Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 27. januar 2021
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Eskild Andersen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Eskild Andersen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ole Andersen godkendt.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Status på udviklingsplan for Østergade i Brønderslev (Lasse Riisgaard)

Eskild Andersen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


5. Oplæg til Budgetproces og tidsplan for Budget 2022


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2022.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2022. Forslaget er udarbejdet på baggrund af de tilbagemeldinger, der er blevet givet i forbindelse med evalueringen af sidst års budgetproces.

Tages der udgangspunkt i kommunens økonomiske politik og de dertil udarbejdede ”trafiklys”, vurderes budget 2022 på nuværende tidspunkt at være i balance. Men for at få plads til omprioriteringer og nye opgaver foreslås det, at der etableres et råderum hertil. Dette sker ved udarbejdelse råderumspuljer på de enkelte fagområder. Samtidig lægges der op til, at forslag til råderum skal udarbejdes og sendes i høring inden sommerferien.

Økonomiudvalget skal således beslutte om og i givet fald hvor store forslag til råderum, der skal udarbejdes. I budgetprocessen er der opgjort forslag til råderumspuljer på henholdsvis 0,5 % og 1,0 % for de enkelte udvalg.

Inden budgetarbejdet sættes i gang, foreslås det, at der indarbejdes reduktionen af prisfremskrivningen. Puljen udgør 1,9 mio. kr. mellem 2021 og 2022 baseret på KL's skøn fra juni 2020.

Der er, som de tidligere år, mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet herfra kan indregnes i budgettet.

For at få sammenhæng i tidsplanen for udarbejdelse af budget 2022, lægges der op til, at Økonomiudvalgsmødet den 22. september 2021 flyttes til den 29. september 2021 og at Byrådsmødet den 29. september sløjfes.

Til Byrådets møde den 27. januar 2021 er Budgetproces og Tidsplan opdateret med de justeringer, som blev besluttet på Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget

 • tager stilling til, om der skal udarbejdes forslag til råderum, og i så fald puljen størrelse
 • tager stilling til, om der skal indarbejdes reduktion af prisfremskrivning på 1,9 mio. kr. samt
 • drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2022
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 3:

Tids- og procesplan indstilles godkendt.

Alle udvalg skal finde omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 til 1 % til brug for omprioriteringer og ønsker.

Beslutning

Godkendt.

Eskild Andersen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Bilag

Til toppen


6. Anlægsregnskab for separering af spildevand ved Søndergade skole


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udført spildevandsseparering og belægningsarbejder ved Søndergades Skole.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 271.697,53 kr.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter renovering og separering af spildevandsledninger samt belægningsarbejder ved Søndergades Skole med tilhørende udeareal.

Byrådet har den 10. oktober 2018 meddelt anlægsbevilling på i alt 4.600.000 kr.

Anlægsregnskab for spildevandsseparering m.v. på Søndergade skole:

Hovedentreprise

2.941.813,70

Ekstern og intern rådgivning

434.129,85

Øvrige udgifter herunder uforudsete udgifter

952.358,92

Udgifter i alt

4.328.302,47

Bevilget anlægssum

4.600.000,00

Anlægsregnskabet udviser et mindre forbrug på

271.697,53

Der er vedlagt to bilag - et supplerende notat samt en regnskabsoversigt

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet for udført spildevandsseparering og belægningsarbejder ved Søndergades Skole

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at det opstillede anlægsregnskab er korrekt i forhold til bevilling og forbrug.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 3:

Der ønskes specifikation af forbrug inden endelig behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Eskild Andersen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Bilag

Til toppen


7. Frigivelse af rådighedsbeløb 2021 på Vej- og Parkområdet


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er på budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. til forskellige anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter og grønne områder. Heraf blev 3 mio. kr. frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om det resterende rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 7,8 mio. kr. til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet, herunder blandt andet asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, mindre renoveringsprojekter og grønne områder. Heraf blev 3 mio. kr. frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Oprindeligt var afsat 9,8 mio.kr., men i oktober 2020 vedtog Byrådet at fremrykke 2 mio. kr. af disse til prioritering i 2020.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver det resterende rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. til anlægsprojekter på Vej- og Parkområdet.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 er der afsat 7,8 mio. kr. i anlægspuljer under Vej og Park, hvoraf 3 mio. kr. er frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Der er således 4,8 mio. kr. tilbage i puljen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2020, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Eskild Andersen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


8. Frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af landdistrikterne


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På budget 2021 er der afsat 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Byrådet skal tage stilling til, om rådighedsbeløbet kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikterne.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 er der afsat 1 mio. kr. til udvikling af landdistrikter.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2020, pkt. 15:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Eskild Andersen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


9. Frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af bygninger 2021


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På budget 2021 er der årligt afsat 1 mio. kr. til nedrivning af bygninger.

Byrådet besluttede på møde den 26. juni 2019 konkrete retningslinjer for anvendelse af midler fra landsbypuljen.

Byrådet skal tage stilling til, om rådighedsbeløbet kan frigives.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til nedrivning af bygninger.

Staten yder tilskud til nedrivning af bygninger.

Byrådet besluttede på møde den 26. juni 2019 konkrete retningslinjer for anvendelse af midler fra landsbypuljen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til nedrivning af bygninger.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 er der afsat 1 mio. kr. til en nedrivningspulje.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2020, pkt. 16:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Eskild Andersen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


10. Frigivelse af anlægsbevilling til energirenovering af gadebelysning 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har under budgetforhandlingerne for 2020 godkendt, at sidste halvdel af gadebelysningen i Brønderslev Kommune skal energirenoveres ved udskiftning til LED-armaturer i 2020 og 2021.

Energirenoveringen skal lånefinansieres med 17,3 mio. kr. over årene 2020-2021.

Til omhandlende energirenoveringsplan har Byrådet i 2020 frigivet en anlægsbevilling på 8,65 mio. kr. samt en fremrykning af budget for 2021 på 2 mio. kr.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal frigives en anlægsbevilling til den afsluttende del af energirenoveringsplanen for kommunens gadebelysning på i alt 6.650.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har under budgetforhandlingerne for 2020 godkendt, at sidste halvdel af gadebelysningen i Brønderslev Kommune skal energirenoveres ved udskiftning til LED-armaturer i 2020 og 2021.

Energirenoveringen skal lånefinansieres med 17,3 mio. kr. over årene 2020-2021.

Brønderslev Kommune har i alt 8.500 offentlige gadelamper, hvoraf de 4.250 gadelamper er blevet energirenoveret med LED-armaturer i perioden 2016-2019 og yderligere 2600 gadelamper i 2020.

De resterende 1650 gadelamper, alle beliggende i Brønderslev by, er planlagt energirenoveret i 2021.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver en anlægsbevilling på 6.650.000 kr. til gennemførelse og afslutning af energirenoveringsplanen for kommunens gadebelysning.

Personale

Ingen

Økonomi

Anlægsbevillingen på 6,65 mio. kr. gives som en tillægsbevilling. Tillægsbevillingen lånefinansieres, da det drejer sig om energibesparende foranstaltninger.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Eskild Andersen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


11. Rygning og rygepolitik


Resume

Sagsforløb: DIR/Hoved MED/ØK/BY

Drøftelse og fastlæggelse af rygepolitik i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Under behandling af punkt 3 Sundhedspolitik på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. oktober 2020 blev nedenstående ført til protokol:

”Udvalget opfordrer Byrådet til at beslutte, om der skal være røgfri miljøer og røgfri arbejdstid i Brønderslev Kommune, eller om spørgsmålet herom kan afgøres på den enkelte arbejdsplads. Det betyder samtidig, at denne formulering tages ud af høringsversionen.

Såfremt Byrådet ikke ønsker at træffe beslutning om røgfri miljøer og røgfri arbejdstid, ønsker Carsten Ullmann, at spørgsmålet herom besluttes på den enkelte arbejdsplads.”

Beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget betyder, at rygning i arbejdstiden tages ud af sundhedspolitikken, og i stedet fastlægges separat af Byrådet.

En ny rygepolitik i Brønderslev Kommune kan bygge på flere forskellige modeller, som i varierende omfang begrænser medarbejdernes mulighed for at ryge i arbejdstiden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har opstillet følgende modeller som udgangspunkt for drøftelserne:

 • A – røgfri arbejdstid
 • B – røgfri arbejdsplads
 • C – røgfri udearealer
 • D – Forsætter med gældende rygepolitik
 • E – opfordring til drøftelse på den enkelte arbejdsplads

Økonomiudvalget har tidligere i forbindelse med 1. høring af sundhedspolitikken den 20. november 2019 bedt Hoved MED om at drøfte rygning i Brønderslev Kommune.

Hoved MED havde en foreløbig drøftelse af Økonomiudvalgets anmodning den 13. december 2019 under punktet "gensidig information". Signalerne fra medarbejderrepræsentanterne var blandt andet, at de ikke havde en generel holdning til emnet, at der er mange dilemmaer forbundet med emnet, og endelig at man afventede, at det blev en del af den samlede sundhedspolitik.

HR har udarbejdet et notat, som kort beskriver indholdet af rygepolitikkerne i omkringliggende kommuner.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet tager stilling til/drøfter, om rygepolitikken i Brønderslev Kommune skal bygge på model A, B, C, D eller E.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår endvidere, at sagen sendes til drøftelse i Hoved MED forud for den endelige politiske stillingtagen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 24. november 2020, pkt. 6:

Direktionen anbefaler at sagen sendes til Hoved MED inden endelig politisk behandling.

Beslutning fra Hoved MED, 11. december 2020, pkt. 5:

Mange forskellige synspunkter blev fremført under drøftelserne

Hoved MED ønsker ikke at komme med indstilling til punktet om rygning og rygepolitik, da udvalget ikke er enige.

Fraværende: Dorthea Jensen

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. januar 2021, pkt. 13:

Det indstilles, at gældende rygepolitik fortsættes, dog opfordres der generelt til ikke at ryge i arbejdstiden pga. de skadelige virkninger af rygning.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt efter følgende afstemning:

Forslag om indførelse af røgfri arbejdstid:

 • For: 10 (Carsten Ullmann Andersen, Lene Hansen, Erik Sørensen, Christen Bager, Lars Bisgaard, Lone Lex, Poul Erik Andreasen, Johannes Trudslev, Jan Thaibert og Bettina Bøcker Kjeldsen )
 • Imod: 13
 • Hverken for eller imod: 4 (Arne M. Jensen, Hildo Rasmussen, Klaus Klæstrup og Ole Andersen)

Forslag om at røgfri arbejdstid kan besluttes lokalt på den enkelte arbejdsplads:

 • For: 10 (Lene Hansen, Carsten Ullmann Andersen, Erik Sørensen, Christen Bager, Ole Andersen, Johannes Trudslev, Poul Erik Andreasen, Lars Bisgaard, Bettina Bøcker Kjeldsen og Arne M. Jensen)
 • Imod: 17

Økonomiudvalgets indstilling

 • For: 27

Eskild Andersen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Bilag

Til toppen


12. Klage over støv fra NCC i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/BY

En nabo til NCC, beliggende Dalvej 1, Hjallerup, har anmodet Brønderslev Kommune om straks at meddele NCC et standsningspåbud.

Baggrunden herfor er et fund af sundhedsstadelige stoffer i en analyse af støv udtaget fra naboens grund. Naboen mener, at støvet stammer fra NCC. Det er kendt, at det pågældende stof er i asfalt, og koncentrationen i prøven er ikke høj sammenlignet med studier af bl.a. vejstøv. Ved tilsyn har fagforvaltningen tidligere vurderet, at der ikke er væsentlige støvgener hos naboerne, hvilket medfører, at der ikke er grundlag for at meddele et standsningspåbud.

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der ikke skal meddeles standsningspåbud til NCC.

Poul Erik Andreasen ønsker sagen i Byrådet og indstiller, at sagsbehandlingen fremover varetages af Aalborg Kommune.

Sagsfremstilling

Af et indslag på TV2 Nord den 19. december 2020 fremgik det, at en nabo til NCC har fået påvist sundhedsskadelige stoffer i en støvprøve, som var udtaget fra overfladen fra hans havebord og bil, og som han mener stammer fra NCC.

Søndag aften den 20. december 2020 har naboen fremsendt analyseresultaterne til Brønderslev Kommune med anmodning om, at Brønderslev Kommune straks meddeler standsningspåbud til NCC Asfaltfabrik i Hjallerup. Disse fremgår af bilag.

Af de fremsendte analyser fremgår det, at den undersøgte støvprøve – på baggrund af partiklernes størrelse, form mv. - vurderes at være sammenlignelig med referenceprøven fra oplagspladsen hos NCC. Det kan på det foreliggende grundlag hverken entydigt af- eller bekræftes, om støvet stammer fra NCC og/eller andre kilder, fx støv fra asfaltslid.

I en kemisk analyse af støvprøven er der målt indhold af PAH, hvor særligt stoffet benzo(a)pyren betragtes som værende kræftfremkaldende. Til sammenligning kan oplyses, at indholdet - af analyselaboratoriet - er angivet som ”ren jord”. Dette skyldes, at såfremt der var tale om en jordprøve, ville den være betragtet som ren, da indholdet er under eller på niveau med Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterie. Der er dog konstateret en mindre overskridelse af jordkvalitetskriteriet for benzo(a)pyren jf. tabel i bilag. Først ved overskridelser af Miljøstyrelsens afskæringskriterie (en faktor 10 højere) vil der være tale om forurenet jord, som vil kræve, at kontakt til jorden skal forhindres.

Det er kendt, at PAH kan forekomme fra en lang række kilder, herunder asfalt og det målte indhold er lavere, end hvad der jf. Miljøstyrelsens rapport fra 2002 (Miljøprojekt nr. 728) tidligere er fundet i støv fra dækslid, vejstøv og bremsebelægninger. I bilag findes en tabel med data fra denne rapport.

Ifølge Miljøstyrelsens standardvilkår for asfaltbranchen reguleres støv fra diffuse kilder i forhold til en væsentlighedsvurdering af genepåvirkningen. Dette betyder i praksis, at du som nabo til en virksomhed skal kunne tåle et fint lag støv, men det må ikke give anledning til en væsentlig gene. I virksomhedens miljøgodkendelse fra 2016 er der derfor alene stillet vilkår omkring støvgener. I miljøgodkendelsen fra 2016 var der oprindeligt stillet vilkår omkring måling af støvnedfald i området. Dette blev ophævet på baggrund af en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i december 2018.

Der har de seneste år været en række klager over støv fra virksomheden. Disse har helt overvejende været rettet mod de perioder, hvor virksomheden foretager nedknusning af genbrugsasfalt, som sker ca. 5-6 gange årligt. På den baggrund har kommunen ført en lang række tilsyn på og omkring virksomheden med henblik på at afgøre, om virksomhedens aktiviteter medfører støvgener i et så væsentligt omfang, så kommunen kan skride ind og indskærpe overholdelse af vilkår. Dette har ikke været tilfældet.

Beregninger af støvpåvirkning fra virksomhedens skorsten viser endvidere, at virksomhedens støvvilkår herfra overholdes.

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at der ikke er grundlag for at meddele standsningspåbud til NCC. Dette skyldes, at det ved tidligere gennemførte tilsyn er vurderet, at støvgenerne ikke er væsentlige, samt at de tilsendte støvanalyser ikke tilfører en væsentlig ny viden, som ændrer ved denne vurdering.

Forvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at der ikke skal meddeles standsningspåbud til NCC.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2021, pkt. 11:

Flertallet besluttede, at der ikke skal meddeles standsningspåbud til NCC.

Poul Erik Andreasen ønsker sagen i Byrådet og indstiller, at sagsbehandlingen fremover varetages af Aalborg Kommune.

Beslutning

Forslag om at overflytte sagsbehandling til Aalborg eller anden større kommune afvist efter følgende afstemning:

 • For: 2 (Poul Erik Andreasen og Christen Bager)
 • Imod: 25

Eskild Andersen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Eskild Andersen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


14. Lukket punkt: Planlægningsmæssige overvejelser


Beslutning

Godkendt.

Eskild Andersen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Beslutning
 • Afsendelse af brev om faktuelle fejl i analyserapport om AVV

Eskild Andersen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Eskild Andersen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen

Opdateret 28. januar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer