Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 15. december 2021
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Peter H. S. Kristensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 19 tages af dagsordenen efter følgende afstemning:

For: 17

Imod udsættelse: 5 (Eskild Sloth Andersen, Christen Bager, Poul Erik Andreasen, Erik Sørensen og Carsten Ullmann Andersen)

Hverken for eller imod: 3 (Arne M. Jensen, Johannes Trudslev og Ole Jespersgaard)

Mikael Klitgaard deltog ikke pga. inhabilitet.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Status på perronsagen på Brønderslev Banegård, herunder resultat af foretræde (Bettina Bøcker Kjeldsen)

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


5. Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2021


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30 september 2021.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Samlet resultat

I budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2021 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 20,8 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2021. I det oprindelige budget 2021 er der budgetteret med et overskud på 66,5 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Covid-19 restriktioner er udfaset i samfundet, dog har Covid-19 fortsat en effekt på udvalgsområdernes økonomi - særligt test på kommunens skoler driver udgifterne.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 opgjort for alle politikområder. Det samlede forventede regnskab 2021 er 12,6 mio. kr. Brønderslev Kommune er ved Midtvejsreguleringen kompenseret med 5,5 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter. De væsentligste årsager til merudgifter afledt af Covid-19 kan kategoriseres i tre udgiftsposter personale, rengøring og øvrige udgifter (værnemidler, test og vaccination m.v.)

For Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde er det primært merudgifter til ekstra personale, rengøring og test i alt 2,8 mio. kr. Der fordeler sig med 1,9 mio. kr. på dagtilbud og 0,9 på skoler og SFO.

Fritids- og Kulturudvalget, her varetager Den Kommunale Ungdomsskole opgaven med at kvikteste på kommunens skoler i alt 5,6 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. på Brønderslev Biblioteket

Ældreomsorgsudvalget har samlet 3,7 mio. kr. i merudgifter til Covid-19. Der fordeler sig med 0,9 mio. kr. til Hjemmeplejen, 2,2 mio. kr. til Plejecentrene og 0,6 mio. kr. til Hjemmesygeplejen.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 12,2 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 12,8 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2020.

Drift

Driftsområderne under ét forventer mindreudgifter på 24,2 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. politikområde er:

Økonomiudvalget forventer samlet mindreudgifter på 1,1 mio. kr., der primært skyldes ny opgørelse på tjenestemandspensioner i alt 2,3 mio. kr., dog er puljerne til barsel og langtidssygdom fortsat under pres, der forventes merudgifter på 1,2 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalgets områder har samlet mindreudgifter på 35,6 mio. kr. Området bliver midtvejsreguleret med 17,3 mio. kr. De beskæftigelsesrettede udgifter forventer samlet mindreudgifter på 36,0 mio. kr., som fordeler sig med 20,9 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige, 8,5 mio. kr. øvrige ydelser, 6,6 mio. kr. aktiveringsudgifter, 1,0 på integrationsområdet samt 1,0 mio. kr. i merudgifter på FGU. Derudover forventes der 1,9 mio. kr. merudgifter på Unge familie, der primært er på forebyggende foranstaltninger og opholdssteder.

Ældreomsorgsudvalget forventer samlet merudgifter på 2,5 mio. kr., der primært skyldes handicapbiler -5,0 mio. kr., merudgifter vedr. Covid-19 i alt 3,7 mio. kr. samt erstatning til Blæksprutten ApS.

Social- og Sundhedsudvalgets områder forventer samlet set et netto mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes øvrige udgifter 0,7 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. i merudgifter afledt af Covid-19. Det specialiserede voksenområde forventes i balance, hvilket skyldes en uventet afgang af borgere.

Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager blev ændret sidste år. I forhold til budgetopfølgning 1, hvor forventningen var samlede mindreindtægter, er forventningen nu balance i forhold til budgettet. Det skyldes, at der er foretaget en genberegning af alle områder omfattet af den centrale refusionsordning ud fra de kendte forudsætninger på nye borgere samt ændringer i kendte borgeres funktionsniveau.

Status på aftalepunkter vedr. budget 2021 er vedhæftet som bilag.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen godkendes samt,

 • at der gives de anbefalede bevillinger,
 • at puljen til overførsel mellem årene på 25 mio. kr. 0-stilles,
 • at der laves en budgetomplacering mellem Sundhedsområdet og Hjemmesygeplejen på 0,2 mio. kr. vedr. palliativ indsats for kræftpatienter. Svarende til det, der er indarbejdet i budget 2022,
 • at der gives en indtægtsbevilling på 20 mio. kr. til grundsalgsindtægter i 2021.
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 23. november 2021, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at denne budgetopfølgning udviser forventet forbedring af resultatet på i alt 20,8 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede. Dette på trods af ekstra Covid-19 udgifter på 12,6 mio. kr., samt at indtægterne er blevet midtvejsreguleret med i alt 8,6 mio. kr.

I forhold til sidste budgetopfølgning skyldes ændringerne i driftsudgifterne primært mindre overførselsudgifter pga. den markante forbedring af beskæftigelsen. Der er også en forbedring på handicap- og psykiatriområdet, og endelig har der været store indtægter på grundsalg.

På UngeCentrets område for udsatte unge er der fortsat en økonomisk udfordring, hvilket bl.a. også har sammenhæng med Covid-19 situationen for de udsatte unge og deres familier.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 22. november 2021, pkt. 19:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 25. november 2021, pkt. 16:

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 25. november 2021, pkt. 5:

Til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 30. november 2021, pkt. 7:

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.


Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 1. december 2021, pkt. 4:

Til efterretning.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, den 8. december 2021, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Omkring de beskæftigelsesrettede udgifter bemærker udvalget, at budgettet blev forhøjet med de midler, området fik som følge af Covid19, i alt 75,9 mio. kr.

Brønderslev Kommune har fået for mange penge fra staten som følge af Covid19 og forventer et mindreforbrug på 36 mio. kr. i 2021 på de beskæftigelsesrettede udgifter.

Brønderslev Kommune bliver midtvejsreguleret for 17,3 mio. kr., og KL har i august måned meddelt, at de skønner, at kommunerne under ét har fået 2,5 mia. kr. for meget. Ved brug af DUT-nøglen svarer det til, at Brønderslev Kommune har fået 15,625 mio. kr. for meget. Hvis der tages højde for disse informationer, er der et forventet mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på ca. 3 mio. kr.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 4:

Stabens forslag indstilles til godkendelse.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Dronninglund Fjernvarme - ansøgning om kommunegaranti


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Dronninglund Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån på 10 mio. kr. til delvis finansiering af udskiftning af låg på damvarmelager.

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

Dronninglund Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for optagelse af et lån hos Kommunekredit på 10 mio. kr. til delvis finansiering af udskiftning af låg på damvarmelager.

Lånet forventes optaget som et fastforrentet lån med en løbetid på 10 år.

Der er indhentet tilbud på udskiftning af låget på 14,667 mio. kr., hvoraf de 4,667 mio. kr. finansieres af egne midler.

En eventuel kommunegaranti til Dronninglund Fjernvarme vil ikke belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Kommunen opkræver en løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Provisionen er pt. 0,75% p.a.

Brønderslev Kommune har i forvejen stillet garanti til Dronninglund Fjernvarme for 2 lån i Kommunekredit med en samlet restgæld pr. 30. november 2021 på 98,3 mio. kr. Disse lån udløber i henholdsvis 2038 og 2041.

Staben foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Dronninglund Fjernvarme for et fastforrentet lån på 10 mio. kr. Lånet optages med 10 års løbetid, og der opkræves en løbende årlig garantiprovision på pt. 0,75%.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Vivaldi Friplejehjem - godkendelse af skema C


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiudvalget har på mødet d. 7. december 2016 godkendt skema B for friplejehjemmet Vivaldi med 44 ældreboliger.

Byggeriet er nu afsluttet, og byggeregnskab (skema C) fremsendes til godkendelse. Da der er tale om et friplejehjem, er der ingen grundkapitallån forbundet med det for Brønderslev Kommune.

Byrådet anmodes om at godkende skema C for de 44 ældrebolig på friplejehjemmet Vivaldi.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 7. december 2016 godkendt skema B for friplejehjemmet Vivaldi med 44 ældreboliger.

Byggeriet er nu afsluttet, og byggeregnskab (skema C) fremsendes til godkendelse. Da der er tale om et friplejehjem, er der ingen grundkapitallån forbundet med det for Brønderslev Kommune.

For boligdelen er omkostninger og finansiering fordelt som følger.

Skema B

Skema C

Grundudgifter

11.909.000 kr.

12.046.000 kr.

Entrepriseudgifter

62.002.000 kr.

60.262.000 kr.

Omkostninger

6.225.000 kr.

7.360.000 kr.

Gebyrer

1.315.000 kr.

1.170.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

81.451.000 kr.

80.838.000 kr.

Anskaffelsessummen finansieres som følger

Skema B

Skema C

Realkreditinstitutter

71.677.000 kr.

67.844.000 kr.

Friplejehjem - grundkapitallån (ej kommunal)

8.145.000 kr.

7.710.000 kr.

Beboerindskud

1.629.000 kr.

1.542.000 kr.

Driftsresultatet

0. kr.

3.742.000 kr.

Samlet finansiering

81.451.000 kr.

80.838.000 kr.

Forvaltningen bemærker i øvrigt, at skema C har været forsinket indtil flere gange, og at der er bedt om fristforlængelse flere gange. Det samme bemærker revisor i revisorerklæringen.

Servicedelen har en anskaffelsessum på 10.832.000 kr., der finansieres under det samlede byggeri

Staben foreslår, at Økonomiudvalget godkender skema C for 44 friplejehjemsboliger med samme bemærkning som revisorerklæringen.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan på baggrund af ovenstående og erklæring fra revisor, tilslutte sig godkendelse af skema C.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Der udtrykkes utilfredshed med forsinket fremsendelse af skema C.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Løvparken og Skovparken, Brønderslev - godkendelse af skema A for renovering i henhold til helhedsplanen


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Fredensbo afd. 12 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 125 almene familieboliger, beliggende Løvparken 1-83 og 2-84, samt Skovparken 1-91, 9700 Brønderslev

De nuværende 125 boliger ændres til 120 boliger. Det samlede areal udgør cirka 9.382 m2 .

Byrådet anmodes om at godkende skema A, give kapitaltilførsel på 150.000 kr., yde garantistillelse for hele anskaffelsessummen på 107.740.722 kr. samt godkende ABT afvigelserne med nævnte bemærkninger.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Fredensbo afd. 12 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 125 almene familieboliger, beliggende Løvparken 1-83 og 2-84, samt Skovparken 1-91, 9700 Brønderslev

De nuværende 125 boliger ændres til 120 boliger. Det samlede areal udgør cirka 9.382 m2 .

Ændringen i boligsammensætningen sker som følge af, at 5 etværelses boliger nedlægges. (De er svære at udleje.) 2-værelsesboligerne bliver reduceret med 4, mens 3-værelses lejemålene fastholdes i antal. Derudover øges antallet af 4-værelsesboliger med 4.

Formålet med renoveringen er at sikre afdelingen i fremtiden. Sikre at det stadig er attraktivt at bo der - både for de nuværende og kommende lejere. Renoveringen skal være med til at imødegå tomgang på lejemålene og dermed være med til at sikre økonomien i afdelingen som helhed.

Derudover skal renoveringen være med til at sikre et varieret udbud af boliger, som er moderne og tidssvarende og ikke mindst lever op til tilgængelighedskravene. Renoveringen skal sikre, at cirka 37 % af boligerne bliver inden for de givne rammer om tilgængelighedsboliger.

De samlede omkostninger til renoveringen er fordelt som følger.

Støttede arbejder

38.981.662 kr.

Ustøttede arbejder

68.759.060 kr.

Samlet byggeudgifter omfattet af Landsbyggefonden

107.740.722 kr.

Finansieringen af arbejdet fordeler sig som følger

Støttede arbejder (lån)

38.981.662 kr.

Ustøttede arbejder gruppe II, som er finansieret af Landsbyggefonden

27.000.000 kr.

Ustøttede arbejder gruppe III, som ikke er finansieret af Landsbyggefonden *

41.759.060 kr.

Samlet finansiering

107.740.722 kr.

* de ustøttede arbejder gruppe III, som ikke er finansieret af Landsbyggefonden fordeler sig med 18.479.175 kr. fra henlæggelser og lignende i afdeling. De resterende 23.279.885 kr. er som følge af øget husleje / lån. Samlet 41.759.060 kr.

Hvis renoveringen gennemføres, vil huslejen gennemsnitligt stige 107 kr. pr. m2 årligt, hvilket svarer til en stigning på cirka 14 %. Omregnet stiger huslejen i snit 610 kr. om måneden før boligstøtte.

Der søges ligeledes om kapitaltilførsel på 150.000 kr. hvilket svarer til 1/5 af det behov, som Landsbyggefonden vurderer, er nødvendigt for at gennemføre renoveringen. De øvrige andele betales af henholdsvis Landsbyggefonden, boligselskabet og realkreditinstituttet.

Der søges også om garantistillelse for den samlede sum på 107.740.722 kr. med mulighed for refinansiering på 50 % ved Landsbyggefonden for de nødvendige støttede arbejder.

Derudover har Kuben medsendt ABT18 afvigelser. Til den anmodning har forvaltningen følgende bemærkninger:

Afvigelsen i § 5 stk. 3 finder forvaltningen ikke nødvendig, da sagsbehandlingstiden i Brønderslev Kommune ikke normalt overstiger de 40 arbejdsdage, som er fristen.

Afvigelsen i § 9 stk. 3 - det er bekræftet skriftligt af Boligforeningen Fredensbo, at de ikke er momspligtige og derfor ikke kan stille garanti for momsen ved en konkurs eller anden misligholdelse. Derfor ønsker de sikkerhed i hele entreprisesummen inklusive moms, hvilket afviger fra ABT18. Forvaltningen finder begrundelsen for afvigelse acceptabel, jf. momsforholdene for boligforeningen.

Afvigelsen for § 41 stk. 3 bør ikke være et tema i Brønderslev Kommune, hvor der afholdes møder i de politiske udvalg og Byrådet hver 4. uge. I øvrigt bemærker forvaltningen, at § 41 stk. 3 i ABT18 nævner forsinkelser som krig, usædvanlige naturbegivenheder, strejke, lockout og lignende.

Staben foreslår, atByrådet godkender skema A, giver kapitaltilførsel på 150.000 kr., garantistillelse for hele anskaffelsessummen på 107.740.722 kr. og godkender ABT afvigelserne med nævnte bemærkninger.

Personale

Ingen.

Økonomi

Efter gennemgang af økonomien i skema A er det Økonomiafdelingens opfattelse, at Brønderslev Kommune godt kan stille den nødvendige garantistillelse for anskaffelsessummen på 107.740.722 kr. Ligeledes kan Brønderslev Kommune give en kapitaltilførsel på 150.000 kr. Kapitaltilførslen finansieres via kassebeholdningen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Fasanvej og Stokbrogade, Brønderslev - godkendelse af skema A støttet renovering


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Fredensbo afd. 9 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 57 almene familieboliger, beliggende Stokbrogade 16-24 og Fasanvej 16-24, 9700 Brønderslev

De nuværende 57 boliger ændres til 54 boliger. Det samlede areal udgør cirka 4.542 m2.

Byrådet anmodes om at godkende skema A, give kapitaltilførsel på 100.000 kr., yde garantistillelse for hele anskaffelsessummen på 62.726.825 kr. samt godkende ABT afvigelserne med nævnte bemærkninger.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Fredensbo afd. 9 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 57 almene familieboliger, Stokbrogade 16-24 og Fasanvej 16-24, 9700 Brønderslev.

De nuværende 57 boliger ændres til 54 boliger. Det samlede areal udgår cirka 4.542 m2.

Ændringen i boligsammensætningen sker som følge af, at 1 et værelsesbolig nedlægges. (Den er svær at udleje.) 2-værelsesboligerne fastholdes i antal, mens 3-værelses lejemålene ændres fra 43 til 39 lejemål. Derudover øges antallet af 4-værelsesboliger med 2.

Formålet med renoveringen er, at sikre afdelingen i fremtiden. Sikre at det stadig er attraktivt at bo der - både for de nuværende og kommende lejere. Renoveringen skal være med til at imødegå tomgang på lejemålene og dermed være med til at sikre økonomien i afdelingen som helhed.

Derudover skal renoveringen være med til at sikre et varieret udbud af boliger, som er moderne og tidssvarende, ikke mindst lever op til tilgængelighedskravene. Renoveringen skal sikre at 30 af boligerne bliver inden for de givne rammer om tilgængelighedsboliger.

De samlede omkostninger til renoveringen er fordelt som følger.

Støttede arbejder

26.268.010 kr.

Ustøttede arbejder

36.458.815 kr.

Samlet byggeudgifter omfattet af Landsbyggefonden

62.726.825 kr.

Finansieringen af arbejdet fordeler sig som følger

Støttede arbejder (lån)

26.268.010 kr.

Ustøttede arbejder gruppe II, som er finansieret af Landsbyggefonden

2.020.000 kr.

Ustøttede arbejder gruppe III, som ikke er finansieret af Landsbyggefonden *

34.438.815 kr.

Samlet finansiering

62.726.825 kr.

* de ustøttede arbejder gruppe III, som ikke er finansieret af Landsbyggefonden fordeler sig med 14.888.750 kr. fra henlæggelser og lignende i afdeling. De resterende 19.550.065kr. er som følge af øget husleje / lån. Samlet 34.438.815 kr.

Hvis renoveringen gennemføres, vil huslejen gennemsnitligt stige 219 kr. pr. m2 årligt. Omregnet stiger huslejen i snit 742 kr. om måneden før boligstøtte.

Der søges ligeledes om kapitaltilførsel på 100.000 kr. hvilket svarer til 1/5 af det behov, som Landsbyggefonden vurderer, er nødvendigt for at gennemføre renoveringen. De øvrige andele betales af henholdsvis Landsbyggefonden, boligselskabet og realkreditinstituttet.

Der søges også om garantistillelse for den samlede sum på 62.726.825 kr. med mulighed for refinansiering på 50 % ved Landsbyggefonden for det nødvendige støttede arbejder.

Derudover har Kuben medsendt ABT18 afvigelser. Til den anmodning har forvaltningen følgende bemærkninger.

Afvigelsen i § 5 stk. 3 finder forvaltningen ikke nødvendig, da sagsbehandlingstiden i Brønderslev Kommune ikke normalt overstiger de 40 arbejdsdage, som er fristen.

Afvigelsen i § 9 stk. 3 det er bekræftet skriftligt af Boligforeningen Fredensbo, at de ikke er momspligtige og derfor ikke kan stille garanti for momsen ved en konkurs eller anden misligholdelse. Derfor ønsker de sikkerhed i hele entreprisesummen inklusive moms, hvilket afviger fra ABT18. Forvaltningen finder begrundelsen for afvigelse acceptabel, jf. momsforholdene for boligforeningen.

Afvigelsen for § 41 stk. 3 bør ikke være et tema i Brønderslev Kommune, hvor der afholdes møder i de politiske udvalg og byrådet hver 4. uge. I øvrigt bemærker forvaltningen at § 41 stk. 3 i ABT18 nævner forsinkelser som krig, usædvanlige naturbegivenheder, strejke, lockout og lignende.

Staben foreslår, at Byrådet godkender skema A, giver kapitaltilførsel på 100.000 kr., garantistillelse for hele anskaffelsessummen på 62.726.825 kr. og godkender ABT afvigelserne med nævnte bemærkninger.

Personale

Ingen.

Økonomi

Efter gennemgang af økonomien i skema A er det Økonomiafdelingens opfattelse, at Brønderslev Kommune godt kan stille den nødvendige garantistillelse for anskaffelsessummen på 62.726.825 kr. Ligeledes kan Brønderslev Kommune give en kapitaltilførsel på 100.000 kr. Kapitaltilførslen finansieres via kassebeholdningen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Stokbrogade og Fortunavej, Brønderslev - godkendelse af skema A for renovering af boligerne


Resume

Sagsforløb: Ø/BY

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Fredensbo afd. 11 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 66 almene familieboliger, beliggende Stokbrogade 9-15 og Fortunavej 2-21, 9700 Brønderslev.

De nuværende 66 boliger ændres til 60 boliger. Det samlede areal udgør 5.847 m2.

Byrådet anmodes om at godkende skema A, give kapitaltilførsel på 100.000 kr., yde garantistillelse for hele anskaffelsessummen på 50.832.581 kr. samt godkende ABT afvigelserne med nævnte bemærkninger.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Fredensbo afd. 11 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 66 almene familieboliger, beliggende Stokbrogade 9-15 og Fortunavej 2-12, 9700 Brønderslev.

De nuværende 66 boliger ændres til 60 boliger. Det samlede areal udgør 5.847 m2.

Ændringen i boligsammensætningen sker som følge af, at 2 etværelses boliger nedlægges. (De er svære at udleje.) 2-værelsesboligerne bliver reduceret fra 16 til 9, mens 3-værelses lejemålene øges fra 40 til 48. Derudover reduceres antallet af 4-værelsesboliger med 5.

Formålet med renoveringen er, at sikre afdelingen i fremtiden. Sikre at det stadig er attraktivt at bo der - både for de nuværende og kommende lejere. Renoveringen skal være med til at imødegå tomgang på lejemålene og dermed være med til at sikre økonomien i afdelingen som helhed.

Derudover skal renoveringen være med til at sikre et varieret udbud af boliger, som er moderne og tidssvarende, ikke mindst lever op til tilgængelighedskravene.

De samlede omkostninger til renoveringen er fordelt som følger.

Støttede arbejder

20.280.239 kr.

Ustøttede arbejder

30.552.342 kr.

Samlet byggeudgifter omfattet af Landsbyggefonden

50.832.581 kr.

Finansieringen af arbejdet fordeler sig som følger

Støttede arbejder (lån)

20.280.239 kr.

Ustøttede arbejder gruppe II, som er finansieret af Landsbyggefonden

2.510.000 kr.

Ustøttede arbejder gruppe III, som ikke er finansieret af Landsbyggefonden *

28.042.342 kr.

Samlet finansiering

50.832.581 kr.

* de ustøttede arbejder gruppe III, som ikke er finansieret af Landsbyggefonden fordeler sig med 11.609.375 kr. fra henlæggelser og lignende i afdeling. De resterende 16.432.967 kr. er som følge af øget husleje / lån. Samlet 28.042.342 kr.

Hvis renoveringen gennemføres, vil huslejen gennemsnitlige stige 148 kr. pr. m2 årligt. Omregnet stiger huslejen i snit 778 kr. om måneden før boligstøtte.

Der søges ligeledes om kapitaltilførsel på 100.000 kr. hvilket svarer til 1/5 af det behov, som Landsbyggefonden vurderer er nødvendigt for at gennemføre renoveringen. De øvrige andele betales af henholdsvis Landsbyggefonden, boligselskabet og realkreditinstituttet.

Der søges også om garantistillelse for den samlede sum på 50.832.581 kr. med mulighed for refinansiering på 50 % ved Landsbyggefonden for det nødvendige støttede arbejder.

Derudover har Kuben medsendt ABT18 afvigelser. Til den anmodning har forvaltningen følgende bemærkninger.

Afvigelsen i § 5 stk. 3 finder forvaltningen ikke nødvendig, da sagsbehandlingstiden i Brønderslev Kommune ikke normalt overstiger de 40 arbejdsdage, som er fristen.

Afvigelsen i § 9 stk. 3 det er bekræftet skriftligt af Boligforeningen Fredensbo, at de ikke er momspligtige og derfor ikke kan stille garanti for momsen ved en konkurs eller anden misligholdelse. Derfor ønsker de sikkerhed i hele entreprisesummen inklusive moms, hvilket afviger fra ABT18. Forvaltningen finder begrundelsen for afvigelse acceptable jf. momsforholdene for boligforeningen.

Afvigelsen for § 41 stk. 3 bør ikke være et tema i Brønderslev Kommune, hvor der afholdes møder i de politiske udvalg og Byrådet hver 4. uge. I øvrigt bemærker forvaltningen, at § 41 stk. 3 i ABT18 nævner forsinkelser som krig, usædvanlige naturbegivenheder, strejke, lockout og lignende.

Staben foreslår, atByrådet godkender skema A, giver kapitaltilførsel på 100.000 kr., garantistillelse for hele anskaffelsessummen på 50.832.581 kr. og godkender ABT afvigelserne med nævnte bemærkninger.

Personale

Ingen.

Økonomi

Efter gennemgang af økonomien i skema A er det Økonomiafdelingens opfattelse, at Brønderslev Kommune godt kan stille den nødvendige garantistillelse for anskaffelsessummen på 50.832.581 kr. Ligeledes kan Brønderslev Kommune give en kapitaltilførsel på 100.000 kr. Kapitaltilførslen finansieres via kassebeholdningen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Anlægsbevilling til byggemodning af 5 parceller Moltkes Allé Dronninglund


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen har udarbejdet anlægsoverslag for byggemodning af 5 parcelhusgrunde på Moltkes Allé, Dronninglund.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal gives anlægsbevilling på 700.000 kr. eksklusiv moms til byggemodning af 5 parceller.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen har udarbejdet anlægsoverslag for byggemodning af 5 parcelhusgrunde på Moltkes Allé, Dronninglund.

Bygmodning af de 5 parcelhusgrunde er en del af lokalplan 02-B-08.1 Boligområde ved Moltkes Allé, Dronninglund, vedtaget den 12. april 2021.

Boligparcellerne ligger i umiddelbar sammenhæng med 17 tæt-lave almene boliger, som Sundby-Hvorup Boligselskab opfører og tæt på boligkvarteret på Moltkesvej. Der er på nuværende tidspunkt ingen kommunale boligparceller til salg i Dronninglund. De 5 parcelhusgrunde har et samlet areal på 4.416 m2.

Boligparceller byggemodnes i samarbejde med Sundby-Hvorup Boligselskab, så udgifterne til byggemodningen minimeres. Der er vedhæftet en oversigt over de udgifter af den samlede byggemodning, der tilfalder Brønderslev Kommune. Med Sundby-Hvorup Boligselskab deles udgiften til varmeledningen som 5/22-dele af 440.000 kr. eks. moms. Svarende til at Brønderslev Kommunes andel er i alt 100.000 kr. eks. moms.

Derudover bliver hver part opkrævet fra de respektive private virksomheder for forsyning med el, vand og kloak, når byggemodningen igangsættes. Brønderslev Kommune vil derfor have udlæg for forsyningerne på el, vand og kloak for i alt 93.206 kr. eks. moms pr. parcel. Udgifterne er hentet fra takstbladene for de private virksomheder, der har ansvaret for tilslutningerne. Samlet udlæg til forsyningerne på 466.030 kr. eksklusive moms. Yderligere har Brønderslev Kommune betalt for udstykning, blikfangsskilt, projektering af de 5 parceller og får udgifter i forbindelse med tinglysningen. Disse udgifter fremgår af bilag.

Brønderslev Kommune hæfter samlet for i alt 667.815 kr. eksklusive moms til byggemodning af 5 parcelhusgrunde. Herudover søges om 15.000 kr. eks. moms til markedsføring i forbindelse med salg af grundene, samt 17.000 kr. til uforudsete udgifter i forbindelse med byggemodning.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 700.000 kr. eksklusiv moms til byggemodning af 5 parcelhusgrunde på Moltkes Allé, Dronninglund. Bevillingen foreslås finansieret af kontoen for jordforsyning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at udgiften på 700.000 kr. eksklusive moms til byggemodning af 5 parcelhusgrunde på Moltkes Allé foreslås finansieret af jordforsyningskontoen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 8:

Udsættes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 22. november 2021, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Det tilføjes i notatet, at boligselskabet afholder udgifter til fortov, vej og gadebelysning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 10:

Indstilles frigivet.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Anlægsregnskab for renoveringsprojekter i Vej og Park


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for Renoveringsprojekter i Vej og Park.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

I begyndelsen af Coronakrisen aftalte KL og regeringen, at kommunerne skulle fremrykke anlægsinvesteringer for 2,5 mia. kr. til 2020, og suspenderede samtidig anlægsloftet på 19,1 mia. kr. for 2020. Samtidig kunne kommunerne søge om lånefinansiering af de nye anlægsprojekter.

I den forbindelse besluttede Byrådet blandt andet at afsætte 5 mio. kr. til Renoveringsprojekter i Vej og Park, som krævede midlertidige nyansættelser. Dette skulle være med til at afbøde konsekvenserne af Covid-19. Brønderslev Kommune søgte og fik lånetilsagn til projektet.

I projektperioden fra den 1. juni 2020 til den 31. december 2020 har der været 14 midlertidige projektansættelser i Vej og Park. Efterfølgende har 3 af de midlertidigt ansatte fået fast stilling i Vej og Park

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har den 29. april 2020 meddelt anlægsbevilling på 5 mio. kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

Rastepladser

222.000 kr.

Rhododendronparken

51.000 kr.

Vejtræer og vejrabatter

304.000 kr.

Fysisk syning af fortov

441.000 kr.

Sømosen, Dronninglund

35.000 kr.

Vedligehold af fortov

657.000 kr.

Opgradering af sti gennem Vestskoven, Brønderslev

781.000 kr.

Genopretning af rabatter

864.000 kr.

Skilte

460.000 kr.

Trafiktælling

39.000 kr.

Blomsterkummer

363.000 kr.

Stiplan for Brønderslev Kommune

534.000 kr.

Etablering af nye blomsterbede ved Brønderslev hallen

51.000 kr.

Administrative udgifter

43.000 kr.

Pavillon (til de ekstra ansatte)

157.000 kr.

I alt

5.002.000 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på

2.000 kr.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 22. november 2021, pkt. 15:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Anlægsregnskab for fremrykkede anlæg under Økonomiudvalget


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for de fremrykkede anlæg under Økonomiudvalget.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

I begyndelsen af Coronakrisen aftalte KL og regeringen, at kommunerne skulle fremrykke anlægsinvesteringer for 2,5 mia. kr. til 2020, og suspenderede samtidig anlægsloftet på 19,1 mia. kr. for 2020. Samtidig kunne kommunerne søge om lånefinansiering af de nye anlægsprojekter.

I den forbindelse besluttede Byrådet blandt andet at fremrykke 7,5 mio. kr. fra budget 2021 samt at afsætte yderligere 6,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse i 2020. Midlerne skulle bruges til:

 • Udskiftning af vinduer samt renovering af skoletoiletter og omklædningsrum
 • Tag på Dronninglund Skole
 • Renovering af facadefuger
 • Nedrivning af kommunale bygninger

Brønderslev Kommune søgte og fik lånetilsagn til projekterne.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

I vedhæftet bilag ses forbruget pr. sted.

Bevilling: BY 29.04.20

14.000.000 kr.

Omprioriteret til ny børnehave i Hjallerup: BY 25.11.20

-362.000 kr.

Bevilling i alt

13.638.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

Udskiftning af vinduer; renovering af skoletoiletter og omklædningsrum

6.023.342 kr.

Tag på Dronninglund Skole

4.065.053 kr.

Renovering af facadefuger

2.005.078 kr.

Nedrivning af kommunale bygninger

1.464.519 kr.

I alt

13.557.991 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på

80.009 kr.

Udgifterne til renovering af taget på Dronninglund Skole blev højere end overslaget. Dette skyldes, at tagpappen på gangarealerne ud til klyngerne var i dårlig stand og blev udskiftet samtidig med. Dette indebar nyt isolering, tagpap, udhæng og nedløbsrør samt nye tagkupler. Desuden kom der nyt loft på toiletterne i forbindelse med fjernelse at tagkupler, og tagventilatorer blev udskiftet til mere energivenlige.

Udgifterne til nedrivningen af de kommunale bygninger blev mindre end overslaget. Dette skyldes et gunstigt licitationsresultat, hvor forskellen på højeste og laveste bud svarer til mindreforbruget.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Anlægsregnskab for byggemodning af erhvervsområde Jernaldervej, etape 2 og 3


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af erhvervsområde Jernaldervej, etape 2 og 3.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af erhvervsområde Jernaldervej, etape 2 og 3.

Projektets 2. etape omfatter udførelse af stamvej og kanaliseringsanlæg vedrørende 2 erhvervsgrunde. Etape 3 omfatter videreforlængelse af stamvejen vedrørende 2 yderligere erhvervsgrunde. I alt ca. 3,0 ha i den nye udstykning.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Bevilling i Byrådet de 9. oktober 2019, Økonomiudvalget den 20. november 2019 og Økonomiudvalget den 9. december 2020: 2.350.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

Entreprenør

1.638.616 kr.

Gadebelysning

24.396 kr.

Landinspektør

23.980 kr.

Projektledelse, projektering og geoteknik

161.828 kr.

Ekstra arealerhvervelse højresvingsbane

18.960 kr.

I alt

1.866.780 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på

483.220 kr.

Mindreforbruget skyldes blandt andet gunstige licitationspriser. Særligt omkostningerne til kanaliseringsanlæg på Ålborgvej var væsentlig mindre end forventet.

Herudover har der været relativt få uforudsete udgifter på ca. 2 % af entreprisesum.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 22. november 2021, pkt. 16:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


15. Anlægsregnskab for byggemodning af erhvervsområde Øster Brønderslev Nord, 1. etape - Velkomstcenter Syd


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning af erhvervsområde Øster Brønderslevvej Nord, 1. etape - Velkomstcenter Syd.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter udførelse af ny stamvej og fordelingsvej samt venstre- og højresvingsbane på Øster Brønderslevvej.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Bevilling i Byrådet den 1. april 2020: 2.500.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

Entreprenør

2.326.626 kr.

Gadebelysning

93.806 kr.

Landinspektør

35.555 kr.

Projektledelse, projektering og geoteknik

213.513 kr.

Lokalplan 01-E-16.01

140.164 kr.

Reserveres til slidlag

190.000 kr.

I alt

2.999.664 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på

499.664 kr.

Merforbruget skyldes blandt andet ugunstige licitationspriser pga. travlhed i markedet, ca. 10 % højere end forventet.

Herudover omkostninger til forlængelse af fordelingsvej og højresvingsbane inkl. vejafvanding og cykelsti, i henhold til aftale med Colosseum Ejendomme den 15. december 2020. Omkostningerne var større end bidraget fra Colosseum Ejendomme.

Der har været uforudsete udgifter på ca. 10 % af entreprisesummen, hvilket også indgik i beregningen af overslaget. De primære uforudsete udgifter var tilkobling og omdannelse af anlæg for vejafvanding Øster Brønderslevvej samt omlægning af elkabler for at skabe plads til regnvandsbassin

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 22. november 2021, pkt. 17:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


16. Brugerbetaling på anmeldelse af erhvervsmæssig jordflytning


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der skal hos virksomheder opkræves et gebyr, der dækker kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald samt ved anvisning af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning.

Fagforvaltningen har udarbejdet et forslag til fastsættelse af gebyr.

Byrådet skal tage stilling til, om forslaget kan vedtages.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører med videre af 14. december 2020 skal der opkræves et gebyr, der dækker kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald samt ved anvisning af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning.

Gebyret skal dække kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse, dokumentation og anvisning af det ovennævnte erhvervsaffald. Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse, dog således at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af Byrådet.

Et uddrag fra Energistyrelsens høringssvar til ny affaldsaktørbekendtgørelse lyder:
"Kommunernes gebyrer for konkrete anvisninger af erhvervsaffald samt anmeldelse og dokumentation af jordflytninger, bør således indeholde pågældende kommunes omkostninger til sagsbehandling af den konkrete henvendelse, samt administration af gebyrordningen, baseret på kommunens interne timepris inklusiv overheadomkostninger, samt afskrivninger på kapitalinvesteringer, såsom specielle IT-systemer, der kan henføres til den pågældende ordning."

Fagforvaltningen har udarbejdet et forslag til sammensætning af gebyr. Forslaget tager udgangspunkt i en undersøgelse COWI lavede for Energistyrelsen i december 2019, og som hedder ”Analyse af kommunernes omkostninger til konkrete anvisninger af erhvervsaffald og jordflytninger”. Heri fandt de frem til et gennemsnit for ”Kommunens administrationstakst eller timetakst på jordområdet” på 538 kr./time.

Ifølge Økonomistyrelsens PL-reguleringssatser giver det en timepris på 560 kr./time for 2021.

Forslag:

Et fast anmeldelsesgebyr pr. sag på 200 kr. samt et gebyr for konkret sagsbehandling med en timetakst på 560 kr./time

Timetaksten reguleres årligt og anmeldelsesgebyret efter behov. I den estimerede timesats er der ikke taget højde for omkostninger til digitale systemer og yderligere omkostninger, som kommunerne direkte kan henføre til sagsbehandling af konkrete anvisninger. Dette vil der blive taget højde for ved at lægge et anmeldelsesgebyr på hver faktura på 200 kr.

Der faktureres efter medgået tid pr. påbegyndt kvarter. Faktura sendes til anmelder straks efter anvisning.

Baseret på antal anmeldelser i de seneste år, vurderes indtjeningen for jord- og affaldsanvisning med de ovenfor angivne takster at blive under 50.000 kr. årligt.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Byrådet godkender forslaget.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at det vil være hensigtsmæssigt at genberegne gebyret efter et år. Her kan erfaringer for det kommende år inddrages.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. oktober 2021, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 16:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


17. I/S Reno-Nord - Årsrapport 2020


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno-Nord har udarbejdet årsrapport for 2020. Årets resultat blev et overskud på 12,2 mio. kr. mod et budgetteret resultat på 20,8 mio. kr.

Sagen sendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno-Nord er et fælleskommunalt affaldsselskab, der ejes af Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild Kommuner.

Årsrapporten blev godkendt på bestyrelsesmøde i Reno-Nord d. 18. maj 2021. Nedenfor er vist hovedtallene i årsrapporten.

Årets resultat (i 1.000 kr.)

Omsætning

290.342 kr.

Andre driftsindtægter

929 kr.

Samlede indtægter

291.271 kr.

Samlede omkostninger (produktion og administration)

272.333 kr.

Resultat før finansielle poster

18.938 kr.

Finansielle omkostninger (netto)

6.718 kr.

Årets resultat

12.220 kr.

I budget 2020 var der et forventet overskud på 20,8 mio. kr. Det samlede resultat er altså 8,6 mio. kr. dårligere end budgetteret. Dette kan hovedsageligt henregnes til en mindre rentabel drift af affaldsenergianlægget, da omkostningerne har været forøget, mens der har været en omkostningsnedgang som følge af lave elpriser i 2020 og manglende levering af affald til forbrænding. Dette opvejes dog lidt af en forøget indtjening på deponiet og farligt affald, da omsætninger i disse afdelinger var stigende, mens omkostningerne ikke blev tilsvarende forøget.

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2020 129,1 mio. kr.

Årsrapporten medfører ikke konsekvenser for borgerne / brugerne ud over, at årsresultatet i almindelighed danner baggrund for den fremtidige budgetlægning og dermed takstfastsættelsen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager årsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 22. november 2021, pkt. 12:

Årsrapporten blev taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 21:

Indstilles taget til efterretning.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. I/S Reno-Nord - Budget 2022


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I/S Reno-Nord har vedtaget budget for 2022. Der budgetteres med et samlet driftsresultat på 1,7 mio. kr. I forhold til budget 2020 sker der et fald på taksten for forbrænding af dagrenovationsaffald, mens øvrige priser er lidt stigende.

Sagen sendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I/S Reno-Nord har på bestyrelsesmøde den 7. oktober 2021 vedtaget budget for 2022.

Nedenfor er hovedtallene for totalbudgettet oplistet.

Koncernbudget (i 1.000 kr.)

Omsætning

281.769 kr.

Andre driftsindtægter

200 kr.

Samlede indtægter

281.969 kr.

Produktions- og administrationsomkostninger

279.127 kr.

Resultat før finansielle poster (inkl. afrundingsunøjagtighed)

2.841 kr.

Finansielle omkostninger (netto)

1.096 kr.

Årets forventede resultat

1.745kr.

Priserne er ex. moms.

Stort set hele det forventede resultat på 1,7 mio. kr. kommer fra Energianlæg Aalborg, mens der i de øvrige afdelinger er forventede positive og negative resultater, som samlet set næsten balancerer omkring et 0-resultat. Der henvises til side 4 i det vedhæftede bilag for supplerende oplysninger om delbudgetter.

I tabellen nedenunder ses en oversigt over taksten for 2022 for de vigtigste typer af affald til forbrænding og deponi.

Type

Takst 2022 (kr./t)

Dagrenovationsaffald

775 kr.

Småt brændbart fra genbrugspladser og erhverv

575 kr.

Småt brændbart, sommerdrift, erhverv

675 kr.

Stort brændbart fra genbrugspladser og erhverv

685 kr.

Stort brændbart, sommerdrift, erhverv

785 kr.

Blandet deponiaffald

343 kr.

Blandet deponiaffald, inkl. sikkerhedsstillelse og afgifter

887 kr.

Alle takster undtagen taksten for dagrenovationsaffald er hævet lidt i forhold til tidligere. Der er indført en sommertakst for erhverv, fordi behovet for varmeproduktion er lavere om sommeren, og fordi der er større udgifter til mellemlager.

I budget 2022 er taksten for forbrænding af dagrenovationsaffald sænket efter en række år med stigninger. Herunder ses en oversigt over taksten for forbrænding af dagrenovation gennem de sidste 5 år.

Budgetår

2018

2019

2020

2021

2022

Kr./t

830

830

840

860

775

Der er en forventning om, at taksten fremover vil kunne sænkes for ejerkommunerne. Det skyldes, at der den 1. januar 2022 betales et stort, men sidste afdrag på et stort lån.

I henhold til vedtægterne skal budgettet ikke godkendes af ejerkommunerne. Budgettet for 2022 for Reno-Nord er udarbejdet, før fusionen mellem AVV og Reno-Nord blev godkendt.

Taksten for forbrænding og deponering har generelt betydning for borgene og brugerne i Brønderslev Kommune. Det skyldes, at omkostningerne til affaldsbortskaffelse hos Reno-Nord bliver indregnet i kommunens takster for renovation og genbrugsbidrag.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager budgettet for I/S Reno-Nord til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 22. november 2021, pkt. 13:

Budgettet blev taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 22:

Indstilles taget til efterretning.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


19. Behandling af indsigelser fra foroffentlighed vedr. etablering af vindmøller ved Bolle Enge


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Der har i perioden fra den 17. marts 2021 til den 14. maj 2021 været afholdt fordebat vedr. etablering af 15 vindmøller ved Bolle Enge. Projektet omhandler desuden 15 vindmøller og 180 ha solenergianlæg i Aalborg Kommune.

I forbindelse med fordebatten er der indkommet 72bemærkninger til projektet fra 21 forskellige borgere og 7 forskellige organisationer samt en underskriftindsamling, hvor 510 borgere er imod projektet. Bemærkningerne handler hovedsageligt om lavfrekvent støj, visuel påvirkning, vagabonderende strøm og påvirkning af natur- og dyreliv.

Økonomiudvalget har vedtaget at udsætte sagen.

Poul Erik Andreasen har begæret sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Der har i perioden fra den 17. marts 2021 til den 14. maj 2021 været afholdt fordebat vedr. etablering af 15 vindmøller ved Bolle Enge. Projektet handler desuden om 15 vindmøller og 180 ha solenergianlæg i Aalborg Kommune. De 2 ansøgte energiprojekter ligger tæt ved hinanden. Derfor har de 2 kommuner besluttet, at der afholdes en fælles fordebat med henblik på at gennemføre en samlet planproces for de 2 projekter. Selvom der er tale om en samlet planproces, så skal der udarbejdes 2 selvstændige lokalplaner, 2 selvstændige kommuneplantillæg og træffes særskilte afgørelser i henhold til miljøvurderingsloven i de to kommuner.

I forbindelse med fordebatten er der indkommet 72bemærkninger fra 21 forskellige borgere og 7 forskellige organisationer samt en underskriftindsamling, hvor 510 borgere er imod projektet. Bemærkningerne er beskrevet og kommenteret i vedlagte høringsnotat. De primære indsigelsespunkter er:

Visuelle gener for omkringboende og i landskabet

Opstilling af 15 vindmøller (30 vindmøller i alt på tværs af kommunegrænsen) med en højde på 150 m vil medvirke til visuelle forandringer i landskabet, både på kortere og længere distancer. Hvorledes møllerne vil påvirke landskabet vil blive belyst og vurderet yderligere i en miljøkonsekvensvurdering bl.a. med udgangspunkt i visualiseringer. Visualiseringer skal kunne tydeliggøre hvorledes vindmøllerne fremstår i landskabet, set fra forskellige retninger med udgangspunkt i de steder hvorfra vindmøllerne opleves såsom veje, rekreative arealer, nabobebyggelser mv.

Støjgener

Ifølge bekendtgørelse om støj fra vindmøller er der fastsat konkrete støjgrænser og beregningsmetoder for støj fra vindmøller, som de enkelte kommuner hverken kan lempe eller skærpe. Støjgrænseværdierne må således ikke overskrides for den enkelte ejendom. Støjforholdene, herunder også lavfrekvent støj, vil blive belyst og vurderet i en miljøkonsekvensvurdering, jf. reglerne i bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

Eksisterende stillestående møller i området

En del høringssvar stiller spørgsmål ved behovet for nye møller, da der opleves at eksisterende møller står stille i perioder. Hele elforsyningssystemet er baseret på, at strøm skal forbruges i takt med, at det bliver produceret. Energinet.dk har behov for at bede nogle elproducenter om at neddrosle produktionen i perioder med lavt el-forbrug. Det har tidligere kun været store kraftværker og decentrale kraftvarmeværker, der har kunnet neddrosle produktionen for at sikre et stabilt elnet med en høj forsyningssikkerhed. De vindmøller, der er opstillet i Danmark de seneste år, er nu så store og så lette at stoppe og starte, at Energinet.dk kan benytte vindmøllerne som et vigtigt bidrag til at sikre forsyningssikkerheden.

Vagabonderende strøm

Vagabonderende strøm har været rejst som bekymring i tidligere vindmøllesager, men der foreligger ikke retningslinjer for undersøgelser, som kan be- eller afkræfte fænomenet. Det vil dermed ikke være sandsynligt, at en efterfølgende miljøkonsekvensrapport vil kunne indeholde præcise vurderinger af dette forhold.

Fuglelivet i området

Der gøres opmærksom på, at området indeholder et rigt fugleliv med bl.a. Kongeørn, Rød Glente, Trane, Ugler samt rastefugle som Pibesvaner, Knopsvaner, Bramgæs mv. En miljøkonsekvensrapport skal indeholde en nærmere undersøgelse af, hvilke arter, der forekommer i området, hvordan disse anvender områder og hvordan de enkelte arter direkte og indirekte påvirkes af opstilling af vindmøller med den konkrete lokalitet. Der skal i særlig grad redegøres for sjældne og truede fugle i området samt fugle opført på EU's fuglebeskyttelsesdirektiv. Såfremt opstilling af vindmøller vil medføre negative konsekvenser for fugle i området, skal det vurderes om eller hvorledes der kan kompenseres for dette, således at fuglene i området som minimum ikke får det dårligere.

Flagermus

Der peges på, at der forekommer flere arter af flagermus i området, herunder damflagermus og brunflagermus. En miljøkonsekvensrapport skal indeholde en nærmere undersøgelse af, hvilke arter der forekommer i området, hvordan de forskellige arter anvender området og hvordan de direkte og indirekte påvirkes af opstilling af vindmøller med den konkrete lokalitet. Såfremt opstilling af vindmøller vil medføre negative konsekvenser for flagermus i området, skal der stilles krav om kompenserende tiltag som sikrer, at flagermusene i området ikke påvirkes negativt.

Fagforvaltningens bemærkninger om natur- og landskabsforhold

Det samlede projekt i begge kommuner gennemskæres af Gerå, der danner en grænse mellem to forskellige landskabstyper. På Aalborgsiden er der tale om et overvejende landbrugslandskab, mens der på Brønderslevsiden er tale om et område, der er præget af eng og mosearealer kombineret med landbrugsjord i omdrift.

I Brønderslev Kommune er området pga. sit naturindhold udpeget til "særligt værdifuldt naturområde" og "økologisk forbindelse".

Flere af vindmøllerne inklusive vendepladser, veje og lignende tekniske anlæg ønskes placeret indenfor eller i kanten af beskyttet natur. En tilladelse til dette kræver, at der udarbejdes et projekt med etablering af erstatningsnatur og muligvis også med forbedringer af den eksisterende beskyttede natur i området.

Området, hvor vindmøllerne foreslås opstillet, er en del af et stort åbent landskabsrum omkring Gerå, men er ikke omfattet af kommuneplanens landskabsudpegninger. Skalamæssigt kan landskabet generelt spille op mod vindmøllers store skala, men 15 vindmøller vil give så stor en påvirkning, at det vil påvirke landskabets skala væsentligt. Det åbne landskab betyder, at vindmøllerne vil være markant synlige i landskabet. Vindmøller kan kun opstilles nærmere end 28 x totalhøjden fra eksisterende eller planlagte vindmøller, hvis det landskabelige samspil vurderes at være uproblematisk. Indenfor 28 x totalhøjden findes eksisterende vindmølleparker ved Gretterholt og Try samt eksisterende vindmøllepark ved Lyngdrup samt flere mindre vindmøller. Samspillet mellem vindmølleparkerne kan være problematisk, hvilket vil skulle belyses yderligere i en miljøkonsekvensrapport. Alternativer med færre vindmøller skal belyses yderligere i en miljøkonsekvensrapport.

Naboforhold

Projektet forudsætter at der nedlægges 5 beboelser i Brønderslev Kommune og 2 beboelser i Aalborg Kommune. Ansøger har haft dialog med omkring 25 naboer. Der er 12 naboer med under 3 km til vindmøllerne, der er kommet med høringssvar, som er imod projektet.

Planproces

Hvis der træffes beslutning om at arbejde videre med projektet, skal projektet miljøscreenes og det skal undersøges, om det er muligt at planlægge for projektet. Alternativ kan det undersøges, om det er muligt at planlægge for et mindre projekt med færre vindmøller. Efter miljøscreening skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. I miljøkonsekvensrapporten skal projektets støjpåvirkning, skyggepåvirkning, påvirkning af fugle, flagermus, landskab mm. beskrives. Miljøkonsekvensrapporten udarbejdes for det samlede projekt på begge sider af kommunegrænsen. Derudover skal der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for projektet med tilhørende miljøvurdering. Kommuneplantillæg og lokalplan omfatter den del af projektet, der er beliggende i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til, om planlægningen skal fortsættes.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2021, pkt. 4:

Poul Erik Andreasen, Johannes Trudslev og Hildo Rasmussen indstiller, at projektet stoppes på grund af gener for naboer, naturpåvirkning og påvirkning i området. Med regeringens seneste beslutning om yderligere udbygning af havvindmøller vil behovet for el være dækket. Havvindmøller producerer el væsentligt billigere end både landvindmøller og solceller.

Poul Erik Andreasen begærer sagen i Byrådet.

Simon Aagaard, Dennis Kvesel og Peter Stecher indstiller, at sagen udsættes indtil Temaplanen for energi-anlæg er godkendt.

Carsten Ullmann Andersen er imod etablering af yderligere landvindmøller. Han mener, at vindmøller skal stå på havet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 17:

Udsat.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Udsat.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


20. Orientering om svar fra Miljøstyrelsen om diffust støv


Resume

Sagsforløb: TM/BY

Miljøstyrelsen svarede den 8. november 2021 på spørgsmål fra fagforvaltningen vedrørende regulering af gener fra diffust støv fra asfaltfabrikker. Der orienteres herom i det følgende.

Poul Erik Andreasen har begæret sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Som svar på en mail fra fagforvaltningen med spørgsmål om regulering af diffust støv fra asfaltfabrikker sendte Miljøstyrelsen svar den 8. november 2021.

Miljøstyrelsen indleder med at skrive, at de ikke forholder sig til konkrete sager, men alene vejleder og fortolker i forhold til de gældende regler. Fagforvaltningen har den 25. november 2021 telefonisk kontaktet Miljøstyrelsen for uddybende kommentarer.

Fagforvaltningen skrev til Miljøstyrelsen for at få afklaret spørgsmål om standardvilkåret for asfaltfabrikker for diffust støv. Standardvilkåret lyder: ". Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om, at udendørs oplag skal placeres f.eks. med afskærmning, hvis de lokale forhold kræver det for at forebygge støvgener.)". Vilkåret er indsat i NCC's miljøgodkendelse.

Fagforvaltningen spurgte Miljøstyrelsen, om standardvilkåret er fastsat som et rent genevilkår, eller om sundhedsmæssige aspekter har været vurderet ved fastsættelsen af vilkåret. Fagforvaltningen spurgte endvidere, om det er korrekt, når fagforvaltningen ved tilsyn kun vurderer gene og ikke vurderer sundhedsaspekter.

Miljøstyrelsen svarer, at standardvilkåret for asfaltfabrikker om diffust støv er udarbejdet som et genevilkår. Miljøstyrelsen kan ikke svare på, om sundhedsmæssige risici har været inddraget ved fastsættelsen af dette vilkår.

Miljøstyrelsen kan ikke svare på, om indholdet af PAH og partikelstørrelsen har været vurderet ved fastsættelsen af standardvilkåret. Miljøstyrelsen henviser til Styrelsen for Patientsikkerhed for en konkret faglig vurdering.

Miljøstyrelsen fastslår telefonisk, at der ikke er anerkendte metoder til måling af diffust støv. Der er ligeledes ikke en grænseværdi for diffust støv. Diffust støv skal derfor vurderes i omgivelserne ud fra et skøn. Dette skøn kan blandt andet omfatte, om der ligger støv på overflader hos naboerne, støvets udseende og egenskaber, samt en vurdering af om støvet kommer fra virksomheden.

Miljøstyrelsen skriver i sin mail, at standardvilkårene undtagelsesvist kan suppleres med yderligere vilkår for støvdæmpning. NCC har et sådant skærpet vilkår om befugtning ved nedknusning. Dette vilkår er stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljøstyrelsen vedhæfter en rapport med forslag til støvreducerende tiltag.

NCC oplyser den 25. november 2021, at de forventer, at knusepladsen flyttes til ny placering omkring sommerferien 2022. NCC understreger, at tidsplanen ikke er endelig. Ved flytning af knusepladsen bliver afstanden mellem knusning og nærmeste beboelse længere.

Fagforvaltningen arbejder videre med diffust støv fra NCC. Hvis fagforvaltningen ud fra tilsyn vurderer, at der er en væsentlig gene fra diffust støv, skal denne gene nedbringes. Dette kan ske via dialog med NCC eller via et påbud om støvreducerende tiltag. Støvreducerende tiltag kan indebære øget befugtning eller tilrettelæggelse af nedknusningsaktiviteterne, så nedknusning ikke sker under visse vindforhold.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2021, pkt. 14:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Poul Erik Andreasen indstiller, at såfremt flytningen af nedknusningen ikke er afsluttet inden den1. juli 2021, pålægges NCC at afhjælpe støvgenerne ved inddækning – ud fra en vurdering af, at støvgenerne er væsentlige. Dette vurderet ud fra jævnlige gener med støv på vasketøj, havemøbler og biler.

Støvets indhold foreslås undersøgt af styrelsen for patientsikkerhed. Sagen begæres i Byrådet med bilag fra Miljøministeriet.

Beslutning

Poul Erik Andreasens indstilling nedstemt efter følgende afstemning:

 • For Poul Erik Andreasens indstilling: 6 (Lars Bisgaard, Poul Erik Andreasen, Christen Bager, Eskild Sloth Andersen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lene Hansen)
 • Imod: 11
 • Hverken for eller imod: 9 (Dennis Kvesel, Lone Lex, Jens Andersen, Klaus Klæstrup, Jan Thaibert, Hildo Rasmussen, Arne M. Jensen, Johannes Trudslev og Ole Jespersgaard)

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


21. Behandling af indsigelser til fordebat for planlægning af boligområde ved Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Ansøger har søgt om at etablere et boligområde med ca. 25 tæt-lave boliger omkring en eksisterende bygning, der blandt andet huser UngeCentret og Børnehaven Kornumgård på ejendommen Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev.

Fordebat om ændring af kommuneplanen ved Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev, har været i offentlig høring. Der er kommet to indsigelser til fordebatmaterialet fra naboer i det omkringliggende område.

Økonomiudvalget skal tage stilling til indsigelser og udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for området.

Poul Erik Andreasen har begæret sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 25. august 2021 at sætte planlægning i gang for et boligområde ved Kornumgårdsvej ved et kommuneplantillæg og lokalplan.

Fordebat om ændring af kommuneplanen ved Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev, har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2021 til og med den 27. september 2021, og i høring ved berørte myndigheder i perioden 26. oktober 2021 til og med den 9. november 2021.

Projektet indebærer ansøgning om at etablere et boligområde med ca. 25 tæt-lave boliger omkring en eksisterende bygning på ejendommen Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev, matr.nr. 1kf, Kornum Gde., Brønderslev Jorder. Ansøger ønsker at bevare eksisterende bygning og dennes funktion.

Ønsket om at etablere et boligområde med tæt-lave boliger er i uoverensstemmelse med det eksisterende plangrundlag, da området i dag er udlagt til offentlige formål og private institutioner ved kommuneplanen. Ændret anvendelse kræver et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg, samt en ny lokalplan for projektområdet.

Der er kommet 2 indsigelser til fordebatmaterialet i høringsperioden fra omkringliggende naboer.

Indsigelser

Ejere af Knolden 12 og Mozartvej 10, Brønderslev, skriver blandt andet:

 • At det er beklageligt at byens grønne områder inddrages til bebyggelse.
 • Parken, som den er i dag, er flittigt benyttet af både børn og ældre, og ligger i naturlig forbindelse med de to store plejehjem, Plejehjemmet Kornumgård og Vivaldi Friplejehjem og ældreboligerne på Mozartvej. Det grønne anlæg har rekreativ værdi for både de omkringliggende beboere og dyreliv.
 • At forholdene og tilgængelighed til grønne rekreative områder for dårligt gående og kørestolsbrugere forringes ved udbygning af boligbebyggelse på området.
 • Påpeger at den nye bebyggelse vil medføre øget trafik på Kornumgårdsvej, samt øget støjbelastning. Der anses i forvejen en forværring af trafikstøj i sammenspil med udviklingen af Brønderslev Enge.
 • At én indkørsel/udkørsel til området ikke er hensigtsmæssig i forhold til bløde trafikanter.
 • At der gøres opmærksom på eventuelt indkig til boliger i forskudte etager.
 • At inddragelsen af det rekreative område til boligbebyggelse strider imod kommunens udmelding om en grøn profil.

Partshøringssvar

Arkitekthuset Siem har på vegne af ansøger indsendt et svar til indsigelserne i høringen. Rådgiver redegør for, at det eksisterende grønne parkanlæg mod nord bevares ved projektet, og at resten af bebyggelsen stadig vil indeholde et grønt særpræg igennem bebyggelsens haver og friarealer. Dertil foreslås én indkørsel/udkørsel for at samle trafikken og skabe færre overkørsler for de bløde trafikanter på Kornumgårdsvej.

Rådgiver gør desuden opmærksom på, at der skal foretages støjreducerende foranstaltninger for at opfylde støjgrænserne for at kunne bebygge arealet ud til Kornumgårdsvej. Dette kan være ved afstand mellem bebyggelse og vej, beplantning eller støjhegn. Hertil er der lavet et eksempel på hvordan støjkravene kan opfyldes ved støjhegn og afstand til Kornumgårdsvej.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer,

 • at parkanlægget med søen, Vivaldiparken på Kornumgårdsvej 16-20, Brønderslev, er privatejet, og ansøger fortsat ønsker at denne er offentlig tilgængelig og friholdt ved den nye bebyggelse,
 • at inddragelse af det foranliggende græsareal ved den eksisterende bygning til boligbebyggelse vil betyde en væsentlig ændring af oplevelsen af områdets åbenhed, da området i dag henligger med græs og parkeringsareal,
 • at én ind-/udkørsel er trafikalt hensigtsmæssigt, da der derved kun sker én krydsning af vejadgang for bløde trafikanter, og en samling af ind- og udkørsel til området,
 • at adgangsforholdene til Vivaldiparken fra Vivaldisvej Friplejehjem fortsat vil være uændret, og
 • at der er andre nærliggende rekreative arealer i området.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender

 • at ny bebyggelse skal tage højde for støjafværge fra Kornumgårdsvej,
 • at der etableres forbindelser på tværs af projektområdet for at give gode adgangsforhold for gående til Vivaldiparken fra boligområdet mod syd,
 • at øvrige dele i indsigelsen fra Knolden 12 og Mozartvej 10 afvises, og
 • at udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 22. november 2021, pkt. 3:

Flertallet indstiller sagen til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen.

Poul Erik Andreasen er imod og indstiller, at det eksisterende plangrundlag til offentlige formål og private institutioner fastholdes, og der gives afslag til byggeri af 25 boliger. Der er udlagt rigelige arealer til boligbyggeri i Sydbyen. Der henvises til tre andre forgæves forsøg på at bebygge grønne områder i Brønderslev. Sagen begæres i Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 18:

Udsat til ekstraordinært møde.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 15. december 2021:

Der er udarbejdet notat, der beskriver hvilke betingelser, priser m.v., der har været i forbindelse med gennemførte handler.

Notatet er vedhæftet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. december 2021, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Bettina Bøcker Kjeldsen er imod.

Lene Hansen tager ikke stilling.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt efter følgende afstemning:

 • For: 19
 • Imod: 5 (Bettina Bøcker Kjeldsen, Eskild Sloth Andersen, Christen Bager, Poul Erik Andreasen og Lars Bisgaard)
 • Hverken for eller imod: 2 (Klaus Klæstrup og Lene Hansen)

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


22. Ny lokalplan for Brandur Allé 2, Brønderslev - genoptagelse


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Sagen har tidligere været forelagt for Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2021, men blev ikke forelagt Økonomiudvalget - dels på grund af forkerte oplysninger og dels på grund af nye oplysninger. Ansøger har nu indsendt nyt skitseforslag og oplysninger er blevet tilrettet, så det i højere grad opfylder kommuneplanens retningslinjer for tæt-lav byggeri. Med den nye skitse er det muligt at bygge 6 dobbelthuse / 12 tæt-lave boliger på grunden.

Restate Development, der har købt Brandur Alle 2, Brønderslev, ønsker at bygge 12 boliger, hvor hver bolig bliver 4-værelses boliger på 95 m². Grunden har tidligere været ejet af Boligforeningen Fredensbo. Arealet ligger, som det sidste ledige areal, i institutionsområdet ved Brønderslev Gymnasium, Idrætshøjskolen, Sygehus mv. - mellem botilbuddet på Brandur Alle og boligerne på Nygårdsvænget.

Ejernes ønsker er ikke i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag, idet den eksisterende planlægning for arealet udpeger området til et institutionsområde. Der skal derfor, ud over en ny lokalplan, udarbejdes et kommuneplantillæg, som overfører arealet fra institutionsområde til boligområde.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om planlægningen for Brandur Alle skal sættes i gang med en fordebat.

Mikael Klitgaard, Steen Søgaard Petersen og Peter Stecher har begæret sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Restate Development har købt Brandur Allé 2, Brønderslev, med henblik på opførelse af 12 boliger i 6 dobbelthuse til udlejning. Boligforeningen Fredensbo, der har ejet grunden i ca. 10 år, har vurderet, at der ikke er behov for et botilbud eller institutioner i området, og har derfor valgt at sælge arealet til den private lokale bygherre.

Projektet er lokalplanpligtigt, dels på grund af byggeriets omfang og dels på baggrund af anvendelsesændringen.

Det er ansøgers opfattelse, at der ikke er tilstrækkelig med bynære mindre rækkehuse til leje i Brønderslev. Området vurderes at ligge tilstrækkeligt bynært til at være attraktivt for seniorer, som gående eller på cykel selv kan transportere sig til butikker, togstationen og aktiviteterne ved Brønderslev Hallen. Lejerækkehusene kan, såfremt seniorerne ønsker at sælge en større ejerbolig, som fx et parcelhus eller en landejendom, frigøre de store boliger, som kan indgå i et generationsskifte, hvor unge børnefamilier kan flytte ind.

Nuværende planlægning

Arealet ligger, som det sidste ledige areal, i institutionsområdet mellem Nordens Alle, Parkvej, Nørregade og Tolstrupvej - ved Brønderslev Gymnasium, Idrætshøjskolen, Sygehus mv. - nærmere bestemt mellem botilbuddet på Brandur Alle og boligerne på Nygårdsvænget. Hele området med institutioner er reguleret af den partielle byplanvedtægt nr. 9 fra 1974, der udlægger området til offentlige formål: institutioner.

Arealet er i kommuneplanen udlagt i rammeområde 01-O-08 - Offentligt område, Nordens Alle, der udlægger området til offentlige formål, herunder også portnerboliger og boinstitutioner. Det ønskede boligbyggeri er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanens rammer kan dog ændres ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Forvaltningen udarbejder normalt kommuneplantillægget, mens bygherre udarbejder et lokalplanudkast. Da der i kommuneplantillægget er tale om en anvendelsesændring, skal processen med udarbejdelse af et kommuneplantillæg starte med en i fordebat i 2 uger. Udkast til fordebatmaterialet ses på bilag.

Fremtidig planlægning

Områdets planlægning ønskes ændret fra institutionsområde til boligområde med mulighed for tæt-lav boligbebyggelse i 1 etage. Bebyggelsesprocenten er 20 %. Arealet er ca. 6.100 m2. Hver bolig bliver på 95 m2 - indrettet som 4-værelses rækkehuse med egen carport, en p-plads og et lille skur.

Ansøger ønsker at bygge 12 boliger i 6 dobbelthuse. De 6 dobbelthuse placeres i 3 "klynger" med dobbelte indkørsler mellem de 4 boliger. Boligerne har haver, der støder op mod hinanden i bagskel. Grundstørrelsen varierer mellem 364-426 m². I forhold til kommuneplanens retningslinjer skal grundene mindst være på 400 m², som overholdes af 4 grunde. Overskridelsen er accepteret andre steder. Grundene går til kørebanekant.

Der er udlagt et fælles opholdsareal på knap 290 m2. Kommuneplanens retningslinjer stiller krav om mindst 285 m2. Boligerne bygges i 1 etage, hvor der normalt er mulighed for 1½ etage. Bebyggelsesprocenten er 20 %, hvor den normalt er 40 %. Forvaltningen på baggrund af en samlet afvejning af projektets forudsætninger vurderet, at arealets disponering er optimeret og det er det bedst mulige projekt i forhold til de givne forudsætninger.

Der er ikke lavet forsinkelsesbassin for regnvand indenfor området, så det er en forudsætning, at al regnvandet kan ledes til kloak (med maks. på 5 liter pr. sekund).

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Økonomiudvalget beslutter,

 • om der skal laves en afvigelse fra kommuneplanens regler om mindste grundstørrelse, så projektet kan gennemføres efter seneste skitse,
 • at ansøger skal bidrage til planlægningsprocessen med udarbejdelse af et udkast til lokalplan,
 • at udvalget tager stilling til evt. borgermøde, samt
 • at fordebatten sættes i gang med vedlagte materiale.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2021, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse som foreslået af fagforvaltningen. Der holdes ikke borgermøde.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 19:

A er imod.

Mikael Klitgaard, Steen Søgaard Petersen og Peter Stecher begærer sagen i Byrådet.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt efter følgende afstemning:

 • For: 22
 • Imod: 3 (Lene Hansen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Arne M. Jensen)
 • Hverken for eller imod: 1 (Eskild Sloth Andersen)

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


23. Godkendelse af forslag til lokalplan 32-T-33.01 solenergianlæg ved Tagmarksvej, Kommuneplantillæg nr. 1 samt tilhørende miljøvurdering


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 32-T-33.01, forslag til kommuneplantillæg nr. 1 samt tilhørende miljøvurdering for et solenergianlæg på Tagmarksvej ved Store Vildmose.

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et areal på ca. 152 ha, beliggende 8 km vest for Brønderslev, kan opføres et solenergianlæg til produktion af strøm. Det samlede anlæg forventes at producere ca. 135.000 MWh årligt, svarende til elforbruget for ca. 30.000 husstande.

Byrådet skal tage stilling til, om planforslagene samt forslag til miljøvurdering af planerne og projektet (VVM) kan godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i oktober 2019 at igangsætte planlægning og VVM for et solenergianlæg vest for Store Vildmose ved Tagmarksvej.

Der er udarbejdet forslag til:

1. Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 21

Tillægget udlægger et område på ca. 152 ha, beliggende 8 km vest for Brønderslev, til teknisk anlæg med mulighed for etablering af solenergianlæg med tilhørende tekniske anlæg, der er nødvendige for anlæggets drift. Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang. Der kan i området etableres solenergipaneler. Herudover kan der opføres de for anlægget nødvendige tekniske installationer og anlæg. Solenergianlægget skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster.

Solenergianlæg skal som udgangspunkt placeres i overensstemmelse retningslinje 4.7.1 "Planlægning for solcelleanlæg" i Kommuneplan 2021. Solcelleanlægget er ikke i overensstemmelse med retningslinjen, da arealet er omfattet af natur-, landskabs- og kultumiljøudpegninger, dog er hovedkonklusionen i miljøvurderingen, at en realisering af planen ikke vil give væsentlige miljøpåvirkninger af natur, miljø landskab, befolkning mv. Der forudsættes blandt andet at der skal etableres randbeplantning, der begrænser den negative påvirkning udpegningerne.

2. Lokalplan 32-T-33.01 Solenergianlæg ved Tagmarksvej

Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for et areal på ca. 152 ha, beliggende 8 km vest for Brønderslev, kan opføres et solcelleanlæg til produktion af strøm. Anlægget forventes at producere ca. 135.000 MWh årligt, svarende til elforbruget for ca. 30.000 husstande.

Lokalplanen tillader, at der indenfor lokalplanområdet kan etableres solpaneler og dertilhørende tekniske installationer som invertere og transformere. Dette med en maks. højde på 4 m over terræn. Der udlægges 2 byggefelter, hvor inden for der kan opstilles koblingsstation, med en maks. højde på. 4,5 m, én transformerstation, med en maks. højde på 8 m og et max. areal på 80 m² samt én lynafleder med en maks. højde på 20 m. Solenergipanelerne kan opstilles enten som fastmonterende paneler eller med trackermekanisme, der følger solens bane. Lokalplanen stiller dog vilkår om, at solenergipanelerne skal være ens i udseende, højde og monteres med samme hældning.

Endvidere stiller lokalplanen krav om, at solenergianlægget omkranses af levende hegn, så anlægget visuelt afskærmes, dels fra naboer og dels fra offentlig tilgængelige steder. Langs områder med afgrænsning i nærhed til boliger, skal der mindst etableres et 5 rækket beplantningsbælte. Langs områder med afgrænsning uden boliger, skal der mindst etableres et 3-rækket beplantningsbælte. Beplantningsbælterne skal bestå af hjemmehørende arter og etableres i overensstemmelse med en beplantningsplan, der fremgår af lokalplanen. Det er en betingelse for ibrugtagning, at alle beplantningsbælter er etableret. Ifølge kommuneplanens retningslinier skal beplantningsbæltet være fuldt opvokset inden 5 år.

Af forsikrings- og sikkerhedsmæssige årsager tillader lokalplanerne, at solenergianlæggene hegnes med et op til 2,5 m højt hegn. Hegn skal placeres mellem beplantningsbælter og solenergianlæg, så beplantningsbælter sikrer dyrenes muligheder for at finde føde og søge skjul samt at hegn ikke er synlige i landskabet. Hegn skal endvidere hæves mindst 20 cm fra terræn for at tillade dyr op til en størrelse af ræv og grævling at passere frit ind og ud af området.

Der skal etableres en øst-vestgående grøn korridor med en bredde på mindst 15 m igennem lokalplanområdet. Den grønne korridor skal fungere som faunapassage for større dyr og må ikke indhegnes.

Lokalplanen stiller betingelse om, at bygherre tinglyser en deklaration på arealerne om, at ejerne af anlægget skal fjerne anlæggene senest et år efter at driften af det enkelte anlæg ophører.

3. Miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg (miljørapport)

Ovenstående lokalplan er omfattet af miljøvurderingslovens krav om miljøvurderingspligt, da det i miljøscreeningen vurderes, at planen kan have væsentlige virkninger på miljøet. Miljørapporten er en vurdering af påvirkningerne på miljøet, som planernes muligheder og realisering, kan medføre. Der er i rapporten vurderet på miljøemnerne boligmiljø, kulturarv, landskab og natur.

Miljøkonsekvenserne i anlægs- og nedtagningsfasen vil være kortvarige og lokale. Miljøkonsekvenserne i driftsfasen vil vare ca. 30 år, og de negative konsekvenser omfatter primært følgende:

 • Visuel påvirkning for de nærmeste naboer og på landskabet generelt ved mindre udsigt over åbner marker og udsigt til teknisk anlæg indtil randbeplantningen er vokset op og er blevet tæt.
 • Inddragelse af landbrugsjord.
 • Barriereeffekt for landbaserede dyr, som ikke kan gå igennem hegn.
 • Fortrængningseffekt for nogle fuglearter.

Anlægget vurderes også have positive påvirkninger i form af reduktion af forurenende og klimabelastende emissioner fra konventionelle kraftværker til gavn for mennesker og natur i bred forstand. Med anlæggets samlede størrelse kan der opnås en årlig strømproduktion på op til ca. 135.000 MWh/år svarende til strømforbruget i ca. 30.000 husstande.

4. Miljøvurdering af projektet (VVM / miljøkonsekvensrapport)

Forvaltningen traf den 1. juli 2019 afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningen er af en sådan karakter og omfang, at aktiviteten må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøkonsekvensrapporten offentliggøres på samme tid som forslag til lokalplanerne og tilhørende miljøvurdering.

Miljøkonsekvensrapporten er ansøgers miljøvurdering af det konkrete projekt. Der er forskel i detaljeringsgraden på kommunens miljøvurdering af plangrundlaget og ansøgers vurdering af det konkrete projekt, da projektet er mere afklaret i detaljen end plangrundlaget. I miljøkonsekvensrapporten belyses de væsentlige miljøkonsekvenser, som etablering af solcelleparken giver anledning til.

Den samlede vurdering i miljøkonsekvensrapporten er den samme som i miljørapporten. Der er dog for det konkrete projekt beskrevet en række afværgeforanstaltninger, for at mindske de væsentligste miljøpåvirkninger:

 • 9 ha syd for Stavad Kanal friholdes for anlæg af hensyn til landskabs- og naturinteresserne på selve arealet og på de tilstødende arealer i Store Vildmose.
 • Randbeplantning etableres for at skjule anlægget og mindske den visuelle påvirkning.
 • Invertere og transformere mv. placeres i størst mulig afstand fra nabobeboelser.
 • Anlæggets ydergrænse etableres 30 m fra skovbryn og 10 m fra § 3-beskyttede naturarealer af hensyn til den visuelle påvirkning på skovbrynene og af hensyn til flora og især fauna i tilgrænsende skov-/naturarealer.
 • Anlæggets ydergrænse etableres 8 m fra Stavad Kanal af hensyn til flora og fauna og til sikring af arbejdsarealer for vandløbets vedligeholdelse.

De afværgeforanstaltninger, der via miljøkonsekvensrapporten er fundet grundlag for at indarbejde i projektet for yderligere at mindske de negative miljøkonsekvenser, er følgende:

 • Randbeplantning 5-rækket mod nærmeste naboer og mest befærdede veje nærmere end 200 m fra solcelleparken (Dyrehaven og V. Starengvej).
 • Hegn hæves 20 cm, så mindre dyr op til ræve/ grævlinge uhindret kan færdes ud/ind af projektområdet.
 • Faunapassage til større dyr gennem det største delområde.

Den visuelle påvirkning af anlægget og dets barriereeffekt for dyr mindskes ved ovennævnte afværgeforanstaltninger. Der kan ikke indarbejdes afværgeforanstaltninger, der afhjælper projektets inddragelse af landbrugsjord og projektets fortrængningseffekt for nogle fuglearter. Disse påvirkninger vurderes dog ikke at være væsentlige, men kun underordnede.

5. Udkast til § 25 tilladelse (VVM-tilladelse)

Den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten skal følges af udkast til en § 25-tilladelse, også kaldet VVM-tilladelse. Tilladelsen angiver de vilkår og foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt modvirke/neutralisere de væsentlige skadelige indvirkninger. Derudover kan der i tilladelsen stilles vilkår for bygherrens overvågning heraf.

Forhold til anden lovgivning

En væsentlig del af lokalplanområdet er omfattet skovbyggelinje, jf. Naturbeskyttelseslovens § 17. Inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse eller andre anlæg inden for en afstand af 300 m fra skove. En lokalplan må ikke uden særlig hjemmel tilsidesætte anden lovgivning. Lokalplanen forudsætter derfor en dispensation fra skovbyggelinjen. Byrådet har kompetencen til at meddele dispensation. Stillingtagen til dispensation skal behandles inden lokalplanen kan endelig vedtages.

Forhold til anden planlægning

Fagforvaltningen bemærker, at planlægningsprocessen har været langvarig. Dette skyldes primært, at anlægget er omfattet af mange udpegninger, herunder natur-, miljø-, landskabsudpegninger.

Det er fagforvaltningens vurdering, at anlægget ikke er i overensstemmelse med udpegningerne for større uforstyrret landskab, geologisk interesseområde, særligt værdifuld natur, økologiske forbindelse og lavbundsarealer i kommuneplanen, dog er der er i miljøkonsekvensrapporten argumenteret for, at der ikke vil ske væsentlige negative påvirkninger på miljøet, og at der vil ske positive påvirkninger som følge af projektet. Der er således grundlag til, at projektet kan gennemføres selvom den strider mod flere udpegninger i kommuneplanen.

Som beskrevet i miljøvurderingen vil der ske en påvirkning af især det større uforstyrrede landskab, samt det værdifulde kulturmiljø der knytter sig til Store Vildmose. Solcelleanlægget vil også medføre begrænsninger for naturgenopretningsprojektet CANAPÈ, der hører under EU’s Interreg program. Brønderslev Kommune deltager aktivt i projektet i samarbejde med bl.a. Naturstyrelsen. Formålet med projektet er at kortlægge en række initiativer til områdets udvikling, herunder mulig naturgenopretning med det formål at genoprette mosenaturen i området ved vandstandshævning m.v. Det vurderes ikke, at projektet vil være til hinder for genopretningsprojekter indenfor Store Vildmose, men kan begrænse at tilstødende lavbundsarealer eventuelt kan indgå i genopretningsprojekter. Solcelleanlægget kan eventuelt sikres mod vandstandsstigninger.

Disse påvirkninger skal holdes op mod de positive påvirkninger i form af udtagning af intensiv dyrkede jorder med gødskning og et stop for anvendelsen af sprøjtegifte i solcelleanlæggets levetid. Dertil hører der overvejelser om anlæggets funktion som teknisk anlæg af større samfundsmæssig betydning til produktion af vedvarende energi.

Der skal afholdes lovpligtigt borgermøde om projektet samt om ordningerne for erstatning for berørte naboer. Mødet skal godkendes af Energistyrelsen og være afholdt senest 4 uger inden høringsfristens udløb.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Byrådet godkender, at forslag til lokalplan 32-T-33.01, Kommuneplantillæg nr. 1 samt tilhørende miljøvurderinger og udkast til § 25-tilladelse for et solenergianlæg ved Tagmarksvej sendes i 8 ugers offentlig høring.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2021, pkt. 3:

Flertallet indstiller, at sagen sendes i 8 ugers offentlig høring.

Under henvisning til Regeringens beslutning om forøgelse af havvindmøller ønsker Poul Erik Andreasen sagen henlagt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 20:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt efter følgende afstemning:

 • For: 23
 • Imod: 2 (Poul Erik Andreasen og Eskild Sloth Andersen)
 • Hverken for eller imod: 1 (Christen Bager)

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


24. Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Asaa


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Som en del af Asaas udpegning som Fokusby i 2019 er der udarbejdet et områdefornyelsesprogram for forskønnelse og omdannelse af Asaas knudepunkter.

Områdefornyelsen består af 5 forskellige indsatser. Projekterne omfatter overordnet forskønnelse og aktivering af bymidten, en styrket sammenhæng på tværs af by
og havn, samt to nedslag på havnen, der skal bidrage til nye opholds- og mødesteder.

Byrådet skal tage stilling til, om områdefornyelsesprogrammet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har i perioden maj-november 2021 i samarbejde med rådgivende tegnestue Labland og en lokal styregruppe, udarbejdet områdefornyelsesprogram for Asaa på baggrund af byens udpegning som fokusby i 2019. Sideløbende med programskrivningen er der også arbejdet aktivt med byen på den lange bane ved udarbejdelse af en helhedsplan.

Formålet med udformningen af områdefornyelsesprogrammet har været at få de kommunale midler til at vokse ved statslig medfinansiering gennem Bolig- og Planstyrelsens initiativ om forhøjet refusion på 80 % i 2021 ved områdefornyelsesprojekter.

I områdefornyelsen har der været fokus på arbejdet med at styrke bymidten og havnen som knudepunkter for hverdagslivet og turisme, samt binde by og havn tættere sammen. Heraf kommer de 3 indsatsområder: Bygulvet, Bindeleddet og Havnedækket, som hver indebærer projekter med fokus på fysisk omdannelse og renovering af bymidten for at synliggøre hverdagslivet, styrke det kulturelle bindeled mellem by og havn, og forstærkning af kulturmiljøet ved vandet.

Der er udarbejdet et lovpligtigt områdefornyelsesprogram, der beskriver de indsatser, der ønskes gennemført. Områdefornyelsesprogrammet er udarbejdet i tæt samarbejde med en lokal styregruppe med repræsentanter fra flere af byens foreninger og almene borgere. Byens øvrige borgere har været inddraget ved et medborgermøde den 21. september 2021 med workshops og oplæg, samt ved inddragelse af lokale aktører ved en by- og havnevandring.

Områdefornyelsesprogrammet skal godkendes af Staten inden anlægsarbejde kan påbegyndes, herefter er der en tidsfrist på maksimalt 5 år for gennemførsel.

Områdefornyelsen omfatter et samlet budget på 2,5 mio. kr. hvoraf 20 % udgør kommunal egenfinansiering og 80 % udgør et statsligt bidrag.

Områdefornyelsens indsatser

I processen er der kommet frem at Asaa står overfor udfordringer såsom:

 • En nedslidt bymidte
 • Manglende sammenhæng mellem by og havn
 • Et behov for samlingssteder, ophold og leg

De udvalgte nedslag i områdefornyelsen er udarbejdet i tæt samarbejde med borgene, og består af 5 fysiske indsatser. Initiativerne er beskrevet og skitseret i vedlagte områdefornyelsesprogram.

 • Ankomstpladsen, renovering af byens centrale plads
 • Bylommen ved Stjernepladsen, aktivitetsplads for byens børn og unge
 • Bylommen ved Jernstøberiet, et mindre byrumsprojekt som genkendeligt bindeled mellem by og havn
 • Auktionshuset, et brodæk der aktiverer udemiljøet omkring bygningen
 • Sandflugtsbænken, et rekreativt element det modstår sandfygning på havnen

Ankomstpladsen

Der etableres en ankomstplads, som skal byde besøgende velkommen til byen. Pladsen skal markere ankomsten til et bymiljø og sætte rammen for hverdagslivet i Asaa. Renoveringen skal bidrage med en forskønnelse og aktivering af bymidten, samt være et bymæssigt samlingspunkt for både borgere og besøgende. Pladsen skal udarbejdes med reference havets bølger.

Bylomme ved Stjernepladsen

Der ønskes at udbygge den grønne Stjerneplads, ved at inddrage dele af asfaltarealet på den nærliggende parkeringsplads. Pladsen skal omdannes til et aktivt og levende byrum med aktiviteter for børn og unge. Et byrum for byens næste generation. Pladsen skal videreudvikles i tæt samarbejde med byens unge, hvorfor Skoleforvaltningen/Kultur & Fritid også vil blive inddraget i processen.

Bylomme ved Jernstøberiet

Jernstøberiet skal agere bindeled mellem byens to knude- og ankomstpunkter: byen og havnen. Jernstøberiet står de kommende år overfor en transformation for at blive et nyt kultur- og samlingssted. Områdefornyelsen vil understøtte omdannelsesprocessen af Jernstøberiet, ved at lave en offentlig pladsdannelse, som fysisk ligner Ankomstpladsen i bymidten og aktivere byrummet indtil bygningen er renoveret, samt bidrage til det fremtidige uderum ved Jernstøberiet.

Auktionshuset

Med indsatsområdet fokuseres der på at skabe et udemiljø omkring Auktionshuset. Første etape er et brodæk på østsiden langs Auktionshuset, som skal aktivere uderummet omkring bygningen og skabe grundlag for et levende hus, både ude og inde. Brodækket skal bearbejde kanten mellem havn og vand, og understøtte det autentiske havnemiljø.

Sandflugtsbænken

Et hegn markerer i dag overgangen mellem havn og strand. Hegnet er nedslidt, og med denne indsats peges der på potentialet i at skabe et nyt opholdsrum, der samtidig løser problematikkerne i forhold til sandfygning. Der afsættes midler til videreudvikling og konkretisering af sandflugtsbænken, som skal tillægges både praktisk funktion for at modstå sandflugt og være et nyt socialt samlingspunkt på kanten mellem den klassiske bådehavn og det åbne flade strandlandskab.

Budget

På baggrund af skitseringen af områdefornyelsens indsatser er der udarbejdet et overordnet budget og tidsplan for områdefornyelsen.

Delprojekt

Budget

Statslig (80 %)

Kommune

Tidsplan - igangsætning

Programskrivning og projektledelse

280.000

224.000

56.000

2021-2022

Ankomstpladsen

1.000.000

800.000

200.000

2022

Bylomme ved Stjernepladsen

200.000

160.000

40.000

2023

Bylomme ved Jernstøberiet

300.000

240.000

60.000

2023

Auktionshus

360.000

288.000

72.000

2022

Sandflugtsbænk

360.000

288.000

72.000

2022

I alt

2.500.000

2.000.000

500.000

For at kommunen kan få 80 % i refusion til områdefornyelsen fra staten, skal der være meddelt tilsagn senest den 31. december 2021

Fagforvaltningen for Teknik- & Miljø foreslår, at Byrådet godkender områdefornyelsesprogrammet for udviklingsprojekter i Asaa, med hjemtagning af statsmidler for områdefornyelse.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der er afsat 0,5 mio. kr. til områdefornyelse i Asaa i budget 2021. Dette er jævnfør Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at omlægge fokusbyarbejdet til områdefornyelse på mødet den 12. april 2021.

Beløbet er frigivet.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 22. november 2021, pkt. 4:

Planlægger Maria Juul Pedersen kom til mødet og fremlagde sagen.

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 23:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


25. Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Flauenskjold


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Flauenskjold blev i 2019 udpeget som Fokusby og har i den forbindelse fået udarbejdet et områdefornyelsesprogram.

Områdefornyelsen består af 5 forskellige indsatser. Projekterne omfatter overordnet at forskønne og forstærke bymidten, at styrke de bynære rekreative rum, og arbejde med at forbinde byens centrale mødesteder.

Byrådet skal tage stilling til, om områdefornyelsesprogrammet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø har i perioden fra maj 2021 til november 2021 i samarbejde med rådgivende tegnestue Labland og en lokal styregruppe, udarbejdet områdefornyelsesprogram for Flauenskjold på baggrund af byens udpegning som fokusby i 2019. Områdefornyelsen vil stå på skuldrene af byens helhedsplan og bygge videre med planens visioner og ideer.

Formålet med udformningen af områdefornyelsesprogrammet har været at få de kommunale midler til at vokse ved statslig medfinansiering gennem Bolig- og Planstyrelsens initiativ om forhøjet refusion på 80 % i 2021 ved områdefornyelsesprojekter.

I områdefornyelsen har der været fokus på arbejdet med at styrke eksisterende mødesteder i både byen og naturen som knudepunkter for hverdagslivet, samt skabe forbindelse imellem disse.

Heraf kommer de tre indsatsområder: Fællesskab, Naturen, og Forbindelser, som hver indebærer projekter med fokus på fysisk omdannelse og forskønnelse af bymidten for at definere et bycentrum, styrke det rekreative rum ved Europasøen, samt skabe synlige forbindelser og referencer mellem byens mødesteder.

Der er udarbejdet et lovpligtigt områdefornyelsesprogram, der beskriver de indsatser, der ønskes gennemført. Områdefornyelsesprogrammet er udarbejdet i tæt samarbejde med en lokal styregruppe med repræsentanter fra flere af byens foreninger og almene borgere. Byens øvrige borgere har været inddraget ved et borgerarrangement den 1. oktober 2021 med oplæg og diskussion af det fortløbne materiale, samt ved inddragelse af lokale aktører ved en byvandring.

Områdefornyelsesprogrammet skal godkendes af Staten inden anlægsarbejde kan påbegyndes, herefter er der en tidsfrist på maksimalt 5 år for gennemførsel.

Områdefornyelsen omfatter et samlet budget på 2,5 mio. kr. hvoraf 20 % udgør kommunal egenfinansiering og 80 % udgør et statsligt bidrag.

Områdefornyelsens indsatser

I processen er der kommet frem at Flauenskjold står overfor udfordringer såsom:

 • Et udefineret og fragmenteret bycentrum
 • Manglende sammenbinding af byens knudepunkter og grønne områder
 • Et behov for en synlig identitet for byen

De udvalgte nedslag i områdefornyelsen er udarbejdet i tæt samarbejde med borgene, og består af 5 fysiske indsatser. Initiativerne er beskrevet og skitseret i vedlagte områdefornyelsesprogram.

 • Købmandspladsen, pladsdannelse ved byens købmand
 • Kulturpladsen, pladsdannelse ved Flauenskjold Kulturhus
 • Søtrappen, et rekreativt mødested ved Europasøen
 • Belysning ved søen, belysning af stiforbindelse ved Kristianshåbs Vej
 • Fællesskab og fuld fart frem i Flauenskjold, en videreudvikling af sammenhængen mellem skole og hal

Købmandspladsen

Købmanden danner i dag allerede ramme om det uformelle møde mellem de lokale og besøgende, når man handler lokalt. Købmanden skal iscenesættes som centralt mødested for byen, med en attraktiv samlingsplads, der kan danne ramme om den lokale puls, ophold og forskellige aktiviteter. Pladsen skal være med til at definere byens centrum ved et opholdsmøbel langs facaden, begrønning og en signatur markør med et mindre hus – et overdækket rum til ophold.

Kulturpladsen

I relation til Købmandspladsen vil en pladsdannelse ved Flauenskjold Kulturhus synliggøre og trække byens aktivitet ud til Ålborgvej, og sammen definere byens centrum. Et nyt byrum skal få bygningens aktiviteter inde og ude til at smelte sammen, og markere det som et livligt og samlende mødested, både til hverdag og fest. Et terassedæk med bænk skal trække bygningens aktiviteter udendørs, mens mindre huse vil fungere både som små lommer for ophold og leg, og være en identitetsskabende markør og genkendeligt element.

Søtrappen

Europasøen kan anses som byens rekreative hjerte, hvor naturen trækkes helt tæt på byen. En søtrappe skal forstærke området som et grønt og blåt mødested. Søtrappen skal møde vandet og indbyde til ophold og udflugter, og derved tiltrække flere til at opleve og opholde sig ved søens bred. Trappen skal være en ny attraktion ved søen og samtidig understøtte de allerede etablerede tiltag med shelters og bålhytte.

Belysning ved søen

Der ønskes at etablere parkbelysning på stien i forlængelse af Kristianshåbs Vej. Belysningen skal markere og skabe en tryg forbindelse langs søen for bløde trafikanter mellem byen og landdistriktet.

Fællesskab og fuld fart frem i Flauenskjold

Fællesskab og fuld fart frem i Flauenskjold startede som et skoleprojekt i helhedsplanen med ønsket om at motivere alle aldersgrupper til aktivitet og fællesskab i lokalområdet. I områdefornyelsen afsættes der midler til at videreudvikle initiativet og sammenkoble det med byens øvrige tiltag, her med fokus på forbindelsen og sammenhængen mellem skolen og fritidslivet ved byens hal og skaterrampe.

Budget

På baggrund af skitseringen af områdefornyelsens indsatser er der udarbejdet et overordnet budget og tidsplan for områdefornyelsen.

Delprojekt

Budget

Statslig

Kommune

Tidsplan - igangsætning

Programskrivning og projektledelse

220.000

176.000

44.000

2021-2022

Købmandspladsen

800.000

640.000

160.000

2022

Kulturpladsen

475.000

380.000

95.000

2022

Søtrappen

500.000

400.000

100.000

2023

Belysning ved søen

225.000

180.000

45.000

2022

Fællesskab og fuld fart på Flauenskjold

280.000

224.000

56.000

2023

I alt

2.500.000

2.000.000

500.000

For at kommunen kan få 80 % i refusion til områdefornyelsen fra staten, skal der være meddelt tilsagn senest den 31. december 2021.

Fagforvaltningen for Teknik- & Miljø foreslår, at Byrådet godkender områdefornyelsesprogrammet for udviklingsprojekter i Flauenskjold, med hjemtagning af statsmidler for områdefornyelse.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der er afsat 0,5 mio. kr. til områdefornyelse i Flauenskjold i budget 2021. Dette er jævnfør Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at omlægge fokusbyarbejdet til områdefornyelse på mødet den 12. april 2021.

Beløbet er frigivet.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 22. november 2021, pkt. 5:

Planlægger Maria Juul Pedersen kom til mødet og fremlagde sagen.

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 24:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


26. Status på landsbypedelordning, nytteindsats og spørgsmål om seniorjob


Resume

Sagsforløb: BE/TM/FK/ØK/BY

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedelordning i Brønderslev Kommune. Ordningen sameksisterer med nytteindsatsen for ledige borgere i Vej og Park. Begge ordninger vurderes at fungere godt. Antallet af seniorjobbere er faldet. Det har indflydelse på mængden af opgaver, landsbypedellerne kan tage ind.

Byrådet besluttede i 2016, at seniorjobbere i Brønderslev Kommune tilknyttes landsbypedelordningen. Beskæftigelsesudvalgsmedlem Klaus Klæstrup har foreslået, at seniorjobbere også tilknyttes ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Byrådet bedes tage status på landsbypedelordningen og nytteindsats til orientering og tage stilling til, om seniorjobbere også kan tilknyttes ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedelordning i Brønderslev Kommune efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.

Byrådet besluttede også i juni 2016, at nye seniorjobbere som udgangspunkt ansættes i regi af landsbypedelordningen, der foruden grønne og fysiske job også har administrative job i lokalhistoriske arkiver.

Landsbypedellerne sameksisterer med nytteindsatsen for ledige borgere i Brønderslev Kommune. De to ordninger deler lokaler og opgaver og har samme leder og en medarbejder tilknyttet. Derudover er to fleksjobbere ansat i landsbypedelordningen.

Status på landsbypedel

Landsbypedelordningen blev senest evalueret i august 2019. Landsbypedellerne oplever fortsat stor søgning på opgaver fra bl.a. foreninger og idrætsklubber. Landsbypedellerne oplever tilfredshed med det arbejde, der bliver udført. Nogle af de mest typiske opgaver er:

 • drift af lokalhistoriske arkiver
 • malearbejder
 • renovering af bord/bænk sæt
 • klipning og vedligehold af grønne arealer
 • hovedrengøring af klubhuse mv.

Landsbypedellerne har i 2020 og 2021 varetaget en ny opgave i relation til situationen med covid-19. De har etableret et værnemiddelslager og udbragt værnemidler til kommunens institutioner.

Landsbypedellerne har de seneste to år takket nej til flere opgaver, fordi antallet af seniorjobbere er faldet. I juni 2019 var 12 seniorjobbere tilknyttet landsbypedellerne. I juni 2021 gælder det 1. Det skyldes dels, at dagpengeperioden er blevet forlænget for ledige under corona-krisen, og dels at færre borgere er omfattet af efterlønsordningen.

Seniorjob er nemlig en ansættelse, som kommuner skal tilbyde borgere, hvis ret til dagpenge udløber indenfor 5 år fra efterlønsalderen. Det er en betingelse, at borgeren opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn, og borgeren som ledig fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Forlængelsen af dagpenge som følge af corona-krisen er nu ophørt, og det giver en tilgang på to nye seniorjobbere i landsbypedelordningen i august 2021. På længere sigt ses fortsat en nedadgående tendens i takt med, at færre er berettiget til efterløn. På landsplan forventes et fald fra 1.200 seniorjob i 2021 til 700 i 2024.

Der er i landsbypedel-ordningen plads til 15 borgere (seniorjob, praktik og nytteindsats). Derudover er der i nytteindsatsen for unge plads til 15 borgere. Perioden fra 2019 til 2021 har generelt været præget af fald i antallet af borgere. Det skyldes – foruden det faldende antal af seniorjob - corona-krisen, hvor landsbypedellerne og nytteindsatsen var ramt af nedlukninger i 2. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021.

Spørgsmål om seniorjob

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har rejst et forslag om, at seniorjobbere i Brønderslev Kommune ikke kun tilknyttes landsbypedel-ordningen, men også kan tilknyttes ældreområdet.

Seniorjobbere i Brønderslev Kommune ansættes som udgangspunkt i landsbypedel-ordningen. Der er enkelte undtagelser, hvor seniorjobbere pga. helbredsmæssige forhold ansættes i andre jobs.

Det er et krav, at et seniorjob etableres på overenskomstmæssige vilkår, og der skal være tale om arbejde med et reelt indhold. Kommunen fastsætter arbejdsområdet og det konkrete indhold af seniorjobbet. Borgeren har ikke krav på ansættelse indenfor bestemte områder, men kommunerne bør ved fastlæggelsen af jobbet tage udgangspunkt i borgerens forudsætninger og interesser.

I vedhæftede bilag ses forslag til arbejdsopgaver på ældreområdet for seniorjobbere. Klaus Klæstrup foreslår, at eventuel økonomi med ordningen afdækkes og eventuelt hentes indenfor ældreområdets budget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse gør opmærksom på, at hvis seniorjobbere tilknyttes andre områder, kan konsekvensen være en udhuling af landsbypedelordningen i betragtning af den lave volumen i seniorjobs.

Status på nytteindsats for unge

Vej og Park har siden april 2018 varetaget opgaven med nytteindsats for unge i Brønderslev Kommune, der søger offentlig forsørgelse i UngeCentret og vurderes uddannelsesparate.

Nytteindsatsen er et led i en "vend i døren"-tilgang i UngeCentret, som går ud på at motivere de unge til at tage et job, mens de venter på uddannelse, frem for at søge offentlig forsørgelse.

Hvis de unge ikke møder op hos Vej og Park, fratrækkes de i deres ydelse, medmindre fraværet er lovligt begrundet. Nogle unge vil ikke dukke op eller falder fra undervejs. Andre vil fortsat være på offentlig forsørgelse, når forløbet er slut, og UngeCentret målretter herefter indsatsen til den enkeltes behov.

Arbejdstiden for de unge i nyttejob er kl. 7.45 til 15.30 fra mandag til torsdag. Arbejdspladsen ligger i Dronninglund. For de unge i Brønderslev er der tilbud om transport kl. 7 om morgenen. Fredag er de unge henvist til at deltage i CV-workshop på UngeCentret.

167 unge har været i nytteindsats hos Vej og Park fra januar 2020 til juni 2021.

Et nytteindsatsforløb kan vare op til 13 uger. Intentionen er, at et forløb maksimalt skal vare 6 uger. I 2020 og 2021 har et forløb hos Vej og Park i gennemsnit varet 5,8 uger, hvilket vurderes tilfredsstillende i forhold til målet om, at der ikke skal være tale om en langvarig indsats.

UngeCentret oplever, at samarbejdet med Vej og Park fungerer godt. Der er tæt kontakt mellem rådgivere og medarbejderen hos Vej og Park, og der er løbende dialog om tilgangen til de unge. Tilbagemeldingerne fra Vej og Park bruges i tilrettelæggelsen af den videre indsats for den enkelte unge.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager status på landsbypedelordningen og nytteindsats til orientering og tager stilling til, om seniorjobbere også skal tilknyttes ældreområdet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 18. august 2021, pkt. 7:

Udsættes til næste møde.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 15. september 2021, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Flertallet indstiller, at seniorjobbere ikke nødvendigvis skal ansættes i Landsbypedelordningen, men kan tilknyttes andre områder.

Eskild Sloth Andersen tager forbehold.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 28. september 2021, pkt. 12:

Det indstilles, at seniorjobberne ikke nødvendigvis skal ansættes i Landsbypedelordningen, men kan tilknyttes andre områder.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 4. november 2021, pkt. 4:

Orienteringen taget til efterretning. Det indstilles, at seniorjobberne skal kunne tilknyttes andre områder.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 4. november 2021, pkt. 4:

Orienteringen taget til efterretning. Det indstilles, at seniorjobberne skal kunne tilknyttes andre områder.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 11:

Inden stillingtagen sendes sagen til udtalelse i Ældreomsorgsudvalget.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 1. december 2021, pkt. 12:

Til efterretning.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 25:

Indstilles taget til efterretning.

Det indstilles at der ikke for nærværende ændres i tilknytningen.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tilknytning ændres ikke.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


27. Beskæftigelsesplan 2022


Resume

Sagsforløb: BE/BY

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2022. Planen indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen det kommende år.

Planen har været sendt i høring, og der har været afholdt et fælles temamøde om beskæftigelsesplanen i november 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til beskæftigelsesplan 2022 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder. Med afsæt i de udmeldte ministermål samt de lokalt fastsatte strategier, har Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejdet en Beskæftigelsesplan for 2022.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har på et fællesmøde den 3. november 2021 drøftet første udkast af beskæftigelsesplanen med Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF), Handicaprådet og Integrationsrådet. Første udkast har desuden været fremsendt i høring med svarfrist den 17. november 2021.

Med afsæt i de fremsatte bemærkninger på fællesmødet den 3. november 2021 og et indkommet høringssvar fra FH Brønderslevs medlemmer af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum har Fagforvaltningen for Beskæftigelse justeret beskæftigelsesplanen og fremsender nu 2. udkast. Høringssvaret og Job- og UngeCentrets bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 5 mål for 2022. De er alle videreført fra 2021:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har udvalgt 4 mål, som danner rammen for Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2022:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

En værdig sagsbehandling handler ifølge beskæftigelsesministeren om, at de borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, skal have en modtagelse og indsats i jobcentrene, som er meningsfuld og tilrettelagt efter den enkeltes behov.

Job- og UngeCentret vil i 2022 færdiggøre en kvalitativ borgerundersøgelse for borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse med henblik på at undersøge, hvordan Brønderslev Kommunes beskæftigelsesindsats opleves fra borgernes perspektiv. På baggrund af resultaterne deraf vil Job- og UngeCentret implementere udvalgte tiltag for at forbedre indsatsen.

2. Flere ledige skal opkvalificeres, og virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft

Der er gang i arbejdsmarkedet, og flere virksomheder melder om vanskeligheder ved at rekruttere den rette og kvalificerede arbejdskraft. Samtidig er der fortsat ledige og høj langtidsledighed, hvilket skaber et paradoksproblem. En gruppe ledige matcher ikke umiddelbart virksomhedernes efterspørgsel, og derfor Job- og UngeCentret vil i 2022 fortsætte arbejdet med at motivere ledige til opkvalificering og sikre en tæt og løbende dialog med de lokale virksomheder.

3. Flere unge skal i job og uddannelse (lokalt mål)

Antallet af unge på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune er på et historisk lavt niveau. UngeCentret vil i 2022 fastholde fokus på hurtigt at få de unge i job og skærpe indsatsen for de forsikrede ledige under 30 år med henblik på match til job, hvor der er efterspørgsel.

UngeCentret vil også have fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde aktivt med målet om at motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. I forhold til de udsatte unge vil UngeCentret have fokus på en forebyggende og tværfaglig indsats fra det 15. år. og have fokus på at understøtte den sociale indsats til de unge med et tydeligt job- og uddannelsesfokus.

Alle indsatsområder i UngeCentret arbejder efter samme mål om, at de unge mellem 15 og 30 år skal i job og uddannelse. Det gælder også ungefamilieområdet og psykiatri- og handicapområdet. Der vil på disse områder være øget fokus på progression og egenmestring hos de unge i 2022.

4. Flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet (lokalt mål)

Brønderslev Kommune vedtog i 2019 en investeringsstrategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, som varer til udgangen af 2022. Målet med strategien er at nedbringe antallet af borgere i strategiens målgruppe, som omfatter aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere samt borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse. Vejen til at nå strategiens mål består af en jobrettet og håndholdt indsats, herunder flere samtaler med borgerne og øget brug af virksomhedsrettede indsatser, som er nogle af de redskaber i beskæftigelsesindsatsen, der har en dokumenteret effekt i forhold til at hjælpe ledige borgere i job.

Øvrige fokusområder

Med afsæt i ministerens mål vil Job- og UngeCentret foruden de ovennævnte mål have særligt fokus på følgende områder i 2022:

 • Indsats for flygtninge og familiesammenførte

Job- og UngeCentret vil arbejde målrettet med at etablere lønnede timer, hvorigennem flygtninge kan opbygge kvalifikationer og netværk på arbejdsmarkedet til at opnå fuldtidsjobs. I lighed med andre målgrupper i Job- og UngeCentret vil der også være fokus på opkvalificering.

 • Indsats for borgere med handicap

Job- og UngeCentret vil i 2022 arbejde videre med at udbrede viden om de handicapkompenserende ordninger både internt i Job- og UngeCentret og i virksomhederne, da der vurderes at være et potentiale for, at flere arbejdspladser kan ansætte borgere med handicap. Job- og UngeCentret vurderer, at der især er et potentiale i forhold til mulighederne for personlig assistance.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender beskæftigelsesplanen for 2022.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 8. december 2021, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


28. Vision for kulturområdet Hedelund


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Styregruppen for Ny Hedelund har behandlet et forslag til Vision for Kulturområdet Hedelund og anbefaler Byrådet, at der arbejdes videre ud fra dette forslag.

Sagsfremstilling

Byrådet i Brønderslev Kommune besluttede på mødet den 28. april 2021, at Ny Hedelund skal placeres i tilknytning til P. N. Beslag. Formålet hermed var, at Ny Hedelund skulle tænkes ind i en ny kontekst. P.N. Beslag var i gang med at blive omdannet til et kulturcenter med museum, biograf, teater og fritidsforeninger, og Ny Hedelund skulle placeres, så størst mulig synergi og samarbejde udvikles og opnås.

Styregruppen for ny Hedelund har efterfølgende arbejdet videre på at udmønte Byrådets beslutning.

For det første er der igangsat et planarbejde i forhold til at få udarbejdet en ny lokalplan for området. Lokalplanen blev igangsat 16. juni 2021 af Økonomiudvalget. Lokalplanen har til formål at skabe et planmæssigt grundlag for fremtidig produktionsvirksomhed samt kultur- og fritidsformål så som museumsvirksomhed, teater, foreningslokaler og restauration. Lokalplanen udarbejdes som et samarbejde mellem de 4 bygherrer i området: P.N beslag, Museum for Forsyning og Bæredygtighed, Fonden Fabrikken og Brønderslev Kommune. Der arbejdes på, at udkast til lokalplan er klar til politisk behandling i starten af 2022. Lokalplanen vil blandt andet adressere forhold som støj, bevaringsværdige bygninger, vejadgang og parkering i forhold til den fremtidige byomdannelse i området.

For det andet har forvaltningen i samarbejde med MOSS og BAS/Fonden Fabrikken arbejdet på en beskrivelse af en fælles vision for det nye kulturområde Hedelund. Visionen er vedlagt som bilag. Den skal danne grundlag for en fornyet dialog med centrale fonde med henblik på at opnå støtte til projektet.

Styregruppen for Ny Hedelund behandlede forslaget til Vision for Kulturområdet Hedelund på et møde den 2. december 2021, og her var der enighed om at anbefale Byrådet, at der arbejdes videre ud fra denne vision.

Såfremt Byrådet godkender visionen, vil styregruppen igangsætte en dialog med de centrale fonde og vil i samarbejde med MOSS og Fonden Fabrikken/BAS udarbejde forslag til en fremadrettet organisering af arbejdet.

Styregruppen anbefaler:

 • at Byrådet godkender at dokumentet Vision for Kulturområdet Hedelund danner retning for projektet og for den videre dialog med fonde
 • at den eksisterende styregruppe fortsætter med arbejdet i forhold til dialog med fonde og sammensætning af den fremtidige organisering i samarbejde med MOSS og BAS
Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 3:

Styregruppens anbefalinger indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


29. Godkendelse af Kulturpolitikken efter høring


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Endelig godkendelse af en ny kulturpolitik for Brønderslev Kommune efter afsluttet høringsperiode.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 16. januar 2020 at sætte en revidering af Kulturpolitikken i gang.

I forbindelse med processen blev der udarbejdet et kommissorium, som skulle danne rammen for arbejdet om den fremtidige kulturpolitik.

I kommissoriet står der blandt andet, at den nye kulturpolitik for Brønderslev Kommune skal forholde sig til kommunens overordnede vision:

I Brønderslev Kommune er vi tæt på det meste – i midten af Vendsyssel - med en direkte linje til beslutninger, forvaltning og det frivillige fællesskab. Her ser vi muligheder frem for begrænsninger, når vi sammen udvikler de kommunale tilbud, erhvervslivet, foreninger, vores landskab og lokalsamfund. Vi fastholder og tiltrækker nye borgere ved at skabe rammerne for det gode hverdagsliv igennem hele livet.

For at leve op til visionen blev det i kommissoriet beskrevet, at processen omkring en ny kulturpolitik ville tage udgangspunkt i 4 borgermøder fordelt på 4 forskellige byer. Ved de afholdte borgermøder deltog over 100 forskellige foreninger, aktører, frivillige, ildsjæle og borgere med det formål at bidrage til indholdet i forslaget til en ny kulturpolitik for Brønderslev Kommune.

Den 9. september 2021 godkendte Fritids- og Kulturudvalget et høringsudkast af en ny kulturpolitik for Brønderslev Kommune.

Ved høringsfristens udløb den 10. november var der modtaget to høringssvar fra henholdsvis Åsen Teater og Lene Hansen, medlem af Byrådet.

Åsen Teater beskriver i deres høringssvar, at de i udkastet til den nye kulturpolitik, mangler indehold omkring, hvad Brønderslev Kommune vil med et professionelt teater som Åsen, og med den del af kulturen som de repræsenterer.

Lene Hansen gør i sit høringssvar opmærksom på, at Brønderslev Kommune tidligere har haft som et vigtigt formål at udbrede kendskabet til den nordiske kultur, herunder at arbejde for at udbrede kendskabet til de nordiske sprog. Kommunen har blandt andet tidligere deltaget i et venskabsbysamarbejde, der omfatter udveksling af besøg fra eksempelvis sports - og kulturlivet. Lene Hansen opfordrer til, at dette aspekt tages med i den nye kulturpolitik for at sikre, at Brønderslev Kommune fortsat har dette som formål.

Fagforvaltningen har ikke ændret i kulturpolitikken på baggrund af de indkomne høringssvar.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget;

 • drøfter de indkomne høringssvar
 • indstiller til Byrådet, at den nye kulturpolitik godkendes
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 25. november 2021, pkt. 3:

Kulturpolitikken indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen fraværende

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 26:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


30. Omorganisering af specialområdet i folkeskolen


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag om to retningsbestemmende beslutninger i forhold til omorganisering af specialområdet og to konkrete beslutninger vedrørende placeringen af de nuværende K-klasser i Klokkerholm og en udvidelse til 9. klasse på Specialcenter Nord (Heldagsskolen).

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har på møder i 2019 fået fremlagt analysearbejde og et forslag til en udviklingsplan for de 12 skoleanlæg i Brønderslev Kommune udført af arkitektfirmaet NERD Architects. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i eksisterende forhold og kommer med forslag til ændringer og tiltag med afsæt i den pædagogiske praksis og generelle vurderinger af læringsmiljøerne.

Der er i udviklingsplanen oplæg til forskellige scenarier og prioriteringer. Alle scenarier rummer forslag til investeringer ud fra nedenstående tre fokusområder.

 1. Modernisering, kapacitet og sammenhæng ved klasselokaler og fællesområder
 2. Modernisering og sikring af kapacitet til faglokaler
 3. Modernisering af specialtilbud

I forhold til fokusområde 3 - modernisering af specialtilbud - har Børne- og Skoleudvalget tidligere besluttet følgende opmærksomhedspunkter:

 • Heldagsskolen skal flyttes
 • K-klasserne skal ud af pavillonerne
 • Specialklasserne skal tilknyttes almenområdet på hensigtsmæssig måde
 • Strategi for inklusion på skoleområdet

Arbejdet med fokusområdet vedrørende modernisering af specialtilbud har indebåret en omfattende dialogproces i foråret 2021 med skolebestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer, forældre og ledere på skoleområdet. Dialogprocessen udmundede i en række anbefalinger til at indfri i alt 6 mål med en omorganisering af specialområdet.

Målene for omorganiseringen af specialområdet er følgende:

 1. At mindske forskellen mellem almen- og specialområdet
 2. At eleverne går i skole i nærmiljøet og har større mulighed for at danne relationer i fritiden
 3. At understøtte overgangen til en ungdomsuddannelse og mindske frafaldsprocenten
 4. At flere elever går op til folkeskolens afgangsprøve
 5. At udvikling i fællesskab bliver det bærende element med plads til diversitet
 6. At kapacitetsopbygge og hjemtage visiterede elever fra andre kommuner

Det fremgår af bilaget "Omorganisering af specialområdet. opsamling på dialogproces foråret 2021", at der er en række modsatrettede anbefalinger og dermed nogle indbyggede dilemmaer i forhold til at kunne tilvejebringe en endelig konklusion på placeringen af K-klasserne og omorganiseringen af specialområdet.

Børne- og Skoleudvalget besluttede derfor den 7. september 2021 en opfølgningsproces, som indebærer, at en ekstern konsulent skulle belyse sammenhængen mellem økonomi, procedure, pædagogik, samt forslag til placering i forhold til K-klasserne og de øvrige specialtilbud. Procesplanen er vedlagt som bilag.

På baggrund af dialogprocessen med bestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer, Børne- og familieområdet samt skoleområdet har den eksterne konsulent fra Komponent, Kommunernes Videnscenter fremlagt resultatet af belysningen af sammenhængen mellem økonomi, procedure, pædagogik og placering af K-klasserne og de øvrige specialtilbud på høringsmøder den 25. og 26. november.

På høringsmøderne gennemgik Komponent analyser og konsekvensvurderinger af en mulig omorganisering af specialområdet. Der er fremlagt forslag til to retningsbestemmende beslutninger (1 og 2) og to konkrete beslutninger (3 og 4):

 1. Oprettelse af specialcentre
  - Højt specialiserede tilbud for elever med særlige læringsbehov
  - Målrettede tilbud (mindre spænd på målgruppe)
  - Arbejde med livsduelighed for elever med behov for hjælp i hele livet
 2. Oprettelse af kompetencecentre i almen
  - Støtte eleverne i deres læringsbehov i almen klassemiljøet
  - Fleksibel tilrettelæggelse af læringsmiljø
  - Målrettet både børnegrupper og børn med støttebehov
  - Videnscenter med specialkompetencer, der bl.a. kan give vejledning og støtte til lærere i almen
 3. Placering af specialcenter i Hjallerup Distrikt (herunder K-klasser)
 4. Udvidelse af sporene til 9. klasse på specialcenter i Distrikt Nord (Heldagsskolen)

Forslagene er yderligere beskrevet i vedlagt Powerpoint præsentation, udarbejdet af Komponent i samarbejde med Fagforvaltningen for Børn og Kultur.

Bestyrelser, MED-udvalg, faglige organisationer, Børne- og familieområdet samt skoleområdet, Handicaprådet har på høringsmøderne afgivet et høringssvar. Høringssvarene er opsamlet i et vedlagt bilag. Høringssvarene i sin helhed giver udtryk for en opbakning til retningerne, men rejser en opmærksomhed på den økonomiske ramme.

Byrådet skal på baggrund af høringssvarene tage stilling til forslag om de to retningsbestemmende beslutninger i forhold til omorganisering af specialområdet og de to konkrete beslutninger vedrørende placeringen af de nuværende K-klasser i Klokkerholm og en udvidelse til 9. klasse på Specialcenter Nord (Heldagsskolen).

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet:

 1. Godkender oprettelse af specialcentre, jævnfør fremlagt forslag
 2. Godkender oprettelse af kompetencecentre i almen, jævnfør fremlagt forslag
 3. Tager stilling til om specialcenter i Hjallerup Distrikt skal flyttes til Hjallerup Skole eller bibeholdes på Klokkerholm Skole
 4. Tager stilling til, om fagforvaltningen skal undersøge om der indenfor den økonomiske ramme kan udvides med 8. og 9. klasse i Heldagsskolens tilbud
Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 7. december 2021, pkt. 3:

Børne- og Skoleudvalget indstiller:

 • at oprettelsen af specialcentrene godkendes
 • at oprettelsen af kompetencecentrene godkendes
 • at specialcentret i Hjallerup placeres på Klokkerholm Skole
 • at fagforvaltningen undersøger de økonomiske konsekvenser hvis Heldagsskolens tilbud udvides med 8. og 9. klasse

Lars Bisgaard Andreasen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


31. Ressourcetildelingsmodel - Folkeskoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til forslag til justeret ressourcetildelingsmodel på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 7. september 2021 en række principper for en justeret ressourcetildelingsmodel på skoleområdet.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fagforvaltningen for Børn og Kultur, Økonomiafdelingen, Midtvendsyssel Lærerkreds, Skolelederforeningen samt to skoledistriktsledere har med udgangspunkt i disse principper arbejdet på en justeret ressourcetildelingsmodel. Udgangspunktet for arbejdsgruppen har været at gøre ressourcetildelingen mere simpel og gennemsigtig.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en række anbefalinger til justeringer af den nuværende ressourcetildelingsmodel, hvor ambitionen har været at nedbringe antallet af puljer og overskueliggøre tildelingen på almenområdet. Det har konkret udmøntet sig i 6 hovedområder med få og enkle fordelingsparametre med henblik på at skabe en gennemsigtig tildeling og mulighed for politisk prioritering og opfølgning.

Det var arbejdsgruppens ambition at lave en justeret tildeling til specialområdet. Men på grund af den igangværende proces omkring omorganiseringen af specialområdet foreslår arbejdsgruppen, at en justeret tildeling til specialområdet afventer politisk stillingtagen.

Vedlagt er arbejdsgruppens forslag til den justerede ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Hovedelementerne i den justerede model skitseres nedenstående:

Forslag om opdeling af ressourcetildelingen i 6 puljer:

 • Undervisning – kerneopgaven
 • Læringsunderstøttende aktiviteter
 • Ledelse og administration
 • Drift
 • SFO
 • Specialområdet

Forslag til fordelingsparametre under hver pulje:

Undervisning – kerneopgaven:

 • Der tildeles ressourcer svarende til én lærer eller pædagog (understøttende undervisning) i alle klasser på baggrund af folkeskolelovens vejledende timetal til fagopdelt og understøttende undervisning
 • Beregningsgrundlaget tager udgangspunkt i at en lærer kan undervise 745 timer og en pædagog 1.019 timer årligt

Læringsunderstøttende aktiviteter:

 • Tidligere politisk besluttede puljer samles under én overskrift ’’Læringsunderstøttende aktiviteter’’ for at overskueliggøre tildelingen
 • Der tilføres 12,1 mio. kr. fra den nuværende ’’klasse- og elevtakstpulje’’ til vikarer, læringsunderstøttende aktiviteter og særlige tillægsbevillinger
 • Tildelingen sker på baggrund af elevtallet i distrikterne med undtagelse af midler til enkeltintegration og Dansk som Andetsprog, hvor tildelingen er direkte til de elever, som har et behov
 • Tildelingen til elever med Dansk som Andetsprog er 20.000 kr. pr. elev
 • 3,4 mio. kr. af puljen til læringsunderstøttende aktiviteter er øremærket til 2-medarbejder ordningen jf. budget 2022

Ledelse og administration:

 • Der tildeles en skoledistriktsleder pr. distrikt
 • Ledelsestiden for almen og special samles under én tildeling til distrikterne
 • Der tildeles en halv stilling pr. matrikel og øvrige ressourcer tildeles ud fra antal afdelinger og medarbejdere
 • Der tildeles sekretærbistand på baggrund af antal medarbejdere

Drift:

 • Der tildeles på baggrund af elevtal
 • Tildelingen til undervisningsudgifter fordeles til indskoling (1.300 kr.), mellemtrin (1.800 kr.) og udskoling (1.900 kr.) på baggrund af undervisningstimetallet
 • Der tildeles 1.000 kr. pr. 6. klasses elev til lejrskole

SFO:

 • Der foreslås samme tildelingskriterier som i den nuværende tildelingsmodel

Regulering af budgetter:

Arbejdsgruppen foreslår følgende til reguleringen af budgettet:

 • Der reguleres mellem skoleområdet (301) og kommunekassen på baggrund af antal klasser 1. april

Budgetbeslutning om samlæsning:

Med budget 2022 besluttede Byrådet, at der skal samlæses på skoler, hvis det er pædagogisk og fagligt forsvarligt.

Arbejdsgruppen har derfor følgende forslag til kriterier for samlæsning på skoler:

 1. Samlæsning kan ske, hvis to efterfølgende klasser har et elevantal på under 26 elever i indskolingen og 28 elever på mellemtrinnet
 2. Der skal foretages en konkret vurdering af lærernes linjefagskompetencer på skolen
 3. Der skal foretages en vurdering på baggrund af det samlede pædagogiske grundlag

På Børne- og Skoleudvalgsmødet i februar 2022 skal udvalget træffe endelig beslutning omkring udmøntningen af budgetbeslutningen vedrørende samlæsning.

Budgetbeslutning om to-medarbejderordning:

 • Arbejdsgruppen foreslår, at budgetbeslutningen omkring to-medarbejderordningen (3,4 mio. kr.) bliver en del af puljen ’’Læringsunderstøttende aktiviteter’’.

Fagforvaltningen har i samarbejde med Økonomi udarbejdet konsekvensberegninger af en gennemførelse af arbejdsgruppens forslag til en justeret ressourcetildelingsmodel. Den justerede ressourcetildelingsmodel giver ikke store ændringer i forhold til skoledistrikternes nuværende samlede tildeling.

Der redegøres nærmere for den justerede ressourcetildelingsmodel og konsekvensberegningerne i vedlagte bilag.

Ressourcetildelingsmodellen har været i høring hos skoledistriktsbestyrelser, med-udvalg og de faglige organisationer. Høringssvarene er vedlagt og i nedenstående tabel er hovedindholdet af høringssvarene opsummeret.

Opsummering af høringssvar

Emne

Høringssvar

Fagforvaltningens bemærkninger

Tydelig og gennemsigtig tildeling

Flere høringsparter ser positivt på forslaget om en justeret ressourcetildelingsmodel, som er mere gennemsigtig

Fagforvaltningen er enige i høringsparternes bemærkninger om øget gennemsigtighed med modellen.

Socioøkonomi

Skoledistrikt Syd og Midtvendsyssel Lærerkreds påpeger, at der kan være store forskelle på elevernes socioøkonomiske baggrund – og de ønsker derfor at en tildelingsmodel tager højde for det.

Det har i processen omkring en justeret ressourcetildelingsmodel været drøftet om socioøkonomi skulle indgå i modellen. Konklusionen blev, at inddragelse af socioøkonomi ville bevirke, at der ikke udelukkende var tale om en justering af ressourcetildelingsmodellen.

Samlæsning

Høringsparterne gør opmærksom på, at en budgetbeslutning om øget samlæsning ikke kan lade sig gøre i praksis.

Fagforvaltningen gør opmærksom på, at budgetbeslutningen om øget samlæsning ikke er del af høringen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender forslaget til justeret ressourcetildelingsmodel for skoleområdet samt den foreslåede udmøntning af budgetbeslutningerne.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 7. december 2021, pkt. 4:

Det skal tydeliggøres i sagsfremstillingen, at de 3,4 mio. kr. i læringsaktiviteter er øremærket til 2-medarbejder ordningen jf. budget 2022. Den justerede ressourcetildelingsmodel for skoleområdet indstilles godkendt.

Lars Bisgaard Andreasen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. december 2021, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen opfordrer til at indtænke socioøkonomiske forhold og ledelsestiden i fremtidige justeringer af modellen.

Der opfordres til at evaluere modellen efter et år.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Lene Hansen opfordrer til at indtænke socioøkonomiske forhold og ledelsestiden i fremtidige justeringer af modellen.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


32. Ombygning af Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet forelægges revideret materiale for nyt udbud af Margrethelund til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. april 2020 udbud af ombygning af Margrethelund. Licitationsresultatet for Margrethelund medførte i maj 2021 en overskridelse af budgettet på 22,5 mio. kr., som afspejlede den generelle prisstigning i byggesektoren. Prisstigningen betød, at budgettet ikke kunne holdes indenfor rammen. Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2021 at aflyse licitationen, og at udskyde en fornyet licitationen til første del af 2022.

Det oprindelige projekt er siden blevet gennemgået for at finde besparelser, uden at påvirke kvaliteten af tilbuddet på Margrethelund og arbejdsmiljøet. Resultatet er en gennemgribende ændring af projektet, som stadig er tro mod de oprindelige hensigter og ønsker. Ændringerne af projektet betyder en ny fordeling af serviceareal og boligareal, ligesom demensboligerne nu foreslås ombygget således, at 3 eksisterende boliger ombygges til 2 boliger. Det samlede antal boliger reduceres samtidig fra 81 til 77 boliger. Hertil kommer de 20 boliger, som blev tilbygget i 2008. Efter ombygningen vil det alene være aflastningsboligerne, som fastholdes i deres nuværende størrelse.

Der er planlagt et fælleshus i de samme arealer, som tidligere var udlagt til fællesskabog samling på tværs af Margrethelund. Ændringen betyder, at arealerne nu er låneberettigede, og anlægsrammen kan derfor hæves. I det tidligere projekt var inventar en del af budgettet. Det forudsættes nu, at der optages inventarlån, som tilbagebetales over huslejen. Derudover er der lavet en aftale med IT-afdelingen om medfinansiering af IT og installationer vedrørende DECT telefoni fra den centrale IT-pulje.

Strategien for udbud er ændret. Ønsket om totalentreprenør fastholdes, men udbudsformen ændres til udbud efter forhandling. Hensigten er at få en tættere dialog med de bydende og dermed reducere entreprenørernes hensættelser til uforudsete udgifter. Tildelingskriteriet anbefales som bedste forhold mellem pris og kvalitet, med fokus på a) pris, b) indretning af vinterhave og c) kvalitet af tekniske installationer. Hver tilbudsgiver, som vil afgive tilbud, skal præsentere deres projekt. Dette for at give størst mulighed for indflydelse og medbestemmelse på de viste projekter.

Som prisniveauet ser ud lige pt., så er der en formodning om, at priserne vil falde med tiden. Der er dog vanskeligt at vurdere, hvornår et prisfald vil slå igennem.

Alle tiltag, dvs. forhøjelse af lånerammen, ændringer i lånemuligheder for inventar og IT samt ændret udbudsform, har alle til hensigt at reducere den tidligere merudgift på 22,5 mio. kr. mest muligt. Det foreslås, at det ændrede projekt udbydes i den første del af 2022.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender det reviderede projekt, og at dette udbydes som udbud efter forhandling i første del af 2022.

Indstilling

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 1. december 2021, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Klaus Klæstrup var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 28:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


33. Beredskabsplan 2018-2021 for uventede større hændelser


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Brønderslev kommune skal minimum hver byrådsperiode godkende en beredskabsplan som kan sættes i kraft når der opstår større og uventede hændelser, der skal håndteres inden for eksisterende organisation og i samarbejde med Beredskabet for Nordjylland / Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsplanen for 2018-2021 er aldrig formelt blevet godkendt politisk, hvilket er kravet fra Beredskabsstyrelsen.

Byrådet skal godkende planen for 2018-2021

Sagsfremstilling

Brønderslev kommune skal minimum hver byrådsperiode godkende en beredskabsplan som kan sættes i kraft når der opstår større og uventede hændelser, der skal håndteres inden for eksisterende organisation og i samarbejde med Beredskabet for Nordjylland / Beredskabsstyrelsen. Den politiske godkendelse i minimum hver periode er fæstet i Beredskabslovens § 25.

Beredskabsplanen for 2018-2021 er aldrig formelt blevet godkendt politisk, hvilket er kravet fra Beredskabsstyrelsen.

Brønderslev Kommune har arbejdet efter planen fra 2014-2017 i den efterfølgende periode 2018-2021. Beredskabsplanen for 2018-2021 er vedlagt som bilag til dagsordenen. I forhold til planen 2014-2017 er der ændret en enkelt mailadresse.

Forvaltningen bemærker, at grunden til at det først er nu, at Beredskabsplanen bliver politisk behandlet skyldes, at det har været uafklaret, hvor arbejdet med Beredskabsplanen er placeret og hvor ressourcerne til arbejdet har kunnet findes. I den forbindelse kan forvaltningen oplyse, at arbejdet nu er placeret i Sekretariatet, stabsforvaltningen.

Videre bemærker Forvaltningen, at Byrådet skal forvente at godkende en Beredskabsplan for 2022-2025 i 1. halvår af 2022. Det begrundes med Beredskabslovens § 25, hvor af det fremgår, at der minimum skal godkendes en Beredskabsplan i hver byrådsperiode. Arbejdet med den nye Beredskabsplan er sat i gang. Den nye plan bliver opdateret i forhold til organisationen Brønderslev Kommune og i forhold til mulighederne inden for digitaliseringen som er ændret siden 2014, og i forhold til risikoen for pandemier, klimasikring med mere.

Staben foreslår, at Byrådet godkender planen for 2017-2021.

Personale

Ingen

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 29:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


34. Sammensætning af Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: BY

I byrådsperioden 2018-2021 har Byrådet udpeget i alt 5 politikere som henholdsvis kommer fra Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Byrådet har d. 27.oktober 2021 under pkt. 10 "Ændringer i styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune" besluttet, at der udpeges 1 byrådsmedlem til Handicaprådet.

Handicaprådet har behandlet denne ændring, og har peget på, at det synes at repræsentationen bliver for smal

Byrådet anmodes om på ny at drøfte sammensætningen af Handicaprådet i perioden 2022-2025.

Sagsfremstilling

I byrådsperioden 2018-2021 har Byrådet udpeget i alt 5 politikere som henholdsvis kommer fra Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til Handicaprådet.

Byrådet har d. 27.oktober 2021 under pkt. 10 "Ændringer i styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune" besluttet, at der udpeges 1 byrådsmedlem til Handicaprådet.

Byrådet skal i alt udpege 5 medlemmer og 5 personlige stedfortrædere for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald. Danske Handicaporganisationer udpeger i alt 4 medlemmer og brugerrådet for socialpsykiatrien udpeger 1 medlem. Sagen har efterfølgende været til høring i Handicaprådet den 9. november. Handicaprådets anbefalinger fremgår af vedhæftede bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af Handicaprådets behandling af den fremtidige sammensætning af Handicaprådet opstillet 4 modeller for, hvordan Byrådet kan udpege medlemmer til Handicaprådet i perioden 2022-2025. Handicaprådet har peget på, at der bør være en bred repræsentation i Handicaprådet i perioden 2022-2025. Fagforvaltningen anbefaler, at de administrative repræsentanter udpeges blandt ledere på niveau 3 eller 4 for dels at sikre relevant ledelsesmandat og dels sikre den fornødne faglige indsigt.

Model


Model 1

Model 2a

Model 2b

Model 3

1. Byrådsmedlem

Social og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

2. Byrådsmedlem

Ældreomsorgsudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Repræsentant fra selvejende institutioner eller private leverandører


X

Administration - Teknik og Miljø

X

X

X

X

Administration - Børn og Skole

X

X

X

X

Administration - Beskæftigelse/UngeCenter

X

X

X

Administration - Fritid og Kultur

X

X

Model 1:

Byrådsmedlemmet kan udpeges af og blandt medlemmerne af Social- og Sundhedsudvalget, da Handicaprådet traditionelt behandler en del sager fra dette udvalg. Der udpeges et medlem til at repræsentere de selvejende institutioner og private leverandører. Ved at udpege et medlem fra privatområdet er der et kommunalt fagforvaltningsområde, som fremadrettet ikke vil være repræsenteret i rådet. De øvrige tre medlemmer kan udpeges således, at de bredt dækker de 4 kommunale forvaltningsområder beskæftigelse, børn og skole inkl. ungecenteret, fritid og kultur samt teknik og miljø. DH-medlemmerne af Handicaprådet har anbefalet, at der er en administrativ repræsentant i Handicaprådet fra Teknik- og Miljøområdet.

Model 2a:

Byrådet udpeger politiske repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget. Der er i 2020 udarbejdet en ny socialpolitik i Brønderslev Kommune, som erstatter den tidligere handicappolitik, og beskæftigelse indgår som et væsentligt fokusområde. Politisk udpegning fra disse to områder vil dermed give socialpolitikken en godt afsæt. De øvrige tre medlemmer kan udpeges blandt administrationen, således at de dækker: Børn og Skole inkl. UngeCentret, Fritid og Kultur samt Teknik og Miljø. DH-medlemmerne af Handicaprådet har anbefalet, at der er en administrativ repræsentant i Handicaprådet fra Teknik- og Miljøområdet.

Model 2b:

Byrådet udpeger politiske repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Der er i 2020 udarbejdet en ny socialpolitik i Brønderslev Kommune, som erstatter den tidligere handicappolitik, og beskæftigelse indgår som et væsentligt fokusområde. Politisk udpegning fra disse to områder vil dermed give socialpolitikken en godt afsæt. De øvrige tre medlemmer kan udpeges blandt administrationen, således at de dækker: Børn og Skole inkl. UngeCentret, Fritid og Kultur samt Teknik og Miljø. DH-medlemmerne af Handicaprådet har anbefalet, at der er en administrativ repræsentant i Handicaprådet fra Teknik- og Miljøområdet.

Model 3:

Byrådet udpeger:

 • 1 byrådsmedlem
 • 4 repræsentanter fra administrationen

Byrådet udpeger et medlem fra Social- og Sundhedsudvalget til Handicaprådet. Der udpeges 4 administrative repræsentanter som henholdsvis kommer fra Teknik- og Miljøområdet, Børne- og Skoleområdet inkl. UngeCentret, Fritids- og Kulturområdet og Beskæftigelses- og Uddannelsesområdet til Handicaprådet.

Direktionen anbefaler model 2b, alternativt model 3

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet beslutter sammensætningen af Handicaprådet 2022-2025.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 30:

Model 2b indstilles.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


35. Nedlæggelse af Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR/BY

Byrådet har i møde den 27. oktober 2021 besluttet at nedlægge Integrationsrådet med virkning fra 1. januar 2022.

Integrationsrådet fremsender bemærkninger til Byrådets beslutning.

Byrådet skal tage stilling til om tidligere beslutning skal fastholdes

Sagsfremstilling

Byrådet har i møde den 27. oktober 2021 besluttet at nedlægge Integrationsrådet med virkning fra 1. januar 2022.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler på baggrund af en undersøgelse af integrationsrådene i 2017, at byrådene skal tage aktivt at tage stilling, om kommunen skal have et integrationsråd. De peger gennem undersøgelsen også på, at integrationsrådene især er relevante for kommuner med større etniske minoritetsgrupper eller udfordringer med integration.

44 kommuner har ifølge en opgørelse fra 2019 et integrationsråd. Kommunen har ikke pligt til at nedsætte et Integrationsråd.

Der modtages i disse år et meget begrænset antal nye flygtninge. Ligeledes sker der en lovmæssig ensretning i den beskæftigelsesrettede indsats for etniske danskere og flygtninge.

Byrådet har på den baggrund besluttet at nedlægge rådet.

Integrationsrådets opgaver varetages fremover af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Rådet kan genoprettes, såfremt behovet genopstår.

Kommunaldirektøren anbefaler at Byrådet fastholder tidligere beslutning

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Integrationsrådet, 23. november 2021, pkt. 3:

Integrationsrådet giver formand Frede Hansen fuldmagt til at udarbejde en skrivelse til Byrådet.

Emilly L. K.Pedersen var fraværende.

Suppleant Simon N Mukonkole mødt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 31:

Beslutning indstilles fastholdt.

Relevante fagudvalg opfordres til løbende at behandle integrationsspørgsmål.

Ordningen evalueres efter 1 år.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


36. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


37. Lukket punkt: Frigivelse af midler til projektering


Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


38. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Status på Margrethelund sagen.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


39. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 16. december 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer