Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 6. juni 2018
Lokale: Produktionsskolen, Søndergade 23-25, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Klaus Riis Klæstrup deltog i behandlingen af punkt 1-7.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Udvalget godkendte et ekstra punkt på dagsordenen: Udpegning af medlem til FGU-bestyrelsen.

Til toppen


3. Status på investeringsstrategi for udsatte unge


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse orienterer om status på UngeCentrets investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år.

Afdelingsleder Pernille Høeg deltager under dagsordenspunktet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev startede den 1. januar 2017 arbejdet med en investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år.

Strategien indebærer, at UngeCentret har ansat flere medarbejdere på området med henblik på at kunne give de udsatte unge en indsats så tæt på normalområdet som muligt. Det betyder, at der er fokus på etablering af de mindst muligt indgribende indsatser til de udsatte unge. Der er også fokus på økonomien i de indsatser, som etableres.

Byrådet har afsat midler til igangsætning af strategien i 2017. Udgifterne forventes dækket ind ved udgangen af 2018 som følge af besparelser ved især

 • Forhandling af plejevederlag
 • Mindre indgribende indsatser i forbindelse med overgang til voksentilværelse

Status på investeringsstrategien pr. 30. april 2018 er blandt andet, at UngeCentret har nedbragt brugen af de mest indgribende anbringelser til de udsatte unge. UngeCentret iværksætter i stedet flere anbringelser på eget værelse med støtte fra kontaktpersoner og flere familiebaserede indsatser i hjemmet.

Arbejdet med investeringsstrategien indebærer implementering af en ny faglig tilgang, som omfatter etablering af flere individuelle indsatser i et øget samspil med de unge og netværket. UngeCentret etablerer så vidt muligt indsatser i det miljø/netværk, den unge skal interagere i fremadrettet i sin voksentilværelse. De alternative og mindre indgribende indsatser som UngeCentret er begyndt at anvende, er typisk mindre omkostningstunge samtidig med, at kvaliteten vurderes bedre.

Status på investeringsstrategiens økonomi er, at UngeCentret pr. 31. marts 2018 har et forventet merforbrug i 2018 på 1,5 mio. kr. UngeCentret startede 2018 med en budgetudfordring på 3,2 mio. kr. foruden nye sager. En del af budgetudfordringen er dermed nedbragt, og UngeCentret arbejder på at overholde budgettet ved årets udgang.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Analyse af anbringelsesområdet


Resume

Sagsforløb: BS/BE

Det statsautoriserede revisionspartnerselskab PwC har efter ønske fra Børne- og Skoleudvalget udarbejdet en analyse af anbringelsesområdet under Børne- og Familieafdelingen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 15. august 2017 følgende: ”Udvalget ser bekymret på udviklingen på området for udsatte børn og unge, men kan ikke umiddelbart finde dækning for merforbruget på området. Udvalget ønsker ekstern bistand til gennemgang af området med henblik på at skabe både et overblik og afdækning af mulige alternative tilbud for at kunne indhente merforbruget i overslagsårene.”

Den 9. oktober 2017 blev der indgået aftale med PwC om at gennemføre en analyse af området. Analysen omfatter børn og unge 0-14 år, som er Børne- og Familieafdelingens myndighedsområde.

Analysen beskriver:

 • Baggrund og metode
 • Metode og datagrundlag
 • Konklusion
 • Anbefalinger
 • Spor 1 - sagsgennemgang
 • Spor 2 – Kontrakt- og leverandørstyring
 • Spor 3 – Proces og organisering

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. maj 2018, pkt. 7:

Udvalget drøftede rapporten. Rapporten rejser en række spørgsmål, og udvalget ønsker en redegørelse fra fagforvaltningen.

Drøftes igen på mødet den 29. maj 2018.

Udvalget udtrykker tillid til personalets arbejde i området.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde, den 29. maj 2018:

Børne- og Skoleudvalget genoptager drøftelse af rapporten.

Børne- og Skoleudvalget, 29. maj 2018, pkt. 9:

Udvalget ønsker, at Børne- og Familieafdelingen udarbejder en plan for de anbefalinger, som også afdelingen angiver med fordel kan gennemføres.

Sagerne gennemgås med henblik på vurdering af antal plejevederlag i den enkelte plejeanbringelse.

Udvalget ønsker en tættere opfølgning på den samlede udvikling i antallet af vederlag hvert halve år.

Praksis ved overgang fra Børne- og Familieafdelingen til UngeCentret ønskes belyst. Der findes en instruks, som beskriver overgangen.

Hvis budgetopfølgningen for 2. kvartal udviser et merforbrug ønsker udvalget 3 forslag til reduktion i udgiften fremsat på udvalgets møde i august.

Bettina Kjeldsen, Lars Bisgaard og Peter H.S. Christensen ønsker ikke tre forslag til imødegåelse af evt. merforbrug fremsat i forbindelse med mødet i august.

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde, den 6. juni 2018:

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har læst rapporten fra PWC med henblik på at uddrage læring til arbejdet med de udsatte unge. UngeCentret vil i den kommende periode inddrage en række opmærksomhedspunkter fra rapporten i arbejdet med investeringsstrategien. Dette fremgår af dagsordenpunktet om status på investeringsstrategien for udsatte unge.

I forhold til snitfladen mellem Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret anbefaler PWC følgende:

 1. At sagsbehandlerne i Børne- og Familieafdelingen altid indkalder den nye sagsbehandler i UngeCentret til et overleveringsmøde, før den unge fylder 14½ år.
 2. At der afholdes regelmæssige samarbejdsmøder mellem sagsbehandlerne i Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret omkring delesager - hvor søskende har sager i hver sin afdeling afhængig af, om de er over eller under 15 år - med henblik på at sikre en helhedsorienteret og tværfaglig sagsbehandling i arbejdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer ikke, at der fra UngeCentrets side er behov for et overleveringsmøde, før den unge fylder 14½ år. Den nuværende praksis med overleveringsmøder 3 måneder før den unge bliver 15 år, vurderes at fungere fint og medvirker til, at sagen er mere present hos rådgiveren, når den overdrages

Fagforvaltningen for Beskæftigelse finder, at regelmæssige samarbejdssager omkring delesager er en god idé.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Orientering - evaluering af proces for omlægning af bostøtte-området 2017


Resume

Sagsforløb: SS/BE

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger evaluering af processen for omlægningen af bostøtte-området 2017.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I 2016 blev der nedsat en styregruppe i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd, som på baggrund af en rapport, udarbejdet af konsulentfirmaet Price, Waterhouse & Co (PwC), skulle gennemføre en omlægning af det daværende bostøttetilbud efter SEL § 85, med fokus på skærpelse af indsatserne og målgruppen.

PwC udarbejdede en række anbefalinger på baggrund af deres analyse af Det Specialiserede Voksenområde i 2017. Anbefalingerne handlede om, at der på bostøtte-området skulle udarbejdes og fastsættes serviceniveau, at der skulle udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelser, og at der skulle indføres differentierede takster i form af tildeling af bostøtte i ”pakker”. Samtidig anbefalede PwC, at der i højere grad skulle arbejdes med progression i bostøtte-sagerne.

Formålet med omlægningen var at sikre, at Brønderslev Kommune leverer et højt fagligt, varieret og fleksibelt støttetilbud samt et ”før-bostøtte”-tilbud (Råd og Vejledning), som iværksættes i samspil med den enkelte borger ud fra dennes behov. Samtidig skal tilbuddet understøtte en rehabiliterende tilgang, hvor borgeren støttes i at tage ansvar for eget liv, og hvor der ses en effekt af indsatserne. Projektet skulle ydermere sikre en revisitering af borgerne, en mere enkel tildelingsmodel på området og en økonomisk besparelse.

I løbet af år 2017 har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd gennemført PwC’s anbefalinger. Med omlægningen har bostøtten skiftet navn til Socialpædagogisk Støtte.

Resultaterne af omlægningen afspejler sig ved, at der i Visitationen er gennemført revurderinger i alle bostøttesager. Dette har medført en opkvalificering af sagerne, lukning af et antal sager, ligesom det har medført reduktion af støtten i et stort antal sager.

Herudover er der fastlagt differentierede takster, så ydelsen af den socialpædagogiske støtte tildeles indenfor en pakkestruktur med fem forskellige time-niveauer, der er knyttet til en fast pris pr. pakke. Borgerne, som blev udvisiteret, har efterfølgende kunnet benytte sig af det nye uvisiterede tilbud Råd og Vejledning, hvor de kan få støtte til økonomiske, sociale og psykologiske problemstillinger. Tilbuddet er målrettet borgere over 18 år, og er placeret tre steder i kommunen.

Omlægningen af bostøtten er en proces, som blev igangsat i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd, og undervejs er UngeCentret blevet inddraget i et samarbejde, da UngeCentret er en stor aftager af bostøtteydelsen. Hos UngeCentret blev der allerede i 2016 påbegyndt en proces omkring sagskvalitet og økonomi. UngeCentret iværksatte som følge af denne proces en revisitering af borgerne, hvilket medførte en række besparelser. Den aktuelle omlægning af bostøtten har derfor for UngeCentret særligt haft en mere teknisk og praktisk betydning, og det kan endnu ikke konstateres, hvor stor en økonomisk besparelse omlægningen af bostøtten har medvirket til for UngeCentret.

De gennemførte revurderinger medførte en sagsreduktion og en forskel i forbruget fra 2016 til 2017 på 1.061.115 kr. for § 85-området. Med omlægningen af bostøtten, nu kaldt socialpædagogisk støtte, er der således sket en besparelse på 1.061.115 kr.

Der er forskellige parametre, som har medvirket til besparelsen, heriblandt udvisitering af borgere, nedjustering af pakkeydelser hos udvalgte borgere, skærpelser i kvalitetsstandarden, nye takster og en skærpet visitation. Der har således været en besparelse i Visitationen, men det er svært entydigt at opgøre, da der har været flere besparelsesprocesser iværksat samtidig.

Efter at omlægningen er trådt i kraft, er der efterfølgende gennemført en evaluering af projektet. Evalueringen er gennemført i januar måned 2018. I evalueringen har der været fokus på succeskriterierne fra kommissoriet og på inddragelse af såvel ledelse som medarbejdere i Visitationen, UngeCentret og hos udfører samt berørte borgere. Overordnet kan det konkluderes, at der er en række gode erfaringer om processen som det anbefales, at der tages højde for i efterfølgende lignende projekter. Særlige pointer fra evalueringen fremhæves i medfølgende notat.

Fremadrettet

Det er endnu meget tidligt i processen at gennemføre en evaluering, særligt i forsøget på at konkludere konkret på hvilken betydning omlægningen har haft for medarbejdernes arbejdsgange, og hvad tiltagene enkeltvis har medvirket til af økonomiske besparelser. Omlægningen kræver og medfører på sigt endvidere en kulturændring på flere niveauer, særligt hos medarbejderne på udførerområdet og for borgerne.

På den baggrund er der enighed i styregruppen om, at der skal foretages en ny status på resultaterne i efteråret 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2019 - forslag til budgetønsker


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 16. maj 2018 at drøfte forslag til budgetønsker i forbindelse med budget 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet 3 forslag til budgetønsker.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte forslagene.

Sagsfremstilling

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets seneste møde den 16. maj 2018 blev det besluttet at drøfte forslag til budgetønsker.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har som aftalt udarbejdet 3 forslag til budgetønsker, som hver især indebærer ansættelse af en faglig medarbejder til at løfte opgaven. Forslagene er:

Forslag

Indhold

Årlig udgift

Skærpet jobformidlingsindsats for dagpengemodtagere

Ansættelse af en virksomhedskonsulent i Jobcentret med henblik på:

 • Personlig jobformidling for yderligere 100 dagpengemodtagere pr. år.
 • Drift af en jobcafé for dagpengemodtagere med mere end 16 måneders ledighed og for dagpengemodtagere, der vurderes at have behov for hjælp til at "sælge sig selv" til kommende arbejdsgivere.

500.000 kr.

Tovholder/koordinatorfunktion for unge i 8. - 10. klasse

Ansættelse af en tovholder/koordinator i UU-regi med henblik på at:

 • Støtte de unge, som ikke går den lige vej efter folkeskolen, til på sigt at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job
 • Støtte samme målgruppe i at opnå et fritidsjob, idet der er evidens for, at det forbedrer de unges fremtidsmuligheder.

450.000 kr.

Gratis psykologtimer for unge i aldersgruppen 15-30 år

Ansættelse af en psykolog i UngeCentret med henblik på:

 • Gratis psykologhjælp til unge, der har svært ved livet og er i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettede aktiviteter.

600.000 kr.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter forslagene til budgetønsker.

Personale

De tre forslag til budgetønsker indebærer hver især ansættelse af 1 medarbejder.

Beslutning

Udvalget sender budgetønskerne, så de kan indgå i budgetdrøftelsen for 2019.

Bilag

Til toppen


7. Beskæftigelsesministerens mål for 2019 og tidsplan for beskæftigelsesplan 2019


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har modtaget en udmelding fra Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vedrørende mål og indsatsområder for 2019.

I forhold til målene for 2018, har Beskæftigelsesministeren formuleret et nyt mål, der har fokus på en styrket indsats for udsatte ledige.

Beskæftigelsesministeren har desuden meddelt, at der vil blive tilføjet et 7. mål om, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om der fortsat skal være et lokalt ungemål samt tidsplan for behandling af beskæftigelsesplanen for 2019.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder, som jobcentrenes beskæftigelsesindsats skal tage udgangspunkt i.

I forhold til målene for 2018, er der i 2019 formuleret et mål, der har fokus på en styrket indsats for udsatte ledige. Beskæftigelsesministeren har desuden meddelt, at der inden sommerferien vil blive tilføjet et 7. beskæftigelsespolitisk mål om, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

Dette mål retter sig mod det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse. Et fald på ét område kan betyde en stigning på et andet område, hvorfor det er relevant at følge den samlede udvikling i antallet af borgere på offentlig forsørgelse.

2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Der skal fortsat være et stort fokus på samarbejdet med virksomhederne, så jobcentret kan understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de har behov for.

Jobcentret skal samtidig opkvalificere de ledige, så deres kompetencer matcher dem, der efterspørges af virksomhederne. En opgave som går på tværs af kommunegrænserne, og hvor jobcentrene i samarbejde understøtter virksomhedernes rekruttering af nye medarbejdere.

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Det er afgørende, at jobcentret fortsat styrker integrationsindsatsen. Flygtninge og familiesammenførte skal hurtigst muligt, efter opnået asyl, ud på danske arbejdspladser, så de får opbygget de kvalifikationer, der skal til for at få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

De jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere skal i beskæftigelse, og dermed være med til at dække virksomhedernes stigende behov for arbejdskraft.

I takt med, at flere jobparate kommer i beskæftigelse, er der også behov for at flere aktivitetsparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere kommer tættere på arbejdsmarkedet.

5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

Igennem en årrække har der været stigende fokus på at minimere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser, og derfor er det et beskæftigelsespolitisk mål at styrke indsatsen mod socialt bedrageri og fejludbetalinger af ydelser.

6. Udsatte ledige skal have en indsats (nyt mål)

Udsatte ledige skal have en indsats for at undgå langvarig offentlig forsørgelse. Med regeringens udspil om en mindre bureaukratisk beskæftigelsesindsats får kommunerne mere frihed til at tilrettelægge indsatsen efter den enkelte ledige.

Lokalt ungemål

Ministeren har ikke udmeldt et mål med fokus på de unge. Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at ungeområdet er særlig vigtigt i forhold til at sikre fremtidens arbejdskraft og foreslår derfor, at der opstilles et lokalt ungemål, der handler om, at færre unge skal være på uddannelseshjælp. I 2019 vil der fortsat være fokus på implementeringen af den nye forberedende grunduddannelse (FGU) samt at motivere flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

Forslag til tidsplan for behandling af beskæftigelsesplanen for 2019

Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder vil danne baggrund for Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår følgende tidsplan for politisk behandling af beskæftigelsesplanen:

 • Temamøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet og Handicaprådet den 14. november 2018 (i forlængelse af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgsmødet): 1. behandling
 • Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 5. december 2018: 2. behandling
 • Økonomiudvalget den 12. december 2018 og Byrådet den 19. december 2018: Godkendelse af beskæftigelsesplanen for 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager udmeldingen af Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder for 2019 til efterretning, og godkender det lokale unge mål samt tidsplanen for behandling af beskæftigelsesplanen for 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et fortsat fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har desuden udarbejdet en oversigt over flowet på forskellige ydelsesgrupper samt et overblik over udvalgte data om integrationsydelsesmodtagere i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer jobindsats.dk.

De nyeste tal er fra april 2018. Der mangler tal på A-dagpenge og sygedagpenge for april måned, hvorfor det er tallene fra marts 2018, der også fremgår i april 2018.

Med forbehold for de manglende opdateringer viser opgørelsen, at det samlede antal ydelsesmodtagere er faldet med 26 fuldtidspersoner fra april 2017 til april 2018.

Det fremgår af ydelsesstatistikken, at der især har været fald i antal fuldtidspersoner på integrationsydelse og kontanthjælp.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har desuden udarbejdet et flowdiagram på forskellige ydelsesgrupper. Flowdiagrammet viser eksempelvis antallet af kontanthjælpsmodtagere i en given uge, samt hvor disse borgere var henne 12 uger før og 12 uger efter den valgte uge. Flowdiagrammet giver dermed et overblik over, hvor stor udskiftning der er på de enkelte ydelsesgrupper.

Data kommer fra forløbsdatabasen DREAM.

Efter ønske fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejdet et overblik over udvalgte data om integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet i Brønderslev Kommune. Disse fremgår af vedlagte notat.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Status på pulje til særlig indsats for ledige over 50 år


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har i samarbejde med Jammerbugt, Frederikshavn og Hjørring Kommuner fået bevilget puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til en indsats for ledige dagpengemodtagere på 50 år eller derover.

Jobcentrene vil etablere et samarbejde med vikarbureauer omkring målgruppen med henblik på at få de ledige til at se nye jobmuligheder.

Projektet løber fra den 1. april 2018 til den 31. marts 2019. Projektgruppen har udarbejdet en foreløbig status på projektet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev, Jammerbugt, Frederikshavn og Hjørring Kommuner fik i december 2017 bevilget 1.015.000 kr. i puljemidler til en indsats for forsikrede ledige over 50 år.

Formålet med projektet er at få de ledige over 50 år til at se nye muligheder for jobsøgning, samt at få dem motiveret til at flytte sig længere fagligt og geografisk i deres jobsøgning.

I december 2017 var der cirka 1.500 borgere (190 borgere i Brønderslev Kommune) i målgruppen. Det er målsætningen, at

 • 450 borgere kommer til informationsmøder
 • 360 opretter sig ved et eller flere vikarbureauer
 • 140 borgere går i arbejde via et vikarbureau

Der er ved at blive indgået samarbejdsaftaler med 9 vikarbureauer, hvoraf 7 arbejder med vikarer til lager, logistik, produktion, administration og håndværk, mens 2 arbejder med vikarer til sundhedsområdet.

Projektgruppen forventer, at der afholdes 20-25 informationsmøder i projektperioden. Første møde holdes på Jobcenter Hjørring den 30. maj 2018.

På Jobcenter Brønderslev er der foreløbig planlagt tre informationsmøder, som holdes henholdsvis den 22. august, den 19. september og den 17. oktober 2018.

Der planlægges at være deltagelse af a-kasse(r) og vikarbureau(er) på informationsmøderne.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Status på pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har i samarbejde med Frederikshavn og Hjørring Kommuner fået puljemidler til et projekt til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse.

Med projektet vil jobcentrene sætte fokus på, hvordan ledige opkvalificeres til job inden for områder, hvor det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft samt til job på to nye større virksomheder (MARS og Havline).

Projektet løber fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2019. Der foreligger nu en status på projektet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcenter Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev fik i december 2017 bevilget 4,7 mio. kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til at understøtte, at virksomheder inden for brancher med mangel på kvalificeret arbejdskraft får lettere adgang til den nødvendige arbejdskraft.

Med projektet sætter jobcentrene fokus på at få ledige opkvalificeret til mangelområder samt at opkvalificere kommende medarbejdere hos to større virksomheder.

Projektet har tre spor:

 • Motivation og opkvalificering af ledige til områder med mangel på arbejdskraft.
 • Opkvalificering af kommende medarbejdere til en ny virksomhed i Frederikshavn Kommune (Modern American Recycling Service, MARS).
 • Opkvalificering af kommende medarbejdere til en ny virksomhed i Hjørring Kommune (Havline).

Motivation og opkvalificering af ledige til områder med mangel på arbejdskraft

Jobcentrene har på baggrund af Det Vendsysselske Jobbarometer udpeget fem områder, hvor der fremadrettet vil være et stort behov for arbejdskraft.

På disse fem områder har jobcentrene etableret tværkommunale kandidatbanker med tilhørende kompetenceprofiler. En kandidatbank er en database over de ledige, som har de rette faglige og personlige kompetencer til at arbejde inden for et bestemt område.

Kommunerne har desuden tilrettelagt et særligt vejledningsforløb for ledige, hvor det primære mål er at motivere den enkelte ledige til et brancheskift til et mangelområde. Det første forløb forventes at blive afviklet i efteråret 2018.

Opkvalificering af kommende medarbejdere til en ny virksomhed, MARS, i Frederikshavn Kommune

I samarbejde med Erhvervshus Nord og EUC Nord har jobcentrene udarbejdet et opkvalificeringsforløb på 6 uger målrettet job ved MARS. 50 ledige mødte op til informationsmøde i midten af april 2018, hvoraf 6 ledige var fra Brønderslev Kommune. Den 25. april 2018 startede opkvalificeringsforløbet med 18 deltagere, hvoraf 3 var fra Brønderslev Kommune.

Der er afsat midler til gennemførelse af yderligere to forløb, som afvikles i efteråret 2018 og i 2019.

Opkvalificering af kommende medarbejdere til en ny virksomhed, Havline, i Hjørring Kommune

Havline har i foråret 2018 opslået 48 stillinger, og jobcentrene har løbende dialog med Havline omkring rekruttering. Der er på nuværende tidspunkt ikke etableret et opkvalificeringsforløb målrettet ansættelse ved Havline, men der er fokus på muligheden.

Af vedhæftede notat fremgår en uddybende status af alle tre spor.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. LO benchmarkrapport og DA nøgletalsrapport


Resume

Sagsforløb: BE

Der er netop offentliggjort to "temperaturmålinger" af jobcentrenes præstationer. Både benchmarkrapporten fra LO og nøgletalsrapporten fra DA viser, at Brønderslev Kommune klarer sig godt.

Begge rapporter måler kommunernes beskæftigelsesindsats på udvalgte parametre.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der er netop offentliggjort to "temperaturmålinger" af jobcentrenes præstationer - en benchmarkrapport fra LO og en nøgletalsrapport fra DA.

Begge rapporter måler kommunernes beskæftigelsesindsats på en række forskellige parametre. Resultaterne viser, at Brønderslev Kommune klarer sig godt.

Benchmarkrapporten fra LO omhandler forsikrede ledige. Der måles på seks udvalgte parametre.

 1. Uddannelsesaktiveringsandel
 2. Længde af sygedagpengeforløb
 3. Merledighed for ikke-vestlige indvandrere
 4. Aktiveringsomfang
 5. Længde af ledighedsforløb
 6. Selvforsørgelsesgrad

På tværs af alle seks indikatorer placerer Brønderslev Kommune sig på en 21. plads ud af alle landets jobcentre.

Definitionen på de seks indikatorer, og Brønderslev Kommunes tal og placering gennemgås i vedlagte notat.

Nøgletalsrapporten fra DA måler kommunernes beskæftigelsesindsats på tre udvalgte parametre:

 1. Tidspunkt for første samtale
 2. Tættere på arbejdsmarkedet
 3. Længden af ledighed inden beskæftigelse

Den første parameter måler på andelen af nye dagpengemodtagere, der kommer til 1. samtale inden for den første måned af deres dagpengeforløb.

Tallene viser, at 77 % af de nye dagpengemodtagere i Brønderslev Kommune har været til 1. samtale inden for den første måned af deres dagpengeforløb. Dette er væsentlige højere end regionsgennemsnittet på 71,8 %.

Den anden parameter måler andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere. I Brønderslev Kommune er 47 % af kontanthjælpsmodtagerne jobparate i 4. kvartal 2017, hvilket er lidt højere end regionsgennemsnittet på 45,6 %. Hvis en ledig er jobparat, betyder det, at den ledige er klar til at påtage sig et job med dags varsel.

Den tredje parameter måler den gennemsnitlige varighed på forsørgelse (dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse), før de ledige kommer i beskæftigelse. I Brønderslev Kommune varer det i gennemsnit 25,6 uger, før de ledige kommer i beskæftigelse, hvilket er næsten 4 uger kortere end i samme periode året før. I Region Nordjylland er den gennemsnitlige varighed på 25,9 uger.

På alle tre parametre placerer Brønderslev Kommune sig bedre end gennemsnittet for alle de nordjyske kommuner.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Status på samarbejde med eksterne leverandører om indsatser i ressourceforløb


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget vedtog i januar 2017 en strategi på ressourceforløbsområdet, som har fokus på at indsatserne i ressourceforløb skal kunne tilrettelægges fleksibelt. Job- og UngeCentret indgik i denne sammenhæng nye samarbejdsaftaler med Movementors og I-Fokus, som har givet mulighed for mere individuelle forløb for borgerne og har styrket rådgivernes koordinerende rolle i tilrettelæggelsen af ressourceforløb.

Det fremtidige samarbejde med Movementors og I-Fokus behandles på den lukkede dagsorden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCenter Brønderslev anvender en bred vifte af tilbud til borgere i ressourceforløb, som varetages i en kombination af egne tilbud og eksterne leverandører. Denne kombination giver en bred tilbudsvifte, som gør det muligt at lave individuelle forløb, der er tilpasset den enkelte borgers behov.

To af de eksterne leverandører, som Job- og UngeCentret anvender på ressourceforløbsområdet - Movementors og I-Fokus - udbyder helhedsorienterede indsatser, der sigter på at borgerne skal i virksomhedsrettet indsats og opnå ordinære løntimer. Indsatsen kan inkludere mentor, fysisk træning, psykologsamtaler, praktikopfølgning, individuel ergoterapi m.m.

Der er aktuelt 199 personer i ressourceforløb i Brønderslev Kommune. 50 heraf er aktuelt henvist til Movementors, og 22 borgere er henvist til I-Fokus.

Foruden disse to leverandører anvender Job- og UngeCentret leverandøren Markman og Jobcentrets egen Virksomhedsservice til etablering af virksomhedsrettede indsatser til målgruppen. Borgerne i ressourceforløb er derudover henvist til en række andre tilbud. Det kan fx være forløb i socialøkonomiske virksomheder, sociale tilbud (fx bostøtte og botilbud) og behandling i sundhedssystemet.

I januar 2017 vedtog Beskæftigelsesudvalget en strategi på ressourceforløbsområdet, som har fokus på, at indsatserne i ressourceforløb skal kunne tilrettelægges fleksibelt. Der blev i denne sammenhæng indgået 1-årige samarbejdsaftaler med Movementors og I-Fokus, som gav mulighed for at kombinere de forskellige indsatser, leverandørerne udbyder, og sammensætte mere individuelle forløb. Dette har givet mulighed for at iværksætte mere individuelle forløb for borgerne, og det har givet mulighed for, at rådgiverne i Job- og UngeCentret i højere grad kan indtage den koordinerende rolle i forhold styring af borgernes ressourceforløb.

Fordelen ved at samarbejde med to leverandører om den helhedsorienterede ressourceforløbsindsats er, at de har forskellige spidskompetencer, som Job- og UngeCentret kan anvende til forskellige borgere. Movementors er specialiserede i tværfaglige indsatser, som kombinerer den virksomhedsrettede indsats med især sundhedsrelaterede indsatser. I-Fokus er specialiseret i at varetage en meget håndholdt indsats for de borgere, som har brug for dette.

Det fremtidige samarbejde med Movementors og I-Fokus behandles på den lukkede dagsorden.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Til toppen


13. Udpegning af kommunal repræsentant til den første bestyrelse for Den Forberedende Grunduddannelse (FGU)


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Byrådet skal udpege et medlem af Byrådet til den første bestyrelse for Den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Sagsfremstilling

Den 1. august 2019 etableres den nye forberedende grunduddannelse (FGU). Den nye uddannelse indebærer oprettelse af en række FGU-institutioner, herunder en institution, der dækker dækningsområdet FGU Vendsyssel, der tilsammen udgøres af Frederikshavn, Brønderslev, Hjørring samt Læsø kommuner.

Senest den 1. september 2018 skal den første bestyrelse nedsættes for den nye institution og den endelige sammensætning af bestyrelsen skal meddeles Undervisningsministeriet senest den 24. august.

Den første bestyrelse har to primære opgaver; dels at fastsætte institutionens vedtægter og dels at ansætte institutionens leder. Når dette er sket kan den endelige bestyrelse udpeges og påbegynde sit arbejde. Indtil lederen af institutionen er udpeget, varetager formanden for den første bestyrelse lederfunktionen.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsens funktionsperiode er på fire år og følger normalt valgperioden for kommuner. Bestyrelserne skal bestå af mellem 7-11 medlemmer, dog altid et ulige antal.

Bestyrelsen sammensættes af nedenstående repræsentanter:

 • Et kommunalt udpegede bestyrelsesmedlem fra hver kommune i dækningsområdet
 • En repræsentant fra erhvervsskolen/erhvervsskolerne i dækningsområdet
 • En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (Arbejdsgiversiden)
 • En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (Arbejdstagersiden)
 • En medarbejderrepræsentant
 • En tilforordnet medarbejderrepræsentant
 • En tilforordnet elevrepræsentant

Læsø Kommune har meddelt, at de ikke ønsker repræsentation i den første bestyrelse og der skal derfor udpeges tre kommunale medlemmer til den første bestyrelse, herunder et medlem fra Hjørring Byråd.

Hjørring Kommune vil tage initiativ til at indhente navne på repræsentanterne fra arbejdsmarkedets parter samt repræsentanter fra erhvervsskolerne.

Mellem det første konstituerende møde i bestyrelsen og det første møde i den endelige bestyrelse kan antallet af kommunalt udpegede medlemmer opjusteres, dog indenfor rammerne af et antal på 7-11 medlemmer og under hensyn til repræsentationen fra arbejdsmarkedets parter, samt fra erhvervsskoler og medarbejderrepræsentation. Det vurderes hensigtsmæssigt, at denne opjustering af den kommunale repræsentation sker således at kommunerne tilsammen opnår flertal i bestyrelsen, med henblik på at kommunerne kan sikre den tilstrækkelige kvalitet og udvikling i institutionens tilbud.

KL har udarbejdet et notat, der nærmere beskriver udpegningsprocedure, sammensætning og betjening af de nye FGU-bestyrelser. Notatet er vedlagt i bilag.

Lovgrundlag

Lov om institution for forberedende grunduddannelse (FGU)

Direktionen indstiller, at Byrådet udpeger et medlem af Byrådet til den første bestyrelse for FGU-institutionen under dækningsområdet FGU Vendsyssel.

Personale

Ingen.

Beslutning

Eskild Sloth Andersen indstilles til bestyrelsen for FGU.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Eskild Sloth Andersen orienterede om besøg på Det gl. Mejeri.

Line Vanggard Pedersen orienterede om projekt vedr. samarbejde med Landbrugsskolen.

Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


16. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakter


Til toppen


17. Lukket punkt: Anbringelsessag


Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 7. juni 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer