er planlagt ét møde pr. måned i alle udvalg og et møde pr. måned i Byrådet med forudgående temamøde.
 • Der holdes strategiseminar i foråret.
 • Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli samt i efterårsferien (uge 42).
 • I uge 26 og 33 må der ikke være møder i de stående udvalg.
 • Der skal ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.
 • Rådenes møder skal ligge senest i ugen før de stående udvalg, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden
 • De stående udvalgs møder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden
 • Der er planlagt ét ekstra møde i både Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetbehandlingen.
 • Der er taget hensyn til KØF, KL’s Topmøde, Byrådets forårsseminar, budgetseminar, valg, fintælling og konstituering.
 • Der er planlagt ekstra møder i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget – sat på som (TM) og (ØK).

Staben foreslår, at Byrådet godkender mødekalenderen for 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. august 2020, pkt. 6:
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt, under forudsætning af at byrådsmøde den 23. juni 2021 flyttes.

Fraværende:

Margit Chemnitz (Kim Østergaard mødt)

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Fraværende:

Margit Chemnitz (Kim Østergaard mødt)

Til toppen


16. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb til kloakseparering


Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Margit Chemnitz (Kim Østergaard mødt)

Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • Budgetmateriale fra Temamøde
 • Status på NCC sagen

Fraværende:

Margit Chemnitz (Kim Østergaard mødt)

Til toppen


18. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Margit Chemnitz (Kim Østergaard mødt)

Til toppen

Opdateret 3. september 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer