Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Dagsorden

Dato: 10. januar 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Mødekalender for 2018 for Beskæftigelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE

Byrådet har tidligere på det konstituerende møde den 1. december 2017 principgodkendt forslag til mødekalender for 2018.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2018 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere på det konstituerende møde den 1. december 2017 principgodkendt forslag til mødekalender for 2018.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Beskæftigelsesudvalget. Mødedagen er fastsat til onsdage, kl. 14.30 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Stabsforvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender mødekalender 2018 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Mødetidspunktet fastsættes til kl. 14,00.

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Forretningsorden for Beskæftigelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE

Stabsforvaltningen fremsender udkast til forretningsorden for Beskæftigelsesudvalget.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til godkendelse af forretningsorden for Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Stabsforvaltningen fremsender udkast til forretningsorden for Beskæftigelsesudvalget.

I forretningsordenen fastsættes bestemmelser om indkaldelse, mødeledelse, underudvalg m.v.

Der er ikke foretaget ændringer i forretningsordenen i forhold til den forretningsordning, der var gældende for perioden 2014-2017.

Stabsforvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender forretningsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Udpegning af Byrådets medlemmer/suppleanter i Handicaprådet 2018-2021


Resume

Sagsforløb: BE/TM/BS/SS/BY

Valg af medlem og stedfortræder til Handicaprådet for perioden 2018-2021.

Beskæftigelsesudvalget skal udpege 1 medlem og 1 stedfortræder.

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Brønderslev Kommune er jf. vedtægterne sammensat således:

 • 4 medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer
 • 1 medlem vælges af Byrådet efter indstilling fra Brugerrådet for kommunens socialpsykiatri
 • 5 medlemmer vælges af og blandt Byrådet

Byrådet vedtog i sit konstituerende møde den 1. december 2017 at vælge følgende efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og Brugerrådet, for kommunens socialpsykiatri:

Fra Danske Handicaporganisationer:

Medlemmer:

1. Fridolin Laager (LEV)

2. John Erik Jensen (Scleroseforeningen)

3. Jonna Jacobsen (Patientulykkeforeningen)

4. Per Dissing Nielsen (Muskelsvindsfonden)

Stedfortrædere:

1. Lars Peter Pedersen (Dansk Blindesamfund)

2. Elly Henriksen (Dansk Handicapforbund)

3. Udpeges senere

4. Udpeges senere

Fra Brugerrådet:

Medlem:

Peter Baggesgaard

Stedfortræder:

Ulla Bech

Byrådet godkendte endvidere, at de 5 repræsentanter fra Byrådet udpeges af følgende fagudvalg med 1 repræsentant hver (udvalgsmedlem eller person fra administrationen):

 • Miljø- og Teknikudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Fritids- og Kulturudvalget
 • Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget bedes udpege 1 medlem og 1 stedfortræder til Handicaprådet for byrådsperioden 2018-2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Bettina Bøcker Kjeldsen blev valgt.

Klaus Riis Klæstrup blev valgt som stedfortræder.

Til toppen


6. Arbejdsmarkedsråd Vendsyssel (ARV)


Resume

Sagsforløb: BE

Arbejdsmarkedsråd Vendsyssel (ARV) blev oprettet i forbindelse med reformen af beskæftigelsesindsatsen i 2015.

ARV er et fælles beskæftigelsesforum på tværs af Jammerbugt, Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev Kommuner. ARV er et politisk forum, der rådgiver og vejleder beskæftigelsesudvalgene og forvaltningerne, og understøtter udvikling af fælleskommunale projekter.

Rådets funktionsperiode følger valgperioden.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune fortsat skal være en del af Arbejdsmarkedsråd Vendsyssel.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsråd Vendsyssel (ARV) er et rådgivningsorgan, der primært fungerer som rådgiver for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalgene samt forvaltningerne.

Rådet har desuden mulighed for at tage beslutning om fælles indsatser, projekter, kampagner med videre.

Deltagerkredsen består af beskæftigelses-/arbejdsmarkedschefer samt formænd for beskæftigelses-/arbejdsmarkedsudvalgene fra Jammerbugt, Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev Kommuner.

ARV holder fire årlige møder, hvoraf det ene er et temamøde, hvor Det Lokale Arbejdsmarkedsforum og Beskæftigelsesudvalget er inviteret.

ARV samarbejder blandt andet om:

 • Norgesindsatsen, som er et tværkommunalt projekt, der har til formål at få langtidsledige i job i Norge samt at tiltrække norske arbejdsgivere til Vendsyssel.
 • Jobbarometeret, der er en prognose for den fremtidige efterspørgsel efter arbejdskraft. Prognosen kortlægger virksomhedernes behov for arbejdskraft et år frem i tiden.
 • Fælles puljeansøgninger, eksempelvis pulje til "seniorvikar", pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse samt pulje til virksomhedsservice på områder, der mangler arbejdskraft.

ARV har til formål at sikre et godt og tæt samarbejde mellem de fire kommuner, hvor forskellige indsatser og projekter kommenteres og kvalificeres, samt nye idéer generes, drøftes og initieres.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Brønderslev Kommune fortsat er en del af det tværkommunale samarbejde via Arbejdsmarkedsråd Vendsyssel.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


7. Forslag til straksaktivering af unge hos Vej og Park i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: Fag MED Teknik og Miljø/BE/TM

Fagforvaltningen for Teknik, Miljø og Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til straksaktivering af unge hos Vej og Park i Brønderslev Kommune på baggrund af et politisk ønske om at tilknytte flere ledige til landsbypedel-ordningen.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til, om forslag om etablering af straksaktivering for unge i Vej og Park kan godkendes.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget foreslog på møde i august 2017 at udvide landsbypedel-ordningen i Brønderslev Kommune ved at tilknytte flere ledige til ordningen.

Landsbypedel-ordningen er et samarbejde mellem Fagforvaltningerne for Teknik, Miljø og Beskæftigelse samt Børn og Kultur. Ordningen består af én lønnet medarbejder, som har ledige tilknyttet i seniorjob eller praktik. En evaluering af ordningen efter det første år har vist, at den fungerer godt. Der er stor tilfredshed med det arbejde, landsbypedellerne laver.

I forhold til ønsket om at udvide landsbypedel-ordningen vurderer Fagforvaltningen for Beskæftigelse, at straksaktivering af unge er en mulighed. Det foreslås, at straksaktiveringen bliver sin egen separate ordning i Vej og Park, da rammerne for straksaktivering er anderledes end rammerne for landsbypedel-ordningen. Ikke desto mindre vil de to ordninger med straksaktivering og landsbypedeller kunne understøtte hinanden gennem et fællesskab omkring lokaler, materialer og visse opgaver.

Der er i dag løbende tilknyttet ca. 15 borgere til landsbypedelordningen. Det foreslås, at der også tilknyttes op til løbende 15 borgere til straksaktivering, og det foreslås, at der ansættes en projektleder til at stå for ordningen og den daglige kontakt til de unge.

En forudsætning for at det kan lade sig gøre at aktivere flere ledige i regi af Vej og Park er, at medarbejderrepræsentanter skriftligt tilkendegiver at være indforstået hermed. Det skyldes et lovkrav om, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte og antallet af virksomhedspraktikanter på en virksomhed.

Det foreslås, at straksaktiveringen i Vej og Park får base i Dronninglund, og der opstilles to pavilloner, således at der er lokaler til rådighed for de ledige unge og projektlederen. Derudover vurderes ordningen at få behov for to biler.

Det foreslås, at straksaktiveringen starter som et projekt den 1. marts 2018, og det evalueres efter 1 år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender forslaget om etablering af straksaktivering for unge i Vej og Park.

Personale

Vedtagelse af forslaget vil betyde ansættelse af en projektleder for straksaktiveringen i Vej og Park.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at udgiften finansieres af driftsloftet.

Indstilling

Fag MED Teknik og Miljø, den 18. december 2017, pkt. 6:

Notat omkring straksaktivering blev godkendt.

Kasper Asbo fra UngeCentret orienterede mere detaljeret omkring baggrunden og tankerne omkring straksaktivering.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Etablering af ny forberedende grunduddannelse (FGU) i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Regeringen indgik i oktober 2017 aftale om en ny forberedende grunduddannelse (FGU) for unge, som ikke følger den lige vej efter grundskolen.

Der er indledt lokale processer på regionalt og kommunalt niveau om fordeling af de selvejende institutioner og skoler, som den nye FGU vil bestå af.

Brønderslev Kommune skal aktuelt tage stilling til, om der skal søges om at få en skole i Brønderslev Kommune, og hvilket klyngesamarbejde kommunen vil indgå i.

Beskæftigelsesudvalget skal drøfte og tage stilling til sagen.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik i oktober 2017 en aftale om en reform af det forberedende uddannelsesområde med de øvrige partier i Folketinget.

Aftalen indebærer etablering af en ny forberedende grunduddannelse (FGU), som samler flere af de eksisterende tilbud på området. Formålet med reformen er at forenkle det forberedende uddannelsesområde, hvor flere unge i dag falder igennem, samt styrke indsatsen for de unge, som ikke følger den lige vej efter grundskolen.

Undervisningen på de nye FGU-skoler skal starte i august 2019. Forinden pågår en implementeringsproces, som starter med lokale processer, der koordineres af kommunekontaktrådene (KKR). De lokale processer skal i juni 2018 munde ud i forslag til fordeling af FGU-skoler og institutioner, som undervisningsministeren efterfølgende træffer afgørelse om.

Oplægget er, at der som udgangspunkt etableres én FGU-skole pr. kommune - ca. 90 på landsplan. Hver skole skal indeholde de tre faglige spor, som en FGU består af:

 • Almen grunduddannelse (agu)
 • Erhvervsgrunduddannelse (egu)
 • Produktionsgrunduddannelse (pgu)

I tyndt befolkede områder er der mulighed for at dispensere for kravet om, at en skole skal indeholde alle tre spor. Kravet skyldes, at målet er at etablere fagligt bæredygtige skoler med et stærkt unge- og skolemiljø.

Organisatorisk vil FGU-skolerne blive forankret i FGU-institutioner, som der antalsmæssigt forventes at blive op til 30 af på landsplan. I Region Nordjylland forventes 3-4 institutioner. Institutionerne vil have det overordnede ledelsesmæssige ansvar for de FGU-skoler, som ligger i institutionens dækningsområde.

I Region Nordjylland er der i december 2017 etableret en fælleskommunal styregruppe, som skal komme med en skitse til fordeling af skoler og institutioner til KKR's møde den 16. marts 2018. Aktuelt arbejdes der på regionalt plan på at etablere klyngesamarbejder, som skal understøtte den lokale dialog på tværs af kommuner, som har en naturlig samarbejdsflade.

Nogle kommuner grænser op til flere klynger. Det gælder blandt andet Brønderslev. Her kan kommunen orientere sig mod syd (Aalborg) eller nord (Hjørring og Frederikshavn).

Undervisningsministeriet vil i januar udgive et objektivt datasæt, som angiver elevgrundlaget mv. i de enkelte kommuner. Disse data forventes at understøtte beslutningen om, hvilket klyngesamarbejde Brønderslev Kommune skal indgå i.

Oplægget er som nævnt én skole pr. kommune. I Brønderslev Kommune er der i dag en produktionsskole med én afdeling i Brønderslev og én i Dronninglund.

Deadline for at indikere overfor KKR hvilket tilhørsforhold, der arbejdes hen imod er aktuelt den 22. januar 2018. Det må antages, at data fra Undervisningsministeriet i skrivende stund er på vej til kommunerne, således at det kan understøtte beslutningen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår på denne baggrund, at Beskæftigelsesudvalget tager stilling til,

 • om Brønderslev Kommune skal søge om at få en skole, og
 • hvilket klyngesamarbejde Brønderslev Kommune skal indgå i.

Direktionen anbefaler, at der søges om at få en skole i Brønderslev Kommuneog Beskæftigelsesudvalget beslutter, hvilken institution, den skal tilknyttes.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der søges om en skole i Brønderslev Kommune.

Der arbejdes videre med afklaring af hvilket klyngesamarbejde Brønderslev Kommune indgår i.

Bilag

Til toppen


9. Regeringsudspil om forenkling af LAB-loven


Resume

Sagsforløb: BE/LAF

Regeringen fremlagde i november 2017 udspillet "Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med", som er et forslag til en forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

På opfordring fra Beskæftigelsesministeren har kommuner, a-kasser, borgere, virksomheder, KL og en lang række organisationer givet deres input til, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan forenkles.

Formålet er at gøre lovgivningen mere gennemskuelig for borgere og virksomheder samt lettere at administrere for kommunerne.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er blevet ændret mere end 70 gange, siden loven trådte i kraft i 2003. Regeringen har derfor fremlagt et udspil til en forenkling af lovgivningen.

Regeringens udspil er en del af regeringens sammenhængsreform, som blandt andet skal mindske bureaukratiet og sikre en mere enkel og sammenhængende styring i den offentlige sektor. Ifølge udspillet vil forenklingen aflaste kommunerne for administrative opgaver for ca. 500 mio. kr., hvilket svarer til knap 1.000 fuldtidsansatte på landsplan.

Forenklingsforslagene vil medføre:

 • Flere ens regler på tværs af målgrupper (primært a-dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere).
 • Kravene til de ledige bliver mere meningsgivende.
 • Flere digitale løsninger for virksomhederne.
 • Større frihed til kommunerne.
 • Større fokus på kommunernes resultater.

Derudover skal Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) gennemskrives, så den bliver lettere at forstå for alle.

Regeringens forenklingsforslag skal være medfinansierende på erhvervs- og iværksætteraftalen, som flere af folketingets partier for nylig har indgået. Det er regeringens vurdering, at forenklingsudspillet betyder, at kommunerne bliver aflastet for administrative opgaver svarende til cirka 500 mio. kr. eller knap 1.000 fuldtidsansatte på landsplan.

De nordjyske arbejdsmarkedschefer og -direktører har drøftet regeringens udspil og er enige om, at der er positive takter i forslaget, men de ser det ikke som en gennemgribende reform med markante administrative forenklinger. Dette er beskrevet i vedlagte notater fra Aalborg Kommune. Der er fra den samlede direktør- og jobcenterkreds bred enighed om notaternes konstateringer.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at forenklingsforslagene samlet set vil have minimal administrativ betydning.

Regeringens udspil vurderes primært at være til glæde for borgere og virksomheder, idet lovgivningen bliver mere forståelig og gennemskuelig.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Puljeansøgning: Opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har i samarbejde med de øvrige vendsysselske kommuner - Frederikshavn, Jammerbugt og Hjørring - ansøgt og fået tilsagn om puljemidler til et projekt til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse.

Jobcentrene oplever et misforhold mellem virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft med særlige kvalifikationer og de lediges arbejdskraftudbud, hvorfor dette projekt har til formål at opkvalificere de ledige til at matche virksomhedernes behov.

Ansøgningsprocessen har været meget kortvarig, og ansøgningen er sendt med forbehold for godkendelse af Beskæftigelsesudvalget.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til deltagelsen i projektet.

Sagsfremstilling

STAR annoncerede i slutningen af november 2017 en ansøgningspulje til et projekt, der er målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse. Brønderslev Kommune søgte puljemidlerne i samarbejde med Frederikshavn, Jammerbugt og Hjørring Kommuner, da der i alle kommunerne er udsigt til efterspørgsel efter bestemte typer arbejdskraft i de kommende år.

I år 2018 etablerer to større virksomheder sig i henholdsvis Frederikshavn og Hjørring Kommuner. Den amerikanske skrotvirksomhed, MARS, etablerer sig på havnen i Frederikshavn, mens lakseterminalen, Hav Line, etablerer sig på havnen i Hirtshals. Begge virksomheder forventer at rekruttere op til 100 medarbejdere i år 2018/2019.

Samtidig er der brancher i de vendsysselske kommuner, som har svært ved at få kvalificeret og motiveret arbejdskraft, hvilket kan være hindrende for virksomhedernes vækstmuligheder. Jobcentret ser det som en af sine primære opgaver at sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for – også på tværs af kommunegrænser.

Der opleves et misforhold mellem ledige i arbejdskraftreserven og den arbejdskraft, der efterspørges. En af grundene hertil er, at der er forholdsvis stor efterspørgsel på arbejdskraft inden for de typiske mandefag og særligt på faglært arbejdskraft, samtidig med at gruppen af ledige i både Brønderslev Kommune og i nabokommunerne er kendetegnet ved en høj andel af ledige kvinder, som enten er ufaglærte eller faglærte inden for områder, hvor der ikke er betydelig efterspørgsel på arbejdskraft.

Dette misforhold er eksempelvis en udfordring for rekrutteringer til bygge- og anlægsbranchen og metalbranchen i Brønderslev Kommune.

Projektaktiviteter

Med dette projekt vil de vendsysselske jobcentre sætte fokus på, hvordan ledige motiveres at blive opkvalificeret til job inden for områder, hvor det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, herunder konkret til jobs på en af de to større virksomheder, der samlet skal rekruttere 150-200 medarbejdere i år 2018/2019. Derfor er der i projektet tre spor:

 1. Motivation og opkvalificering af ledige til områder med mangel på arbejdskraft.
 2. Opkvalificering af kommende medarbejdere til ny virksomhed i Frederikshavn Kommune.
 3. Opkvalificering af kommende medarbejdere til ny virksomhed i Hjørring Kommune.

Til at kortlægge de områder, hvor der er mangel på arbejdskraft benyttes arbejdsmarkedsbalancen, vores lokalt udarbejdede jobbarometer samt øvrig viden om virksomhedernes behov.

Organisering og økonomi

Projektet forankres med det overordnede ledelsesansvar i Jobcenter Frederikshavn, men er i praksis fladt organiseret på tværs af jobcentrene i Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt og Frederikshavn via en styregruppe bestående af jobcentrenes ledere inden for Virksomhedsservice og jobparate ledige samt ledere fra relevante a-kasser.

I forhold til projektets konkrete initiativer involveres uddannelsesinstitutioner, virksomheder og erhvervshuse.

Der er givet tilsagn om puljemidler på 4.770.000 kr. Midlerne vil finansiere en tværgående projektkoordinator, som bliver forankret i Jobcenter Frederikshavn, samt projektaktiviteter målrettet ledige og medarbejdere i de deltagende kommuner.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender deltagelse i projektet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Puljeansøgning: Særlig indsats til ledige over 50 år


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har i samarbejde med Jammerbugt, Frederikshavn og Hjørring Kommuner ansøgt og fået tilsagn om puljemidler til en indsats for ledige dagpengemodtagere på 50 år eller derover.

Jobcentrene vil etablere et samarbejde med vikarbureauer omkring målgruppen med henblik på at få de ledige til at se nye jobmuligheder.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) annoncerede puljen i december med ansøgningsfrist kort efter. Den korte ansøgningsproces gør, at ansøgningen er afsendt med forbehold for godkendelse af Beskæftigelsesudvalget.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til deltagelse i projektet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har sammen med de øvrige vendsysselske kommuner – Jammerbugt, Frederikshavn og Hjørring ansøgt og fået tilsagn om puljemidler til et projekt målrettet forsikrede ledige på 50 år eller derover.

Formålet er at få ledige til at se nye jobmuligheder. Det gælder dels, at den ledige skal se vikaransættelse som en relevant og mulig vej til varigt job. Dels at den ledige skal blive opmærksom på jobåbninger i et større geografisk område og jobåbninger inden for nye brancher.

Kommunerne vil etablere et samarbejde med de vikarbureauer, der har mest aktivitet i hele området – eller i en af de involverede kommuner. Målsætningen for alle fire kommuner er, at minimum 140 ledige opnår vikaransættelse.

Der afvikles informationsmøder i de deltagende kommuners jobcentre, hvor de ledige møder a-kasser, vikarbureauer og jobcentermedarbejdere. Ligesom der udarbejdes informationsmateriale. Fælles for informationsmøder og –materiale er, at de ledige her kan orientere sig om muligheder for og regler i forbindelse med vikaransættelse.

Organisering og økonomi

Projektets styregruppe vil bestå af ledelsesrepræsentanter fra hver af de deltagende jobcentre, samt repræsentanter for a-kasser og vikarbureauerne. Der ansættes en projektleder, der også deltager i styregruppen. Projektlederen vil blive forankret i Jobcenter Hjørring.

Puljemidlerne udgør i alt 1.015.000 kr. til en 2-årig periode. Midlerne vil primært gå til aflønning af den tværgående projektleder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender deltagelse i projektet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Puljeansøgning: Virksomhedsservice med fokus på tværkommunal formidling og opkvalificering til mangelområder


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har i samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner søgt om puljemidler til virksomhedsservice på områder, der mangler arbejdskraft.

Kommunerne fik afslag på ansøgningen i slutningen af december 2017.

Formålet med projektet var at udvikle og implementere en tværkommunal model for opkvalificering og rekruttering af arbejdskraft til mangelområderne.

Ansøgningsprocessen har været meget kortvarig, og ansøgningen blev sendt med forbehold for godkendelse af Beskæftigelsesudvalget.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner i Nordjylland søgt om puljemidler til virksomhedsservice på områder, der mangler arbejdskraft.

Kommunerne fik afslag om puljemidlerne i slutningen af december 2017. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) begrunder afslaget med, at de nordjyske kommuner ansøgte om et for højt beløb sammenholdt med de aktiviteter, der var planlagt.

Formålet med projektet var at metodeudvikle og implementere en tværkommunal model for et samarbejde omkring opkvalificering og rekruttering til mangelområder i Nordjylland.

Gennem en tæt kontakt til virksomhederne skulle kompetencekravene til de pågældende job/den pågældende branche afdækkes og beskrives. Denne viden kunne bruges i samtalerne med de ledige.

Der blev ansøgt om et samlet beløb på 5.700.000 kr.

Kommunerne vil i Vendsyssel-samarbejdet drøfte mulighederne for at iværksætte en indsats for at afdække kompetencekravene til brancher med mangel på arbejdskraft i mindre skala.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i Job- og UngeCentret.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en oversigt over antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Job- og UngeCentret.

Fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner - det betyder eksempelvis, at hvis en person er ledig i halvdelen af en given måned, tæller personen kun som en halv fuldtidsperson.

Oversigten viser antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten.

De nyeste tal er fra november 2017. Der er ikke kommet tal på A-dagpenge og sygedagpenge for november måned, hvorfor det er tallene fra oktober 2017, der også fremgår i november 2017.

Fra november 2016 til november 2017 er det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune faldet med 257 fuldtidspersoner.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Introduktion til Beskæftigelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en introduktion til beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

På mødet gives en introduktion til beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune, herunder:

 1. Hvordan styres beskæftigelsesindsatsen?
 2. Budget på området
 3. Ydelser i beskæftigelsessystemet
 4. Organiseringen af beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune
 5. Nye reformer og tiltag på beskæftigelsesområdet

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

UngeCentret påtænker at ansøge pulje om en særlig beskæftigelsesindsats for unge.

Til toppen


16. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


18. Lukket punkt: Anbringelsessag


Til toppen

Opdateret 11. januar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer