Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 13. marts 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Jan Thaibert havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


3. Status på Markmans indsats for kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCentret samarbejder med Markman om en personlig jobformidlingsindsats for borgere på kontanthjælp og en virksomhedsrettet indsats for borgere på kontanthjælp og borgere i ressourceforløb.

En samlet status på samarbejdet med Markman er, at 82 % af de afsluttede forløb for borgere på kontanthjælp har afsluttet forløbet med enten selvforsørgelse, ordinære løntimer eller virksomhedspraktik. 91 % af alle henviste borgere i ressourceforløb har været i virksomhedspraktik.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCentret samarbejder med Markman om en personlig jobformidlingsindsats for borgere på kontanthjælp og en virksomhedsrettet indsats for borgere på kontanthjælp og borgere i ressourceforløb.

Jobformidlingsindsatsen består af individuelle samtaler med fokus på håndholdt jobformidling og målet om hurtigst muligt selvforsørgelse, timelønsansættelse eller lønnede timer med eventuel anvendelse af virksomhedsrettet aktivering til at nå målet. Forløbet har som udgangspunkt en varighed på 4 uger.

Den virksomhedsrettede indsats for borgere på kontanthjælp og borgere i ressourceforløb har til formål at optræne borgernes arbejdsevne gennem virksomhedspraktik og eventuelt lønnede timer. Forløbet har som udgangspunkt en varighed på 13 uger.

En samlet status på samarbejdet med Markman er, at 82 % af de afsluttede forløb for borgere på kontanthjælp har afsluttet forløbet med enten selvforsørgelse, ordinære løntimer eller virksomhedspraktik. 91 % af alle henviste borgere i ressourceforløb har været i virksomhedspraktik.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer på denne baggrund, at Markman har leveret en målrettet og tilfredsstillende indsats i forhold til kontanthjælpsmodtagerne og borgere i ressourceforløb.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget efterlyste oplysninger over antallet af borgere, der er henvist til forløb hos Markman.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


4. Forslag til Bevæg dig for livet Visionskommuneaftale fremsendes til orientering


Resume

Sagsforløb: TM/BE/BS/ÆO/FK/SS


Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetaftalen for 2019, at der skal indgås aftale med DGI og DIF om, at Brønderslev Kommune i perioden fra 2019 til og med 2023 er Visionskommune i regi af projektet ”Bevæg dig for livet”.

Arbejdsgruppen, som er nedsat af Byrådet, fremsender til fagudvalgenes orientering forslag til Visionskommuneaftale med DGI og DIF.

Sagsfremstilling

Den nedsatte arbejdsgruppe er nu så langt i processen, at fagudvalgene kan orienteres om forslaget til Visionskommuneaftalen.

Forslaget til aftale er søgt grundigt beskrevet i følgende afsnit:

 • Brønderslev Kommune – Bevæg Dig For Livet Visionskommune
 • Overordnet datagrundlag
 • Målsætninger
 • Ressourcer
 • Indsatsområder
 • Kommunikation
 • Organisering
 • Mislighold af aftalen

Visionsaftalen skal skabe en ramme for arbejdet i de kommende 5 år, og indeholder følgende overordnede målsætninger og indsatsområder.

Målsætninger

 1. Øge antallet af fysisk aktive fra de nuværende 68 % til 75 %, svarende til ca. 2.500 flere aktive.
 2. Øge antallet der er fysisk aktive i foreningsregi med 1.250 borgere. Det betyder, at halvdelen af de flere fysiske aktive skal løftes af foreningslivet i Brønderslev Kommune, hvilket også vil sikre en foreningsdeltagelse omkring de 50 %.

Indsatsområder
Der skal arbejdes på:

 • Rammevilkårene for et aktivt foreningsliv
 • Rammevilkårene for rum og rammer til fysisk aktivitet
 • Rammevilkårene for kommunens institutioner
 • Rammevilkårene for sundhed

Derudover skal der arbejdes på målgrupperne:

 • Børn og Unge
 • De inaktive voksne
 • De inaktive 60+'ere
 • Fysisk og Psykisk sårbare

Forslaget er vedhæftet som bilag til sagen.

Eventuelle bemærkninger kan sendes til Fritids- og Kulturområdet, senest den 15. marts 2019.

Forslaget vil blive behandlet af arbejdsgruppen den 14.-15. marts 2019 med henblik på fremsendelse til Byrådets behandling og godkendelse den 27. marts 2019.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et fortsat fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Seneste opgørelse er fra januar 2019. Antallet af sygedagpengemodtagere er endnu ikke opgjort for januar måned, hvorfor det er tallene fra december 2018, der også fremgår i januar 2019. Der kan forventes en efterregulering på antallet af borgere på A-dagpenge på 5-10 %.

Over det seneste år ses det største fald på antal modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp. På fleksjob- og ressourceforløbsområdet ses en stigning over det seneste år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

På et senere møde laves opgørelse over fuldtidspersoner opgjort på ydelser med angivelse af varighed på ydelsen.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om forsøg med socialt frikort


Resume

Sagsforløb: BE

Den 1. januar 2019 trådte et 2-årigt forsøg med socialt frikort i kraft. Frikortet giver udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2019 trådte et 2-årigt forsøg med socialt frikort i kraft. Formålet med forsøgsordningen er, at borgere med særlige sociale problemer i en forsøgsperiode i 2019 og 2020 har ret til at modtage et socialt frikort. Frikortet giver udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre mulighed for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden, at det sociale frikort tilskynder virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

Det sociale frikort henvender sig til borgere med udfordringer såsom

 • Hjemløshed
 • Et behandlet eller ubehandlet problematisk forbrug af stoffer eller alkohol
 • En psykisk lidelse eller sårbarhed kombineret med sociale udfordringer
 • Ikke er under ordinær uddannelse eller har været det inden for det seneste år
 • Har tjent mindre end 10.000 kroner på at arbejde inden for det seneste år

Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgeren, som Byrådet er forpligtet til at yde efter lovgivningen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2020 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: BE

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2020” på møde den 13. februar 2019, igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af forslag til råderum på 1 % i alle fagudvalg.

Sagsfremstilling

Der igangsættes en proces, hvor der findes plads til råderum svarende til 1 % af alle serviceudgifter på alle fagområder.

Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april, at udarbejde og prioritere forslag til råderum.

Økonomiudvalget orienteres på møde den 15. maj 2019, hvorefter forslagene sendes i høring.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse oplyser, at de 108 mio. kr. fordeler sig på følgende områder:

 • Løntilskud
 • Ungefamilie
 • Psykiatri og handicap
 • Misbrug
 • STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)
 • UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med råderum igangsættes og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets forslag til råderum.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der arbejdes videre hermed. Punktet behandles på næste møde.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


8. Tema om sygedagpenge- og jobafklaringsforløb


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har ønsket en orientering om sygedagpenge.

Afdelingsleder Birgitte Moselund og fagkonsulent Solbjørg Jakobsen kommer til mødet kl. 14.30 og orienterer om sygedagpenge og jobafklaring.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har ønsket en orientering om sygedagpenge.

På mødet holdes et oplæg om sygedagpenge og jobafklaringsforløb på beskæftigelsesområdet af afdelingsleder Birgitte Moselund og fagkonsulent Solbjørg Jakobsen. Oplægget handler om:

1. Hvad sker der i et sygedagpengeforløb, herunder kontakten med kommunen?

2. Hvad er forskellene og lighederne mellem et sygedagpengeforløb og et jobafklaringsforløb?

3. Hvad er status i Brønderslev Kommune?

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Oplægget vedhæftes referatet.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om eventuel genoptagelse af sygedagpengesager


Resume

Sagsforløb: BE

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) beder i en skrivelse den 11. januar 2019 landets kommuner om at tage stilling til, hvorvidt offentligheden skal orienteres yderligere om muligheden for genoptagelse af sygedagpengesager. Dette beror i en principafgørelse om, at stop af udbetalingen af sygedagpenge ikke kan ske med tilbagevirkende kraft.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer ikke, at dette er nødvendigt, idet der ikke vurderes at være sager i Brønderslev Kommune, som er omfattet af principafgørelsen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen orienterede den 29. juni 2018 landets kommuner om en ny principafgørelse, som har betydning for, hvornår udbetalingen af sygedagpenge kan stoppe i afgørelser efter sygedagpengelovens § 7.

Ifølge sygedagpengelovens § 7 har en borger ret til sygedagpenge, hvis borgeren er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Er denne betingelse ikke længere opfyldt, mister borgeren retten til sygedagpenge.

Spørgsmålet bag principafgørelsen var, om kommunerne kan standse udbetalingen af sygedagpenge - og ydelse under jobafklaringsforløb - i det øjeblik, at betingelsen i § 7 ikke længere er opfyldt, eller om udbetalingen først kan stoppe, når der foreligger en myndighedsafgørelse.

Med principafgørelsen blev det fastslået, at kommunerne først kan stoppe udbetalingen fra den dag, der træffes en afgørelse, og at denne afgørelse ikke kan tillægges tilbagevirkende kraft.

Ankestyrelsen orienterede herefter kommunerne om, at genoptagelse af sager, hvor der er truffet afgørelse med tilbagevirkende kraft, skal ske på kommunernes eget initiativ, såfremt kommunerne vurderer, at der ikke er betydelige administrative byrder forbundet hermed.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderede, at det ville være en betydelig administrativ byrde at skulle identificere sagerne og informerede i stedet på kommunens hjemmeside den 21. august 2018 med den følgende overskrift: "Ændret praksis ved stop af sygedagpengesager - din sag kan muligvis genoptages". Job- og UngeCentret har ikke modtaget henvendelser på opslaget.

Den 11. januar 2019 retter STAR henvendelse til landets kommuner med henblik på, at kommunerne tager stilling til, hvorvidt der skal foretages yderligere skridt i forhold til at orientere offentligheden om principafgørelsen.

Der har i Brønderslev Kommune ikke været praksis for at træffe afgørelser om stop af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Vurderingen er derfor, at der ikke er nogle sager i Brønderslev Kommune, som er omfattet af principafgørelsen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at Brønderslev Kommune ikke foretager sig yderligere i sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt som foreslået af fagforvaltningen.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Forslag til strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/ØK

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet forslag til en strategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, i perioden fra april 2019 til udgangen af 2022.

Målet er et fald i antallet af aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere og borgere på ledighedsydelse og i ressourceforløb på samlet set 105 fuldtidspersoner gennem en mere jobrettet og helhedsorienteret indsats.

Strategien indebærer investering i to virksomhedskonsulenter i Job- og UngeCentret og forventes at give et provenu på 8,85 mio. kr.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om strategien for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet kan godkendes.

Beskæftigelseschef Vibeke Holler og Ungechef Ole Ervolder kommer til udvalgets møde kl. 14.30 og deltager i drøftelsen.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCenter Brønderslev har de seneste år haft fokus på at styrke indsatsen for borgere på uddannelseshjælp og kontanthjælp.

Indsatsen har skabt positive resultater med et markant fald i antallet af borgere på uddannelseshjælp og kontanthjælp i Brønderslev Kommune.

På kontanthjælpsområdet har indsatsen været understøttet af en investeringsstrategi i perioden fra 2016 til 2018. Strategien skabte et provenu på 5,3 mio. kr., som er tilfaldet kommunekassen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår nu en ny investeringsstrategi, som sætter fokus på de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Målgruppen for strategien er:

 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere
 • Borgere på ledighedsydelse
 • Borgere i ressourceforløb

Strategien vil gennem en mere jobrettet, håndholdt og helhedsorienteret indsats nedbringe antallet af borgere i de fire ydelsesgrupper med 105 fuldtidspersoner i perioden fra april 2019 til december 2022. Det er samtidigt et mål fortsat at nedbringe det samlede antal kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere gennem en fastholdelse af den nuværende indsats på disse områder.

For at lykkes med den nye strategi er det en forudsætning, at medarbejderne i Job- og UngeCentret har et sagstal, der gør det muligt at arbejde tæt med den enkelte borger.

Med kontanthjælpsstrategien blev der ansat 6 medarbejdere i Jobcentret. Som følge af faldet i antal borgere på kontanthjælp har Jobcentret tilpasset organisationen således, at der ikke vurderes behov for investering i rådgiverressourcer i forbindelse med den nye strategi. Til gengæld vurderer Fagforvaltningen for Beskæftigelse behov for at styrke den virksomhedsrettede indsats med den nye strategi gennem investering i to virksomhedskonsulenter, idet flere borgere i strategiens målgruppe forventes at blive henvist til Job- og UngeCentrets virksomhedskonsulenter.

Investeringen i den skærpede indsats for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, forventes at give et provenu på 8,85 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget godkender strategien for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Personale

Strategien indebærer investering i 2 stillinger som virksomhedskonsulent i Job- og UngeCentret

Økonomi

I nedenstående skema ses det forventede provenu som følge af strategien fordelt på årene 2019 til 2022.

Investering

Effekt

(antal borgere ud af offentlig forsørgelse)

Besparelse

Provenu

2019 (april-december)

750.000

30

3.600.000

2.850.000

2020

1.000.000

25

3.000.000

2.000.000

2021

1.000.000

25

3.000.000

2.000.000

2022

1.000.000

25

3.000.000

2.000.000

Total

3.750.000

105

12.600.000

8.850.000

Indstilling

Direktionen, 5. marts 2019, pkt. 6:

Anbefales.

Strategiens provenu for 2019 indregnes i den 1. budgetopfølgning for 2019. Provenuet for 2020 og frem indregnes i budget 2020.

Det skal være opmærksomhed på, om disse indsatser giver anledning til merudgifter hos Sundhed og Velfærd. I givet fald bør merudgiften indgå i den samlede provenuberegning.

Søren Steensen var fraværende.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

 1. På møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 6. februar 2018 blev det besluttet, at Brønderslev Kommune udtræder af Norgesprojektet, som også involverer Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune medfinansierer 130.000 kr. af lønudgiften til norgeskonsulenten. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har aftalt med Hjørring Kommune, at Brønderslev Kommune udtræder af projektet med virkning fra 2. halvår 2019.
 2. Orientering fra dialogmøder med Dronninglund Gymnasium og Brønderslev Gymnasium og HF den 15. februar 2019.
 3. Orientering fra møde om ny partnerskabsaftale den 27. februar 2019.
 4. Fælles personalearrangement den 12. april 2019.
 5. 60 virksomheder er tilmeldt Jobmessen den 19. marts 2019.
 6. Regnskab 2018.
 7. Tværkommunalt seminar 9.-10. maj 2019.
Personale

Ingen.

Beslutning

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


12. Lukket punkt: Ny kontrakt med Markman om virksomhedsrettet indsats for kontanthjælpsborgere


Til toppen


13. Lukket punkt: Ny kontrakt med Markman om virksomhedsrettet indsats for borgere i ressourceforløb


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


15. Lukket punkt: Anbringelsessager


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 14. marts 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer