Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 15. januar 2020
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 13. udsættes til næste møde.

Klaus Riis Klæstrup har fremsendt punkt omkring sygedagpengeområdet m.m. – punktet medtages på næste møde.

Til toppen


3. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser et fald i antallet af fuldtidspersoner på de midlertidige ydelser og en stigning i antallet af fuldtidspersoner på de permanente ydelser i Brønderslev Kommune sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelser er fra september 2019 grundet en række efterreguleringer.

I september var det samlede antal modtagere på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 4.092 fuldtidspersoner. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 1.987 fuldtidspersoner og 2.105 var på permanent offentlig forsørgelse. Over det seneste år ses det største fald på antallet af modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp og ledighedsydelse. På de permanente ydelsesområder (fleksjob- og førtidspensionsområdet) ses en stigning over det seneste år. Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet er der en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesgrupper i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i september 2019 og en udvikling i Brønderslev Kommune over det seneste år. Herunder fremgår ledighedsstatistikken for september, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 3,3 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Organisering og administration af seniorpension


Resume

Sagsforløb: BE

I maj 2019 indgik den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) Aftale om ret til seniorpension for nedslidte med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Aftalen indebærer indførelse af seniorpension i stedet for seniorførtidspension.

I december 2019 blev der indgået en tillægsaftale. Den nye regering og forligspartierne er blevet enige om at etablere en ny selvstændig og landsdækkende myndighed, som skal tilkende seniorpension fra den 1. januar 2021. Indtil da har kommunerne ansvaret for at tilkende seniorpension.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I maj 2019 indgik den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) Aftale om ret til seniorpension for nedslidte med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Aftalen indebærer indførelse af seniorpension som en ny og lempeligere, helbredsbetinget tilbagetrækningsordning for seniorer med langvarig beskæftigelse.

Den nye seniorpension erstatter den tidligere ordning om seniorførtidspension. Baggrunden for aftalen er, at forligspartierne konstaterede at seniorførtidspensionsordningen ikke havde det forudsatte omfang. Denne ordning blev implementeret i forbindelse med Aftale om en tilbagetrækningsreform fra 2011.

Man har ret til den nye seniorpension, hvis man

 • har 6 år eller mindre til folkepension. Tidspunktet for ret til seniorpension følger den til enhver tid gældende folkepensionsalder,
 • har haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Her forstås 20-25 års sammenlagt beskæftigelse, hvor en ugentlig arbejdstid på mindst 27 timer opgøres som fuldtidsbeskæftigelse,
 • har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre. Arbejdsevnen vurderes i forhold til seneste job uanset branche, og der skal alene foretages en vurdering af borgerens nuværende arbejdsevne. Det betyder, at der ikke skal iværksættes beskæftigelsesrettede indsatser.

Seniorpensionsordningen trådte i kraft den 1. januar 2020.

Siden maj 2019 er den nye regering (Socialdemokratiet) tiltrådt aftalen. I december 2019 blev en tillægsaftale tilAftale om ret til seniorpension for nedslidte indgået mellem forligspartierne og den nye regering, hvor partierne blev enige om at etablere en ny selvstændig og landsdækkende myndighed, som skal tilkende seniorpension fra den 1. januar 2021. Den nye offentlige myndighed forankres i regi af ATP. Brønderslev Kommunes opgave vil derfor være:

2020

I 2020 vil Brønderslev Kommune foretage sagsbehandling og træffe afgørelser i sager omkring seniorpension. Hvis en borger får afslag på seniorpension, mens reglerne administreres af Brønderslev Kommune, kan borgeren få sin sag genoptaget, når den nye myndighed tager over på opgaven.

2021 og frem

I 2021 og frem vil Brønderslev Kommune fortsat have en vejledningsforpligtelse om seniorpension, hjælpe borgere med en digital ansøgning til den centrale myndighed hvis det ønskes, afklare og dokumentere borgerens arbejdsmarkedstilknytning og indhente sagsoplysninger til den centrale myndighed i ATP. Herefter træffer ATP afgørelser i sager omkring seniorpension.

Som en del af implementeringen vil generel information omkring seniorpension komme til at fremgå af Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. P.t. er der modtaget 2 ansøgninger.

På næste møde gennemgåes reglerne på området.

Bilag

Til toppen


5. Samarbejde med AVV om forløb for unge i det socialøkonomiske projekt Godt Gjort


Resume

Sagsforløb: BE

UngeCenter Brønderslev har drøftet et muligt samarbejde med AVV om forløb for aktivitetsparate unge mellem 15 og 29 år i det socialøkonomiske projekt Godt Gjort.

Godt Gjort tilbyder individuelt tilrettelagte forløb til borgere med behov for opkvalificering og afklaring til arbejdsmarkedet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om UngeCentret skal indgå et samarbejde med AVV om forløb for 15-29-årige unge.

Sagsfremstilling

AVV er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af Hjørring og Brønderslev kommuner. AVV indsamler det daglige affald fra borgere i de to kommuner.

AVV har fokus på, at ressourcerne i det indsamlede affald udnyttes bedst muligt. Godt Gjort er et socialøkonomisk projekt i regi af AVV, som istandsætter og skaber produkter af affald og tilbyder individuelt tilpassede forløb til borgere med behov for opkvalificering og afklaring til arbejdsmarkedet.

Godt Gjort har 5 værkstedsaktiviteter med hver deres underaktiviteter, som borgerne kan deltage i. Disse er:

 • Cykelværksted med forskellige opgaver indenfor reparation af cykler og lagerføring.
 • Læderværksted med opgaver indenfor polstring, syning, klipning og afrigning af lædersofaer samt lagerføring. Der fremstilles bl.a. forklæder, puder, hynder og tasker.
 • Kludeværksted, hvor en speciel skæremaskine anvendes til at omdanne tekstiler til brugbare værkstedsklude.
 • Hårde hvidevare-værksted med forskellige opgaver indenfor reparation af hårde hvidevarer og lagerføring.
 • Gamle Mursten Nord, som er en produktionsvirksomhed, der renser mursten til genanvendelse.

Indsatsen hos Godt Gjort er håndholdt og fungerer som et delelement i en indsats, hvor slutmålet er uddannelse eller job. Et forløb er berammet til 13 uger med mulighed for forlængelse. Efter et forløbs afslutning er det muligt at etablere mentorindsats fra Godt Gjort.

UngeCentrets målgruppe til Godt Gjorts tilbud vil være aktivitetsparate unge mellem 18 og 29 år samt unge 15-17-årige med faglige, sociale eller personlige udfordringer. I forhold til de 15-17-årige tænkes tilbuddet dermed anvendt som en del af UngeCentrets forebyggende beskæftigelsesindsats for unge, der vurderes i risiko for at få behov for offentlig forsørgelse efter det 18. år.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at UngeCentret indgår et samarbejde med AVV om forløb for 15-29-årige unge.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


6. Evaluering af landbrugsprojekt


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCentret i Brønderslev Kommune blev i foråret 2019 inviteret til et samarbejdsprojekt med LandboNord og 3F Midtvendsyssel som initiativtagere til et opkvalificeringsprojekt.

Formålet var at opkvalificere ledige til et job som landbrugsmedhjælper og sikre landbrugsvirksomheder kvalificeret arbejdskraft. Der foreligger nu en evaluering af projektet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCentret i Brønderslev Kommune blev i foråret 2019 inviteret til et samarbejdsprojekt med LandboNord og 3F Midtvendsyssel som initiativtagere til et opkvalificeringsprojekt. Formålet var at opkvalificere ledige til et job som landbrugsmedhjælper og sikre landbrugsvirksomheder kvalificeret arbejdskraft. I samarbejdsprojektet har de deltagende aktører været LandboNord, Tech College, 3F Midtvendsyssel og Job- og UngeCentret. Der foreligger nu en evaluering af projektet.

Den 6. september 2019 holdt samarbejdspartnerne informationsmøde på LandboNord for de ledige borgere, der havde tilkendegivet en interesse i opkvalificeringsforløbet. Efter informationsmødet tilkendegav 12 borgere en interesse i at deltage og startede efterfølgende op på undervisningsforløbet. Af de 12 kursister gennemførte 11 undervisningen. Forløbet havde til formål at give kursisterne en faglig baggrund med henblik på et job i landbruget bestående af praktiske opgaver som pasning af husdyr. 90 % af kursisterne, der gennemførte forløbet tilkendegiver, at de har lært det, der var formålet med kurset. 50 % mener, at kurset har givet dem lyst til at lære mere og 60 % vurderer, at kurset har givet dem bedre mulighed for at finde et job. Det generelle indtryk fra samarbejdspartnerne er, at forløbet har givet kursisterne et godt sammenhold og foruden de faglige kompetencer har forløbet også givet kursisterne en række sociale kompetencer.

11 kursister startede efter undervisningsforløbet i praktik på en landbrugsvirksomhed. En status fra november 2019 viser, at 5 af kursisterne måtte afslutte praktikken før tid af forskellige årsager. 2 afsluttede forløbet som aktiv jobsøgende, 3 var fortsat i praktik med fokus på progression hen mod job eller uddannelse og 1 afsluttede forløbet til job.

Med udgangspunkt i resultaterne og erfaringerne fra landbrugsprojektet har samarbejdspartnerne udledt nedenstående punkter omkring den generelle læring af projektet:

 • Bedre og tættere opfølgning hurtigere i praktikkerne, så kursisterne ikke kommer for langt ud i egne problematikker/udfordringer. Herunder en tættere kontakt mellem Job- og UngeCentret og virksomhederne i sådanne situationer
 • Større vekselvirkning mellem skoleophold og praktik kan overvejes, hvor kursisterne gradvises indfases på arbejdsmarkedet og samtidig bevarer sin tilknytning til undervisningsholdet, hvor der var et god sammenhold. Herunder mulighed for et længere undervisningsforløb.
 • Tydeligere forventningsafstemning mellem virksomhed, kursist og Job- og UngeCentret omkring praktikkens indhold
 • Bedre match mellem ledig og virksomhed. Flere landmænd ønsker at hjælpe ledige, der er længere væk fra arbejdsmarkedet og har udfordringer udover ledighed, men det er lettest, hvis virksomheden er bekendt med sådanne forhold og dermed bedre mulighed for at støtte den ledige.

Den generelle læring og erfaring vil Job- og UngeCentret indarbejde i fremtidige opkvalificeringsprojekter.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget efterlyste absolutte tal på målgruppefordelingen på de 11 kursister. Oplysningerne sendes til udvalgets medlemmer.

Muligheder for samarbejde med nabokommuner afklares.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om puljemidler


Resume

Sagsforløb: BE

I november og december 2019 blev en række puljemidler udmeldt fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvor kommunerne fik mulighed for at søge om puljemidler til forskellige indsatser og aktiviteter. Der gives en orientering om, hvilke Brønderslev Kommune har ansøgt, og om der blev givet tilsagn eller afslag.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I november og december 2019 blev en række puljemidler udmeldt fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), hvor kommunerne fik mulighed for at søge om puljemidler til forskellige indsatser og aktiviteter. Nedenfor følger en gennemgang af, hvilke puljer Job- og UngeCentret har ansøgt, og om styrelsen gav tilsagn eller afslag.

Pulje til grundforløb til erhvervsuddannelser

Brønderslev Kommune har fået tilsagn på 224.000 kr. til at bevilge grundforløb til dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse og som minimum er 30 år. Brønderslev Kommune stiller med en medfinansiering på 20 % svarende til 56.000 kr.

Pulje til nye muligheder for jobrotation

Brønderslev Kommune har fået tilsagn på 123.000 kr. til nye muligheder for jobrotation. Brønderslev Kommune kan nu give tilskud til, at medarbejdere i offentlige og private virksomheder kan tage en erhvervsuddannelse som et jobrotationsforløb forudsat medarbejderen er minimum 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring. Brønderslev Kommune stiller med en medfinansiering på 40 % svarende til 82.000 kr.

Pulje til regional uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere

Brønderslev Kommune har fået tilsagn på 244.000 kr. til at bevilge korte erhvervsrettede uddannelsesforløb til jobparate kontanthjælpsmodtagere fra den regionale uddannelsespulje. Job- og UngeCentret får 80 % refusion og stiller med en medfinansiering på 61.000 kr.

Pulje til en særlig indsats for dagpengemodtagere over 50 år

I samarbejde med jobcentrene i Frederikshavn og Hjørring kommuner søgte Brønderslev Kommune puljemidler til en særlig indsats for ledige dagpengemodtagere over 50 år. Ansøgningen fik et afslag. STAR modtog 46 ansøgninger og vurderede, at de projekter som fik tilsagn, i højere grad var udfoldet og havde mere veldefinerede og konkrete succeskriterier, som var opsat i forhold til den kommunale kontekst.

Pulje til kompetenceudvikling og implementering af ny Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Brønderslev Kommune har fået tilsagn på 321.000 kr. til et kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere i Job- og UngeCentret. Formålet er at forankre og implementere intentionerne med regelforenklingen i den nye Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, der trådte i kraft den 1. januar 2020. I vurderingen har STAR lagt vægt på fokusset på jobrettede samtaler, kollegial og ledelsesmæssig sparring samt brugen af digitale værktøjer på tværs af målgrupper. Brønderslev Kommune får i projektet en medfinansiering på 80.000 kr., der primært kommer til at gå til lønudgifter til projektledelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


8. Satspuljemidler til projekt Sundhed, Motion og Fællesskab


Resume

Sagsforløb: BE/SS/FK/ØK

Orientering om tilsagn om støtte til projekt Sundhed, Motion og Fællesskab.

Sagsfremstilling

I samarbejde med Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCenter samt Fritid og Kultur indsendte Brønderslev Kommune i efteråret 2019 en ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ansøgningen blev sendt til ”Pulje til forsøg med idræt som led i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser – Motion og fællesskab på recept”.

Sammen har Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCenter samt Fritid og Kultur udformet og indsendt en ansøgning med fokus på at skabe ramme og mulighed for, at borgere gennem målrettede tilbud styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet og/eller uddannelse.

Projektets formål er at give borgere, der deltager i kommunale sundhedstilbud og/eller kommunale beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive i et idrætsforeningstilbud. Tilbuddet er en opfølgning på/supplement til de kommunale tilbud, og skal medvirke til at styrke borgerens sundhed både fysisk og mentalt. Dette er i tråd med Brønderslev Kommunes vision med fokus på Sundhed og Natur, Samarbejde og Handling og på, at alle skal med.

I et tæt netværkssamarbejde mellem Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCenter samt Fritid og Kultur og en bred vifte af idrætsforeninger vil der blive udviklet en række idrætsforeningstilbud, der kan modtage, inkludere og fastholde de nye ikke-idrætsvante målgrupper. Projektet skal desuden styrke kompetencerne i idrætsforeningerne, så det sikres, at de kan modtage, inkludere og fastholde borgerne.

Brønderslev Kommune er blevet tildelt 3.051.760 kr. til projektet - bl.a. til aflønning af en nyansat playmaker.

Den samlede målsætning i projektet er at udsluse omkring 1.000 borgere fra Sundhedscenter, Jobcenter eller UngeCenter samt at fastholde 250 af disse i foreningsidræt gennem den 3-årige projektperiode.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ansættelse af playmaker i UngeCenter/Jobcenter.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at projektet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stækker sig over en treårig periode, og at Brønderslev Kommune er tildelt 3.051.760 kr. Der skal aflægges halvårlige delregnskaber, og efter projektets afslutning skal der aflægges endeligt regnskab.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Organisering af landsbypedelordningen


Resume

Sagsforløb: BE/TM/FK

Byrådet har i 2016 godkendt landsbypedelordningen for Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø ønsker at lægge straksaktivering og landsbypedeller ind under en faglig teamleder.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Fritids-og Kulturudvalget skal tage stilling til, om straksaktivering og landsbypedelordningen skal lægges sammen under en fælles faglig teamleder.

Sagsfremstilling

Landsbypedelordningen i Brønderslev Kommune blev godkendt af Byrådet den 22. juni 2016 efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget. Ordningen blev evalueret i 2017 og 2019. I 2019 blev ordningen udvidet til at omfatte hele Brønderslev Kommune.

Da nuværende teamleder for landsbypedellerne har valgt at gå på pension, har Fagforvaltningen for Teknik og Miljø valgt at evaluere organiseringen af området.

På nuværende tidspunkt er der en temleder for landsbypedeller og en teamleder for straksaktivering. Begge team er lokaliseret på samme adresse i Dronninglund, hvilket betyder, at der er et tæt samarbejde i hverdagen. For at skabe en endnu bedre synergi mellem teamene, ønsker Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, at teamene ledes af en fælles teamleder.

Med denne løsning overtager teamleder for straksaktiveringen det faglige ansvar for begge teams, og som erstatning for teamleder for landsbypedellerne ansættes der en praktisk medarbejder, som i større grad kan planlægge og tilrettelægge det praktiske arbejde. Desuden vil den praktiske medarbejder have ansvaret for at vejlede medarbejderne i opgaveløsningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Fritids-og Kulturudvalget godkender, at landsbypedeller og straksaktiveringen lægges sammen under en fælles faglig teamleder.

Personale

En teamleder-stilling bliver ændret til en praktisk medarbejder.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


10. Ny honoreringsmodel på familieplejeområdet


Resume

Sagsforløb: BS/BE/ØK

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets beslutninger på møderne i august 2019, har forvaltningen arbejdet videre med mulige modeller for indførelse af ny honoreringsmodel baseret på gennemsnitsbetragtninger.

Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til,

 • hvilken implementeringsmodel, der skal danne udgangspunkt i forbindelse med det videre arbejde med implementering af gennemsnitsmodellen, og
 • hvilken takstmodel der skal danne udgangspunkt for vederlagsfastsættelsen.
Sagsfremstilling

Efter KL’s anbefaling planlægger flere af landets kommuner at indføre gennemsnitsmodellen og nogle har allerede indført modellen. Flere af nabokommunerne til Brønderslev Kommune har indført gennemsnitsmodellen, eller er i en proces med at indføre den.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og UngeCenter Brønderslev har ladet sig inspirere af gennemsnitsmodellerne i Hjørring og Vesthimmerlands Kommuner, hvor Hjørring Kommune har haft modellen i 2 år, og Vesthimmerlands Kommune lige har indført en gennemsnitsmodel.

Der er ikke estimeret på eventuelle økonomiske konsekvenser, men udgangspunktet er, at overgangen til en gennemsnitsmodel er udgiftsneutral.

Det betyder også, at uanset hvilken honoreringsmodel kommunen vælger, vil der være plejefamilier, der vil gå op eller ned i vederlag, mens andre vil være uændrede.

Der beskrives 3 modeller for implementering:

 • Model 1 – én samlet overgang, hvor alle plejefamilier overgår til den nye gennemsnitsmodel samme dato.
 • Model 2 – løbende overgang, hvor hver plejeopgave overgår til den nye gennemsnitsmodel, når det er blevet tid for den årlige opfølgning på opgaven.
 • Model 3 - to honoreringsmodeller i en overgangsfase, hvor kun nye plejeopgaver honoreres efter den nye gennemsnitsmodel, og de nuværende plejeopgaver forbliver på den nuværende honoreringsmodel til udløb af plejeopgaven – typisk ved det fyldte 18. år.

Alle implementeringsmodeller startes op med et eller flere informationsmøder for alle plejefamilier, således der er gennemsigtighed i forhold til principper, proces og iværksættelse.

Alle modeller forudsætter, at de gennemsnitlige plejevederlag i første omgang fastsættes af et fælles trinfastsættelsesudvalg for både UngeCenter og Børne- og Familieafdelingen, således der kan opnås fælles erfaring med indplacering på trinene.

Fastsættelse sker på baggrund af en gennemgang og vurdering af hver enkelt familieplejeanbragte barn, samt en vurdering af den gennemsnitlige plejeopgaves omfang. Denne fastsættelse indebærer, at der indhentes nye udtalelser og vurderinger fra de involverede parter.

Efterfølgende foreslås det, at fastsættelsen af vederlag ved nye anbringelser foregår i aldersafhængige udvalg.

Der er udarbejdet en beskrivelse af modellerne, en takstabel og forslag til implementering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager principiel stilling til, hvilke implementerings- og takstmodeller der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Efter der er taget principiel stilling, udsendes det i høring ved plejefamilierne, Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og Plejefamiliernes Landsforening (PLF).

Personale

Ingen.

Beslutning

Materialet sendes ud til høring til alle plejefamilier. Punktet genoptages i marts mødet.

Bilag

Til toppen


11. UngeCentrets brug af Rusmiddelcentret i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har et fællesmøde den 16. januar 2020, hvor UngeCentrets brug af Rusmiddelcentret er på dagsorden.

UngeCentret har foreslået en kapacitetsaftale på 300.000 kr. årligt, således at Rusmiddelcentret er garanteret denne indtægt.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tages stilling til, om der skal laves en kapacitetsaftale med Rusmiddelcentret.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har et fællesmøde den 16. januar 2020, hvor forbedring af Rusmiddelcentrets økonomi og UngeCentrets brug af Rusmiddelcentret er på dagsorden.

UngeCentret er meget interesseret i, at de unge misbrugere har et kvalificeret lokalt tilbud i Brønderslev Kommune, da alternativet er misbrugsbehandling i andre kommuner, og transport ofte vil blive en udfordring, hvis der ikke er lokale tilbud.

UngeCentret bruger i dag Rusmiddelcentret til ambulante forløb til alle de unge, der har brug for individuelle samtaler. I 2020 budgetterer UngeCentret med 800.000 kr. i alt til individuelle samtaler (incl. unge under 18 år). Afregningen til Rusmiddelcentret sker konkret i forhold til de borgere, der visiteres.

Som noget nyt vil UngeCentret gerne benytte følgende nye forløb på Rusmiddelcentret:

a) Terapeutiske forløb

Der ønskes en helhedsorienteret indsats med både ambulante samtaler og terapeutiske forløb til ca. 10 unge pr. kvartal. Der forudsættes et minimum på 5 timers terapiforløb på et kvartal til 800 kr. i timen – i alt 40.000 kr. pr. kvartal = 120.000 kr. årligt.

b) Pårørende-samtaler

Der ønskes forløb for 7 unge pr. kvartal. Der forventes 4 samtaler pr. forløb i gennemsnit på et kvartal. Timeprisen aftales til 614 kr. - i alt ca. 17.000 kr. pr. kvartal = 68.000 kr. årligt.

c) Ambulant rådgivning

Der ønskes øget åbningstid, og i den forbindelse forventer UngeCentret at købe ca. 30 timer mere pr. kvartal til de borgere, UngeCentret i forvejen henviser. Dette er 2½ time pr. uge = ca. 18.000 kr. pr. kvartal ved en timepris på 614 kr. = 72.000 kr. årligt. (UngeCentret bidrager med en medarbejder til øget åbningstid den ene gang om ugen. Den anden gang varetager Rusmiddelcentret selv den øgede åbningstid).

Ovenstående medfører en udgift på 75.000 kr. pr. kvartal = 300.000 kr. pr. år.

UngeCentret er indstillet på at lave en kapacitetsaftale på de nye forløb a), b) og c) i 2020, der sikrer Rusmiddelcentret en indtægt på i alt 300.000 kr. I september 2020 foreslås aftalen evalueret.

UngeCentret har brug for tilbud uden for den åbningstid Rusmiddelcentret har – fx aften og weekend - og der er behov for samtaler i borgernes hjem. Disse tilbud kan ikke ydes via Rusmiddelcentret, og UngeCentret køber derfor dette hos private leverandører.

Herudover køber UngeCentret døgnbehandling og afrusning f.eks. ved Springbrættet, Esbjerg og Behandlingscenter Vendsyssel, Nordjylland.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at der kan laves en kapacitetsaftale med Rusmiddelcentret.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

A) Der er aftalt 2 årlige fællesmøder mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget, hvor de to udvalg drøfter forskellige forhold vedrørende de overgange og snitflader, der er mellem udvalgenes forvaltningsområder.

I 2020 afholdes disse møder henholdsvis den 3. marts kl. 16.30 i forlængelse af Børne- og Skoleudvalgets udvalgsmøde, og den 9. september kl. 16 i forlængelse af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets udvalgsmøde.

Personale

Ingen.

Beslutning

B) FGU – lokalesituation.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


13. Godkendelse af etablering af SEL § 82 a/b tilbud og kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: SS/BE

Den 12. september 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at igangsætte et pilotprojekt på det specialiserede voksenområde med henblik på at opnå viden og erfaring til etablering af Tidlig forebyggende indsats efter Servicelovens § 82 a /b.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om etablering af Tidlig forebyggende indsats efter Servicelovens § 82 a/b og dertilhørende kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde kan godkendes.

Sagsfremstilling

Den 12. september 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at igangsætte et pilotprojekt på det specialiserede voksenområde med henblik på at opnå viden og erfaring til etablering af Tidlig forebyggende indsats efter Servicelovens § 82 a /b.

Pilotprojektet har været i gang siden den 4. november 2019, hvor der for nuværende er syv borgere i gruppeforløb i Brønderslev og fire borgere i gruppeforløb i Dronninglund. De foreløbige erfaringer med pilotprojektet er, at borgerne er deltagende, mødestabile og profiterer af tilbuddet.

Med afsæt i de erfaringer, der er genereret i forbindelse med pilotprojektet, ønsker Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd at etablere Tidlig forebyggende indsats efter Servicelovens § 82 a/b.

Tidlig forebyggende indsats efter Servicelovens § 82 a/b etableres som gruppestøtte eller tidsafgrænset individuel støtte til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer samt til personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Formålet med indsatsen er at tilbyde en midlertidig, fleksibel og forebyggende indsats, der hjælper borgere i målgruppen til at blive så selvhjulpne som muligt og forebygge, at de oplever en forværring i funktionsniveau.

Ifølge Servicelovens § 138 skal Byrådet træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op.

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsats samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetstanderne skal revideres én gang årligt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender etablering af Tidlig forebyggende indsats efter Servicelovens § 82 a/b og dertilhørende kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Bilag

Til toppen


14. Lukket punkt: Anbringelsessag


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


16. Lukket punkt: Kontrakt med leverandør


Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 16. januar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer