Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 24. juni 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Hvorfor har borgmesteren drøftet sundhedscenter med Hjallerup? (Christen Bager)
 • Hvorfor afslag på støtte til bogudgivelse om Brønderslev Bys 100 års jubilæum? (Poul Erik Andreasen)
 • Er man opmærksom på trafiksikkerheden i forbindelse med tilslutningen til Danmarks vildeste kommune? (Martin Bech)

Til toppen


5. Regnskab 2020 - Revisionsberetning


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kommunens revisionsselskab, BDO, har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2020.

Revisionen har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet, og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revision - BDO - har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2020. BDO har afgivet én samlet beretning der både dækker det samlede årsregnskab samt indenfor Beskæftigelsesministeriet, Social- og Ældreministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder.

Revisionens konklusion på baggrund af den gennemførte revision er blandt andet følgende:

 • Revisionen har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.
 • Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet er udarbejdet efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
 • Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
 • Ved den afsluttede revision har revisionen foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.
 • Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.
 • I forhold til indberetning til forsyningssekretariatet mv., afsnit 7.9, tager revisionen forbehold for Brønderslev Kommunes tolkning af Østre Landsrets dom af 6. december 2019 om beregningsgrundlag.

Staben foreslår, at Byrådet:

 • godkender revisionsberetningen for årsregnskabet 2020, og
 • godkender årsregnskabet for 2020 endeligt.
Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Frigivelse af en samlet anlægspulje til bygningsvedligeholdelse


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse 5.096.250 kr. til gennemførelse af bygningsvedligeholdelse og mindre anlægsarbejder, trådløst netværk samt renovering af legepladser ved Skoler og Dagtilbudsområderne.

Finansieringen skal ske fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i 2021.

Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen har udarbejdet en samlet disponeret liste med bygningsvedligeholdelses -/ og anlægsarbejder, trådløst netværk herunder afsatte midler til renovering af legepladser ved Skoler og Dagtilbudsområderne med henblik på en samlet frigivelse af resterende ikke frigivne anlægsmidler i anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse i budget 2021.

I budgetaftalen for budget 2021 blev det aftalt, at der i forbindelse med prioriteringen af midlerne til bygningsvedligehold i 2021 skal der være en særlig fokus på institutioner i forhold til renovering af lege- og aktivitetspladser ligeledes skal der være øget fokus på vedligeholdelse af udenomsarealer. Der er derfor i prioriteringen af bygningsvedligeholdelsesmidlerne foreslået afsat 1. mio. kr til legepladser og 800.000 kr. til renoveringer af belægninger omkring kommunale bygninger. Prioriteringen af anvendelsen af midler til legepladser vil blive foretaget efter aftale med skole- og dagtilbudsområdet.

Bygningsafdelingen har i arbejdet med vedligeholdelse af kommunale bygninger disponeret udvendig klimaskærm som tag, tagrender, ydervægge/sokler, vinduer/døre, kloak-/og belægningsrenovering, endvidere er der forsat toiletrenovering og evt. AT-påbud samt pulje til småprojekter indeholdt i disponering af anlægsmidlerne.

Puljen vil være en del af anlægsbudgettet, og der vil, når bevillingen er anvendt, være en beskrivelse af, hvilke projekter der er gennemført.

Disponeret anlægsliste for 2021 er vedlagt i bilag A.

Staben foreslår, at Byrådet frigiver 5.096.250 kr. til finansiering af vedligeholdelses-/ og anlægsprojekter herunder de afsatte midler til renovering af legepladser ved Skoler og Dagtilbudsområderne. Finansieringen sker fra anlægspuljen til bygningsvedligeholdelse af kommunale bygninger i 2021.

Personale

Ingen.

Økonomi

Anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse inkl. overførsel af restbudget fra anlæg og drift i 2020 udgør i budget 2021 8.396.250 kr. Heri er der reserveret 0,5 mio. kr. til trådløst netværk.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021, blev der frigivet 3 mio. kr. af puljen. Desuden er der frigivet 0,3 mio. kr. til legeplads i Rhododendronparken.

Der er således 5.096.250 kr. tilbage i puljen til bygningsvedligeholdelse i 2021.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. maj 2021, pkt. 6:

Udsat. Bilag tilrettes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 4:

Indstilles frigivet.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Beslutning

Sendes tilbage til Økonomiudvalget.

Bilag

Til toppen


7. Endelig vedtagelse af lokalplan 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev og nedlæggelse af vejareal på Banegårdspladsen har været i 8 ugers offentlig høring.

Der er modtaget 4 indsigelser i perioden, der primært omhandler byggeriets højde, parkering og trafikale gener og fjernelse af det eksisterende grønne område.

Byrådet skal tage stilling til indsigelserne og om lokalplanen skal vedtages endeligt og vejarealet nedlægges.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev og nedlæggelse af vejareal på Banegårdspladsen har været i høring, hvor der er modtaget 4 indsigelser.


Lokalplanforslag 01-C-25.02

Lokalplanforslaget danner grundlag for at skabe en ny attraktiv torvedannelse centralt i Brønderslev. Som forudsætning for det nye torv skal der ske en trafikomlægning, hvor Nørregade spærres for gennemkørende trafik på strækningen fra Bredgade til Grønnegade og trafikken i stedet ledes af vejen Banegårdspladsen. Afspærring af Nørregade giver mulighed for en ny torvedannelse, der indrammes af en ny bebyggelse.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse på maksimalt 5.400 m2. Bebyggelsen må opføres med 2 punktbebyggelser i op til 8 etager og en mellemliggende bygning i op til 3 etager, som vist på lokalplanens kortbilag 2. Lokalplanforslaget stiller krav om, at bebyggelsens stueplan anvendes til aktivitetsgenererende funktioner. Med aktivitetsgenererende funktioner menes publikumsorienterede funktioner, der genererer besøgs- eller kundestrømme, som fx. butikker, spisesteder, fitnesscentre eller sundhedsklinikker. Kravet om aktivitetsgenererende funktioner i bebyggelsens stueplan har til formål at sikre liv og aktivitet på det nye torv. Bebyggelsens øvrige etager kan anvendes til etageboliger.


Se lokalplanforslaget her: Bronderslev - Lokalplaner (niras.dk)

Nedlæggelse af vejareal

Hele Banegårdspladsen er i dag udlagt som vejareal. De arealer, der er omfattet af lokalplanforslagets byggefelter skal nedlægges som vejareal. Ifølge vejlovens § 15 kan Byrådet beslutte hvilke arealer, der skal nedlægges som vejareal på baggrund af en samlet trafikal vurdering. Fagforvaltningen vurderer samlet set, at det konkrete areal kan nedlægges som vejareal, da det sker som en del af en større omdannelse af Banegårdspladsen, hvor der udarbejdet en samlet plan for de trafikale ændringer i området, der tager højde for den fremtidige trafikafvikling. Det bemærkes desuden, at en del af det vejareal, der nedlægges, ikke har trafikal betydning, da det i dag anvendes til park. Nedlæggelse af vejarealet har været udsendt i høring sammen med lokalplanforslaget.

Høringssvar

Der er modtaget 4 høringssvar - 3 fra beboere i Nørrehus og 1 fra en eksisterende virksomhed beliggende på den del af Nørregade, der planlægges lukket. Høringssvarene er beskrevet og kommenteret i vedlagte høringsnotat. De primære indsigelsespunkter er:

Bygningernes højde, herunder skyggegener

Fagforvaltningen vurderer, at Banegårdspladsen er velegnet til højere byggeri, da der her er mulighed for at skabe større afstand til eksisterende bebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for at bygge i op til 8 etager i to punkthuse, hvilket bidrager til at reducere etageantallet på den resterende bebyggelse i lokalplanområdet, så bebyggelsen samlet set fremstår mindre massiv. Punkthusene bidrager desuden til at reducere det område, der påvirkes af skygge fra byggeriet. Der er udarbejdet skyggediagram, der kan ses i lokalplanens bilag 4.

Fjernelse af det eksisterende grønne område på Banegårdspladsen

Det nuværende grønne område på Banegårdspladsen omdannes med realisering af lokalplanen. Det eksisterende grønne areal er ca. 2.400 m2, mens den nye torvedannelse får et areal på ca. 2.900 m2. Den nye torvedannelse bliver således større, men forventes at få en mere ”urban” karakter. Der forventes fortsat etableret græsarealer og beplantning på pladsen.

Trafikale gener som følge af vejomlægningen

I forbindelse med udarbejdelse af Helhedsplanen for Banegårdspladsen er det vurderet, at trafikken kan afvikles hensigtsmæssigt med vejomlægningen.

Dækning af områdets parkeringsbehov

Det forventede parkeringsbehov til den nye bebyggelse kan ikke dækkes inden for lokalplanområdet. Der arbejdet derfor sideløbende med et projekt om at skabe nye og øge attraktiviteten af p-pladser i nærområdet.

Gener for virksomheden ved lukning af Nørregade

Med lukning af Nørregade for kørende trafik vil afstanden til nærmeste p-plads blive øget, hvilket vil medføre gener for kunderne i forhold til den eksisterende situation. Lokalplanen rummer dog i stedet forbedrede muligheder for udstillingsarealer og udeservering for virksomhederne langs Nørregade.

Fagforvaltningen anbefaler, at indsigelserne afvises uden ændringer til lokalplanforslaget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • vedtager lokalplan 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev endeligt, og
 • træffer endelig beslutning om nedlæggelse af vejareal på Banegårdspladsen.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2021, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse som foreslået af Fagforvaltningen.

Carsten Ullmann mener, at byggeriet bliver for kompakt og for højt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

A mener, at byggeriet bliver for kompakt og for højt.

A er betænkelige ved vejomlægningen i forhold til trafik pres ved lysregulering Vestergade.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Beslutning

Lokalplan vedtaget efter følgende afstemning:

 • For: 22
 • Imod: 5 (Bettina Bøcker Kjeldsen, Arne M. Jensen, Christen Bager og O)

Eskild Sloth og Lene Hansen er betænkelig ved højde og kompakthed.

O med begrundelse i at byggeriet bliver for højt og kompakt.

Bettina Bøcker Kjeldsen, Arne M. Jensen og Christen Bager med samme begrundelse samt betænkelighed i de trafikale forhold omkring banegården og lyskryds ved Vestergade.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af forslag til Midtbyplan for Hjallerup


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til Midtbyplan for Hjallerup, der omfatter en omdannelse af Hjallerup Centret, trafikale ændringer i bymidten samt en opgradering af det centrale byrum i Søndergade.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til Midtbyplan for Hjallerup kan godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Hjallerup Midtby er forankret i Midtbyrådet for Hjallerup, der løbende har været inddraget i udarbejdelse af midtbyplanen. Midtbyplanens indhold bygger desuden på en omfattende dialog med grundejerne i Hjallerup Centret, der videreføres for at sikre mulighed for realisering af planerne. Arbejdet med midtbyplanen blev startet op med en velbesøgt borgerworkshop i februar 2020, hvor der blev indsamlet mange gode input til områdets fremtidige udvikling.

Hjallerup Centret

Midtbyplanen er fokuseret på at skabe en revitalisering af Hjallerup Centret, der i dag fremstår nedslidt og med mange tomme lokaler. Omdannelse af Hjallerup Centret bygger på to hovedprincipper - delvis ændring af centrets struktur og fortætning.

I midtbyplanen foreslås en ændring af Hjallerup Centrets struktur i området ud mod Søndergade, der giver mulighed for at skabe en centralt beliggende p-plads ved Nettos indgang og et nyt torv. Ændringen vil medføre, at der skabes mere attraktive erhvervsfacader, og at området sammenbindes bedre med handelslivet i Søndergade. Ændringerne forudsætter, at der kan opnås aftale med de berørte grundejere og virksomheder om forandringerne. Der pågår en positiv dialog herom. Hvis der ikke kan opnås enighed om ændringerne, indeholder midtbyplanen et alternativt forslag til udvikling af Hjallerup Centret. Da midtbyplanen har fokus på realiserbarhed bygger den resterende del af planen for Hjallerup Centret på de eksisterende ejendomsgrænser, så de enkelte ejendomme kan udvikles uafhængigt af hinanden.

Planen for Hjallerup Centret giver desuden mulighed for en væsentlig fortætning af området med boliger. I alt gives der mulighed for at fortætte Hjallerup Centret med ca. 100 etageboliger, der vil bidrage til at skabe liv og aktivitet i området. Der er tale om et stort antal boliger, der vil skulle realiseres over en længere årrække.

Midtbyplanen er ikke i sig selv byggeretsgivende. Der vil derfor skulle ske en efterfølgende kommune- og lokalplanlægning forud for realisering af ændringerne af Hjallerup Centret. I lokalplanlægningen vil der blive taget stilling til flere detaljer for omdannelsen, herunder arkitektur, friarealer mv.

Trafik- og byrumsprojekt i Søndergade

Midtbyplanen indeholder et konkret trafik- og byrumsprojekt for Søndergade, der understreges som bymidtens primære handelsstrøg. Centralt i Søndergade etableres en ny busterminal, der kan fungere som et moderne mobilitetsknudepunkt. Busterminalen etableres midt på Søndergade med perroner, hvor bil- og cykeltrafik ledes omkring. Busterminalen medvirker til at sænke hastigheden i bymidten, der omkring busterminalen reduceres til 15 km/t.

Et gennemgående tema til borgerworkshoppen i februar 2020 var ønsket om at skabe en sikker skolevej fra vestbyen gennem midtbyen - særligt med fokus på krydset Søndergade/Vestergade/Gl. Markedsvej. I midtbyplanen foreslås vigepligten i krydset ændret, så man fremover skal holde tilbage fra Søndergade. Krydset sikres med en hævet flade, og der laves fodgængerovergange og cykelbaner over krydset og frem til Gl. Markedsvej. Midtvejs på Gl. Markedsvej føres skolevejen ind til stien gennem Hjallerup Centret. På den måde skabes der en bedre forbindelse frem til Algade og videre frem til skolen og idrætscentret.

Realisering af trafik- og byrumsprojektet i Søndergade skal ske i samarbejde med Brønderslev Forsyning, der skal udføre et separat kloakeringsprojekt i området. Brønderslev Forsyning kan opstarte deres anlægsarbejde i 2022. Fagforvaltningen for Teknik & Miljø forventer ligeledes at kunne opstarte anlægsarbejdet for den kommunale del af projektet i 2022.

Fordebat og høring

Midtbyplanen kan udsendes i offentlig høring i perioden fra den 30. juni 2021 til den 1. september 2021. Der planlægges den 24. august 2021 afholdt et borgermøde i Hjallerup, hvor midtbyplanen præsenteres. Høring om midtbyplanen fungerer samtidigt som en fordebat, jf. planlovens § 23c, da midtbyplanen efterfølges af kommuneplantillæg og lokalplan(er) for bl.a. Hjallerup Centret.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til Midtbyplan for Hjallerup og udsender planforslaget i offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2021, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Igangsætning af planlægning for det gl. stadionareal i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Økonomiudvalget har på møde den 12. august 2020 besluttet, at der skal påbegyndes en skitseplanlægning for det gamle stadionområde ved Brønderslevhallen i Brønderslev. Byrådet har efterfølgende godkendt Kommuneplan 2021 - 2033 der åbner op for, at op til halvdelen af området kan anvendes til boligformål.

Fagforvaltningen har udarbejdet et overordnet forslag til disponering af stadiongrunden i Brønderslev med fokus på rekreative områder, udvidelser af Brønderslevhallen og etablering af boliger.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om lokalplanlægning for det gamle stadionområde i Brønderslev skal igangsættes.

Sagsfremstilling

Byrådet har gennem godkendelse af Kommuneplan 2021 - 2033 fastlagt en ramme for det gamle stadionområde i Brønderslev, der muliggør etablering af boliger på op til halvdelen af området (ca. 1,9 ha.).

Arealet omfatter matr.nr. 22ae V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, der ejes af Brønderslev Kommune og har et areal ca. 3,9 ha. Stadiongrunden blev etableret i løbet 1920'erne og har sidenhen været anvendt til idræt (fodbold og atletik), rekreative formål og parkering under Brønderslev Marked. Efter at Brønderslev Idrætsforening flyttede ud af midtbyen har der været begrænsede idrætsaktiviteter i området. Stadionområdet grænser op til eksisterende parcelhusområde mod vest, nord og øst. Mod syd grænser området op til Brønderslevhallerne.

Området er i den nye kommuneplan for perioden 2021 - 2033 udlagt til tæt-lav boligbebyggelse, kontor- og serviceerhverv, publikumsorienterede serviceerhverv, nærrekreativt område, sports- og idrætsanlæg. Området kan anvendes både til boliger og rekreative formål. Halvdelen af rammeområdet (ca. 1,9 ha) skal friholdes til rekreative formål, der kan bygges anlæg til sports-, idræts- og fritidsformål i denne del af området. Området skal udbygges efter en samlet plan for boliger og rekreative aktiviteter.

For at afklare rammerne for den fremtidige udvikling af området har der været dialogmøder med relevante interessenter, så som Brønderslev Marked, Brønderslevhallerne, NIH m.fl. Gennem dialogen har fagforvaltningen modtaget følgende kommentarer/signaler:

 • Brønderslevhallerne har signaleret et behov for en fremtidig udvidelse i form af en ny hal. På den lange bane er der desuden et ønske om at afsætte arealer til en ny svømmehal.
 • Brønderslev Marked har fokus på, at området skal bibeholdes som grønt rekreativt området, hvor hele området kan anvendes til parkering under markedet.
 • Nordjyllands Idrætshøjskole (NIH) ønsker, at området også i fremtiden anvendes til rekreative formål og idræt.

Med afsæt i dialoger med interessenterne samt den nye kommuneplan, har fagforvaltningen udarbejdet et forslag til en overordnet disponering af områder.

Beskrivelse af forslaget

I den nordlige ende af stadiongrunden udlægges der et område på ca. 1,5 ha til boligformål i form af tæt/lave boliger, hvilket betyder, at ca. 40 % af stadiongrunden anvendes til boligformål, og de resterende 60 % kan anvendes til rekreative formål, udvidelse af idrætshallen, parkering mv. Med en bebyggelsesprocent på 40 % vurderer fagforvaltningen, at der kan etableres mellem 35 og 45 tæt-lave boliger i op til 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Der udlægges ikke større rekreative områder indenfor byggefeltet, da det vurderes at det kommende boligområde får tilgang til de rekreative områder i den sydlige del af stadionområdet svarende til 50 % af etagearealer. Ved etablering af ca. 45 tæt/lav boliger svarer det til et rekreativt område på ca. 0,25 ha.

Der etableres en vejadgang til det nye boligområde fra Nørregade og op langs stadiongrundens vestlige skel. Vejadgangen anlægges således at den også kan anvendes som adgangsvej til midlertidig parkering i forbindelse med Brønderslev Marked.

Den sydlige del af området udlægges til område for rekreative formål og fremtidig udvidelse af Brønderslevhallerne. I lokalplanen skal det sikres, at det rekreative område indrettes således, at store dele af området kan anvendes til midlertidig parkering i forbindelse med Brønderslev Marked (5 dage pr. år). Fagforvaltningen vurderer, at området kan rumme 500 - 800 midlertidige parkeringspladser afhængig af, hvor stor del af det sydlige område som bebygges med idrætshaller mv.

Forslag til lokalplan udarbejdes af ekstern konsulent, og med et budget på op til 100.000 kr. Fagforvaltningen foreslår, at udgifterne til planlægningen finansieres over jordforsyningskontoen.

Alternative parkeringsmuligheder under Brønderslev Marked

Stadiongrunden har i en årrække været anvendt til parkering i forbindelse med Brønderslev Marked, og en delvis udbygning af området vil betyde en reduktion af parkeringsareal. NIH har i dag en græsplæne, som anvendes til parkering ved store arrangementer, og som vurderes at kunne rumme ca. 250 parkeringspladser. Desuden kan det overvejes om der evt. kan etableres midlertidig kantparkering i de omkringliggende boligområder i forbindelse med markedet.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget beslutter,

 • at godkende igangsætning af lokalplan for den gamle stadiongrund i Brønderslev,
 • at der i den nordlige del af området kan udlægges et område på ca. 1,5 ha til boligformål
 • at resterende del af området skal anvendes til rekreativt formål, idrætshaller og midlertidig parkering, og
 • at udarbejdelse af lokalplanen finansieres af Økonomiudvalget.
Personale

Fagforvaltningen har i øjeblikket ikke kapacitet til selv at udarbejde forslag til lokalplan.

Økonomi

Økonomi bemærker, at udgiften på op til 100.000 kr. skal finansieres af anlægspuljen til jordforsyning.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. juni 2021, pkt. 9:

Peter Stecher, Carsten Ullmann og Dennis Kvesel indstiller sagen til godkendelse som foreslået af Fagforvaltningen.

Simon Aagaard indstiller sagen til godkendelse som foreslået af Fagforvaltningen, men bemærker, at der er behov for igangsætning af lokalplan for Kærbyvej i Dronninglund, da der mangler kommunale byggegrunde i Dronninglund.

Johannes Trudslev og Hildo Rasmussen indstiller, at lokalplanen ikke igangsættes, da området ikke ønskes anvendt til boliger.

Poul Erik Andreasen indstiller, at lokalplanen ikke igangsættes nu, da der p.t. er rigeligt med kommunale byggegrunde i Brønderslev og manglende byggegrunde i Dronninglund. Sagen med igangsætning af en lokalplan for Kærbyvej, Dronninglund indstilles prioriteret højere end lokalplanen for Stadionanlægget i Brønderslev. Sagen ønskes i Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

A er imod igangsætning, da arealet ikke bør anvendes til boliger.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Beslutning

Igangsætning godkendt efter følgende afstemning:

 • For: 16
 • Imod: 11 (A og Lars Bisgaard)
Bilag

Til toppen


10. Deltagelse i Natur på Tværs


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

De nordjyske kommuner og Business Region North vil med det tværgående samarbejdsprojekt "Natur på tværs" fremme etablering af store sammenhængende naturområder i Nordjylland. Naturområderne skal bidrage til at bremse tabet i biodiversitet samtidigt med, at de vil bidrage til at lagre kulstof, modvirke oversvømmelser, tiltrække nye borgere og turister og fremme undervisning, friluftsliv og sundhed. Naturområderne etableres i samarbejde med både private og offentlige lodsejere og sker på frivillig basis.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i det tværgående samarbejdsprojekt "Natur på tværs".

Sagsfremstilling

Nordjylland har allerede en fantastisk natur og enestående landskaber, som landsdelen er meget stolte af. De nordjyske kommuner har i de senere år stået sammen for at præsentere den nordjyske natur på Naturmødet i Hirtshals, ligesom der har været samarbejde på tværs af kommunerne med Grønt Danmarkskort, og helt i overensstemmelse med naturrådenes anbefalinger til det videre arbejde med at implementere Det grønne Danmarkskort. Der er således skabt et solidt fælles fundament - både fagligt og organisatorisk.

I denne måned har alle de nordjyske kommuner behandlet den fælles nordjyske klimastrategi og "Natur på tværs" kan ses som en konkret handling i forlængelse af denne strategi. I strategien står det klart, at de nordjyske kommuner vil dyrke synergierne og skabe sammenhæng på tværs. Der er behov for en fælles politisk retning i Nordjylland i forhold til at satse på mere og vildere natur. Projektet kaldes for Natur på tværs af Nordjylland og er et samarbejde mellem Business Region North (BRN) og 10 nordjyske kommuner.

Projektet

Natur på tværs af Nordjylland er en ambitiøs satsning på at udpege og udvikle større og vildere natur i Nordjylland. Der satses på 4 overordnede sigtelinjer for de nye naturområder (de 4 S’er):

 • Storhed. Større områder med plads til vild og dynamisk natur.
 • Sammenhængende områder på tværs af kommunegrænser, hvor der er højt til loftet og plads til både den vilde natur og mennesker.
 • Skabende (Værdiskabende) ved ikke bare at levere på natur og biodiversitet, men også ved at lagre kulstof og vand i landskabet, tiltrække nye borgere og turister samt danne en spændende ramme for undervisning og et aktivt friluftsliv.
 • Samarbejde både på tværs af kommunegrænser og normale fagskel, men også med de lokale kræfter, der skal lægge jord til de kommende naturområder.

På nationalt og internationalt plan er der stor fokus på at skabe mere plads til vild natur, hvilket blandt andet blev illustreret af den biodiversitetspakke på 880 mio. kr., som regeringen og støttepartierne præsenterede før jul. Natur på tværs af Nordjylland er hele regionens ambitiøse bud på, hvordan de nordjyske kommuner og BRN i fællesskab kan blive en aktiv del af dette arbejde. Målet med Natur på Tværs af Nordjylland er således at identificere en række konkrete naturområder i Nordjylland, som har potentiale til at blive store og sammenhængende naturområder, og derefter at arbejde aktivt for at udvikle områderne som vilde naturområder.

Udvælgelse af områderne sker på baggrund af en faglig rapport fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Den bygger på den nyeste viden om natur og biodiversitet og indeholder en screening af hele Nordjylland i forhold til at udpege områder med størst muligt potentiale for vild natur. BRN og de nordjyske kommuner vil på baggrund af rapporten søge at starte en række pilotprojekter i de mest værdifulde områder, i tæt samarbejde med borgerne i de relevante områder. Det er en forudsætning for projektets succes, at lodsejere indgår på 100 procent frivillig basis, og at der er en solid lokal forankring og opbakning til projektet.

Natur på tværs af Nordjylland skal ikke kun bremse tabet af biodiversitet ved at afsætte plads til vild og dynamisk natur. Der vil også være en række positive, afledte effekter af store naturområder, som kommer både lokalsamfundet og regionen til gavn.

Udtagning af landbrugsjord til natur vil bidrage til at fremtidssikre landbrugserhvervet ved at kompensere for ophør af dyrkning af arealer, som i dag ikke er rentable. Vild natur er også et effektivt klimaværktøj, både i forhold til lagring af kulstof og tilbageholdelse af mere vand i landskabet, ligesom vild natur kan fjerne uønskede næringsstoffer. Vild natur er endvidere en meget vigtig kulisse for et levende friluftsliv og byder på gode muligheder for både sundhedsfremme og undervisning på alle niveauer. Endelig vil vild natur være et trækplaster i forhold til bosætning og turisme.

Værktøjerne til at skabe plads til vild natur kan være mange, herunder multifunktionel jordfordeling, men det vil afhænge af de lokale forhold i hvert af de enkelte projekter.

Organisering

Natur på tværs organiseres som et tværkommunalt netværk inden for de eksisterende rammer. Organisationen er afhængig af en engageret indsats i alle de deltagende kommuner og organiseringen er jf. bilag opdelt i:

 • Politisk niveau: Projektet politiske ophæng sker i regi af BRN, hvor projektet er en del af Strategi og handlingsplan 2020.
 • Kommunalt netværk: Består af en repræsentant fra hver af de nordjyske kommuner, som fungerer som kontaktperson mellem arbejdsgruppen og kommunerne. Er ansvarlig for videreformidling intern i egen kommune og for, at relevante data, kontakter og ideer formidles tilbage til arbejdsgruppen.
 • Styregruppe: Består af arbejdsgruppen samt de nordjyske tekniske chefer. Cheferne sikrer forbindelse til det samlede chefniveau og videreformidling til det politiske niveau.
 • Arbejdsgruppe: Består af fem personer, som repræsenterer de kommunale naturmedarbejdere og NNN (Netværk for Nordjyske Naturoplevelser). Denne gruppe fungerer som koordinerende arbejdsgruppe og varetager den daglige projektledelse.

Den videre proces

Natur på tværs af Nordjylland er godkendt i BRN’s bestyrelse og skal nu formelt godkendes i de 10 kommuners byråd. Herefter vil arbejdsgruppen udarbejde en mere konkret projektbeskrivelse, der beskriver, hvordan projektet foldes ud over hele regionen. Herunder vil der blive opstillet en række kriterier for, hvordan områder kan kvalificere til projektet, en tidsplan samt en plan for formidling og kommunikation af projektet. Projektbeskrivelsen skal godkendes i efteråret 2021 af BRN’s bestyrelse og de enkelte kommuners byråd. Herefter forventes projektet at have formel opstart 1. januar 2022.

Når projektet i foråret 2021 er politisk godkendt, vil arbejdsgruppen og BRN’s sekretariat præsentere idéerne og det faglige grundlag bag Natur på tværs af Nordjylland for offentligheden via en oplysningskampagne. Kampagnen vil tage udgangspunkt i de potentialer og fordele, der er ved at afsætte plads til vild natur. Det vil både være specifikt for den truede biodiversitet, men også generelt for Nordjylland. Kampagnen vil rette sig mod lokale og nationale medier samt de sociale medier.

Økonomi

Deltagelse i projektet er gratis, men pga. manglende ressourcer i den tværgående arbejdsgruppe har de bedt om 10.000 kr. til indkøb af konsulenthjælp. Disse midler kan evt. bevilges af puljen til Det Grønne Råd.

Projektet kræver deltagelse af en koordinator i forhold til at varetage det kommunale netværk samt repræsentation af de kommunale naturmedarbejdere og kommunens NNN (Netværk for Nordjyske Naturoplevelser).

I det omfang der skal iværksættes lokale initiativer, der kræver kommunal medfinansiering eller øget ressourceforbrug, fremsendes der en separat sag til politisk behandling.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet beslutter, at Brønderslev Kommune tilmelder sig det tværkommunale projekt "Natur på tværes". Herunder

 • at Brønderslev kommune indgår som partner i Natur på tværs af Nordjylland,
 • at der udarbejdes en fælles projektbeskrivelse til politisk godkendelse i efteråret 2021, og
 • at der efter den politiske godkendelse gennemføres en oplysningskampagne om projektet
Personale

Det vurderes, at der skal anvendes ca. 0,1 årsværk til opgaven i henhold til organiseringsplanen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 31. maj 2021, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Carsten Ullmann var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Nedrivning af almene boliger Skelgårdsvej skema B


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Sundby-Hvorup Boligselskab fremsender skema B for renovering af afdeling 83 i Asaa og nedrivning af 8 boliger i Agersted til godkendelse.

Byrådet har på mødet 25. november 2020 godkendt skema A for projektet.

Byrådet skal tage stilling til, om skema B kan godkendes.

Sagsfremstilling

Sundby-Hvorup Boligselskab fremsender skema B for renovering af afdeling 83 i Asaa og nedrivning af 8 boliger i Agersted til godkendelse.

Renoveringen af boligerne indebærer energiforbedrende tiltag, separatkloakering og udbedring af sætningsskader. Alt sammen skal være med til at gøre boligerne mere attraktive på udlejningsmarkedet. Ligeledes er der i forbindelse med renoveringen lagt op til, at 8 boliger i Agersted bliver revet ned, fordi de ikke kan udlejes.

Afdeling 83 har godkendt helhedsplanen på beboermødet den 15. december 2020, Repræsentantskabet har godkendt helhedsplanen den 8. december 2020, og dermed er beboerdemokratiet overholdt i sagen. Indenrigs- og Boligministeriet har godkendt nedrivningen den 3. maj 2021.

Sundby-Hvorup Boligselskab regner med at begynde byggeriet den medio august 2021.

Økonomien i støttede arbejder efter licitation ser ud som følger:

Skema A

Skema B

Byggeomkostninger

13.442.625 kr.

15.123.675 kr.

Omkostninger

3.412.753 kr.

3.748.217 kr.

Gebyrer

176.067 kr.

201.866 kr.

Samlede byggeomkostninger i alt

17.031.445 kr.

19.073.758 kr.

Egenfinansiering

4.554.053 kr.

5.167.645 kr.

Samlet anskaffelsessum iht Landsbyggefondens regulativ

12.477.392 kr.

13.906.113 kr.

Difference mellem skema A og B skyldes øgede udgifter til materialer og håndværkerudgifter.

Forvaltningen finder det ikke alarmerende, at udgifterne er steget, idet materialepriserne på nuværende tidspunkt generelt er stigende i byggebranchen.

Den samlede økonomi i helhedsplanen består af både støttet og ustøttet byggeri. Den samlede økonomi ser ud som følger:

Renoveringsudgifter Skema A

Renoveringsudgifter Skema B

Støttede og fordelte arbejder

17.031.000 kr.

19.074.000 kr.

Ustøttede realkreditlån

2.655.000 kr.

4.226.000 kr.

Egenfinansiering og tilskud

4.640.000 kr.

4.640.000 kr.

Sundby-Hvorup Boligselskab søger om 100 % garantistillelse for 23.300.000 kr. Begrundelsen er, at der endnu ikke er indhentet finansieringstilbud. Det har ikke været muligt, da Landsbyggefonden fortsat er i gang med at fordele de støttede og ustøttede arbejder. Forsinkelsen hos Landsbyggefonden skyldes nye retningslinjer, som ikke er endeligt implementeret.

Staben foreslår, atByrådet godkender skema B og stiller garanti for 23.300.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen kommentarer til garantistillelsen på 23.300.000 kr. og tager dette til efterretning. Renoveringen på i alt 1.000.000 kr. fordeles efter 1/5 ordningen, således at Brønderslev Kommune finansierer 200.000 kr. I anlægsbudgettet i 2020 er der afsat 0,5 mio. kr. til renovering/nedrivning af boliger i Agersted, som kan finansiere udgifterne.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Beslutning

Godkendt, og afdelingen på Præstbrovej nedrives.

Bilag

Til toppen


12. Opførelse af 17 familieboliger Moltkes Alle - skema A


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Sundby-Hvorup Boligselskab fremsender på vegne af afdeling 80 Moltkes Alle skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 17 almene familieboliger, beliggende Moltkes Alle Dronninglund på del af matr.nr. 4ex Dronninglund Hgd., Dronninglund

De 17 boliger har et gennemsnitlige areal på 89 m2. Det samlede boligareal er i alt 1.513 m2

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles tilsagn om støtte til opførelse af de 17 almene familieboliger, samt om anskaffelsessummen for boligerne på i alt 31.506.000 kr. (skema A) skal godkendes.

Sagsfremstilling

Sundby-Hvorup Boligselskab fremsender på vegne af afdeling 80 Moltkes Alle skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 17 almene familieboliger, beliggende Moltkes Alle Dronninglund på del af matr.nr. 4ex Dronninglund Hgd., Dronninglund.

De 17 boliger har et gennemsnitlige areal på 89 m2. Det samlede boligareal er i alt 1.513 m2

Anskaffelsessummen er opgjort til 31.506.000 kr. fordelt som følger:

Grundudgifter

5.920.000 kr.

Entrepriseudgifter

22.117.000 kr.

Omkostninger

3.000.000 kr.

Gebyr

468.000 kr.

I alt

31.505.000 kr.

Finansiering:

Realkredit

28.355.000 kr.

Grundkapital

2.520.000 kr.

Indskud

630.000 kr.

I alt

31.505.000 kr.

Skema A er vedlagt i sin helhed til dagsordenspunktet. Ved afgivelse af et tilsagn består Brønderslev Kommunes finansieringsomkostninger i, de udgifter, der er forbundet med at yde et rentefrit grundkapitallån på 8 % af anskaffelsessummen. Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for realkreditlånet med op til 100% af lånet. Det nøjagtige beløb kan først fastsætte ved byggeriets afslutning.

Når Brønderslev Kommune har afgivet et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift.

Landsbyggefonden udbetaler grundkapitallån, når der foreligger dokumenterede afholdte udgifter for grundkøb og byggeriets projektering og udførelse, og der er etableret den fornødne pantsikkerhed eller stillet sikkerhed for, at denne kan opnås. – beløbet pristalsreguleres.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 80.000 kr. for sagsbehandlingen af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

Staben foreslår, at Byrådet giver tilsagn til byggeri af 17 almene familieboliger med en grundkapital på 2.520.000 kr. og godkender den samlede anskaffelsessum for boligerne på 31.506.000 kr.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen indvendinger til, at Brønderslev Kommunen kommer med grundkapital på 2.520.000 kr. svarende til 8 % af anskaffelsessummen. Finansieringen sker via kommunens kassebeholdning.

Der er ingen bemærkninger til garantistillelse for Realkredit 28.355.000 kr., da det er normal praksis.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Opførelse af 47 nye boliger Banegårdspladsen - skema A


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 43 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 47 almene familieboliger, beliggende Banegårdspladsen, Brønderslev del af matr.nr. 7000ev V. Brønderslev, Brønderslev Jorder.

De 47 familieboliger har en størrelse på mellem 85 og 85,7 m2 Det samlede boligareal er planlagt til i alt ca. 4.000 m².

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles tilsagn om støtte til opførelse af de 47 almene familieboliger, samt om anskaffelsessummen for boligerne på i alt 87.742.000 kr. (skema A) skal godkendes.

Sagsfremstilling

Kuben Management fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland afdeling 43 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til opførelse af 47 almene familieboliger, beliggende Banegårdspladsen, Brønderslev del af matr.nr. 7000ev V. Brønderslev, Brønderslev Jorder.

De 47 familieboliger har en størrelse på mellem 85 og 85,7 m2 Det samlede boligareal er planlagt til i alt ca. 4.000 m². Skitsetegninger er vedlagt som bilag.

Boligerne opføres som lejligheder oven på et stueplan til erhverv. Erhvervsdelen bliver på privat ejerskab. Den samlede finansieringsmodel er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Anskaffelsessummen er opgjort til 87.742.000 kr. fordelt som følger:

Grundudgifter

11.256.000 kr.

Entrepriseudgifter

69.721.000 kr.

Omkostninger

5.424.000 kr.

Gebyr

1.341.000 kr.

I alt

87.742.000 kr.

Finansiering:

Realkredit

78.968.000 kr.

Grundkapital

7.019.000 kr.

Indskud

1.755.000 kr.

I alt

87.742.000 kr.

Skema A er vedlagt i sin helhed til dagsordenspunktet. Ved afgivelse af et tilsagn består Brønderslev kommunes finansieringsomkostninger af det rentetab, der er forbundet med at yde et rentefrit grundkapitallån på 8 % af anskaffelsessummen. Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for realkreditlånet med op til 100% af lånet. Det nøjagtige beløb kan først fastsætte ved byggeriets afslutning.

Når Brønderslev Kommune har afgivet et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift.

Landsbyggefonden udbetaler grundkapitallån, når der foreligger dokumenterede afholdte udgifter for grundkøb og byggeriets projektering og udførelse, og der er etableret den fornødne pantsikkerhed eller stillet sikkerhed for, at denne kan opnås. – beløbet pristalsreguleres.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 219.000 kr. for sagsbehandlingen af sagen. Støttesagsgebyret er indregnet i den samlede anskaffelsessum.

De afvigelser der i forhold til ABT finder forvaltningen ikke problematiske, idet Kuben Management har redegjort for dem i de vedlagte bilag AB fravigelser og begrundelser for fravigelser.

Staben foreslår, at Byrådet giver tilsagn til byggeri af 47 almene familieboliger med en grundkapital på 7.019.000 kr. og godkender den samlede anskaffelsessum for boligerne på 87.742.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Efter gennemgang af sagens økonomi herunder finansiering har Økonomiafdelingen ingen indvendinger til den finansiering, som Brønderslev Kommune skal yde. Her er der tale om 7.019.000 kr. i grundkapital svarende til 8 % af anskaffelsessummen. Finansiering heraf foregår via kommunes kassebeholdning.

Der ingen bemærkninger til den garantistillelse, som Brønderslev Kommune skal stille med, op til 100 % af realkreditlånet på 78.968.000 kr.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. juni 2021, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Orientering om foreløbigt program for markering af byjubilæum.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 25. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer