Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 5. december 2018
Lokale: Dronninglund Slot
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordnen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordnen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Driftsloft og budgetønsker for 2019


Resume

Sagsforløb: BE

Budgetrammen for beskæftigelsesrettede indsatser er i 2019 på 27,89 mio. kr. (samme niveau som i 2018).

I forbindelse med budget 2019 drøftede Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 3 budgetønsker:

 1. Skærpet jobformidlingsindsats for dagpengemodtagere.
 2. Tovholder/koordinatorfunktion for unge i 8. klasse til 25 år.
 3. Gratis psykologtimer for unge i aldersgruppen 15-30 år.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte budgetønskerne og beslutte prioriteringen af midler på driftsloftet for 2019.

Sagsfremstilling

Budgetrammen for beskæftigelsesrettede indsatser til borgere på offentlig forsørgelse er i 2019 på 27,89 mio. kr. (samme niveau som i 2018).

I forbindelse med budget 2019 drøftede Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 3 budgetønsker.

Forslagene er:

Forslag

Indhold

Skærpet jobformidlingsindsats for dagpengemodtagere

Ansættelse af en virksomhedskonsulent i Jobcentret med henblik på:

 • Personlig jobformidling for yderligere 100 dagpengemodtagere pr. år.
 • Drift af en jobcafé for dagpengemodtagere med mere end 16 måneders ledighed og for dagpengemodtagere, der vurderes at have behov for hjælp til at "sælge sig selv" til kommende arbejdsgivere.

Tovholder/koordinatorfunktion for unge i 8. klasse til 25 år

Ansættelse af en tovholder/koordinator i UU-regi med henblik på at

 • støtte de unge, som ikke går den lige vej efter folkeskolen, til på sigt at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job

Gratis psykologtimer for unge i aldersgruppen 15-30 år

Ansættelse af en psykolog i UngeCentret med henblik på:

 • Gratis psykologhjælp til unge, der har svært ved livet og er i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettede aktiviteter.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

 • drøfter budgetønsket om den skærpede jobformidlingsindsats for dagpengemodtagere. Hvis Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget prioriterer budgetønsket foreslår fagforvaltningen, at det prioriteres indenfor budgetrammen. Fagforvaltningen foreslår et 2-årigt projekt med løbende opfølgning på indsatser og resultater.
 • ikke afsætter ekstra midler til tovholderfunktionen, før der er skabt et bedre overblik over opgavens omfang. Det betyder, at tovholderfunktionen løses med de midler, der modtages i bloktilskud i forbindelse med FGU'en.
 • drøfter budgetønsket med gratis psykologtimer. Målgruppen for de gratis psykologtimer er udenfor UngeCentrets målgruppe, hvorfor fagforvaltningen vurderer, at det vil være vanskeligt at se opgaven prioriteret inden for driftsloftet.
Personale

De 3 budgetønsker indebærer hver især ansættelse af 1 medarbejder.

Økonomi

Budgetønsket vedr. skærpet jobformidlingsindsats kan prioriteres indenfor budgetrammen.

Der er modtaget 130.000 kr. (2019) og 260.000 kr. (2020) i bloktilskud til tovholderfunktion.

Beslutning

Forslag til disponering af driftloft 2019 blev godkendt.

Budgetønsket om skærpet jobformidlingsindsats for dagpengemodtagere prioriteres inden for rammen. Der laves et 2-årigt projekt med løbende opfølgning på indsatser og resutater.

Der arbejdes videre med de 2 øvrige budgetønsker.

Bilag

Til toppen


5. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udvikling i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et fortsat fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udvikling i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Der mangler tal på A-dagpenge og sygedagpenge for oktober måned, hvorfor det er tallene fra september 2018, der også fremgår i oktober 2018.

Over det seneste år ses det største fald på antal modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sygedagpengeområdet optages som tema på et kommende udvalgsmøde.

Bilag

Til toppen


6. Beskæftigelsesplan 2019


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og beskriver kommunens strategiske prioritering af indsatsen det kommende år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om Beskæftigelsesplan 2019 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan med mål for beskæftigelsesindsatsen og en beskrivelse af kommunens strategiske prioritering af indsatsen det kommende år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2019.

Beskæftigelsesudvalget har på et fællesmøde den 14. november 2018 drøftet første udkast af beskæftigelsesplanen med Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF), Handicaprådet og Integrationsrådet. Første udkast har derudover været i høring med svarfrist den 21. november 2018. Der er indkommet et høringssvar fra LO Brønderslev-Dronninglund.

Med afsæt i de fremsatte bemærkninger på fællesmødet og det fremsendte høringssvar har Fagforvaltningen for Beskæftigelse justeret beskæftigelsesplanen og fremsender nu 2. udkast. De ændringer, der er foretaget i planen i forhold til 1. udkast, er markeret med gul.

Omdrejningspunktet i beskæftigelsesplanen for 2019 er de udfordringer, der opleves på både nationalt og lokalt plan. Brønderslev Kommune har udvalgt tre fokusområder for 2019.

Fokusområde 1: Kvalificeret arbejdskraft

Brønderslev Job- og UngeCenter spiller en stor rolle i forhold til at formidle den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne. I 2019 vil Job- og UngeCentret fortsat have fokus på, sammen med de øvrige aktører på arbejdsmarkedet, at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering - herunder at målrette opkvalificeringsindsatsen til brancher med mangel på arbejdskraft.

Fokusområde 2: Unge i uddannelse og job

På ungeområdet vil fokus i 2019 især være på den nye forberedende grunduddannelse (FGU) samt de nye opgaver i den kommunale ungeindsats, der følger med implementeringen af FGU. UngeCentret vil ligeledes rette blikket mod den forebyggende indsats for de 15-17-årige unge samt øge fokus på, at flere unge søger ind på erhvervsuddannelserne.

Fokusområde 3: Udsatte ledige

De aktuelle konjunkturer på arbejdsmarkedet betyder, at der er gode vilkår for, at de udsatte ledige kan komme ind på arbejdsmarkedet. I 2019 vil Job- og UngeCentret derfor have fokus på, at de udsatte ledige får en håndholdt, individuel og virksomhedsrettet indsats, som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender udkast til Beskæftigelsesplan 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


7. Status på samarbejde med Quick Care om forløb ved fysioterapeut og psykolog


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCenter Brønderslev samarbejder med Quick Care om korte, beskæftigelsesrettede sundhedsindsatser for borgere, som er uarbejdsdygtige på grund af helbredsmæssige udfordringer.

Indsatsen vurderes at bidrage til afklaring og opkvalificering af borgernes arbejdsevne, og samarbejdet med Quick Care fungerer tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCenter Brønderslev har siden 2015 samarbejdet med Quick Care om screening og korte, opkvalificerende forløb hos fysioterapeut eller psykolog for borgere, som er uarbejdsdygtige på grund af helbredsmæssige udfordringer.

Målgruppen for indsatsen er primært sygedagpengemodtagere, men borgere på andre ydelser kan også modtage indsatsen, hvis det vurderes at give mulighed for hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Alle indsatser hos Quick Care starter med en screening hos fysioterapeut eller psykolog afhængig af borgerens helbredsproblematik. Formålet er en vurdering af borgerens fysiske eller psykiske funktionsniveau og på baggrund heraf en vurdering af borgerens ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Hvis Job- eller UngeCentret vurderer, at det er relevant, kan den enkelte borger efterfølgende henvises til en af følgende indsatser hos Quick Care:

 • Fysioterapeutisk træningsforløb
 • Samtaleforløb hos psykolog
 • Mestringsforløb, som er holdforløb om enten smertehåndtering eller håndtering af stress, depression og angst

Job- og UngeCentret har i perioden fra 1. januar til 31. oktober 2018 visiteret 142 borgere til fysioterapeutisk screening og 152 borgere til psykologisk screening, hvilket er stort set identisk med antallet af henvisninger i samme periode i 2017.

I alt 261 borgere har efter screening deltaget i et forløb hos fysioterapeut eller psykolog. Af skemaet nedenfor fremgår fordelingen af borgerne, som har deltaget i disse forløb:

Fysioterapeutisk træning

Psykologsamtaler

I alt

Sygedagpenge og jobafklaring

75

80

155

Kontanthjælpsmodtagere

27

23

50

Uddannelseshjælp

13

11

24

Integrationsydelse

7

3

10

Ledighedsydelse og ressourceforløb

13

9

22

I alt

135

126

261

Ud over forløb hos fysioterapeut eller psykolog tilbyder Quick Care mestringsforløb. 63 borgere har været henvist hertil i 2018.

Borgerne udtrykker generelt tilfredshed med forløbene hos Quick Care, som de oplever bidrager til håndtering af deres barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Job- og UngeCentret oplever også udbytte af Quick Cares indsats både for borgerne og i forhold til samarbejdet. Quick Care har en beskæftigelsesrettet tilgang til opgaven, som er i tråd med Job- og UngeCentrets tilgang og målet om, at sundhedsindsatsen skal bidrage til, at borgerne kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

På baggrund af det tilfredsstillende samarbejde med Quick Care foreslår Fagforvaltningen for Beskæftigelse, at kontrakten med Quick Care forlænges. Dette punkt behandles på den lukkede dagsorden.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Udgiften kan afholdes via driftsloftet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Status på ressourceforløb


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har ønsket en orientering om ressourceforløb.

Afdelingsleder Birgitte Moselund kommer på mødet, kl. 16.00 og orienterer om ressourceforløb i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har ønsket en orientering om ressourceforløb.

Afdelingsleder Birgitte Moselund deltager på mødet og orienterer om, hvordan ressourceforløbssager håndteres i Brønderslev Kommune,

herunder rehabiliteringsteamets rolle og indstillinger, indsatser i ressourceforløbssager samt tilgang fra og afgang til andre ydelsesgrupper.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse anbefaler, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Birgitte Moselund kom til mødet og orienterede om ressourceforløb m.m.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Oplægget vedhæftes referatet.

Bilag

Til toppen


9. Status på psykologfagligt læringsforløb i Jobcentret


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcentret har siden maj 2017 haft et samarbejde med Quick Care om et beskæftigelsesrettet, psykologfagligt læringsforløb i forhold til indsatsen for de borgere, som er længst fra arbejdsmarkedet.

Jobcentret oplever et stort udbytte af forløbet, som bidrager til skarpere afklaring af, hvordan borgernes arbejdsevner kan anvendes på arbejdsmarkedet. Spørgsmål om forlængelse af forløbet behandles på den lukkede dagsorden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede den 5. april 2017 at indgå et samarbejde med Quick Care om et beskæftigelsesrettet og psykologfagligt læringsforløb for medarbejdere, som varetager indsatsen i forhold til de borgere over 30 år, som er længst væk fra arbejdsmarkedet.

Formålet med forløbet er både at opkvalificere sagsbehandlere og bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Forløbet har fokus på en skarpere afklaring af, hvordan borgernes arbejdsevner kan anvendes på arbejdsmarkedet trods psykisk lidelse samt opkvalificering af borgerens sag i forhold til fremlæggelse for rehabiliteringsteamet og efterfølgende indsatsplan.

Målgruppen for indsatsen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere samt borgere i jobafklaring og ressourceforløb, som har behov for yderligere afklaring af deres arbejdsevne.

Forløbet indebærer, at Quick Care stiller en psykolog til rådighed 7 timer om ugen i Jobcentret til at levere følgende indsatser:

 • Psykologfaglig sparring til sagsbehandlere
 • Supervision til sagsbehandlere i grupper og individuelt
 • Deltagelse i borgersamtaler med sagsbehandler

Medarbejderne i Jobcentret oplever et stort udbytte af forløbet, fordi det er praksisnært og indeholder nyttige redskaber og viden. Rådgiverne oplever gennem samarbejdet med psykologen at få mere viden om og sikkerhed i at arbejde med borgere med psykiske og sociale problemstillinger, hvilket vurderes at føre til en bedre indsats for borgerne.

Forløbet med Quick Cares psykolog slutter den 31. december 2018. På baggrund af det positive udbytte af forløbet foreslår Fagforvaltningen for Beskæftigelse, at kontrakten med Quick Care forlænges. Dette punkt behandles på den lukkede dagsorden.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Udgiften kan afholdes via driftsloftet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


10. Status på investeringsstrategi for udsatte unge


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse orienterer om status på UngeCentrets investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år.

Ungechef Hanne Neergaard og afdelingsleder Pernille Høeg kommer til mødet kl. 17.00 og deltager under drøftelsen af dagsordenspunktet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev begyndte den 1. januar 2017 at arbejde med en investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år.

Strategien indebærer, at UngeCentret har ansat flere medarbejdere på området med henblik på at kunne give de udsatte unge en indsats så tæt på normalområdet som muligt. Det betyder, at der er fokus på etablering af de mindst mulige indgribende indsatser til de udsatte unge. Der er også fokus på økonomien i de indsatser, som etableres.

Arbejdet med investeringsstrategien indebærer implementering af en ny faglig tilgang, som omfatter etablering af flere individuelle indsatser i et øget samspil med de unge og netværket. UngeCentret etablerer så vidt muligt indsatser i det miljø/netværk, den unge skal interagere i fremadrettet i sin voksentilværelse. De alternative og mindre indgribende indsatser, som UngeCentret er begyndt at anvende, er typisk mindre omkostningstunge samtidig med, at kvaliteten vurderes bedre.

UngeCentret arbejder med investeringsstrategien på at nedbringe de mest indgribende anbringelser, som er anbringelser i familiepleje, på et opholdssted eller en døgninstitution. Målet er så vidt muligt at undgå anbringelser, og når en anbringelse er uundgåelig i højere grad at etablere mindre indgribende anbringelser i form af anbringelser i netværket eller på eget værelse.

Nedenstående tabel viser udvikling i anbringelser, siden UngeCentret startede arbejdet med investeringsstrategien.

Familiepleje, opholdssted, institution

Netværk og eget værelse

I alt

Ultimo marts 2017

57

5

62

Ultimo oktober 2017

49

16 (heraf 12 på eget værelse)

66

Som det fremgår af tabellen, anbringes flere unge i dag på eget værelse med kontaktpersoner frem for i plejefamilie eller på institution.

Ud over brug af anbringelse på eget værelse arbejder UngeCentret målrettet på helt at undgå anbringelser. Det sker gennem en intensiveret indsats i hjemmet, hvor UngeCentrets rådgiver samarbejder tæt med den unge, familien, netværket og professionelle samarbejdspartnere.

Det gælder i flere sager, hvor UngeCentret tidligere ville have foretaget en anbringelse, at UngeCentrets nu sætter indsatser ind med afsæt i hjemmet. Det kan foruden aftaler om netværkets indsats være professionel støtte og behandling, som både er målrettet den unges og forældrenes udfordringer.

UngeCentret startede 2018 med en budgetudfordring på 3,2 mio. kr. foruden nye sager. Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2018 viser, at UngeCentret har nedbragt budgetudfordringen. UngeCentret forventer at overholde budgettet ved årets udgang ved fortsat at opfylde investeringsstrategiens mål om færre anbringelser og mindre indgribende indsatser.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Hanne Neergaard og Pernille Høgh kom til mødet og orienterede om status på investeringsstrategien.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Deltagelse i følgegruppe med KL om implementering af en sammenhængende ungeindsats


Resume

Sagsforløb: BE

UngeCenter Brønderslev deltager i en følgegruppe med KL og repræsentanter fra en række ministerier om udmøntning af en sammenhængende kommunal ungeindsats. Arbejdet relaterer til den "Aftale om bedre veje til uddannelse og job", som regeringen indgik i efteråret 2017, og som, foruden krav om etablering af sammenhængende ungeindsatser i kommunerne, indeholder beslutning om etablering af den nye forberedende grunduddannelse (FGU).

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

For at understøtte implementering af en sammenhængende kommunale ungeindsats, som er et krav i den "Aftale om bedre veje til uddannelse og job", regeringen indgik i efteråret 2017, og som også indebærer etablering af den nye forberedende grunduddannelse (FGU), er der nedsat en arbejdsgruppe med KL og repræsentanter for Beskæftigelses-, Finans-, Undervisnings- og Børne- og Socialministeriet.

Arbejdsgruppen skal arbejde med indsatser og værktøjer, der er relevante for implementering af den kommunale ungeindsats. Det gælder blandt andet målgruppevurdering til FGU, kontaktpersonordning og uddannelsesplaner for de unge mellem 15 og 25 år, som ikke følger den lige vej i uddannelse.

UngeCenter Brønderslev er af KL blevet inviteret til at deltage i en følgegruppe, idet KL som part skal bidrage med konkret viden fra kommuner, der allerede er i gang med en tværfaglig ungeindsats. Der deltager i alt 9 kommuner i følgegruppen.

UngeCentret har foreløbig deltaget i det første møde, hvor der var fokus på mulige lovgivningsmæssige barrierer for at etablere en tværgående ungeindsats. I løbet af november og december 2018 vil UngeCentret blive inviteret til yderligere 2-3 møder, samtidig med at UngeCentret blandt andet modtager udkast til vejledninger, som UngeCentret vil kommentere på.

UngeCentret finder deltagelse relevant og deltager i de møder, hvor det kan indpasse i forhold til øvrige opgaver.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget finder det positivt, at UngeCentret deltager i arbejdsgruppen.

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Orientering om status på FGU.
 • Orientering om status på ansættelse af ny UngeChef.

Til toppen


13. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


14. Lukket punkt: Indgåelse af rammeaftaler


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


16. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 6. december 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer