Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 19. august 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Jan Thaibert havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


3. Udvikling i fuldtidspersoner ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et fortsat fald af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra april 2019 grundet en række efterreguleringer.

Over det seneste år ses det største fald på antallet af modtagere af integrationsydelse, a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. På ressourceforløbs-, fleksjob- og førtidspensionsområdet ses en stigning over det seneste år. På førtidspensionsområdet forventes fremadrettet en stigning som følge tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesgrupper i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i april 2019 og en udvikling i Brønderslev Kommune over det seneste år. Vedhæftet er også en opgørelse over antal forløb på varighedsintervaller for udvalgte ydelser.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der laves status på forløb fordelt på varighed hvert kvartal.

Antal borgere uden ydelse, der modtager vejledning fra Jobcenter / UngeCenter ønskes medtaget i materialet over ledige.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019, 2. kvartal


Resume

Sagsforløb: BE

Byrådet godkender hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Job- og UngeCentrets strategier og mål for året, og tager afsæt i en overordnet målsætning og tre fokusområder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019 for 1. halvår.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning på Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2019 for første halvår.

Resultatopfølgningen viser:

 • Et fald i det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse
 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer og virksomhedsbesøg
 • Et lavt niveau af uddannelseshjælpsmodtagere sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Nordjylland.
 • Arbejdet med den nye strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, er igangsat

Færre personer på offentlig forsørgelse

I april 2019 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 4.096 fuldtidspersoner, hvilket er et færre antal fuldtidspersoner end samme måned året før. Faldet ses på integrationsydelse, kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge.

Kvalificeret arbejdskraft

Job- og UngeCentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. I 1. halvår af 2019 har Job- og UngeCentret gennemført 97 rekrutteringer til ordinære stillinger og besøgt 46 nye virksomheder/iværksættere.

Et af de vigtigste redskaber til at få ledige i job er de jobrettede og motiverende samtaler hos rådgiverne i Job- og UngeCentret. Der har Job- og UngeCentret fokus på at få holdt alle de lovpligtige samtaler. For dagpengemodtagere ligger Job- og UngeCenter Brønderslev over regionsgennemsnittet for afholdelsen af de jobrettede samtaler og tæt på regionsgennemsnittet for de jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Unge i uddannelse og job

I Brønderslev Kommune har ungeområdet været særligt prioriteret siden januar 2014, hvor UngeCenter Brønderslev blev etableret. Antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune er henover de seneste år faldet. Målet i 2019 er, at der i gennemsnit maksimalt skal være 200 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune. I første halvår af 2019 har der i gennemsnit været 207 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. For de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er et andet mål for 2019, at 20 % skal være i virksomhedsrettet indsats og lønnede timer. I 2. kvartal 2019 har 29 % af de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere i gennemsnit været i en virksomhedsrettet indsats og for april-maj har 1,2 % i gennemsnit haft ordinære løntimer. Data for de ordinære løntimer kommer med nogle måneders forsinkelse, hvorfor seneste data er fra maj 2019.

Udsatte ledige

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune godkendte den 20. marts 2019 en ny investeringsstrategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Formålet med den nye strategi er, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, får en tilknytning hertil. Arbejdet med den nye strategi er igangsat.

I 2. kvartal 2019 har 27 % af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit været i en virksomhedsrettet indsats, og i april-maj har 5,4 % i gennemsnit haft ordinære løntimer. For borgere i ressourceforløb har 31 % i gennemsnit været i en virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2019 og 2,1 % havde i april-maj i gennemsnit ordinære løntimer. På ledighedsydelsesområdet ligger Brønderslev Kommune over regionsgennemsnittet målt på andelen af ledighedsydelsesmodtagere i forhold til befolkningen.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Brønderslev Kommune er godt på vej i forhold til at opnå målsætningerne i Beskæftigelsesplan 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Kvartalsrapport fra UU for 2. kvartal 2019


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 2. kvartal 2019, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2019 viser blandt andet, at:

 • 98 % af de 15-17 årige med bopæl i Brønderslev Kommune er indenfor uddannelsessystemet. De resterende 2 % af denne målgruppe (35 unge), der ikke er i gang med en uddannelse, deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter. Disse aktiviteter har til formål at gøre dem parate til uddannelse og job.
 • 79 % af de 18-24 årige med bopæl i Brønderslev Kommune har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. De resterende 22 % (573 unge), som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, fordeler sig i følgende kategorier.
  • 267 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx VUC), produktionsskole, praktik, højskole og udenlandsophold
  • 114 går på eller er tilmeldt påbegyndelse af en uddannelse
  • 16 deltager ikke i registreret aktivitet, og som UU ikke kan få kontakt til
  • 176 er på offentlig forsørgelse

Kvartalsrapporten viser derudover, at andelen af unge, som er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse, er uændret fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019. I 2. kvartal 2019 var andelen af unge, som er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse på 34 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev tage til efterretning.

Der ønskes orientering fra arbejdsgruppen vedr. parathedsvurderingen – herunder information om samarbejdet med forældrene herom.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Status på samarbejde med Markman vedr. indsatsen for ledige fleksjobbere


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcenter Brønderslev samarbejder med Markman om indsatsen for ledige fleksjobbere.

Status viser, at 73 % af de borgere, der afsluttes efter forløb hos Markman, er kommet i et fleksjob.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev har siden den 1. september 2015 samarbejdet med Markman om indsats for ledige fleksjobbere. Ifølge lovgivningen skal borgere, der har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for de seneste 18 måneder, henvises til anden aktør. Derudover har borgere, der har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder indenfor de seneste 9 måneder, ret til at blive henvist til anden aktør, hvis de selv ønsker det (Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats § 73c).

Markman varetager indsatsen for personer, der har været ledige i minimum 6 måneder. Der henvises dog også borgere tidligere, hvis det vurderes, at de kan profitere af indsatsen.

Borgerne henvises som udgangspunkt til fleksjobformidling for en periode på 6 måneder. Forløbet fokuserer på afklaring og formidling af fleksjob via etablering af virksomhedspraktik. Markman afholder de lovpligtige opfølgninger med den ledige i perioden og har derudover metodefrihed til at formidle fleksjob. Markman yder desuden efterværn ved ansættelse.

Fra den 1. januar 2018 til den 1. juli 2019 har Jobcentret foretaget 136 henvisninger til et fleksjobforløb hos Markman. I samme periode er 99 borgere afsluttet hos Markman, hvoraf 72 er afsluttet til fleksjob - svarende til 73 %.

84 % af de borgere, der har fået etableret et fleksjob via Markman, har fastholdt ansættelsen i minimum 6 måneder.

37 borgere har et igangværende forløb hos Markman.

Der er gensidig tilfredshed med samarbejdet omkring de ledige fleksjobbere. Der er stor fleksibilitet hos både Markman og Jobcentret, hvilket bidrager til en hurtigere og mere smidig opgaveløsning.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at resultaterne af indsatsen er tilfredsstillende.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


7. Landbrugsprojekt i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

De seneste analyser af efterspørgslen efter arbejdskraft i Nordjylland indikerer gode jobmuligheder i landbruget.

På den baggrund iværksættes et landbrugsprojekt i Brønderslev Kommune med formålet at opkvalificere ledige til et arbejde i landbruget, således landbrugsvirksomheder kan få adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I det kommende landbrugsprojekt er der indgået et samarbejde mellem 3F Midtvendsyssel, LandboNord, Tech College og Brønderslev Kommunes Job- og UngeCenter.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 12. juni 2019 godkendte udvalget en etablering af et opkvalificeringsforløb målrettet landbruget i samarbejde med 3F, LandboNord og Tech College.

De seneste analyser af efterspørgslen efter arbejdskraft i Nordjylland indikerer gode jobmuligheder i landbruget. Resultatet af Jobbarometer 2019 viser gode jobmuligheder som landbrugsmedhjælper. I de regionale analyser (Arbejdsmarkedsbalancen) bliver stillingsbetegnelsen kategoriseret som et paradoks-problem, hvor der i regionen er ledige, som ønsker job som landbrugsmedhjælper, men virksomhederne melder samtidig om rekrutteringsproblemer til stillingsbetegnelsen. En problematik som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vurderer, at beskæftigelsessystemet har gode muligheder for at imødekomme. Et sandsynligt mismatch mellem efterspurgte og udbudte kompetencer kan derfor gøre sig gældende på det nordjyske arbejdsmarked efter landbrugsmedhjælpere. Her kan den rette opkvalificering afhjælpe virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

For at imødekomme ovenstående udfordring er et landbrugsprojekt iværksat i Brønderslev Kommune med formålet at opkvalificere ledige til et arbejde i landbruget, således landbrugsvirksomheder kan få adgang til kvalificeret og kompetent arbejdskraft.

Kvalificeret arbejdskraft til landbruget er en opgave, som skal løses i samspil forskellige aktører. I landbrugsprojektet er opgavevaretagelsen fordelt således:

 • LandboNord vil være den primære kontakt til virksomhederne og vil forpligtige sig til, at de fornødne praktikpladser er til rådighed for de ledige, som deltager i et kommende opkvalificeringsforløb, samt arbejde for jobåbninger med efterfølgende høj beskæftigelseseffekt for ledige, der er gået igennem forløbet tilfredsstillende.
 • 3F varetager den daglige kontakt til ledige medlemmer af 3Fs a-kasse. Via 3F’s kontakt til medlemmerne vil en del af rekrutteringen af ledige til forløbet foregå gennem denne kanal.
 • Job- og UngeCenter Brønderslev varetager den daglige kontakt til alle ledige borgere i Brønderslev Kommune. Sammen med 3F vil Job- og UngeCenter bidrage til rekrutteringen af ledige til forløbet.
 • Tech College vil varetage den teoretiske del af undervisningen.

Forløbet består af 4 ugers undervisning efterfulgt af praktik på et lokalt landbrug afhængigt af den enkelte kursist og virksomheds behov. Forløbet igangsættes medio september 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender samarbejdsprojektet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Udgiften finansieres af driftsloftet.

Beslutning

Godkendt.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Samarbejde mellem ældreområdet og Job- og UngeCentret om kvalificeret arbejdskraft


Resume

Sagsforløb: BE/ÆO

På lige fod med andre danske kommuner står Brønderslev Kommune overfor en rekrutteringsudfordring på SOSU-området inden for nærmeste fremtid. Med den demografiske udvikling, som viser en kraftig stigning af +80 årige, vil der være et behov for at rekruttere flere til SOSU-området. I Brønderslev Kommune er der den ekstra udfordring, at kommunen ikke har nok unge under 25 år, som søger ind på SOSU-området. Det nødvendiggør et ekstra fokus på at rekruttere fra andre grupper i arbejdsstyrken. Ældreområdet og Job- og UngeCentret i Brønderslev Kommune har i samarbejde iværksat en række initiativer for at sikre kvalificeret arbejdskraft til kommunens ældreområde, der efterspørger arbejdskraft.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om samarbejdet skal fortsætte.

Sagsfremstilling

På lige fod med andre danske kommuner står Brønderslev Kommune overfor en rekrutteringsudfordring på SOSU-området inden for nærmeste fremtid. Med den demografiske udvikling, som viser en kraftig stigning af +80 årige, vil der være et behov for at rekruttere flere til SOSU-området. I Brønderslev Kommunen er der den ekstra udfordring, at kommunen ikke har nok unge under 25 år, som søger ind på SOSU-området. Det nødvendiggør et ekstra fokus på at rekruttere fra andre grupper i arbejdsstyrken. Ældreområdet og Job- og UngeCentret i Brønderslev Kommune har i samarbejde iværksat en række initiativer for at sikre kvalificeret arbejdskraft til kommunens ældreområde, der efterspørger arbejdskraft.

De iværksatte initiativer er:

 • Opkvalificering af jobparate ledige
 • Voksenlærlinge og voksenelever
 • Jobmesse & branchemøde
 • Integrationsprojekt
 • Ungeområdet

Opkvalificering af jobparate ledige

Et af initiativerne i samarbejdet er opkvalificering af jobparate ledige. Opkvalificeringen består typisk af kortere kurser, hvor kursisterne efterfølgende vil kunne afløse og aflaste den faglærte arbejdskraft. 10 kursister fra Brønderslev Kommune har deltaget i et opkvalificeringsforløb i foråret 2019. Resultatet er, at 7 kursister efterfølgende har fået vikartimer, 2 kursister kom i praktik på et ældrecenter og 1 kursist faldt fra undervejs i forløbet. 5 af kursisterne ønskede efterfølgende at opstarte på en uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet.

Voksenlærlinge og voksenelever

Foruden kortere opkvalificeringsforløb af jobparate ledige anvender ældreområdet og Jobcentret også øvrige opkvalificeringsmuligheder i form af voksenlærlingeordningen. Ældreområdet har i samarbejde med Jobcentret etableret et pilotprojekt, hvor der er ansat 6 social- og sundhedsmedhjælpere og 7 social- og sundhedsassistenter som voksenlærlinge. Derudover har ældreområdet i et pilotprojekt også ansat 2 voksenelever fra uddannelsens start, hvor der betales løn under uddannelsen. Dette har en minimal merudgift for kommunen. Der vil fortsat være fokus på rekruttering af unge på et ordinært elevforløb, og voksenlærlingeordningen og ansættelse af voksenelever skal ses som et supplement til den nuværende rekrutteringsmetode.

Jobmesse og branchemøde

Den 19. marts 2019 holdt Job- og UngeCentret Jobmesse i Brønderslev Hallen, hvor virksomheder og ledige kunne møde hinanden. Brønderslev Kommunes ældreområde var repræsenteret ved en stand. Den 10. april 2019 holdt Jobcentret og ældreområdet i samarbejde et branchemøde for ledige borgere. På branchemødet var der forskellige oplægsholdere, der præsenterede de gode jobmuligheder indenfor henholdsvis hjemmeplejen og arbejdet på plejecentre. Derudover blev de ledige borgere informeret omkring uddannelsesmulighederne indenfor området.

Integrationsprojekt

Til efteråret forventes et tværkommunalt opkvalificeringsforløb arrangeret med formålet at opkvalificere flygtninge til et job indenfor ældreområdet. Jobcentret og ældreområdet har her overvejelser om, at 2-4 integrationsborgere deltager i kurset og efterfølgende rekrutteres ind i Brønderslev Kommunes ældreområde via virksomhedspraktik

Ungeområdet

Til august bliver det muligt at målgruppevurdere unge til den nye FGU (forberedende grunduddannelse), der er opkvalificerende og forberedende forløb og skal gøre flere unge klar til enten ordinær uddannelse eller arbejde. Her er en af ”brancherammerne” omsorg og sundhed, der vil blive udbudt på institutionen i Brønderslev Kommune. UngeCentret er ved at målgruppevurdere et større antal unge til FGU. FGU’en kan supplere den fremtidige arbejdskraft eller forberede flere unge til en social- og sundhedsuddannelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Ældreomsorgsudvalget godkender, at samarbejdet fortsætter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ny model for honorering af plejefamilier


Resume

Sagsforløb: BE/BS

KL anbefaler kommunerne at benytte en ny honoreringsmodel for plejefamilier på kontrakt med kommunen.

På baggrund af det fremsendte materiale skal Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget drøfte indførelse af en ny model med baggrund i ”gennemsnitsmodellen”.

Sagsfremstilling

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2019 blev regeringen og KL enige om at afdække kommunernes praksis for og erfaringer med forskellige honoreringsmodeller for familieplejere. Baggrunden var et fælles ønske om at skabe ordnede forhold for plejefamilierne og skabe ro omkring de anbragte børn.

KL har nu afsluttet afdækningen, som viser, at gennemsnitsmodellen giver plejefamilien en større sikkerhed om indkomsten og tillader plejefamilien at fokusere på barnets progression uden at blive sat ned i honorering, og at konfliktniveauet mellem plejefamilie og kommune mindskes. Afdækningen er vedlagt.

Afdækningen viser også med nogen usikkerhed, at anvendelsen af gennemsnitsmodellen er stort set udgiftsneutral sammenlignet med KL's nuværende honoreringsmodel. Forudsætningen for at skabe sammenhæng i økonomien i de kommuner, der er overgået til gennemsnitsmodellen, har været at tilpasse honoreringsmodellen til de lokale behov og rammer, herunder fx et lokalt tilpasset honoreringsniveau.

KL´s bestyrelse har på baggrund af afdækningen besluttet, at KL vejledende kan anbefale kommunerne at benytte en ny honoreringsmodel "gennemsnitsmodellen" til honorering af plejefamilier, dog således

 • at det er frivilligt for den enkelte kommune, om den vil overgå til ny honoreringsmodel, og
 • at den enkelte kommune, hvis den overgår, har mulighed for at tilpasse honoreringsniveauer til den lokale praksis.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget/Børne- og Skoleudvalget tilkendegiver, om arbejdet med en ny honoreringsmodel baseret på ”gennemsnitsmodellen” kan igangsættes, og hvilke ønsker udvalget har til en tids- og handleplan i forhold til implementering af en ny model.

Beslutning

Udvalget tilkendegiver, at der kan arbejdes videre mod en ny honoreringsmodel baseret på ”gennemsnitsmodellen”.

Udvalget ønsker at afvente arbejdsgruppen for plejeforældres forslag.

Tids- og handleplan afventer dette arbejde.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Evaluering af landsbypedelordningen 2017 - 2019


Resume

Sagsforløb: TM/BE/FK

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedelordning i Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 14. august 2017 at forlænge ordningen med 2 år og evalueres igen i august 2019.

Status efter 3 år er, at landsbypedelordningen kører godt. I perioden 2016 - 2019 har ca. 120 borgere været tilknyttet ordningen via seniorjob, nyttejob, praktik eller lignende. Der er stor søgning på opgaver til landsbypedellerne og tilfredshed med det arbejde, der bliver udført.

Landsbypedelordningen omfatter i dag ikke de største byer i kommunen, men der er et ønsker om, at ordningen udvides til at omfatte hele Brønderslev Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, om Landsbypedelordningen skal evalueres igen i august 2021. Desuden skal udvalget tage stilling til, om landsbypedelordningen skal udvides til at omfatte hele Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Landsbypedelordningen i Brønderslev Kommune blev godkendt af Byrådet den 22. juni 2016 efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget. Ordningen blev evalueret i 2017, og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget besluttede at videreføre ordningen, samt at der skulle gennemføres en evaluering af ordningen i august 2019.

Evaluering
De første 3 år med landsbypedelordningen er gået godt, og landsbypedellerne er blevet godt taget imod af landsbyerne og foreningerne i kommunen, og modtager løbende mange og forskelligartede opgaver.

De primære opgaverne består af:

 • drift af lokalhistoriske arkiver
 • malearbejder
 • renovering af bord/bænk sæt
 • klipning og vedligehold af grønne arealer
 • hovedrengøring af klubhuse mv.

Landsbypedellerne har også mulighed for at udføre administrative arbejdsopgaver, hvilket tilgodeser borgere med kvalifikationer inden for administration, som er tilknyttet ordningen, samt de landsbyer og foreninger, der har behov for administrativ hjælp. Det kan for eksempel dreje sig om registrering og digitalisering af lokalhistoriske arkiver.

Landsbypedellerne har været aktive med forskellige opgaver i og omkring kommunens landsbyer, og de kommunale lejrpladser og på naturskolen i Lunken skov.

Ordningen har fået mange positive tilbagemeldinger på det arbejde der udføres.

Der er hos landsbypedelordningen i alt plads til 15 borgere (seniorjobbere, nyttejobs og praktikpladser). I perioden 2017 – 2019 har der været 62 borgere været inde over ordningen, og fordelt på henholdsvis 21 seniorjobs og 41 nyttejob/praktik.

Vejen videre

Der er nu et ønske om, at ordningen fremadrettet skal omfatte alle landsbyer og byer i Brønderslev Kommune. I de største byer er der også idrætsforeninger, spejderforeninger, lokalhistoriske arkiver mv., som kunne nyde godt af bistand fra landsbypedelordningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids- og Kulturudvalget godkender, at landsbypedelordningen udvides til at omfatter alle landsbyer og byer i Brønderslev Kommune, og at ordningen evalueres igen i 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 12. august 2019, pkt. 6:

Evalueringen blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker fortsat fokus på landsbyerne, men ordningen kan også bruges i de største byer.

Beslutning

Evalueringen blev taget til efterretning.

Ordningen ønskes i hele kommunen.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Stabsforvaltningen foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Budget 2020 - drøftelse af opmærksomhedslisten


Resume

Sagsforløb: BE

Ifølge budgetprocessen for budget 2020 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2020 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således der opretholdes uændret serviceniveau.

Når økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er indgået, kommer der nye skøn for pris- og lønfremskrivningen som betyder, at nogle af tallene på opmærksomhedslisten vil blive justeret i forhold til de nye pris- og lønfremskrivninger.

På opmærksomhedslisten er der ikke sat beløb på vedr. Jobafklaring, Fleksjob og Førtidspension, da dette afventer økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Stabsforvaltningen foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisten.

Beslutning

Udvalget har drøftet punkterne og indstiller, at strategien for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet indarbejdes i budget 2020 som foreslået af forvaltningen.

De øvrige punkter afventer udmelding på budgetgarantien.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Budget 2020 - høringssvar råderumspuljer


Resume

Sagsforløb: BE

Høringssvar til forslag til råderumspulje, der er indkommet fra relevante råd, nævn og udvalg, fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsendte forslag fra fagudvalgene til råderumspuljer til høring i relevante råd, nævn og udvalg i juni md. 2019.

Det blev understreget under høringsprocessen, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse.

Høringssvar behandles på fagudvalgenes møder i august måned og på Økonomiudvalgets møde den 28. august 2019.

Stabsforvaltningen foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Beslutning

Udvalget tog høringssvarene til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Orientering om nytteindsats


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om brugen af nyttejobpladser i Brønderslev Kommune. Job- og UngeCentret har en aftale med Vej og Park og Ejendomsservice om i alt 20 pladser. Pladserne hos Ejendomsservice bliver aktuelt ikke brugt, men står fortsat til rådighed, hvis behovet opstår.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Nytteindsats er et aktiveringstilbud på op til 13 uger, som blev indført med kontanthjælpsreformen i januar 2014.

Formålet med nytteindsats er, at de ledige arbejder for deres ydelse ved at udføre samfundsnyttige opgaver på en offentlig arbejdsplads, og de ledige motiveres til hurtigst muligt at søge mod job eller uddannelse.

Nytteindsats er målrettet ledige, der umiddelbart kan påbegynde job eller uddannelse. Det vil typisk sige jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp.

Nytteindsats kan også gives som et rådighedsafprøvende tilbud til dagpengemodtagere, såfremt Job- og UngeCentret vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt borgeren har den fornødne vilje til at deltage aktivt i et beskæftigelsesrettet tilbud.

I Brønderslev Kommune godkendte Beskæftigelsesudvalget den 22. august 2018 en aftale om 10 nyttejobpladser hos henholdsvis Vej og Park og Ejendomsservice - i alt 20 nyttejobpladser.

De aktuelle konjunkturer på arbejdsmarkedet med høj beskæftigelse og lav ledighed gør, at målgruppen for nytteindsats og dermed behovet for nyttejobpladser ikke er stort.

Nytteindsatsen anvendes primært som et led i en "vend i døren"-tilgang til ressourcestærke borgere, der søger offentlige ydelser. Det betyder også, at nogle borgere ikke dukker op, og andre kun bliver i kort tid. Der er således et stort flow i de 20 nyttejobpladser.

Ved etablering af nyttejob i Ejendomsservice skal der først indhentes en "ren" børneattest. Det er som følge af opgaveløsningen ikke nødvendigt hos Vej og Park.

Blandt de åbenlyst uddannelsesparate, som er i målgruppen for nytteindsats, har der i 2018 og 2019 i gennemsnit været 14 fuldtidspersoner i Brønderslev Kommune. De har været henvist til Vej og Park, hvor også de øvrige uddannelsesparate unge er i straksaktivering.

Blandt kontanthjælps- og dagpengemodtagere var i alt 8 borgere i nyttejob i 2018 - heraf 7 ved Vej og Park og 1 i Ejendomsservice. I 2019 har foreløbig 9 borgere på kontanthjælp og dagpenge været i nyttejob - alle ved Vej og Park.

Nyttejobpladserne i Ejendomsservice har således kun været brugt 1 gang i 2018 og 2019. Pladserne står dog fortsat til rådighed, hvis behovet opstår.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker mere fokus på muligheden for nyttejob i Ejendomsservice.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


15. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Dagsorden for fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget kl. 9.30 - 11.00.

Sagsfremstilling

1. Velkomst ved de to formænd, herunder baggrund for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om et fællesmøde

2. Orientering om, hvordan samarbejdet om overgang fra unge til voksen foregår i dag v/Ellen Lykke og Ole Ervolder

3. Drøftelse af, hvordan de to områder kan støtte hinanden i det løbende samarbejde. Oplæg om valg af leverandører (kommunale/ikke-kommunale) i den løbende visitering v/ Ellen Lykke og Ole Ervolder

4. Orientering om Misbrugscentrets økonomi v/Pia Kornø, herunder aftale indgået mellem UngeCentret og Misbrugscentret.

5. Evt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget kom til mødet.

Udvalgene tog orienteringen til efterretning.

Der arbejdes videre med sikringen af den gode overgang fra ung til voksen.

 • Forvaltningen er i gang med at styrke samarbejdet
 • Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der arbejdes med best-worst cace til budgettet
 • Arbejdet med køb af ydelser på Misbrugscentret – opfølgning på næste fællesmøde.

Der holdes fællesmøde igen efter nytår.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

På mødet orienteres om:

a) Status vedr. Socialt Frikort

b) Der er aftalt samarbejdsmøde med Gymnasiet

Beslutning

Til orientering.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


17. Lukket punkt: Kontrakt med leverandør


Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering om visitation til botilbud


Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 20. august 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer