Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Byrådet - Referat

Dato: 24. marts 2021
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Arne M. Jensen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere


Resume

Sagsforløb: BY

Byrådet anmodes om at godkende evt. indkaldte stedfortrædere i tilfælde af afbud fra et eller flere medlemmer af Byrådet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelsesloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Byrådet skal derfor ved hvert byrådsmøde godkende indkaldte stedfortrædere og tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ole Andersen.

Til toppen


4. Spørgetid for byrådsmedlemmer


Resume

Sagsforløb: BY

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådsmedlemmer.

Beslutning
 • Vil borgmesteren sørge for, at administrationen fremover for mere styr på, hvilke sager der kommer på åbne og lukkede møder? (Poul Erik Andreasen)
 • Vil borgmesteren sørge for, at forældre med handicappede børn får bedre sagsbehandling til rette tid? (Poul Erik Andreasen)

Arne M. Jensen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


5. Regnskab 2020 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY

Økonomiafdelingen fremsender Brønderslev Kommunes regnskab 2020 med henblik på fremsendelse til revision samt bevillingsmæssig godkendelse, herunder bevillingsmæssige overførsler fra 2020 til 2021.

Sagsfremstilling

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriet retningslinjer og budget- og regnskabssystem for kommuner. Nedenstående regnskabsopgørelse viser det endelige regnskab og afvigelser på de enkelte hovedposter.

Det samlede resultatet for regnskabsår 2020 viser et overskud på den ordinære drift på 84,9 mio. kr. I det oprindelige budget for 2020 blev der budgetteret med et overskud på ordinær drift på 18,8 mio. kr. Derudover blev der budgetteret med en pulje til håndtering af overførsel mellem årene på 25 mio. kr. – et samlet budgetteret overskud på 43,8 mio. kr.

Regnskabet viser altså et overskud på 41,1 mio. kr. mere end budgetteret.

Den væsentligste årsag hertil er den ekstraordinære midtvejsregulering vedr. beskæftigelsestilskuddet og øvrige overførsler, som følge af Covid-19 situationen. Her modtog Brønderslev Kommune 48 mio. kr. til ekstra udgifter, men kommunen har kun haft et merforbrug på 15 mio. kr. Mindreudgiften på 33 mio. kr. fordeler sig med ca.15 mio. kr. Forsikrede ledige, ca.12 mio. kr. vedr. Aktivering og 5 mio. kr. vedr. Øvrige ydelser. I 2021 vil Brønderslev Kommune blive modregnet i forbindelse med efterreguleringen af Forsikrede ledige – seneste prognose viser ca. 8 mio. kr.

Generelt har regnskabet i 2020 har været præget af Covid-19 situationen. Udover ovenstående kompensation, har Brønderslev Kommune modtaget 8,4 mio. kr. til forventede Covid-19 udgifter på serviceområderne samt særlige tilskud på 1,2 mio. kr. til berørte grupper, herunder plejehjemsbeboere og beboere på botilbud.

Det oprindelige anlægsbudget ekskl. jordforsyning er i 2020 på 55,9 mio. kr. og det korrigerede budget er på 137,2 mio. kr. Det korrigerede budget er inklusive overførsel af ikke forbrugte midler fra regnskab 2019 på 28,5 mio. kr. samt 45,2 mio. kr. i fremrykket anlæg, som følge af Covid-19 situationen.

Samlet set viser regnskabet for 2020 et overskud på det skattefinansierede område på 18,6 mio. kr.

Udviklingen i de samlede overførsler af uforbrugte driftsmidler for perioden 2017 til 2021 fremgår af nedenstående oversigt.

I forbindelse med regnskabsafslutningen, er det blevet aftalt, at området Handicapbiler skal gennemgås for at se på budgettildelingsmodellen.

Staben foreslår, at:

 • Brønderslev Kommunes regnskab for 2020 godkendes og oversendes til Revisionen
 • afvigelser mellem budget og regnskab godkendes
 • Byrådet godkender genbevilling i 2021 af uforbrugte driftsmidler med i alt 43,6 mio. kr.
 • Byrådet godkender overførsel af 3,7 mio. kr. fra 2020 til 2021 fra drift til anlæg. Vil indgå som rådighedsbeløb i budget 2021 og vil blive frigivet ved politisk behandling inden igangsætning.
 • Byrådet godkender genbevilling i 2021 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 76,3 mio. kr.
 • Byrådet godkender genbevilling i 2021 vedr. Finansforskydninger med i alt 6,3 mio. kr.
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 9. marts 2021, pkt. 2:

Direktionen har som udgangspunkt, at økonomien for regnskabsåret 2020 har været meget specielt pga. Corona-/Covid19 situationen, da både udgifts- og indtægtssiden har ændret sig markant i løbet af året.

Direktionen konstaterer, at regnskabet udviser et samlet overskud på det skattefinansierede område på 18,6 mio. kr., samt at servicerammen er overholdt.

Regnskabet viser, at der også i 2020 har været udfordringer på udsatte børn, unge og voksne. Det forventes dog, at de initiativer, der allerede er iværksat for at nedbringe merudgifterne på områderne, samt det at budgetrammerne for 2021 er udvidet, vil gøre merudgiftspresset mindre i 2021, end det har været i 2020.

Byrådet besluttede i forbindelse med 3. budgetopfølgning, at overførslen på drift fra 2020 til 2021 skulle ligge på niveau som overførelserne sidste år. Med det niveau for overførsler, som der lægges op til i regnskabet, er vi meget tæt på dette mål, og Direktionen anbefaler derfor at overførslerne godkendes.

På beskæftigelsesområdet blev budgetterne i 2020 løbende udvidet med de landsskøn, der var som følge af Corona situationen.

Her har udgifterne vist sig at blive betydeligt mindre end først antaget fra centralt hold, hvorfor der er et overskud på 33 mio. kr. på området. Den del der vedrører forsikrede ledige forventes at blive efterreguleret i 2021 (pt. er skønnet for efterreguleringen på godt 8 mio. kr.), ligesom der må forventes betydelig negativ midtvejsregulering af tilskuddene i 2021.

På anlægsområdet er det lykkedes at få gennemført langt størstedelen af de fremrykkede anlæg. Når der alligevel overføres 76 mio. kr., skyldes det primært overførsler på nogle af de større projekter som fx Ny Hedelund, Hjallerup Nye Børnehave, renoveringerne på skoleområdet og Margrethelund.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 3:

Indstilles godkendt som foreslået af Staben.

Økonomiudvalget opfordrer fagudvalgene til at drøfte områdernes overførelser og regnskab.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På baggrund af udbud om byggeretter på Banegårdspladsen er der udarbejdet lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev.

Lokalplanen giver mulighed for omdannelse af Banegårdspladsen i Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev, kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

På baggrund af udbud om byggeretter på Banegårdspladsen er der udarbejdet lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev.

Det digitale lokalplanforslag findes her: Bronderslev - Lokalplaner (niras.dk)

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget danner grundlag for at skabe en ny attraktiv torvedannelse centralt i Brønderslev. Som forudsætning for det nye torv skal der ske en trafikomlægning, hvor Nørregade spærres for gennemkørende trafik på strækningen fra Bredgade til Grønnegade og trafikken i stedet ledes af vejen Banegårdspladsen. Afspærring af Nørregade giver mulighed for en ny torvedannelse, der indrammes af en ny bebyggelse.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse på maksimalt 5.400 m2. Bebyggelsen må opføres med 2 punktbebyggelser i op til 8 etager og en mellemliggende bygning i op til 3 etager, som vist på lokalplanens kortbilag 2. Lokalplanforslaget stiller krav om, at bebyggelsens stueplan anvendes til aktivitetsgenererende funktioner. Med aktivitetsgenererende funktioner menes publikumsorienterede funktioner, der genererer besøgs- eller kundestrømme, som fx. butikker, spisesteder, fitnesscentre eller sundhedsklinikker. Kravet om aktivitetsgenererende funktioner i bebyggelsens stueplan har til formål at sikre liv og aktivitet på det nye torv. Bebyggelsens øvrige etager kan anvendes til etageboliger.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre den nye bebyggelse i et moderne formsprog, men stiller kvalitetsmæssige krav til udformningen af bebyggelsens facader. Bebyggelsens skal opføres i blank teglstensmur i røde eller gule nuancer og med variation i facadeudtrykket, så store monotone flader undgås.

Sammenhæng til øvrig planlægning

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med den gældende Kommuneplan 2017 i forhold til etageantal og krav til friarealer. I forslag til Kommuneplan 2021 er rammeområde 01-C-25 ændret, så der gives mulighed for bebyggelse i op til 8 etager og et friarealkrav på 5 % af etagearealet. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med forslag til Kommuneplan 2021. Lokalplanen bygger desuden på principperne fastlagt i Midtbyplan for Brønderslev og Helhedsplan for Banegårdspladsen.

Miljøscreening

Fagforvaltningen har gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til miljøvurderingsloven. Lokalplanforslaget vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering, da planforslaget ikke vurderes at medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget giver mulighed for fortætning af et centralt beliggende område i midtbyen, der kan bidrage til at understøtte handels- og kulturliv samt skabe et attraktivt offentligt rum, der styrker de rekreative muligheder i midtbyen. Planforslaget giver mulighed for bebyggelse i op til 8 etager, men med en udformning og afstand til eksisterende bebyggelse, der begrænser negative indvirkninger som f.eks. skyggekast.

Nedlæggelse af vejareal

Hele Banegårdspladsen er i dag udlagt som vejareal. De arealer, der er omfattet af lokalplanforslagets byggefelter skal nedlægges som vejareal. Ifølge vejlovens § 15 kan Byrådet beslutte hvilke arealer, der skal nedlægges som vejareal på baggrund af en samlet trafikal vurdering. Fagforvaltningen vurderer samlet set, at det konkrete areal kan nedlægges som vejareal, da det sker som en del af en større omdannelse af Banegårdspladsen, hvor der udarbejdet en samlet plan for de trafikale ændringer i området, der tager højde for den fremtidige trafikafvikling. Det bemærkes desuden, at en del af det vejareal, der nedlægges, ikke har trafikal betydning, da det i dag anvendes til park. Ifølge vejlovens § 124, stk. 7 skal der gives en indsigelsesfrist for vejnedlæggelsen på mindst 8 uger.

Høring

Både lokalplanforslag og nedlæggelse af vejareal skal udsendes i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 26. marts 2021 til den 21. maj 2021. I høringsperioden foreslås afholdt et virtuelt borgermøde hvor lokalplanforslag, det konkrete byggeprojekt og de øvrige projekter på Banegårdspladsen præsenteres for byens borgere. Borgermødet foreslås afholdt primo maj.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender

 • lokalplanforslag 01-C-25.02 Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev,
 • nedlæggelse af vejareal på Banegårdspladsen, og
 • udsender planforslag og vejnedlæggelse i 8 ugers offentlig høring.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. marts 2021, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Carsten Ullmann mener, at bygningerne bliver for høje.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 7:

Indstilles sendt i høring.

A (Lene Hansen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Arne M Jensen) mener, at bygningerne bliver for høje

Beslutning

Godkendt sendt i høring.

Lene Hansen, Bettina Bøcker Kjeldsen, Carsten Ullmann Andersen og Erik Sørensen mener, at bygninger bliver for høje.

Arne M. Jensen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Bilag

Til toppen


7. Ekspropriationsbeslutning om etablering af delstrækning af Nordsøstien


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

I forbindelse med færdiggørelse af den rekreative vandrerute Nordsøstien, har der den 17. april 2020 været afholdt ekspropriation og åstedsforretning, med henblik på at erhverve de nødvendige arealer. Byrådet skal træffe endelig ekspropriationsbeslutning om gennemførelse af stiprojektet.

Alternative muligheder er blevet vurderet og lodsejer er blevet partshørt, hvorefter bemærkninger fra denne er gennemgået og kommenteret. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø vurderer, at ekspropriation er nødvendig for at gennemføre det ønskede stiforløb af Nordsøstien.

Byrådet skal tage stilling til endelig ekspropriationsbeslutning, om erhvervelse ved ekspropriation til 16 kr./m2, af de nødvendige arealer fra ejendommene matr.nr. 5m, 6b, 14t, 13d og 18c Gerå By, Aså-Melholt, til at anlægge den offentlige trampesti Nordsøstien, syd for Aså.

Sagsfremstilling

I forbindelse med færdiggørelse af den rekreative vandrerute Nordsøstien, har der den 17. april 2020 været afholdt åstedsforretning, med henblik på at erhverve de nødvendige arealer.

Byrådet skal træffe endelig ekspropriationsbeslutning om gennemførelse af stiprojektet.

Byrådet har ved ekspropriationsbeslutning den 24. april 2019 erhvervet de nødvendige arealer til anlæg af stien på matr.nr. 15o, 14k, 14l, 13k, 18d, 9t, 17n og 16ac Gerå By, Aså-Melholt, og der blev indgået aftaler med ejerne af de berørte matrikelnumre om erstatning.

Den tidligere ekspropriationsbeslutning blev af ejeren af matr.nr. 5m, 6b, 14t, 13d og 18c Gerå By, Aså-Melholt, påklaget til Vejdirektoratet, som ved afgørelse af 24. oktober 2019 ophævede kommunens beslutning om ekspropriation. Vejdirektoratet ophævede ekspropriationen med henvisning til, at der manglede dispensation fra Skovloven til udstykning i fredskov, og at ekspropriationsbeslutningen ikke var tilstrækkeligt begrundet.

Der blev den 9. marts 2020 opnået dispensation fra Miljøstyrelsen til udstykning i fredskov, og der blev afholdt ny åstedsforretning den 17. april 2020, hvor projektet blev fremlagt for lodsejer. Projektet blev fremlagt uændret med hensyn til det foreslåede fysiske forløb i forhold til den trufne ekspropriationsbeslutning i 2019, men væsentligt underbygget med yderligere begrundelse samt forevisning af tilladelse til udstykning i fredskov.

Formålet med ekspropriationen er at skabe et rekreativt og sammenhængende stisystem med de bedste landskabelige oplevelser og friluftsmuligheder, mindske gener i forhold til privatliv og drift på de omkringliggende ejendomme samt forbedre trafiksikkerheden, idet det midlertidige stiforløb er uhensigtsmæssigt. Ved åstedsforretningen blev ejendoms- og ekspropriationsbeskrivelse udarbejdet af landinspektørfirma forelagt lodsejeren, og erstatningstilbud blev gennemgået under forbehold af Byrådets godkendelse.

Ifølge tidligere praksis og taksationskendelser tilbød kommunen lodsejeren 16 kr./m2 samt overtagelse af restarealer i rimelig mængde ud til matrikelgrænsen. Det har ikke været muligt at indgå en frivillig aftale med lodsejer på åstedsforretningen eller efterfølgende. Lodsejer er efter åstedsforretningen blevet partshørt både den 6. juli 2020 og den 25. november 2020 om forslag til valg af detailløsninger af hegning langs stien, hvor stien krydser dyrkede arealer med afgræsning med dyr mv.

Lodsejer har fremsendt bemærkninger og gjort indsigelse mod projektet på åstedsforretningen og efterfølgende i partshøringerne. Lodsejer er generelt imod projektets gennemførelse, og mener, at stien burde forløbe på alternative placeringer herunder f.eks. den nuværende midlertidige placering på den trafikerede asfaltvej Strandvejen, eller i det helt oprindelige forløb af Gl. Kongevej, uden for hans egne arealer.

Fagforvaltningen har gennemgået det foreslåede forløb af Nordsøstien op imod 2 alternative forløb og har vurderet, at ingen af disse forløb opfylder formålet med Nordsøstien. Det ene alternativ forløber på trafikeret asfaltvej der trafiksikkerhedsmæssigt er uhensigtsmæssigt og ikke tilbyder den samme landskabelige og rekreative oplevelse. Det andet forløb vil indebære ekspropriation, idet det ikke indeholder en eksisterende lovlig adgang (ibrugtaget privat fællesvej) og giver tillige problemer ved passage af beboelsesbygninger mv.

Lodsejer mener endvidere, at sagen har været ufuldstændigt oplyst og partshørt, og at der har været manglende åbenhed i forhold til den politiske behandling af projektet. I forhold til sidstnævnte er det rigtigt, at der er sket igangsætning af sagen på lukket byrådsmøde i 2017, hvilket er beklaget til lodsejer, men der er i øvrigt sket fyldestgørende partshøring af lodsejer. Desuden vurderer lodsejer, at kommunen skulle have håndhævet eksisterende adgangsbestemmelser i naturbeskyttelsesloven bedre på en enkeltsag på en naboejendom, hvor Nordsøstien har haft en midlertidig stiføring.

Fagforvaltningen har nærmere gennemgået ekspropriationen, lodsejers indsigelser og bemærkningerne hertil, bistået af landinspektørfirmaet LE 34, som har forestået den tekniske del af ekspropriationen. Notat i bilag skal betragtes som en del af ekspropriationsbeslutningen. Fagforvaltningen vurderer, at ekspropriationen er nødvendig for at gennemføre det ønskede stiforløb af og formål med Nordsøstien som rekreativ vandrerute, og at de alternative muligheder vil være mindre hensigtsmæssige.

Byrådet har i forbindelse med sagens igangsætning den 30. august 2017 besluttet, at udgifterne til ekspropriation samt etablering afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets eget budget. Der vil være opfølgning herpå, når udgifterne til ekspropriationen er endeligt afholdte.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet

 • træffer endelig beslutning om ekspropriation i henhold til Lov om offentlige veje § 96 og proceduren i vejlovens kapitel 10 (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v.), ved at erhverve de nødvendige arealer fra ejendommene matr.nr. 5m, 6b, 14t, 13d og 18c Gerå By, Aså-Melholt, til at anlægge den offentlige trampesti Nordsøstien, syd for Aså, og
 • fastsætter erstatningen til 16 kr./m2, i alt 16.880 kr. for 1.055m2. Lodsejer vil ved beslutning om ekspropriation blive oplyst om klagevejledning og evt. indbringelse af erstatningsspørgsmål.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. marts 2021, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech kan ikke støtte ekspropriationen.

Arne M. Jensen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Bilag

Til toppen


8. Valg til Byrådet og Regionsrådet den 16. november 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet anmodes om at træffe en række beslutninger i forbindelse med forberedelse af kommunalvalget den 16. november 2021.

Sagsfremstilling

Tirsdag den 16. november 2021 skal der holdes valg til Byrådet og Regionsrådet.

Samme dag afholdes der valg til Ældrerådet, jfr. Byrådets beslutning om fremmødevalg. Ældrerådsvalget afholdes i separate lokaler, hvor det er muligt, og hvor det ikke er muligt, så deles valglokalet op, så valgene er tydeligt adskilte.

I henhold til lov om kommunale valg, § 14, skal Byrådet vælge mindst 5 og højst 7 medlemmer til Valgbestyrelsen.

Byrådet har på sit konstituerende møde den 1. december 2017 valgt følgende til Valgbestyrelsen (stedfortræder nævnt i parentes):

 • Mikael Klitgaard (Lasse Riisgaard)
 • Niels Vestergaard Salling (Lone Birkmose Lex)
 • Karsten Frederiksen (Line Vanggaard Pedersen)
 • Steen Søgaard Petersen (Simon Aagaard)
 • Arne M. Jensen (Eskild Sloth Andersen)
 • Lene Hansen (Peter H. S. Kristensen)
 • Poul Erik Andreasen (Ole Jespersgaard)

Karsten Frederiksen er udtrådt af Byrådet, og hans plads i Valgbestyrelsen er overtaget af Peter Stecher, jf. Byrådets møde den 16. december 2020.

A har efterfølgende meddelt, at Poul Erik Andreasen erstattes med Bettina Bøcker Kjeldsen i Valgbestyrelsen i forlængelse af omkonstitueringen i A.

Borgmesteren er formand for Valgbestyrelsen. Byrådet har udpeget Arne M. Jensen som næstformand for Valgbestyrelsen.

I henhold til lov om kommunale og regionale valg § 16 skal Byrådet for hvert afstemningssted vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere samt det fornødne antal tilforordnede vælgere til at forestå afstemningen.

Byrådet har på sit konstituerende møde godkendt, at der udpeges 118 valgstyrere / tilforordnede / administrative medarbejdere til afvikling af valget fordelt med 76 politisk udpegede og 42 administrative medarbejdere.

Der anvendes de samme lokaler som ved folketingsvalget i 2019, bortset fra:

Agersted – foreslås flyttet til Rosendalscentret

Klokkerholm – foreslås flyttet til Klokkerholm-hallen

Thise – foreslås flyttet til Samlingshuset (tilbygning til Multihuset, er under opførelse)

Vej og Park sikrer, at der på alle valgsteder er etableret handicapvenlige forhold.

Der er åbent for brevstemmeafgivning på Rådhuset i Brønderslev på hverdage i perioden fra tirsdag den 5. oktober 2021 til og med fredag, den 12. november 2021 samt på Dronninglund Rådhus på torsdage i samme periode. Det foreslås, at der holdes åbent for brevstemmeafgivning på begge rådhuse lørdag, den 6. november fra kl. 10.00 til kl. 13.00 samt den sidste dag for brevstemmeafgivning i tidsrummet fra kl. 10.00 til kl. 16.00 (fredag, den 12. november 2021).

Som tidligere kan der også i perioden fra den 5. oktober 2021 til og med fredag, den 12. november 2021 kl. 16.00 afgives brevstemme på Bibliotekerne og i Bogbussen i bibliotekernes/bogbussens bemandede åbningstid.

Der ydes diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget. Administrativt personale aflønnes i henhold til indgået aftale med de faglige organisationer om aflønning af administrativt personale i forbindelse med afvikling af valg.

Staben foreslår,

 • at der anvendes samme lokaler til afvikling af valg som ved valgene i 2019, bortset fra Klokkerholm, Agersted og Thise
 • at de politiske gruppeformænd bemyndiges til at fordele valgstyrere og tilforordnede samt udpege formænd for de enkelte afstemningssteder
 • de politiske gruppeformænd udpeger 4 personer til at modtage brevstemmer i eget hjem
 • at stabsdirektøren bemyndiges til at udpege de administrative repræsentanter til de enkelte afstemningsområder samt 4 administrative medarbejdere til at modtage brevstemmer i eget hjem
 • at Borgerservice på Dronninglund Rådhus og Brønderslev Rådhus har åbent for brevstemmeafgivning i tidsrummet kl. 10.00-13.00 den sidste lørdag før valget (6. november 2021) samt den sidste dag for brevstemmeafgivningen fra kl. 10.00 til kl. 16.00 (12. november 2021)
Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Bilag

Til toppen


9. Opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2020


Resume

Sagsforløb: BE/IR/HAR/ØK/BY

Byrådet godkender hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Job- og UngeCentret strategier og mål for året.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en årsopfølgning for Beskæftigelsesplan 2020.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en årsopfølgning for Beskæftigelsesplan 2020.

Resultatopfølgningen viser:

 • Det seneste år (fra oktober 2019 til oktober 2020) er det samlede antal borgere på midlertidige ydelser steget med 236 fuldtidspersoner. Stigningen ses primært på dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse.
 • Job- og UngeCentret har fastholdt et velfungerende samarbejde med de lokale virksomheder med mange rekrutteringer til ordinære jobs.
 • Antallet af unge på uddannelseshjælp var stigende i foråret og toppede i maj 2020. Derefter har tallet været faldende, og i december 2020 var antallet af unge på uddannelseshjælp under 200 fuldtidspersoner for første gang i 2020.
 • Strategien for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, har i 2020 været udfordret af restriktionerne ifm. Covid-19. Efter en større stigning i antallet af borgere i målgruppen i perioden april-juli 2020 har antallet været faldende de seneste 5 måneder af året.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft

I 2020 har Job- og UngeCentret gennemført 149 rekrutteringer til ordinære jobs. Mange af rekrutteringerne i 2020 har været større kommunale ansættelser eksempelvis indenfor pleje og rengøring, samt vej-og parkområdet hvor der blev afsat 5 mio. kr. ekstra til at igangsætte projekter.

Job- og UngeCentret har gennemført 2 virtuelle arrangementer i 2020. Et opkvalificeringsforløb på plejeområdet hos SOSU-Nord samt et vellykket webinar indenfor plejesektoren, hvor formålet var at inspirere ledige til job eller uddannelse indenfor plejesektoren.

I 4. kvartal har Job- og UngeCentret påbegyndt arbejdet med det vendsysselske jobbarometer, som anvendes til at følge jobmulighederne i lokalområdet.

Unge i uddannelse og job

I foråret 2020 oplevede UngeCentret en stor stigning på cirka 30 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Antallet toppede i maj 2020 med 245 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp - i december var det tal faldet til 194.

Der har i gennemsnit været 216 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i 2020.

UngeCentret arbejder frem mod 2022 på at nedbringe antallet af uddannelseshjælpsmodtagere til et gennemsnit på 180 fuldtidspersoner.

Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet

Der har i gennemsnit i 2020 været 618 fuldtidspersoner i strategiens målgruppe (aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse). Målet for året var et gennemsnit på 600 fuldtidspersoner.

Grundet restriktionerne ifm. Covid-19 har flere af indsatselementerne (eks. samtaler og aktivitet) i strategien ikke været anvendt i fuldt omfang, og det har fået betydning for resultaterne.

Antallet af borgere i strategiens målgruppe toppede i juli 2020, hvorefter det har været faldende de seneste 5 måneder af året.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Job- og UngeCentret på flere områder har været udfordret i forhold til at nå målsætningerne i Beskæftigelsesplanen for 2020. Resultaterne viser også, at året afsluttes bedre end forventet ved seneste opfølgning.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 10. februar 2021, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Job- og Ungecentret har på flere områder været udfordret i forhold til at nå målsætningerne i Beskæftigelsesplanen for 2020 grundet restriktionerne i forbindelse med Covid-19, hvor det i flere af indsatserne ikke har været muligt at gennemføre strategiens indsatser (eks. samtaler og aktivitet). Kommunen er kompenseret for stigningen i antallet af ledige via midler fra staten.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 11:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Bilag

Til toppen


10. Socialpolitik for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Social- og Sundhedsudvalget har udarbejdet Brønderslev Kommunes nye Socialpolitik, som særligt har fokus på egenmestring og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommunes socialpolitik kan godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftalen for 2021 indskrevet følgende:

Socialpolitik

"Byrådet forpligter Social- og Sundhedsudvalget til at udarbejde en ny socialpolitik med fokus på egenmestring og øget tilknytning til arbejdsmarkedet. Socialpolitikken bør inddrage erfaringerne fra de seneste års særlige indsatser på socialområdet opnået via flerårsaftalen og de efterfølgende konsulentprocesser, ligesom der skal være fokus på, i muligt omfang, at bringe borgere så tæt på ordinær beskæftigelse som muligt".

På baggrund af Byrådets beslutning i 2020 har Social- og Sundhedsudvalget, med inddragelse af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, udarbejdet Brønderslev Kommunes nye Socialpolitik. Socialpolitikken skal erstatte den tidligere Handicappolitik og er en efterfølger til Masterplanen for Det Specialiserede Område fra 2013.

Socialpolitikken er blandt andet relateret til Byrådets vision for 2025, Brønderslev Kommunes værdisæt og FN’s Verdensmål. Der er udvalgt 5 fokusområder for socialpolitikken henholdsvis egenmestring, beskæftigelse, fællesskab, sundhed og velfærdsteknologi.

Den nye socialpolitik har titlen: Plads til os alle. Baggrunden herfor er, at socialpolitikken skal medvirke til, at borgerne sikres inddragelse og opnår et meningsfuldt liv. Et liv hvor der er plads til den enkelte og til, at udfolde sig og trives både fysisk, psykisk og socialt. Udgangspunktet er, at borgerens ressourcer skal bringes langt mere i spil, så den enkeltes evne til aktivt at tage ansvar for eget liv styrkes.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender socialpolitikken.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 8. marts 2021, pkt. 4:

Anne Juul Stern gav en kort orientering om baggrunden for socialpolitikken. Politikken erstatter den tidligere Handicappolitik.

I socialpolitikken arbejdes der med 5 fokusområder:

• Egenmestring

• Beskæftigelse

• Fællesskab

• Sundhed

• Velfærdsteknologi

Handicaprådet godkender udkast til Socialpolitik.

Jonna Jacobsen var fraværende.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. marts 2021, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Bilag

Til toppen


11. Godkendelse af Praksisplan for almen praksis 2021


Resume

Sagsforløb: SS/BY

Praksisplanudvalget udarbejder i hver valgperiode en praksisplan for almen praksis. Praksisplanen er et samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger med henblik på at understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen.

Praksisplanudvalget i Nordjylland godkendte den 10. december 2020, at en ny nordjysk praksisplan for almen praksis sendes til godkendelse hos de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og PLO Nordjylland.

Social- og Sundhedsudvalget har godkendt praksisplan for almen praksis

Fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Praksisplanudvalget i Nordjylland består af politiske repræsentanter fra PLO Nordjylland, Region Nordjylland og kommunale repræsentanter udpeget via KKR Nordjylland. Praksisplanudvalget udarbejder i hver valgperiode en praksisplan for almen praksis. Efter en proces, hvor planen var i høring hos bl.a. de nordjyske kommuner og til rådgivning hos Sundhedsstyrelsen, godkendte Praksisplanudvalget den 10. december 2020, at en ny nordjysk praksisplan for almen praksis sendes til godkendelse hos de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og PLO Nordjylland.

Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger med henblik på at understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen. Praksisplanen skal medvirke til at sikre et velfungerende og nært samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis, for i fællesskab at håndtere de udfordringer og opgaver, som sundhedsvæsenet står overfor. Det drejer sig bl.a. om, at der bliver flere ældre borgere og borgere med kroniske sygdomme, der stilles krav og forventninger fra borgerne til kvaliteten i sundhedsvæsenet, og der opstår hele tiden nye teknologiske muligheder. Derudover skal praksisplanen bidrage til at sikre, at den nødvendige lægedækning er til stede i alle regionens områder.

Praksisplanens vision og særlige målgrupper

Den fælles vision for både den gældende Sundhedsaftale og praksisplanen er, at:

Nordjyderne bliver sundere, og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.

På grund af den tætte sammenhæng mellem praksisplanen og Sundhedsaftalen, har praksisplanen særlig fokus på samme målgrupper som Sundhedsaftalen:

 • Børn og unge med særlige udfordringer
 • Borgere med psykisk sygdom
 • Borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger

Praksisplanens 5 pejlemærker

Praksisplanen indeholder 5 pejlemærker med tilhørende målsætninger:

 1. Styrke nære relationer: Pejlemærket handler bl.a. om at skabe tydelighed om behandlingsansvaret ved sektorovergange, og styrke kendskab og kommunikation mellem almen praksis og øvrige dele af sundhedsvæsenet. Under pejlemærket behandles bl.a. opgaveoverdragelse, kommunalt-lægelige udvalg (KLU) og brug af digitale muligheder i almen praksis.
 2. Sikre målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov: Pejlemærket indeholder en beskrivelse af, hvordan der sikres målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov. Konkret behandler pejlemærket bl.a. identifikation af børn og unge med trivselsudfordringer, forbedret kommunikation mellem almen praksis, kommuner (herunder PPR) og psykiatri, mere sammenhængende forløb for borgere med kroniske sygdomme, og et mål om øget brug af opfølgende hjemmebesøg.
 3. Udvikle og fastholde den faglige kvalitet: Pejlemærket indeholder en beskrivelse af, hvordan den faglige kvalitet i almen praksis udvikles. Det omhandler bl.a. patientinddragelse, kvalitetsudvikling i almen praksis’ kvalitetsklynger, samt samarbejde om forbedret medicinhåndtering (herunder optimering af brug af Det Fælles Medicinkort og dosisdispensering).
 4. Sikre hurtigere og nemmere adgang til almen praksis for borgeren: Pejlemærket omhandler arbejdet for at sikre borgerne en god og lige tilgængelighed til almen praksis. Det gælder både fysisk, telefonisk og elektronisk tilgængelighed, samt afprøvning og udbredelse af digitale løsninger for at fremme tilgængeligheden.
 5. Styrke proaktivt samarbejde om lægedækningen: Pejlemærket beskriver, hvordan almen praksis, kommuner og region vil samarbejde om at sikre nordjyderne en god lægedækning. Pejlemærket beskriver, hvordan der i fællesskab arbejdes for at sikre tilstrækkelig kapacitet i almen praksis i hele regionen på både kortere og længere sigt, herunder inddeling af regionen i lægedækningsområder samt rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger.

Som en del af praksisplanen er der udviklet kommuneprofiler, som er et vejledende redskab i forbindelse med at sikre lægedækning. Hver kommuneprofil indeholder bl.a. en vurdering af lægedækning og den fremtidige lægedækningsstruktur i den enkelte kommune. Derudover indeholder praksisplanen en model for styring af kapaciteten i almen praksis i Nordjylland. Modellen er godkendt i regionen ultimo januar og er trådt i kraft, men den indgår i planen som bilag. Modellen indebærer bl.a., at Praksisplanudvalget, med bemærkninger fra kommunerne, hvert kvartal tager stilling til behovet for lægekapacitet i de enkelte lægedækningsområder. Vurderingen sker ud fra to hovedparametre (patienter pr. kapacitet og praksis med åben/lukket for tilgang) samt ved behov en række supplerende parametre.

Den videre proces

Efter godkendelse af planen hos de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og PLO Nordjylland, træder planen i kraft snarest muligt derefter. I løbet af planperioden bliver der arbejdet med konkretisering, implementering og opfølgning på planens målsætninger. Dette vil bl.a. indebære politiske dialogmøder med kommunale politikere fra de enkelte kommuner.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender praksisplan for almen praksis.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. marts 2021, pkt. 9:

Godkendt.

Sendes til Byrådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Arne M. Jensen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Bilag

Til toppen


12. Nye medlemmer af Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR/BY

Skolebestyrelserne og Idrætssamvirket Brønderslev har valgt nye repræsentanter til Integrationsrådet.

Byrådet anmodes om at godkende de nye medlemmer af Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Pia Uth udtrådte den 31. juli 2020 af Integrationsrådet. Pia Uth var repræsentant for Skolebestyrelserne i Brønderslev. Ny repræsentant for Skolebestyrelserne er Anders Hummelmose, som indtrådte i Integrationsrådet den 1. august 2020.

Bjarne Axelsen udtrådte den 30. november 2020 af Integrationsrådet. Bjarne Axelsen var repræsentant for Idrætssamvirket Brønderslev. Ny repræsentant for Idrætssamvirket Brønderslev er Henrik Lund, som indtrådte i Integrationsrådet den 1. december 2020. Formand for Idrætssamvirke Jes Jacob er suppleant for Henrik Lund.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender de nye medlemmer af Integrationsrådet.

Indstilling

Beslutning fra Integrationsrådet, 18. februar 2021, pkt. 3:

Integrationsrådet anbefaler, at Byrådet godkender de nye medlemmer af Integrationsrådet.

Fraværende:

Emilly Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Salah-Eldin El-Awad, Abeer Abo Kalefh og Bodil Thomsen

Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: BY

Beslutning

Intet.

Arne M. Jensen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


14. Lukket punkt: Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste


Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Arne M. Jensen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Til toppen

Opdateret 25. marts 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer