Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 15. september 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
  • Hvordan ser udvalgsformanden på en skoles forlangende om, at elever skal medbringe egen pc i stedet for den tidligere afleverede skolepc’er, og hvornår er det bragt i overensstemmelse med ombudsmandens udtalelser? (Arne M Jensen)
  • Er borgmesteren enig i, at det oprindelige formål med at kigge på stadionarealet i forhold til boliger var, at et mindre udlæg var nødvendigt for at finansiere nedrivningen af den gamle tribune?

Hvor blev den besluttede helhedsplan af? Hvordan kom vi fra mindre areal til pludselig i forbindelse med kommuneplanen at åbne op for 50 % til bolig? Hvorfor var hele det tidligere forløb op til mødet ikke længere en del af sagsfremstillingen? (Steen Søgaard Petersen)

Til toppen


5. Budget 2022 - 1. behandling af Budget 2022 og overslagsårerne 2023 - 2025


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Basisbudget for 2022 og overslagsårerne 2023 - 2025 fremsendes til drøftelse og 1. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet basisbudget for 2022 og overslagsårerne 2023 - 2025 til 1. behandling i Økonomiudvalget den 8. september og Byrådet den 15. september 2021.

Lars Bisgaard (løsgænger) og Erik Sørensen (O) var indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jf. lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 5.

Samlet viser budgettet til 1. behandling følgende resultat:

I budgettet til 1. behandling indgår punkter fra opmærksomhedslisten, som blev besluttet indarbejdet på forhandlingsudvalgets møde den 25.08.21. Omprioriteringsforslag og drifts- og anlægsønsker er ikke indarbejdet.

Til 1. behandlingen af budgettet er forudsat en fastholdelse af de nuværende skatteudskrivningsprocenter, og der er i budgettet anvendt det kendte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2022. Indkomstskatterne i overslagsårerne 2023 - 2025 bygger på den skønnede statsgaranti for Brønderslev Kommune - beregnet ved hjælp af KL's skatte- og tilskudsmodel.

Brønderslev Kommune har ansøgt Indenrigs- og Boligministeriet om tilskud som vanskeligt stillet kommune (§ 16). Ministeriet har den 30. august 2021 meddelt, at Brønderslev Kommune er tildelt et særtilskud efter § 16 på 13 mio. kr.

I forhold til lån er der i forslaget indregnet låneadgang til energibesparende foranstaltninger på 4 mio. kr. Der er sendt ansøgning til ministeriet til lånedispensation "på det ordinære anlægsområde". Ministeriet har den 30. august 2021 meddelt, at Brønderslev Kommune ikke har modtaget lånedispensation for 2022.

Der gøres opmærksom på, at fristen for indsendelse af ændringsforslag, i henhold til den vedtagne tidsplan for udarbejdelse af budget 2022, er fastsat til onsdag den 22. september kl. 12.00.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget foretager indstilling til Byrådets 1. behandling af Budget 2022 og overslagsårene 2023 - 2025.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. september 2021, pkt. 3:

Oversendes til Byrådets 1. behandling med anbefaling af tidsfrister.

Beslutning

Oversendes til Byrådets 2. behandling med de anbefalede tidsfrister.

Bilag

Til toppen


6. Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger 2021


Resume

Resumé

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at frigive rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2021.

Sagsfremstilling

I det kommunale anlægsbudget for 2021 er der afsat 1.500.000 kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

For at kunne arbejde med energibesparende foranstaltninger som både udspringer af energimærker, energistyring, energitiltag i forbindelse med APV, ventilation, isolering og belysning på skoler / børnehaver samt andre relevante energitiltag, er det nødvendigt med frigivelse af rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. for 2021.

Ejendomsservice er i gang med at udarbejde en oversigt over de projekter, der er gennemført som energibesparende foranstaltninger, og denne oversigt vil blive udleveret på mødet.

Staben foreslår, at Byrådet frigiver rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til fortsættelse af arbejdet med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale ejendomme i 2021.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 er der 1,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, der ikke er frigivet.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. september 2021, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om sagsbehandling af NCC


Resume

Sagsforløb: TM/BY

Udvalgsmedlem Poul Erik Andreasen har stillet spørgsmål vedrørende sagsbehandling af virksomheden på Dalvej 2, Hjallerup.

Poul Erik Andreasen har begæret sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Poul Erik Andreasen har stillet spørgsmål vedrørende sagsbehandling af virksomheden på Dalvej 2, Hjallerup.

Formålet med dagsordenspunktet er at besvare følgende spørgsmål:

  1. Hvorfor er Brønderslev Kommunes sagsbehandling af virksomheden på Dalvej 2, Hjallerup, mere skånsom end Allerød Kommunes sagsbehandling af en lignende virksomhed?
  2. Hvorfor kan Brønderslev Kommune ikke tolke på de lugtprøver, som Sweco og Force har taget?

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har grundet den korte tidsfrist ikke haft mulighed for at besvare spørgsmålene fyldestgørende.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. september 2021, pkt. 11:

Blev drøftet.

Udvalget afventer afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Poul Erik Andreasen ønsker sagen i Byrådet med forslag om, at Teknologisk Institut foretager lugtprøver.

Forvaltningen laver supplerende sagsfremstilling med svar på de spørgsmål, Poul Erik Andreasen har stillet til sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 15. september 2021:

Fagforvaltningen har følgende svar på de spørgsmål, der er stillet i sagsfremstillingen:

Ad 1)

I Allerød Kommune har kommunen og asfaltvirksomheden sammen hyret en ekstern rådgiver (Teknologisk Institut), som via et lugtpanel har registreret lugt i omgivelserne. På baggrund af dette samt tilsyn er det vurderet, at asfaltvirksomheden har en væsentlig lugtpåvirkning i omgivelserne. Der er truffet afgørelse om at meddele asfaltvirksomheden et påbud om at minimere lugtgenerne. Som følge heraf er virksomheden blevet delvist indkapslet. Udgiften til lugtprøven var ca. 120.000 kr.

Fagforvaltningen i Brønderslev Kommune har vurderet, at NCC ikke medfører en væsentlig lugtgene. Derfor kan der ikke meddeles påbud om lugtreducerende tiltag. NCC overholder derved vilkår om lugt i sin miljøgodkendelse. Lugtvilkåret er et standardvilkår. Brønderslev Kommune kan beslutte at iværksætte lugtundersøgelsen for egen regning.

Forvaltningen har planlagt et Teams-møde med Allerød Kommune den 13. september 2021. Formålet er erfaringsudveksling samt at forvaltningen kan få nærmere viden om den konkrete sag i Allerød og forholdene omkring sagsbehandlingen af den.

Ad 2)

Fagforvaltningen tolkede i 2017 på de lugtprøver, som de eksterne konsulenter foretog efter rekvirering fra NCC. Lugten blev reduceret, og der blev foretaget nye vurderinger, som forvaltningen fandt tilfredsstillende. Det skal bemærkes, at denne type lugtprøver at usikre, og at den beregnede lugt fra forskellige kilder ikke nødvendigvis kan lægges sammen direkte.

I 2018 traf Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse i en klage over miljøgodkendelsen af NCC fra 2016. I sin afgørelse skriver nævnet følgende: "Nævnet bemærker, at der ikke er anerkendte og valide målemetoder, der muliggør en kontrol med lugtbidraget fra diffuse kilder der er reguleret af vilkår 2.3.6". Nævnet skriver desuden: "Nævnet finder ikke grundlag for at fastsætte flere supplerende vilkår til forebyggelse af støv- og lugtgener."

Vilkår 2.3.6 siger følgende "Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne."

På baggrund af udtalelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet håndhæver forvaltningen ikke på baggrund af lugtprøver fra diffuse kilder. Forvaltningen vurderer gener fra diffus lugt ud fra et væsentlighedskriterie. Der har i årenes løb været seks forskellige sagsbehandlere på tilsyn for at vurdere, om lugten er væsentlig. Forvaltningen har ikke vurderet lugtgenerne som væsentlige.

Miljøgodkendelsen af NCC fra 2020 er påklaget. Miljø- og Fødevareklagenævnet har tidligere udmeldt, at en afgørelse kunne forventes inden udgangen af 2. kvartal 2021. Den seneste udmelding er, at en afgørelse kan forventes inden udgangen af 3. kvartal 2021.

Beslutning

Poul Erik Andreasens forslag afvist efter følgende afstemning:

  • For: 3 (Poul Erik Andreasen, Christen Bager, Lars Bisgaard)
  • Imod: 18
  • Hverken for eller imod: 6 (Lene Hansen, Bettina Bøcker Kjeldsen, Eskild Sloth Andersen, Arne M. Jensen, Peter H. S. Kristensen og Lone Lex)
Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Til toppen


9. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Til toppen


10. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 16. september 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer