Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 22. august 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2019 - drøftelse af opmærksomhedsliste


Resume

Sagsforløb: BE

Ifølge budgetprocessen for budget 2019 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2019 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer.

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen, såfremt der opretholdes uændret serviceniveau. Dermed viser beregningerne kommunens udgifter, med mindre der er besluttet at ændre på serviceniveauet på de pågældende områder.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Stabsforvaltningen foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisterne for de enkelte politikområder og udvalg.

Beslutning

Det indstilles, at opmærksomhedspunkterne indarbejdes i budget 2019.

Med budget 2019 bortfalder refusionen til aktiveringsudgifterne. Brønderslev Kommune får p.t. 9 mio. kr. i refusion – dette ændres til bloktilskud fra 2019 og kommunen kompenceres i den forbindelse med 3.850 mio. kr. i 2019 og ca. 4 mio. kr. efterfølgende år. Det indstilles, at budgettet til aktivering hæves med yderligere 4,8 mio. kr. i 2019 og 6,6 mio. kr. i efterfølgende år, så det nuværende budget til aktivering fastholdes.

Udvalget bemærker, at der er lavet en ny budgetmetode til det forsikrede område. Der har hidtil været budgetteret på beskæftigelsesområdet med det beløb, der gives i beskæftigelsestilskudpå indtægtssiden. Til budget 2019 er denne metode ændret, så der er lavet et konkret skøn på udgiftssiden – det betyder, at der på udgiftssiden er budgetteret med 20 mio. kr. mindre end på indtægtssiden.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2019 - høringssvar reduktionspuljer


Resume

Sagsforløb: BE

Høringssvar til forslag til reduktionspuljer, der er indkommet fra relevante råd, nævn og udvalg, fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsendte forslag fra fagudvalgene til reduktionspuljer til høring i relevante råd, nævn og udvalg.

Det blev understreget under høringsprocessen, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse. Ligeledes opfordres høringsparterne til at fremkomme med eventuelle andre forslag til reduktionspulje

Høringssvar behandles på fagudvalgenes møder i august måned og på Økonomiudvalgets møde den 29. august 2018.

De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter de indkomne forslag.

Beslutning

Blev drøftet.

Bilag

Til toppen


6. Opfølgning på beskæftigelsesplan, 1. halvår 2018


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Jobcentrets og UngeCentrets strategier og mål for året, og tager afsat i de 5 ministermål på beskæftigelsesområdet samt et lokalt ungemål.

Fagforvaltningen har udarbejdet en opfølgning efter 1. halvår af 2018. Opfølgningen viser, at Brønderslev Kommune er godt med i forhold til at opnå målsætningerne i beskæftigelsesplanen for 2018.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning efter 1. halvår af Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2018.

Resultatopfølgningen viser:

 • Et fald i det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse.
 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer og virksomhedsbesøg.
 • Et faldende antal borgere på integrationsydelse og 38 % i selvforsørgelse.
 • Stort fald i antal kontanthjælpsmodtagere og flere vurderes som jobparate kontanthjælpsmodtagere.
 • Positiv udvikling på uddannelseshjælp

Fald i det samlede antal modtagere på offentlig forsørgelse

I marts 2018 er det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 3.987 fuldtidspersoner, hvilket er 187 fuldtidspersoner færre end i samme måned året før. Faldet i 1. halvår 2018 ses primært på integrationsydelse, kontanthjælp og a-dagpenge.

Et velfungerende virksomhedssamarbejde

Job- og UngeCentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. I 1. halvår 2018 har Job- og UngeCentret gennemført 95 rekrutteringer til ordinære stillinger og besøgt 71 nye virksomheder/iværksættere.

Færre integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet

I juni 2018 var antallet af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet på 125 fuldtidspersoner, hvilket er 82 fuldtidspersoner lavere end i samme periode sidste år.

I 2018 er fokus fortsat rettet mod de aktivitetsparate borgere, der har problemer udover ledighed, og som skal løftes tættere på arbejdsmarkedet. I den forbindelse er der særligt fokus på småjobs og IGU (integrationsgrunduddannelsen).

Flere jobparate kontanthjælpsmodtagere

Antallet af borgere på kontanthjælp over 30 år er faldet fra 364 fuldtidspersoner i januar 2018 til 325 fuldtidspersoner i juni 2018. I juni 2017 var antallet på 402 fuldtidspersoner. Sammenholdt med de øvrige nordjyske kommuner ligger Brønderslev Kommune under regionsgennemsnittet i forhold til andel kontanthjælpsmodtagere i % af befolkningen.

Stabilt antal unge på uddannelseshjælp

Antallet af unge på uddannelseshjælp har været i en positiv udvikling i 1. halvår 2018, og også her ligger Brønderslev Kommune under regionsgennemsnittet i forhold til andel uddannelseshjælpsmodtagere i % af befolkningen.

Socialt bedrageri og fejludbetalinger

Brønderslev Kommunes kontrolenhed fik den 1. maj 2018 ansat yderligere en medarbejder. Kontrolenheden har i 1. halvår 2018 haft fokus på at fremme samarbejdet med Job- og UngeCentret omkring "den tidlige indsats".

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Brønderslev Kommune på alle områder er godt på vej i forhold til at opnå målsætningerne i Beskæftigelsesplanen for 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Kvartalsrapport fra UU for 2. kvartal 2018


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 2. kvartal 2018, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Data i kvartalsrapporten stammer fra UU's database og er trukket den 1. juli 2018.

UU har i rapporten for 2. kvartal 2018 forsøgt at gøre tabellerne mere overskuelige og skabe et bedre overblik.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 viser blandt andet, at:

97 % af de 15-17-årige i Brønderslev Kommune befinder sig inden for uddannelsessystemet

44 unge mellem 15 og 17 år (svarende til 3 %) er ikke i gang med grundskole eller en ungdomsuddannelse. UU har kontakt med disse unge, som er i gang med forberedende og udviklende aktiviteter, der har til formål at gøre dem parate til uddannelse eller job. Disse aktiviteter er blandt andet produktionsskole, arbejde, praktik og opkvalificerende kurser.

78 % af de 18-24-årige unge i Brønderslev Kommune er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse

591 unge mellem 18 og 24 år (svarende til 22 %) befinder sig uden for uddannelsessystemet. De fordeler sig således:

 • 263 er i job eller i gang udviklende aktiviteter som kurser (fx VUC), produktionsskole, praktik, højskole og udenlandsophold.
 • 99 er tilmeldt en uddannelse med opstart i august 2018.
 • 141 er på offentlig forsørgelse og modtager aktiviteter efter LAB-loven. Dette er 7 % færre (svarende til 38 unge) i forhold til 2. kvartal 2017.
 • Endelig er der 82 unge, som UU ikke har kontakt med, og som ikke er i registreret aktivitet. UU forsøger at opnå kontakt til disse unge ved løbende at ringe og skrive til dem. En del af disse unge er samlevende til udenlandske arbejdstagere.

Kvartalsrapporten viser derudover, at antallet af unge, som er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse, er uændret fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018. I 2. kvartal 2018 var andelen af unge, som er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse på 34 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Status på kontanthjælpsstrategi


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcenter Brønderslev arbejder med en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet, som varer til udgangen af 2018.

Status på kontanthjælpsstrategien pr. 30. juni 2018 er, at målet allerede er nået. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet markant, og Brønderslev Kommune ligger under regions- og landsgennemsnittet.

Jobcentret vil i andet halvår 2018 fastholde indsatsen og have fokus på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere yderligere.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune vedtog i januar 2016 en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet til udgangen af 2018.

Strategien indebærer investering i medarbejdere med henblik på at kunne iværksætte en mere jobrettet og ressourceorienteret tilgang på området. Denne består i:

 • En skærpet visitationspraksis - flere borgere mødes som jobparate
 • Flere jobrettede samtaler med borgerne
 • Etablering af flere virksomhedsrettede tilbud til borgerne
 • Tættere opfølgning på de iværksatte indsatser

Målet med strategien er at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere til 360 fuldtidspersoner ved udgangen af 2018 samt bringe Brønderslev Kommune under regionsgennemsnittet på kontanthjælpsområdet.

Status på kontanthjælpsstrategien pr. 30. juni 2018 er, at Jobcentret allerede har nået målet med 331 fuldtidspersoner over 30 år på kontanthjælp. Det betyder, at Brønderslev Kommune i dag ligger under regions- og landsgennemsnittet, som det fremgår af tabellen nedenfor.

Fuldtidspersoner på kontanthjælp over 30 år i pct. af befolkningen 16-66 år

Hele landet

Brønderslev Kommune

Region Nordjylland

Juni 2016

2,8

2,5

2,3

Juni 2017

2,0

1,8

1,9

Juni 2018

1,8

1,5

1,9

Jobcentret vil i andet halvår 2018 fastholde indsatsen på kontanthjælpsområdet og have fokus på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere yderligere. Jobcentret vil øge fokus på opkvalificering af jobparate kontanthjælpsmodtagere til de områder, hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft. Dette understøttes af, at Regeringen for nylig har lagt op til, at der også kan søges puljemidler til opkvalificering af jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket ellers tidligere har været målrettet de forsikrede ledige.

I forhold til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med langvarige og komplekse forløb har Jobcentret fokus på afklaring i forhold til, om borgerne har behov for en særlig indsats for, at de kan komme i beskæftigelse, eller om de via rehabiliteringsteamet skal visiteres til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Redegørelse til ministeren om indsats for langvarige kontanthjælpsmodtagere


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har anmodet Brønderslev Kommune om en redegørelse for kommunens indsats for de langvarige kontanthjælpsmodtagere. Henvendelsen skyldes, at Brønderslev Kommune ikke deltager i det landsdækkende projekt "Flere skal med".

Brønderslev Kommune har sendt en redegørelse til ministeren, som viser, at kommunen arbejder målrettet med de langvarige kontanthjælpsmodtagere og gennem en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet har nedbragt antallet af kontanthjælpsmodtagere betydeligt sammenlignet med landsplan.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har den 18. juni 2018 henvendt sig til Brønderslev Kommune, da kommunen ikke deltager i det landsdækkende satspuljeprojekt "Flere skal med" for langvarige kontanthjælpsmodtagere. Ministeren beder Brønderslev Kommune om en redegørelse for målgruppen.

88 kommuner deltager i "Flere skal med"-projektet, som har til hensigt at hjælpe langvarige kontanthjælpsmodtagere i at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Målgruppen for "Flere skal med" er borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse (ud over integrationsperioden), som har været på offentlig forsørgelse i mere end 5 år. Projekt varer fra august 2017 til august 2019.

Beskæftigelsesudvalget i Brønderslev Kommune besluttede på møde den 8. maj 2017 ikke at deltage i projektet "Flere skal med". Grunden var, at Brønderslev Kommune har flere igangværende tiltag på kontanthjælpsområdet, herunder kommunens egen investeringsstrategi og deltagelse i STAR-projektet STV (særlig tilrettelagt virksomhedsforløb), som også har fokus på de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Beskæftigelsesudvalget vurderede, at de igangværende tiltag risikerede at miste kadence, hvis fokus i Jobcentret skulle rettes mod yderligere et projekt med egne formkrav. Udvalget redegjorde for dette i et brev til ministeren den 24. maj 2017.

Brønderslev Kommune sendte den 2. juli 2018 et svar til ministeren med en redegørelse for kommunens indsats for de langvarige kontanthjælpsmodtagere. Af redegørelsen fremgår, at:

 • Brønderslev Kommune gennem arbejdet med en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet på 2 år - fra maj 2016 til maj 2018 - har nedbragt andelen af kontanthjælpsmodtagere i pct. af befolkningen fra 3,1 % til 1,6 %, hvilket betyder, at Brønderslev i dag ligger under landsgennemsnittet på 2,0 %.
 • Jobcentret følger målgruppen for "Flere skal med" tæt, selv om Brønderslev Kommune ikke deltager i projektet. Ud af 106 borgere i målgruppen modtager 57 borgere ikke længere kontanthjælp. Job- og UngeCentret arbejder målrettet med de tilbageværende 49 borgere i målgruppen.

Samlet set vurderer Jobcentret, at Brønderslev Kommunes resultater på kontanthjælpsområdet vidner om, at kommunen arbejdet målrettet med at hjælpe kontanthjælpsmodtagerne videre, som også er målet med "Flere skal med"-projektet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Strategi for den virksomhedsvendte indsats for udsatte borgere


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCenter Brønderslev har udarbejdet en ny strategi for den virksomhedsvendte indsats for udsatte borgere.

Strategien har fokus på individuelt tilpassede virksomhedsforløb for de udsatte ledige og nedlæggelse af brugen af virksomhedscentre i virksomhedsindsatsen. I stedet anerkendes de virksomheder, der påtager sig opgaver i forhold til at inkludere udsatte borgere på arbejdsmarkedet tilbydes uddannelse af mentorer. Derudover har strategien fokus på brug af socialøkonomiske virksomheder til de borgere, som er længst væk fra arbejdsmarkedet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til nedlæggelse af virksomhedscentre, etablering af individuelle virksomhedsforløb, særlig anerkendelse af virksomheder m.m.

Sagsfremstilling

Ledigheden er de seneste år faldet i Brønderslev Kommune, og virksomhederne efterspørger arbejdskraft. Det betyder, at der er øget fokus på arbejdskraftpotentialet hos de udsatte ledige.

Den seneste viden om, hvordan udsatte borgere opnår fodfæste på arbejdsmarkedet viser, at det bedst sker gennem individuelt tilpassede virksomhedsforløb, som har fokus på job og ordinære løntimer. Det betyder, at modellen med virksomhedscentre, hvor faste praktikpladser står til rådighed for borgere tilknyttet Job- og UngeCentret, med fordel kan erstattes af et samarbejde med virksomhederne, hvor fokus er på individuel tilpasning af virksomhedsforløbet for den enkelte borger. Job- og UngeCentret har tidligere etableret samarbejdet med ca. 50 virksomheder i Brønderslev Kommune om at fungere som virksomhedscenter.

Job- og UngeCenter Brønderslev har på denne baggrund udarbejdet en ny strategi for den virksomhedsvendte indsats for udsatte borgere. Strategien har fokus på:

 • Anerkendelse af de virksomheder, som påtager sig opgaver i forhold til at inkludere udsatte borgere på arbejdsmarkedet. Disse virksomheder vil få mulighed for at få uddannet en mentor finansieret af jobcentret.
 • Virksomhedskonsulenterne i Job- og UngeCentret vil fungere som personlige jobformidlere for de udsatte borgere og være opsøgende over for virksomheder, som kan give den enkelte borger en tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Socialøkonomiske virksomheder bruges målrettet til de borgere, som ikke kan deltage i virksomhedspraktik selv med mentorstøtte.

Formålet med strategien er, at flere udsatte borgere kommer i job. Den virksomhedsvendte strategi støtter dermed op om Brønderslev Kommunes investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet og STV-projektet, som handler om etablering af Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb og ordinære løntimer på arbejdsmarkedet for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb.

Den nye strategi understøtter derudover et af de udmeldte ministermål på beskæftigelsesområdet for 2019. Målet handler om, at kommunerne skal sørge for, at de udsatte ledige får en indsats og ikke overlades til langvarig passiv forsørgelse. Den nye strategi har netop til formål, at flere udsatte borgere modtager en indsats og bringes ind på arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at

 • virksomhedscentre nedlægges som samarbejdsform,
 • der etableres individuelle virksomhedsforløb med fokus på ordinære løntimer,
 • socialøkonomiske virksomheder bruges målrettet til de borgere, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, og
 • virksomheder, der påtager sig opgaver i forhold til at inkludere udsatte borgere på arbejdsmarkedet, anerkendes af Job- og Ungecentret og inviteres til årlige temamøder. Mentorer fra disse virksomheder tilbydes deltagelse i mentoruddannelse.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Forslag til omlægning af nytteindsats


Resume

Sagsforløb: DIR/BE

I 2013 fastlagde Brønderslev Kommune en strategi for nytteindsats for ledige borgere. Behovet for nyttejob-pladser har i mellemtiden ændret sig, og det foreslås at omlægge indsatsen, således at antallet af nyttejob nedjusteres og etableres i Vej og Park samt Ejendomsservice.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til godkendelse af omlægning af nytteindsats.

Sagsfremstilling

Nytteindsats er et aktiveringstilbud på op til 13 uger, som primært er målrettet ressourcestærke ledige, der umiddelbart kan påbegynde job eller uddannelse. Formålet med indsatsen er, at de ledige skal arbejde for deres ydelse ved at udføre samfundsnyttige opgaver på en offentlig arbejdsplads.

I Brønderslev Kommune godkendte Byrådet den 16. november 2013 en strategi for nytteindsats. En del af strategien er, at alle fagforvaltninger så vidt muligt bidrager til at løfte opgaven med nytteindsats.

Der er i dag etableret 62 nyttejobpladser i kommunen. Brugen af nyttejob er imidlertid faldet de senere år. Det skyldes blandt andet, at beskæftigelsen er høj, og flere ledige kommer i job. Målgruppen for nyttejob er dermed blevet mindre.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at det fremtidige behov for nyttejob udgør 20 pladser i kommunen. Fagforvaltningen foreslår, at pladserne fordeles med 10 pladser i Vej og Park og 10 pladser i Ejendomsservice. I Vej og Park og Ejendomsservice er der mulighed for en hurtig og enkel visitation af borgerne uden forudgående match af borgeren til det enkelte tilbud. Nytteindsatsen anvendes oftest som et "vend i døren"-tilbud til borgere, der selv vurderes at kunne finde et job. Det betyder, at indsatsen har et højt flow af borgere og behov for en enkel visitationsproces.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at

 • det samlede antal nyttejobpladser i kommunen nedjusteres fra 62 til 20 pladser,
 • der indgås aftale med Ejendomsservice om 10 pladser,
 • de nuværende 10 nyttejob-pladser hos Vej og Park fastholdes, og de resterende pladser afvikles.
Personale

Beslutning om etablering af nyttejob-pladser i Ejendomsservice forudsætter drøftelse med arbejdspladsens ledelse og tillidsrepræsentanten eller en medarbejderrepræsentant.

Indstilling

Direktionen, 2. januar 2018, pkt. 9:

Udsat.

Det afklares, hvad der er aftalt med Ejendomsservice

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 22. august 2018:

Direktion har den 12. juni 2018 anbefalet, at nytteindsatsen omlægges.

Beslutning

Godkendt 10 nyttejobpladser ved henholdsvis Vej og Park og Ejendomsservice.

Antallet af nyttejobpladser i de øvrige institutioner ønskes fastholdt, så de kan anvendes efter behov.

Bilag

Til toppen


12. Status på samarbejde med Konsulenthuset Ballisager


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcenter Brønderslev samarbejder med Konsulenthuset Ballisager om en særlig indsats for dagpengemodtagere med mere end 16 måneders ledighed samt karriererådgivningssamtaler til nyledige dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed.

Knap 40 % af de langtidsledige dagpengemodtagere er kommet i selvforsørgelse efter et forløb hos Ballisager, mens det gør sig gældende for halvdelen af de nyledige i risiko for langtidsledighed.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev har siden den 1. september 2015 samarbejdet med Konsulenthuset Ballisager om en særlig indsats til dagpengemodtagere med mere end 16 måneders ledighed, og fra den 1. april 2017 har Ballisager ligeledes holdt karriererådgivningssamtaler med nyledige dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed.

Ballisagers indsats til dagpengemodtagere med mere end 16 måneders ledighed består af et individuelt forløb på 3 måneder med minimum 7 samtaler. Målet er, at de ledige kommer tilbage på arbejdsmarkedet og fokus i forløbet er på jobsøgning. Den indsats, som målgruppen tidligere har fået i ledighedsperioden, har ikke bragt dem i mål. Tilbuddet giver således mulighed for at give en ekstraordinær indsats til de ledige, hvor det almindelige kontaktforløb ikke er tilstrækkeligt.

Målet er, at minimum 35 % af deltagerne kommer i selvforsørgelse gennem ordinært job eller tilmelding til ordinær uddannelse i forlængelse af forløbet. Status viser, at 112 borgere har været henvist i perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. marts 2018. Heraf er 44 borgere kommet i selvforsørgelse - svarende til 39 %. 10 % havde deltidsjob/vikariat, da de blev afsluttet hos Ballisager, mens knap 25 % var i virksomhedspraktik eller løntilskud. De resterende 25 % blev afsluttet fra Ballisager som aktive jobsøgere.

Den anden målgruppe er nyledige dagpengemodtagere, der er vurderet i risiko for langtidsledighed. De ledige får mulighed for at bestille op til 4 karriererådgivningssamtaler hos Ballisager ud fra en klippekortsordning på 1-4 klip. Tilbuddet understøtter jobcentrets empowerment-orienterede tilgang, idet borgeren har mulighed for at vælge at få ekstra intensiv vejledning til ansøgning og CV. Dette øger de lediges følelse af selv at være en progressiv og aktiv medspiller. Efter samtalerne er 50 % af borgerne afsluttet til job eller uddannelse, 20 % er afsluttet til virksomhedspraktik, men de resterende er afsluttet som aktive jobsøgende.

Jobcentret har et tæt og fleksibelt samarbejde med Ballisager, og Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at resultaterne af indsatserne er tilfredsstillende.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


13. Status på samarbejde med Markman vedr. indsatsen for ledige fleksjobbere


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcenter Brønderslev samarbejder med Markman om indsats for ledige fleksjobbere.

Status viser, at 85 % af de borgere der afsluttes efter et forløb hos Markman, er kommet i fleksjob.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev har siden den 1. september 2015 samarbejdet med Markman om indsats for ledige fleksjobbere. Borgere, der er visiteret til fleksjob, skal ifølge LAB-loven henvises til en anden aktør med henblik på etablering af fleksjob efter henholdsvis 6 og 12 måneders ledighed.

Markman varetager indsatsen for personer, der har været ledige i minimum 6 måneder. Der henvises dog også borgere tidligere, hvis det vurderes, at de kan profitere af indsatsen.

Borgerne henvises som udgangspunkt til fleksjobformidling for en periode på 6 måneder. Forløbet fokuserer på afklaring og formidling af fleksjob via etablering af virksomhedspraktik. Markman afholder de lovpligtige opfølgninger med den ledige i perioden og har derudover metodefrihed til at formidle fleksjob. Markman yder desuden efterværn ved ansættelse.

Fra den 1. januar 2017 til juni 2018 har Jobcentret henvist 104 borgere til et fleksjobforløb hos Markman. I samme periode er 67 borgere afsluttet hos Markman, hvoraf 56 er afsluttet til fleksjob - svarende til knap 85 %. I perioden 2015-2016 blev cirka 50 % afsluttet til fleksjob, hvilket betyder, at Markman har leveret en væsentlig forbedring på resultatsiden.

80 % af de borgere, der har fået etableret et fleksjob via Markman, har fastholdt ansættelsen i minimum 6 måneder.

37 borgere har et igangværende forløb hos Markman.

Der er gensidig tilfredshed med samarbejdet omkring de ledige fleksjobbere. Der er stor fleksibilitet hos både Markman og Jobcentret, hvilket bidrager til en hurtigere og mere smidig opgaveløsning.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at resultaterne af indsatsen er tilfredsstillende.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


14. Status på frikommuneforsøg


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune indgår sammen med de øvrige nordjyske kommuner i et netværk om frikommuneforsøg under temaet "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats".

Brønderslev Kommune deltager i et forsøg vedrørende formkrav til lovpligtige samtaler for forsikrede ledige samt et forsøg, der giver mulighed for at fritage visse jobafklaringssager for at blive forelagt rehabiliteringsteamet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune deltager sammen med de øvrige nordjyske kommuner i et frikommuneforsøg inden for temaet "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats".

Brønderslev Kommune deltager i to forsøg, som omhandler henholdsvis formkrav til lovpligtige samtaler for forsikrede ledige samt fritagelse af jobafklaringssager for forelæggelse i rehabiliteringsteam.

Formkrav til lovpligtige samtaler for forsikrede ledige

Byrådet besluttede den 23. november 2016, at Brønderslev Kommune skulle deltage i et forsøg vedrørende formkrav til lovpligtige samtaler i forhold til de forsikrede ledige. Med forsøget er Brønderslev Kommune fritaget for de lovpligtige samtalers form, indhold og kadence hos de forsikrede ledige. Der holdes ikke færre samtaler med de ledige, men frikommuneforsøget giver mulighed for større fleksibilitet i forhold til at tilpasse kontakten efter den lediges behov.

Forsøget startede den 1. juli 2017. Status 1 år senere er blandt andet, at kontaktforløbet starter tidligere end hidtil, da fællessamtalen med a-kassen ikke længere er den første samtale i kontaktforløbet. Det betyder, at kontaktforløbet starter i 3. ledighedsuge - før frikommuneforsøget var det i 6. ledighedsuge.

Alle nyledige screenes for risiko for langtidsledighed, og de ledige, der vurderes at være i risiko for langtidsledighed, får en mere intensiv indsats, mens ledige, der "kan selv", vil have mulighed for at gennemføre telefoniske samtaler med deres rådgiver (muligheden ophører ved 26 ugers ledighed).

VIVE og Rambøll evaluerer forsøget løbende.

Fritage jobafklaringssager for forelæggelse i rehabiliteringsteam

Den 27. april 2017 godkendte Byrådet, at Brønderslev Kommune deltager i et andet frikommuneforsøg, der giver mulighed for at fritage visse jobafklaringssager fra behandling på rehabiliteringsteam.

Fritagelsen af jobafklaringssager fra forelæggelse for rehabiliteringsteam retter sig primært mod borgere, som alene har arbejdsmarkedsrettede udfordringer, eller hvor der allerede er iværksat tværfaglige indsatser, som har effekt. Hvis borgeren ønsker det, er deltagelse i rehabiliteringsteammøde altid en mulighed.

Dette forsøg startede den 1. januar 2018. Fra den 1. januar 2018 til starten af august 2018 er 72 borgere overgået til 1. jobafklaringsforløb. Heraf er 55 sager fritaget for behandling på rehabiliteringsteamet, mens 17 sager har været behandlet i rehabiliteringsteamet. Der har dermed været et større potentiale i forhold til fritagelse, end Jobcentret hidtil har skønnet.

Fritagelserne betyder, at der er sparet 6-7 mødedage siden nytåret - svarende til en mødedag om måneden. Samtidig bruger rådgiverne færre ressourcer i forhold til forberedelse af sagen, samt borgers og rådgivers deltagelse i møderne. Skønsmæssigt svarer dette til en ½ dags arbejde pr. sag der fritages.

Den nye arbejdsgang er nu fuldt implementeret, og det forventes, at antallet af fritagne jobafklaringssager har fundet sit leje på 7-10 sager om måneden.

Med fritagelsen af visse jobafklaringssager kan kommunen hurtigere tilrettelægge en målrettet indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet i samspil med den enkelte borger.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


15. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et fortsat fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

I juni 2018 er det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 3.987 fuldtidspersoner, hvilket er 187 fuldtidspersoner færre end i samme måned året før.

Over det seneste år ses det største fald på antallet af integrationsydelses- og kontanthjælpsmodtagere.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Udpegning af ekstra bestyrelsesmedlem til FGU Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: BE/BY

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal udpege yderligere én kommunal repræsentant, som indstilles til den første bestyrelse for den nye forberedende grunduddannnelse (FGU) i Vendsyssel.

Sagsfremstilling

Den 1. august 2019 etableres den nye forberedende grunduddannelse (FGU). Den nye uddannelse vil på landsplan bestå af 27 institutioner og i alt 88 skoler. Brønderslev Kommune indgår sammen med Hjørring, Frederikshavn og Læsø Kommuner i FGU Vendsyssel, hvor institutionen vil være placeret i Hjørring.

De første bestyrelser for den nye FGU skal nedsættes senest den 1. september 2018. De første bestyrelsers opgave bliver at forberede og gennemføre etablering af de nye uddannelser. Dette indebærer blandet andet ansættelse af en institutionsleder, udarbejdelse af strategi og handleplan for det første skoleår, etablering af administrative funktioner og procedurer samt igangsætning af udvikling eller tilpasning af de fysiske rammer for den nye uddannelse.

Den første bestyrelse vil i udgangspunktet fungere frem til den 1. august 2019, men der er mulighed for, at den varige bestyrelse kan overdrages opgaven tidligere efter godkendelse af endelige vedtægter.

Den første bestyrelse skal have 7-11 medlemmer med stemmeret pr. institution og altid et ulige antal medlemmer. Bestyrelsen vil blive sammensat af:

 • Repræsentanter fra kommunerne
 • Repræsentanter fra arbejdsmarkedets organisationer
 • Repræsentanter fra erhvervsskoler
 • En medarbejderrepræsentant

Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn Kommuner har hver udpeget et medlem til den første bestyrelse. I Brønderslev Kommune besluttede Byrådet den 20. juni 2018 at indstille formand for Beskæftigelsesudvalget Eskild Sloth Andersen.

Undervisningsministeriet og KL har efterfølgende opfordret til en stærkere kommunal repræsentation i de første FGU-bestyrelser. Brønderslev Kommune skal dermed udpege yderligere ét medlem til den første bestyrelse for FGU Vendsyssel.

Fristen for indsendelse af forslag til bestyrelsesmedlemmer til Undervisningsministeriet er den 24. august 2018. Dette tidspunkt ligger forud for næste byrådsmøde. Det er derfor nødvendigt, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget udpeger den kommunale repræsentant.

Undervisningsministeren vil umiddelbart efter den 24. august 2018 træffe afgørelse om den konkrete sammensætning af de første bestyrelser.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget udpeger yderligere én kommunal repræsentant til den første bestyrelse for FGU Vendsyssel og at Byrådet efterfølgende orienteres herom.

Personale

Ingen.

Beslutning

Jan Thaibert blev valgt.

Bilag

Til toppen


17. Undersøgelse af flygtninges forventninger til job


Resume

Sagsforløb: IR/BE/IR

Drøftelse af forslag fra formand Frede Hansen om iværksættelse af undersøgelse vedrørende flygtninges forventninger til job i Danmark.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen har gennem sit arbejde som underviser erfaret, at nogle umiddelbart velkvalificerede flygtninge ikke er kommet i arbejde 3 år efter deres ankomst til Brønderslev Kommune.

Blandt disse flygtninge er nogle veluddannede og har haft arbejde i hjemlandet som faglært eller haft ønske om at tage en videregående uddannelse.

Nogle af flygtningene har haft en forventning om, at de skulle fortsætte indenfor deres fagområde, når de fik opholdstilladelse i Brønderslev Kommune.

Det kunne være nyttigt i forhold til at understøtte flygtningenes vej til selvforsørgelse at få mere viden om, hvad der sker i mødet mellem flygtningene og det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem. Hvilke forventninger har flygtningene til at få arbejde i Danmark? og er deres forventninger realistiske i forhold til arbejdets indhold og i forhold til uddannelse i Danmark set i forhold til kravene på arbejdsmarkedet i deres hjemlande? Oplevelsen af ikke at kunne anvende deres kompetencer i Danmark kunne ligeledes resultere i statustab og initiativløshed.

Det vil være relevant at få afdækket, hvorvidt der allerede foreligger undersøgelser af ovenstående. Såfremt der ikke foreligger undersøgelser, foreslår formanden for Integrationsrådet Frede Hansen, at Integrationsrådet anbefaler, at der iværksættes en interviewundersøgelse blandt flygtningene i Brønderslev Kommune. Formålet hermed er at opnå mere viden om, hvordan man kan støtte flygtningene i forhold til at anvende deres kompetencer på det danske arbejdsmarked.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter sagen og træffer beslutning om det videre forløb.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 24. maj 2018, pkt. 6:

Integrationsrådet har drøftet sagen og foreslår, at det undersøges, hvorvidt der foreligger undersøgelser, der kan belyse dette emne. Hvis der ikke foreligger en undersøgelse, anbefaler Integrationsrådet, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager initiativ til at iværksætte en undersøgelse om problematikken.

Fraværende:

Martin Bech (stedfortræder Klaus Riis Klæstrup mødt)

Kamomo Kasigwa Ruhinduka (stedfortræder Simon N. Mukonkole mødt)

Emilly Leilah Kanyi Pedersen (stedfortræder Thaer Saleh mødt)

Abeer Abo Kalefh (udeblev uden afbud)

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde, den 22. august 2018:

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har undersøgt, hvorvidt der foreligger undersøgelser, som bidrager til viden om flygtninges forventninger til job og anvendelse af deres kompetencer på det danske arbejdsmarked.

Rockwool-fonden har i 2016 og 2018 undersøgt flygtninge og indvandreres brug af uddannelse i Danmark. Generelt gælder det - for danskere såvel som flygtninge - at uddannelse forbedrer mulighederne for at komme i job. Uddannelse opnået i Danmark øger chancen for beskæftigelse betydeligt i forhold til uddannelse medbragt fra hjemlandet. En lang videregående uddannelse er ensbetydende med den højeste beskæftigelsesgrad for danskere. Hos flygtninge er det personer med en erhvervsfaglig uddannelse, som har den højeste beskæftigelsesgrad i Danmark.

Der er flere vanskeligheder forbundet med at bruge uddannelser fra hjemlandet i jobsøgningen i Danmark. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har de seneste år skærpet vurderingen og oversættelsen af medbragte uddannelser, således at flygtninge og indvandrere, der ønsker at bruge deres uddannelse i Danmark, kan få bevis for deres kompetencer og "meritoverføre" dele af deres uddannelse, hvis de ønsker at tage en dansk uddannelse. Analyse-firmaet LG Insigt peger imidlertid på, at flere af de flygtninge, som får bevis på deres medbragte uddannelse, oplever, at det er svært at bruge beviset på det danske arbejdsmarked på grund af sproglige og faglige kompetencer, som flygtningene fortsat mangler.

Undersøgelserne peger sammenfattende på, at vanskelighederne med at bruge især de lange og mellemlange uddannelser fra hjemlandet på det danske arbejdsmarkedet kan skyldes følgende faktorer:

 • Krav om sproglige kompetencer, som flygtningene mangler, hvilket især gælder i akademiske job
 • Andre kompetencer end dem, der er brug for på det danske arbejdsmarked, er opnået gennem uddannelsen
 • Lav kvalitet af den medbragte uddannelse
 • Behov for kendskab til kulturen inden for faget
 • Manglende netværk

LG Insight har erfaret, at flere flygtninge med medbragte uddannelser oplever en periode, hvor de skal "erkende og sunde sig over at skulle træde nogle trin ned ad kompetencestigen". Blandt dem, som vælger at supplere deres medbragte uddannelse eller tage en ny uddannelse i Danmark, er der flest unge. De ældre flygtninge vælger oftere en anden vej til beskæftigelse.

I artikler, som belyser emnet, findes konkrete eksempler på flygtninge, som har oplevet dette. Det gælder fx en syrisk læge, som var i praktik på et dansk sygehus med henblik på en karriere som læge i Danmark. Han oplevede og besluttede, at der var for mange sproglige og faglige barrierer og tog i stedet et job som chauffør. Et andet eksempel er en 34-årig iransk ingeniør, som ikke kunne få overført sin uddannelse direkte til en tilsvarende dansk uddannelse. Det ville kræve yderligere to års studier i Danmark. Han valgte i stedet et arbejde som rørlægger, hvilket kun krævede et korterevarende kursus.

I forhold til flygtninges forventninger om job, når de kommer til Danmark, findes en interview-undersøgelse af nytilkomne flygtninge foretaget af Børsen i 2016. Her svarede 90 %, at de var klar til at tage et job, hvis de blev tilbudt ét. En anden undersøgelse fra Skanderborg Kommune i 2013 viste, at 78 % af de nytilkomne flygtninge så det som deres eget ansvar at blive selvforsørgende. 3 måneder efter flygtningenes ankomst til kommune var der sket en markant ændring, og de fleste var blevet mere passive og opgivende i forhold til målet om selvforsørgelse.

Integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune har i tilrettelæggelse af indsatsen fokus på, at flygtninges motivation og gejst i forhold til at komme job kan dykke relativt kort tid efter ankomsten til Danmark. Af samme grund iværksatte afdelingen i 2016, at en virksomhedskonsulent deltager i modtagelsessamtalen med nye flygtninge, således at der så tidligt som muligt kan arbejdes med den enkeltes jobmuligheder. Samme år kom de lovændringer på integrationsområdet, som kræver, at nytilkomne flygtninge i udgangspunktet skal mødes som jobparate og i virksomhedstilbud indenfor 4 uger med henblik på at komme i job.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter sagen og beslutter, hvorvidt der skal iværksættes en undersøgelse.

Beslutning

Udvalget er positiv over for iværksættelse af en undersøgelse.

3 repræsentanter fra Integrationsrådet inviteres til møde med Beskæftigelsesudvalgets næste møde kl. 15.00 – hvor emnet drøftes.

Til toppen


18. Koordinering af indsatser vedrørende sundhed og bevægelse


Resume

Sagsforløb: TM/BS/ÆO/BE/SS/FK/ØK

Drøftelse af initiativer vedrørende sundhed og bevægelse med henblik på at koordinere initiativer på tværs af udvalg, hvor dette giver mening.

Sagsfremstilling

Alle politiske udvalg beskæftiger sig med sundhed og bevægelse. Nogle udvalg direkte under disse overskrifter, andre mere indirekte i form af at skabe rammerne for at understøtte sundhed og bevægelse.

Med henblik på at koordinere initiativer om sundhed og bevægelse på tværs af udvalg, er det aftalt mellem udvalgsformændene for de stående udvalg, at der skal være en drøftelse af igangværende initiativer i fagudvalgene, samt at udvalgsformændene efterfølgende fremlægger resultatet af udvalgsdrøftelserne på et formandsmandsmøde.

Konkret foreslås drøftelserne i fagudvalgene at tage udgangspunkt i følgende:

 • Drøftelse af igangværende initiativer
 • Drøftelse af initiativer, der har behov for understøttelse af fra flere udvalg/går på tværs af udvalg
 • Forslag til nye initiativer, evt. finansieret af pulje under Økonomiudvalget
 • Forslag anbefales at være udgiftsneutrale, omkostningslette eller direkte indtægtsdrivende

På baggrund af ovenstående drøftelse indkaldes udvalgsformændene til drøftelse af tilbagemeldingerne fra udvalgene. Desuden drøftes initiativer, der har behov for understøttelse fra flere udvalg samt behov for aftaler, for at dette kan gennemføres/udbygges yderligere.

Endelig vil input fra disse drøftelser indgå i overvejelserne om en ny sundhedspolitik, som forventes påbegyndt i efteråret 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalgene drøfter igangværende og evt. nye initiativer under overskriften sundhed og bevægelse med henblik på at klæde udvalgsformændene på til en efterfølgende drøftelse med de øvrige udvalgsformænd.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet.

Bilag

Til toppen


19. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

A) Der er kommet foreløbigt program for KL's årlige beskæftigelsespolitiske konference JobCAMP. Konferencen foregår den 8.-9. november 2018 i Aalborg. Temaet er "Fremtidens arbejdskraft". Tilmeldingsfristen er den 5. oktober 2018.

B) Orientering fra møde med produktionsskolen i sommerferien om produktionsskolens økonomiske situation.

Beslutning

Ad A) Eskild Sloth Andersen, Klaus Riis Klæstrup og Bettina Kjeldsen tilmeldes.

Ad B) Til orientering.

C) Tværkommunalt projekt + 50 årige forsikrede ledige – der laves status til næste møde.

Bilag

Til toppen


20. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


21. Lukket punkt: Ny kontrakt med Ballisager vedr. indsats for langtidsledige dagpengemodtagere


Til toppen


22. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


23. Lukket punkt: Anbringelsessag


Til toppen


24. Lukket punkt: Ankeafgørelse


Til toppen


25. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 23. august 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer