Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 16. september 2020
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Johannes Trudslev.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Ingen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


5. Budget 2021 - 1. behandling af Budget 2021 og overslagsårerne 2022 - 2024


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Basisbudget for 2021 og overslagsårene 2022 - 2024 fremsendes til drøftelse og 1. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet basisbudget for 2021 og overslagsårene 2022 - 2024 til 1. behandling i Økonomiudvalget den 9. september og Byrådet den 16. september 2020.

Carsten Ullmann Andersen (O) er indbudt som observatør til Økonomiudvalgets behandling af punktet kl. 08.15, jf. lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 5.

Samlet viser budgettet til 1. behandling følgende resultat:

Der gøres opmærksom på at resultatopgørelsen er excl. opmærksomhedslisten, der som følge den vedtagne budgetproces skal behandles som ændringsforslag til budgettet.

Til 1. behandling af budgettet er forudsat en fastholdelse af de nuværende skatteudskrivningsprocenter, og der er i budgettet anvendt det kendte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2021.

Som følge af reformen af udligningssystemet er der mulighed for at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om at få fuld økonomisk kompensation for at nedsætte skatten fra 26,9 % til 26,3 %. Brønderslev Kommune har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet herom, men svaret på ansøgningen foreligger først senere. En stillingtagen til en nedsættelse af skatten skal derfor håndteres som et ændringsforslag til budgettet når ministeriets svar på ansøgningen foreligger.

Indkomstskatterne i overslagsårene 2022 - 2024 bygger på den skønnede statsgaranti for Brønderslev Kommune - beregnet ved hjælp af KL's skatte- og tilskudsmodel.

Brønderslev Kommune har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om tilskud som vanskeligt stillet kommune (§ 16). Ministeriet har den 2. september 2020 meddelt, at Brønderslev Kommune er tildelt et særtilskud efter § 16 på 16 mio. kr.

Meddelelsen er kommet efter budgetmaterialet er udarbejdet. Der er derfor udarbejdet en opdateret resultatopgørelse, som er vedlagt som bilag. Den opdaterede resultatopgørelse vil danne baggrund for det videre budgetarbejde.

På udgiftssiden skal det understreges, at der ikke er indregnet elementer fra opmærksomhedslisten, råderumspuljerne eller budgetønsker.

I forhold til lån er der i forslaget indregnet låneadgang til energibesparende foranstaltninger. Der er sendt ansøgning til ministeriet til "strukturelle investeringer på de borgenære områder" og "det ordinære anlægsområde". Ministeriet har den 2. september 2020 meddelt, at Brønderslev Kommune ikke har modtaget lånedispensation for 2021 på det ansøgte.

Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af ændringsforslag, i henhold til den vedtagne tidsplan for udarbejdelse af budget 2021, er fastsat til onsdag den 23. september kl. 12.00.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af Budget 2021 og overslagsårene 2022 - 2024, hvor den opdaterede resultatopgørelse inkl. tilskud som vanskeligt stillet kommune (§ 16), danner baggrund for det videre budgetarbejde.

Indstilling

Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 3:

Oversendes til Byrådets 1. behandling med anbefaling af tidsfrister.

Beslutning

Oversendes til Byrådets 2. behandling med de anbefalede tidsfrister.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Behandling af høringssvar til Råstofplan 2020


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Region Nordjylland har sendt forslag til Råstofplan 2020 i høring. I Råstofplan 2020 udpeges graveområder til indvinding af råstoffer i kommunerne i Region Nordjylland, heriblandt foreslås 6 områder i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har udarbejdet et høringssvar med fokus at gøre Regionen opmærksom på de påvirkninger der er på kommunens rekreative værdi, den lovgivning som administreres af kommunen samt Brønderslev Kommunes overordnede planlægning.

Byrådet skal tage stilling til forslag til høringssvar.

Sagsfremstilling

Der er i forslag til Råstofplan 2020 udlagt 6 graveområder i Brønderslev Kommune. Fagforvaltningen har gennemgået graveområderne med henblik på at vurdere, hvorvidt regionens udlægning af graveområder strider mod kommunens overordnede planlægning, den lovgivning som Brønderslev Kommune administrerer samt om planen vil få negative konsekvenser for muligheden og kvaliteten af de rekreative oplevelser Brønderslev Kommune kan tilbyde sine borgere.

Høringssvaret har til formål at få regionen til at genoverveje placering og udbredelsen af udvalgte graveområder, så de i mindst muligt omfang konflikter med kommunens overordnede planlægning og de lovgivninger, som administreres af kommunen. Således minimeres sagsbehandlingstiden for såvel kommunen som for regionen samtidig med, at værdifulde naturområder og områder af rekreativ værdi forsøges berørt i mindst muligt omfang. Desuden har høringssvaret til formål at sikre, at Regionen stiller krav om efterbehandling af råstofgravene, der stemmer overens med kommuneplanen og som i størst mulig grad er med til at beskytte grundvand, landskabelige forhold, samt de rekreative og naturmæssige værdier i områderne.

4 af områderne (Hellum, Hellum Syd, Hellum Nakkebjerg og Pajhede) strider mod kommuneplanens udpegninger "større uforstyrrede landskaber" samt "særligt værdifulde landskaber", da råstofindvinding vil medføre øget støj og trafik i forbindelse med indvindingen og formentligt vil ændre landskabet efterfølgende.

Fagforvaltningen foreslår derfor, at Brønderslev Kommune anmoder regionen om at sikre, at råstofindvindingen sker så skånsomt så muligt, således oplevelsen af disse landskaber bevares bedst muligt. I særlig grad i nærheden af nationale og regionale stier som f.eks. Hærvejen, Vendsysselruten og Bollerruten. Desuden foreslås det, at kommunen anmoder om at regionen udarbejder en miljøvurdering af den landskabelige påvirkning ved Pajhede.

Et af graveområderne (Rebsenge) er placeret således, at dette er fuldstændig omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilstanden af beskyttet natur må ikke ændres, og fagforvaltningen har tidligere givet afslag på dispensation til råstofgravning i området. Derfor er råstofressourcen i det foreslåede graveområde reelt set ikke udnyttelig. Fagforvaltningen foreslår derfor, at Brønderslev Kommune anmoder regionen om at flytte graveområdet, så dette ikke længere er placeret indenfor et område omfattet af beskyttet natur. Fagforvaltningen gør opmærksom på, at der er adskillige alternative placeringer omkring det foreslåede graveområde, som ikke strider mod naturbeskyttelsesloven, og at det derfor er væsentligt mere hensigtsmæssigt at placere et graveområde her.

Det sidste graveområde - Vrå – har fagforvaltningen ingen bemærkninger til.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til høringssvar.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 20. april 2020, pkt. 9:

Sagen sendes til udtalelse i Det Grønne Råd.

Det Grønne Råd, 27. august 2020, pkt. 6:

Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant i Det Grønne Råd bemærker, at det er bekymrende, at der levnes mulighed for, at der i 4 udpegede områder er åbnet for mulighed for at grave i områderne, hvis det er nødvendigt. Der skal i så fald sættes vilkår om reetablering og efterbehandling.

Karsten Frederiksen henviser til udkast til høringssvar, hvoraf det fremgår, at Brønderslev Kommune er bevidst om, at Jyske Aas har mange forekomster af råstof af en meget god kvalitet, og at det derfor kan være nødvendigt at foretage råstofindvinding i dette område. Brønderslev Kommune anmoder i udkast til høringssvar om, at der i særlig høj grad tages hensyn til natur og rekreative værdier i dette område.

I forbindelse med Rebsengene, hvor området er omfattet af § 3 beskyttet natur, blev der forespurgt om muligheden for at bruge arealer på trods af § 3. Det blev oplyst, at der ikke er mulighed for dette i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Børge Juul Kristensen (Brønderslev Erhverv), Svend Erik Mikkelsen (Dansk Ornitologisk Forening), Palle Martinsen (Samvirke Jagtforeninger), Jesper Blom-Hansen (Naturstyrelsen Vendsyssel). Asger Nielsen (Brønderslev Kommune - Natur og Miljø) var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 31. august 2020, pkt. 5:

Det indstilles, at høringssvaret godkendes.

Poul Erik Andreasen ønsker de 4 området friholdt, da de strider mod kommunens planer med Jyske Ås.

Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 5:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Poul Erik Andreasen fastholder friholdelse.

Beslutning

Godkendt.

Poul Erik Andreasen ønsker de 4 området friholdt, da de strider mod kommunens planer med Jyske Ås.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Vedtagelse af vandforsyningsstrategi


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Beredskab har udarbejdet en vandforsyningsstrategi vedr. vandforsyning til brandslukning.

Vandforsyningsstrategien er endelig behandlet på et bestyrelsesmøde i Nordjyllands Beredskab den 12. maj 2020.

Byrådet skal tage stilling til, om vandforsyningsstrategien kan vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

I henhold til beredskabslovens § 15 skal Byrådet sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Ved dannelse af Nordjyllands Beredskab blev det besluttet, at kommunerne skulle forestå driften, jr. de aftaler der var aftalt i forhold til det etablerede brandhanenet. Ydermere blev det besluttet, at Nordjyllands Beredskab skulle udarbejde et forslag til en vandforsyningsstrategi.

Gældende risikobaseret dimensionering, der er godkendt i 11 nordjyske kommuner i efteråret 2016 foreskriver, at Nordjyllands Beredskab skal udfærdige en plan for anvendelse af brandhanevand, sådan at kommunerne bedre kan disponere over brandhanenettet.

Det er et fremtidigt ønske at minimere vandforsyningen fra brandhaner, der forsynes af drikkevandsledninger.

Der er nu udarbejdet en vandforsyningsstrategi, der skal udmønte de konkrete initiativer, der i samarbejde med de nordjyske kommuner ønskes iværksat for at opfylde de strategiske overskrifter i Nordjyllands Beredskab 2021 planen, der er den risikobaserede dimensionering for Nordjyllands Beredskab i perioden 2018-2021.

Der er orienteret om vandforsyningsstrategien i de 11 ejerkommuner via:

 • Møde med direktører med ansvar for det tekniske område den 21. januar 2020.
 • Møde i KDK den 24. januar 2020.
 • Møde i Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab den 28. januar 2020.

Efterfølgende har vandforsyningsstrategien være i høring til alle 11 kommuner i 4 uger.

Hertil har fagforvaltningen indsendt høringssvar, som er vedhæftet dagsordenspunktet. Der er ikke foretaget ændringer i vandforsyningsstrategien på baggrund af dette. Fagforvaltningen har ikke modtaget evt. supplerende materiale.

Vandforsyningsstrategien er endelig behandlet på et bestyrelsesmøde i Nordjyllands Beredskab den 12. maj 2020. Efter endt høringsperiode er der indkommet enkelte bemærkninger fra to kommuner, som er indarbejdet i vandforsyningsstrategien.

Vandforsyningsstartegien omhandler 3 hovedtemaer:

 • Nedbringelse af antal brandhaner.
 • Begrænse brugen af rent drikkevand til brandslukning.
 • Anvende vand fra alternativer til brandslukning.

Visse forhold gør dog, at der er områder, hvor afstanden mellem brandhanerne planlægges kortere. Det er blandt andet forhold som:

 • områder med tæt eller høj bebyggelse.
 • særlige objekter i henhold til risikoanalyse.
 • industriområder og lignende.
 • institutioner og lignende.
 • færdselsmuligheder i et område.

Ved disse forhold kan yderligere udbygning af brandhanenettet eller en fastholdelse af det bestående komme på tale, sådan at der kan planlægges endnu kortere køretid.

Et samlet billede er dog, at der kan planlægges færre brandhaner både inden for eksisterende bebyggelser og inden for fremtidige bebyggelser.

Formålet helt overordnet er at ændre indsatstaktikken, så man i videst muligt omfang begrænser brugen af drikkevand til brandslukning, at samarbejde med de 11 kommuner om egnede alternative vandforsyningsmuligheder, og endeligt at udarbejde et dimensioneringsværktøj til brandhanenettet.

Fagforvaltningen ser enkelte udfordringer i forhold til håndtering af de ca. 250 brandhaner, der er i kommunen, da der udestår en testning af alle brandhaner, herunder hvor brandhanernes ydelse tjekkes. Derudover en evt. omplacering af en eller flere brandhaner fra en mindre ledning til en ledning, der kan yde det nødvendige. Derudover evt. fuld sløjfning af de brandhaner, der ikke skal bruges. Det koster ca. 10.000 kr. pr. sløjfning af hver brandhane, og der vil være brandhaner, der skal sløjfes. Derudover skal der være et vedligehold og årligt tjek af de brandhaner, der skal bibeholdes. Desuden skal der evt. opføres nye brandhaner; det kan evt. være i forbindelse med nye lokalplaner for nye boligområder, hvor der skal være en brandhane i henhold til vandforsyningsstrategien. Dette skal fagforvaltningen gå i dialog med ledelsen om.

Fagforvaltningen kan tilslutte sig vandforsyningsstrategien - også i forhold til dimensioneringsværktøj for placering af brandhaner.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender den endelige vandforsyningsstrategi.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 31. august 2020, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Nordjyllands Beredskab rykkes for svar på de spørgsmål, forvaltningen har stillet i høringsperioden.

Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Tilslutning til DK-2020 - Fællesmetode til udarbejdelse af klimaplan


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

KKR-Nordjylland besluttede på møde i juni måned 2020 at komme med en anbefaling om, at alle nordjyske kommuner tilslutter sig DK2020 projektet. Projektet går ud på, at alle kommuner i Nordjylland får udarbejdet en klimahandlingsplan med udgangspunkt i en ensartet metode.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal tilslutte sig DK2020 projektet.

Sagsfremstilling

Den 18. juni 2020 vedtog et bredt flertal i folketinget en ny klimalov for Danmark, der i fremtiden skal sætte rammen for den danske klimapolitik. Med den nye klimalov skal Danmark være klimaneutral i 2050, sænke udledningerne med 70 % i 2030, sætte et ”indikativt mål” for 2025, mens regeringen hvert år i september skal fremlægge et klimaprogram, som skal overbevise Folketinget om, at målene er inden for rækkevidde.

Det øgede klimafokus både i Regeringen, Folketinget, bredt i erhvervslivet og befolkningen betyder, at der kommer pres på kommunerne for at arbejde på en mere ensartet måde med klima. En lang række af de beslutninger, der er nødvendige for at opnå målene, herunder myndighedsopgaver forbundet med arbejdet for CO2-reduktion og klimatilpasning ligger lokalt, og kommunerne er derfor afgørende aktører i den grønne omstilling. For at nå klimalovens ambitiøse mål er der derfor behov for at Danmarks klimapolitik også forankres som lokalpolitik.

KKR-Nordjylland er med baggrund i dette kommet med en anbefaling om, at alle nordjyske kommuner tilslutter sig DK2020.

Om DK2020

KL, de 5 danske regioner og Realdania har indgået et partnerskab for perioden 2020-2023 om DK2020. Det er ambitionen, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner.

Med DK2020 får kommunerne en fælles metode til udarbejdelse af en klima-handlingsplan. Det er kommunen selv, der beslutter indsatser, fokus og virkemidler – det er alene metoden, der bliver ens. Derudover bliver kommunerne en del af et fællesskab med andre kommuner, hvor der udveksles erfaringer, så de lokale løsninger på klimatilpasning og initiativer til CO2-reduktion kan samles og deles mere systematisk – og danne basis for at udvikle en fælles systematik om kommunernes klimaarbejde.

Det tværgående aspekt, hvor KKR sammen med regionen er hovedaktør, omfatter hovedsageligt at løfte en række opgaver knyttet til 1:1 vejledning af kommunerne i at udarbejde klimahandlingsplaner efter en fælles metode. Herudover er der også ansvaret for koordinering af det tværkommunale klimasamarbejde.

På tværs af kommunerne kan der bl.a. samarbejdes om de indsatser, som det er vanskeligt for den enkelte kommune at tage hul på alene f.eks. reduktioner fra landbruget og transport, eller eksisterende samarbejde kan udbygges, f.eks. strategisk energiplanlægning eller samarbejde om klimatilpasning omkring vandoplande på tværs af kommuner.

Kommunerne kan deltage i projektet i en af to runder: 1. runde med opstart i efteråret 2020, 2. runde med opstart oktober 2021. Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år.

Kommunerne i Nordjylland skal samlet bidrage med 2 mio. kr. over den 3-årige periode til sekretariat og vidensdeling. Kommunaldirektørkredsen har indstillet til KKR, at det fordeles med lige store dele beløb pr. kommune, svarende til 61.000 kr. pr. år i projektperioden.

Som deltager forventes Brønderslev Kommune at

 • Være villig til at forankre projektet politisk og i kommunens topledelse
 • Være villig til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt til at opdatere eller videreudvikle klimaplan eller -strategi
 • Udpege en kontaktperson og afsætte de nødvendige medarbejdertimer til et tværfagligt team. Antallet af ressourcer vil variere fra kommune til kommune og vil afhænge af kommunens eksisterende klimaarbejde, hvilke data man har til rådighed og om man er vant til at arbejde med klima på tværs af forvaltninger.

Status i Brønderslev Kommune

I Brønderslev Kommune arbejdes der med flere forskellige klimarelaterede indsatser og tiltag. Men i kraft af det tværkommunale samarbejde, SEP Nord, er det blevet tydeligt at Brønderslev Kommune, i sammenligning med flere af de andre nordjyske kommuner, mangler en politisk vedtaget målsætning for klimaindsatserne og en overordnet koordinering af de mange tiltag og indsatser.

Dette udsagn underbygges af en ny rapport 'Klimaplanlægning i Kommunerne' som CONCITO udgav i februar 2020. Her skelnes mellem 3 forskellige klimamålsætninger:

 • Klimamål for kommunens som virksomhed - Denne kategori omfatter 72 kommuner, som har et klimamål for kommunens egne aktiviteter som virksomhed.
 • VE-mål - Denne kategori omfatter 32 kommuner som har mål for vedvarende energi og fosilfrihed
 • Geografiske klimamål - Denne kategori omfatter 66 kommuner, som har et klimamål for kommunen som geografisk område

Brønderslev Kommune har et klimamål for kommunen som virksomhed, idet der er indgået en forpligtigende aftale med Dansk Naturfredningsforening om at nedbringe CO2 udslippet fra egne aktiviteter med minimum 2 % om året.

I Brønderslev Kommune er der derimod hverken fastsat et VE-mål eller et geografisk klimamål.

Det vurderes, at der i de kommende år vil blive stillet stadig større krav til Brønderslev Kommune i forhold til at bidrage til den nationale klimaindsats. Så selvom der i Brønderslev Kommune arbejdes med flere forskellige klimarelaterede indsatser og tiltag, er der et behov for

 1. at få kortlagt og koordineret de forskellige indsatser og tiltag der allerede finder sted i kommunen,
 2. at få vedtaget en politisk klimavision og nogle klimamål for kommunen som geografisk område, og
 3. at få påbegyndt arbejdet med at få udarbejdet en strategi og handleplan for den samlede kommunale klimaindsats.

Dette vil alt sammen kunne realiseres indenfor rammerne i DK2020. Fagforvaltningen anbefaler derfor, at Brønderslev Kommune søger om optagelse i projektets runde 2 runde med opstart oktober 2021.

Organisering

Som det fremgår af kravene til deltagelse i DK2020 projektet skal der afsættes medarbejdertimer til et tværfagligt team. Der udarbejdes et kommissorium, der definerer rammerne for det videre arbejde med projektet i Brønderslev Kommune, og projektet forankres i Teknik og Miljø.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet godkender

 • at Brønderslev Kommune følger KKR's anbefaling og tilslutter sig DK2020 projektet,
 • at Brønderslev Kommune anmoder om at blive optaget i runde 2 af DK2020 projektet,
 • at Fagforvaltningen for Teknik og Miljø udarbejder et kommissorium der godkendes af direktionen, og
 • at der holdes et temamøde i Byrådet om den fælles videnspakke og de indsatser der er i gang i Nordjylland (SEP-Nord indsatser pr. klimaområder og DK2020).
Personale

Der skal prioriteres de nødvendige medarbejdertimer.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 31. august 2020, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse som forslået af fagforvaltningen.

Det forudsættes, at der ydes en kompensation til personaleressourcerne.

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Finansiering oversendes til budgetforhandlinger.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Udskiftning af gittermaster - lånefinansiering


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Byrådet har under budgetforhandlingerne for 2020 godkendt, at den sidste halvdel af gadebelysningen skal energirenoveres i perioden 2020 - 2021. Energirenoveringen lånefinansieres med 17.000.000 kr. Byrådet har desuden på møde den 18. december 2019 besluttet, at dele af den forventede energibesparelse fra år 2022 skal anvendes til opgradering af gamle anlæg, udskiftning af gittermaster, kabellægning af luftledninger mv.

Fagforvaltningen vurderer, at der kan opnås synergier/besparelser ved at eksisterende 784 gittermaster i Brønderslev by udskiftes samtidigt med energirenoveringen.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal optages lån på i alt 8.232.000 kr. til udskiftning af gittermaster i Brønderslev by i 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet har under budgetforhandlingerne for 2020 godkendt, at den sidste halvdel af gadebelysningen skal energirenoveres i perioden 2020 - 2021.

Energirenoveringen lånefinansieres med 17.000.000 kr., og det forventes at der fra 2022 vil være en samlet energibesparelse på 1.700.000 kr. Byrådet har besluttet, at reducere budgetkonto for vejbelysning med 750.000 kr. fra år 2022, svarende til de fremtidige låneomkostninger. Byrådet har desuden på møde den 18. december 2019 besluttet, at resterende del af energibesparelsen, ca. 950.000 kr. anvendes til opgradering af gamle anlæg, udskiftning af gittermaster, kabellægning af luftledninger mv.

Projektet

Der er kortlagt 784 gittermaster i Brønderslev by, og som ønskes udskiftet i forbindelse med energirenoveringen i efteråret 2020.

Fagforvaltningen vurderer, at der kan opnås synergier/besparelser ved at eksisterende gittermaster udskiftes samtidigt med energirenoveringen i perioden 2020 - 2021. Det vurderes at der i anlægsfasen kan opnås en engangsbesparelse på ca. 1.000 kr. pr. gadelys, svarende til en samlet besparelse på ca. 784.000 kr. Desuden vil der være mindre udgifter til vedligeholdelse da luftledningerne nedgraves i veje og fortov.

Anlægsøkonomi

Aktivitet

Stk.

Pris pr. stk.

Investering

Udskiftning af gittermaster (nedtagning af mast, bortskaffelse, kabellægning af luftledninger)

784

4.000 kr.

3.136.000 kr.

Påsætning af nye stålmaster med LED-armatur

784

6.000 kr.

4.704.000 kr.

Sum

7.840.000 kr.

Uforudsete udgifter (5 %)

392.000 kr.

Sum anlægsbudget

8.232.000 kr.

Finansiering

Fagforvaltningen vurderer, at udskiftningen af gittermaster kan lånefinansieres på baggrund af "Covid-19" lån.

Budgetkonto for vejbelysning reduceres med yderligere 350.000 kr. fra år 2022, svarende til de fremtidige låneomkostninger. Det betyder, at der fra 2022 vil være ca. 600.000 tilbage af den samlede energibesparelse på 1.700.000 kr., og som fremadrettet kan anvendes til opgradering af gamle anlæg, udskiftning af gittermaster i de andre byer/landsbyer i kommunen, kabellægning af luftledninger mv.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet godkender optag af et lån på i alt 8.232.000 kr. til udskiftning af gittermaster i Brønderslev by i 2020. Desuden reduceres konto for vejbelysning med ca. 350.000 fra år 2022, svarende til de fremtidige låneomkostninger, og resterende del af energibesparelsen, ca. 600.000 kr., anvendes fremadrettet til opgradering af gamle anlæg, udskiftning af gittermaster i de andre byer/landsbyer i kommunen, kabellægning af luftledninger mv.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke er afsat midler i anlægsbudgettet i 2020 til udskiftning af gittermaster.

Økonomiafdelingen bemærker desuden, at projektet med udskiftning af gittermaster kan håndteres som et fremrykket anlægsprojekt. Og såfremt bevillingen gives nu, vil der kunne søges om lånefinansiering hertil.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 31. august 2020, pkt. 15:

Indstilles til godkendelse.

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Lånet finansieret over årene via besparelse på energiforbrug til gadebelysning.

Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 9:

Indstilles godkendt under forudsætnings af, at det kan lånefinansieres. Ansøgning afsendes.

Oversendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Oversendes til budgetforhandlingerne.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


10. Årsrapport 2019 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV I/S har udarbejdet årsrapport for 2019. Resultatopgørelsen viser et samlet underskud på 42.651.000 kr. mod et budgetteret underskud på 2.500.000 kr. Det store underskud skyldes for en stor dels vedkommende tidligere underdækning på indkøb af materiel til indsamling af kildesorteret genanvendeligt affald, dvs. plast & metal og papir. Årsrapporten blev godkendt af AVV's bestyrelse d. 14. april 2020.

Sagen sendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

AVV I/S er et interessentskab ejet af Brønderslev og Hjørring Kommuner. Selskabet varetager kommunens driftsopgaver på affaldsområdet.

Nøgletal fra årsrapporten

Nøgletal fra årsrapporten vises i skemaet herunder:

Resultatopgørelsen (i 1.000 kr.):

Samlede indtægter i 2019

218.060

Samlede udgifter i 2019 (inklusive posten "Andre driftsomkostninger")

224.730

Årsresultat før afskrivning og finansielle poster

-6.670

Afskrivning

-33.853

Finansielle omkostninger

-2.128

Årsresultat

-42.651

Resultat for segmenter

I årsrapporten er der beregnet resultater for segmenter under AVV. I skemaet nedenunder ses resultaterne for de enkelte segmenter:

Resultatopgørelse for segmenter (i kr.):

Ressourcehal, private

-2.489.601

Ressourcehal, erhverv

-48.577

Energianlæg

-4.083.184

Miljøanlæg

-2.161.840

Deponier

170.335

Genbrugsbutik

-270.760

Kørselsafdeling

-26.609

Genbrugspladser, 2019-resultat

-546.872

Genbrugspladser, regulering fra tidligere år

-492.724

Indsamlingsordning (plast & metal og papir)

-33.294.344

Bobler (glas), storskrald og miljøservice

592.784

I alt

-42.651.392

I referatet fra bestyrelsesmødet den 14. april 2020, hvor årsrapporten blev godkendt, er der følgende forklaringer på de enkelte resultater (uddrag fra referatet med kursiv):

Ressourcehallen: udviser en underdækning på -2.537 t. kr., hvilket primært skyldes manglende aktivitetsniveau i året og dermed manglende behandlingsindtægter.

Energianlægget: udviser en underdækning på -4.083 t. kr., hvilket primært skyldes øgede omkostninger i året samt mindre behandling på indtægtssiden end forventet.

Miljøanlæg: udviser en underdækning på -2.162 t. kr. Denne underdækning skyldes manglende salg hos Gamle Mursten, hvilket har betydet, at omkostningerne her ikke er blevet dækket.

Deponi: udviser en overdækning på 170 t. kr.

Genbrugsbutik: udvise en underdækning på -271 t. kr.

Kørsel: udviser en underdækning på - 27 t. kr.

Kommunale ordninger: De kommunale ordninger drift af genbrugspladser, indsamlingsordning, storskraldsordning, bobleordning og miljøservice har tilsammen en underdækning på -33.741 t. kr. Underdækningen fra 2019 og tidligere års underdækning/overdækning indregnes i årets resultat. Fremadrettet vil alle poster blive indregnet som henholdsvis over-/overdækning på "Overdækning på kommunale opgaver".

Ordning

t. kr.

Forklaring

Genbrugspladser

-1.040

På grund af tidligere års underdækning

Indsamlingsordning

-33.294

Beskrevet nedenunder, der var budgetteret med -2.500 t. kr.

Storskraldsordning

146

På grund af tidligere års overdækning

Bobleordning

480

På grund af tidligere års overdækning

Miljøservice

-33

På grund af tidligere års underdækning

I alt

-33.741

Underskuddet på 33,3 mio. kr. på indsamlingsordningen for plast og metal og papir er forklaret i referatet fra bestyrelsesmødet (herunder gengivet med kursiv):

Ultimo 2018 startede indsamlingsordningen for kildesorteret affald i AVV's interessentkommuner. Der var usikkerhed om prissætningen for ydelsen samtidig med et ønske om at starte ordningen op, så der ikke kom væsentlige stigninger for husstandene. Dette, samtidig med at markedet for afsætning af genanvendeligt affald ændrede sig markant i negativ retning, har betydet en underdækning for indsamlingsordningen i årene 2018 på 1.805 t. kr. og 2019 på 33.294 t. kr., i alt 35.099 t. kr., inklusive AVV-betaling af containere og øvrigt indsamlingsudstyr på 23.912 t. kr.

Beslutningen om, at AVV af tidligere opsparede midler skulle betale minicontainere og nedgravede løsninger, har betydet, at der af tidligere års overdækning (opsparede midler) er forbrugt 23.912 t. kr. Samtidig var det et ønske om at begrænse prisstigningerne ved indførelse af de nye affaldsindsamlingssystemer i 2019, hvilket også har bidraget til underdækningen.

Opgørelse af egenkapital

I årsrapporterne fra 2018 og tidligere har der været en bemærkning om Erhvervsstyrelsens notat fra 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt pristalsregulering. Fra og med årsrapporten for 2019 har AVV valgt at ændre i opgørelsen af egenkapitalen, så der opnås et mere retvisende billede af driftskapitalreserven. Dette er gjort i årsrapporten på side 16.

Driftskapitalreserve (i kr.):

Driftskapitalreserve

2019

2018

Egenkapital 1. januar

98.678.864

99.744.340

Ændring af egenkapital som korrektion af fejl (skøn på reetableringsomkostninger Rønnovsdal)

-11.670.003

0

Praksisændring hvile-i-sig-selv-princippet, kommunale opgaver

-54.008.861

0

Korrigeret egenkapital 1. januar

33.000.000

99.744.340

Overført jf. overskudsdisponering

0

-1.065.476

Egenkapital 31. december

33.000.000

98.678.864

Dette giver følgende egenkapital i de to ejerkommuner:

Opgørelse af egenkapital

Antal indbyggere

Ejerandel

Gæld, kr.

Egenkapital, kr.

Brønderslev Kommune

36.404

35,34 %

53.365.850

11.661.832

Hjørring Kommune

66.610

64,66 %

97.645.844

21.338.168

I alt

103.014

100,00 %

151.011.694

33.000.000

Årsrapporten medfører ikke i sig selv konsekvenser for borgere / brugere, men det er klart, at et stort underskud i 2019 vil medføre konsekvenser for budgettet for 2021, så den opgjorte egenkapital ikke risikerer at blive endnu mindre.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi henviser til BDO's revisionspåtegningen i vedhæftet bilag, Årsrapport 2019.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 31. august 2020, pkt. 13:

Årsrapporten blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 10:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Forslag til budget 2021 - AVV I/S


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Affaldsselskabet AVV I/S har fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget 2021 til godkendelse i de 2 ejerkommuner. Overordnet set indeholder driftsbudgettet en række markante stigninger i takster. Dette skyldes et stort driftsunderskud i 2019 på 42,7 mio. kr., hvoraf de knap 19 mio. kr. er et rent driftsunderskud.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget fra AVV kan godkendes.

Sagsfremstilling

Affaldsselskabet AVV I/S har den 30. juni 2020 fremsendt forslag til drifts- og anlægsbudget for 2021.

Driftsbudgettet indeholder en række takststigninger, som skyldes et underskud på 42,7 mio. kr. i årsrapport 2019. Heraf er de knap 19 mio. kr. et rent driftsunderskud, men de resterende ca. 24 mio. kr. er éngangsnedskrivning af tidligere indkøbte containere og nedgravede affaldsløsninger til indsamlingsordningen vedr. plast & metal og papir.

Forud for det fremlagte budgetforslag har der været afholdt flere bestyrelsesmøder i AVV, og takststigningerne har været drøftet på administrativt niveau med repræsentanter for AVV og de 2 ejerkommuner. Budgettet blev endeligt godkendt af AVV's bestyrelse den 23. juni 2020.

I det følgende behandles de vigtigste elementer i budgetforslaget fra AVV.

Takststigning på genbrugspladser

I regnskab 2019 var der en faktisk kommunebetaling pr. borger på 474 kr. til ordningerne Genbrugspladser, Bobleordning (glas), Miljøservice (batterier) og Storskraldsordning. Taksten foreslås hævet til 520 kr. pr. borger, hvilket er en stigning på 18,2 % i forhold til den budgetterede takst på 440 kr. i budget 2020. I forhold til den faktiske takst på 474 kr. pr. borger i regnskab 2019 er der tale om en stigning på 46 kr. eller 9,7 %.

AVV begrunder takststigningerne i følgende forhold:

 • Øgede mængder til behandling på genbrugspladserne
 • Ekstra personale som følge af krav og ønske om mere genanvendelse

Takststigning på indsamlingsordning (plast & metal og papir)

I forbindelse med budgetforslaget for 2020 blev der foretaget en bevidst underfinansiering af både tømningspris pr. container og til dels behandlingsprisen for de indsamlede fraktioner. Dette var begrundet i følgende forhold:

 • Et ønske om en god indfasning af ordningen gennem bl.a. træk på opsparede midler i AVV
 • Et ønske om god kontakt mellem borgere og chauffører, bl.a. gennem indførsel af timeløn i stedet for akkord
 • Mindre nedslidning af chauffører

I nedenstående skema ses nøgletal til brug for sammenligning mellem budget 2020 og 2021:

Budget 2020

Budget 2021

Tømningspris pr. container

18,50 kr.

21,50 kr.

Behandlingsomkostninger i alt

1,5 mio. kr.

6,5 mio. kr.

Beregnet pris pr. husstand

273 kr.

427 kr.

AVV har beregnet, at den samlede prisstigning i 2021 på 154 kr. pr. husstand fordeler sig på følgende måde:

Stigning i indsamlingspris

45 kr. pr. husstand

Stigning i behandling

105 kr. pr. husstand

Afskrivning og renter

4 kr. pr. husstand

I alt

154 kr. pr. husstand

Stigningen i behandlingspris udgør næsten 70 % af den samlede stigning pr. husstand. Behandlingsprisen er steget meget som følge af et uheldigt marked for afsætning af især plast.

Takststigning på forbrændingstakster

AVV foreslår, at taksten for forbrænding af dagrenovation stiger fra 615 kr. pr. ton til 665 kr. pr. ton, dvs. en stigning på 50 kr. pr. ton eller 8,1 %.

For erhvervsaffald foreslås der en stigning til 540 kr. pr. ton (vintertakst) og 660 kr. pr. ton (sommertakst). I budget 2020 blev taksten godkendt til 500 kr. pr. ton (ikke sæsondifferentieret). Byrådet godkendte på møde den 29. april 2020 princippet med anvendelse af sæsondifferentierede takster for erhvervsaffald.

Stigningerne i forbrændingstaksterne er begrundet i følgende forhold:

 • I 2019 var det et underskud på energianlægget på knap 4,1 mio. kr. Dette skyldes især renovering af ovnlinjerne.
 • Der forventes en stigning på 1,2 mio. kr. til indkøb af CO2-kvoter, fordi der er sket en reduktion i antallet af tildelte gratiskvoter.

Øvrige takster

Deponeringstaksterne for erhvervsaffald foreslås hævet med knap 2 % svarende til almindelig prisfremskrivning.

Taksterne for ordningen "Mærk affaldet" (erhvervsaffald på genbrugspladser) foreslås hævet med ca. 10 %.

Oversigt over takster i 2021

I skemaet nedenunder ses en samlet oversigt over taksterne i budget 2021. Til sammenligning er medtaget taksterne i budget 2020, og der er foretaget en beregning af prisstigningerne i %:

Ordning

Budget 2020, kr. ekskl. moms

Budget 2021, kr. ekskl. moms

Stigning i %

Genbrugspladser, bobleordning, miljøservice og storskraldsordning

Kommunebetaling pr. borger, budget

440

520

18,2

Indsamlingsordning for plast & metal og papir

Kommunebetaling pr. husstand; i 2020 uden afskrivninger, i 2021 med afskrivninger

273

427

56,4

Ordningen "Mærk affaldet" (erhvervsaffald på genbrugspladser)

Blå mærke (pris pr. besøg)

171

188

9,9

Grønt mærke (2 besøg pr. måned)

1.452

1.596

9,9

Gult mærke (5 besøg pr. måned)

2.868

3.156

10,0

Rødt mærke (flere besøg pr. uge)

5.688

6.252

9,9

Forbrændingstakster pr. ton

Erhvervsaffald, vintertakster

500

540

8,0

Erhvervsaffald, sommertakster

-

660

Dagrenovation

615

665

8,1

Deponeringstakster pr. ton

Erhvervsaffald (inert), deponering

416

424

1,9

Erhvervsaffald (mineralsk), deponering

518

528

1,9

(Affaldsafgift pr. ton (merpris pr. ton))

475

475

0,0

Budgetforslagets konsekvenser pr. husstand

I skemaet nedenunder er der foretaget en beregning af budgetforslagets konsekvenser pr. husstand i Brønderslev Kommune:

Ordning

Budget 2020, kr. pr. husstand pr. år

Budget 2021, kr. pr. husstand pr. år

Stigning i %

Genbrugspladser, bobleordning, miljøservice og storskraldsordning

972

1.149

18,2

Indsamlingsordning for plast & metal og papir

273

427

56,4

Behandling af restaffald

242

313

29,3

I alt

1.487

1.889

27,0

Tillæg hvis der ikke havde været anvendt underdækning for plast & metal og papir i budget 2020

53

I alt, hvis fuld betaling i budget 2020

1.540

1.889

22,7

Som det ses, er der beregnet en stigning 402 kr. pr. husstand pr. år svarende til 27 %, når der tages højde for, at der i taksterne for 2020 var foretaget en bevidst underdækning med hensyn til indsamlingsordningen for plast & metal og papir.

Ovennævnte takster indgår som en væsentlig del af Brønderslev Kommunes takster for genbrugsgebyr og renovation. Derfor vil en stigning i taksterne for 2021 i Brønderslev Kommune være uundgåelig. Hvor stor stigningen bliver, kan først beregnes senere, fordi der i disse beregninger indgår en række andre parametre.

Anlægsinvesteringer

AVV budgetterer i 2021 med anlægsinvesteringer på i alt 47,5 mio. kr. I skemaet nedenunder ses en oversigt over de forskellige poster:

Investering, i mio. kr.

Stikord

Team Affald

Energianlæg, akut pulje

5,0

Til sikring i tilfælde af pludseligt opstået og større nedbrud

Energianlæg, forbedringer af tekniske installationer

10,0

Optimering og levetidsforlængelse på det samlede anlæg

Energianlæg, renovering af ovnlinjer

10,0

Levetidsforlængelse på de to ovnlinjer

Energianlæg, sugetræksblæser

3,5

Nuværende sugetræksblæser fungerer ikke optimalt

Energianlæg, carbon capture (CO2-fangst)

1,0

Forundersøgelse af miljøgevinster og omkostninger forbundet med lagring af CO2 som alternativ til mindre udledning af CO2

Energianlæg, varmelager

1,0

Bl.a. forundersøgelse af muligheden for at lagre varme for at udjævne sæsonforskydning i fjernvarmeforbrug

Indsamlingsordning, driftsmateriel

2,0

Etablering af nedgravede fællesløsninger i de bynære miljøer i Brønderslev og Hjørring Kommuner

Indsamlingsordning i sommerhusområder (kun gældende i Hjørring Kommune)

6,0

Udrulning af affaldssortering i sommerhusområder (i sommerhusområder i Hjørring Kommune har der hidtil ikke været sorteret som i resten af kommunen)

Team Genbrug

Projekter til fremme af direkte genbrug

3,5

Flere initiativer; bl.a. upcycling og fremme af socialøkonomiske arbejdspladser

Miljøanlæg, miljøforbedringer

3,0

Bl.a. forbedrede opbevaringsmuligheder, tiltag ift. Rønnovsdal og øget samarbejde omkring deponiopgaven

Udvikling & Administration

Forskning og udvikling

1,5

Bl.a. arbejde med affaldsforebyggelse og levetidsforlængelse samt tiltag til fremme af biodiversitet

Udvikling af besøgscenter

1,0

Revitalisering af konceptet for besøgscentret og revurdering mht. anvendelse af den eksisterende bygningsmasse

I alt

47,5

I følgebrevet til budgetforslaget er der på side 5 en mere detaljeret beskrivelse af de planlagte investeringer.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om AVV's forslag til drifts- og anlægsbudget for 2021 kan godkendes. Endvidere foreslår fagforvaltningen, at budgetforslaget indgår som grundlag for kommende budget for renovation og genbrug for Brønderslev Kommune for 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 31. august 2020, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. NT's Årsrapport 2019, Økonomirapport 1, 2020 og Budgetforslag 2021


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Nordjyllands Trafikselskab har fremsendt Årsrapport 2019 og Økonomirapport 1, 2020 til orientering samt Budgetforslag 2021 til høring.

Byrådet skal tage stilling til NT's Budgetforslag 2021.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt Årsrapport 2019 og Økonomirapport 1, 2020 til orientering samt Budgetforslag 2021 til høring.

Årsrapport 2019

Det fremgår af NT's Årsrapport 2019, at regnskabet for Bustrafik viser et merforbrug på 18,4 mio. kr., som vil blive opkrævet af NT’s ejere i 2021. Heraf udgør Brønderslev Kommunes andel 0,737 mio. kr.

Den væsentligste årsag til merforbruget er, at passagerindtægterne ligger lavere med 6,5 mio. kr., og at takstsamarbejdet ligger højere med 18,5 mio. kr. Desuden er der et merforbrug på operatørudgifter for 3,0 mio. kr.

De negative afvigelser modvirkes delvist af, at både øvrige driftsudgifter og kapacitetsudgifter ligger lavere med henholdsvis 9,2 mio. kr. og 0,4 mio. kr.

Kombinationen af færre solgte kontantbilletter og kundernes bevægelser fra den dyre kontantbillet til billigere produkter så som rejsekort classic og rejsekort pendler er en af de væsentligste årsager til lavere passagerindtægter.

Økonomirapport 1, 2020

NT´s Økonomirapport 1 er den første budgetopfølgning og prognose for 2020. Økonomirapporten er baseret på de realiserede udgifter i første kvartal og et estimat for årets sidste tre kvartaler.

Et væsentligt element i økonomirapporten er den påvirkning, som COVID-19 krisen har haft og fortsat har på den kollektive trafik i 2020.

I økonomirapporten er der indregnet en forventet samlet COVID-19 kompensation på 91,4 mio. kr., som inkluderer passagerindtægter og merudgifter. Den indregnede COVID-19 kompensation ser kun på nettomerudgifter for NT og ikke nettomerudgifter for NT´s ejere. For Brønderslev Kommune er der indregnet en kompensation på 0,785 mio. kr.

Der kan forekomme justeringer til de principper, som er anvendt til beregning af COVID-19 kompensation i denne økonomirapport, da den endelige aftaletekst bag COVID-19 kompensation ikke er offentliggjort endnu. NT orienterer de nordjyske kommuner og Region Nordjylland, når de endelige principper og metoder til beregning af COVID-19 kompensation er fastlagt.

Prognosen for Bustrafik viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til Budget 2020. Driftsindtægterne forventes at falde med 79,7 mio. kr., som stort set forventes dækket af COVID-19. Prisudviklingen på særligt brændstof bidrager til, at operatørudgifter falder med 3,5 mio. kr. Øvrige driftsudgifter stiger med 2,3 mio. kr., hvilket primært kan relateres til højere udgifter til drift på rejsekortsystemet. Kapacitetsudgifter falder med 1,6 mio. kr., hvilket primært skyldes afvikling af Bus og Tog Samarbejdet med udgangen af 2019, samt en lavere belastning af kapacitetsudgifter fra de åbnekørselsordninger (Plustur og Flextur).

Budgetforslag 2021

NT har sendt Budgetforslag 2021 i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland frem til den 30. september 2020.

I NT’s budgetforslag for 2021 er de samlede indtægter på bustrafik budgetteret til 854,4 mio. kr. Heraf udgør tilskuddet for ejerne 523,3 mio. kr. Sammenlignet med NT’s Budget 2020 stiger tilskudsbehovet samlet set med 9,3 mio. kr. i NT’s budgetforslag 2021.

I budgetforslaget for 2021 er der indarbejdet en takststigning på 1,1 %, men der er ikke budgetteret med en passagertilvækst.

I budgetforslaget for 2021 har NT indarbejdet en forventet COVID-19 kompensation på 28,6 mio. kr. Denne består af forventede nettomerudgifter som følge af fald i passagerindtægter samt ekstra omkostninger som følge af COVID-19.

Herudover er der i budgetforslag 2021 indregnet en ekstraordinær betaling på 7,2 mio. kr. til indefrosne feriepenge som følge af den nye ferielovgivning. Det svarer til 161.000 kr. for Brønderslev Kommune i ekstra tilskud.

Brønderslev Kommune og bustrafik

Af de fremsendte rapporter fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer i bustrafikken:

Brønderslev Kommune – NT-udgifter

Bustrafik i kr. (1.000 kr.). Bus, Flextur og Plustur

Årsrapport 2019

Udgifter i alt

-20.480

Passagerindtægter i alt

4.149

Resultat før tilskud fra ejere

-16.331

Tilskud fra ejere

15.593

Resultat

-737

Regulering vedrørende tidligere år

-1.044

Tilskud fra ejere inkl. regulering

14.549

Økonomirapport 1, 2020

Udgifter i alt

-21.298

Passagerindtægter i alt

3.750

Resultat før tilskud fra ejere

-17.548

Tilskud fra ejere

16.421

COVID-19 kompensation

785

Resultat

-342

Regulering vedrørende tidligere år

-532

Tilskud fra ejere inkl. regulering

15.889

Budgetforslag 2021

Udgifter i alt

-22.125

Passagerindtægter i alt

4.177

Resultat før tilskud fra ejere

-17.947

Tilskud fra ejere

17.597

COVID-19 Kompensation

350

Resultat

0

Regulering vedrørende tidligere år

737

Tilskud fra ejere inkl. regulering

18.335*

Budgetforslag 2022-2024

Forventet budget 2022 inklusiv regulering

18.129*

Forventet budget 2023 inklusiv regulering

17.786*

Forventet budget 2024 inklusiv regulering

17.786*

* I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget. Der er budgetteret med 370.000 kr.

For Brønderslev Kommune viser Årsrapport 2019 en merudgift på 737.000 kr., som opkræves i 2021. Derudover kan kommunen ifølge Økonomirapport 1, 2020 forvente en merudgift på 342.000 kr. i 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • tager Årsrapport 2019 og Økonomirapport 1, 2020 til efterretning, og
 • godkender Budgetforslag 2021 med bemærkning om, at de besparelser, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå til Budget 2021, vil kunne indarbejdes i NT´s Budgetforslag 2021 frem til den 30. oktober 2020.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at NT’s budgetforslag for 2021 og overslagsår er større end det nuværende budget. Budgetændringerne er medtaget på opmærksomhedslisten til budget 2021 med følgende beløb:

2021

2022

2023

2024

+2.067

+1.885

+1.541

+1.541

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 31. august 2020, pkt. 12:

Årsrapport 2019 og Økonomirapport 1, 2020, blev taget til efterretning.

Budgetforslag 2021 indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 12:

Budgetforslag 2021 indstilles til godkendelse.

Karsten Frederiksen ønsker indtægtsfordelingen mellem kommunerne afklaret.

Beslutning

Godkendt

Karsten Frederiksen ønsker indtægtsfordelingen mellem kommunerne afklaret.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BY

Udpegning af nyt medlem af bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i møde den 21. marts 2020 at udpege Christen Bager og Lasse Riisgaard til bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune.

Valggruppen A oplyser, at Christen Bager udtræder af bestyrelsen.

I stedet indtræder Lene Hansen i bestyrelsen.

Byrådet anmodes om godkendelse af ændringen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning
 • Coronasituationen
 • Kommunevåben og logo

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • Budgetseminar

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen

Opdateret 17. september 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer