Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 7. marts 2018
Lokale: Jobcentret, Valdemarsgade 20, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Klaus Riis Klæstrup deltog ikke i behandlingen af punkt 4-15.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Orientering om beskæftigelsesområdet - Jobcentret


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcentrets afdelingsledere kommer til Beskæftigelsesudvalgets møde og orienterer om arbejdet i de tre afdelinger i Jobcentret:

 • Job- og Virksomhedsservice v/afdelingsleder Lisbeth Jensen
 • Tværfaglig indsats v/afdelingsleder Birgitte Moselund
 • Integration og ydelse v/ afdelingsleder Annie Frandsen

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

På Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. januar 2018 blev udvalget introduceret til beskæftigelsesområdet.

På dette møde vil udvalget blive orienteret om de tre områder i Jobcentret: Job- og Virksomhedsservice, Tværfaglig Indsats samt Integration og Ydelse.

Lederne for de tre afdelinger vil komme og fortælle om deres respektive områder med afsæt i det oplæg, der var vedlagt som bilag til udvalgets møde den 10. januar 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2017


Resume

Sagsforløb: BE/BY/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en Beskæftigelsesplan. Planen indeholder Jobcentrets og UngeCentrets strategier og mål for året, og tager afsæt i ministermålene på beskæftigelsesområdet.

Fagforvaltningen har udarbejdet en opfølgningen på Beskæftigelsesplanen for 2017.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning på Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan for 2017.

Resultatopfølgningen viser

 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer.
 • Antallet af unge på uddannelseshjælp i 2017 var væsentligt under målsætningen for året.
 • Et stort fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere.
 • En høj andel af integrationsborgere er blevet selvforsørgende gennem uddannelse, job eller IGU.

Mål 1: Bedre samarbejde med virksomhederne

Job- og UngeCentret har et godt og velfungerende samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til rådighed.

Jobcentret og UngeCentret er løbende i dialog med virksomhederne om deres behov for arbejdskraft og bistår de enkelte virksomheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. I 2017 har Jobcentret og UngeCentret gennemført 188 rekrutteringer til ordinære stillinger.

Derudover har Jobcentret og UngeCentret holdt fire temaarrangementer for ledige og virksomheder i 2017. Arrangementerne giver virksomheder og vikarbureauer mulighed for at møde de ledige i øjenhøjde, og de ledige får et indblik i nye og ukendte arbejdsområder.

Mål 2: Unge og uddannelse

Det samlede antal unge på uddannelseshjælp har i 2017 i gennemsnit været på 214 fuldtidspersoner, hvilket er væsentligt lavere end målsætningen for 2017.

UngeCentret har, ligesom i resten af landet, været udfordret af, at produktionsskoleydelsen blev reduceret i 2017, hvilket har gjort det vanskeligt at få antallet af unge på uddannelseshjælp endnu lavere. Den nedsatte produktionsskoleydelse betyder, at det ikke har været attraktivt for de unge at vælge produktionsskoleuddannelsen, og alternativet for de fleste af disse unge er, at de i stedet modtager uddannelseshjælp.

Fra den 1. januar 2018 er produktionsskoleydelsen tilbage på niveauet fra 2016, og UngeCentret forudser derfor en normalisering i 2018, hvilket forventes at afspejle sig i antallet af unge på uddannelseshjælp.

Mål 3: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet

På kontanthjælpsområdet ses et stort fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2017. Antallet er faldet med 83 fuldtidspersoner fra januar 2017 til december 2017.

Den positive udvikling kan i høj grad tilskrives arbejdet med investeringsstrategien. Strategien indebærer investering i medarbejdere med henblik på at kunne iværksætte en mere jobrettet og ressourceorienteret tilgang på området. Heri ligger blandt andet, at kommunen holder flere samtaler med borgerne, og flere kontanthjælpsmodtagere får hjælp til at komme i virksomhedsrettede forløb.

Mål 4: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

I Brønderslev Kommune er 41 % af de borgere, som var på integrationsydelse og omfattet af integrationsloven, kommet i selvforsørgelse. Heraf er størstedelen påbegyndt uddannelse.

Målet for udgangen af 2017 var, at 15 % af borgerne skulle i selvforsørgelse, og Integrationsafdelingen er derfor langt over målet.

Et særligt fokuspunkt på integrationsområdet er integrationsgrunduddannelsen (IGU), som er en forsøgsordning, der skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering af flygtninge, hvis kvalifikationer endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

I Brønderslev Kommune er der registreret 16 IGU-forløb (i perioden fra juni 2016 til januar 2018).

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Status på Markmans indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcentret samarbejder med Markman om en personlig jobformidlingsindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Status på Markmans indsats er, at knap 35 % af de henviste i perioden april 2017 til december 2017 er afsluttet til selvforsørgelse.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med investeringsstrategien på kontanthjælpsområdet i Brønderslev Kommune besluttede Beskæftigelsesudvalget den 7. november 2016 at skærpe den jobrettede indsats for de jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Det blev besluttet at indgå en kontrakt med Markman om en personlig jobformidlingsindsats for målgruppen.

Indsatsen er en jobformidlingsindsats, som blandt andet består af samtaler, støtte til udarbejdelse konkret jobsøgningsmateriale samt vejledning til jobsøgning i nye brancher og områder med henblik på, at borgeren kommer i selvforsørgelse.

Status på Markmans indsats er, at Markman fra april 2017 til december 2017 har fået henvist 150 jobparate borgere til et 8 ugers jobformidlingsforløb. Heraf er 50 borgere afsluttet til selvforsørgelse, hvilket svarer til knap 35 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer på denne baggrund, at Markman har leveret en målrettet og tilfredsstillende indsats i forhold til de jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Til toppen


6. Status på samarbejde med AOF Råvaremarked


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har siden april 2015 samarbejdet med AOF Vendsyssel om den socialøkonomiske virksomhed Råvaremarkedet.

Samarbejdet med AOF om Råvaremarkedets tilbud fungerer tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik i april 2015 en kontrakt med AOF Vendsyssel om den socialøkonomiske virksomhed Råvaremarkedet, som ligger i Hjallerup.

Råvaremarkedet er et særligt tilrettelagt tilbud til borgere, som har svært ved at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet, og som ikke er i stand til at deltage i almindelig virksomhedspraktik, selv med mentorstøtte. Målgruppen har ofte komplekse problemstillinger og et langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet. Borgernes skånehensyn er af fysisk og psykisk karakter, og flere har problemer med misbrug. Gennemsnitsalderen på de henviste borgere er over 30 år.

Formålet med forløbet på Råvaremarkedet er at afdække eller udvikle borgerens faglige, personlige eller sociale kompetencer med henblik på, at borgeren bliver i stand til at komme i en praktik og på sigt i selvforsørgelse. Borgernes gennemsnitlige arbejdstid på Råvaremarkedet er 15 timer om ugen. I det enkelte forløb arbejdes der målrettet med den enkelte borgers progression, og der følges løbende op på de individuelle mål og delmål med forløbet.

Råvaremarkedet er inddelt i 4 værksteder, hvor borgerne deltager i arbejdet. De 4 værksteder er:

 • Have: Der dyrkes grøntsager og blomster til salg i hverdage og på månedlige markedsdage. Arbejdet består også i udvendigt vedligehold og anlægsarbejde.
 • Grovkøkken: Der arbejdes med et bredt udvalg af produkter, som sælges på markedsdagene. Derudover løses rengøringsopgaver.
 • Systue: Der udvikles, afprøves, beregnes og produceres produkter til de månedlige markedsdage.
 • Træværksted: Der produceres trævarer til salg, fx kasser og skærebrætter. Arbejdet består også i vedligehold af maskiner og redskaber.

Borgerne deltager også i arbejdet med markedsdage en gang om måneden. Her er der er opgaver med klargøring af stande, tilberedning i køkkenet, salg af produkter fra stande og café, rundvisning mv.

Jobcentret og UngeCentret har i 2017 henvist 34 borgere til et forløb i Råvaremarkedet. De borgere, som har afsluttet forløbet, er enten afsluttet til virksomhedspraktik eller afsluttet til videre behandling af deres sag i kommunens rehabiliteringsteam.

Organisatorisk er henvisning af borgere til Råvaremarkedet - ligesom AOF's anden socialøkonomiske virksomhed Café Kox - forankret hos virksomhedskonsulenterne i Jobcentret. Formålet hermed er at sikre sammenhæng i den virksomhedsrettede indsats for de borgere, der deltager i et forløb i de socialøkonomiske virksomheder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at tilbuddet på Råvaremarkedet fungerer tilfredsstillende.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Til toppen


7. Manglende samtaler med ledige - brev fra Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen sendte den 29. januar 2018 et brev til alle landets kommuner med en opgørelse over antallet af samtaler med ledige og sygemeldte borgere.

Det fremgår af opgørelsen, at Brønderslev Kommune overholder minimumsreglerne for samtaler med ledige og sygemeldte borgere.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har sendt et brev til alle landets kommuner, hvori han ytrer bekymring over, at mange af landets kommuner ikke overholder minimumsreglerne for samtaler med ledige og sygemeldte.

Brønderslev Kommune overholder minimumsreglerne for samtaler og ligger væsentligt over landsgennemsnittet i antallet af samtaler for stort set alle målgrupper. I målgrupperne på ungeområdet er antallet af borgere i Brønderslev Kommune meget lavt, hvilket betyder, at en manglende samtale med én borger kan betyde en forskydning på 25 %-point.

I UngeCentret anvendes ofte mere uformelle kontaktformer, eksempelvis sms, men da det ikke tæller som en samtale i det almindelige kontaktforløb, er denne kontaktform ikke talt med i ministerens opgørelse. Det betyder, at kontaktfrekvensen mellem rådgiverne på UngeCentret og de unge i praksis er højere, end det der fremgår af ministerens opgørelse.

Beskæftigelsesministeren vil følge tallene tæt de næste måneder, og de kommuner, der i april 2018 ligger markant under, hvad der forventes i lovgivningen, vil blive indkaldt til en drøftelse af situationen.

Jobcentret og UngeCentret vil fastholde den nuværende praksis og sikre, at Brønderslev Kommune også i april 2018 overholder minimumsreglerne for samtaler med ledige og sygemeldte borgere.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et betydeligt fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune det seneste år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

De nyeste tal er fra januar 2018. Der er ikke kommet tal på A-dagpenge og sygedagpenge for januar måned, hvorfor det er tallene fra december 2017, der også fremgår i januar 2018.

Med forbehold for de manglende opdateringer viser opgørelsen, at det samlede antal ydelsesmodtagere er faldet med 302 fuldtidspersoner fra januar 2017 til januar 2018.

Den positive udvikling ses især på A-dagpenge samt kontanthjælps- og integrationsområdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: BE

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018, igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april, at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres på møde den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %, endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt indstilles det, at strukturændringer indenfor skole, ældre og kulturområdet, behandlet udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal opstarte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. Budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5 %

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

 • Økonomiudvalget

363.515

5.453

 • Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

 • Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

 • Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

 • Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

 • Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

 • Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes, og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse oplyser, at følgende områder er omfattet af servicerammen:

- Udsatte Børn og Unge

- Psykiatri og handicap

- STU

- Misbrug

- Beskæftigelsesområdet - løntilskud

Beslutning

Drøftet. Genoptages på næste møde.

Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering:

 1. KL har meldt datoerne for jobCAMP-konferencerne ud for de næste 3 år. jobCAMP afholdes alle 3 år i Aalborg (AKKC). Datoerne er:
 • jobCAMP 18 afholdes den 8.-9. november 2018
 • jobCAMP 19 afholdes den 7.-8. november 2019
 • jobCAMP 20 afholdes den 5.-6. november 2020
Beslutning

Eskild Sloth Andersen orienterede fra fællesmøde mellem Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn kommuner vedrørende FGU.

Der er Jobmesse på tirsdag.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Til toppen


12. Lukket punkt: Indgåelse af kontrakt


Til toppen


13. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt med Råvaremarkedet


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 8. marts 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer