Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 3. april 2019
Lokale: Mælkebøtten, Niels Bohrs Plads 10, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Besøg hos Mælkebøtten


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde foregår hos Mælkebøtten, som har til huse i fælleshuset på Niels Bohrs Plads 10 i Brønderslev.

Mødet indledes kl. 14 med, at projektleder Abas Khalaf viser rundt og fortæller om Mælkebøttens arbejde og den boligsociale helhedsplan, som er forankret hos Boligforeningen P.M.

Kl. 15 fortsætter udvalgsmødet med den ordinære dagsorden i lokaler hos Mælkebøtten.

Sagsfremstilling

Mælkebøtten er Boligforeningen P.M.s boligsociale projekt i Brønderslev Kommune. Projektet er en del af den boligsociale helhedsplan for afdelingerne 1, 11 og 15 i Brønderslev by, som har eksisteret siden 2008.

Det overordnede formål med Mælkebøtten er at øge beskæftigelsen og den sociale mobilitet i et boligområde, der er socialt udsat.

Projektet har tre overordnede indsatsområder:

Indsatsområder

Formål/indhold

Børn, unge og familier

Der er et løbende samarbejde med kommunens skoler om boligområdets børn og unge med henblik på at øge børnenes trivsel. Projektet bidrager med deres kendskab til familierne og de unge.

Uddannelse, beskæftigelse og erhverv

Formålet er at hjælpe boligområdets beboere med at komme i uddannelse og beskæftigelse.

Beboernetværk, inddragelse og demokrati

Målet er at øge beboernes viden om demokrati. Det gælder både det nære demokrati i boligforeningen P.M. og de demokratiske rammer i byråd, region og folketing. Målet er også at modvirke isolation og ensomhed blandt beboerne gennem fællesaktiviteter som foredrag og fællesspisning. De fleste af disse aktiviteter er drevet af frivillige.

Nogle af de faste aktiviteter, som Mælkebøtten afholder, er følgende:

 • Beboer- og økonomirådgivning - hver onsdag: Hjælp og vejledning til fx afbetalingsordninger, huslejerestancer, inkassoregninger, kontakt til kommunen.
 • Jobrådgivning og virksomhedsbesøg: Hjælp til CV, jobansøgninger, Jobnet, A-kasse-spørgsmål m.m. Derudover afholdes virksomhedsbesøg i samarbejde med UngeCentret.
 • Fællesspisning - hver torsdag: Frivillige laver mad til en billig pris. Mulighed socialt samvær.
 • Beboercafé: Drives af frivillige. Mulighed for socialt samvær med de andre beboere.
 • Ungeklub: Unge i aldersgruppen 13-24 år mødes til samvær og aktiviteter.
 • Foredrag: Tilbydes løbende i fælleshuset i samarbejde med Brønderslev Bibliotek
 • Lektiecafé: Frivillige fra Røde Kors hjælper områdets studerende med lektier.
 • Streetsport: Der udbydes streetsport i området - basketball, fodbold m.m. - i samarbejde med DGI.
 • Haveprojekt: Der er etableret pallehaver, hvor beboerne kan dyrke deres egne grøntsager.

Den boligsociale helhedsplan har i en 4-årig periode et samlet budget på 8,4 mio. kr., som finansieres således:

Landsbyggefonden

6.164.000 kr.

Medfinansiering Boligforeningen P.M.

1.006.000 kr.

Medfinansiering Brønderslev Kommune

1.274.000 kr.

Samlet budget

8.444.000 kr.

Helhedsplanen omfatter 4 ansættelser fordelt på 2 fuldtidsstillinger og 2 deltidsstillinger. En af medarbejderne er projektleder med 16 timer/uge til projektorganisering.

Brønderslev Kommunes medfinansiering er bevilget under forudsætning af, at det rummelige arbejdsmarked indtænkes i ansættelsen af medarbejdere i helhedsplanen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


4. Orientering vedr. ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Folketinget har den 21. februar 2019 vedtaget ny lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet. Loven trådte i kraft pr. 1. marts 2019 med få undtagelser.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 21. februar 2019 vedtaget ny lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet. Loven trådte i kraft pr. 1. marts 2019 med få undtagelser.

Der er tale om et paradigmeskifte, idet formålsbestemmelsen med den nye lovgivning er, at forventningen til flygtninges ophold i Danmark er midlertidigt. Loven medfører, at flygtninges og familiesammenførte til flygtninges ophold i Danmark er baseret på et beskyttelsesbehov, og at deres ophold derfor som udgangspunkt er midlertidigt. Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal derfor mødes med en forventning om, at de skal rejse hjem, når forholdene i hjemlandet er til det.

Lovændringerne betyder:

 • Øget fokus på midlertidighed
 • Navneændring af integrationsprogram og integrationsydelse
 • Ophævelse af flygtninges retskrav på permanent bolig
 • Bortfald af statsrefusion for hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven
 • Ændringer i repatrieringsloven
 • Nedsættelse af ydelsen for forsørgere

Øget fokus på midlertidighed

Ændringen medfører, at opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge fremadrettet alene vil blive udstedt med henblik på midlertidigt ophold.

Navneændring af integrationsprogram og integrationsydelse

Integrationsprogrammet ændrer navn til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram for alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. For andre familiesammenførte benævnes programmet fremover introduktionsprogrammet. Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet vil fremadrettet have det samme indhold, som integrationsprogrammet har på nuværende tidspunkt. Programmerne vil fremadrettet have til formål at bidrage til, at den enkelte hurtigst muligt bliver selvforsørgende via beskæftigelse, samt får en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier. Integrationsydelsen benævnes fremover selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen eller overgangsydelsen.

Ophævelse af flygtninges retskrav på permanent bolig

Fremover skal kommunen fortsat anvise et midlertidigt opholdssted til de nye flygtninge, der kommer til kommunen, men de særlige krav på en permanent bolig er ophævet. Kommunen har derfor ikke længere en særlig forpligtelse til at anvise permanent bolig. Har udlændingen ikke mulighed for selv at finde en bolig, har den pågældende samme adgang til hjælp fra kommunen som alle andre boligtrængende borgere.

Bortfald af statsrefusion i forbindelse med bevilling af hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven

Fremover skal kommunen afholde udgifterne til hjælp i særlige tilfælde for udlændinge.

Ændringer af repatrieringsloven

Lovændringerne medfører ændringer i repatrieringsloven med henblik på at sikre, at flygtninge og udlændinge i højere grad ser repatriering – det vil sige, at man frivilligt kan vende tilbage til sit hjemland eller tidligere opholdsland med økonomisk støtte fra Danmark – som en mulighed. Repatrieringsloven udvides, således denne også omfatter udlændinge fra områder, hvor der meddeles midlertidig beskyttelsesstatus og for personer med dobbelt statsborgerskab (herunder dansk), der i forbindelse med repatriering frasiger sig det danske statsborgerskab.

Nedsættelse af ydelsen for forsørgere

Ydelsen for enlige forsørgere nedsættes med 2.000 kroner pr. måned, og ydelsen nedsættes med 1.000 kroner for samlevende og gifte forsørgere pr. person pr. måned. Nedsættelsen af ydelsen for forsørgere træder først i kraft efter 36 måneders ophold i Danmark.

Med den nye lovgivning skal kommunerne beskrive i fremtidige beskæftigelsesplaner (fra 2020), hvordan den enkelte kommune arbejder med rådgivning og information om repatriering. I Job- og UngeCentret skal medarbejderne arbejde mere målrettet i forhold til at motivere borgere til at tænke repatriering. Derudover er der fortsat fokus på, at borgerne kommer i selvforsørgelse og tager uddannelse, da dette også vil øge flygtninges muligheder i hjemlandet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Opfølgning på ny procedure for overdragelse af unge fra Børn og Familie til UngeCentret


Resume

Sagsforløb: BS/BE

Udvalgsformand Lone Birkmose Lex ønsker at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter erfaringer med de nye procedurer for overdragelse af unge borgere fra Børn og Familie til UngeCentret.

Ungechef Ole Ervolder, Afdelingsleder i UngeCentret Pernille Høgh, Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen og Afdelingsleder i Børn og Familie Pia Horndal deltager i drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget havde fællesmøde den 12. september 2018, hvor fokus var på PWCs analyse af anbringelsesområdet på Børne- og Familieområdet.

Anbefalingen var:

 • at sagsbehandlerne i Børne- og Familieafdelingen altid skal indkalde den nye sagsbehandler i UngeCentret til et overleveringsmøde, før den unge fylder 14½ år
 • at der skal holdes regelmæssige samarbejdsmøder mellem sagsbehandlerne i Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret, hvis der er en delesag mellem de to afdelinger

Med baggrund i disse anbefalinger har der været holdt møde mellem Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret, og der er aftalt nye procedurer for overdragelse.

På mødet den 12. september 2018 blev der givet en orientering om de nye procedurer og begge afdelingers arbejde med ”Varige Spor”.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter den nye procedure for overdragelse af de unge borgere fra Børn og Familieafdelingen til UngeCentret.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen drøftet.

Udvalget kan konstatere, at overdragelsen fungerer tilfredsstillende.

Uklarheden omkring PPR blev drøftet – PPR håndterer 0-18 årige.

Udvalget opfordrer til, at de psykologer, der er bevilget i Satspuljen ansættes hurtigst muligt.

Til toppen


6. Anvendelse af ordningen om seniorførtidspension


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesministeren har rettet henvendelse til landets kommuner med en opfordring til at skærpe fokus på brugen af ordningen om seniorførtidspension. En undersøgelse viser, at der er forskel på, hvordan kommunerne anvender ordningen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren har rettet henvendelse til landets kommuner med en opfordring til, at kommunerne sikrer, at reglerne om seniorførtidspension anvendes korrekt. En undersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at der er forskel på, i hvilket omfang kommunerne anvender ordningen.

I Brønderslev Kommune er 13 personer tildelt seniorførtidspension fra 2014 til 2018. 60 af landets 98 kommuner har tilkendt færre personer seniorførtidspension i samme periode.

Målgruppen for seniorførtidspension er borgere, som:

 • Har højst 5 år til folkepensionsalderen
 • Har en aktuel og langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil sige mindst 20-25 års beskæftigelse.
 • Har en nedsat arbejdsevne, som gør, at de ikke kan varetage et ordinært job eller et job med særlig støtte, fx fleksjob.

Kommunen skal ikke iværksætte aktiviteter, der sigter på at udvikle arbejdsevnen hos borgere, der ansøger om seniorførtidspension. For borgere, der er tilkendt seniorførtidspension, gælder de samme regler som ved almindelig førtidspension, og ydelsen er den samme.

Målgruppen for seniorførtidspension er lille, og STAR peger på, at der er risiko for, at ordningen bliver overset i kommunerne. Ministeren opfordrer derfor kommunerne til at sikre følgende:

 • Et godt kendskab til ordningen og forståelse for forskellen på reglerne om førtidspension og seniorførtidspension
 • Arbejdsgange, der sikrer opmærksomhed på at identificere borgere, der er i målgruppen
 • At alle relevante medarbejdere regelmæssigt informeres om ordningen
 • At borgerne vejledes korrekt om ordningen, således at de er bekendt med muligheden for at indgive en ansøgning

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at der er et godt kendskab til reglerne om seniorførtidspension blandt rådgiverne i Jobcentret, herunder kendskab til sammenhængen med den øvrige lovgivning. Der er aftalt mulighed for tæt sparring med fagkonsulent for rådgiverne, hvilket medvirker til at sikre opmærksomhed på vejledning om muligheden for at søge seniorførtidspension.

Ved ansættelse af nye rådgivere indgår reglerne om seniorførtidspension i oplæringen, og reglerne om seniorførtidspension er løbende på dagsorden i diverse mødefora i Jobcentret for at fastholde kendskabet.

Borgere vejledes om ordningen, når Jobcentret vurderer, at borgeren potentielt opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne for seniorførtidspension. Borgeren vejledes både mundtligt og skriftligt gennem en folder om seniorførtidspension udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Status fra RAR Nordjylland på beskæftigelsesindsatsen


Resume

Sagsforløb: BE

RAR Nordjylland har udsendt en nylig status på beskæftigelsesindsatsen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering

Sagsfremstilling

RAR Nordjylland har udsendt et notat med status på beskæftigelsesindsatsen i Region Nordjylland for perioden fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018. Målet med notatet er at fremlægge viden som baggrund for RAR's og kommunernes strategier og indsatser på beskæftigelsesområdet.

Det fremgår blandt andet af notatet fremgår, at 18 % af befolkningen i Brønderslev Kommune modtager offentlig forsørgelse. Her ligger Brønderslev Kommune bedre end flere af de andre nordjyske kommuner.

Af notatet fremgår også, at der samlet set er et fald i antallet af ydelsesmodtagere i Region Nordjylland. De ydelsesgrupper, hvor der ikke ses et fald, er jobafklaringsforløb, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Der er tale om ikke-jobklare målgrupper, og det vurderes i den sammenhæng relevant, at Brønderslev Kommune netop har vedtaget en strategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et fortsat fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Seneste opgørelse er fra februar 2019. Antallet af sygedagpenge- og A-dagpengemodtagere er endnu ikke opgjort for februar måned, hvorfor det er tallene fra januar 2019, der også fremgår i februar 2019. Der kan forventes en efterregulering på antallet af borgere på A-dagpenge og sygedagpenge på 5-10 %.

Over det seneste år ses det største fald på antal modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp. På fleksjob- og ressourceforløbsområdet ses en stigning over det seneste år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orientering til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Status på samarbejde med Movementors om ressourceforløb


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCentret har siden maj 2015 samarbejdet med Movementors om helhedsorienterede indsatser for borgere i ressourceforløb.

Job- og UngeCentret har det seneste år skærpet den jobrettede tilgang på ressourceforløbsområdet, hvilket også har været et krav til Movementors. Movementors vurderes at have efterlevet dette krav tilfredsstillende, idet andelen af borgere i virksomhedsrettet indsats hos Movementors er steget markant det seneste år.

Job- og UngeCentrets kontrakt med Movementors udløber den 30. april 2019.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCentret anvender en bred vifte af tilbud til borgere i ressourceforløb, som varetages i en kombination af egne tilbud og eksterne leverandører.

Movementors er hovedleverandør på området. Movementors udbyder helhedsorienterede indsatser, der sigter på, at borgerne skal i virksomhedsrettet indsats og opnå ordinære løntimer. Indsatsen kan inkludere mentor, fysisk træning, psykologsamtaler, praktikopfølgning og individuel ergoterapi.

I februar 2019 er der 209 fuldtidspersoner i ressourceforløb i Brønderslev Kommune. 56 heraf er henvist til en indsats hos Movementors.

Job- og UngeCentret har det seneste år haft fokus på at skærpe den jobrettede tilgang i ressourceforløb, således at borgerne mødes med en forventning om virksomhedspraktik og ordinære løntimer fra start. Målet er dermed, at den jobrettede, sociale og sundhedsmæssige indsats i ressourceforløb skal foregå parallelt. Movementors vurderes at have efterlevet dette krav. Andelen af borgerne hos Movementors, som er i en virksomhedsrettet indsats, er steget fra 18 % i februar 2018 til 48 % i februar 2019, hvilket øger borgernes muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tilbagemeldingen fra borgerne er ifølge Movementors, at det er den tætte kontakt og helhedsorienterede indsats, som gør forskellen for dem i deres ressourceforløb. Borgerne føler sig hørt, inddraget og bedre støttet på flere parametre. Det øger modet og motivationen til at deltage i virksomhedsrettede indsatser og se frem mod arbejdsmarkedet. Movementors følger tæt op på borgernes virksomhedsforløb gennem tæt kontakt til arbejdsgiverne og i perioder daglig kontakt med borgeren for at sikre, at borgeren kommer afsted.. Langt de fleste borgere udtrykker tilfredshed med indsatsen, fordi de gerne vil i gang på arbejdsmarkedet og oplever, at der bliver taget hånd om deres udfordringer undervejs.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


10. Samarbejdsaftale mellem jobcenter, a-kasser og fagforeninger (3F og Metal) om sygemeldte borgere


Resume

Sagsforløb: BE

Bettina Bøcker Kjeldsen (S) har fremsendt et eksempel på en samarbejdsaftale om sygemeldte borgere til drøftelse.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte sagen.

Sagsfremstilling

Bettina Bøcker Kjeldsen (S) har fremsendt en samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune, 3F Aalborg og Metal Aalborg om sygemeldte borgere. Muligheden for en lignende samarbejdsaftale i Brønderslev Kommune ønskes drøftet.

Formålet med aftalen er at forbedre mulighederne for realistiske og realiserbare jobmuligheder med henblik på, at borgerne kan komme i selvforsørgelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet.

Behov for en samarbejdsaftale drøftes på møde med LO.

Bilag

Til toppen


11. UU-undersøgelse af unge med afbrudt uddannelse


Resume

Sagsforløb: BE

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har i et miniprojekt sat fokus på unge med afbrudt uddannelse. Målet har været at opnå kontakt til de unge og finde oplysninger om, hvad de laver efter at have afbrudt deres uddannelsesforløb.

Projektet har vist, at de fleste af de unge faktisk er i job eller uddannelsesaktiviteter, selv om de i UU's system er registreret uden aktivitet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Af seneste kvartalsrapport fra UU for 4. kvartal 2018, som blev drøftet på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. februar 2019, fremgik, at der er en gruppe på 47 unge mellem 18 og 24 år i Brønderslev Kommune, som UU ikke kan få kontakt til, og som ikke er i en registreret aktivitet.

UU har i et miniprojekt sat fokus på denne målgruppe og intensiveret indsatsen for at opnå kontakt til en udvalgt gruppe på 23 unge.

Normalt sender UU et brev til den unge og forsøger at opnå kontakt pr. telefon, når der er registreret et brud på uddannelse. Er der ingen tilbagemelding fra den unge, sender UU endnu et brev med information om muligheden for at få vejledning. Er der fortsat ikke kontakt, retter UU henvendelse igen efter 6 måneder.

I projektet med de 23 unge har UU kontaktet uddannelsesinstitutionerne med henblik på at skaffe informationer om de unge. Det er herigennem lykkes at opnå kendskab til 19 af de 23 unge. 14 af de unge viser sig at være i gang med uddannelse, uddannelsesforberedende aktivitet eller i job. Status på de 23 unge fremgår af skemaet nedenfor.

Uddannelse/

uddannelsesaktivitet

Job

Midlertidig aktivitet

Ingen status/information

I alt

9

5

5

4

23

Oplysningerne fra it-systemet, som også anvendes til kvartalsrapporten, om at de unge ikke er i aktivitet viser sig således ikke at være retvisende. Det er et problem, der genkendes på landsplan og kan henføres til problemer i overførslen af data mellem Undervisningsministeriet og uddannelsesinstitutionerne. Det er dermed ikke et problem, Brønderslev Kommune alene kan løse.

Den intensiverede indsats for at få kontakt til de unge har bidraget til et mere korrekt billede af gruppen af unge. UU peger på, at det også er et mere ressourcekrævende arbejde.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget forventer, at oplysningerne medtaget i den kommende kvartalsrapport for UU. Hele gruppen afklares.

Bilag

Til toppen


12. Budget 2020 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: BE

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2020 på møde den 13. februar 2019, igangsættes processen med hensyn til beskrivelse af forslag til råderum på 1 % i alle fagudvalg.

Sagsfremstilling

Der igangsættes en proces, hvor der findes plads til råderum svarende til 1 % af alle serviceudgifter på alle fagområder.

Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april, at udarbejde og prioritere forslag til råderum.

Økonomiudvalget orienteres på møde den 15. maj 2019, hvorefter forslagene sendes i høring.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse oplyser, at de 108 mio. kr. fordeler sig på følgende områder:

 • Løntilskud
 • Ungefamilie
 • Psykiatri og handicap
 • Misbrug
 • STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)
 • UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med råderum igangsættes og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets forslag til råderum.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 13. marts 2019, pkt. 7:

Der arbejdes videre hermed. Punktet behandles på næste møde.

Jan Thaibert var fraværende.

Beslutning

Der blev udleveret bilag vedr. Budget 2019 på Beskæftigelses- og uddannelsesudvalgets område. Bilaget vedhæftes budget 2019.

Blev drøftet – der arbejdes videre hermed. Punktet behandles på næste møde.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

På mødet orienteres fra mødet mellem repræsentanter fra Job- og UngeCentret og Landbo Nord.

Beslutning
 • Til orientering
 • Tværkommunalt 12-12 arrangement den 9.-10. maj 2019 – program sendes hurtigst muligt
 • Orientering om status på FGU
 • Der holdes møde i partnerskabs-gruppen den 11. april 2019

Til toppen


14. Lukket punkt: Kontrakt med ekstern leverandør


Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 4. april 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer