Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 12. september 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Tillægsdagsordenen blev godkendt.

Til toppen


3. Status på pulje til særlig indsats for ledige over 50 år


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev, Jammerbugt, Frederikshavn og Hjørring Kommuner fik i december 2017 bevilget 1.015.000 kr. i puljemidler til en indsats for forsikrede ledige over 50 år.

Jobcentrene samarbejder med vikarbureauer og a-kasser omkring målgruppen med henblik på at få de ledige til at se nye muligheder.

Projektet løber fra den 1. april 2018 til den 31. marts 2019.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

På seneste møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget blev det aftalt, at udvalget orienteres om status på et igangværende projekt om en særlig indsats for ledige over 50 år.

Brønderslev Kommune har i samarbejde med Jammerbugt, Frederikshavn og Hjørring Kommuner fået bevilget puljemidler til en indsats for forsikrede ledige over 50 år.

Formålet med projektet er at få ledige over 50 år til at se nye muligheder for jobsøgning, samt at få dem motiveret til at flytte sig længere fagligt og geografisk i deres jobsøgning.

I projektet er der ansat en projektleder og projektmedarbejder, som begge er ansat i Hjørring Kommune, men som på skift arbejder i alle fire jobcentre.

Projektet udarbejder løbende et nyhedsbrev. Nyhedsbrev fra den 29. august 2018 er vedlagt som bilag.

Styregruppen for projektet består af projektleder og -medarbejder, ledelsesrepræsentanter for hver af de deltagende jobcentre samt repræsentanter fra vikarbureauer og a-kasser.

Styregruppen består af følgende medlemmer:

 • Lars Poulsen, projektleder
 • Lone Winther, projektmedarbejder
 • Heidi Juel Frederiksen, Jobcenter Frederikshavn
 • Kim Jakobsen, Jobcenter Hjørring
 • Kirsten Hassing, Jobcenter Jammerbugt
 • Lisbeth Jensen, Jobcenter Brønderslev
 • Diana Kringelbach, Jobcenter Brønderslev
 • Eva Horne, AktivPersonale (vikarbureau)
 • Anette Isaksen, JKS (vikarbureau)
 • Lars Nonbo, HK
 • Jørgen Helledie, 3F

Det har været en udfordring at sikre a-kassedeltagelse til de afholdte informationsmøder i de fire kommuner. Der er fokus på at forbedre kommunikationen med a-kasserne for at sikre, at der fremadrettet er a-kassedeltagelse til de informationsmøder, der afholdes, således også til informationsmøderne i Jobcenter Brønderslev henholdsvis den 19. september og 17. oktober 2018.

Første informationsmøde i Jobcenter Brønderslev blev holdt den 22. august 2018 med deltagelse af 20 ledige borgere, 3F Aalborg, 3F MidtVendsyssel, JKS, Senior Erhverv Nordjylland samt projektledelse og rådgivere fra Jobcenter Brønderslev. Der var stor spørgelyst og positive tilbagemeldinger fra de deltagende ledige. 17 af de 20 ledige borgere tilkendegav, at de ville tilmelde sig minimum ét vikarbureau. Allerede på dagen fik JKS lavet aftale med to ledige om en efterfølgende samtale i forhold til mulighed for ansættelse.

Andet informationsmøde i Jobcenter Brønderslev blev holdt den 30. august 2018 med deltagelse af 18 ledige borgere, Medarbejderne (vikarbureau) samt projektledelse og rådgivere fra Jobcenter Brønderslev. 3F var også inviteret og havde vist interesse for at deltage i mødet, men havde ikke ressourcer til at deltage. 14 af de 18 ledige borgere på mødet tilkendegav, at de ville tilmelde sig minimum ét vikarbureau.

Den samlede tilbagemelding fra de afholdte informationsmøder er, at de ledige giver udtryk for at de har fået god og relevant viden om mulighederne i vikaransættelser.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats


Resume

Sagsforløb: BE

Et bredt forlig i Folketinget har indgået en aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Et bredt forlig i Folketinget bestående af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i august 2018 indgået en aftale om at forenkle beskæftigelsesindsatsen.

Målet med aftalen er at gøre lovgivningen mindre kompleks, så jobcentrene og a-kasserne kan understøtte arbejdsmarkedet mere effektivt. Forligspartierne peger på, at aftalen giver jobcentre og a-kasser mere frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, idet en række proceskrav fjernes. I stedet vil der være øget fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking.

De centrale initiativer i aftalen er følgende:

 • Færre proceskrav til kontaktforløbet, der ensrettes på tværs af målgrupper, og enklere regler for samtalernes indhold
 • Udvalgte a-kasser får ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første 3 måneders af et ledighedsforløb i en fire-årig forsøgsperiode. Initiativet skal omfatte mindst 25 % af de nyindplacerede på dagpenge. Kommuner, der deltager i frikommuneforsøg med kontaktforløb, som Brønderslev Kommune gør, indgår dog ikke i dette initiativ
 • Kun ét krav til aktivering efter senest seks måneder ledighed. Herefter vurderer Jobcentret, hvornår den ledige har brug for mere indsats
 • Ledige, der har et job på hånden eller som skal på fx efterløn eller barsel, skal ikke søge job de sidste seks uger
 • Løntilskudsordningen forenkles og får kun to varighedsbegrænsninger. Én for borgere tæt på arbejdsmarkedet og én for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet
 • Virksomhedspraktikordningen forenkles, og formålet med praktikopholdet skærpes
 • Forenkling af voksenlærlingeordningen med færre målgrupper, færre tilskudssatser og højere tilskud til ledige i voksenlærlingeordningen
 • Virksomheders ansøgninger om virksomhedspraktik og løntilskud automatiseres
 • Styrket fokus på kommunernes resultater og skærpet opfølgning for kommuner med utilfredsstillende resultater
 • Der udarbejdes en ny hovedlov om den aktive beskæftigelsesindsats, der skal være lettere at forstå og lettere for kommuner og a-kasser at administrere efter

Aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen forventes udmøntet via lovgivning i folketingsåret 2018/2019 med henblik på, at langt de fleste elementer kan træde i kraft den 1. juli 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Det lokale erhvervsklima 2018


Resume

Sagsforløb: BE

Dansk Industri har for niende år i træk lavet Danmarks største undersøgelse af det lokale erhvervsklima. Undersøgelsen for 2018 er nu offentliggjort.

I den samlede placering ligger Brønderslev Kommune på en 45. plads ud af 93 deltagende kommuner.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Dansk Industri har for niende år i træk undersøgt erhvervsklimaet i de danske kommuner. Formålet er at belyse, hvilke rammer virksomhederne har i de danske kommuner, og hvor tilfredse virksomhederne er med de enkelte kommuner.

93 kommuner deltager i undersøgelsen, som er baseret på offentlig statistik og en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Som noget nyt i 2018 kombinerer Dansk Industri resultater fra spørgeskemaet med de statistiske data i 9 kategorier, som giver en indikation på, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder. Tidligere år er det primært spørgeskemaundersøgelsen, som har ligget til grund for målingen indenfor de forskellige områder. 2018-undersøgelsen er derfor ikke fuldt sammenlignelig med undersøgelserne fra tidligere år.

I skemaet nedenfor ses, hvordan Brønderslev Kommune placerer sig i forhold til de 9 kategorier i 2018:

Virksomhedernes vurdering af Brønderslev Kommune i forhold til..

Placering i 2018 (Tal i parentes viser placeringen i 2017, der hvor sammenligning er mulig)

Erhvervsvenlighed

47 (30)

Infrastruktur og transport

91

Adgang til kvalificeret arbejdskraft

20

Uddannelse

42

Kommunal sagsbehandling

32

Skatter, afgifter og gebyrer

64

Fysiske rammer

35

Brug af private leverandører

11

Kommunens image

63

Information og dialog med kommunen

27

Samlet placering

45 (27)

I det samlede resultat for 2018 ligger Brønderslev Kommune på en 47. plads. I de kategorier, som primært gælder Jobcentrets ressortområde - virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft og kommunal sagsbehandling - placerer Brønderslev Kommune sig i den øvre ende på henholdsvis en 20. og en 32. plads.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Undersøgelse af flygtninges forventninger til job


Resume

Sagsforløb: IR/BE/IR

På seneste møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 22. august 2018 blev det besluttet at invitere repræsentanter fra Integrationsrådet til en fælles drøftelse af spørgsmålet om en undersøgelse på flygtningeområdet.

Under dagsordenspunktet deltager således:

 • Frede Hansen, formand for Integrationsrådet
 • Emily Leilah Kanyi Pedersen, næstformand i Integrationsrådet
 • Annie B. Frandsen, leder af integrationsafdelingen

Deltagerne kommer til udvalgets møde kl. 15.00.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen har gennem sit arbejde som underviser erfaret, at nogle umiddelbart velkvalificerede flygtninge ikke er kommet i arbejde 3 år efter deres ankomst til Brønderslev Kommune.

Blandt disse flygtninge er nogle veluddannede og har haft arbejde i hjemlandet som faglært eller haft ønske om at tage en videregående uddannelse.

Nogle af flygtningene har haft en forventning om, at de skulle fortsætte indenfor deres fagområde, når de fik opholdstilladelse i Brønderslev Kommune.

Det kunne være nyttigt i forhold til at understøtte flygtningenes vej til selvforsørgelse at få mere viden om, hvad der sker i mødet mellem flygtningene og det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem. Hvilke forventninger har flygtningene til at få arbejde i Danmark? og er deres forventninger realistiske i forhold til arbejdets indhold og i forhold til uddannelse i Danmark set i forhold til kravene på arbejdsmarkedet i deres hjemlande? Oplevelsen af ikke at kunne anvende deres kompetencer i Danmark kunne ligeledes resultere i statustab og initiativløshed.

Det vil være relevant at få afdækket, hvorvidt der allerede foreligger undersøgelser af ovenstående. Såfremt der ikke foreligger undersøgelser, foreslår formanden for Integrationsrådet Frede Hansen, at Integrationsrådet anbefaler, at der iværksættes en interviewundersøgelse blandt flygtningene i Brønderslev Kommune. Formålet hermed er at opnå mere viden om, hvordan man kan støtte flygtningene i forhold til at anvende deres kompetencer på det danske arbejdsmarked.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet drøfter sagen og træffer beslutning om det videre forløb.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 24. maj 2018, pkt. 6:

Integrationsrådet har drøftet sagen og foreslår, at det undersøges, hvorvidt der foreligger undersøgelser, der kan belyse dette emne. Hvis der ikke foreligger en undersøgelse, anbefaler Integrationsrådet, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager initiativ til at iværksætte en undersøgelse om problematikken.

Fraværende:

Martin Bech (stedfortræder Klaus Riis Klæstrup mødt)

Kamomo Kasigwa Ruhinduka (stedfortræder Simon N. Mukonkole mødt)

Emilly Leilah Kanyi Pedersen (stedfortræder Thaer Saleh mødt)

Abeer Abo Kalefh (udeblev uden afbud)

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde, den 22. august 2018:

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har undersøgt, hvorvidt der foreligger undersøgelser, som bidrager til viden om flygtninges forventninger til job og anvendelse af deres kompetencer på det danske arbejdsmarked.

Rockwool-fonden har i 2016 og 2018 undersøgt flygtninge og indvandreres brug af uddannelse i Danmark. Generelt gælder det - for danskere såvel som flygtninge - at uddannelse forbedrer mulighederne for at komme i job. Uddannelse opnået i Danmark øger chancen for beskæftigelse betydeligt i forhold til uddannelse medbragt fra hjemlandet. En lang videregående uddannelse er ensbetydende med den højeste beskæftigelsesgrad for danskere. Hos flygtninge er det personer med en erhvervsfaglig uddannelse, som har den højeste beskæftigelsesgrad i Danmark.

Der er flere vanskeligheder forbundet med at bruge uddannelser fra hjemlandet i jobsøgningen i Danmark. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har de seneste år skærpet vurderingen og oversættelsen af medbragte uddannelser, således at flygtninge og indvandrere, der ønsker at bruge deres uddannelse i Danmark, kan få bevis for deres kompetencer og "meritoverføre" dele af deres uddannelse, hvis de ønsker at tage en dansk uddannelse. Analyse-firmaet LG Insigt peger imidlertid på, at flere af de flygtninge, som får bevis på deres medbragte uddannelse, oplever, at det er svært at bruge beviset på det danske arbejdsmarked på grund af sproglige og faglige kompetencer, som flygtningene fortsat mangler.

Undersøgelserne peger sammenfattende på, at vanskelighederne med at bruge især de lange og mellemlange uddannelser fra hjemlandet på det danske arbejdsmarkedet kan skyldes følgende faktorer:

 • Krav om sproglige kompetencer, som flygtningene mangler, hvilket især gælder i akademiske job
 • Andre kompetencer end dem, der er brug for på det danske arbejdsmarked, er opnået gennem uddannelsen
 • Lav kvalitet af den medbragte uddannelse
 • Behov for kendskab til kulturen inden for faget
 • Manglende netværk

LG Insight har erfaret, at flere flygtninge med medbragte uddannelser oplever en periode, hvor de skal "erkende og sunde sig over at skulle træde nogle trin ned ad kompetencestigen". Blandt dem, som vælger at supplere deres medbragte uddannelse eller tage en ny uddannelse i Danmark, er der flest unge. De ældre flygtninge vælger oftere en anden vej til beskæftigelse.

I artikler, som belyser emnet, findes konkrete eksempler på flygtninge, som har oplevet dette. Det gælder fx en syrisk læge, som var i praktik på et dansk sygehus med henblik på en karriere som læge i Danmark. Han oplevede og besluttede, at der var for mange sproglige og faglige barrierer og tog i stedet et job som chauffør. Et andet eksempel er en 34-årig iransk ingeniør, som ikke kunne få overført sin uddannelse direkte til en tilsvarende dansk uddannelse. Det ville kræve yderligere to års studier i Danmark. Han valgte i stedet et arbejde som rørlægger, hvilket kun krævede et korterevarende kursus.

I forhold til flygtninges forventninger om job, når de kommer til Danmark, findes en interview-undersøgelse af nytilkomne flygtninge foretaget af Børsen i 2016. Her svarede 90 %, at de var klar til at tage et job, hvis de blev tilbudt ét. En anden undersøgelse fra Skanderborg Kommune i 2013 viste, at 78 % af de nytilkomne flygtninge så det som deres eget ansvar at blive selvforsørgende. 3 måneder efter flygtningenes ankomst til kommune var der sket en markant ændring, og de fleste var blevet mere passive og opgivende i forhold til målet om selvforsørgelse.

Integrationsafdelingen i Brønderslev Kommune har i tilrettelæggelse af indsatsen fokus på, at flygtninges motivation og gejst i forhold til at komme job kan dykke relativt kort tid efter ankomsten til Danmark. Af samme grund iværksatte afdelingen i 2016, at en virksomhedskonsulent deltager i modtagelsessamtalen med nye flygtninge, således at der så tidligt som muligt kan arbejdes med den enkeltes jobmuligheder. Samme år kom de lovændringer på integrationsområdet, som kræver, at nytilkomne flygtninge i udgangspunktet skal mødes som jobparate og i virksomhedstilbud indenfor 4 uger med henblik på at komme i job.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter sagen og beslutter, hvorvidt der skal iværksættes en undersøgelse.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 22. august 2018, pkt. 17:

Udvalget er positiv over for iværksættelse af en undersøgelse.

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde, den 12. september 2018:

3 repræsentanter fra Integrationsrådet inviteres til møde med Beskæftigelsesudvalgets møde kl. 15.00, hvor emnet drøftes.

Beslutning

Der var en drøftelse af integrationsområdet generelt. Der er fokus på, at få flygtninge i job.

Der laves ikke en undersøgelse – der henvises til den undersøgelse, der er lavet af Rockwool Fonden.

Til toppen


7. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et fortsat fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

I juli 2018 er det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 3.928 fuldtidspersoner, hvilket er 119 fuldtidspersoner færre end i samme måned året før.

Over det seneste år ses det største fald på antallet af modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Flow på de enkelte ydelser drøftes på næste møde.

Bilag

Til toppen


8. Fællesmøde mellem Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS/BE

Der ønskes en status opfulgt af en drøftelse af den fælles indsats for udsatte børn og unge.

Til mødet deltager repræsentanter fra Ungecentret og Børne- og Familieafdelingen.

Børne- og Skoleudvalget kommer til mødet kl. 16.00.

Sagsfremstilling

Der er aftalt to årlige fællesmøder mellem de to udvalg. Det første fællesmøde er planlagt til den 12. september 2018, kl. 16-17. Næste fællesmøde er planlagt til foråret 2019 og fastsættes nærmere, når mødekalenderen for 2019 er kendt.

Første fællesmøde tager udgangspunkt i PWCs analyse af anbringelsesområdet på Børne- og Familieafdelingen. Begge udvalg har behandlet/er orienteret om analysens indhold. PWC har i analysen haft opmærksomhed på sagsgangen og overleveringen af de 15-årige fra Børne- og Familieafdelingen til Ungecentret.

Anbefalingen her er:

 • At sagsbehandlerne i Børne- og Familieafdelingen altid skal indkalde den nye sagsbehandler i UngeCentret til et overleveringsmøde, før den unge fylder 14½ år
 • At der skal afholdes regelmæssige samarbejdsmøder mellem sagsbehandlerne i Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret, såfremt der er en delesag mellem de to afdelinger.

Med baggrund i disse anbefalinger har der været afholdt møde mellem Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret, og der er aftalt nye procedurer for overdragelse.

Der vil på mødet blive givet en orientering om de nye procedurer.

Der ud over vil begge afdelinger give en kort orientering om arbejdet med ”Varige Spor”.

Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter den fælles indsats på baggrund af fremlæggelsen. Desuden foreslås det, at de to udvalg drøfter emner til forårets møde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Beskæftigelsesudvalget i Kolding Kommune kommer på besøg i UngeCentret den 4. oktober 2018, kl. 14.30.
 • Bureaukrati på sygedagpengeområdet blev drøftet.

Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen


11. Lukket punkt: Anbringelsessag


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 13. september 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer