Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 9. januar 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Beskæftigelsesplan 2019


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og beskriver kommunens strategiske prioritering af indsatsen det kommende år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om Beskæftigelsesplan 2019 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan med mål for beskæftigelsesindsatsen og en beskrivelse af kommunens strategiske prioritering af indsatsen det kommende år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2019.

Beskæftigelsesudvalget har på et fællesmøde den 14. november 2018 drøftet første udkast af beskæftigelsesplanen med Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF), Handicaprådet og Integrationsrådet. Første udkast har derudover været i høring med svarfrist den 21. november 2018. Der er indkommet et høringssvar fra LO Brønderslev-Dronninglund.

Med afsæt i de fremsatte bemærkninger på fællesmødet og det fremsendte høringssvar har Fagforvaltningen for Beskæftigelse justeret beskæftigelsesplanen og fremsender nu 2. udkast.

Omdrejningspunktet i beskæftigelsesplanen for 2019 er de udfordringer, der opleves på både nationalt og lokalt plan. Brønderslev Kommune har udvalgt tre fokusområder for 2019.

Fokusområde 1: Kvalificeret arbejdskraft

Brønderslev Job- og UngeCenter spiller en stor rolle i forhold til at formidle den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne. I 2019 vil Job- og UngeCentret fortsat have fokus på, sammen med de øvrige aktører på arbejdsmarkedet, at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering - herunder at målrette opkvalificeringsindsatsen til brancher med mangel på arbejdskraft.

Fokusområde 2: Unge i uddannelse og job

På ungeområdet vil fokus i 2019 især være på den nye forberedende grunduddannelse (FGU) samt de nye opgaver i den kommunale ungeindsats, der følger med implementeringen af FGU. UngeCentret vil ligeledes rette blikket mod den forebyggende indsats for de 15-17-årige unge samt øge fokus på, at flere unge søger ind på erhvervsuddannelserne.

Fokusområde 3: Udsatte ledige

De aktuelle konjunkturer på arbejdsmarkedet betyder, at der er gode vilkår for, at de udsatte ledige kan komme ind på arbejdsmarkedet. I 2019 vil Job- og UngeCentret derfor have fokus på, at de udsatte ledige får en håndholdt, individuel og virksomhedsrettet indsats, som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender udkast til Beskæftigelsesplan 2019.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 5. december 2018, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 9. januar 2019:

Job- og UngeCenter Brønderslev har i lighed med tidligere år taget afsæt i de beskæftigelsespolitiske mål, som ministeren årligt udmelder, i udarbejdelsen af Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2019.

Beskæftigelsesministeren udmeldte i maj 2018 de beskæftigelsespolitiske mål for 2019. Disse mål var:

 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
 5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
 6. Udsatte ledige skal have en indsats

Ministeren varslede derudover, at der ville komme et mål om, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Dette mål udmeldte ministeren den 11. december 2018. Han meddelte samtidigt, at målet om bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger udgår, således at det samlede antal ministermål ikke forøges.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse anbefaler på den baggrund at justere Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2019, således at målet og indsatsområdet om bekæmpelse af socialt bedrageri udgår af planen. Det er i planen markeret med rødt, hvilke passager der i så fald vil udgå.

Selv om bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger udgår som mål i beskæftigelsesplanen, er det fortsat et vigtigt område, som Job- og UngeCentret vil have fokus på i 2019. Det gælder blandt andet i forhold til sanktionering, hvor regeringen har indgået en aftale om mere enkle og skærpede sanktionsregler, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at målet om bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger udgår af beskæftigelsesplan 2019.

Beslutning

Udvalget godkendte, at målet om bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger udgår af beskæftigelsesplan 2019.

LO’s bemærkninger omkring udfordringen i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft drøftes på førstkommende politiske møde med LO.

Den reviderede plan indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


4. Tilsagn om projekt til bedre match i Jobcentrets virksomhedsservice


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcenter Brønderslev har ansøgt og fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om et projekt, der skal skabe bedre match mellem ledige og virksomheder.

Projektet varer fra december 2018 til december 2020 og indebærer bevilling af 1.462.000 kr. over den to-årige projektperiode.

Projektet understøtter det budgetønske om en skærpet jobformidlingsindsats for dagpengemodtagere, som Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 5. december 2018 at prioritere over driftsloftet i en to-årig periode.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmeldte den 29. november 2018 en pulje til projekter om bedre match i kommunernes virksomhedsservice med ansøgningsfrist den 12. december 2018.

Jobcenter Brønderslev indsendte en puljeansøgning indenfor den korte ansøgningsfrist og fik den 20. december 2018 meddelelse om tilsagn fra puljen. STAR har bevilget 1.462.000 kr. over en to-årig projektperiode, som løber fra december 2018 til december 2020.

Formålet med det ansøgte projekt er at udvikle metoder og værktøjer, der eliminerer benspænd for det gode og hurtige match mellem virksomhed og borger. Projektet skal skabe en større sammenhængskraft mellem de medarbejdere, der har virksomheder som fokus, og de medarbejdere, der har de ledige som fokus. Projektet skal samtidig tilbyde ledige nye aktiviteter, der direkte retter sig mod jobsøgning i forhold til de jobordrer, som Jobcentret modtager. Dette indebærer etablering af en ugentlig virksomhedsworkshop for ledige, rådgivere og virksomhedskonsulenter og etablering af en JobAgent-medarbejder, som vil arbejde med håndholdt jobformidling til langtidsledige og potentielt langtidsledige.

A-kasserne inviteres ind til kvalificering af og samarbejde omkring projektet, og der vil i regi af projektet blive afholdt kompetenceudvikling sammen med A-kasserne med henblik på fælles viden om relevante temaer i tilknytning til projektindsatsen.

Projektet vil blive evalueret af en ekstern leverandør. Indeholdt i evalueringen er en undersøgelse af borgernes oplevelse af Jobcentrets indsats.

Jobcentret vil i januar 2019 foretage en mere detaljeret planlægning af aktiviteterne i projektet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Der er i projektet lønmidler til en projektleder i 2 år.

Økonomi

Der er givet tilsagn til projektet på 1.462.000 kr. over 2 år. Der aflægges endeligt revisionspåtegnet regnskab senest den 31. marts 2021.

Der er ingen medfinansiering fra Brønderslev Kommune.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Budgetønsker - 2019


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har besluttet at arbejde videre med 2 budgetønsker for 2019. Det drejer sig om en tovholderfunktion i UU-regi og en styrket indsats for psykiske sårbare unge.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at indsatsen for de psykisk sårbare unge involverer en frivillig ordning med en studiepræst i samarbejde med kommunens gymnasier samt en uddannelsesvejleder, som varetager individuel vejledning på gymnasier og i folkeskolens overbygning.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om budgetønskerne kan godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019 har Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøftet 3 budgetønsker, som i sit oplæg var følgende:

Forslag

Indhold

Skærpet jobformidlingsindsats for dagpengemodtagere

Ansættelse af en virksomhedskonsulent i Jobcentret med henblik på:

 • Personlig jobformidling for yderligere 100 dagpengemodtagere pr. år.
 • Drift af en jobcafé for dagpengemodtagere med mere end 16 måneders ledighed og for dagpengemodtagere, der vurderes at have behov for hjælp til at "sælge sig selv" til kommende arbejdsgivere.

Tovholder/koordinatorfunktion for unge i 8. klasse til 25 år

Ansættelse af en tovholder/koordinator i UU-regi med henblik på at

·støtte de unge, som ikke går den lige vej efter folkeskolen, til på sigt at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job

Gratis psykologtimer for unge i aldersgruppen 15-30 år

Ansættelse af en psykolog i UngeCentret med henblik på:

·Gratis psykologhjælp til unge, der har svært ved livet og er i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettede aktiviteter.

Det første ønske om en skærpet jobformidlingsindsats for dagpengemodtagere besluttede Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget på møde den 5. december 2018 at prioritere indenfor rammen af driftsloftet. Der laves et 2-årigt projekt med løbende opfølgning på indsatser og resultater.

De øvrige budgetønsker besluttede Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget at arbejde videre med. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har på baggrund af de politiske input til indsatserne uddybet forslagene.

Tovholderfunktion for unge i 8. klasse til 25 år

Forslag om en tovholderfunktionen for unge i 8. klasse til 25 år skal ses i sammenhæng med den nye FGU-reform og krav om en sammenhængende kommunal indsats (KUI) pr. 1. august 2019.

Det er et krav i reformen, at kommunerne tilbyder en gennemgående kontaktperson/tovholder for alle unge mellem 15 og 25 år, som af personlige og sociale årsager har behov for støtte fra flere indsatser. Tovholderen skal støtte de unge i at realisere deres uddannelsesplan og fungere som bindeled for den unge på tværs af funktioner og forvaltninger i kommunen.

Brønderslev Kommune vil modtage 130.000 kr. i 2019 og 260.000 kr. i 2020 i bloktilskud til tovholderfunktionen. Dette vurderes ikke at matche opgavens omfang. Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår derfor at opgradere tovholderfunktionen til en fuldtidsstilling i UU-regi.

Den årlige udgift til ansættelse af en tovholder pr. 1. juli 2019 er 450.000 kr. Modregnet bloktilskuddet vil den kommunale udgift være 95.000 kr. i 2019 og 190.000 kr. i 2020 og efterfølgende år.

Styrket indsats for psykisk sårbare unge

Der ses en stigende mistrivsel blandt unge, som går i gymnasiet. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har ytret ønske om at adressere denne problematik.

Der ses to hovedproblemfelter blandt eleverne, som er i mistrivsel:

 • Den ene gruppe er ramt af stress i bred forstand. Dette er mest udtalt blandt pigerne. Stress kan føre til koncentrationsbesvær, dårlig hukommelse og søvnproblemer, der påvirker de unges præstationer, og kan eventuelt resultere i frafald. For nogle kan stress også føre til en egentlig psykisk lidelse som angst, depression eller spiseforstyrrelse. Nogle af disse unge har brug for decideret psykologisk bistand eventuelt via egen læge. For andre kan der alene være et behov for at "læsse af". Her har flere kommuner gode erfaringer med at involvere lokale præster, som er tilknyttet gymnasiet.
 • Den anden gruppe er unge, som har valgt gymnasiet som "det sikre valg" uden egentlig at have et ønske om at tage en boglig uddannelse. Det er unge, som er fagligt udfordret på gymnasiet og oplever stigende træthed og demotivation ved det boglige arbejde. Disse unge er i risiko for ikke at komme i gang med en uddannelse efter gymnasiet. Her vurderes en styrket vejledningsindsats at kunne medvirke til, at de unge får øje på andre uddannelsesmuligheder, hvor fokus vil være på erhvervsuddannelserne. Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at UngeCentrets medarbejder, som koordinerer UngeCentrets frivillige mentorkorps, sammen med de to gymnasier i Brønderslev Kommune, tager kontakt til kirkerne om muligheden for at drive en frivillig studiepræst på de to gymnasier. Lønudgiften til denne indsats vil være 100.000 kr. årligt.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår derudover ansættelse af en uddannelsesvejleder, som skal varetage individuel vejledning af unge, der ikke ønsker en boglig uddannelse efter gymnasiet. Vejlederen kan fx være til stede på de to gymnasier en dag ugentligt og opbygge relationer til lærergruppen med henblik på visitering af de unge til vejledningsindsatsen. I den øvrige tid kan vejlederen supplere indsatsen i folkeskolen, således at nogle af de uddannelsesparate elever får mulighed for individuel vejledning.

Den årlige udgift til ansættelse af en uddannelsesvejleder er 500.000 kr.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter/godkender forslagene til budgetønsker.

Personale

De 2 budgetønsker indebærer ansættelse af en tovholder i UU-regi, en uddannelsesvejleder samt opgradering af UngeCentrets mentorkoordinator-funktion.

Økonomi

Prioriteres indenfor driftsloftet.

Beslutning

Udvalget godkendte tovholderfunktionen og vejlederfunktionen.

Ønsket om psykolog undersøges yderligere.

Til toppen


6. Henvendelse fra Midtvendsyssel Lærerkreds vedr. implementering af FGU-reform


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Midtvendsyssel Lærerkreds har rettet henvendelse til Børne- og Skoleudvalget, da Lærerkredsen har nogle opmærksomhedspunkter i forhold til indførelsen af den nye FGU-reform.

Da UU organisatorisk hører under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget behandles henvendelsen i begge udvalg.

Udvalgene skal tage stilling til henvendelsen fra Lærerkredsen.

Sagsfremstilling

Lærerkredsen har nogle opmærksomhedspunkter i forhold til indførelsen af den nye FGU-reform og spørger til følgende:

a) Skal der ske omorganisering, som kan få betydning for UU-vejledernes løn- og ansættelsesforhold, som bl.a. omfatter deres ansættelsesbreve, lønaftaler, arbejdsvilkår, samt den fortsatte mulighed for at være kombinationsbeskæftiget mm.?

Fagforvaltningen for Beskæftigelse kan i den forbindelse oplyse, at der ikke vil ske ændringer i de nuværende ansættelsesforhold for UU-vejlederne.

b) Lærerkredsen spørger endvidere, hvornår medarbejderne bliver inddraget og på hvilket niveau i MED-systemet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse kan oplyse, at der på UngeCentret er et Lokalmed - her er alle medarbejdergrupperne på UngeCentret repræsenteret, og her drøftes bl.a. den forberedende grunduddannelse (FGU) og ændringer i den kommunale ungeindsats (KUI) - punktet var på dagsordenen til mødet den 30. november 2018. Her blev aftalt, at punktet fremadrettet skal på dagsordenen hver gang.

c) Forbliver UU en selvstændig afdeling i UngeCentret? Navnet UU står som en stærk og tydelig enhed med eget navn, egen hjemmeside, egen Facebookside og eget logo - en stærk profil i vejledningen af de ældste elevers uddannelsesvalg.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse oplyser, at der ikke er tanker om organisationsændringer i UngeCentret, der har 3 afdelinger:

 • Beskæftigelse, psykiatri og handicap
 • Ungefamilie og misbrug
 • UU

Det overvejes, at ændre navnet til uddannelsesvejledning, da begrebet UU bortfalder i lovgivningen. Det forventes, at de 3 kommuner, der er i FGU Vendsyssel vil bruge denne betegnelse fremover. Spørgsmålet om egen hjemmeside, logo mm afklares med den nye Ungechef.

d) Lærerkredsen spørger endvidere om grundskolevejlederne fortsat vil have mulighed for, at have begge ben solidt plantet i folkeskolen med mulighed for et tæt samarbejde med eleverne og lærerne?

Fagforvaltningen for Beskæftigelse kan oplyse, at der er en decentral organisering, der gør, at UU vejlederne har deres kontorer og daglige gang på deres respektive skoler. Det har de haft i de 5 år UngeCentret har eksisteret, og det er der ikke planer om at ændre.

e) Lærerkredsen oplyser, at UU-vejlederne tidligere havde en opgave i hele skoleforløbet - også i 0.-6 klasse, hvor de tilbød forskellige undervisningsforløb. Da UU-vejlederne blev flyttet fra skoleområdet og over i UngeCentret blev økonomien tilsvarende flyttet med. Efterfølgende har skolerne, hvis de vil have UU-vejledernes ekspertise i forhold til undervisning i Uddannelse og Job, fået mulighed for, at de kan købe disse undervisningsforløb. Økonomisk set er skolerne ikke kompenseret herfor.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse bemærker, at det er korrekt, at UU er blevet beskåret og serviceniveauet dalede, men det skete som følge af, at der med erhvervsskolereformen i 2014 blev reduceret i midler til UU. Dette havde ingen sammenhæng med etableringen af UngeCentret.

Lærerkredsen gør opmærksom på, at der er behov for politisk bevågenhed på, at der fortsat er ressourcer til vejledning i skolerne. Det forebyggende arbejde ligger i skolen og Lærerkredsen håber, at politikerne vil hjælpe med at sikre, at de midler, der hører skolen til - bliver i skolen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at udvalgene drøfter henvendelsen fra Lærerkredsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Henvendelsen blev drøftet.

Bilag

Til toppen


7. Evaluering af budgetprocessen for 2019


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal evaluere processen for budget 2019 og starter planlægning af proces for budget 2020.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har haft en indledende drøftelse af erfaringerne fra processen for udarbejdelse af budget 2019, således de kan give inspiration for planlægningen af processen for budget 2020.

Før der træffes endelig beslutning om budgetprocessen for 2020 ønsker Økonomiudvalget at få en evaluering fra de enkelte fagudvalg af budgetprocessen for 2019

Som inspiration har Direktionen opsamlet input fra drøftelser i MED-organisationen og fra Lederforum, som vedhæftes som bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget evaluerer processen for budget 2019 og starter planlægning af proces for budget 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Budgetprocessen blev evalueret.

Bilag

Til toppen


8. Tilsyn med danskuddannelser for voksne udlændinge


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet tilsynsrapport om AOF Vendsyssels varetagelse af opgaven med danskuddannelser til voksne udlændinge i Brønderslev Kommune.

Tilsynet vurderer, at AOF leverer tilfredsstillende rammer, indhold og kvalitet i danskuddannelsestilbuddet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Det følger af bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at kommunerne skal føre tilsyn med udbyderne af danskuddannelse. Formålet med tilsynet er at sikre, at danskuddannelserne gennemføres efter gældende love og regler og lever op til bekendtgørelsens kvalitetskrav.

Hvert andet år skal kommunerne indsende en tilsynsrapport til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Fagforvaltningen for Beskæftigelse har inden fristen den 1. december 2018 udarbejdet og indsendt en tilsynsrapport for årene 2017-2018. Rapporten har været forelagt kommunens udbyder af danskuddannelser - AOF Vendsyssel - til kommentering forud for indsendelse til SIRI.

Opgaven med danskuddannelser til voksne udlændinge var i efteråret 2017 i udbud i Brønderslev Kommune. AOF genvandt opgaven i en 3-årig periode fra den 1. januar 2018 på baggrund af det pris- og kvalitetsmæssigt mest fordelagtige tilbud blandt tilbudsgiverne.

Tilsynet med danskuddannelserne omfatter både et administrativt, økonomisk og pædagogisk tilsyn. Den overordnede vurdering er, at AOF's varetagelse af opgaven fungerer tilfredsstillende på alle tre parametre.

Et særligt fokuspunkt i tilsynet har været på det beskæftigelsesrettede fokus i danskuddannelserne, som lovmæssigt og lokalpolitisk blev skærpet den 1. juli 2016. AOF vurderes i høj grad at leve op til målene om en beskæftigelsesrettet danskundervisning. Indhold og temaer i undervisningen har fokus på beskæftigelse og arbejdsmarkedet. Derudover inddrages lokale virksomheder og kursisternes virksomhedserfaringer i undervisningen.

Der er i tilsynet fundet et opmærksomhedspunkt, som omhandler kursisternes fravær fra undervisningen, som er en problematik, der genfindes på landsplan. Tilsynet vurderer, at AOF gør et stort arbejde i forhold til at nedbringe fraværet, og der er et godt samarbejde herom mellem AOF og kommunen i forhold til de enkelte borgere. Det indebærer fx, at AOF indberetter fravær til kommunen rettidigt, således at kommunen kan sanktionere, når det er påkrævet. Resultatet afspejler imidlertid ikke indsatsen. I første kvartal 2018 var fraværsprocenten hos AOF på 38 %. Til sammenligning var den 36,4 % på landsplan. En udfordring i forhold til vurdering af fraværsprocenterne er, at der ikke skelnes mellem lovligt og ikke-lovligt fravær. En del af fraværet er således lovligt begrundet - fx i forbindelse virksomhedspraktik. AOF og kommunen vil fastholde fokus på håndtering af fravær og fortsat følge tæt op på den enkelte kursists fravær.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Status på projekt om målrettet beskæftigelsesindsats for flygtninge


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Brønderslev Kommune deltager sammen med 16 andre kommuner i et projekt, som har til formål at styrke den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet. Projektet hedder "I mål med integration" og varetages af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Projektet blev bevilget i juli 2016 og varer til juli 2019.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Leder af integration og Ydelse Annie B. Frandsen og projektleder Tom Muurmand giver en status på projektet på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde kl. 15.00.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget i Brønderslev Kommune vedtog i august 2015 en ny strategi for beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Strategien gik ud på, at fokus i højere grad skulle rettes mod det lokale arbejdsmarked, og tilgangen til borgerne skulle være mere jobrettet.

I 2015 var antallet af flygtninge i kommunen begyndt at stige, og med afsæt i strategien om at styrke den virksomhedsrettede indsats, indgik Jobcentret en aftale med ISS som anden aktør om at varetage virksomhedsindsatsen for de jobparate borgere. AOF fortsatte med at varetage beskæftigelsesindsatsen for de aktivitetsparate borgere. Jobcentrets virksomhedskonsulenter har varetaget indsatsen for en mindre andel af integrationsborgerne, fx i de tilfælde hvor et forløb hos ISS ikke førte til de ønskede resultater.

Pr. 1. januar 2019 hjemtager kommunen den virksomhedsvendte indsats for de jobparate integrationsborgere, og ISS' opgave udfases. Dette blev besluttet på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 16. maj 2018. Antallet af nye flygtninge er faldet markant siden starten af 2017, og der ses ikke samme behov for eksterne leverandører på området.

Sideløbende med den beskæftigelsesrettede indsats deltager borgerne, som er omfattet af integrationsprogrammet, i danskuddannelse. Som et led i det skærpede jobfokus på området, besluttede Beskæftigelsesudvalget i juni 2016, at danskuddannelsen skal udgøre 2 dage mod tidligere 3 dage i ugen i integrationsprogrammet. De øvrige 3 dage i ugen deltager borgerne i et beskæftigelsesrettet tilbud. Integrationsafdelingen tilstræber der ud over i hvert tilfælde at etablere virksomhedsrettede tilbud på fuld tid, således at borgeren i øget grad nærmer sig vilkårene i et ordinært job. Ved fuldtidspraktik foregår danskundervisning om aftenen.

Projekt "I mål med integration"

I 2016 fik Jobcentret tilsagn om deltagelse i det nationale projekt ”I mål med integration”, som har til formål at styrke beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Det betyder, at en af Jobcentrets virksomhedskonsulenter i dag er tilknyttet integrationsområdet som projektleder, og samarbejdet mellem Jobcentrets virksomhedsservice og integrationsafdelingen er herigennem blevet styrket. Projektet varer til juli 2019.

Målet med projektet er, at flere integrationsborgere kommer i job og uddannelse. Målet skal nås ved hjælp af:

 • Etablering et tættere og mere forpligtende samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommunes arbejdskraftopland
 • Implementering en mere jobrettet tilgang i sagsbehandlingen på integrationsområdet

Rambøll udfører en ekstern evaluering af projektet. Seneste evaluering viser en markant positiv udvikling i Brønderslev Kommunes indsats og resultater fra 4. kvartal 2016 til 2. kvartal 2018. Rambøll anvender effekt-tal, som indløber med en vis forsinkelse. Seneste status er derfor fra 2. kvartal 2018.

I 4. kvartal 2016 var 241 fuldtidspersoner på integrationsydelse og omfattet af integrationsprogrammet i Brønderslev Kommune. I 2. kvartal 2018 var antallet faldet til 129 fuldtidspersoner.

43 % af borgerne på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet kom i 2. kvartal 2018 i job eller uddannelse i løbet af deres 3 første år i Brønderslev Kommune, hvilket er højere end landsgennemsnittet.

Andel af borgerne på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet, som er:

Brønderslev Kommune

Hele landet

4. kvartal 2016

2. kvartal 2018

4. kvartal 2016

2. kvartal 2018

- Kommet i job og uddannelse

9 %

43 %

11 %

38 %

- Jobparate

48 %

64 %

51 %

72 %

- I virksomhedsrettet tilbud

26 %

58 %

39 %

50 %

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget opfordrer til at fortælle de gode historier på facebook o.l.offentlige medier.

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af reviderede og nye kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR/SS/BE

Kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Der er lavet nye kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud.

Kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 95, 96, 100 og 108 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om de nye og de reviderede kvalitetsstandarder kan godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 træffer Byrådet beslutning om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op.

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Ud over Serviceloven (SEL) omfatter kvalitetsstandarderne også tilbud omfattet af Lov om almene boliger (ABL) samt Sundhedsloven (SUL).

Nye kvalitetsstandarder

Der er udarbejdet forslag til nye kvalitetsstandarder for:

 • Længerevarende botilbud SEL § 85 og ABL § 105
 • Længerevarende botilbud SEL § 108

Længerevarende botilbud

Der er foretaget en ny opdeling af den tidligere kvalitetsstandard, der omfattede SEL § 85 og ABL § 105 samt SEL § 108. Opdelingen skyldes tekniske korrektioner og afspejler lovgrundlagene, men der er ikke foretaget visitationsmæssige ændringer.

Der er således udarbejdet ny kvalitetsstandard for henholdsvis ABL § 105, SEL § 85 og SEL § 108.

Reviderede kvalitetsstandarder

I følgende kvalitetsstandarder er det tilføjet, at borgere under 30 år skal rette henvendelse til UngeCentret. Tilføjelsen rammesætter således opgavedelingen mellem Visitationen, Det Specialiserede Område og UngeCentret:

 • Aktivitets- og samværstilbud SEL § 104
 • Botilbud til midlertidigt ophold SEL § 107
 • Midlertidigt botilbud SEL § 110
 • Social behandling af stofmisbrug SEL § 101
 • Alkoholbehandling SUL § 141
 • Misbrugsbehandling SUL § 142

Beskyttet beskæftigelse SEL § 103

Ud over ovenstående tilføjelse er der ligeledes, under "Særlige forhold", tilføjet afsnit om "Kørsel til og fra tilbuddet".

Merudgifter SEL § 100

Kvalitetsstandarden er revideret, så den er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder det nye beregningssystem med intervaller i lovgrundlagets stk. 3.

Socialpædagogisk støtte SEL § 85

Kvalitetsstandarden er revideret, så den er i overensstemmelse med gældende lovgivning og gældende praksis på området.

Kvalitetsstandarder uden ændringer

Gennemgangen har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne for:

 • Borgerstyret personlig assistance SEL § 95
 • Borgerstyret personlig assistance SEL § 96
 • Støtte- og kontaktpersonordningen SEL § 99
 • Aktivitets- og samværstilbud – uvisiteret SEL § 104

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender de nye, de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 3. december 2018, pkt. 8:

Handicaprådet finder, at nedenstående tekst i Kvalitetsstandard Længerevarende botilbud SEL § 108 bør undersøges i forhold principafgørelser 29-17 i Ankestyrelsen inden godkendelse i udvalget.

"Pædagogisk ledsagelse

Ledsagelse til behandling

Ledsagelse til aktiviteter uden for botilbuddets rammer

Ledsagelse ved ferie og ture i alt 5 døgn om året.”

Handicaprådet finder formuleringerne omkring ledsagelse under indlæggelse i kvalitetsstandarderne for SEL §§ 95 og 96 uhensigtsmæssige. Handicaprådet oplever, at samarbejdsaftalen bliver anvendt forskelligt på regionens sygehuse. Årsagerne hertil bør undersøges nærmere.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Beslutning

Godkendt.

Fremadrettet ønsker udvalget en præcisering af ændringerne.

Bilag

Til toppen


11. Høring af Sundhedsaftalen 2019-2023


Resume

Sagsforløb: ÆR/BE/BK/ÆO/SS/ØK/HAR

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet en høringsversion af ny nordjysk sundhedsaftale for perioden 2019-2023.

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som via en vision, bærende principper og 5 pejlemærker med politiske målsætninger sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

På baggrund af høringssvarene vil Sundhedsaftalen blive tilpasset og fremsendt til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i maj-juni 2019. Den nye Sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019.

Økonomiudvalget skal afgive eventuelle bemærkninger til høringsversionen af Sundhedsaftale 2019-2023.

Sagsfremstilling

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Den nationale vejledning for sundhedsaftaler fastlægger, at formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed; målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte høringsversion af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023. Høringsversionen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra et tværsektorielt politisk visionsseminar den 22. juni 2018 og et temamøde om borger/patientinddragelse den 3. september 2018. Derudover har Patientinddragelsesudvalget bidraget med input. Kommunalt har sundhedsaftalen været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR.

Høringsversionens indhold

Visionen i høringsversionen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes henimod visionen gennem 5 politiske pejlemærker opstillet i sundhedsaftalen:

1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne

2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdsparter

3. Større lighed i sundhed

4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår

5. Et røgfrit Nordjylland vil give nordjyderne flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalen har hele den nordjyske befolkning som målgruppe, men sundhedsaftalen har særlig fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen derudover opstillet en række bærende principper, som er den fælles grundforståelse parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

Det er vigtigt at bemærke, at den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet men som (i modsætning til den nuværende sundhedsaftale) ikke på forhånd opstiller konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne. Denne ændring i sundhedsaftalen er sket for at skabe mere fleksibilitet i løbet af aftaleperioden og mere lokalt ejerskab og friere rammer.

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen i den kommende periode. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske forankringsgrupper bibeholdes men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum, ”Sundhedspolitisk Samling”.

Videre proces frem mod godkendelse af ny sundhedsaftale

Høringsversionen af sundhedsaftalen er sendt i høring blandt en række interessenter på sundhedsområdet udover kommunerne og regionen. På baggrund af høringssvarene vil Sundhedsaftalen i februar-april 2019 blive tilpasset af Sundhedskoordinationsudvalget og fremsendes til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i maj-juni 2019. Den nye Sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. december 2018 blev punktet "Indledende drøftelse af Sundhedsaftale 2019" behandlet med følgende bemærkninger:

Udvalget får sundhedsaftalen til formel behandling på mødet i januar, og har på nuværende tidspunkt følgende bemærkninger:

 • Der ønskes en belysning af, hvordan ”fys på recept” og ”psykolog på recept” kan foldes ud, og hvilke perspektiver der kan være i det.
 • Formål 5 er meget stramt formuleret, og der efterlyses en blødere formulering, som ikke risikere at udstille gruppen af rygere. Formuleringen må til gengæld gerne omfatte misbrug.

Der holdes møde mellem Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab, Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget afgiver eventuelle bemærkninger til høringsversionen af Sundhedsaftale 2019-2023.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget har ingen bemærkninger til Sundhedsaftalen.

Bilag

Til toppen


12. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Der ses et fortsat fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Seneste opgørelse er fra november 2018. Antallet A-dagpenge- og sygedagpengemodtagere er endnu ikke opgjort for november måned, hvorfor det er tallene fra oktober 2018, der også fremgår i november 2018.

Over det seneste år ses det største fald på antal modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp, sygedagpenge og uddannelseshjælp. På fleksjob- og ressourceforløbsområdet ses en stigning over det seneste år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sygedagpengeområdet medtages som tema på et kommende møde i udvalget.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 1. Karen Marie Schytter er ansat som leder af FGU Vendsyssel
 2. Udvalget er positiv over for en ny ansøgning til Mælkebøttens projekt
 3. Frikommuneforsøg II og Aftale om en forenkelt beskæftigelsesindsats – udvalget ønsker at fortsætte med frikommuneforsøget
 4. Fællesmøde mellem BE og BS – 5. marts 2019, kl. 16.00 – 17.00

Til toppen


14. Lukket punkt: Drøftelse af ny partnerskabsaftale


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 10. januar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer