Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 13. november 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Bettina Bøcker og Line Vanggard Pedersen havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Bettina Bøcker og Line Vanggard Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Mødekalender 2020 for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE

Byrådet har den 9. oktober 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2020.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2020 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 9. oktober 2019 godkendt forslag til mødekalender for 2020.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Mødedagen er fastsat til onsdage, kl. 14.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 33 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Der må ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.

De stående udvalgs møder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden.

Staben foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender mødekalender 2020 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes til næste møde. Det undersøges, om møderne kan begynde kl. 13.

Mødet den 13. maj ønskes flyttet.

Bettina Bøcker og Line Vanggard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Kvartalsrapport fra UU for 3. kvartal 2019


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 3. kvartal 2019, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2019 viser blandt andet, at

 • 95 % af de 15-17 årige med bopæl i Brønderslev Kommune er indenfor uddannelsessystemet. Af de resterende 5 % af denne målgruppe (75 unge), der ikke er i gang med en uddannelse, deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter. Disse aktiviteter har til formål at gøre dem parate til uddannelse og job.
 • 80 % af de 18-24 årige med bopæl i Brønderslev Kommune har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. De resterende 20 % (508 unge), der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, fordeler sig i følgende kategorier.
  • 328 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx VUC, AMU), forberedende grunduddannelse (FGU), praktik, højskole og udenlandsophold
  • 26 er tilmeldt påbegyndelse af en uddannelse
  • 29 deltager ikke i registreret aktivitet, men opsøges af UU
  • 2 er i øvrige (straf, værnepligt, orlov mm.)
  • 123 er på offentlig forsørgelse

Kvartalsrapporten viser derudover, at 5 % af eleverne, der forlod folkeskolen i sommeren 2019 efterfølgende har fravalgt/omvalgt deres efterfølgende uddannelse til en anden uddannelsesmulighed indenfor de første 3 måneder. Kvartalsrapporten viser også, at elever fra de gymnasiale uddannelser har det største frafald/omvalg indenfor 3 måneder sammenlignet med de øvrige uddannelsesmuligheder i 2019. Størstedelen af disse elever skifter fra en gymnasial uddannelse til en anden gymnasial uddannelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

Bettina Bøcker og Line Vanggard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde i oktober 2019 den seneste benchmark-måling, som ranglister landets kommuner i forhold til deres beskæftigelsesindsats. Målingen er baseret på data for 2018.

Målingen er et led i ministeriets øgede fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet.

Brønderslev Kommune indtager en 43. plads ud af landets 98 kommuner og er nummer 2 på listen over højdespringere.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde den 23. oktober 2019 den seneste benchmark-måling af kommunernes indsats på beskæftigelsesområdet.

Målingen er et led i den nye beskæftigelseslov, som træder i kraft den 1. januar 2020. Her er formålet at give mere frihed til kommunerne og samtidig sætte mere fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking. Når loven træder i kraft, har ministeriet varslet, at kommuner med ringe resultater kan blive sat under skærpet tilsyn af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Lykkes det fortsat ikke at rette op på indsatsen og resultaterne, kan kommunen i sidste ende blive sat under administration. Ministeriet har endnu ikke defineret hvilket resultatniveau, der kan føre til skærpet tilsyn.

Benchmark-målingen opgør kommunernes indsats i forhold til, hvordan de forventes at præstere ud fra deres rammevilkår. Rammevilkårene er karakteristika ved befolkningen (bl.a. alderssammensætning, uddannelsesniveau, sundhedsdata, boligforhold) og arbejdsmarkedet (efterspørgsel efter arbejdskraft, pendlingsmønster mv.) for hver enkelt kommune. Antallet af ledige på dagpenge-, sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet holdes op i mod rammevilkårene. Har kommunen færre ledige end forventet ud fra rammevilkårene, gør kommunen det godt. Har kommunen flere ledige end forventet ud fra rammevilkårene, gør kommunen det mindre godt.

Målingen fra oktober 2019 er baseret på data for hele 2018. Her har Brønderslev Kommune 0,05 % færre på offentlig forsørgelse end forventet ud fra rammevilkårene. Det placerer Brønderslev Kommune på en 43. plads ud af landets 98 kommuner. Brønderslev Kommune indtager derudover en 2. plads på ranglisten over højdespringere. Det er især på kontanthjælpsområdet, at der ses en positiv udvikling, hvilket stemmer overens med de positive resultater af kommunens kontanthjælpsstrategi, som blev afsluttet i 2018.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Bøcker og Line Vanggard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Afskedigelser ved Siemens Gamesa


Resume

Sagsforløb: BE

Siemens Gamesa varslede i oktober 2019 afskedigelser af op mod 600 medarbejdere på fabrikkerne i Aalborg og Brande.

216 medarbejdere blev afskediget i Aalborg-afdelingen, hvoraf 10 har bopæl i Brønderslev Kommune.

På nuværende tidspunkt er der planlagt en række aktiviteter, hvor Jobcenter Aalborg har varetaget den koordinerende rolle. Herunder en jobmesse i Aalborg den 25. november 2019. I forbindelse med det daglige virksomhedsopsøgende arbejde vil virksomhedskonsulenterne i Brønderslev Kommune aflevere invitationen til relevante virksomheder i kommunen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Siemens Gamesa varslede i oktober 2019 afskedigelser af op mod 600 medarbejdere på fabrikkerne i Aalborg og Brande. 216 medarbejdere blev afskediget i Aalborg-afdelingen, hvoraf 10 har bopæl i Brønderslev Kommune.

Afskedigelserne fandt sted i perioden fra onsdag den 23. oktober til og med fredag den 25. oktober 2019. Alle afskedigede medarbejdere er blevet fritstillet fra den 25. oktober 2019.

På nuværende tidspunkt er der planlagt en række aktiviteter, hvor Jobcenter Aalborg har varetaget den koordinerende rolle. Der er ansøgt om midler fra varslingspuljen. De forskellige aktiviteter er:

 • Informationsmøder den 7. november 2019
 • Job- og CV-forløb ved Ballisager
 • Facebookgruppe med deling af jobmuligheder og relevant viden. Derudover er der også oprettet en hjemmeside, hvor medarbejderne kan få et overblik over tilbuddene
 • Mulighed for at søge kortere opkvalificeringsforløb, herunder IT-undervisning til at understøtte jobsøgningen
 • En jobmesse den 25. november 2019 i Aalborg

Job- og UngeCentret har fået tilsendt en virksomhedsinvitation til jobmessen den 25. november 2019. I forbindelse med det daglige virksomhedsopsøgende arbejde vil virksomhedskonsulenterne aflevere invitationen til relevante virksomheder i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Bøcker og Line Vanggard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på udvalgte ydelsesområder.

Opgørelsen viser et fald i antallet af fuldtidspersoner på de midlertidige ydelser og en stigning i antallet af fuldtidspersoner på de permanente ydelser i Brønderslev Kommune sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra juli 2019 grundet en række efterreguleringer.

I juli 2019 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 4.008 fuldtidspersoner. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 1.912 fuldtidspersoner og 2.096 fuldtidspersoner var på permanent offentlig forsørgelse. Over det seneste år ses det største fald på antallet af modtagere af integrationsydelse og kontanthjælp. På de permanente ydelsesområder (fleksjob- og førtidspensionsområdet) ses en stigning over det seneste år. Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet forventes fremadrettet en stigning som følge tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesgrupper i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i juli 2019 og en udvikling i Brønderslev Kommune over det seneste år. Herunder fremgår ledighedsstatistikken for juli, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 3,1%. Vedhæftet er også en opgørelse over antal forløb på varighedsintervaller for udvalgte ydelser i Brønderslev Kommune over tid og sammenlignet med regionen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Bøcker og Line Vanggard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019, 3. kvartal


Resume

Sagsforløb: BE

Byrådet godkender hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Job- og UngeCentrets strategier og mål for året, og tager afsæt i en overordnet målsætning og tre fokusområder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019 for 3. kvartal.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning på Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2019 for 3. kvartal.

Resultatopfølgningen viser:

 • Et fald i det samlede antal modtagere af midlertidig offentlig forsørgelse
 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer
 • Et lavt niveau af uddannelseshjælpsmodtagere sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Nordjylland.
 • Arbejdet med den nye strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, er igangsat

Færre personer på offentlig forsørgelse

I juli 2019 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 4.008 fuldtidspersoner. På midlertidig offentlig forsørgelse var 1.912 fuldtidspersoner, hvilket er et færre antal fuldtidspersoner end samme måned året før. Faldet ses på integrationsydelse og kontanthjælp. På de permanente ydelsesgrupper (fleksjob og førtidspension) ses en stigning over det seneste år. Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet forventes fremadrettet en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves. Udviklingen i antal fleksjobansatte og førtidspensionister betyder også, at der samlet set er en stigning i antallet af offentligt forsørgede i Brønderslev Kommune, men på de midlertidige ydelser er der et fald.

Kvalificeret arbejdskraft

Job- og UngeCentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, hvor måltallene er 175 rekrutteringer til ordinære stillinger og besøge 100 nye virksomheder/iværksættere. Efter 3. kvartal af 2019 har Job- og UngeCentret gennemført 124 rekrutteringer til ordinære stillinger og besøgt 47 nye virksomheder/iværksættere.

Et af de vigtigste redskaber til at få ledige i job er de jobrettede og motiverende samtaler hos rådgiverne i Job- og UngeCentret. Der har Job- og UngeCentret fokus på at få holdt alle de lovpligtige samtaler. For dagpengemodtagere ligger Job- og UngeCenter Brønderslev under regionsgennemsnittet for afholdelsen af de jobrettede samtaler og på regionsgennemsnittet for de jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Unge i uddannelse og job

I Brønderslev Kommune har ungeområdet været særligt prioriteret siden januar 2014, hvor UngeCenter Brønderslev blev etableret. Antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune er henover de seneste år faldet. Målet i 2019 er, at der i gennemsnit maksimalt skal være 200 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune. Efter 3. kvartal 2019 har der i gennemsnit været 204 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. For de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er et andet mål for 2019, at 20 % skal være i virksomhedsrettet indsats og lønnede timer. I 3. kvartal 2019 har 22 % af de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere i gennemsnit været i en virksomhedsrettet indsats, og i juli har 0,8 % i gennemsnit haft ordinære løntimer. Data for de ordinære løntimer kommer med nogle måneders forsinkelse, hvorfor seneste data er fra juli 2019.

Udsatte ledige

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune godkendte den 20. marts 2019 en ny investeringsstrategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Formålet med den nye strategi er, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, får en tilknytning hertil. Arbejdet med den nye strategi er igangsat.

I 3. kvartal 2019 har 29 % af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit været i en virksomhedsrettet indsats, og i juli har 6,1 % haft ordinære løntimer. For borgere i ressourceforløb har 27 % i gennemsnit været i en virksomhedsrettet indsats i 3. kvartal 2019 og 1,4 % havde i juli ordinære løntimer. På ledighedsydelsesområdet ligger Brønderslev Kommune over regionsgennemsnittet målt på andelen af ledighedsydelsesmodtagere i forhold til befolkningen.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Brønderslev Kommune er godt på vej i forhold til at opnå målsætningerne i Beskæftigelsesplan 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Bøcker og Line Vanggard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Beskæftigelsesplan 2020 - 1. udkast


Resume

Sagsforløb: DIR/BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan for 2020.

Integrationsrådet, Handicaprådet, Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) og LO Brønderslev-Dronninglund er inviteret til drøftelse af beskæftigelsesplanen på fællesmøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 13. november 2019.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2020.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder. Med afsæt i de udmeldte ministermål samt de udfordringer, der opleves på både nationalt og lokalt plan, har Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejdet en Beskæftigelsesplan for 2020, som giver et overblik over de beskæftigelsespolitiske målsætninger i Brønderslev Kommune.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 3 mål for 2020:

 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 3. Flere personer med handicap skal i job

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har udvalgt 3 mål, som danner rammen for Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan for 2020:

Mål 1: Virksomhedernes skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Beskæftigelsen har de seneste år været stigende i Danmark, og selv om udviklingen på arbejdsmarkedet sker i et langsommere tempo end tidligere, forventes fortsat en positiv udvikling på arbejdsmarkedet. Den stigende beskæftigelse og deraf faldende ledighed udfordrer virksomhedernes rekruttering af særligt faglig arbejdskraft.

Job- og UngeCentret spiller en stor rolle i forhold til at formidle den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne. I 2020 vil Job- og UngeCentret fortsat have fokus på, sammen med de øvrige aktører på arbejdsmarkedet, at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering og målrette opkvalificeringsindsatsen til brancher med mangel på arbejdskraft.

Mål 2: Flere unge skal i uddannelse og job

De kommunale ungeindsatser (KUI) fik med en ny lov i august 2019 det fulde ansvar for at koordinere de unges forløb frem mod uddannelse eller job. Et centralt element i denne sammenhæng er samarbejdet med den nye forberedende grunduddannelse (FGU), som UngeCentret vil have fokus på at udbygge i 2020. I lyset af behovet for faglært arbejdskraft vil fokus på ungeområdet også være at styrke de unges valg og gennemførsel af erhvervsfaglige uddannelser.

Mål 3: Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet

Brønderslev Kommune vedtog i marts 2019 en investeringsstrategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Ved hjælp af begrænsede sagsstammer og en håndholdt, virksomhedsrettet indsats vil Job- og UngeCentret arbejde målrettet på, at flere borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem lønnede timer på enten fuld tid eller færre timer afhængig af den enkelte borgers situation.

Øvrige fokusområder

Med afsæt i ministerens mål vil Job- og UngeCentret foruden de ovennævnte mål have særligt fokus på følgende områder i 2020:

 • Indsats for borgere med handicap

Job- og UngeCentret vil søge at åbne flere arbejdspladser for borgere med handicap gennem øget viden om og brug af de kompenserende ordninger. Job- og UngeCentret vurderer, at der især er et potentiale i forhold til mulighederne for personlig assistance.

 • Indsats for flygtninge og familiesammenførte

På integrationsområdet har Brønderslev Kommune de seneste år haft succes med at bringe flere borgere i job og uddannelse. I marts 2019 trådte en ny lovgivning i kraft, som har fokus på, at flygtninges ophold i Danmark er midlertidig, og de forventes at rejse hjem, når forholdene i hjemlandet tillader det. Job- og UngeCentret vil i 2020 udbrede kendskabet til repartriering og fortsat arbejde målrettet med den virksomhedsrettede indsats, hvor fokus især vil være på at øge kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tidsplan for behandling af beskæftigelsesplan 2020

4. november 2019

1. udkast sendes i høring

13. november 2019

1. behandling i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

13. november 2019

Fælles temamøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Det lokale Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet og Handicaprådet

25. november 2019

Skriftlig høringsfrist

4. december 2019

2. behandling i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

18. december 2019

Godkendelse i Byrådet

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter første udkast til beskæftigelsesplanen for 2020.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 5. november 2019, pkt. 7:

Direktionen anbefaler planen.

Beslutning

Udvalget drøftede 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2020.

Bettina Bøcker og Line Vanggard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Status på psykologfagligt læringsforløb i Jobcentret


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcentret har siden maj 2017 haft et samarbejde med Quick Care om et beskæftigelsesrettet, psykologfagligt læringsforløb for medarbejdere, der varetager indsatsen for de borgere, som er længst fra arbejdsmarkedet.

Jobcentret oplever et stort udbytte af forløbet, idet det bidrager til afklaring af, hvordan borgernes arbejdsevner kan anvendes på arbejdsmarkedet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget besluttede den 5. april 2017 at indgå et samarbejde med Quick Care om et beskæftigelsesrettet og psykologfagligt læringsforløb for medarbejdere, som varetager indsatsen for de borgere over 30 år, der er længst væk fra arbejdsmarkedet.

Formålet med forløbet er både at opkvalificere sagsbehandlere og bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Forløbet har fokus på afklaring af, hvordan borgernes arbejdsevner kan anvendes på arbejdsmarkedet trods psykisk lidelse samt opkvalificering af borgerens sag i forhold til fremlæggelse for rehabiliteringsteamet og efterfølgende indsatsplan.

Målgruppen for indsatsen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere samt borgere i jobafklaring og ressourceforløb med psykiske udfordringer og behov for yderligere afklaring af deres arbejdsevne.

Forløbet indebærer, at Quick Care stiller en psykolog til rådighed 7 timer om ugen i Jobcentret til at levere følgende indsatser:

 • Psykologfaglig sparring til sagsbehandlere
 • Supervision til sagsbehandlere i grupper og individuelt
 • Deltagelse i borgersamtaler med sagsbehandler

Medarbejderne i Jobcentret oplever et stort udbytte af forløbet, fordi det er praksisnært og indeholder nyttige redskaber og viden. Psykologen giver blandt andet sparring på vanskelige rådgivningsforløb, viden om samtaleteknik og faglige verificeringer af rådgiverens anbefalinger eller beslutninger. Rådgiverne giver udtryk for, at de gennem samarbejdet med psykologen oplever at få mere viden om og sikkerhed i at arbejde med borgere med psykiske problemstillinger. Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at dette fører til en bedre indsats for borgerne.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Bøcker og Line Vanggard Pedersen var fraværende.

Til toppen


11. Status på samarbejde med Quick Care om forløb ved fysioterapeut og psykolog


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCenter Brønderslev samarbejder med Quick Care om korte, beskæftigelsesrettede sundhedsindsatser for borgere, som er uarbejdsdygtige på grund af helbredsmæssige udfordringer.

Indsatsen vurderes at bidrage til, at borgerne bliver hurtigere afklaret både i forhold til deres helbredsmæssige udfordringer og i forhold til arbejdsmarkedet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCenter Brønderslev har siden 2015 samarbejdet med Quick Care om screening og korte, opkvalificerende forløb hos fysioterapeut eller psykolog for borgere, der er uarbejdsdygtige på grund af helbredsmæssige udfordringer.

Målgruppen for indsatsen er primært sygedagpengemodtagere, men borgere på andre ydelser kan også modtage indsatsen, hvis det vurderes at give mulighed for hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Job- og UngeCentrets mål med Quick Cares indsats er en beskæftigelsesrettet vinkel på borgernes helbredsudfordringer. Fokus er rettet mod, hvordan borgerne med deres funktionsniveau kan fastholdes i job eller vende tilbage til arbejdsmarkedet. Quick Cares tilbud er et supplement til sundhedssystemets indsats. Får Quick Care kendskab til udfordringer, der kræver udredning eller behandling, henvises borger til rette hjælp i sundhedssystemet. Dette sker for ca. 25 % af de henviste borgere.

Alle indsatser hos Quick Care starter med en screening hos en fysioterapeut eller psykolog afhængig af borgerens helbredsproblematik. Formålet med screeningen er en vurdering af borgerens fysiske eller psykiske funktionsniveau, herunder en vurdering af borgerens ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Hvis Job- eller UngeCentret vurderer, at det er relevant, kan borgeren efterfølgende henvises til en af følgende indsatser hos Quick Care:

 • Fysioterapeutisk træningsforløb på typisk 6 uger
 • Samtaleforløb hos psykolog
 • Mestringsforløb, som er holdforløb om enten smertehåndtering eller håndtering af stress, depression og angst

Job- og UngeCentret har i perioden fra den 1. januar til den 10. oktober 2019 visiteret 154 borgere til fysioterapeutisk screening og 170 borgere til psykologisk screening, hvilket stort set er på samme niveau som i 2018.

I alt 291 borgere har efter screening deltaget i et forløb hos fysioterapeut eller psykolog. Af skemaet nedenfor fremgår fordelingen af borgere, der har deltaget i disse forløb:

Fysioterapeutisk træning

Psykologsamtaler

I alt

Sygedagpenge og jobafklaring

67

89

155

Kontanthjælp

25

33

58

Uddannelseshjælp

25

8

33

Integrationsydelse

8

3

24

Ledighedsydelse

4

9

13

Ressourceforløb

16

4

20

I alt

145

146

291

Derudover har 52 borgere - heraf 34 sygedagpengemodtagere - deltaget i et mestringsforløb hos Quick Care i 2019. Mestringsforløb er et lovkrav til sygedagpengemodtagere, der er visiteret til kategori 2. Det vil sige borgere, der har udfordringer af helbredsmæssig og beskæftigelsesmæssig karakter, og hvor sygefraværet forventes at vare mere end 8 uger. På baggrund af gode erfaringer med mestringsforløbene har Job- og UngeCentret valgt at udvide tilbuddet til andre målgrupper også.

Quick Care har en beskæftigelsesrettet tilgang til opgaven, som er i tråd med Job- og UngeCentrets tilgang og løbende er blevet samstemt og tilpasset siden 2015.

Rådgiverne i Job- og UngeCentret udtrykker tilfredshed med Quick Cares indsats og resultater. Borgerne udtrykker også tilfredshed med forløbene hos Quick Care, som de oplever bidrager til håndtering af deres barrierer i forhold til arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Bøcker og Line Vanggard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Forlængelse af boligsocial helhedsplan


Resume

Sagsforløb: BS/BE/ØK

Boligforeningen P.M. har udarbejdet en ny boligsocial helhedsplan i Brønderslev for 2020 til 2023. Der søges om tilskud til helhedsplanen fra Landsbyggefonden og Brønderslev Kommune. Derudover indgår Brønderslev Kommune i en samarbejdsaftale om gennemførsel af helhedsplanen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i den boligsociale helhedsplan.

Sagsfremstilling

Siden 2008 har der eksisteret en boligsocial helhedsplan for boligforeningen P.M.s afdeling 1, 11 og 15 i Brønderslev, hvor Landsbyggefonden og Brønderslev Kommune har bidraget med tilskud. Den nuværende helhedsplan udløber i 2019.

Boligforeningen P.M. har i regi af det boligsociale projekt Mælkebøtten udarbejdet en ansøgning til Landsbyggefonden om fortsat støtte til den boligsociale indsats i Brønderslev Kommune i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023. Det er et krav for at opnå støtte fra Landbyggefonden, at kommune og boligorganisation indgår en samarbejdsaftale med fælles mål for indsatsen. Boligforeningen anmoder derfor Brønderslev Kommune om politisk godkendelse af helhedsplanen, herunder samarbejdsaftalen og en medfinansiering på 1,8 mio. kr. over den 4-årige periode.

Visionen for helhedsplanen for 2020 til 2023 er, at beboerne i Brønderslev Kommune - gennem frivilligt arbejde, deltagelse i sundhedsfremmende forløb og fastholdelse i uddannelse - får en bredere forståelse for det omkringliggende samfund, kommer til at trives bedre i boligområdet, får et bedre hverdagsliv og på længere sigt bliver jobparate. Visionen er i tråd med Brønderslev Kommunes vision om, at kommunen skal være et godt sted at leve.

Der er i helhedsplanen fokus på 4 områder, som er i overensstemmelse med Landsbyggefondens krav til indsatsområder:

Indsatsområde

Aktiviteter

Tryghed og trivsel

Økonomivejledning, beboercaféer, fællesspisning og andre sociale aktiviteter, der skal hjælpe beboerne i svære økonomiske situationer, imødekomme ensomhed og fordre et godt naboskab, så eventuelle konflikter undgås.

Kriminalpræventiv indsats

Løbende identifikation af unge, der er kriminalitetstruede, og i samarbejde med relevante fagpersoner - SSP, skoler, fritidsguide, UngeCenter - støtte de unge i at gennemføre folkeskole og ungdomsuddannelse, opnå fritidsjob, et aktivt fritidsliv og opbygge sunde relationer.

Uddannelse og beskæftigelse

Fokus på indsatser for beboere, der er udenfor arbejdsstyrken, herunder unge, flygtninge og psykisk sårbare, i samarbejde med relevante parter og projekter som bydelsmødre. Derudover sundhedsambassadør, beskæftigelsesmentor og praktikpladser i Mælkebøtten.

Forebyggelse og forældreansvar

Etablering af forældregrupper, der udveksler tanker om børneopdragelse, familieforhold og arbejde. Afholdelse af arrangementer, hvor skole, demokrati og samfund drøftes. Understøttelse af kommunens indsats for forebyggelse og forældreansvar i boligområdet.

Ledelsesrepræsentanter for Boligforeningen P.M og Brønderslev Kommune indgår i en styregruppe, der har det overordnede ansvar for gennemførsel og koordinering af indsatserne i helhedsplanen.

Helhedsplanen omfatter fem ansættelser fordelt på to fuldtidsstillinger, en deltidsstilling og to fleksjob.

I ansøgningen til Landsbyggefonden er der søgt om følgende finansiering af den 4-årige helhedsplan fra 2020 til 2023:

Landsbyggefonden

7.600.000 kr.

Medfinansiering fra Boligforeningen P.M.

1.110.000 kr.

Medfinansiering fra Brønderslev Kommune

1.845.000 kr.

Samlet budget 2020 - 2023

10.555.000 kr.

Brønderslev Kommunes medfinansiering omfatter en del af lønudgiften til medarbejdere, herunder fleksjob. Medfinansieringen er bevilget under forudsætning af, at det rummelige arbejdsmarked indtænkes i ansættelsen af medarbejdere i helhedsplanen.

Landsbyggefonden forventes at godkende boligforeningen P.M.s ansøgning. Endeligt tilsagn herom forventes den 7. november 2019.

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender Brønderslev Kommunes deltagelse i helhedsplanen.

Personale

Ingen.

Økonomi

I Budget 2020 og overslagsår er der hvert år indregnet 361.000 kr.

Herudover er der p.t. ansat 3 fleksjobbere hos Mælkebøtten.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 12. november 2019, pkt. 7:

Udvalget foreslår et temamøde for Byrådet om indsats og de resultater, der er opnået hidtil med projektet.

Udvalget ønsker en opfølgning på de opsatte succeskriterier primo 2022.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bettina Bøcker og Line Vanggard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Sundhedspolitik - 1. høring


Resume

Sagsforløb: FR/TM/HAR/ÆR/FK/BS/BE/ÆO/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af temadrøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til Sundhedspolitik og pejlemærker.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender 1. udkast til Sundhedspolitik til høring i relevante fagudvalg, udvalg og råd.

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af drøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker.

Høringsversionen indeholder

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for, hvordan vi kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret en proces, hvor det i høj grad er muligt for høringsparterne at komme med relevante input inden der foreligger endelig version til politisk godkendelse. Fagudvalg, udvalg og råd bedes derfor kommentere på politikkens indhold i forhold til ønsker og problematikker, som de gerne ser, at politikken tager højde for, samt hvorvidt pejlemærkerne er relevante og fyldestgørende.

Høringsversionens 6 pejlemærker

1. Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv

2. Lighed i sundhed

3. En sund start på livet

4. En plads i fællesskabet

5. Byens rum fremmer det sunde valg

6. Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår

Videre proces frem mod godkendelse af ny Sundhedspolitik

Social- og Sundhedsudvalget drøfter efter høringsrunden alle kommentarer og input og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejder endeligt udkast til Sundhedspolitik. Politikken sendes til høring igen inden endelig godkendelse i Byrådet.

Sundhedspolitikken gælder for alle borgere i Brønderslev Kommune, og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag, som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte.

Sundhedspolitikken står ikke alene og skal tænkes sammen med Byrådet vision 2025 – et godt sted at leve, bevæg dig for livet og Sundhedsaftalen 2019-2023.

Frist for høringssvar er torsdag den 21. november 2019 kl. 12:00.

Supplerende bemærkninger fra Fagforvaltningen for Beskæftigelse

Fagforvaltningen for Beskæftigelse bemærker, at der i udkast til en sundhedspolitik fremgår, at beskæftigelsesindsatsen skal knyttes endnu tættere med sundhedsindsatsen, og indsatser for unge skal understøtte det gode ungdomsliv med sundhedsfremmende miljøer. Job- og UngeCentret er enig i og arbejder ud fra en overbevisning om, at der er en tæt sammenhæng mellem sundhed, uddannelse og beskæftigelse. Undersøgelser viser fx, at det at være en del af fællesskabet på en arbejdsplads er en beskyttende faktor i forhold til sygdom og generelt fremmer livskvalitet.

Job- og UngeCentret har fokus på sundhed i arbejdet med ledige borgere på flere måder, som understøtter og bidrager til sundhedspolitikken og dens pejlemærker. Det gælder særligt pejlemærke 2 (lighed i sundhed) og 4 (en plads i fællesskabet). Job- og UngeCentret har kontakt til en betydelig andel af de borgere, der har behov for en særlig indsats og arbejder frem til 2022 med en strategi, som vil styrke den helhedsorienterede indsats, herunder de sundhedsmæssige indsatser i et tværfagligt samarbejde.

Job- og UngeCentret har bredt set fokus på at fremme borgernes ansvar for eget liv og udvikle deres ressourcer til gavn for arbejdsmarkedet såvel som egen sundhed og trivsel. Job- og UngeCentret indgår derfor gerne i arbejdet med sundhedspolitikken og målet om at øge sundheden blandt alle borgere i kommunen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget drøfter og giver sparring på udkast til pejlemærker og sundhedspolitik.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udkastet til sundhedspolitikken blev drøftet – som sparring til sundhedspolitikken henviser udvalget til ovenstående bemærkninger.

Bettina Bøcker og Line Vanggard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Personale

Ingen.

Beslutning
 • Status på FGU.
 • På februar-mødet tages Sygedagpengeområdet op som tema.

Bettina Bøcker og Line Vanggard Pedersen var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt: Status på kontrakt


Til toppen


16. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


17. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


18. Lukket punkt: Oversigt over aftaler med eksterne leverandører


Til toppen


19. Lukket punkt: Visitation til de særlige pladser i psykiatrien


Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


21. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 21. november 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer