Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 16. december 2020
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 19:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 11 er tilbagesendt til udvalget.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Hvorfor er kommunen faldet så kraftigt i DI’s erhvervsklimaundersøgelse? (Bettina B Kjeldsen)

Til toppen


5. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Direktionen deltager i behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020. I Budgetopfølgningen 3 pr. 30. september 2020 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 6,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 13,9 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 11,1 mio. kr. i mindreforbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2019.

Samlet resultat

I Budgetopfølgningen 3 pr. 30. september 2020 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 6,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

I denne budgetopfølgning er der indregnet forventede udgifter til Covid-19 i 2020 på udvalgsområderne. Derudover er der på finansieringssiden blandt andet indarbejdet midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet samt særlig Covid-19 kompensation.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 i 2020 opgjort for alle politikområder og samlet vurderet til 12 mio. kr. Brønderslev Kommune er kompenseret med 8,4 mio. kr. til Covid-19 udgifter for 2020 i forbindelse med midtvejsreguleringen. I økonomiaftalen indgik det, at KL og regeringen ultimo 2020 skal have en opfølgende drøftelse omkring kommunernes samlede Covid-19 udgifter i 2020.

I budgetopfølgning 3 er der ikke taget højde for Regeringens nedlukning af Nordjylland. Nedlukningen trådte i kraft den 5. november 2020.

På øvrig drift, som primært er beskæftigelsesområdet, er der indarbejdet et forventet merforbrug på 48,2 mio. kr. - svarende til den oplyste midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. de forsikrede ledige samt øvrige overførselsudgifter. De skønnede tal er på nuværende tidspunkt 10-15 mio. kr. lavere end KL’s midtvejsregulering, hvilket primært kan henledes til de forsikrede ledige. Senest i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022, vil der ske en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet til de forsikrede ledige for regnskab 2020.

På de efterfølgende sider i denne budgetopfølgning kan de enkelte områders afvigelser ses. Af afvigelser kan nævnes et merforbrug på Børn og familieområdet på 5,1 mio. kr., Ungefamilieteam i UngeCentret på 2,7 mio. kr. samt Socialpsykiatri, handicap og misbrug (myndighed) på 6,4 mio. kr.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 68,2 mio. kr. Beløbet består primært af midtvejsreguleringer samt en ekstraordinær kompensation pga. Covid-19, i alt 58,9 mio. kr.

Herudover er der i budget 2020 budgetteret med en udgift til efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 9 mio. kr. På skatter er der en merindtægt på 0,5 mio. kr. og på renteindtægter forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr.

Direktionen, 24. november 2020 august pkt. 5

Direktionen konstaterer, at budgetopfølgning 3 samlet set udviser et overskud. Selvom merudgifterne på det specialiserede voksen-, unge- og børneområde er på samme niveau som ved 2. budgetopfølgning, og at der er stigende udgifter på ældreområdet bl.a. på grund af flere plejehjemspladser end budgetteret. Der arbejdes på disse områder med at nedbringe merforbruget jf. beskrivelserne under de enkelte politikområder.

Det skal dog understreges, at der er stor usikkerhed i budgetopfølgningen pga. covid-19 situationen. Konsekvenserne af nedlukningen af de 7 kommuner i Nordjylland i starten af november kan heller ikke vurderes på nuværende tidspunkt.

For skønnet på overførselsudgifterne gælder, at vurderingen af niveauet er usikkert. Pt forventes der således mindre udgifter på forsikrede ledige på mellem 10-15 mio. kr., men denne mindre udgift er ikke indregnet i budgetopfølgningen, da der må forventes en modsvarende regulering på indtægtssiden via midtvejsregulering. På de store serviceområder som ældreområdet, skoleområdet og daginstitutionsområdet er det endnu meget vanskeligt at give et præcist overslag over såvel mindre- som merudgifter som følge af covid-19.

På grund af usikkerheden i forhold til udgifterne til covid-19 vil det samlede billede for 2020 først være endeligt ved regnskabsafslutningen. Derfor foreslår Direktionen, at beslutningen om at bevillige midler til covid-19, samtidig følges op med en principbeslutning om, at institutionerne alt andet lige ikke kan overføre mere fra 2020 til 2021 end de overførte fra 2019 til 2020. Samtidig indskærpes det, at der er en forventning om, at der i denne ekstraordinære situation ikke foretages større indkøb sidst på året end man plejer.

Direktionen foreslår, at

 • budgetopfølgningen godkendes, og at der under forudsætning af bemærkningerne om overførslerne imellem årene gives de anbefalede bevillinger,
 • puljen til overførsel mellem årene på 25 mio. kr. 0-stilles,
 • der gives en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på 36.000 kr. som vedr. sundhedsplejersker der kan fungere som vaccinationsambassadører - midler fra finansloven 2019,
 • der gives bevilling i forhold til regeringens initiativer i forbindelse med Covid-19:
  • tilskud til fastholdelse af social kontakt - 732.000 kr. Ældreomsorgsudvalget
  • tilskud til dagsture til plejehjemsbeboere - 288.000 kr. Ældreomsorgsudvalget
  • tilskud til dagsture til beboere på botilbud - 120.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget
  • tilskud til særlige åbningstider for fritidsaktiviteter for ældre - 108.000 kr. Ældreomsorgsudvalget/Fritids- og Kulturudvalget
 • der frigives 7,5 mio. kr. fra anlægspuljen til jordforsyningsindtægter til året grundsalgsindtægter.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Takster for vand og spildevand 2021 - Brønderslev Forsyning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har fremsendt takster for 2021 for vand og spildevand til godkendelse i Byrådet.

Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol, hvilket vil sige, at Byrådet skal påse, at de foreslåede takster er i overensstemmelse med den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

I henhold til Vandforsyningsloven og Lov om betalingsregler for spildevand fastsætter vand- og spildevandsforsyningsselskaberne årligt taksten for vand og spildevand.

Taksten skal ifølge Vandsektorloven fastsættes i overensstemmelse med selskabernes økonomiske ramme, der årligt udmeldes af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet. Den økonomiske ramme fastsættes på baggrund af forskellige faktorer og har til formål at sikre, at forsyningerne drives så effektivt som muligt. Taksterne skal i følge loven godkendes af Byrådet.

Bestyrelserne for Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S har på møde den 3. november 2020 godkendt budgetter for selskaberne og besluttet at indstille følgende takster til godkendelse:

Vand:

Vandtakst pr. m3

6,95 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,37 kr.

I alt pr m3 ekskl. moms

13,32 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms (taksten er uændret ift. 2020)

16,65 kr.

Vandtakst pr. m3 for det forbrug, der ligger over 2500 m3 (storforbrugere)

5,15 kr.

+ afgifter til staten pr. m3

6,37 kr.

I alt pr. m3 ekskl. moms

11,52 kr.

I alt pr. m3 inkl. moms (taksten er uændret ift. 2020)

14,40 kr.

Målerbidrag ved målerstørrelse til og med Q3 4,0 m3 (steget fra 620 kr.)

648,00 kr.

+ moms i alt pr. måler

810,00 kr.

Målerbidrag ved målerstørrelse over Q3 4,0 m3 (steget fra 1.200 kr.)

1.254,00 kr.

+ moms i alt pr. måler

1.567,50 kr.

Tilslutningsbidrag parcelhuse, rækkehuse og lign. (standardbidrag) (taksten er uændret ift. 2020)

10.400,00 kr.

+ moms i alt

13.000,00 kr.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster for vand fremsendt afgørelse fra Forsyningssekretariatet om økonomisk ramme for 2021-2022. Det fremgår heraf, at den økonomiske ramme (indtægtsramme) for Brønderslev Vand A/S for 2021 er 17.981.528 kr. Af afgørelsen fremgår også resultatet af Forsyningssekretariatets kontrol med overholdelsen af indtægtsrammen i 2019. Kontrollen viser, at der i 2019 er blevet opkrævet 999.215 kr. mindre end indtægtsrammen tillod.

Spildevand:

Vandafledningsbidrag pr. m3 (ændret fra 34,80 kr.)

36,00 kr.

+ moms i alt pr. m3 (ændret fra 43,50 kr.)

45,00 kr.

Standardbidrag - tilslutning af spildevand og regnvand inkl. moms. Taksten er lovfastsat og reguleres iht. reguleringsindeks (ændret fra 68.808,00 kr.)

69.007,50 kr.

Standardbidrag - kun tilslutning af spildevand (ændret fra 41.285,00 kr.)

41.405,00 kr.

Brønderslev Forsyning har sammen med ansøgningen om godkendelse af takster for spildevand fremsendt Statusmeddelelse fra Forsyningssekretariatet om økonomisk ramme 2021. Det fremgår heraf, at den økonomiske ramme (indtægtsramme) for Brønderslev Spildevand A/S for 2021 er 52.013.669 kr. Ifølge Budget 2020 for Brønderslev Spildevand A/S vil den samlede indtægt i 2021 være på 50.292.000 kr. Den budgetterede indtægt ligger således lige under indtægtsrammen. Af Statusmeddelelsen fremgår også resultatet af Forsyningssekretariatets kontrol med overholdelse af indtægtsrammen i 2019. Kontrollen viser, at der i 2019 er blevet opkrævet 1.802.600 kr. mindre end indtægtsrammen tillod.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender de af forsyningsbestyrelserne godkendte takster for vand og spildevand for 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Frigivelse af rådighedsbeløb fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, om der skal frigives 1 mio. kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter under 150.000 kr. samt 0,5 mio. kr. til at udbygge og vedligeholde trådløse netværk på skoleområdet. Finansieringen skal ske fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet har senest i oktober 2019 frigivet 1 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesopgaver og småprojekter under 150.000 kr.

Disse midler er nu anvendt/disponeret til mindre bygningsvedligeholdelsesprojekter, jf. oversigt over tidligere bevillinger med kortfattet beskrivelse af, hvad beløbene er anvendt til.

Der søges om ny pulje på 1 mio. kr. kr. fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2020 til gennemførelse af kommende mindre projekter.

Puljen vil stadig være en del af anlægsbudgettet, og der vil, når bevillingen er anvendt, være en beskrivelse af, hvilke projekter der er gennemført.

Herudover blev det med budgetforliget for 2019 besluttet, at der årligt skal anvendes 0,5 mio. kr. af bygningsvedligeholdelsespuljen til infrastruktur (trådløse netværk mv.) på skoleområdet. Det foreslås derfor, at disse midler ligeledes frigives, så arbejdet med at udbygge og vedligeholde de trådløse netværk på skoleområdet kan fortsætte.

Staben foreslår, at Byrådet frigiver 1 mio. kr. til finansiering af mindre vedligeholdelsesprojekter samt frigiver det reserverede beløb på 0,5 mio. kr. til trådløse netværk på skolerne. Finansieringen sker fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2020.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. overførsel af restbudget fra 2019 udgør i budget 2020 7,975 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er reserveret til trådløse netværk og 3 mio. kr. blev frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Herudover er der frigivet 3,3 mio. kr. til andre projekter, og der er således 1,2 mio. kr. tilbage i puljen.

Frigives de 0,5 mio. kr. til trådløse netværk, samt 1 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesprojekter, er der 0,2 mio. kr. tilbage i puljen i 2020.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2021 - 2033


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Forslag til kommuneplan 2021-2033 skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Den offentlige høringsperiode forventes afholdt i perioden fra den 4. januar 2021 til den 1. marts 2021. På grund af coronasituationen planlægges der ikke fysiske borgermøder. I stedet holdes der et virtuelt borgermøde i høringsperioden.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Kommuneplan 2021-2033 og tilhørende miljøvurdering kan vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af Planstrategi 2019 traf Byrådet beslutning om en delvis revision af kommuneplanen inden for emnerne Bosætning, Landskab & Turisme og Bæredygtig Udvikling. Ud over emnerne fra planstrategien er der foretaget ændringer til kommuneplanen på baggrund af de nationale interesser i kommuneplanlægning, nye lovgivningsmæssige krav og en generel opdatering og omstrukturering af kommuneplanen. Med forslag til kommuneplan 2021-2033 er kommuneplanens overordnede struktur ændret for at skabe en mere overskuelig plan. På temamødet den 28. oktober 2020 blev hovedændringerne af kommuneplanen gennemgået.

Kommuneplan 2021-2033 er udarbejdet som en digital plan:

https://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/85#/

I sagsfremstillingen beskrives de overordnede ændringer inden for kommuneplanens temaer med henvisning til de enkelte retningslinier, så de kan genfindes i forslag til Kommuneplan 2021-2033 for uddybende beskrivelse og oplysninger. Derudover er der udarbejdet en detaljeret oversigt over ændringerne i kommuneplanen med angivelse af baggrunden for ændringerne, se bilag. Der er også vedlagt et korthæfte som bilag, der viser de geografiske ændringer af udpegninger og nye arealudlæg.

Nye arealudlæg

På baggrund af en fordebat om nye arealudlæg til byudvikling samt en beregning af det fremtidige arealbehov for nye boligområder er der udarbejdet et forslag til nye arealudlæg i kommuneplanen. Økonomiudvalget behandlede forslag til arealudlæg den 9. september 2020. Arealerne til byudvikling er primært udlagt i kommunens hovedbyer Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund, da det er disse byer der primært oplever befolkningstilvækst. I disse byer findes både arealer til ny bolig- og erhvervsudvikling. Der er kun i begrænset omfang udlagt arealer i lokalbyerne, men alle lokalbyer er gennemgået i forhold til vurdering af eksisterende byudviklingsmuligheder og behov. Nye arealer til byudvikling fremgår af vedlagte korthæfte.

Ud over arealer til byudvikling er der udlagt en række rammeområder til tekniske anlæg i form af store solcelleanlæg for konkrete projekter, hvor planlægningen allerede er igangsat.

Byer og Byudvikling

Under temaet Byer og Byudvikling er det sket en større revision og tilføjelse af retningslinier, der fastsætter planlægnings- og administrationsgrundlag for udvikling af kommunens byer. De primære ændringer omfatter:

 • Retningslinie 1.1.6 Omdannelse og fortætning af bymiljøer: Retningslinien øger muligheden for at fortætte eksisterende boligområder og bymidter, men fastsætter en række kvalitative retningslinier for fortætningen.
 • Retningslinie 1.1.7 Byomdannelsesområde: Området omkring virksomheden PN Beslag udpeges som byomdannelsesområde. Baggrunden for retningslinien og dialog med PN Beslag er beskrevet i bilag.
 • Retningslinie 1.1.9 Strategisk planlægning for lokalbyer: Planloven indeholder nyt krav om strategisk planlægning for landsbyer. Den nye retningslinie baseres på det igangværende arbejde med fokusbyer.
 • Retningslinier 1.2: På baggrund af Detailhandelsanalyse 2019 og ændring af planlovens detailhandelsregler er kommuneplanens retningslinier om detailhandel revideret. Revisionen omfatter ændring af detailhandelsafgrænsninger, ensretning af administrationsgrundlag for lokalbyerne og ny fastsættelse af butiksstørrelser. En detailhandelsredegørelse for udvidelse af aflastningsområdet ved Jernaldervej er vedlagt som bilag.
 • Retningslinie 1.3.1 Værdifulde kulturmiljøer: Revideret efter Screening af kulturmiljøer i Brønderslev Kommune, som blev udarbejdet i 2019. Den erstatter de hidtidige udpegninger af kulturmiljøer fra regionplanen.

Det åbne land

Temaet det åbne land indeholder retningslinier for planlægning og administration af det åbne land: kommunens landzoneområder, naturområder og landskaber. I 2020 blev Landskabsanalyse for Brønderslev Kommune færdiggjort. Landskabsanalysen har dannet baggrund for nye landskabsudpegninger, der erstatter de hidtidige udpegninger, der stammer fra regionplanen. De nye landskabsretningslinier omfatter:

 • Retningslinie 2.3.3 Bevaringsværdige landskaber, der erstatter retningslinien "Særligt værdifulde landskaber".
 • Retningslinie 2.3.4 Større sammenhængende landskaber, der erstatter retningslinien "Uforstyrrede landskaber".

Derudover revideres retningslinier om Grønt Danmarkskort på baggrund af de lokale naturråds arbejde og ny kortlægning af naturområderne.

Erhverv og Turisme

Med Planstrategi 2019 vedtog Byrådet en ny turismestrategi, der er indarbejdet som retningslinier 3.1 i forslag til kommuneplan 2021-2033. Retningslinierne om turisme erstatter tidligere turismeretningslinier, der stammede fra regionplanen.

Der er indført nyt krav i planloven om retningslinier for udpegning af områder forbeholdt produktions-, transport- og logistikvirksomheder med tilhørende konsekvensområder. Indenfor konsekvensområderne kan der ikke placeres miljøfølsomme anvendelser, hvis det medfører begrænsninger for virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. Økonomiudvalget behandlede den 18. november 2020 forslag til retningslinie 3.2.1 om udpegning af områder forbeholdt produktionserhverv og tilhørende konsekvensområder. Udvalget besluttede at udpege ét område forbeholdt produktionserhverv ved motorvejen i Hjallerup med et tilhørende 300 m konsekvensområde.

Klima, Energi og Infrastruktur

Indenfor temaet Klima, Energi og Infrastruktur er der sket større opdateringer af retningslinierne for klimatilpasning og strategisk energiplanlægning. Temaet indeholder desuden en ny retningslinie 4.7.1 Planlægning for solenergianlæg med principper for placering og opstilling af større solenergianlæg. Retningslinien er fastlagt på samme overordnet niveau som eksisterende retningslinier for vindmøller og biogasanlæg.

Miljøvurdering

Forslag til kommuneplan 2021-2033 er omfattet af krav om miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af de væsentligste ændringer i forhold til den gældende kommuneplan. Miljøvurderingen er vedlagt som bilag. Forslag til kommuneplan 2021-2033 vurderes ikke at medføre væsentlige negative miljøpåvirkninger, men der er en række miljøfaktorer, der skal indtænkes i den konkrete lokalplanlægning og projektudformning, når kommuneplanens rammer skal udnyttes.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet vedtager forslag til Kommuneplan 2021-2033 og tilhørende miljøvurdering og udsender planforslaget i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 8:

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 16. december 2020:

Ændringerne i forhold til tidligere gennemgang af forslag til Kommuneplan 2021 er præciseret i det følgende.

Nye arealudlæg

Der udlægges nye rammer til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg med Pulsen og Hjallerup Engene (se kortbilag).


Den eksisterende ramme 32-T-12 Energianlæg ved Pulsen udvides med 154 ha. Ved Hjallerup Engene udlægges 4 nye kommuneplanrammer 32-T-26, 32-T-27, 32-T-28 og 32-T-29 på i alt 377 ha. Planlægningen for de konkrete projekter for solcelleanlæg er igangsat.

I Jerslev er et større eksisterende erhvervsområde 07-E-02 Mandøgade ikke fuldt udbygget. Der er mulighed for at bygge ca. 5-6 boliger inden for den eksisterende lokalplan. Der er desuden ledig rummelighed på 0,8 ha i boligområdet 07-B-04 Sprogøgade ved Læsøgade. Dette vurderes at være tilstrækkeligt til at dække behovet for nye boliger i kommuneplanperioden. Når disse byggemuligheder er udnyttet, kan det overvejes at omdanne den vestligste del af erhvervsområdet til boligformål. Dette kræver et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for området.

I Hjallerup overføres et lille areal på 0,4 ha ved Omerikavej fra landzone til kommuneplanramme 01-B-03 Boligområde Vestergade. Dette er efter ønske fra ejeren til opførelse af én bolig, efter afslag fra Planklagenævnet på en landzone tilladelse til at opføre en bolig i området.

Der udlægges et perspektivområde til boligformål i Serritslev på 9,2 ha, som viser at byudviklingen med tiden kan tage en ny retning.

Der udlægges en ny ramme 01-B-48 Boligområde Stadionområdet på 3,8 ha, som giver mulighed for at 50 % af arealet, som før lå i landzone, bebygges med boliger. De resterende 50 % af arealet er til rekreative formål.

I den eksisterende ramme 01-C-25 Centerområde Banegårdspladsen ændres det maksimale etageantal fra 7 til 8 etager. Bebyggelsesprocenten ændres ikke, hvilket betyder, at det ikke vil være muligt at lave en massiv bebyggelse i 8 etager inden for byggefeltet i området. En bebyggelse vil kun punktvis kunne være 8 etager.

Produktionsvirksomheder
På baggrund af høringssvar fra Brønderslev Erhverv og Turisme, ønsker Økonomiudvalget at udlægge endnu ét område foreholdt produktionsvirksomheder 01-E-18 i Brønderslev Syd i Forslag til Kommuneplan 2021.

Retningslinje 3.2.1 Produktionsvirksomheder udpeger to erhvervsområder til at være forbeholdt produktionserhverv og tilhørende konsekvensområder. Erhvervsområde 03-E-03 Tolstrupvej ved motorvejen i Hjallerup og en del af erhvervsområde 01-E-18 Øster Brønderslevvej Syd, som er et nyt arealudlæg (se kortbilag). Omkring begge områder udlægges et 300 m konsekvensområde, hvor kan der ikke placeres miljøfølsomme anvendelser, hvis det medfører begrænsninger for virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.

Kommunaldirektøren anbefaler, at Byrådet udsender forslaget i høring med påtegning af de enkelte gruppers/medlemmers eventuelle forbehold.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. december 2020, pkt. 3:

Indstilles sendt i høring.

A er imod udlæg til boligområde på Stadionarealet i Brønderslev.

Lene Hansen og Arne M. Jensen er imod 8 etager på Banegårdspladsen i Brønderslev.

Perspektivområdet ved Serritslev tages ud af planforslaget.

V ønsker perspektivområde ved Serritslev.

Beslutning

Godkendt at planforslag sendes i høring.

Perspektivområdet ved Serritslev tages ud af planforslaget.

A er imod udlæg til boligområde på Stadionarealet i Brønderslev.

Lene Hansen, Arne M Jensen og O er imod 8 etager på Banegårdspladsen i Brønderslev.

V ønsker perspektivområde ved Serritslev.

Bilag

Til toppen


9. Behandling af forslag til lokalplan 03-C-03.01 Etageboliger ved Søndergade og Jernbanegade, Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Økonomiudvalget har på møde den 22. april 2020 besluttet at igangsætte planlægning for et bolig- og erhvervsprojekt i Hjallerup midtby, på hjørnet af Jernbanegade/Søndergade/Vestergade (ved Rema 1000). Det er blevet udarbejdet forslag til lokalplan 03-C-03.01 Centerområde på hjørnet af Jernbanegade, Søndergade og Vestergade, Hjallerup. Det udarbejdes ikke et kommuneplantillæg, da projektet medtages i kommuneplanrevisionen.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af ny bebyggelse på hjørnet af Jernbanegade/Søndergade/Vestergade med lejligheder og erhverv og med tilhørende parkeringsarealer og fælles friarealer. Erhverv må kun etableres i del af stueniveauet og lejligheder i det resterende areal af stuen og i øvrige etager.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanen kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte planlægning for et nyt bolig- og erhvervsprojekt i Hjallerup midtby på hjørnet af Jernbanegade/Søndergade/Vestergade.

Forud for udarbejdelse af lokalplanforslaget har der været afholdt fordebat vedr. fremtidens udvikling af Hjallerup midtby. Fordebatten omhandlede både en større rammerevision og midtbyplan for Hjallerup samt to konkrete projekter på Søndergade i Hjallerup.

Brønderslev Kommune har modtaget i alt 7 indsigelser, hvor kun et af høringssvarene vedrørte det konkrete projekt beliggende på hjørnet af Jernbanegade/Søndergade/Vestergade. Høringssvaret drejede sig om bekymring om skygge- og indbliksgener. I forbindelse med lokalplanforslaget blev der udarbejdet en skyggeundersøgelse. Projektet blev tilpasset for at forbygge skyggegener ved at trinvis nedsætte antal etager langs Vestergade.

Lokalplanen omfatter ejendommene Jernbanegade 1 og 3 i Hjallerup, matr.nr. 16ck og 16du begge Hjallerup Fjerding, Hjallerup. Lokalplanområdet anvendes i dag til bolig og erhverv. Lokalplanområdet har et areal på ca. 1.600 m2.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en samlet bebyggelse med lejligheder og erhverv på hjørnet af Jernbanegade, Søndergade og Vestergade, som vil medvirke til at styrke Hjallerup midtbys lokale identitet. Bygningen vil have et maksimalt etageareal på ca. 2.000 m2. Bygningen opføres med en maksimal højde på 4 etager, hvilket svarer til 15 m langs Søndergade, og højden vil falde trinvis til 2 etager og 11 m langs Vestergade.

Området vil have en bebyggelsesprocent på maksimalt 140. Der stilles i lokalplanen krav om fælles opholdsarealer på minimum 15 % af etagearealet. Fælles opholdsarealer etableres som tagterrasser og på grunden.

Vejadgang etableres fra Jernbanegade, og der etableres parkeringspladser i henhold til den gældende parkeringsvedtægt i Brønderslev Kommune.

Kommuneplan

Lokalplanen er i strid med eksisterende kommuneplan 2017 i forhold til etageantal, bebyggelsesprocent og friarealkrav. Lokalplanen er ikke ledsaget af et kommuneplantillæg. Kommuneplanrammerne er i stedet tilrettet i forslag til kommuneplan 2021 med følgende:

 • Udvidelse af rammeområde 03-C-03
 • Etageantal hæves fra 3 til 4 etager
 • Bebyggelsesprocenten hæves fra 110 til 140
 • Friarealkravet nedsættes fra 25% af ejendommens areal til 15 % af etagearealet

Forslag til kommuneplan 2021 forventes i høring i samme periode som lokalplanen.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø forslår, at Byrådet godkender forslag til lokalplan 03-C-03.01 og sender det i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 23. november 2020, pkt. 4:

Tidligere fremsendt udtalelse fra Byudviklingsudvalget i Hjallerup indgår i den videre sagsbehandling og skal derfor ikke genfremsendes i høringsperioden.

Det indstilles, at lokalplanen sendes i 8 ugers offentlig høring.

Poul Erik Andreasen og Hildo Rasmussen indstiller, at bygningen mod hovedgaden ændres fra 4 til 3 etager. Fra Søndergade skal etageantallet være faldende til 1 etage i den vestlige del, og der skal ingen tagterrasse være mod naboerne.

Simon Aagaard er bekymret for byggeri i 4 etager.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 9:

”Fra Søndergade” i stedet for ”Mod Søndergade” rettes i sagstekst.

Indstilles sendt i høring.

Poul Erik Andreassen fastholder synspunkt.

Beslutning

Indstilles sendt i høring.

Poul Erik Andreasen, Christen H. Bager, Eskild S. Andersen, Ole Jespersgaard, Johannes Trudslev, Peter H. S. Kristensen, Bettina B. Kjeldsen og Hildo Rasmussen fastholder, at bygningen mod hovedgaden skal ændres fra 4 til 3 etager. Fra Søndergade skal etageantallet være faldende til 1 etage i den vestlige del, og der skal ingen tagterrasse være mod naboerne.

Simon Aagaard er bekymret for byggeri i 4 etager.

Bilag

Til toppen


10. Stiplan for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DGR/TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har udarbejdet en samlet stiplan for Brønderslev Kommune, der skal sikre et sammenhængende og trafiksikkert stinet. Et sammenhængende stinet sætter rammerne for en aktiv hverdag, attraktiv bosætning og miljøvenlig transport. Stiplanen giver det administrative overblik i forhold til vedligehold, der sikrer fremkommelighed på stierne til glæde for borgere og turister.

Byrådet skal tage stilling til, om stiplan for Brønderslev Kommune kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har indhentet information om alle kendte stier i kommunen og samlet det i et administrativt overblik. Dette indbefatter hovedstier, cykelstier og rekreative stier.

Stiplanen tager således udgangspunkt i det eksisterende stinet og bygger videre herpå for at opnå et sammenhængende net af både transportstier, rekreative stier og stier, som giver adgang til natur- og kulturoplevelser. Stiplanen opdeler stierne i 6 kategorier, der giver et administrativt overblik over stiernes forløb, klassificering, nuværende vedligeholdelsesniveau og faciliteter.

Stiplanen indeholder en handleplan med forslag til konkrete projekter, der vil forbedre stinettet og binde kommunen tættere sammen. Projekterne i handleplanen kan udføres i takt med, at økonomien tillader det.

Stiplanen består af en skriftlig del med tilhørende kortbilag, og derudover en digital GIS-del. Den digitale del udbygges i takt med at handleplanen realiseres.

En indledende borgerinddragelse foretages i efteråret 2020 ved at kontakte kommunens borgerforeninger, for input til eksisterende stier og ønsker til fremtidige stier.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget kommer med eventuelle input til stiplanen, der behandles på ny i Teknik- og Miljøudvalget den 7. december 2020.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Det Grønne Råd, 19. november 2020, pkt. 7:

Ditte Lind Mejniche og Stephanie Juhl Jensen præsenterede stiplanen for Det Grønne Råd.

De slides, der blev vist, sendes til medlemmerne af Det Grønne Råd og vedhæftes referatet.

Det Grønne Råd kan komme med input til Teknik- og Miljøudvalgets behandling af stiplanen.

Børge Juul har fremsendt forslag til stiforbindelse fra rundkørslen ved Nørregade til Kirkevejen og fra rundkørslen ved Nørregade og frem til Storskovvej, hvor Kirkevej krydser Nordre Ringgade. Forslaget medtages i den videre sagsbehandling.

Karsten Frederiksen oplyste, at det er et princip, at der først etableres nye cykelstier, når staten yder tilskud hertil.

Børge Juul Kristensen, Benjamin Jensen, Ib Lies Nielsen, Bent Elten, Jesper Blom-Hansen og Morten Bruun Jacobsen var fraværende.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 23. november 2020, pkt. 8:

Blev drøftet – behandles igen på næste udvalgsmøde.

Johannes Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. december 2020:

Udkast til stiplan blev i november 2020 drøftet i Det Grønne Råd og Teknik- og Miljøudvalget. Fagforvaltningen har efterfølgende lavet mindre rettelser baseret på input fra nogle borgerforeninger.

Stier i området ved HC Andersens Allé i Brønderslev skal indarbejdes i stiplanen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til stiplan for Brønderslev Kommune.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. december 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse i Byrådet.

Færdselssikkerhedsrådet anmodes om at lave en prioriteret liste over cykelstier.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Det foreslås, at der bliver udnævnt stiambassadører.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Ansøgning om tilskud til anvendelse af gamle mursten i fælleshus


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Jan Karlsen søger på vegne af Frikvarteret 1 ApS om tilskud til genanvendelse af mursten fra den gamle Realskole i Dronninglund til opførelse af et nyt fælleshus for det nye seniorbofællesskab Frikvarteret i Dronninglund.

Byrådet skal tage stilling til, om der kan meddeles tilskud.

Sagsfremstilling

Den nye ejer af ejendommen Tranebærvej 6A i Dronninglund, Frikvarteret 1 ApS v/ Jan Karlsen, søger Brønderslev Kommune om tilskud til genanvendelse af gamle facadesten fra dels den nedrevne gymnastikbygning og dels Realskolebygningen. Den gamle gymnastikbygning er nedrevet i 2018, og alle facadesten er renset og klar til genanvendelse. Facadestenene skal anvendes til opførsel af et nyt fælleshus for områdets beboere.

Byrådet meddelte på møde den 30. januar 2019 tilskud til den tidligere ejer af ejendommen til renovering af Realskolen. Tilskuddet er ikke blevet udbetalt, da vilkårene i tilsagnsbrevet endnu ikke er imødekommet. Da tilskuddet blev givet til den tidligere ejer, vurderer fagforvaltningen, at tilskuddet er bortfaldet.

Fagforvaltningen vurderer, at det ansøgte ikke falder inden for rammerne af byfornyelsesloven, hvorfor der ikke kan opnås statslig medfinansiering af tilskud. Et tilskud vil derfor skulle finansieres 100 % af kommunen. Tilskuddet kan finansieres via anlægspuljen til midtbyplaner.

Såfremt Byrådet beslutter at meddele tilskud foreslår fagforvaltningen, at der gives tilskud til 50 % af de faktiske omkostninger til genanvendelse af de gamle facadesten, dog max. 250.000 kr. excl. moms.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager stilling til, om der kan meddeles tilskud til genanvendelse af de gamle facadesten på den bevaringsværdige Realskole.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 står der 4,3 mio. kr. i anlægspuljen til midtbyplaner, som endnu ikke er frigivet.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. december 2020, pkt. 5:

Udvalget er sindet at give tilskud til genbrug af de gamle mursten i det nye fælleshus – der skal fremsendes et specifikt projekt, der skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget. Rammen er max. op til 125.000 kr.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 15:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Lene Hansen er imod.

Beslutning

Taget af dagsorden.

Bilag

Til toppen


12. Beskæftigelsesplan 2021 - 2. udkast


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2021.

Grundet Covid-19 blev der ikke afholdt et fælles temamøde om beskæftigelsesplanen, men den har været sendt i skriftlig høring.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til beskæftigelsesplan for 2021 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål. Med afsæt i de udmeldte ministermål samt de udfordringer, der opleves på både nationalt og lokalt plan, har Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2021.

Første udkast har været sendt i høring ved Handicaprådet, Integrationsrådet og Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) med svarfrist den 20. november 2020.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum og Handicaprådet har ingen bemærkninger til beskæftigelsesplanen, mens Integrationsrådet har fremsendt høringssvar.

Med afsæt i de fremsatte bemærkninger fra Integrationsrådet har Fagforvaltningen for Beskæftigelse justeret beskæftigelsesplanen og fremsender nu 2. udkast.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 5 mål for 2021:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Beskæftigelses- og Uddannelsesvalget har udvalgt 4 mål, som danner rammen for Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2021.

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Et nyt ministermål for 2021 er, at de ledige skal have en værdig sagsbehandling.

Job- og UngeCentret vil i den sammenhæng arbejde med:

 • Sagsbehandling, der giver mening for den enkelte borger
 • Kvalitative undersøgelser af borgernes oplevelse af Job- og UngeCentret
 • Kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere
 • Øget brug af virtuelle samtaler

2. Flere ledige skal opkvalificeres og virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft

Som følge af Corona-krisen er arbejdsmarkedet præget af usikkerhed, og det er svært at forudse virksomhedernes behov for arbejdskraft. Derfor vil Job- og UngeCentret i 2021 have fokus på en tæt virksomhedskontakt for at afdække jobmuligheder og bistå arbejdsmarkedet med rekruttering og formidling af ledige.

I sommeren 2020 blev der indgået nye politiske aftaler, som udvider mulighederne for opkvalificering. I 2021 vil Job- og UngeCentret øge fokus på opkvalificering af jobklare ledige, så deres kompetencer matcher efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

3. Flere unge skal i job og uddannelse (lokalt mål)

UngeCentret vil i 2021 have fokus på, at flere udsatte og udfordrede unge skal kunne mestre hverdagslivet og komme tættere på uddannelse eller arbejde.

UngeCentret vil derudover styrke den jobrettede indsats for unge på uddannelseshjælp, blandt andet gennem en intensiv indsats målrettet aktivitetsparate.

4. Flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet (lokalt mål)

Brønderslev Kommune vedtog i marts 2019 en investeringsstrategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, som varer til udgangen af 2022. Ved hjælp af begrænsede sagsstammer og en håndholdt, virksomhedsrettet indsats vil Job- og UngeCentret arbejde målrettet på, at borgerne i målgruppen opnår lønnede timer på arbejdsmarkedet.

Øvrige fokusområder

Med afsæt i ministerens mål vil Job- og UngeCentret foruden de ovennævnte mål have særligt fokus på følgende områder i 2021:

 • Indsatsen for flygtninge og familiesammenførte

Job- og UngeCentret vil arbejde målrettet med at etablere lønnede timer, hvorigennem flygtninge kan opbygge kvalifikationer og netværk på arbejdsmarkedet til at opnå fuldtidsjobs. I lighed med andre målgrupper i Job- og UngeCentret vil der også være fokus på opkvalificering.

 • Indsatsen for borgere med handicap

Job- og UngeCentret vil søge at åbne flere arbejdspladser for borgere med handicap gennem øget viden om og brug af de kompenserende ordninger. Job- og UngeCentret vurderer, at der især er et potentiale i forhold til mulighederne for personlig assistance.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender beskæftigelsesplanen for 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 2. december 2020, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Udtræden af Brønderslev Byråd


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådsmedlem Karsten Frederiksen har anmodet om fritagelse for hvervet som byrådsmedlem med virkning fra den 31. december 2020 af helbredshensyn.

Byrådet skal tage stilling til, om Karsten Frederiksen skal fritages for hvervet og 1. stedfortræder på Liste C, Peter Stecher, skal indtræde permanent i Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Karsten Frederiksen har anmodet om fritagelse for hvervet som byrådsmedlem med virkning fra den 31. december 2020 af helbredshensyn.

Ifølge lov om kommunale valg, § 103, skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet pga. sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

1. stedfortræder på Liste C er Peter Stecher. Den konservative byrådsgruppe foreslår, at Peter Stecher indtræder - ved Karsten Frederiksens udtræden af Byrådet - permanent i Byrådet.

2. stedfortræder på Liste C er Carsten Møller Nielsen, som bliver 1. stedfortræder på Liste C.

Kommunaldirektøren anbefaler, at Byrådet godkender, at Karsten Frederiksen udtræder af Byrådet og at Peter Stecher indtræder permanent i Byrådet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Karsten Frederiksen deltog ikke i behandlingen p.g.a. inhabilitet.

Godkendt.

Til toppen


14. Omkonstituering


Resume

Sagsforløb: BY

Omkonstituering i den konservative byrådsgruppe som følge af ønske fra Karsten Frederiksen om at udtræde af Brønderslev Byråd pr. 31. december 2020.

Byrådet skal tage stilling til, om omkonstitueringen kan godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge det tidligere punkt på dagsordnen, så har Byrådsmedlem Karsten Frederiksen anmodet om fritagelse for hvervet som byrådsmedlem med virkning fra den 31. december 2020 af helbredshensyn.

Som følge heraf har den konservative byrådsgruppe ønsket, at 1. stedfortræder Peter Stecher på Liste C indtræder permanent i Byrådet pr. 1. januar 2021.

Valggruppen C, J, O og V har besluttet, at Peter Stecher udpeges til følgende hverv:

 • Viceborgmester (giftefoged)
 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Formand for Teknik og Miljøudvalget
 • Medlem af Børn- og Ungeudvalget
 • Medlem af Handicaprådet
 • Medlem af Limfjordsrådet
 • Stemmeberettiget delegeret til KLs topmøde
 • Medlem af bestyrelsen for Krista og Hans Risagers Fond
 • Medlem af Kredsvalgbestyrelsen
 • Medlem af Valgbestyrelsen til kommunale valg

Valggruppen C, J, O og V har desuden besluttet, Karsten Frederiksen forbliver

 • Medlem af Repræsentantskabet for Danske Diakonhjem
 • Medlem af legatbestyrelsen for Teknisk Selskabs Legat

Kommunaldirektøren anbefaler, at Byrådet godkender omkostitueringen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


15. Omkonstituering


Resume

Sagsforløb: BY

Orientering om omkonstituering i den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Den socialdemokratiske byrådsgruppe oplyser, at Bettina Bøcker Kjeldsen er udpeget som ny gruppeformand.

Pr. 1. januar 2021 foretager gruppen følgende omkonstituering:

 • Bettina Bøcker Kjeldsen indtræder i Økonomiudvalget - Poul Erik Andreasen udtræder
 • Poul Erik Andreasen indtræder i Børne- og Skoleudvalget - Bettina Bøcker Kjeldsen udtræder

Kommunaldirektøren anbefaler, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Til toppen


18. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 17. december 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer