Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 28. oktober 2020
Lokale: Bevægelsessalen, Brønderslev-Hallen, Knudsgade 15, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Hvad vil borgmesteren gøre for at det bliver teknisk muligt af afvikle udvalgs- og byrådsmøder som kombinerede fysiske og virtuelle møder? (Dennis Kvesel)

Til toppen


5. Principper for økonomistyring


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har ajourført principper for økonomistyring samt tilhørende bilag.

Byrådet anmodes om at godkende revisionen af principper for økonomistyring og bilag 6.1 ”Finanspolitik for Brønderslev Kommune”.

Sagsfremstilling

Den nuværende godkendte udgave af principper for økonomistyring blev vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 28. november 2006.

Økonomiafdelingen har ajourført principper for økonomistyring samt tilhørende bilag.

Principper for økonomistyring og bilagene udgør et samlet hele, der regulerer Brønderslev Kommunes samlede økonomiforvaltning.

Principperne for økonomistyring skitserer de grundlæggende principper, mens bilagene mere detaljeret beskriver retningslinjer for den praktiske udmøntning af principperne. Bilagene er således underordnet principper for økonomistyring.

Ændringer af principper for økonomistyring skal godkendes af Byrådet via Økonomiudvalget. Redaktionelle ændringer af principper for økonomistyring godkendes af direktøren for staben. Ændringer af bilagene til principper for økonomistyring godkendes ligeledes af direktøren for staben.

Dog skal ændringer til bilag 6.1 ”Finanspolitik for Brønderslev Kommune” godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget godkender revisionen af principper for økonomistyring og bilag 6.1 ”Finanspolitik for Brønderslev Kommune”.

Indstilling

Økonomiudvalget, 31. marts 2020, pkt. 8:

Tilbagesendes, da der ønskes markering af ændringer.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 12. august 2020:

Økonomiafdelingen har udarbejdet oversigt over de ændringer, som er foretaget i "Principper for økonomistyring" og bilag 6.1 "Finanspolitik for Brønderslev Kommune".

Oversigten er vedlagt som bilag.

Staben foreslår, at Byrådet godkender revisionen af principper for økonomistyring og bilag 6.1 " Finanspolitik for Brønderslev Kommune".

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Ændring af portefølje sammensætning skal behandles af Økonomiudvalget.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Takstoversigt 2021 – Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningen udarbejdet takster og gebyrer for Børne- og Skoleudvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningen udarbejdet takster og gebyrer for Børne- og Skoleudvalgets område.

Brønderslev Kommunes øvrige takster og gebyrer blev godkendt i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2021 som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 30. september 2020 og på Byrådets møde den 7. oktober 2020.

I takstoversigten er de takster, der kan pris- og lønfremskrives, fremskrevet med KL’s gennemsnitlige pris- og lønstigning på 1,5 %.

Staben foreslår, at forslag til takster og gebyrer for Børne- og Skoleudvalget godkendes jf. vedlagte takstoversigt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Inden endelig godkendelse ønskes notat om takstudviklingen på private institutioner.

Arne M. Jensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 28. oktober 2020:

Notat om takstudviklingen fremsendes inden byrådsmødet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Finansiering af nedgravede affaldsbeholdere – AVV og Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

AVV har anmodet om en ekstrabevilling på 1,49 mio. kr. til etablering af 18 nedgravede affaldscontainere til plast & metal og papir i Hjørring og Brønderslev Kommuner.

AVV kan ikke etablere dette, før det er godkendt i ejerkommunerne. De 18 nedgravede containere er af en integreret type, hvor der også er plads til mad- og restaffald. Det har igennem flere år været en praksis, at AVV betaler for containerne til det genanvendelige affald, mens den resterende del betales af boligejerne, evt. gennem en finansieringsmodel, hvor kommunen betaler for restaffaldsdelen mod en årlig opkrævning på 10 % af investeringen.

Byrådet skal tage stilling til AVV’s anmodning om en tillægsbevilling på 1,49 mio. kr. og til princippet med, at affaldsordningen står i forskud for den del, der har med mad- og restaffald at gøre, mod et ekstragebyr på 10 % af etableringsomkostningen til mad- og restaffald.

Sagsfremstilling

I tæt og tættere boligbyggeri, fx etagebyggeri er der mange fordele ved at benytte nedgravede affaldscontainere i stedet for containere på hjul; både økonomisk og i forhold til plads og håndtering af affald. Derfor bør der benyttes nedgravede affaldsbeholdere alle de steder, hvor det er muligt, uden at gåafstanden til en affalds-ø bliver for stor.

For nogle år siden blev det besluttet, at AVV skulle finansiere alle affaldsbeholdere i de to ejerkommuner til de genanvendelige fraktioner; pt. bl.a. plast & metal og papir i Brønderslev Kommune. AVV’s finansiering er førhen sket gennem det årlige anlægsbudget, som bliver godkendt i de to ejerkommuner en gang om året. Men i løbet af det sidste ca. et år har det vist sig, at interessen for nedgravede løsninger har været større end den budgetsum, som var afsat på AVV’s budget for 2020. Derfor har det været nødvendigt for AVV at søge om en tillægsbevilling til i alt 18 nedgravede fællesløsninger.

I foråret 2020 behandlede Økonomiudvalget en sag, hvor AVV anmodede om en tillægsbevilling på 1.490.000 kr. til de 18 nedgravede fællesløsninger, heraf 6 stk. i Brønderslev Kommune. Beløbet på knap 1,5 mio. kr. er AVV’s andel af den samlede pris på knap 3 mio. kr. for de 18 nedgravede fællesløsninger. Den resterende andel, som vedrører mad- og restaffald, skal som udgangspunkt og indtil videre betales af ejeren af de boliger, som ønsker den nedgravede fællesløsning etableret.

Når der senere etableres separat indsamling af mad- og restaffald i Brønderslev Kommune er det en oplagt mulighed, at det er kommunens affaldsordning, der indkøber og betaler alt materiel til indsamling af affald, og at dette finansieres via de generelle takster. Med hensyn til fremtidige nedgravede affaldscontainere kan det fx foregå som en ordning, hvor affaldsordningen årligt opkræver 10 % af etableringsomkostningen. Denne model benyttes også i Hjørring Kommune, når der skal finansieres nedgravede beholdere til mad- og restaffald.

Flere steder i Brønderslev Kommune har der været et ønske om allerede nu at kunne etablere en samlet nedgravet fællesløsning til fraktionerne mad, rest, plast & metal og papir i stedet for kun at etablere en nedgravet løsning til fraktionerne plast & metal og papir, og afvente indførslen af separat indsamling af mad- og restaffald. Det drejer sig fx om Boligforeningen PM, som har været og er i gang med større renoveringsprojekter. Det er en stor fordel – både økonomisk og anlægsmæssigt – at etablere nedgravede løsninger til alle de nævnte fraktioner på en gang.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forudså allerede i foråret 2019 problemstillingen om ønsket om at etablere nedgravede fællesløsninger til alle fraktioner på én gang i forbindelse med fx renoveringsprojekter. Derfor behandlede Teknik- og Miljøudvalget sagen på møde den 27. maj 2019. Der var dengang enighed om modellen med, at affaldsordningen står for finansieringen mod en årlig ekstraopkrævning (ud over den generelle takst for afhentning og forbrænding af affald) på 10 % af etableringsomkostningen i forhold til fraktionerne mad- og restaffald.

I sagsfremstillingen fra den 27. maj 2019 var der nævnt et beløb på 50.000 kr. pr. fællesløsning til mad- og restaffald. Senere har det vist sig, at der er forskellige modeller af nedgravede affaldsløsninger, og at der er prisforskel afhængig af størrelsen (kapacitet/volumen). Det væsentlige i problemstillingen er imidlertid princippet med, at affaldsordningen står i forskud med finansieringen af den del, der har med mad- og restaffald at gøre, mod efterfølgende at opkræve et ekstrabeløb på 10 % af etableringsomkostningen.

Hjørring Kommune godkendte i foråret 2020 ekstrabevillingen på 1,49 mio. kr. til de i alt 18 nedgravede containere i de to kommuner (AVV’s andel af den samlede pris på knap 3 mio. kr.). Men AVV kan ikke etablere de 18 ønskede fællesløsninger, så længe Brønderslev Kommune ikke har godkendt ekstrabevillingen. Derfor ønsker AVV, at bevillingen sker så hurtigt som muligt.

På baggrund af sagsforløbet indtil nu er det fagforvaltningens opfattelse, at problemstillingen kan deles op i to delspørgsmål:

 • A: Kan ekstrabevillingen til AVV’s andel af de 18 nedgravede fællesløsninger godkendes (1,49 mio. kr.)?
 • B: Kan princippet med, at Brønderslev Kommunes affaldsordning står i forskud med betaling af materiel til mad- og restaffald mod en ekstrabetaling pr. år på 10 % af etableringsomkostningen godkendes?

Til orientering kan det oplyses, at der på nuværende tidspunkt allerede er indgået aftaler med 3 boligejere om finansiering efter modellen i spørgsmål B, og at yderligere 8 boligejere har en forventning om at kunne benytte ”lånefinansieringen”. Der er aktuelle og hastende projekter efter modellen i spørgsmål B i forbindelse med Boligforeningen PMs renovering af boliger i Fredensgade samt et nyt projekt på Banegårdspladsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til følgende:

 • A: Kan ekstrabevillingen på 1,49 mio. kr. til AVV’s andel af de 18 nedgravede fællesløsninger godkendes?
 • B: Kan princippet med, at Brønderslev Kommunes affaldsordning står i forskud med betaling af materiel til mad- og restaffald mod en ekstrabetaling pr. år på 10 % af etableringsomkostningen godkendes?
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. oktober 2020, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Tilbygning ved Børnehaven i Jerslev


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 663.000 til medfinansiering af tilbygning af børnehaven Livstræet i Jerslev

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget traf den 12. maj 2020 beslutning om, at udvidelsen af kapaciteten i Børnehaven Livstræet i Jerslev skulle ske ved etablering af en forbindelsesgang mellem to bygninger, der udover at forbinde bygningerne også kunne fungere som entré og garderobe (idéoplæg B). Forvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med idéoplægget og der har nu været afholdt licitation.

Det billigst indkomne tilbud viser en samlet udgift på i alt 2.362.000 kr. og det skal sammenholdes med, at det tidligere frigivne anlægsbudget udgør 1.5 mil. kr.

Forskellen i den markante merpris skal ses i flere årsager, såsom et større antal m2 i projektet end oprindeligt projekteret, øget udgifter til ekstern rådgivning i forbindelse med projektering og en større m2 pris i udbuddet end anslået i oprindeligt anlægsbudget. Der er vedlagt et notat fra bygningsafdelingen som redegør for udgifterne, samt hvordan merudgiften kan håndteres.

Der er overordnet 3 veje til håndtering af merudgiften på 862.000 kr.

 • Den afholdte licitation aflyses og nyt besparet/ændret projekt udarbejdes.
 • Der udarbejdes forslag til besparelser i det udarbejdede projekt som så forhandles med håndværkerne. Her vil der primært være tale om at gøre byggeriet mindre i m2. Det skønnes at være muligt at arbejde med at reducere tilbygningen med op mod 25 m2 og besparelsen herpå vil kunne blive på ca. 275.000 kr.
 • Den fulde merudgift på 862.000 kr. finansieres af anden vej

Vedr. mulighed for alternativ finansiering kan der peges på 2 muligheder:

 • Merudgiften finansieres fra nogle af de afsatte anlægsmidler på Børne-og skoleudvalgets områder.
 • Merudgiften finansieres af ikke forbrugte fremrykkede anlæg

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalget indstiller til Byrådet, hvordan merudgiften ønskes håndteret og hvilken finansieringsmulighed der evt. ønskes anvendt.

Indstilling


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 9:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at den afholdte licitation går om, således man overholder den udmeldte økonomiske ramme. Børne- og Skoleudvalget ønsker, at den nye proces skal gå hurtigt, da man er presset i børnehaven grundet de mange børn. Børne- og Skoleudvalget ønsker, at Økonomiudvalget drøfter sagsbehandling/sagsfremstilling af byggesager udarbejdet af Ejendomsservice, således man som fagudvalg kan træffe beslutning ud fra et oplyst grundlag.

Lars Bisgaard var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 20. oktober 2020, pkt. 3:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at der frigives 663.000 kr. af udvalgets egne anlægsmidler tildækning af merudgiften. Der indledes en forhandling om færre kvm. således at merudgiften kan dækkes af ovenstående midler.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 9:

663.000 kr. indstilles frigivet.

Arne M. Jensen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Til toppen


10. Lukket punkt: Ekspropriation


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


11. Lukket punkt: Salg af ejendom


Beslutning

Afvist tilbagesendt til udvalget efter følgende afstemning:

For: 4 (Bettina Bøcker Kjeldsen, Eskild Sloth Andersen, Arne M. Jensen og Johannes Trudslev)

Imod: 18

Hverken for eller imod: 5

Godkendt under forudsætning af:

 • Lokalplan godkendes
 • At byggeri afsluttes senest 3 år efter godkendt lokalplan og endelig kontrakt

Efter følgende afstemning

For: 22

Imod: 2 (O)

Hverken for eller imod: 3 (Eskild Sloth Andersen, Bettina Bøcker Kjeldsen, Arne M. Jensen)

Arne M. Jensen og Bettina Bøcker Kjeldsen finder beslutningsgrundlag ufuldstændigt.

Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • Coronasituationen
 • Pylonsituationen ved Ø. Brønderslevvej

Til toppen


13. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 29. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer