Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 12. juni 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et fortsat fald af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra februar 2019 grundet en række efterreguleringer.

Over det seneste år ses det største fald på antal modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp, sygedagpenge og uddannelseshjælp. På ressourceforløbsområdet og fleksjobområdet ses en stigning over det seneste år.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesgrupper i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i februar 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Evaluering af Jobmesse - Mød & Match 2019


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCenter holdt den 19. marts 2019 en jobmesse i Brønderslev Hallerne.

Job- og UngeCentret har på nuværende tidspunkt kendskab til 40 ansættelser som direkte resultat af kontakten mellem ledig og virksomhed på messen. Job- og UngeCentret erfarer også, at der generelt er stor tilfredshed fra virksomhedernes side omkring afviklingsform og udbyttet af jobmessen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCenter Brønderslev holdt den 19. marts 2019 jobmesse i Brønderslev Hallerne. Det er fjerde år i træk, at der i Brønderslev Kommune holdes en jobmesse. Jobmessen er en del af den service, som Job- og UngeCentret tilbyder virksomheder med henblik på at sikre dem kvalificeret arbejdskraft.

På dette års jobmesse deltog 31 virksomheder, 8 vikarbureauer, 7 uddannelsesinstitutioner og faglige organisationer med en stand. Jobmessen var åben for alle jobsøgende. Besøgstallet for årets jobmesse er opgjort til cirka 600 borgere.

Forud for jobmessen pågik et forberedelsesarbejde med blandt andet at kontakte kommunens virksomheder og ledige. De fleste virksomheder blev kontaktet med tilbud om deltagelse i jobmessen i forbindelse med dataindsamling til Vendsyssel Jobbarometer. I forhold til de ledige har Job- og UngeCentret opfordret dem til at medbringe et CV og bistået med at få dette udarbejdet.

Job- og UngeCentret har efterfølgende opnået kontakt til 27 af de deltagende virksomheder for at høre om deres udbytte og oplevelse med at deltage i årets jobmesse. På nuværende tidspunkt er der kendskab til 40 ansættelser som direkte resultat af kontakten mellem ledig og virksomhed på årets jobmesse. Antallet af ansættelser forventes stigende frem mod sommerferieafløsning og der er forventninger til de kommende måneder.

Job- og UngeCentret erfarer også, at der generelt er stor tilfredshed fra virksomhedernes side omkring afviklingsform og udbyttet af jobmessen. For virksomheder, som har deltaget på Job- og UngeCentrets jobmesser de forgangne år, var tilbagemeldingen, at de efterhånden betragter jobmessen som en integreret del af virksomhedens årlige eksterne aktiviteter. Langt hovedparten af de adspurgte virksomheder forventer at deltage på en jobmesse i 2020.

Virksomhederne tilkendegiver også, at de oplevede de ledige borgere som værende søgelystne og motiverede for at skabe kontakt overfor virksomhederne på årets jobmesse.

På Brønderslev Kommunes facebookside fremgår en video fra Jobmesse 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der ønskes en jobmesse igen til næste år.

Til toppen


5. Beskæftigelsesministerens mål for 2020 og tidsplan for beskæftigelsesplan 2020


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har modtaget en udmelding fra Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vedrørende mål og indsatsområder for 2020.

Med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen får kommunerne større frihed til at planlægge indsatsen for de ledige. Derfor har beskæftigelsesministeren udmeldt et mindre antal beskæftigelsespolitiske mål end tidligere, som dermed kan udgøre afsættet for en mere fokuseret beskæftigelsespolitisk indsats i kommunerne.

Beskæftigelsesministerensmål og indsatsområder fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til øvrige lokale målsætninger samt tidsplan for behandlingen af beskæftigelsesplanen for 2020.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder, som jobcentrenes beskæftigelsesindsats skal tage udgangspunkt i.

Med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen får kommunerne større frihed til at planlægge indsatsen for de ledige. Derfor har beskæftigelsesministeren udmeldt et mindre antal beskæftigelsespolitiske mål end tidligere, som dermed kan udgøre afsættet for en mere fokuseret beskæftigelsespolitisk indsats i kommunerne. De beskæftigelsespolitiske mål for 2020 er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Der skal fortsat være et stort fokus på samarbejdet med virksomhederne, så Jobcentret kan understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de har behov for. Jobcentret skal samtidig opkvalificere de ledige, så deres kompetencer matcher dem, der efterspørges af virksomhederne. En opgave som går på tværs af kommunegrænserne, og hvor jobcentrene i samarbejde understøtter virksomhedernes rekruttering af nye medarbejdere.

2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Det er helt centralt, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed forsørge sig selv. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.

3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Den seneste rapport fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) om handicap og beskæftigelse for 2016 viser, at det kun er hver tredje person med et større handicap, der er i job. Samtidig viser rapporten, at en væsentlig andel af personer med handicap uden beskæftigelse vurderer, at de har en arbejdsevne. Det er derfor vigtigt, at der i kommunerne sættes fokus på at øge beskæftigelsen blandt personer med handicap.

Lokale mål

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at der udover beskæftigelsesministerens udmeldte mål opstilles lokale målsætninger, hvor der sættes fokus på ungeområdet og borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Forslag til tidsplan for behandling af beskæftigelsesplan 2020

Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder vil danne baggrund for Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2020. Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår følgende tidsplan for politisk behandling af beskæftigelsesplanen for 2020:

 • Orientering og drøftelse af beskæftigelsespolitiske mål i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 12. juni 2019
 • Orientering og input fra Det Lokale Arbejdsmarkedsforum den 29. august 2019
 • Temamøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet og Handicaprådet den 13. november 2019 (i forlængelse af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgsmødet): 1. behandling
 • Høringsperiode fra 14. november 2019 til 25. november 2019
 • Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgsmødet den 4. december 2019: 2. behandling
 • Økonomiudvalgsmødet den 11. december 2019 og Byrådet den 18. december 2019: Godkendelse af beskæftigelsesplanen for 2020

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager udmeldingen af Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder for 2020 til efterretning, og godkender at der indarbejdes to lokale målsætninger i beskæftigelsesplanen samt tidsplan for behandling af beskæftigelsesplanen for 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Henvendelse fra RAR Nordjylland om den beskæftigelsesrettede indsats for borgere med handicap


Resume

Sagsforløb: BE

RAR Nordjylland har henvendt sig til de nordjyske kommuner med en anmodning om input til den beskæftigelsesrettede indsats for borgere med handicap.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til et svar til RAR Nordjylland om Brønderslev Kommunes indsats og mål på området.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om udkast til svar kan godkendes.

Sagsfremstilling

RAR Nordjylland har den 2. maj 2019 henvendt sig til beskæftigelsesudvalgene i de nordjyske kommuner med en anmodning om input til den beskæftigelsesrettede indsats for borgere med handicap. Kommunerne og RAR drøftede emnet på et fælles møde den 18. marts 2019.

Det er et ministermål på beskæftigelsesområdet både i 2019 og 2020, at flere personer med handicap skal i job. RAR understreger i henvendelsen til kommunerne, at emnet er vigtigt, og handling er påkrævet. RAR beder derfor om en tilbagemelding fra kommunerne på, hvordan de påtænker at bidrage til at opfylde ministermålet. RAR ønsker med afsæt i kommunernes input at medvirke til videndeling, overblik og løsninger på tværs.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til et svar på RAR's henvendelse. I svaret er der lagt vægt på, at indsatsen for borgere med handicap indgår i den samlede, helhedsorienterede indsats, som også andre ledige indgår i.

Prioriteringen på området består i Brønderslev Kommune i, at tre nøglepersoner i Jobcentret er dedikerede til opgaven. De har indgående kendskab til de handicapkompenserende ordninger og står til rådighed for alle medarbejdere i Job- og UngeCentret. I 2019 er fokus i Brønderslev Kommune på at udbrede nøglepersonernes viden til alle medarbejdere i Job- og UngeCentret, som arbejder med borgere, idet der vurderes at være et potentiale for at åbne flere arbejdspladser for borgere med handicap, hvis viden om de kompenserende ordninger udbredes. Det gælder især mulighederne for personlig assistance.

Fagforvaltningen foreslår derudover, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget opfordrer RAR til at bidrage til en koordinering af de aktuelle tiltag på handicapområdet på regionalt niveau, da det kan være vanskeligt at skabe et overblik for den enkelte kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender udkast til svar til RAR.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Udpegning af bestyrelsesmedlem til FGU Vendsyssel frem til 2022


Resume

Sagsforløb: BE/BY

Den første, midlertidige bestyrelse for FGU Vendsyssel afslutter sit arbejde snarest muligt efter, at den nye forberedende grunduddannelse (FGU) er startet den 1. august 2019.

Brønderslev Kommune skal nu udpege et medlem til den nye bestyrelse for FGU Vendsyssel, som vil fungere frem til den 30. april 2022.

Byrådet skal udpege et bestyrelsesmedlem.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution for forberedende grunduddannelse i Vendsyssel – FGU Vendsyssel – anmoder om, at der udpeges bestyrelsesmedlemmer til institutionens bestyrelse.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) har opstart den 1. august 2019. Den nye bestyrelse skal konstituere sig snarest muligt efter uddannelsesstart. Før konstitueringen kan ske, skal den første bestyrelse, der har varetaget dannelsen af FGU-institutionen, fastsætte de vedtægter, som udgør rammen om den nye bestyrelses virke, og der skal udpeges medarbejderrepræsentanter, hvilket tidligst kan ske i august, hvor medarbejderne bliver virksomhedsoverdraget til FGU-institutionen.

Den nye bestyrelses funktionsperiode varer frem til den 30. april 2022. Fremadrettet udpeges bestyrelsesmedlemmer ved en ny byrådsperiodes start med tiltrædelse i FGU-bestyrelsen pr. 1. maj efter valget og for fire år.

FGU Vendsyssels bestyrelse består af 11 stemmeberettigede medlemmer og 2 observatører fra kommuner, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og medarbejderrepræsentanter. De deltagende kommuner i FGU Vendsyssel - Hjørring, Læsø, Frederikshavn og Brønderslev - har hver et medlem og aftaler sammen udpegning af et femte medlem, som alle er stemmeberettigede. I den første bestyrelse har det femte medlem været fra Hjørring Kommune.

Brønderslev Byråd udpegede den 20. juni 2018 formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Eskild Sloth Andersen, som Brønderslev Kommunes medlem af den første bestyrelse efter indstilling fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Eskild Sloth Andersen blev efterfølgende valgt som formand den første bestyrelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet udpeger et bestyrelsesmedlem.

Personale

Ingen

Beslutning

Det indstilles, at Eskild Sloth Andersen udpeges til bestyrelsen.

Bilag

Til toppen


8. Status på AOF's beskæftigelsesrettede indsats for integrationsborgere


Resume

Sagsforløb: BE/IR

AOF Vendsyssel varetager opgaven med virksomhedsrettede indsatser til aktivitetsparate integrationsborgere i Brønderslev Kommune.

Målet med indsatsen er, at borgerne kommer i virksomhedsrettede tilbud, og AOF understøtter borgerne i at blive selvforsørgende.

En status på indsatsen viser, at AOF løser opgaven tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Indsatsen for borgere på integrationsydelse, som er omfattet af integrationsprogrammet, tager i Brønderslev Kommune udgangspunkt i en 3-2-model. Dette indebærer, at borgerne modtager danskundervisning 2 dage om ugen og deltager i et virksomhedsrettet tilbud 3 dage om ugen. Deltagelse i virksomhedsrettede tilbud på fuld tid tilstræbes i hvert tilfælde, da det øger borgerens mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet. Når en borger kommer i et virksomhedsrettet tilbud på fuld tid, modtager borgeren danskundervisning om aftenen.

Den virksomhedsrettede indsats hos AOF for de aktivitetsparate integrationsborgere er håndholdt og består af vejledning, afklaring og praktik minimum 15 timer pr. uge. Borgerne deltager derudover i danskundervisning, som også forestås af AOF.

Formålet med AOF's beskæftigelsesrettede indsats er, at borgerne kommer i virksomhedsrettede tilbud, og AOF understøtter borgerne i at komme i job eller uddannelse.

I perioden fra den 1. januar 2018 til den 30. april 2019 har 82 borgere været henvist til et beskæftigelsesrettet forløb hos AOF. 51 har afsluttet forløbet, og 31 modtager fortsat en indsats.

49 % af de 51 borgere, der har afsluttet forløbet, er afsluttet til selvforsørgelse, hvilket fremgår af skemaet nedenfor. I betragtning af der er tale om aktivitetsparate borgere med problemer ud over ledighed, vurderer Fagforvaltningen for Beskæftigelse, at der er tale om et meget tilfredsstillende resultat.

Resultater i perioden 1. januar 2018 til 30. april 2019

Kvinder

Mænd

I alt

Antal afsluttede borgere

27

24

51

- heraf antal borgere i job

2

6

8

Andel borgere afsluttet til selvforsørgelse: 49 %

- heraf antal borgere i uddannelse

11

6

17

- heraf antal job med løntilskud

3

7

10

I alt

16

19

35

På integrationsområdet er der et særligt fokus på, at de aktivitetsparate kvinder skal ud på arbejdsmarkedet. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har derfor fordelt indsatsen og resultaterne i skemaet ovenfor på køn. Det fremgår, at lidt færre kvinder end mænd er overgået til et positivt resultat. Omvendt er flere af kvinderne afsluttet til orlov (på grund af barsel). Konklusionen er derfor, at der ikke ses en kønsforskel på det samlede resultat. Til gengæld er flere af kvinderne overgået til uddannelse frem for job.

Antallet af borgere, der er omfattet af integrationsprogrammet, er faldet markant de seneste år i Danmark såvel som i Brønderslev Kommune. Dels er antallet af nye flygtninge og familiesammenførte faldet, og dels er flere borgere på integrationsydelse kommet i job og uddannelse. Ultimo april 2019 modtager 31 aktivitetsparate borgere en beskæftigelsesrettet indsats hos AOF. Dette antal forventes ikke at stige det kommende år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget roser AOF for et godt arbejde, der har givet gode resultater.

Til toppen


9. Opkvalificeringsprojekt til landbruget i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

De seneste analyser af efterspørgslen efter arbejdskraft i Nordjylland indikerer gode jobmuligheder i landbruget.

Kvalificeret arbejdskraft til landbruget er en opgave, som skal løses i samspil mellem forskellige aktører. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har på nuværende tidspunkt deltaget i en arbejdsgruppe i samarbejde med LandboNord og 3F samt haft dialog med Tech College omkring etableringen af et opkvalificeringsprojekt, hvor ledige opkvalificeres til et job indenfor landbruget.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om etableringen af et opkvalificeringsforløb målrettet landbruget kan godkendes, og fagforvaltningen skal arbejde videre med de øvrige samarbejdspartnere.

Sagsfremstilling

De seneste analyser af efterspørgslen efter arbejdskraft i Nordjylland indikerer gode jobmuligheder i landbruget. De vendsysselske kommuner har i arbejdet med Jobbarometer 2019 besøgt 1.500 virksomheder i Vendsyssel, der udgør en jobprognose et år frem.

Resultatet af jobprognosen viser gode jobmuligheder som landbrugsmedhjælper. I de regionale analyser (Arbejdsmarkedsbalancen) bliver stillingsbetegnelsen kategoriseret som et paradoks-problem, hvor der i regionen er ledige, som ønsker job som landbrugsmedhjælpere, men virksomhederne melder samtidig om rekrutteringsproblemer til stillingsbetegnelsen. En problematik, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vurderer, at beskæftigelsessystemet har gode muligheder for at imødekomme. Et sandsynligt mismatch mellem efterspurgte og udbudte kompetencer kan derfor gøre sig gældende på det nordjyske arbejdsmarked efter landbrugsmedhjælpere. Her kan den rette opkvalificering afhjælpe virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

Kvalificeret arbejdskraft til landbruget er en opgave, som skal løses i samspil mellem forskellige aktører. Det omhandler både virksomheder, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og kommuner. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har på nuværende tidspunkt deltaget i en arbejdsgruppe i samarbejde med LandboNord og 3F samt haft dialog med Tech College omkring etableringen af et opkvalificeringsprojekt, hvor ledige opkvalificeres til et job indenfor landbruget.

Der er på nuværende tidspunkt ikke færdigforhandlet en ugepris, men udgifterne vil blive finansieret under driftsloftet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender etablering af et opkvalificeringsforløb målrettet landbruget, og Fagforvaltningen arbejder videre med de øvrige samarbejdspartnere.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkendte, at der etableres et opkvalificeringsforløb målrettet landbruget.

Til toppen


10. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019


Resume

Sagsforløb: BS/BE/ÆO/SS/BY

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Under inddragelse af bl.a. kommunale høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet en sundhedsaftale, som forelægges til godkendelse.

I forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen er der derudover behov for at udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger, som er en del af organiseringen omkring sundhedsaftalen.

Byrådet skal tage stilling til, om Sundhedsaftalen kan godkendes og udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte version af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023, som fremsendes til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra de nordjyske kommuner i forbindelse med en høring i december 2018 – januar 2019.

Kommunalt har sundhedsaftalen derudover været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR. KKR behandlede den 26. april 2019 sundhedsaftalen og besluttede at anbefale Sundhedsaftalen til godkendelse i de nordjyske kommuner.

Kort om sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes henimod visionen gennem 5 politiske pejlemærker:

1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne

2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartner

3. Større lighed i sundhed

4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår

5. Mindre rygning vil give flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalens målgruppe er hele den nordjyske befolkning, men aftalen har særlig fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen opstillet en række bærende principper. Principperne er den fælles grundforståelse, som parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

I modsætning til den nuværende sundhedsaftale opstiller aftalen ikke på forhånd konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil i stedet blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne og med bred inddragelse.

Udpegning til politisk organisering

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske klynger bibeholdes men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum kaldet ”Sundhedspolitisk Samling”.

Da det første møde i den politiske del af organiseringen allerede vil blive afholdt den 20. september 2019, anmodes der om, at der i forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen udpeges politiske repræsentanter til de politiske klynger. Der forventes repræsentation af udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt. beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget (dvs. i alt 2-4 politiske repræsentanter fra hver kommune).

Videre proces

Når Sundhedsaftalen er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil Sundhedsaftalen senest ved udgangen af juni 2019 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. juli 2019. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil derefter blive igangsat – bl.a. med en politisk drøftelse på møde i Sundhedspolitisk Samling den 20. september 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019 og udpeger politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Indstilling

Ældrerådet, 7. maj 2019, pkt. 1:

Samlet set finder Ældrerådet, at Sundhedsaftalen er et godt og velbeskrevet redskab. Rapporten er drøftet med følgende bemærkninger:

Ældrerådet har en formodning om, at det sundhedsfaglige personale ved Brønderslev Kommune er indforståede med, hvad Leon-princippet er.

Ligeledes ser Ældrerådet frem til, at de IT baserede værktøjer tages i brug som beskrevet i rapporten, således samarbejdet også styrkes mellem region og andre kommuner.

Hertil gør Ældrerådet opmærksom på, at omkring 20 % af befolkningen endnu ikke har adgang til IT.

Ældrerådet vil følge og være opmærksom på, at der etableres akutstuer, således Brønderslev Kommune er forberedt på tidlig hjemsendelse fra sygehus og ligeledes forebygge indlæggelser.

Knud Jørgensen og Erik Nielsen var fraværende.

Direktionen, 7. maj 2019, pkt. 7:

Direktionen anbefaler forslaget og anbefaler, at alle de udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske klynger.

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 12:

Sundhedsaftalen indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at alle udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske klynger.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. maj 2019, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at alle udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske udvalg.

Lars Bisgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Handicaprådet, 21. maj 2019, pkt. 7:

Til efterretning.

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Byrådet, 22. maj 2019, pkt. 13:

Udsat.

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Supplerende sagsfremstilling til fornyet udvalgsbehandling:

Udvalget anmodes om at drøfte det endelige forslag til Sundhedsaftale og indstille en politisk repræsentant til de politiske klynger.

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2019, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Udvalget peger på formanden Lone Lex.

Lars Bisgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 12. juni 2019, pkt. 12:

Sundhedsaftalen indstilles godkendt og Ole Jespersgaard indstilles udpeget som repræsentant til den politiske klynge.

Beslutning

Udvalget peger på næstformand Line Vanggaard Pedersen.

Bilag

Til toppen


11. Status på investeringsstrategi for udsatte unge


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse orienterer om status på UngeCentrets investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år.

Ungechef Ole Ervolder deltager under dagsordenspunktet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev begyndte den 1. januar 2017 at arbejde med en investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år.

Strategien indebærer, at UngeCentret har ansat flere medarbejdere med henblik på at kunne give de udsatte unge en indsats så tæt på normalområdet som muligt. Dette betyder, at der er et øget fokus forebyggelse og brug af de mindst mulige indgribende indsatser til de udsatte unge.

Investeringsstrategien var en del af Brønderslev Kommunes budgetaftale for 2017, hvor Byrådet afsatte midler til igangsætning af strategien. Udsatte unge-området blev samtidig reduceret i budgetterne for 2017 og 2018 og efterfølgende år svarende til den forventede besparelse ved strategiens indsatser. Regnskaberne for 2017 og 2018 viser, at besparelserne samlet set er opnået. Ud over at borgerne i dag vurderes at modtage en tættere og mere kvalificeret indsats, har investeringsstrategien betalt sig økonomisk set.

Der er i dag flere sager på udsatte unge-området men samtidig løses indsatsen på et mindre indgribende niveau. Dette fremgår af vedlagte notat.

UngeCentret vurderes endnu ikke at være i mål med investeringsstrategien, som er et stort forandringsprojekt, da der er tale om en ændring i den socialfaglige tilgang både i forhold til de unge, deres netværk og samarbejdspartnere. UngeCentret forventer, at strategiens elementer er fuldt implementeret efter 5 år.

Et af de indsatsområder, som fortsat er under udvikling, er et øget fokus på skolegang og uddannelsesperspektiv, som har stor betydning for at sikre de udsatte unge en god tilværelse. UngeCentret indgår på dette område i samarbejdsprojekter med blandt andet skoleområdet i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Status på implementering af kommunal ungeindsats i UngeCentret


Resume

Sagsforløb: BE

Den 1. august 2019 træder nye love om en sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI) og en forberedende grunduddannelse (FGU) i kraft.

Brønderslev Kommune er godt på vej med implementeringen af den nye KUI og tilrettelæggelsen af de nye opgaver, som følger med KUI og FGU.

Ungechef Ole Ervolder deltager under dagsordenspunktet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den 1. august 2019 træder nye love om en sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI) og en forberedende grunduddannelse (FGU) i kraft. Kommunerne får med den nye lov det fulde ansvar for at gøre alle unge mellem 15 og 25 år klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Brønderslev Kommune er på forkant med at etablere en sammenhængende ungeindsats, da kommunen allerede har en organisatorisk og politisk ramme for arbejdet i kraft af UngeCentret. UngeCentret blev etableret i 2014 og varetager både uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge mellem 15 og 29 år. Derudover er der et godt samarbejde mellem skole- og børnefamilieområdet og UngeCentret om overgangen af unge ved det 15. år og mellem Visitationen og UngeCentret ved overgangen ved det 29. år.

KUI

Med loven om en sammenhængende kommunal ungeindsats (KUI) følger nye, konkrete opgaver, som UngeCentret er i gang med at implementere:

 1. Vejledning og målgruppevurdering af unge til FGU (se nedenfor)
 1. Udarbejdelse af en uddannelsesplan for unge, som skal gælde for hele den unges forløb, inkl. sociale indsatser, frem til opnåelse af en uddannelse. UngeCentret har nedsat en arbejdsgruppe, som er i gang med at analysere, hvordan den nye uddannelsesplan bedst samordnes med de nuværende planer for de unges vej mod uddannelse og job. I forhold til de elever, der skal på FGU, har UngeCentret udarbejdet en særlig FGU-uddannelsesplan.
 1. Tilbud om en gennemgående kontaktperson (tovholder) til unge med behov herfor. Som med uddannelsesplanerne overvejer UngeCentret pt., hvordan tovholder-ordningen bedst kan fungere i sammenhæng med de øvrige kontaktpersoner, som er indeholdt i de nuværende lovgivninger. UngeCentret arbejder ud fra, at der skal være tale om en gennemgående tovholderfunktion, som er baseret på et tæt samarbejde mellem de kontaktpersoner, den unge allerede har. I forhold til FGU-eleverne har UngeCentret ansat en tovholder pr. 1. august 2019, som Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkendte den 9. januar 2019. Den nye tovholder bliver tilknyttet to ungevejledere i UU, og dette team vil varetage opfølgningen på alle FGU-forløb og tovholderfunktionen for FGU-eleverne.

Undervisningsministeriet er fortsat i gang med at udarbejde vejledninger og bekendtgørelser i relation til den nye lov om en sammenhængende kommunal ungeindsats. I takt med at de uddybende retningslinjer bliver fremlagt, vil UngeCentret tilpasse måden, de nye opgaver er tilrettelagt på.

FGU

Den nye forberedende grunduddannelse (FGU) åbner sine døre for elever den 1. august 2019. FGU har til formål at styrke de faglige og personlige kompetencer hos unge under 25 år, der ikke følger den lige vej fra grundskolen til en ungdomsuddannelse, med henblik på at de unge hurtigst muligt kan komme i ungdomsuddannelse eller job.

Det er den kommunale ungeindsats, der vurderer hvilke unge, der er i målgruppen for FGU. I Brønderslev Kommune vil Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som er en del af UngeCentret, foretage målgruppevurderingen. Den skal ifølge lovgivningen tilbydes til:

 • unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke er i fast og varig beskæftigelse
 • unge, som er underlagt 15-17-åriges pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse
 • unge over 25 år, hvis kommunen og den unge vurderer, at FGU er det mest relevante og virksomme tilbud.

Hvis en ung bliver vurderet ikke at tilhøre målgruppen for FGU, kan den unge søge om en ny målgruppevurdering efter seks måneder.

UngeCentret har udarbejdet en håndbog, således at alle medarbejdere kender de nye regler og procedurer for anvendelsen af og samarbejdet med FGU.

Brønderslev Kommune vurderes samlet set at være godt på vej med implementering af KUI og de nye opgaver, der følger med KUI og FGU pr. 1. august 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

1. KL har åbnet for tilmelding til JobCAMP, som foregår i Aalborg den 7.-8. november 2019. Programmet for konferencen forventes offentliggjort medio juni.

2. Opfølgning på evt. straksaktivering i Ejendomsservice.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


14. Lukket punkt: Kontrakt med leverandør


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 13. juni 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer