Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 25. november 2020
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning

Lene Hansen:

Er der indhentet accept fra guldsmedene til at bruge de gamle borgmesterkæder?

Hvad lå forud af proces inden beslutningen i Økonomiudvalget i oktober?

Karsten Frederiksen:

Har Arne M. Jensen tænkt sig at genoptage habilitetssagen i forhold til Karsten Frederiksen?

Bettina Bøcker Kjeldsen:

Hvad er tidsplan og indhold i projekt om ændring af perron på Brønderslev Banegård?

Til toppen


5. Skema A - Renovering af Skelgårdsvej, Asaa


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Sundby-Hvorup Boligselskab anmoder om godkendelse af skema A for renovering af afdeling 83 i Asaa tillige med nedrivning af 8 boliger i Agersted.

Byrådet skal tage stilling til, om skema A kan godkendes.

Sagsfremstilling

Sundby-Hvorup Boligselskab anmoder om godkendelse af skema A for renovering og ombygning af Skelgårdsvej 11-49, Asaa. Renoveringen indebærer energiforbedrende tiltag, så de eksisterende kuldebroer, der er i byggeriet, forsvinder. Dertil kommer sætningsskader i facader, samt krav fra Brønderslev Kommune om at boligerne skal separatkloakeres. De 40 år gamle og slidte bygninger er dernæst svære at udleje. Sundby-Hvorup Boligselskab forventer at renoveringen af boligerne kan gøre dem attraktive igen. Renovering sker som i led i de planer, der er for brug af midlerne fra Landsbyggefonden afsat i forbindelse med Covid-19 situationen.

I forbindelse med renoveringen er der ligeledes lagt op til, at 8 boliger i Agersted under afdeling 83 nedrives, fordi de ikke kan udlejes. Planen for nedrivningen er sket i samarbejde med Brønderslev Kommune, da der er tale om ældreboliger.

Organisationen har godkendt renoveringen i oktober 2020, ligesom afdelingens bestyrelse forventer at godkende på mødet den 15. december 2020. Mødet er udskudt på baggrund af covid-19 situationen.

For Brønderslev Kommune betyder det, at der skal bruges 200.000 kr. på den samlede helhedsplan, fordelt efter 1/5 af det samlede beløb.

Brønderslev Kommune skal stille kommunalgaranti for 17.031.000 kr. til de støttede boliger. Brønderslev Kommune har på nuværende tidspunkt ikke kendskab til, at der er stillet kommunegaranti i afdelingen.

Hele anmodningen om godkendelse af skema A, beslutningsmødet og prospekt over renoveringen er vedlagt som bilag.

Staben foreslår, at skema A godkendes og at ydes garantistillelse for de støttede boliger.

Personale

Ingen.

Økonomi

Som det fremgår af ovenstående, skal der finansieres i alt 200.000 kr. Brønderslev Kommunes andel svarer til 1/5.

I anlægsbudgettet i 2020 er der afsat 0,5 mio. kr. til renovering/nedrivning af boliger i Agersted, som kan finansiere udgifterne.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 4:

Skema A indstilles godkendt inkl. 200.000 kr. til kapitaltilførsel.

Der ønskes oversigt over kommunegaranti i projektet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Skema A renovering af Fredensbo afdeling 5


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management ansøger på vegne af Boligforeningen Fredensbo om godkendelse af skema A for renovering og helhedsplanen af afdeling 5.

Byrådet skal tage stilling til, om renoveringen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Kuben Management ansøger på vegne af Boligforeningen Fredensbo om godkendelse af skema A for renovering af Vestergade 65, Fasanvej 1-11 og 13-19 samt Glentevej 1-4 og 5-8, samlet under afdeling 5 i boligforeningen, samt godkendelse af helhedsplanen for samme afdeling.

Renoveringen indebærer energiforbedringer i forhold til isoleringen, som skal opdateres til dagens standard, ligesom der skal renoveres på tidligere byggeskader, så boligerne kommer til at fremstå moderne og venlige som sunde boliger.

I forbindelse med renoveringen, som sker i henhold til retningslinjerne for brug af Landsbyggefondens midler jævnfør Covid-19 situationen, har Landsbyggefonden vurderet, at der skal kapitaltilføres for i alt 750.000 kr., som fordeles efter 1/5 princippet, derfor skal Brønderslev Kommune kapitaltilføre 150.000 kr. til Fredensbo afdeling 5 i forbindelse med renoveringen.

Samlet stiger huslejen for de renoverede boliger med 11 %. Beslutningen om endelig vedtagelse vil foreligge i forbindelse med skema B, så beboerdemokratiet er hørt i forbindelse med renoveringen. Grunden til at beboerne ikke har været hørt før skema A er, at midlerne skal søges inden udgangen af 2020, men samtidig har det på grund af covid-19 situationen ikke været muligt at afholde møder og få beboerne samlet til beslutning.

Det samlede behov for renoveringen er vedlagt til dagsordenspunktet, som estimater til skema A, ligesom skema A, brev fra Kuben Management og prospekt over renoveringen er vedlagt som bilag.

Ligeledes beder Kuben Management om kommunal garantistillelse for den samlede renovering /helhedsplan. Det betyder, at Brønderslev Kommune skal stille garanti for det samlede budget, som lige nu er estimeret til 116.017.488 kr.

Brønderslev Kommune har på nuværende tidspunkt ikke andre garantistillelser i den nævnte afdeling ved Fredensbo.

Forvaltningen har følgende bemærkninger til anmodningen. Det er naturligvis lidt problematisk at beboerne ikke har været hørt før skema A, men samtidig er det klart, at lige nu er der en situation, som gør det ikke har været muligt. Forvaltningen vil forlange at beboerne høres i god tid inden skema B indsendes, ellers kan det ikke godkendes i henhold til lovgivningen på området.

I forhold til garantistilles for renoveringen har forvaltningen følgende bemærkninger

Staben foreslår, at skema A for renoveringen godkendes og at der ydes garantistillelse for renoveringen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Beløbet på 150.000 kr. kan finansieres af ikke forbrugte midler til den sociale helhedsplan i afdeling 1, 11 og 15. (Boligforeningen PM)

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Der ønskes oversigt over oprindelige kommunale garantier.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Endelig vedtagelse af lokalplan 02-B-16.02 Boligområde ved Tranebærvej, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM

Lokalplan 02-B-16.02 for et tæt-lav boligområde på Tranebærvej samt nedrivning af den bevaringsværdige Realskole i Dronninglund har været i 4 ugers offentlig høring.

Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar. 2 giver opbakning til nedrivning, 2 gør indsigelse mod nedrivning og 1 har ingen kommentarer.

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanen endeligt.

Poul Erik Andreasen har begærer sagen i Byrådet. Han kan ikke godkende lokalplanen og indstiller, at købsaftalens bestemmelser om bevaring af bygningen skal overholdes, da prisen er fastsat herefter. Der kan ydes byfornyelsesmidler hertil.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 31. august 2020 forslag til lokalplan 02-B-16.02 for et tæt-lav boligområde ved Tranebærvej i Dronninglund.

Lokalplanen giver mulighed for, at en bevaringsværdig bygning kan nedrives samt opførelse af 18 boliger og et fælleshus på ejendommen. Ejendommen er på knap 5.600 m2 og er beliggende i byzone. Området opdeles i to delområder. Delområde A som anvendes til tæt-lave boliger og i delområde B etableres et nyt fælleshus for områdets beboere samt et friareal foran bygningen til udendørsaktiviteter. Boligerne placeret i delområde A opføres som rækkehusbebyggelse bestående af 3 sammenbyggede boliger. Boligerne orienteres således, at der opnås udearealer med bedst muligt solforhold med privat have. Boligerne opføres i et moderne formsprog, der afspejles i bebyggelsens arkitektur, samt valg af materialer med respekt for områdets karakter. Hvis boligerne udstykkes, vil grundstørrelsen være på ca. 126 m2.

Baggrunden for ønsket om tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige Realskolebygning er dens nuværende stand. En byggetekniske rapport viser, at bygningen er i meget ringe stand, og det er tvivlsomt, om den er mulig at bevare. Endvidere indikerer rapporten, at det ikke vil være sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt at arbejde videre med bygningen, i den stand, som den er i dag. Ejer gør opmærksom på, at et ønske eller krav om bevaring af bygningen vil medføre behov for betydelige midler til byfornyelsesprocessen, med de risici, som der til stadighed vil være med igangsætning af en renovering. Ejer ønsker, i respekt for både ånden i den udarbejdede lokalplan, samt for den rent lokalhistoriske interesse som bygningen rummer, at den nye bygnings arkitektur baseres på delvis genanvendelse af de gamle mursten fra skole- og gymnastikbygningen. Dette er indført i lokalplanens bestemmelser. Den nye fælleshusbygning i delområde B vil være ca. 250 m2. Fællesbygningen indrettes med køkken- og toiletfaciliteter samt 2 gæsteværelser.

Vejadgang for området sker fra Rørholtvej med ensrettet kørsel og udkørsel via Tranebærvej.

Lokalplanen samt ansøgning om nedrivning af den bevaringsværdige Realskole har været i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 3. september 2020 til den 2. oktober 2020. Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar.

1. Rævdalsvej 2B

Der udtrykkes opbakning til nedrivning af den bevaringsværdige Realskole.

2. Slotsgade 66

Der udtrykkes opbakning til nedrivning af den bevaringsværdige Realskole.

3. BaneDanmark

BaneDanmark har ingen kommentarer til lokalplanen.

4. Børge Juul

Indsigelse mod nedrivning af den bevaringsværdige realskole. Indsiger mener, at bygningen ikke er i dårligere stand end den var for 3 år siden, da kommunen solgte grunden. Prisen på grunden dengang tog højde for, at Realskolen skulle bevares og istandsættes. Der argumenteres for, at kommunen har begået fejl i forbindelse med salg af grunden. Indsiger opfordrer til, at der i stedet meddeles byfornyelsestilskud til renovering af bygningen.

5. Museum MOSS

Museet gør indsigelse mod nedrivning af den bevaringsværdige Realskole. Museet påpeger, at Realskolen er beliggende i et værdifuldt kulturmiljø og udpeget med en bevaringsværdi på 3, som er en høj bevaringsværdi. Der findes kun meget få bygninger i Dronninglund med så høj bevaringsværdi. Museet mener, at en nedrivning er i strid med Brønderslev Kommunes udpegning som kulturarvskommune. Kulturarvsprojektet i Dronninglund gik netop på at værne om den historiske bygningsmasse. Der henvises til, at en nedrivning er i strid med kommuneplanens retningslinjer for de værdifulde kulturmiljøer samt bevaringsværdige bygninger.

Partshøringssvar

Bemærkninger til lokalplan samt nedrivning af Realskolen har været forelagt grundejer, som har indsendt bemærkninger hertil. Grundejer værdsætter de positive tilkendegivelser vedrørende nedrivning. I forhold til indsigelserne henviser grundejer til den byggetekniske rapport, der er udarbejdet umiddelbart efter grundejers overtagelse af bygningen. Det er grundejers opfattelse, at bygningen i sin nuværende forfaldne stand ikke er hverken økonomisk, konstruktivt eller indeklimamæssigt egnet til videre anvendelse. Grundejer anerkender bygningens historiske og lokale betydning for byens borgere og har indvilliget i, at genanvende facadesten fra den gamle gymnastikbygning samt Realskole på facaden af fælleshuset.

Forvaltningens bemærkninger

Den gamle Realskole er bevaringsværdig med en SAVE-værdi på 3, hvilket kategoriseres som værende en høj. Den høje værdi er givet på baggrund af bygningens særlige arkitektur, kulturhistorie og betydning for Dronninglund by. Som ejer af en bevaringsværdig bygning har man et særligt ansvar for at bevare bygningens kulturhistoriske og arkitektoniske udtryk. De senere års misvedligehold af bygningen har medført, at den i dag fremstår i særlig dårlig stand - både indvendig og udvendig. Fagforvaltningen er enig i konklusionerne i den byggetekniske rapport, hvor det vurderes, at en renovering af bygningen vil være forbundet væsentlige økonomiske omkostninger og usikkerheder. Fagforvaltningen bemærker dog, at kommunens retningslinjer for de bevaringsværdige bygninger skal sikre, at de bevaringsmæssige hensyn vægtes højere end de økonomiske.

I forhold til påstand om, at kommunens salg af ejendommen Tranebærvej 6A i 2017 skulle være behæftet med fejl bemærker fagforvaltningen, at der ikke er begået retslige fejl. Der blev efterfølgende udarbejdet en bevarende lokalplan for området, der skulle sikre Realskolen mod nedrivning. Det er udelukkende Økonomiudvalgets beslutning om et salg af kommunal ejendom skal være omfattet af yderligere vilkår. Fagforvaltningen anerkender, at der i den pågældende sag kunne have været indsat vilkår om tilbagekøbsret, såfremt bygningen ikke var ombygget i henhold til projektet inden for en nærmere bestemt tidsperiode. Dette ville sikre bygningen mod at stå uden anvendelse og forfald.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om

 • tilladelse til nedrivning af den bevaringsværdige Realskole, og
 • endelig vedtagelse af lokalplan 02-B-16.02 boligområde ved Tranebærvej i Dronninglund.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. november 2020, pkt. 3:

Flertallet godkender fagforvaltningens indstilling.

Med henvisning til det projekt bygherre har indsendt, stilles krav om, at gamle mursten fra Realskolen skal indgå i den nye fællesbygning. Projektet skal godkendes af fagforvaltningen.

Poul Erik Andreasen begærer sagen i Byrådet. Han kan ikke godkende lokalplanen og indstiller, at købsaftalens bestemmelser om bevaring af bygningen skal overholdes, da prisen er fastsat herefter. Der kan ydes byfornyelsesmidler hertil.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 8:

Økonomiudvalget indstiller Teknik- og Miljøudvalgets indstilling til godkendelse.

Poul Erik Andreasen er fortsat imod lokalplanen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Poul Erik Andreasen er imod lokalplanen.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022


Resume

Sagsforløb: HAR/DIR/BS/BE/SS/ØK/BY

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som en del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, som sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Socialaftalen forelægges de nordjyske byråd og regionsrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS) i tæt samspil med borgere, brugerorganisationer, politikere, fagfolk og embedsmænd. Samarbejdet med og inddragelsen af de mange parter sikrer, at Nordjysk Socialaftale sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har de nordjyske kommuner og regionen udpeget en vision, som skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Ligesom i den nuværende socialaftale vil visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 have fokus på egenmestring. Egenmestring er valgt som vision, fordi der ønskes fokus på, at alle borgere skal have mulighed og redskaber til at kunne mestre så meget af sit eget liv som muligt. Øget egenmestring med fokus på den enkelte borgers behov og ressourcer kan give borgeren øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse. Visionen udmøntes gennem tre fokusområder.

 • Fokusområde 1: Sammen om en stærk socialpsykiatri

Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.

 • Fokusområde 2: Den gode alderdom

Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgernes behov.

 • Fokusområde 3: Effektive og videns baserede løsninger

Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har i regi af Nordjysk Socialaftale løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet hermed er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper som små målgrupper med komplekse udfordringer.

På baggrund af afdækninger af området foretaget i 2020 vurderes det, at der overordnet er god sammenhæng mellem efterspørgsel og det samlede udbud af pladser og indsatser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Kommunerne og regionen er dog enige om, at det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at styrke indsatsen til målgruppen af børn og unge med svært selvskadende adfærd, hvorfor der er igangsat et arbejde herfor.

I regi af KL er der fokus på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger, hvor der er fokus på sammenhængen på udbud/efterspørgsel for de tilbud, som der er helt eller delvis objektiv finansiering på. Her er der enkelte tilbud, som er udfordret i forhold til bæredygtigheden, herunder Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland), hvortil der er igangsat initiativer, der skal afhjælpe dette.

Det forstærkede samarbejde

Med det forstærkede samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen et særligt fokus på udvalgte unikke tilbud. Den faglige følgegruppe for de unikke tilbud – Ekspertpanelet – har indstillet, at to af tilbuddene kommer i nødsporet, da de er udfordret i forhold til bæredygtigheden. DAS har fulgt indstillingen, hvorfor Birken (Aalborg Kommune) og Kvisten (Region Nordjylland) er sat i nødsporet, hvor der vil blive nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til, hvordan vi kan sikre, at der fortsat vil være indsatser til de pågældende målgrupper.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger i 2019 og 2020, som de nordjyske kommuner afrapporterer på i forbindelse med Nordjysk Socialaftale.

En Central Udmelding udsendes, når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af tilbud til små og komplekse målgrupper. De tre målgrupper er:

 • Borgere med udviklingshæmning og dom og behov for ophold på sikret afdeling
 • Gravide kvinder med skadeligt rusmiddelmisbrug og behov for højt specialiseret døgnbehandling
 • Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede socialt rehabiliterende indsatser

De nordjyske kommuner har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet afrapporteringer på de tre målgrupper som svar til Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger. Afrapporteringerne er vedlagt som bilag til Nordjysk Socialaftale. De nordjyske kommuner vurderer overordnet, at der er tilstrækkeligt udbud af tilbud til de nævnte målgrupper i Nordjylland, men der kan være behov for at undersøge muligheden for et nyt tilbud i Vestdanmark, som kan tilbyde sikrede pladser til borgere med udviklingshæmning og dom. Dog med en opmærksomhed på, at den samlede kapacitet af pladser på landsplan skal matche det nødvendige udbud af pladser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 27. oktober 2020, pkt. 6:

Handicaprådet anbefaler godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Bettina Bøcker Kjeldsen, Karsten Frederiksen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 3. november 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen fraværende.

Beslutning fra Direktionen, 3. november 2020, pkt. 8:

Hovedsigtet er at fokusere på borgernes egen mestring.

Herudover skal der være opmærksomhed på de 3 fokusområder.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11. november 2020, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. november 2020, pkt. 3:

Udvalget tilkendegiver, at 2020 har været præget af covid-19, men der ønskes ved udarbejdelse af den næste socialaftale en proces med en højere grad af politisk inddragelse.

Udvalget kunne ønske sig et større fokus på beskæftigelse i aftalen.

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt inkl. Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger.

Bilag

Til toppen


9. Evaluering af frikommuneforsøg


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Det nordjyske frikommunenetværk på beskæftigelsesområdet har fremlagt en samlet en evaluering af de 17 frikommuneforsøg, kommunerne har arbejdet med fra 2016-2020. Brønderslev Kommune har deltaget i 2 af frikommuneforsøgene.

Frikommunerne anbefaler på baggrund af evalueringen, at forsøgene gøres permanente i fremtidig lovgivning med henblik på færre proceskrav og øget fleksibilitet i den kommunale indsats.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har sammen med de øvrige nordjyske kommuner indgået i et netværk om frikommuneforsøg under temaet ”En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats” i perioden 2016-2020. Netværket har arbejdet med 17 frikommuneforsøg, hvoraf Brønderslev Kommune har deltaget i 2.

Der er nu udarbejdet en evalueringsrapport, der opsamler erfaringer og resultater på tværs af forsøgene. De overordnede konklusioner er, at frikommuneforsøgene:

 • har forbedret eller fastholdt jobcentrenes resultater som hidtil
 • smidigere regler og færre proceskrav til lægeattester og rehabiliteringsteams går ikke ud over resultaterne
 • har givet mulighed for bedre ressourcefordeling i forhold til at understøtte de borgere, der har mest brug for hjælp og i forhold til at kunne sætte flere indsatser i værk tidligere
 • generelt har øget tilfredsheden blandt borgerne, hvor meningsskabelsen har været motiverende faktor
 • har øget tilfredsheden blandt virksomheder, læger og A-kasser
 • i høj grad har motiveret medarbejderne i jobcentrene, som i højere grad har anvendt deres faglighed til meningsfuld indsats i dialog med borgere, virksomheder m.fl.

De 2 frikommuneforsøg, Brønderslev Kommune har deltaget i, er følgende:

1. Formkrav ved lovpligtige samtaler for forsikrede ledige

Med forsøget har Brønderslev Kommune været fritaget for de lovpligtige samtalers form, indhold og kadence i arbejdet med forsikrede ledige. Frikommuneforsøget har blandt andet givet mulighed for at afholde telefoniske og virtuelle samtaler samt at tilpasse kontakten efter den lediges behov.

Evalueringen af forsøget viser blandt andet, at borgere og medarbejdere har været tilfredse. Med forsøget har borgerne kunnet få hyppigere samtaler ved behov og kortere eller færre samtaler, hvis de ikke har haft behov. Desuden har der været tilfredshed med de differentierede kontaktformer.

Frikommunerne anbefaler, at forsøgets indhold permanentgøres ved fremtidig lovgivning på området.

2. Fritagelse af jobafklaringssager fra forelæggelse af rehabiliteringsteam

Med dette forsøg har Brønderslev Kommune kunnet fritage 1. jobafklaringsforløb for forelæggelse i rehabiliteringsteamet, hvis borgeren alene har arbejdsmarkedsrettede udfordringer, eller hvis der allerede er iværksat tværfaglige indsatser, som har effekt. Dette har blandt andet givet mulighed for hurtigere at tilrettelægge en målrettet indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet i samspil med den enkelte borger.

Evalueringen af forsøget viser, der er opnået en kortere varighed i jobafklaringsforløbene. Kommunerne har opnået en række procesmæssige forenklinger og besparelser til mødeaktivitet, mens graden af beskæftigelse er fastholdt. Kommunerne vurderes at have sparet 2,5 mio. kr. på ikke at forelægge visse jobafklaringssager for rehabiliteringsteamet.

Det er frikommunernes anbefaling, at forsøgets indhold permanentgøres ved fremtidig lovgivning på området.

Næste skridt

På baggrund af de fremlagte resultater og erfaringer anbefaler frikommunenetværket:

 • Færre proceskrav, da det er godt for borgere og medarbejdere
 • At samtaler også fremadrettet skal kunne afholdes telefonisk eller digitalt
 • Yderligere harmonisering af lovgivningen; ryd op i de mange regelsæt, der er overlappende og skaber forvirring for borger
 • At beslutningen om at indhente lægeattester beror på et kommunalt skøn
 • At udsatte borgere ikke bør tælle med i forholdstalskravene
 • At jobrotationsordningen får et boost, og der ses bort fra kravet til ledighedslængde
 • At beskæftigelseslovgivningen i øget grad understøtter iværksætteri
 • At psykologbehandling i jobcentret permanentgøres
 • At borgere generelt mødes på deres behov og drømme, fordi det er værdigt og giver mening

Evalueringsrapporten af de nordjyske frikommuneforsøg fremsendes til Social og Indenrigsministeriet inden udgangen af 2020 og vil indgå i regeringens vurdering af, hvorvidt der skal justeres yderligere på beskæftigelseslovgivningen.

Frem til udgangen af 2021 kan kommunerne fortsat anvende frikommunebestemmelserne i den kommunale beskæftigelsesindsats.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11. november 2020, pkt. 8:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 11:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Coronapulje til foreningerne


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget indstiller, at coronapuljen til foreningerne fremrykkes fra 2021 til 2020, således pengene kan udbetales til foreningerne hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har med godkendelse af budget 2021 afsat 850.000 kr. til en coronapulje til foreningerne.

Idrætssamvirke har rettet henvendelse vedrørende fordeling af coronapulje til foreningerne. Idrætssamvirke gør opmærksom på, at de ønsker, at indgå i samarbejdet om fordelingen. Brev fra Idrætssamvirke er vedlagt til orientering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter

 1. principper for udbetaling af coronapulje til foreningerne
 2. indstiller til Økonomiudvalget at midler kan udbetales i 2020.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at Byrådet i deres budget 2021 har afsat 850.000 kr. som Corona pulje til foreningerne.

Indstilling

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 5. november 2020, pkt. 4:

Fritids- og Kulturudvalget foreslår, at midlerne deles ud, således at idrætsforeningerne, de idébetonede foreninger og spejderforeningerne får 100 kr. pr medlem under 25 år. Der afholdes møde med Spejder- og Idrætssamvirke torsdag den 12. november 2020, hvor forslaget drøftes. Samme dag afholdes et ekstraordinært Fritids- og Kulturudvalgsmøde, hvor den endelige beslutning om fordelingen af midlerne træffes.


Fritids- og Kulturudvalget ønsker et punkt på næste udvalgsmøde, hvor aftenskolernes situation drøftes.

Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at coronapuljen til foreningerne fremrykkes fra 2021 til 2020, således pengene kan udbetales til foreningerne hurtigst muligt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 12:

Indstilles fremrykket.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Til toppen


12. Lukket punkt: Aftale om daglige bankforretninger


Til toppen


13. Lukket punkt: Anlæg af ny børnehave i Hjallerup


Til toppen


14. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 26. november 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer