Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 7. oktober 2020
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Lars Bisgaard.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ole Andersen godkendt.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Retningslinier for afholdelse af udvalgsmøder (Peter H.S. Kristensen)

Lars Bisgaard var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


5. 2. behandling af budget 2021 og overslagsårerne 2022 - 2024


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Med baggrund i den indgåede budgetaftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten og Dansk Folkeparti fremsendes budgetforslag for 2021 og overslagsårene 2022 - 2024 til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets budgetseminar den 17. og 18. september 2020 blev der den 18. september 2020 indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten og Dansk Folkeparti.

Carsten Ullmann Andersen (O) er indbudt som observatør til Økonomiudvalgets behandling af punktet jvf. lov om kommuners styrelse § 20, stk. 5

Grundlaget for Byrådets 2. behandling af budget 2021 er den resultatopgørelse, der fremgik af forslaget til basisbudget 2022 - 2024, som forelå ved Byrådets 1. behandling den 16. september 2020.

Resultatopgørelse til 1. behandling

Resultat af budgetforlig:

På baggrund af aftaleparternes budgetforlig omkring reduktioner, nye ønsker og anlæg, er der udarbejdet en revideret resultatopgørelse.

Resultatopgørelse til 2. behandling

I overensstemmelse med ministeriets konteringsregler, flyttes posten vedr. deponering til nye haller, 4 mio. kr. fra anlæg til kapitalposter.

Statsgaranti eller selvbudgettering:

Byrådet skal træffe bindende beslutning om, hvilken metode der skal anvendes ved budgettering af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsordninger. Valget står mellem at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (der foretages ikke senere efterregulering), eller selvbudgettere udskrivningsgrundlag (i 2024 foretages der efterregulering på grundlag af de faktiske tal).

Valget af budgetteringsmetode har bindende virkning for budgetåret 2021 og er gældende for såvel skatter som generelle tilskuds- og udligningsordninger.

I budgetforslaget er indregnet de statsgaranterede beløb.

I forbindelse med økonomiaftalen blev der etableret en tilskudsordning til kommuner, der i 2020 har en udskrivningsprocent over 26,3 %, som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsgrundlaget i årene 2021 – 2025, uden forhøjelse af andre skatter. Tilskudsprocenten udgør varigt 100 % af provenutabet for skattenedsættelsen ned til 26,3 %. Brønderslev Kommune har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om nedsættelse af udskrivningsprocenten til 26,3 %. Social- og Indenrigsministeriet har efterfølgende meddelt, at Brønderslev Kommune tildeles et permanent tilskud på 100 pct. af provenutabet ved nedsættelse af indkomstskatten fra 26,9 % til 26,3 %

I takstoversigten er de takster der kan pris- og lønfremskrives, fremskrevet med KL’s gennemsnitlige pris- og lønstigning på 1,5 %. Takstoversigten er eksklusiv takster fra Børne- og Skoleudvalget. Den komplette takstoversigt følger senere.

Staben foreslår til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 • Der træffes beslutning om de politiske ændringsforslag
 • Brønderslev Kommune for 2021 anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 • Beskatningsprocenten nedsættes til 26,3 %.
 • Grundskyldspromillen fastholdes på 31,23
 • Grundskyldspromillen på produktionsjord er på 7,2 ‰
 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes grundværdi fastholdes på 15,00 ‰
 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes forskelsværdi udgør 8,75 ‰
 • Forslaget til takster og gebyrer godkendes jf. den vedlagte takstoversigt
 • Direktionen bemyndiges til at foretage nødvendige bevillingsmæssige omplaceringer samt diverse korrektioner mellem politikområderne.
 • Der frigives 3 mio. kr. fra bygningsvedligeholdelses puljen
 • Der frigives 5 mio. kr. fra anlægspuljerne ”asfaltvedligeholdelse”
 • Økonomiafdelingen bemyndiges til at hjemtage lån, der knytter sig til lånedispensationer for 2021 samt lån med automatisk låneadgang
Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Der er omplaceret 1,75 mio. kr. fra serviceudgifter til overførselsudgifter, da disse var fejlkonteret i oprindeligt forslag (huslejetab, aktiverede i løntilskud, elever på grunduddannelse).

Anlægsbudget til jordforsyning indstilles reduceret med 5 mio. kr. både på indtægts- og udgiftssiden.

2 mio. kr. af de frigivne 5 mio. kr. fra asfaltvedligeholdelse fremrykkes til 2020, som forudsættes lånefinansieret.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende. Ole Andersen mødt.

Bilag

Til toppen


6. Kirkeskat - budget 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal fastsætte kirkeskatteprocenten på baggrund af de budgetter, som Brønderslev Provsti fremsender for 2021.

Brønderslev Provsti fremsender et samlet budget på 53.544.411 kr. for 2021. Dette betyder, at Kirkeskatten skal fastholdes på det nuværende niveau 1,09 %, for at der opnås balance mellem udgifter og indtægter.

Sagsfremstilling

Brønderslev Provstiudvalg fremsender opgørelsen over ligningsbeløb for de kirkelige kasser i Brønderslev Provsti og Provstiudvalgskassen for 2021. Budgettet viser udgifter på i alt 45.724.925 kr.

Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommune er pålagt 7.819.486 kr. i landskirkeskat i 2021.

De samlede udgifter fordeler sig således:

Beregnet beholdning, ultimo 2020 (kirkekassen til gode)

-4.159 kr.

- Kirkelige kasser

41.112.300 kr.

- Provstiudvalgskassen

4.612.625 kr.

- Landskirkeskat

7.819.486 kr.

Udgifter i alt

53.544.411 kr.

Skatteindtægter ved skatteprocent på 1,09 %

-53.550.774 kr.

Nettoresultat 2021 (kirkekassen til gode)

-10.552 kr.

Mellemværende udgør herefter 10.552 kr. (kirkekassen til gode).

Staben foreslår, at kirkeskatten for 2021 fastsættes til 1,09 %.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


7. Anlægsmidler 2020 for Teknik- og Miljøudvalget - bevilling og frigivelse


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 er det aftalt, at der gives en ekstra bevilling på 3 mio. kr. til asfalt i 2020 forudsat, at bevillingen kan lånefinansieres.

Byrådet skal tage stilling til bevilling af 3 mio. kr. ekstra til asfalt i 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 er det aftalt, at der gives en bevilling på 3 mio.kr. til asfalt i 2020 forudsat, at bevillingen kan lånefinansieres.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet giver en bevilling på 3 mio. kr. ekstra til asfalt i 2020 forudsat, at bevillingen kan lånefinansieres. Det foreslås endvidere, at Byrådet træffes beslutning om, at beløbet er frigivet, når der foreligger tilsagn om lån.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at de ekstra 3 mio. kr. ikke er afsat i anlægsbudgettet i 2020. Økonomiafdelingen bemærker desuden, at det er muligt at søge om lånefinansiering af beløbet.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


8. Fremrykning af bevilling fra 2021 til 2020 til energirenovering af gadebelysning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til fremrykning af bevilling på 2 mio. kr. fra 2021 til 2020, så energirenoveringen af gadebelysning kan fortsætte året ud.

Sagsfremstilling

Byrådet har under budgetforhandlingerne for 2020 godkendt, at den sidste halvdel af gadebelysningen skal energirenoveres i perioden 2020 til 2021.

Den seneste statusopdatering for energirenovering af gadebelysningen i Brønderslev Kommuner viser, at vi er foran tidsplanen.

Byrådet anmodes om at fremrykke 2 mio. kr. fra budgettet for 2021, så energirenoveringen kan fortsætte året ud.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet fremrykker 2 mio. kr. fra 2021 til 2020, så energirenoveringen kan fortsætte.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i budget 2021 er afsat en pulje på jordforsyning og energirenovering af gadelys på 15 mio. kr.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


9. Udskiftning af gittermaster - bevilling og frigivelse


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Brønderslev Kommune har modtaget tilsagn om lån på i alt 8.232.000 kr. til udskiftning af gittermaster i Brønderslev By i 2020.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af beløbet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 9. september 2020, efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget, indstillet nedenstående projekt til godkendelse under forudsætning af, at det kan lånefinansieres. Brønderslev Kommune har modtaget tilsagn om "Covid19" lån til projektet.

Projekt:

Der er kortlagt 784 gittermaster i Brønderslev by, og som ønskes udskiftet i forbindelse med energirenoveringen i efteråret 2020.

Fagforvaltningen vurderer, at der kan opnås synergier/besparelser ved at eksisterende gittermaster udskiftes samtidigt med energirenoveringen i perioden 2020 - 2021. Det vurderes at der i anlægsfasen kan opnås en engangsbesparelse på ca. 1.000 kr. pr. gadelys, svarende til en samlet besparelse på ca. 784.000 kr. Desuden vil der være mindre udgifter til vedligeholdelse da luftledningerne nedgraves i veje og fortov.

Anlægsøkonomi

Aktivitet

Stk.

Pris pr. stk.

Investering

Udskiftning af gittermaster (nedtagning af mast, bortskaffelse, kabellægning af luftledninger)

784

4.000 kr.

3.136.000 kr.

Påsætning af nye stålmaster med LED-armatur

784

6.000 kr.

4.704.000 kr.

Sum

7.840.000 kr.

Uforudsete udgifter (5 %)

392.000 kr.

Sum anlægsbudget

8.232.000 kr.

Budgetkonto for vejbelysning reduceres med 350.000 kr. fra år 2022, svarende til de fremtidige låneomkostninger. Det betyder, at der fra 2022 vil være ca. 600.000 kr. tilbage af den samlede energibesparelse på 1.700.000 kr., og som fremadrettet kan anvendes til opgradering af gamle anlæg, udskiftning af gittermaster i de andre byer/landsbyer i kommunen, kabellægning af luftledninger mv.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet frigiver en bevilling på 8.232.000 kr. til udskiftning af gittermaster i Brønderslev by i 2020. Desuden reduceres konto for vejbelysning med 350.000 fra år 2022, svarende til de fremtidige låneomkostninger.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke er afsat midler i anlægsbudgettet i 2020 til udskiftning af gittermaster. Økonomiafdelingen bemærker desuden, at Brønderslev Kommune har modtaget tilsagn om lån på i alt 8.232.000 kr. til udskiftning af gittermaster.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


10. Frigivelse af anlægsmidler til børnehaverne i Jerslev og Øster Brønderslev


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsmidler på 130.000 kr. til udvidelse af kapaciteten i Børnehaven Troldehøj i Øster Brønderslev.

Sagsfremstilling

I budget 2020 blev der afsat anlægsmidler på samlet 2 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i børnehaverne i Jerslev og Øster Brønderslev.

Børne- og Skoleudvalget traf den 3. december 2019 beslutning om at igangsætte et byggeprojekt til 870.000 kr. til udvidelse af kapaciteten i Børnehaven Livstræet i Jerslev. Byrådet frigav midlerne hertil den 18. december 2019.

Børne- og Skoleudvalget godkendte på møde den 12. maj 2020 et forslag om at ændre på byggeprojektet i Børnehaven Livstræet i Jerslev, så der i forbindelse med etableringen af sammenbygningen mellem de to eksisterende bygninger i Livstræet også etableres entré og garderobe. Hermed frigives 3 lokaler i de eksisterende bygninger, hvormed pladsudfordringen i Livstræet i endnu højere grad imødekommes end i det oprindelige byggeprojekt. Udgiften til realisering af det reviderede byggeprojekt for Børnehaven Livstræet er estimeret til 1,5 mio. kr.

Med beslutningen om at ændre på byggeprojektet i Børnehaven Livstræet, så projektet til 1,5 mio. kr. igangsættes, følger en omprioritering af anlægsmidlerne til børnehaverne i Jerslev og Øster Brønderslev.

I forbindelse med sagen om fremrykning af anlægsarbejder til 2020, som blev behandlet i Byrådet den 29. april 2020 blev det besluttet at fremrykke ombygningen af børnehaven i Øster Brønderslev fra 2021 til 2020. Hermed frigav Byrådet 1 mio. kr. til byggeprojekterne for børnehaverne i Jerslev og Øster Brønderslev.

Ud af de i alt afsatte midler på 2 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i børnehaverne i Øster Brønderslev og Jerslev mangler således nu kun at blive frigivet 130.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget genoptager sagen vedrørende udvidelse af Børnehaven Troldehøj i Øster Brønderslev på deres møde den 8. september med henblik på at få belyst handlemulighederne i Øster Brønderslev.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver anlægsmidler på 130.000 kr. til udvidelse af kapaciteten i Børnehaven Troldehøj i Øster Brønderslev.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 8. september 2020, pkt. 6:

Anlægsmidlerne indstilles frigivet.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


11. Renovation og genbrug - Budget og takster 2021


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet budgetoplæg med takstforslag for 2021 for affaldsområdet.

For dagrenovation foreslås en generel stigning på ca. 13 % på alle takster. Stigningen skyldes højere priser, da opgaven med indsamling af dagrenovation blev udbudt i efteråret 2018.

Genbrugsbidraget foreslås hævet med ca. 24 %. Dette skyldes højere betaling til AVV for ydelser derfra.

Byrådet skal tage stilling til, om budgetoplægget med de foreslåede affaldstakster for 2021 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet omfatter renovation, genbrugsordningerne for borgerne - herunder indsamlingsordningen for plast & metal og papir - samt administration. Området er brugerfinansieret efter hvile-i-sig princippet, og økonomien i de særskilte ordninger opgøres årligt. Takstberegningerne tager højde for konstaterede under- og overskud for hver ordning. Budgettet er udarbejdet med baggrund i gældende regler.

I forhold til budgetlægningen på affaldsområdet har der til budget 2021 været en række forhold at tage hensyn til i forhold til budgettet for 2020. Disse forhold er:

 1. Ordningen for dagrenovation blev til budget 2020 underfinansieret med ca. 1,8 mio. kr. gennem træk på opsparede midler. Egentlig skulle taksterne for dagrenovation være steget allerede i 2020 som følge af ca. 30 % højere priser på indsamlingen efter en udbudsproces i efteråret 2018.
 1. Genbrugsbidraget foreslås hævet fra 1.654 kr. pr. helårsbolig i 2020 til 2.050 kr. i 2021; dvs. en stigning på 396 kr. svarende til ca. 24 %. Den kraftige stigning skyldes to forhold:

a. Stigning på betaling til AVV som beskrevet i sagsfremstilling om budget 2021 for AVV (behandles i Byrådet den 16. september 2020).

b. Underfinansiering i 2020 i Brønderslev Kommune efter samme retningslinjer som beskrevet ovenfor med hensyn til taksterne for dagrenovation.

Det var en forudsætning for fastsættelse af takster og gebyrer for 2020, at der var et ønske om ikke at trække mere på opsparede midler, end at der ved udgangen af 2020 vil være opsparede midler på ca. 7 mio. kr. svarende til den skønnede udgift til indkøb af containere til mad- og restaffald i næste fase af affaldssorteringen i Brønderslev Kommune.

Med de foreslåede takster og gebyrer for 2021 er det fagforvaltningens vurdering, at der ved udgangen af 2021 stadig vil være opsparede midler svarende til 6-7 mio. kr. Dette estimat skal dog tages med forbehold, da der både er usikkerhed med hensyn til resultatet for regnskabsårene 2020 og 2021. Til orientering kan det oplyses, at der ved udgangen af 2019 var opsparede midler svarende til ca. 9 mio. kr. På grund af ovennævnte underfinansiering i 2020 forventes de opsparede midler ved udgangen af 2020 at være på ca. 6,5 mio. kr.

Overblik over den samlede affaldsøkonomi i budget 2021

Ordninger for private

Ordning

Indtægt, kr. ex. moms

Udgift, kr. ex. moms

Resultat

Administration, fælles formål husholdninger

478.000

478.000

0

Renovation

17.712.000

17.826.000

-114.000

Storskrald

203.000

203.000

0

Bobler (glas og flasker)

807.000

807.000

0

Miljøservice (småbatterier)

38.000

38.000

0

Genbrugsplads

18.482.000

18.482.000

0

Plast & metal og papir

8.496.000

7.946.000

550.000

I alt

46.216.000

45.780.000

436.000

Som det ses, vil der i 2021 ikke være et træk på opsparede midler. Tværtimod sker der en mindre overfinansiering på ordningen for plast & metal og papir, fordi denne ordning tidligere har vist sig at være dyrere end først forventet. Det er stadig en vigtig forudsætning, at der er et ønske om at have opsparede midler på 6-7 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Indtægterne i skemaet ovenfor dækkes ind via renovationstaksten og genbrugsbidraget. I bilag er vist alle taksterne for forskellige typer af materiel til indsamling af dagrenovation. Endvidere er vist genbrugsbidragets opdeling på de forskellige ordninger for både helårsboliger og sommerhuse. Genbrugsbidraget er et samlegebyr af takster for administration af genbrugsordningerne, bobleordningen (glas og flasker), storskraldsindsamling, genbrugspladserne, miljøserviceordningen (småbatterier) og ordningen for husstandsindsamling af plast & metal og papir.

Ordninger for erhverv

Der opkræves ikke længere grundgebyr for erhvervsaffald. Taksterne for virksomheders brug af genbrugspladser er indeholdt i AVV's budget for 2021, som er selvstændigt politisk behandlet.

Oversigt over takstudvikling for udvalgte typer af affaldsløsninger

For at illustrere takstudviklingen gennem en årrække vises nedenfor taksten for renovation og genbrug. I skemaet ses udviklingen for ugetømning af sæk og 14-dags tømning af en 240 l container. Disse eksempler er valgt, fordi det er de to takster, som de fleste benytter sig af.

Ugetømning af sæk:

Kr. inkl. moms

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Renovation

1.126

1.160

1.172

1.202

1.143

1.278

1.445

Genbrugsbidrag

1.328

1.338

1.349

1.358

1.578

1.654

2.050

I alt

2.454

2.498

2.521

2.560

2.721

2.932

3.495

Udvikling i %

3,4

1,8

0,9

1,6

6,3

7,8

19,2

14-dages tømning af 240 l container

Kr. inkl. moms

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Renovation

973

1.003

1.013

1.038

988

926

1.047

Genbrugsbidrag

1.328

1.338

1.349

1.358

1.578

1.654

2.050

I alt

2.301

2.341

2.362

2.396

2.566

2.580

3.097

Udvikling i %

-5,1

1,7

0,9

1,3

7,1

0,5

20,0

For de to udvalgte affaldsløsninger vil stigningen i den samlede betaling (dvs. både renovation og genbrug) være på 563 kr. pr. husstand pr. år for ugetømning af sæk og på 517 kr. pr. husstand pr. år for 14-dages tømning af 240 l container.

Taksterne for alle de forskellige typer af dagrenovation, herunder molokker / nedgravede containere fremgår af bilag.

Alle takster i ovennævnte og i bilag er udarbejdet under forudsætning af Byrådets godkendelse af forslag til budget for AVV for 2021. Dette budget blev indstillet til godkendelse af Teknik- og Miljøudvalget på møde den 31. august 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender oplæg til renovations- og genbrugsbudget for 2021 med de foreslåede takster.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 21. september 2020, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende. Ole Andersen mødt.

Bilag

Til toppen


12. Blåbærhaven 1-60, 9330 Dronninglund


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet godkendte i april 2020 skema A for renoveringen af Blåbærhaven 1-60, Dronninglund og en kapitaltilførsel på 100.000 kr.

Sundby-Hvorup Boligforening har haft licitation på arbejdet og sender skema B til godkendelse.

Skema B viser en udgift på 12.587.000 kr.

Byrådet anmodes om godkendelse af skema B med en samlet byggeudgift på 12.587.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i april 2020 skema A for renovering af Blåbærhaven 1-60, Dronninglund med en samlet anslået anskaffelsessum på 11.921.000 kr. og kapitaltilførsel på 100.000 kr.

Skema B viser en samlet anskaffelsessum på 12.587.000 kr. hvilket er en forhøjelse på 666.000 kr. Udgiften dækker over ekstra afløbsinstallationer i forbindelse med renoveringen af taget og eksisterende afløb. De ekstra afløb skal afhjælpe de afløbsstop der hidtil har været i boligerne. Prisen er ved licitationen steget fra forventet ca. 111.000 kr. til de nævnte 666.000 kr.

Renoveringsudgiften til de støttede boliger er opgjort til

Skema A

Skema B

Håndværkerudgifter

9.309.000 kr.

9.854.000 kr.

Omkostninger

2.483.000 kr.

2.588.000 kr.

Gebyrer

129.000 kr.

145.000 kr.

I alt

11.921.000 kr.

12.587.000 kr.

Staben foreslår, at Byrådet godkender skema B for renoveringen af Blåbærhaven 1-60, Dronninglund, Sundby-Hvorup afd. 82

Personale

Ingen.

Økonomi

Byrådet har tidligere godkendt Skema A med en samlet udgift på 11.921.000 kr. med en kapitaltilførsel på 500.000 kr., som finansieres efter 1/5-ordningen. Kommunens andel på 100.000 kr. finansieres som rente- og afdragsfrit lån. Der er ikke afsat midler på budgettet til kapitaltilførslen.

Skema B viser samlede udgifter på 12.587.000 kr. hvilket er en stigning på 660.000 kr. Stigningen i udgifterne har ingen indflydelse på den tidligere godkendte kapitaltilførsel på 100.000 kr.

Økonomiafdelingen har ingen yderligere kommentarer.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende. Ole Andersen mødt.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Lars Bisgaard var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


14. Lukket punkt: Revision af vedtægter


Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • Fortrolig omkring bud
 • Retningslinier for udvalgsmøder

Lars Bisgaard var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen

Opdateret 8. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer