Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 5. februar 2020
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt med undtagelse af Line Vanggaard Pedersen, der havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Kvartalsrapport fra UU for 4. kvartal 2019


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 4. kvartal 2019, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

UngeChef Ole Ervolder kommer til udvalgets møde kl. 13.15 og deltager i drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 4. kvartal viser blandt andet, at

 • 96 % af de 15-17 årige med bopæl i Brønderslev Kommune er indenfor uddannelsessystemet. Af de resterende 4 % af denne målgruppe (65 unge), der ikke er i gang med en uddannelse, deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter. Disse aktiviteter har til formål at gøre dem parate til uddannelse og job
 • 80 % af de 18-24 årige med bopæl i Brønderslev Kommune har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. De resterende 20 % (502 unge), der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse fordeler sig i følgende kategorier:
  • 310 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx VUC, AMU), Forberedende Grunduddannelse (FGU), praktik, højskole og udenlandsophold
  • 54 er tilmeldt påbegyndelse af en uddannelse
  • 16 deltager ikke i registreret aktivitet, men opsøges af UU
  • 122 er på offentlig forsørgelse

I kvartalsrapporten for 4. kvartal 2019 har UU desuden sat fokus på uddannelsesparathedsvurderingerne for elever i 8. klasse. Oversigten viser, at andelen af elever i 8. klasse, der er vurderet ikke-uddannelsesparat, udgør 48 %. Ikke-uddannelsesparate elever og deres forældre inviteres til en samtale, hvor der bliver udarbejdet en vejledningsplan. Her byder både hjemmet, skolen og UU ind med de tiltag og initiativer, der må være relevante i forhold til at støtte eleven i at blive uddannelsesparat. I den nye regeringens forståelsespapir "Retfærdig retning for Danmark" fremgår det, at den nye regering ønsker at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der laves en ny oversigt over Ikke-uddannelsesparate elever, hvor elever i specialklasser ikke medregnes.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Idrætsplaymaker i Job- og UngeCenter


Resume

Sagsforløb: BE

Sammen med Sundhedscentret og Fritid og Kultur fik Job- og UngeCentret i december 2019 tilsagn om satspuljemidler til projekt "Sundhed, Motion og Fællesskab".

Formålet med projektet er at give borgere, der deltager i kommunale sundheds- og/eller beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive i et idrætsforeningstilbud.

Brønderslev Kommune fik tildelt 3.051.760 kr. til projektet, som blandt andet skal dække aflønningen af en nyansat idrætsplaymaker. Der blev ikke givet tilsagn til de ansøgte løntimer til idrætsplaymakeren, hvorfor Fagforvaltningen for Beskæftigelse anbefaler, at de resterende løntimer finansieres via driftsloftet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling till, om der skal anvendes 100.000 kr. fra driftsloftet pr. år i en 3-årig periode til at opnormere stillingen som idrætsplaymaker.

UngeChef Ole Ervolder kommer til udvalgets møde og deltager i drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Sammen med Sundhedscentret og Fritid og Kultur fik Job- og UngeCentret i december 2019 tilsagn om satspuljemidler til 3-årigt projekt "Sundhed, Motion og Fællesskab".

Formålet med projektet er at give borgere, der deltager i kommunale sundheds- og/eller beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive i et idrætsforeningstilbud. Projektet skal medvirke til at styrke borgerens fysiske og mentale sundhed, øge borgerens sociale berøringsflade ved at deltage i nye fællesskaber samt give borgeren nye erfaringer og et udvidet netværk. Dette skal bidrage til en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Målgruppen i Job-og UngeCentret er:

 1. Borgere i ressourceforløb over 30 år
 2. Aktivitetsparate unge under 30 år

I forbindelse med projektet ansættes en idrætsplaymaker, som forankres i UngeCentret. Playmakerens opgaver bliver at:

 • Synliggøre projektets muligheder for relevante medarbejdere på Job- og UngeCentret.
 • Deltage i netværksmøder med idrætsforeninger.
 • Facilitere borgernes deltagelse i idrætsaktiviteter.
 • Skabe sammenhæng med borgernes øvrige aktiviteter.
 • Koordinere udbud af idrætsaktiviteter i samarbejde med lokale idrætsforeninger.

Brønderslev Kommune fik tildelt 3.051.760 kr. til projektet, som blandt andet skal dække aflønningen af idrætsplaymakeren. Der blev ikke givet tilsagn til de ansøgte løntimer (37 timer) til playmakeren, hvorfor Fagforvaltningen for Beskæftigelse anbefaler, at de resterende løntimer (7,4 timer), svarende til 100.000 kr. pr. år, finansieres via driftsloftet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at der anvendes 100.000 kr. fra driftsloftet pr. år i en 3-årig periode til at opnormere stillingen som idrætsplaymaker.

Personale

Ingen.

Økonomi

Udgiften på 100.000 pr. år i en 3-årig periode (2020-2022) finansieres af driftsudgifterne til den kommunale indsats.

Beslutning

Godkendt.

Udgiften for 2020 udgør 75.000 kr. og finansieres via driftsloftet.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


5. Tilbud til unge med autisme


Resume

Sagsforløb: BE

UngeCenter Brønderslev oplever et stigende antal unge med udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret på offentlig forsørgelse.

UngeCentret indgik i februar 2019 et samarbejde med Inwork om individuelt tilrettelagte forløb til målgruppen. Som supplement til indsatsen ønsker UngeCentret at indgå et samarbejde med Autismekonsulenterne, der bl.a. tilbyder holdforløb med fokus på psykoedukation og beskæftigelse til målgruppen.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om UngeCentret skal indgå kontrakt med Autismekonsulenterne og forlænge kontrakten med Inwork med 1 år.

UngeChef Ole Ervolder kommer til udvalgets møde og deltager i drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev oplever et stigende antal unge med udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret på offentlig forsørgelse. En undersøgelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fra 2017 viser, at andelen af 18-29-årige unge med en udviklingsforstyrrelse i Brønderslev Kommune udgør 1,1 % af befolkningen, hvilket er højere end landsplan, hvor det gælder 0,7 % af de unge (se tabel nedenfor).

UngeCentret foretog i august 2019 en manuel optælling af unge-sager med en autisme-diagnose. Den viste, at 60 unge mellem 18 og 29 år med en sag i UngeCenter Brønderslev er diagnosticeret indenfor autismespektret.

Kendetegnende for borgere med autisme er, at de kan have vanskeligt ved at håndtere krav og sociale sammenhænge, og det kan opleves svært at overskue hverdagen og fremtiden på arbejdsmarkedet eller en uddannelse. UngeCentret har det seneste år anvendt Inwork som leverandør til indsatser målrettet unge med autisme. For at sikre en bredere vifte af tilbud til målgruppen foreslår UngeCentret derudover at indgå samarbejde med Autismekonsulenterne, som er specialiserede i arbejdet med borgere med autisme indenfor normalbegavelsesområdet.

Status på Inworks indsats

UngeCentret indgik kontrakt med Inwork i marts 2019 om individuelt tilrettelagte forløb, som har fokus på beskæftigelse og personlig udvikling for unge med problemer indenfor autismespektret. Konsulenterne hos Inwork har særlig viden om autisme, en psykologfaglig baggrund og arbejder tæt sammen med den unge. Et forløb hos Inwork kan bestå af samtaler, træning af konkrete færdigheder, praktik og afklaring til job eller uddannelse. Forløbet sigter på, at de unge kommer i job eller uddannelse.

I perioden fra marts 2019 til februar 2020 har 12 unge med svære problemstillinger været henvist til et forløb hos Inwork. 3 forløb er afsluttet, hvor 1 er afsluttet til uddannelse, og 2 er afsluttet til førtidspension. I flere af de igangværende forløb er de unge på vej i praktik, og der er stort set ingen udeblivelser fra de unge i forløbet med Inwork, hvilket vurderes tilfredsstillende målgruppen taget i betragtning.

UngeCentret har været tilfreds med samarbejdet med Inwork og ønsker at forlænge kontrakten frem til februar 2021. Antallet af henviste borgere forventes at fortsætte på samme niveau.

Samarbejde med Autismekonsulenterne

Job- og UngeCentret ønsker at indgå et samarbejde med Autismekonsulenterne om forløb til primært unge men også borgere over 30 år med autismespektrum-forstyrrelser, som er aktivitetsparate eller i ressourceforløb. Autismekonsulenterne tilbyder individuelle forløb og holdforløb med det formål at forbedre borgernes forudsætninger for at komme i job eller uddannelse. I forløbet arbejdes der med at øge borgernes selvforståelse og afklare skånehensyn og kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at UngeCentret indgår kontrakt med Autismekonsulenterne og forlænger kontrakten med Inwork med 1 år.

Personale

Ingen.

Økonomi

Udgiften finansieres af driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Beslutning

Godkendt.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


6. Plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DIR/BS/BE/FK/BY

SSP-gruppen i Brønderslev Kommune har udarbejdet en plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Brønderslev Kommune.

Formålet med planen er at prioritere det kriminalitetsforebyggende arbejde i kommunen og sikre sammenhæng i indsatsen på tværs.

Byrådet skal tage stilling til, om planen for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Brønderslev Kommune kan godkendes.

UngeChef Ole Ervolder kommer til udvalgets møde og deltager i drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

SSP-styregruppen i Brønderslev Kommune, som består af repræsentanter fra skoleområdet, UngeCentret og lokalpolitiet, har udarbejdet en plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet. Kommunerne er ifølge serviceloven forpligtet til at udarbejde en plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Den udarbejdede plan tager afsæt i Brønderslev Kommunes Sammenhængende Børnepolitik fra 2017 og visionen om at sikre det gode børne- og ungdomsliv i kommunen. Med planen sættes fokus på at sikre, at børnepolitikkens mål også gælder for børn og unge, der er i risiko for at udvikle eller allerede har udviklet en kriminel adfærd.

Forebyggelse af ungdomskriminalitet er en tværorganisatorisk og tværfaglig opgave. Det betyder, at forebyggelsen ikke er forankret i en enkelt afdeling, og at ansvaret for forebyggelsen er et fælles ansvar, der går på tværs af afdelinger og enheder. Det fælles ansvar er forankret i en række samarbejdsflader og tværgående organiseringer og strategier. Det gælder for eksempel kommunens investeringer i en tidlig og fremrykket indsats for udsatte børn og unge (Varige spor for de 0-14-årige børn og investeringsstrategien i UngeCentret for 15-18-årige), "PPR på sporet" og ikke mindst samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi (SSP).

Den tværgående indsats for forebyggelse af ungdomskriminalitet er opdelt i tre niveauer:

 • Opbyggende niveau
 • Forebyggende niveau
 • Indgribende niveau

Socialstyrelsen anbefaler en tidlig indsats i forebyggelsen af ungdomskriminalitet, hvilket Brønderslev Kommune følger med tiltag i børnehaver og op igennem folkeskolen, der sigter på at styrke trivsel og social kapital hos kommunens børn og unge. Planen angiver derudover en række tiltag, som træder i kraft på det indgribende niveau, når børn eller unge har begået kriminalitet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender planen for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 21. januar 2020, pkt. 6:

Godkendt.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Det foreslås, at ungdomskriminalitet drøftes på et temamøde i Byrådet.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019


Resume

Sagsforløb: BE/IR/HAR/ØK/BY

Byrådet godkender hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Job- og UngeCentret strategier og mål for året.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning på Beskæftigelsesplan 2019 for året.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning på Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2019.

Resultatopfølgningen viser:

 • Et fald i det samlede antal modtagere af midlertidig offentlig forsørgelse, mens der har været en stigning i antallet på permanent offentlig forsørgelse (fleksjob og førtidspension)
 • Et velfungerende virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer
 • Et lavt niveau af uddannelseshjælpsmodtagere sammenlignet med øvrige kommuner i Region Nordjylland
 • Arbejdet med den nye strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, er igangsat.

Færre personer på offentlig forsørgelse

I oktober 2019 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune på 4.163 fultidspersoner. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.037 fultidspersoner, hvilket er et færre antal fuldtidspersoner end samme måned året før. Faldet ses på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (tidligere integrationsydelse), kontanthjælp og ledighedsydelse. På de permanente ydelsesgrupper (fleksjob og førtidspension) ses en stigning over det seneste år. Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet er der en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves. Udviklingen i antal fleksjobansatte og førtidspensionister betyder også, at der samlet set er en stigning i antallet af offentligt forsørgede i Brønderslev Kommune, men på de midlertidige ydelser er der et fald.

Kvalificeret arbejdskraft

Job- og UngeCentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Måltallene for 2019 var 175 rekrutteringer til ordinære stillinger og besøge 100 nye virksomheder/iværksættere. I 2019 har Job- og UngeCentret gennemført 142 rekrutteringer til ordinære stillinger og besøgt 73 nye virksomheder/iværksættere.

Et af de vigtigste redskaber til at få ledige i job er de jobrettede og motiverende samtaler hos rådgiverne i Job- og UngeCentret. Job- og UngeCentret har i 2019 haft fokus på at få holdt alle de lovpligtige samtaler. For de jobparate kontanthjælpsmodtagere ligger Job- og UngeCenter Brønderslev over regionsgennemsnittet for afholdelse af de jobrettede samtaler og på regionsgennemsnittet for dagpengemodtagere i november 2019.

Unge i uddannelse og job

I Brønderslev Kommune har ungeområdet været særligt prioriteret siden januar 2014, hvor UngeCenter Brønderslev blev etableret. Antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp er henover de seneste år faldet. Målet i 2019 var, at der i gennemsnit maksimalt skulle være 200 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune. I 2019 har der i gennemsnit være 204 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. For de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere har et andet mål for 2019 været, at 20 % skulle være i virksomhedsrettet indsats og lønnede timer. I 2019 har 25 % af de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere i gennemsnit været i en virksomhedsrettet indsats og 1 % i gennemsnit haft ordinære løntimer. Data for de ordinære løntimer kommer med nogle måneders forsinkelse, hvorfor seneste data er fra oktober 2019.

Udsatte ledige

Økonomiudvalget godkendte den 20. marts 2019 en ny investeringsstrategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Formålet med den nye strategi er, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, får en tilknytning hertil. Arbejdet med den nye strategi er igangsat og fortsætter frem til udgangen af 2022.

Set over hele 2019 har 27 % af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere været i en virksomhedsrettet indsats og 5 % af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i lønnede timer i gennemsnit. For borgere i ressourceforløb har 31 % i gennemsnit været i en virksomhedsrettet indsats og 1,9 % i lønnede timer i gennemsnit i 2019. Data for de lønnede timer kommer med nogle måneders forsinkelse for begge ydelsesgrupper, hvorfor seneste data er for oktober 2019. På ledighedsydelsesområdet ligger Brønderslev Kommune over regionsgennemsnittet målt i andel fuldtidspersoner af befolkningen (16-66 år). Fra oktober 2018 til oktober 2019 har der været et fald på 12 fuldtidspersoner på ledighedsydelse.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Brønderslev Kommune har levet op til målsætningerne i Beskæftigelsesplan 2019.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Status på strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet for 2019


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiudvalget vedtog i marts 2019 en investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet for de borgere i Brønderslev Kommune, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Strategien varer fra april 2019 til ultimo 2022.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en status på strategien for 2019, som viser, at arbejdet og resultaterne er godt på vej.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCenter Brønderslev har siden april 2019 arbejdet med en strategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Strategien varer til udgangen af 2022 og har et langvarigt sigte, da der er tale om en målgruppe med problemer ud over ledighed.

Strategiens målgruppe er:

 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere
 • Borgere på ledighedsydelse
 • Borgere i ressourceforløb

Målet med strategien er:

1. At nedbringe det samlede antal borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet

2. At andelen af borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, samlet set bringes på regionalt niveau

Vejen til at nå strategiens mål består af en jobrettet og håndholdt indsats, herunder flere samtaler med borgerne og øget brug af virksomhedsrettede indsatser, som er to af de redskaber i beskæftigelsesindsatsen, der har en dokumenteret effekt i forhold til at hjælpe ledige borgere i job. Af status på strategien for 2019 fremgår, at Job- og UngeCentret både har øget antallet af samtaler og virksomhedsrettede tilbud til strategiens målgruppe.

På resultatsiden ses, at antallet af borgere i strategiens målgruppe er faldet fra 655 fuldtidspersoner i 2018 til 634 fuldtidspersoner i 2019. Målet ultimo 2019 var et fald på 30 fuldtidspersoner. Med et fald på 21 fuldtidspersoner i 2019 vurderes Job- og UngeCentret godt på vej.

Et andet vigtigt redskab til jobskabelse for gruppen af borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, er lønnede timer på en arbejdsplads. Erfaringer viser, at selv få lønnede timer kan øge motivationen og troen på arbejde og danne afsæt for progression på arbejdsmarkedet. I 2019 ses ikke en udvikling i etablering af lønnede timer til strategiens målgruppe, og det er derfor et område, Job- og UngeCentret vil have særlig fokus på i 2020.

Det forventede årlige provenu som følge af strategien er indregnet i budget 2019 med 2,85 mio. kr. og i budget 2020 med 2,75 mio. kr.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Udvikling i fuldtidspersoner på ydelser


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser et fald i antallet af fuldtidspersoner på de midlertidige ydelse og en stigning i antallet af fuldtidspersoner på de permanente ydelser i Brønderslev Kommune sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra oktober 2019 grundet en række efterreguleringer. For a-dagpenge, sygedagpenge og jobafklaringsforløb forventes yderligere en efterregulering.

I oktober var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune 4.163 fuldtidspersoner. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.037 fuldtidspersoner og 2.126 var på permanent offentlig forsørgelse. Over det seneste år ses det største fald på antallet af modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (integrationsydelse), kontanthjælp og ledighedsydelse. På jobafklaringsforløb og uddannelseshjælp har der været en stigning. På de permanente ydelsesområder (fleksjob- og førtidspensionsområdet) ses en stigning over det seneste år. Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet er der en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesgrupper i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i oktober 2019 og en udvikling i Brønderslev Kommune over det seneste år. Herunder fremgår også ledighedsstatistikken for oktober, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 3,6 %. Vedhæftet er også en opgørelse over antal forløb på varighedsintervaller for udvalgte ydelser i Brønderslev Kommune over tid og sammenlignet med regionen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Tema om sygedagpenge


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har ønsket en orientering om sygedagpengeområdet, herunder status på frikommuneforsøget i forhold til jobafklaringssager.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesområdet til orientering.

Afdelingsleder Birgitte Moselund og fagkonsulent Solbjørg Jacobsen kommer til udvalgets møde kl. 15.00 og deltager under dagsordenspunktet med et oplæg om temaet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har ønsket en orientering om sygedagpengeområdet.

Afdelingsleder Birgitte Moselund og fagkonsulent Solbjørg Jakobsen deltager under dagsordenspunktet med et oplæg om:

 1. Hvad sker der i et sygedagpengeforløb, herunder borgers kontakt med kommunen?
 2. Hvordan påvirker regelforenklingen af beskæftigelseslovgivningen, som trådte i kraft den 1. januar 2020, sygedagpengeområdet?
 3. Hvad er status på sygedagpenge i Brønderslev Kommune?
 4. Status på frikommuneforsøget om fritagelse af visse jobafklaringssager for forelæggende for kommunens rehabiliteringsteam.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Oplægget om sygedagpenge blev taget til efterretning.

Oplægget vedhæftes som bilag til referatet.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om seniorpension og status på implementering


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget ønskede på udvalgets møde den 15. januar 2020 en yderligere gennemgang af reglerne for seniorpension.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Afdelingsleder Birgitte Moselund deltager under dagsordenspunktet og orienterer om implementeringen i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget ønskede på udvalgets møde den 15. januar 2020 en yderligere gennemgang af reglerne for seniorpension.

I januar 2020 har Brønderslev Kommune modtaget 7 ansøgninger om seniorpension. Hertil behandles fortsat 6 ansøgninger til seniorførtidspension.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Procedure ved etablering af fleksjob


Resume

Sagsforløb: BE

På baggrund af drøftelserne på møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 15. januar 2020 orienteres udvalget om Jobcentrets procedure ved etablering af fleksjob.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Afdelingsleder Birgitte Brøsted Moselund deltager under dagsordenspunktet og orienterer om Jobcentrets procedure ved indgåelse af fleksjobaftaler

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelserne på det seneste udvalgsmøde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget vil der være en orientering omkring Jobcentrets procedure ved etablering af fleksjob.

En stor andel af de fleksjob, der etableres i Jobcenter Brønderslev, opstår på baggrund af en forudgående virksomhedspraktik, hvor borger er blevet afklaret til fleksjob og efterfølgende tilbydes ansættelse på sin praktikvirksomhed. En anden mulighed for at finde et fleksjob sker ved regulær jobsøgning, hvor såvel borger som virksomhedskonsulent kontakter virksomheder for at finde en jobåbning, der matcher borgers interesser, kompetencer, skånehensyn og arbejdsevne.

Ved etablering af fleksjobbet holdes der møde på virksomheden med deltagelse af borgeren, virksomheden og virksomhedskonsulenten fra Jobcentret. Omdrejningspunktet for samtalen er skemaet ”Aftale om fleksjob”. Skemaet udfyldes og underskrives af borger (lønmodtager), virksomhed (arbejdsgiver) og Jobcenter (virksomhedskonsulent). Virksomhedskonsulenten bistår med at skrive de oplysninger, der gives, ind i skemaet.

Ved etableringsmødet gennemgås og udleveres/sendes folderne ”Er din næste medarbejder en fleksjobber?” til arbejdsgiver og folderen ”Tillykke med dit fleksjob” til borger. Det er arbejdsgiver og borger, der aftaler løn- og ansættelsesforhold (dog under hensyntagende til skånehensyn og arbejdsevne, som Jobcentret har anført). Ved spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold henviser virksomhedskonsulenten til henholdsvis arbejdsgiverorganisation eller fagforening.

Pr. 1. januar 2020 er fleksjobetableringen blevet en del af Vitas, som er et landsdækkende webbaseret værktøj til indgåelse af aftaler om tilbud mellem virksomheder og Jobcenter. De obligatoriske felter, der skal udfyldes i Vitas, stemmer overens med de felter, det hidtidige skema ”Aftale om fleksjob” har indeholdt.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

3F har fremsendt forslag til en samarbejdsaftale mellem Brønderslev Kommune og 3F Midtvendsyssel vedr. formidling og godkendelse af fleksjobsaftale i Brønderslev Kommune – forslaget medtages som punkt til næste møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Forslaget blev udleveret til medlemmerne af udvalget.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af regelforenkling af beskæftigelsesloven


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCenter Brønderslev har fået tilsagn fra STAR om midler til et kompetenceudviklingsforløb i 2020.

Målet er at sikre borgerne målrettede og meningsfulde ledighedsforløb i overensstemmelse med intentionerne i den regelforenkling af beskæftigelsesloven, som trådte i kraft den 1. januar 2020.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCenter Brønderslev har fået tilsagn om 320.000 kr. fra STAR til et kompetenceudviklingsforløb i 2020.

Målet med kompetenceudviklingen er at forankre intentionerne i den regelforenkling af beskæftigelsesloven, der trådte i kraft den 1. januar 2020, om at borgeren skal være i centrum for en jobrettet og meningsfuld indsats.

Kompetenceforløbet vil danne en rød tråd til og bygge videre på en forandringsproces, som Job- og UngeCentret startede tilbage i 2015. Denne proces har haft fokus på:

 • Jobrettede samtaler
 • En empowerment-orienteret tilgang til borgerne
 • Udvikling af tværfaglige indsatser
 • Brug af digitale borgerløsninger
 • Etablering af lønnede timer

Job- og UngeCentret er dermed på forkant med den nye lov, men ønsker med kompetenceudviklingsforløbet at arbejde dybere med mulighederne for at skabe målrettede forløb i tæt samarbejde med borgeren og virksomheder.

KL inviterer til fyraftensmøde om den nye beskæftigelsesindsats for medlemmer af beskæftigelsesudvalg i Aarhus den 26. marts 2020, kl. 16-18. KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg (ABU) kommer derudover på besøg i Aalborg den 4. november 2020 for at komme i dialog med kommunalpolitikere i Region Nordjylland om den lokale beskæftigelsesindsats (se bilag).

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Borgerundersøgelse 2020


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at der iværksættes en kvalitativ borgerundersøgelse med henblik på mere viden om, hvordan borgerne oplever deres ledighedsforløb i Job- og UngeCentret.

Målgruppen vil i første omgang være de aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, som er omfattet af kommunens strategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om der skal iværksættes kvalitative borgerundersøgelser i 2020.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at der iværksættes en kvalitativ borgerundersøgelse med henblik på mere viden om, hvordan borgerne oplever deres ledighedsforløb i Job- og UngeCentret.

Borgerundersøgelsen vil understøtte kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i Job- og UngeCentret. Job- og UngeCentret har siden 2015 arbejdet med at styrke det jobrettede fokus og en empowerment-orienteret tilgang til borgerne. Denne tilgang er i tråd med intentionerne om, at borgeren skal være i centrum i en jobrettet og meningsfuld indsats i den regelforenkling af beskæftigelsesloven, som trådte i kraft den 1. januar 2020. Viden om, hvordan borgerne i Brønderslev Kommune oplever beskæftigelsesindsatsen er imidlertid begrænset og ønskes derfor belyst med henblik på i højere grad at kunne tilrettelægge indsatsen så målrettet og meningsfuldt som muligt.

Formået med borgerundersøgelsen er følgende:

1. Viden om borgernes oplevelse af Brønderslev Kommunes beskæftigelsesindsats, herunder svar på:

 • Hvordan oplever borgerne deres ledighedsforløb i Job- og UngeCentret?
 • Oplever borgerne, at Job- og UngeCentrets indsats har hjulpet dem tættere på job/uddannelse?
 • Hvordan ser borgerne, at Job- og UngeCentret kan gøre indsatsen endnu bedre?

2. Læring til ledere og medarbejdere om, hvordan indsatsen i borgernes øjne tilrettelægges bedst muligt.

Målgruppen vil i første omgang være de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, hvilket understøtter kommunens investeringsstrategi på dette område, som blev vedtaget i marts 2019. Denne målgruppe er delt i 4 ydelsesgrupper, hvilket fremgår af skemaet nedenfor, hvor også det aktuelle antal borgere i målgruppen i Brønderslev Kommune er angivet.

Ydelsesgruppe

Antal personer dec. 2019

Undersøgelsesperiode

Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere

127

Februar - juni 2020

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

166

Borgere på ledighedsydelse

116

August - december 2020

Borgere i ressourceforløb

214

Første undersøgelsesrunde vil foregå i foråret 2020 og koncentrere sig om de aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Anden undersøgelsesrunde i efteråret 2020 vil fokusere på borgere på ledighedsydelse og i ressourceforløb. Herefter tages stilling evt. yderligere borgerundersøgelser.

Metode

Borgerundersøgelsen vil være kvalitativt baseret på fokusgruppeinterviews og udføres af Job- og UngeCentrets egne analysemedarbejdere. Fordelen ved den kvalitative metode er, at den giver mulighed for en nuanceret forståelse af borgernes oplevelse, som Job- og UngeCentret efterfølgende vil kunne agere ud fra.

Den første målgruppe – de aktivitetsparate – udgør aktuelt 293 personer fordelt på Job- og UngeCentret. Ca. 12 % af disse borgere vil blive interviewet gennem 7 fokusgruppeinterviews med hver 5 deltagere. Interviewpersonerne udvælges repræsentativt i forhold til en række parametre – køn, alder, varighed på offentlig forsørgelse, type af udfordringer.

Data fra interviews samles i en rapport med anbefalinger til indsatsen og præsenteres efterfølgende for ledere og medarbejdere i Job- og UngeCentret på workshops, hvor forslag til ændringer i indsatsen og evt. nye tiltag samles til beslutning på relevant niveau afhængig af tiltagenes omfang.

Tidsplan - første runde

Tid

Aktivitet

Januar-februar 2020

Drøftelse af borgerundersøgelse i Lokal-med (24. januar 2020 i UngeCentret og 4. februar 2020 i Jobcentret)

Politisk godkendelse af undersøgelse (5. februar 2020)

Drøftelse af undersøgelse med medarbejdere på teammøder

Udpegelse og invitation af borgere til interviews

Marts 2020

7 fokusgruppeinterviews med i alt ca. 35 aktivitetsparate borgere fordelt på 4 i Jobcenter og 3 i UngeCenter

April-maj 2020

Rapport med undersøgelsesresultater

Workshops med ledelse og medarbejdere i hhv. Job- og UngeCenter

Juni 2020

Evaluering af forløbet og samlet afrapportering

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender iværksættelse af kvalitative borgerundersøgelser i 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


15. Optimering af Job- og UngeCentrets sagsbehandling på rehabiliterings- og sygedagpengeområdet


Resume

Sagsforløb: BE

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har bedt om at få et punkt på dagsorden, som handler om optimering af sagsbehandlingen på rehabiliterings- og sygedagpengeområdet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte sagen.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har bedt om at få et punkt på dagsorden, som handler om optimering af Job- og UngeCentrets sagsbehandling på rehabiliterings- og sygedagpengeområdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Status på rekruttering af elever til ældreområdet i Brønderslev Kommune i samarbejde mellem Ældreområdet og Job- og UngeCentret


Resume

Sagsforløb: ÆO/BE

Ældreområdet og Job- og UngeCentret i Brønderslev Kommune samarbejder om at sikre kvalificeret arbejdskraft til ældreområdet i Brønderslev Kommune, hvor flere forskellige redskaber er i spil. Der gives en status på rekruttering af elever, hvor voksenlærlingeordning og ansættelse af voksenelever bruges.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ældreområdet og Job- og UngeCentret i Brønderslev Kommune samarbejder om at sikre kvalificeret arbejdskraft til ældreområdet i Brønderslev Kommune, hvor flere forskellige redskaber er i spil. Der gives en status på rekruttering af elever, hvor voksenlærlingeordning og ansættelse af voksenelever bruges. Der er fortsat fokus på rekruttering af unge på et ordinært elevforløb, og voksenlærlingeordningen og voksenelever skal ses som et supplement til den nuværende rekrutteringsmetode.

Elever under uddannelse til social- og sundhedsassistent

I Brønderslev Kommunes ældreområde er der på nuværende tidspunkt ansat:

 • 4 elever som voksenelever
 • 8 elever er ansat som voksenlærlinge, hvor arbejdsgiveren (ældreområdet) får et tilskud til lønnen i praktikperioden. Gældende for social- og sundhedsuddannelserne er, at der ikke kan gives tilskud under voksenlærlingeordningen, hvis den enkelte elev har ret til voksenelevløn efter de gældende faglige overenskomster og aftaler
 • 5 elever er uddannet social- og sundhedshjælper, men er nu under uddannelse til social- og sundhedsassistent
 • 1 er ansat med en almindelig elevløn.

Elever under uddannelse til social- og sundhedshjælper

Under uddannelse til social- og sundhedshjælper er der i Brønderslev Kommune på nuværende tidspunkt ansat 4 voksenlærlinge og 4 voksenelever.

Fremadrettet deltager Brønderslev Kommune i et tværkommunalt opkvalificeringsprojekt, hvor jobparate ledige opkvalificeres til et job som ferieafløser og mulighed for efterfølgende uddannelsesmuligheder. Deltagelse i opkvalificeringsprojektet tager udgangspunkt i erfaringerne fra sidste år, hvor 10 kursister fra Brønderslev Kommune deltog i et opkvalificeringsforløb. Resultatet blev, at 7 kursister efterfølgende fik vikartimer, 2 kursister kom i praktik på et ældrecenter og 1 kursist faldt fra undervejs i forløbet. 5 af kursisterne ønskede efterfølgende at starte på en uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet. Fagforvaltningerne planlægger også fremadrettede jobrotationsforløb, hvor ansatte medarbejdere opkvalificeres, mens ledige vikarierer. Ligeledes holdes der Jobmesse den 19. marts 2020, hvor ældreområdet deltager. Her kan ledige borgere høre om job- og uddannelsesmulighederne indenfor SOSU-området i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Budget 2021 – drøftelse af råderum


Resume

Sagsforløb: BE

Der ønskes en indledende drøftelse af udvalgets arbejde med at finde råderum på udvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 29. januar 2020 følgende:

Jf. budgetaftalen pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021. Dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme

Staben foreslår, at udvalget foretager en indledende drøftelse af råderum til budget 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet. Forvaltningen arbejder videre hermed.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Mødet den 11. maj 2020 flyttes til den 7. maj 2020. Fællesmødet mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget flyttes også til den 7. maj 2020.
 • Helhedsorienteret sagsbehandling i samarbejde mellem Børne- og Familieafdelingen og UngeCentret.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


19. Lukket punkt: Indgåelse af kontrakt


Til toppen


20. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


21. Lukket punkt: Indgåelse af kontrakt


Til toppen


22. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


23. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


24. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 6. februar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer