Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 4. december 2019
Lokale: FGU Vendsyssel, Lunderbjerg 6, 9330 Dronninglund
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Bettina Bøcker Kjeldsen deltog ikke i behandlingen af punkt 10-16.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Mødekalender 2020 for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: BE

Byrådet har den 9. oktober 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2020.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2020 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 9. oktober 2019 godkendt forslag til mødekalender for 2020.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Mødedagen er fastsat til onsdage, kl. 14.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 33 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Der må ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.

De stående udvalgs møder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden.

Staben foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender mødekalender 2020 endeligt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 13. november 2019, pkt. 3:

Udsættes til næste møde. Det undersøges, om møderne kan begynde kl. 13.

Mødet den 13. maj ønskes flyttet.

Bettina Bøcker og Line Vanggard Pedersen var fraværende.

Beslutning

Møderne begynder kl. 13.00.

Mødet onsdag den 13. maj 2020 flyttes til mandag den 11. maj 2020.

Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget forsøges afholdt den 15. januar 2020 i forbindelse med BE’s møde.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


5. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser et fald i antallet af fuldtidspersoner på de midlertidige ydelser og en stigning i antallet af fuldtidspersoner på de permanente ydelser i Brønderslev Kommune sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

For størstedelen af ydelserne er den seneste valide opgørelse fra august 2019 grundet en række efterreguleringer. For a-dagpenge, sygedagpenge og jobafklaring forventes yderligere en efterregulering. For de tre ydelsesgrupper er data for august 2019 de disponerede tal fra budgetopfølgningen.

I august 2019 var det samlede antal modtagere på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 4.058 fuldtidspersoner. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 1.956 fuldtidspersoner og 2.102 fuldtidspersoner var på permanent offentlig forsørgelse. Over det seneste år ses det største fald på antallet af modtagere af integrationsydelse og kontanthjælp. På de permanente ydelsesområder (fleksjob- og førtidspensionsområdet) ses en stigning over det seneste år. Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet er der en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesgrupper i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i august 2019 og en udvikling i Brønderslev Kommune over det seneste år. Herunder fremgår ledighedsstatistikken for august, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 3,3 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Beskæftigelsesplan 2020


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Kommunerne udarbejder årligt en beskæftigelsesplan med mål for beskæftigelsesindsatsen og en beskrivelse af den strategiske prioritering på beskæftigelsesområdet.

Fagforvaltningen har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2020, som også har været sendt i høring.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til beskæftigelsesplan for 2020 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål. Med afsæt i de udmeldte ministermål samt de udfordringer, der opleves på både nationalt og lokalt plan, har Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2020.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har på et fællesmøde den 13. november 2019 drøftet første udkast af beskæftigelsesplanen med Det Lokale Arbejdsmarksforum (LAF), Handicaprådet og Integrationsrådet. DA og LO har i fællesskab fremsendt input beskæftigelsesplanen. Første udkast har derudover været fremsendt i høring med svarfrist den 25. november 2019.

Med afsæt i de fremsatte bemærkninger på fællesmødet og input fra DA og LO har Fagforvaltningen for Beskæftigelse justeret beskæftigelsesplanen (markeret med gul) og fremsender nu 2. udkast.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 3 mål for 2020:

 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 3. Flere personer med handicap skal i job

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har valgt tre lokale mål, der danner rammen for Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2020:

Mål 1: Virksomhedernes skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Beskæftigelsen har de seneste år været stigende i Danmark, og selv om udviklingen på arbejdsmarkedet sker i et langsommere tempo end tidligere, forventes fortsat en positiv udvikling på arbejdsmarkedet. Den stigende beskæftigelse og deraf faldende ledighed udfordrer virksomhedernes rekruttering af særligt faglig arbejdskraft.

Job- og UngeCentret spiller en stor rolle i forhold til at formidle den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne. I 2020 vil Job- og UngeCentret fortsat have fokus på, sammen med de øvrige aktører på arbejdsmarkedet, at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering og målrette opkvalificeringsindsatsen til brancher med mangel på arbejdskraft.

Mål 2: Flere unge skal i uddannelse og job

De kommunale ungeindsatser (KUI) fik med en ny lov i august 2019 det fulde ansvar for at koordinere de unges forløb frem mod uddannelse eller job. Et centralt element i denne sammenhæng er samarbejdet med den nye forberedende grunduddannelse (FGU), som UngeCentret vil have fokus på at udbygge i 2020. I lyset af behovet for faglært arbejdskraft vil fokus på ungeområdet også være at styrke de unges valg og gennemførsel af erhvervsfaglige uddannelser.

Mål 3: Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet

Brønderslev Kommune vedtog i marts 2019 en investeringsstrategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Ved hjælp af begrænsede sagsstammer og en håndholdt, virksomhedsrettet indsats vil Job- og UngeCentret arbejde målrettet på, at flere borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem lønnede timer på enten fuld tid eller færre timer afhængig af den enkelte borgers situation.

Øvrige fokusområder

Med afsæt i ministerens mål vil Job- og UngeCentret foruden de ovennævnte mål have særligt fokus på følgende områder i 2020:

Indsats for borgere med handicap

Job- og UngeCentret vil søge at åbne flere arbejdspladser for borgere med handicap gennem øget viden om og brug af de kompenserende ordninger. Job- og UngeCentret vurderer, at der især er et potentiale i forhold til mulighederne for personlig assistance.

Indsats for flygtninge og familiesammenførte

På integrationsområdet har Brønderslev Kommune de seneste år haft succes med at bringe flere borgere i job og uddannelse. I marts 2019 trådte en ny lovgivning i kraft, som har fokus på, at flygtninges ophold i Danmark er midlertidig, og de forventes at rejse hjem, når forholdene i hjemlandet tillader det. Job- og UngeCentret vil i 2020 udbrede kendskabet til repatriering og fortsat arbejde målrettet med den virksomhedsrettede indsats, hvor fokus især vil være på at øge kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender udkast til Beskæftigelsesplan 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


7. Aftale om opkvalificering


Resume

Sagsforløb: BE

Forligspartierne bag beskæftigelsesreformen (S, DF, V, RV og K) har indgået en aftale om at afsætte 102 mio. kr. til 6 initiativer, der i 2019 og 2020 skal opkvalificere arbejdsstyrken og sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft.

4 af de 6 initiativer er blevet udmeldt som puljer, kommunerne kan søge. Job- og UngeCentret har søgt én og påtænker at søge yderligere to.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forligspartierne bag beskæftigelsesreformen (S, DF, V, RV og K) har indgået en aftale om at afsætte 102 mio. kr. til 6 initiativer, der i 2019 og 2020 skal opkvalificere arbejdsstyrken og sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft. Aftalen finansieres af uforbrugte midler fra puljen til uddannelsesløft og den regionale uddannelsespulje.

De 6 initiativer indebærer:

 • Grundforløb til erhvervsuddannelser (27 mio. kr.)
 • Nye muligheder for jobrotation (20 mio. kr.)
 • Regional uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere (30 mio. kr.)
 • Videreføre trainee-ordningen i 2020 (12 mio. kr.)
 • Udbrede regionale erfaringer med at opkvalificere ufaglærte (0 kroner)
 • Pulje til opkvalificering inden for mangelområder for alle målgrupper i ny lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (13 mio. kr.)

Initiativ 1: Grundforløb til erhvervsuddannelser

Der oprettes en pulje, hvorfra kommunerne kan bevilge et grundforløb til dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse og som minimum er 30 år. En forudsætning for at få et grundforløb fra puljen er, at den ledige har en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden grundforløbet starter. På den måde kan den ledige fortsætte sin uddannelse som voksenlærling hos virksomheden. Med puljen stilles om krav om en medfinansiering på 20 %. Brønderslev Kommune har fået udmeldt 223.900 kroner og medfinansieringen vil blive 55.975 kroner. For at kunne understøtte, at flere ledige får en erhvervsuddannelse til gavn for den enkelte og virksomhederne, påtænker Job- og UngeCentret at søge midlerne. Der er deadline den 5. december.

Initiativ 2: Nye muligheder for jobrotation

Med jobrotationsordningen kan offentlige og private virksomheder i dag ansætte en vikar med tilskud, når medarbejdere deltager i efteruddannelse. Der afsættes en pulje, hvorfra kommunerne kan give tilskud til, at medarbejdere, der er 25 år eller derover og har mindst to års relevant erhvervserfaring, kan tage en erhvervsuddannelse som et jobrotationsforløb. Da medarbejderen har minimum to års relevant erhvervserfaring gennemføres erhvervsuddannelsen uden praktik. Formålet er at udvide jobrotationsordningen, så flere beskæftigede kan blive opkvalificeret til faglært niveau samtidig med, at ledige ansættes som vikarer. Med puljen kan kommunerne få 60 % refusion for udgifter til jobrotationsydelsen og der stilles krav om medfinansiering på 40 %. Brønderslev Kommune har fået udmeldt 122.800 kroner og vil have en medfinansiering 81.866,67 kroner. For at kunne understøtte en kvalificeret arbejdsstyrke påtænker Job- og UngeCentret at søge midlerne. Der er deadline den 5. december

Initiativ 3: Regional uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere

I dag giver den regionale uddannelsespulje dagpengemodtagere mulighed for at få korte erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger i løbet af de kommende seks måneder. Den regionale uddannelsespulje for dagpengemodtagere suppleres i initiativ 3 med en regional uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere på 30 mio. kr., så de jobparate kontanthjælpsmodtagere også kan få korte erhvervsrettede uddannelsesforløb. Lig med den regionale uddannelsespulje for dagpengemodtagere kan kommunerne få 80 % refusion ved køb af kurser og uddannelser fra den regionale positivliste for de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Brønderslev Kommune har fået udmeldt 244.200 kroner og vil have en medfinansiering på 61.050 kroner. For at søge midlerne var der deadline den 26. november, og Job- og UngeCentret har søgt midlerne for at opkvalificere de jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Initiativ 4: Videreføre trainee-ordningen i 2020

Trainee-ordningen indebærer, at der gives tilskud til trainee-forløb målrettet nyuddannede, som modtager dagpenge på dimittend-sats. Som led i indsatsen får dimittenderne en virksomhedsrettet indsats, som kan kombineres med et opkvalificeringsforløb. Med initiativet afsættes 12 mio. kr., som udmeldes som tilsagn om tilskud til FH og AC, så de i 2020 også kan iværksætte trainee-indsatsen. Der lægges op til, at trainee-indsatsen i 2020 sætter særligt fokus på at styrke dimittenders kompetencer inden for IT- og teknologiområdet.

Initiativ 5: Udbrede regionale erfaringer med at opkvalificere ufaglærte

Som led i Trepartsaftalen III om kvalificeret arbejdskraft har de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) fået 25 mio. kr. årligt til at styrke det regionale og lokale samarbejde om at koordinere RAR/VEU-indsatsen. Formålet i trepartsaftalen er at skabe bedre vilkår for målrettet opkvalificering af medarbejdere og ledige gennem koordination og samarbejde mellem aktører. Initiativ 5 skal være med til at udbrede de gode modeller for opkvalificering af ufaglærte, der er udviklet i Arbejdsmarkedskontor Syd til andre arbejdsmarkedskontorer. Fremadrettet vil der være et øget fokus på udbredelse af de gode modeller til øvrige brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Dette skal styrke den igangværende VEU-indsats.

Initiativ 6: Pulje til opkvalificering inden for mangelområder, udvidelse af puljens målgruppe og markedsføring af puljen

Med Trepartsaftalen II blev der oprettet en treårig pulje til opkvalificering inden for mangelområder. Fra puljen kan dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med mere end tre måneders ledighed få tilbud fra puljen om kurser, forudsat der er en hensigtserklæring om ansættelse inden for stillingsbetegnelsen, hvor der er rekrutteringsudfordringer. Med initiativ 6 videreføres puljen til resten af 2019 og 2020, puljens målgruppe udvides til alle målgruppe i den forenklede lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og der afsættes midler til markedsføring af puljen. Med puljen kan kommunerne få 80 % refusion for udgifterne i forbindelse med vejledning og opkvalificering, og der stilles krav om en medfinansiering på 20 %. Brønderslev Kommune har fået udmeldt 76.300 kroner og vil få en medfinansiering på 19.075 kroner. Job- og UngeCentret har i mindre grad bevilliget opkvalificering herefter og påtænker ikke at søge midlerne. Job- og UngeCentret vil i stedet have fokus på de øvrige opkvalificeringsmuligheder for de ledige.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Afprøvning af IPS-metode til borgere med psykisk lidelse


Resume

Sagsforløb: BE

Til at understøtte Brønderslev Kommunes strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, ønsker Job- og UngeCentret at afprøve den anerkendte metode IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte) til borgere med psykiske lidelser, der er aktivitetsparate eller i ressourceforløb.

Fagforvaltningen foreslår at afsøge et samarbejde med IPSCenter Danmark som leverandør.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om Job- og UngeCentret skal undersøge mulighed for et samarbejde med IPSCenter Danmark.

Sagsfremstilling

Til at understøtte Brønderslev Kommunes strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, ønsker Job- og UngeCentret at afprøve den anerkendte metode IPS til borgere med psykisk lidelse.

IPS er en evidensbaseret metode, der er udviklet i USA og efterfølgende afprøvet i Danmark gennem et forskningsprojekt. Begge steder har metoden vist gode resultater i forhold til at hjælpe borgere med psykisk diagnose eller psykisk sårbarhed i arbejde.

IPS står for Individual Placement and Support - på dansk Individuelt Planlagt job med Støtte.

Målgruppen for IPS kan være borgere med alvorlig psykiatrisk diagnose som fx skizofreni, bipolar lidelse og tilbagevendende depression. Det kan også være borgere, der er psykisk sårbare som følge af angst eller stress.

Filosofien i IPS er, at hvis det rette job findes, kan målgruppen få arbejde på det ordinære arbejdsmarked uden forudgående træning. I stedet ydes sideløbende og massiv støtte fra en særligt uddannet IPS-konsulent i tæt samarbejde med behandler i psykiatrien, sagsbehandler, evt. familie og arbejdspladsen.

IPS-metoden beror på 8 principper:

 • Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked
 • Jobsøgning starter hurtigt efter inkludering i programmet
 • IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling
 • Indsatsen er baseret på borgerens egne præferencer og valg
 • Støtten under beskæftigelse varer så længe, der er behov for det
 • Der gives vejledning om sociale ydelser og arbejde
 • IPS-konsulenten opbygger relationer til arbejdsgivere i lokalområdet baseret på borgernes ønsker om beskæftigelse

I det danske forskningsprojekt om IPS opnåede 60 % af deltagerne job eller uddannelse, hvilket var 30 % mere end kontrolgruppen. Grunden til IPS virker, er ifølge projektet de 8 principper og den tætte kontakt mellem IPS-konsulent, borger og samarbejdspartnere.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Job- og UngeCentret undersøger muligheden for et samarbejde med IPSCenter Danmark. IPSCenter Danmark udspringer af det danske forskningsprojekt om IPS og er den aktør, der har mest erfaring med metoden.

Det forslås at købe enkeltpladsforløb til 5-10 borgere, der er aktivitetsparate eller i ressourceforløb, med henblik på at prøve metoden af i Brønderslev Kommune. Derudover foreslås det, at der indgår læring til medarbejdere i Job- og UngeCentret i samarbejdet med IPSCenter Danmark.

Udgiften til IPSCenter Danmark vil blive finansieret af driftsloftet.

Yderligere information om IPS og IPSCenter Danmark findes her: https://ipscenterdanmark.dk/

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at Job- og UngeCentret undersøger mulighed for et samarbejde med IPSCenter Danmark.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


9. Midtvejsevaluering af Samarbejde om match


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcenter Brønderslev fik i december 2018 tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om et projekt, der skal skabe bedre match mellem ledige og virksomheder.

Projektet understøtter blandt andet budgetønsket om en skærpet jobformidlingsindsats for dagpengemodtagere, som Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 5. december 2018.

Der foreligger nu en midtvejsevaluering af projektet udarbejdet af COWI. Overordnet set konstaterer COWI, at der er fin fremdrift på alle projektaktiviteter, men vurderer også, at der mangler sammenhæng og koncept på tværs af aktiviteterne. Med udgangspunkt i evalueringen har COWI udarbejdet en række anbefalinger til den fremadrettede indsats i projektet:

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev fik i december 2018 tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om et projekt, der skal skabe bedre match mellem ledige og virksomheder. Projektet varer fra januar 2019 til december 2020, og STAR har bevilget 1.462.000 kr. over den to-årige projektperiode.

Projektet understøtter blandt andet budgetønsket om en skærpet jobformidlingsindsats for dagpengemodtagere, som Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 5. december 2018.

Formålet med det ansøgte projekt er at udvikle metoder og værktøjer, der eliminerer benspænd for det gode og hurtige match mellem virksomhed og borger. Projektet skal skabe en større sammenhængskraft mellem de medarbejdere, der har virksomheder som fokus, og de medarbejdere, der har de ledige som fokus. Projektet skal samtidig tilbyde ledige nye aktiviteter, der direkte retter sig mod jobsøgning i forhold til de jobordrer, som Jobcentret modtager. Dette indebærer etablering af en ugentlig virksomhedsworkshop for ledige, rådgivere og virksomhedskonsulenter og etablering af en Jobagent-medarbejder, som vil arbejde med håndholdt jobformidling til langtidsledige og potentielt langtidsledige.

Der foreligger nu en midtvejsevaluering af projektet udarbejdet af COWI. Formålet med midtvejsevalueringen er, at skabe viden om hvordan målgruppen oplever projektets aktiviteter, og herigennem vurdere projektets potentiale for at skabe effekt. Midtvejsevalueringen belyser de indtil nu centrale læringer på projektet, som projektledelsen med fordel kan tage til efterretning i en eventuel justering af indsatsen, så forudsætningerne for at opnå de endelige effektmål ved projektafslutningen forbedres. Midtvejsevalueringen er foretaget i slutningen af oktober 2019 ved hjælp af interviews af borgere samt medarbejdere, og evalueringen viser følgende status på projektaktiviteterne:

Aktivitetsmål

Mål i projektperioden

Status

Antal virksomhedsworkshop (Jobjagt)

10

(måltal er 100 borgere)

7

(status er 58 borgere)

Antal ledige borgere i målgruppen tilknyttet "Jobagent"

50

26

Antal medarbejderworkshops

2-3

4

Antal temadage med a-kasser

8

3

Antal virksomhedsarrangementer

2

3

Udvikling af kommunikationsmodel med afsæt i principperne for relationel koordinering

1

0,5

På evalueringstidspunktet har 58 borgere deltaget på "Jobjagten". 26 deltagere er efterfølgende blevet tilknyttet "Jobagenten" med formålet om en mere håndholdt jobrettet indsats. 13 ud af de 58 deltagere er på evalueringstidspunktet kommet i beskæftigelse, mens 13 ligeledes er blevet bevilget en virksomhedspraktik.

Overordnet set konstaterer COWI, at der er fin fremdrift på alle projektaktiviteter. Projektets målopfyldelse ser fin ud, men COWI vurderer også, at der mangler sammenhæng og koncept på tværs af aktiviteterne. Med udgangspunkt i evalueringen har COWI udarbejdet nedenstående anbefalinger til den fremadrettede indsats i projektet:

 • Styrk indholdet på "Jobjagten" med fokus på et mere redskabsorienteret og brugbart indhold i borgernes jobsøgning
 • Øg virksomhedernes deltagelse på projektaktiviteterne, der kan medvirke til at motivere borgere og afklare borgere til et evt. brancheskifte
 • Opdel deltagerne på "Jobjagten" i undergrupper på f.eks. ledighedslængde, uddannelse eller alder, så borgerne i højere grad kan spejle sig i hinanden og søge råd/inspiration hos hinanden. Som det er nu, er deltagerkredsen en bred målgruppe.
 • Tydeligere afklaring af "Jobagentens" rolle, hvor borgerne har store forventninger hertil

Jobcentret vil i den fremadrettede projektledelse indarbejde COWIs anbefalinger i projektet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der arbejdes videre med de anbefalinger COWI har givet til den fremadrettede indsats i projektet.

Bilag

Til toppen


10. Status på investeringsstrategi for udsatte unge


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse orienterer om status på UngeCentrets investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Ungechef Ole Ervolder og afdelingsleder Pernille Høeg deltager under dagsordenspunktet.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev påbegyndte den 1. januar 2017 arbejdet med en investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år.

Strategien indebærer, at UngeCentret har ansat flere medarbejdere for at kunne levere en tæt og skræddersyet indsats til de unge, der er så tæt på normalområdet som muligt.

Efter arbejdet med investeringsstrategien startede, er der kommet flere sager på området i UngeCentret som følge af strategiens forebyggende fokus. Samtidig løses indsatsen i dag på et mindre indgribende niveau, hvilket er i tråd med strategiens hensigter.

Den mindre indgribende indsats og mere samarbejdende tilgang betyder, at de udsatte unge og deres familier i langt højere grad føler sig inddraget og mødt af kommunen. Det giver sig blandt andet udslag i et lavt antal klager. Medarbejderne giver udtryk for, at den nye måde at arbejde på giver mere mening, og de oplever positive tilbagemeldinger fra samarbejdspartnere og fagpersoner i andre kommuner, der henvender sig for at høre mere om UngeCentrets tilgang til området.

Åbenhed omkring økonomi i sagerne på udsatte unge-området er en integreret del af den nye tilgang, som er indført med investeringsstrategien. Til trods for en stigning i antallet af sager forventer UngeCentret at overholde budget 2019 ved at nedbringe enhedsomkostningerne pr. sag. I 2020 er ambitionen er fortsætte dette arbejde blandt andet gennem en skarpere tidsudmåling i bevillinger og tættere opfølgning på leverandører. Målet er at komme på udgiftsniveau med sammenlignelige kommuner og komme i mål med en budgetudfordring i 2020.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR/BE/SS

Kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 86, 95, 96, 100 og 108 samt sundhedslovens § 140 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om de reviderede kvalitetsstandarder kan godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal Byrådet træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op.

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsats samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Udover Serviceloven (SEL) omfatter kvalitetsstandarderne også tilbud omfattet af Lov om almene boliger (ABL) samt Sundhedsloven (SUL).

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på præcisering af indholdet, således at ydelsernes rammer bliver tydeligere både for medarbejdere og borgere på baggrund af det seneste års henvendelser og drøftelser. Derudover er vejledning til lovgivningen inddraget for at skabe tydelighed.

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Borgerstyret Personlig Assistance – SEL § 95:
  Tilpasset ny lovbekendtgørelse fra august 2018, så målgruppen varierer alt efter, hvilket stykke i paragraffen hjælpen bevilges under. Derudover er arbejdsleder- og arbejdsgiverrollen specificeret og taksterne er opdateret.
 • Kontaktperson for døvblinde – SEL § 98:
  Tilføjet at leverandørkredsen er udvidet.
 • Støtte- og kontaktpersonsordning – SEL § 99:
  Specificering af, at der er tale om en midlertidig individuel indsats.
 • Merudgifter – SEL § 100:
  Opdatering af takster.
 • Social behandling af stofmisbrug – SEL § 101:
  Tilpasset ny lovgivning og tilføjelse af krav om lægesamtaler.
 • Længerevarende botilbud – SEL § 108:
  Tydeliggørelse af, hvem der sagsbehandler.
 • Midlertidigt botilbud – SEL § 110:
  Udspecificering af krav til leverandører samt beskrivelse af opfølgning og egenbetaling.
 • Længerevarende botilbud – ABL § 105/SEL § 85:
  Specificering af, hvem der sagsbehandler.
 • Alkoholbehandling – SUL § 141:
  Ifølge ny lovgivning er det præciseret, at målet er, at støtte borger i at blive og holde sig ædru eller at nedsætte sit alkoholforbrug, så der ikke sker skadevirkninger af social- eller sundhedsmæssig karakter eller at sådanne minimeres.

Kvalitetsstandarder uden ændringer

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

 • Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
 • Aktivitets- og samværstilbud (uvisiteret) – SEL § 104
 • Behandling – SEL § 102
 • Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103
 • Borgerstyret Personlig Assistance – SEL § 96
 • Botilbud til midlertidigt ophold – SEL § 107
 • Kommunal træning – SEL § 86.1
 • Ledsagerordning – SEL § 97
 • Misbrugsbehandling – SUL § 142
 • Socialpædagogisk støtte – SEL § 85
 • Vedligeholdende træning – SEL § 86.2

Kvalitetsstandarder, der afventer afklaring

Følgende kvalitetsstandarder forelægges udvalget, så snart de er færdigreviderede:

 • Genoptræning efter sygehusophold – SUL § 140

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 4 december 2019:

På handicap- og psykiatriområdet i UngeCentret anvendes følgende bestemmelser indenfor serviceloven, som Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet kvalitetsstandarder for:

 • § 85 - Socialpædagogisk støtte
 • § 97 - Ledsagerordning
 • § 101 - Social behandling af stofmisbrug
 • § 102 - Behandling
 • § 103 - Beskyttet beskæftigelse
 • § 104 - Aktivitets- og samværstilbud
 • § 107 - Botilbud til midlertidigt ophold
 • § 110 - Midlertidigt botilbud (forsorgshjem, krisehjem)

UngeCentret kan ikke visitere til længerevarende botilbud efter § 108 og bruger derfor midlertidige botilbud efter § 107 til længere ophold, end der er beskrevet i kvalitetsstandarden. Der foretages dog løbende en revurdering af §107-tilbuddene.

UngeCentret anvender kommunale leverandører, hvilket inkluderer private leverandører med adresse i kommunen. Hvis de unge har særlige behov, der vurderes relevante at imødekomme, kan UngeCentret anvende ydelser hos private leverandører, som ikke er omfattet af kvalitetsstandarderne. Langt de fleste af de private leverandører er dog bosiddende i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender de nye, de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Formidling af viden til virksomheder om sygedagpengeforløb.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt: Rammeaftale for eksterne aktører på mentorområdet


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 5. december 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer