Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 11. marts 2020
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser et fald i antallet af fuldtidspersoner på de midlertidige ydelser og en stigning i antallet af fuldtidspersoner på de permanente ydelser i Brønderslev Kommune sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra november 2019 grundet en række efterreguleringer.

I november var det samlede antal modtagere på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune 4.184 fuldtidspersoner. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.048 fuldtidspersoner og 2.136 var på permanent offentlig forsørgelse.

Over det seneste år ses et fald på antallet af fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse. Det største fald ses på modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (tidligere integrationsydelse), kontanthjælp og ledighedsydelse. På jobafklaringsforløb og uddannelseshjælp har der været en stigning.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob og førtidspension) ses en stigning over det seneste år. Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet er der en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesgrupper i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i november 2019 og en udvikling i Brønderslev Kommune over det seneste år. Herunder fremgår også ledighedsstatistikken for november, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 3,6 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Ny Jobcenterindbliksrapport for skærpet tilsyn


Resume

Sagsforløb: BE

Som led i udmøntningen af aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats og bekendtgørelsen om skærpet tilsyn, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udviklet en ny rapport, der måler på en række fokusmål for samtaler og aktive tilbud.

Den seneste rapport viser, at Brønderslev Kommune er defineret som en inspirationskommune, fordi kommunen både opfylder resultatmål og fokusmål for de seneste 12 måneder. Kommuner med ringe resultater kan blive sat under skærpet tilsyn af STAR. Lykkes det fortsat ikke at rette op på indsatsen og resultaterne, kan kommunen i sidste ende blive sat under administration.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats følges en styrket opfølgning på kommunernes resultater gennem en halvårlig benchmark (også kaldet resultatmål). For at kommunerne løbende kan orientere sig omkring sin egen indsats, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udviklet en ny rapport, der måler på en række fokusmål for samtaler og aktive tilbud, og hvilke kommuner, der kan komme under skærpet tilsyn af STAR. Opfølgningen på kommunernes indsats er for at sikre, at ingen kommuner efterlader borgere passive uden indsats og kontakt med jobcentret i længere perioder.

Fokusmålene er:

 • I gennemsnit skal mere end 80 % af ydelsesmodtagere med mindst 12 måneders anciennitet modtage mindst 4 samtaler de sidste 12 måneder
 • I gennemsnit skal mere end 80 % af ydelsesmodtagere med mindst 12 måneders anciennitet opnå 225 timers ordinær beskæftigelse eller modtage mindst 1 beskæftigelsesrettet tilbud de sidste 12 måneder

Den seneste rapport medtager data til december 2019. Her viser den nuværende status, at Brønderslev Kommune er defineret som en inspirationskommune, fordi kommunen både opfylder resultatmål og fokusmål for de seneste 12 måneder. På resultatmålet har Brønderslev Kommune 10 fuldtidspersoner færre på offentlig forsørgelse end forventet ud fra rammevilkårene, og på fokusmålene placerer Brønderslev Kommune sig på 89 % for samtaler og 88 % for beskæftigelsesrettet tilbud og 225 timers ordinær beskæftigelse.

Kommuner med ringe resultater kan blive sat under skærpet tilsyn af STAR. Lykkes det fortsat ikke at rette op på indsatsen og resultaterne, kan kommunen i sidste ende blive sat under administration.

En af forudsætningerne for at skabe resultater og ikke efterlade borgere passive på offentlig forsørgelse uden kontakt til Jobcentret er, at kommunens medarbejdere har tid til at arbejde tæt sammen med borgeren. Med Brønderslev Kommunes investeringsstrategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, er der investeret medarbejderressourcer i, at rådgivere og virksomhedskonsulenter i Job- og UngeCentret har sagstal, som matcher anbefalingerne på området.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Optimering af Job- og UngeCentrets sagsbehandling på rehabiliterings- og sygedagpengeområdet


Resume

Sagsforløb: BE

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har bedt om at få et punkt på dagsorden, som handler om optimering af sagsbehandling på rehabiliterings- og sygedagpengeområdet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til sagen.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har bedt om at få et punkt på dagsorden, som handler om optimering af Job- og UngeCentrets sagsbehandling på rehabiliterings- og sygedagpengeområdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 5. februar 2020, pkt. 15:

Udsættes til næste møde.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 11. marts 2020:

På sidste møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 5. februar 2020 blev regler og indsats på sygedagpenge-, fleksjob- og seniorpensionsområdet gennemgået og drøftet.

Udvalget godkendte derudover en borgerundersøgelse, og blev orienteret om et kompetenceudviklingsforløb, som Job- og UngeCentret vil gennemføre i 2020. Begge tiltag med det formål at skabe mere jobrettede og meningsfulde forløb i tæt samarbejde med borgerne.

Beslutning

Blev drøftet.

Der skal være klare aftaler / tydelighed over for borgerne og virksomhederne.

Bureaukrati skal minimeres mest muligt i forhold til virksomhederne.

Tæt opfølgning på forløbene er vigtigt.

Bilag

Til toppen


6. Analyse af beskæftigelsesindsatsen for unge på uddannelseshjælp


Resume

Sagsforløb: BE

Med aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats i 2018 blev det besluttet at lave en analyse af indsats for uddannelseshjælpsmodtagere. Analysen er nu offentliggjort og udpeger områder, hvor der ses muligheder for regelforbedringer.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I august 2018 blev Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats indgået af den daværende regering og aftalepartier. Aftalen dannede grundlaget for den regelforenkling af beskæftigelsesloven, som trådte i kraft den 1. januar 2020. Intentionen med regelforenklingen er at skabe en mere jobrettet og meningsfuld beskæftigelsesindsats.

Specifikke regler på ungeområdet er ikke en del af regelforenklingen, fordi det i aftalen blev besluttet først at foretage en analyse af beskæftigelsesindsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere. Denne analyse, som Marselisborg har udført, er nu offentliggjort.

Analysen har fokus på kommunernes og de unges oplevelse af de nuværende regler og indsatser og indeholder følgende centrale fund:

 • Kommunerne oplever unge, der vil have mere gavn af en jobrettet indsats frem for en uddannelsesrettet indsats. Kommunerne efterspørger bedre muligheder for at arbejde med job som det kortsigtede mål – frem for uddannelse.
 • Nogle kommuner oplever det svært at kategorisere unge, der befinder sig i gråzonen mellem uddannelsesparat og aktivitetsparat. Marselisborg foreslår, at styrke visitationspraksis i kommunerne fx ved hjælp af et nationalt screeningsværktøj.
 • Det økonomiske tillæg til aktivitetsparate kan modvirke progression i de unges forløb og udgør konfliktpotentiale i relationen mellem sagsbehandler og den unge, idet ydelsen reduceres, hvis den unge visiteres om fra aktivitetsparat til uddannelsesparat.
 • Uddannelsespålægget er kun delvist implementeret efter intentionerne. De fleste kommuner oplever det som et uhensigtsmæssigt redskab for de unge, der ikke er motiveret for eller klar til en uddannelsesrettet indsats. Nogle kommuner foreslår en ”uddannelseskontrakt” fremfor et pålæg.
 • Både de unge og kommunerne tillægger kontinuerlig aktivering stor betydning for resultatskabelsen. Derfor bekymrer en regelændring, der begrænser varigheden af virksomhedspraktikker for uddannelsesparate unge til 4 uger. Marselisborg vurderer, at det kan medføre fragmenterede forløb med korte ophold i praktikker, der også kan gøre det vanskeligere for kommunerne at indgå aftaler med virksomheder.
 • Marselisborg forudser en potentiel uhensigtsmæssig forskydning af opgaven med fastholdelse af unge i uddannelse fra kommunerne til uddannelsesinstitutionerne som følge af en omlægning af driftstilskud. Uddannelsesinstitutionernes mentorfunktion udgør primært faglig støtte, mens kommunerne kan yde en socialfaglig indsats, der bedre matcher de unges behov.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse kan nikke genkendende til de elementer, der fremhæves i analysen og afventer nu politisk drøftelse med henblik på stillingtagen til eventuelle regelændringer.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Status på Markmans indsats for kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCenter Brønderslev har siden april 2019 arbejdet med en strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Vejen til at nå strategiens mål er blandt andet gennem en jobrettet indsats med øget brug af virksomhedsrettede indsatser. Som et supplement til Job- og UngeCentrets egen indsats samarbejder Job- og UngeCentret med Markman om en virksomhedsrettet indsats for kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb.

En samlet status viser, at 91 % af de afsluttede borgere hos Markman har deltaget i et virksomhedsrettet tilbud.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCenter Brønderslev har siden april 2019 arbejdet med en strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Strategiens sigte er et øget brug af virksomhedsrettede indsatser, da det har en dokumenteret effekt i forhold til at hjælpe ledige borgere tættere på arbejdsmarkedet.

Den virksomhedsrettede indsats har til formål at etablere en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem ordinære timer og/eller virksomhedspraktik og eventuelt selvforsørgelse.

Kontanthjælpsmodtagere

Job- og UngeCentret har i perioden fra den 1. juni 2018 til den 31. januar 2020 henvist 99 jobparate og 23 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til Markman.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange kontanthjælpsmodtagere Markman har afsluttet i perioden, samt hvad borgerne er afsluttet til.

Kontanthjælpsmodtagere ved Markman i perioden fra den 1. juni 2018 til den 31. januar 2020

Afslutningsårsag

Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Selvforsørgelse

29 (37 %)

Ordinære timer og/eller virksomhedspraktik

42 (54 %)

18 (86 %)

Tilbage til UC/JC - uden virksomhedsrettet tilbud

7 (9 %)

3 (14 %)

Afsluttede i alt

78 (100 %)

21 (100 %)

Aktive forløb ved Markman (pr. 31.01.2020)

21

2

Antal henviste i alt

99

23

Tabellen viser, at Markman på kontanthjælpsområdet har afsluttet 78 jobparate kontanthjælpsmodtagere i perioden fra den 1. juni 2018 til den 31. januar 2020, hvoraf 29, svarende til 37 %, er afsluttet til selvforsørgelse.

I samme periode har Markman har afsluttet 21 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvoraf 18, svarende til 86 %, har deltaget i et virksomhedsrettet tilbud.

Borgere i ressourceforløb

Job- og UngeCentret har i perioden fra den 1. juni 2018 til den 31. januar 2020 henvist 53 borgere i ressourceforløb til Markman.

I nedenstående tabel fremgår det, hvor mange ressourceforløbsborgere Markman har afsluttet i perioden, samt hvad borgerne er afsluttet til.

Borgere i ressourceforløb ved Markman i perioden fra den 1. juni 2018 til den 31. januar 2020

Afslutningsårsager

Borgere i ressourceforløb

Fleksjob (tilkendt/ansat)

8 (21 %)

Førtidspension

6 (16 %)

Ordinære timer og/eller virksomhedspraktik

22 (58 %)

Tilbage til UC/JC - uden virksomhedsrettet tilbud

2 (5 %)

Afsluttede i alt

38 (100 %)

Aktive forløb ved Markman (pr. 31.01.2020)

15

Antal henviste i alt

53

Tabellen viser, at Markman i perioden fra den 1. juni 2018 til den 31. januar 2020 har afsluttet 38 borgere i ressourceforløb, hvoraf 8 borgere, svarende til 21 %, er afsluttet til fleksjob. 6 borgere (16 %) er afsluttet til førtidspension, mens 22 borgere (58 %) er afsluttet med et virksomhedsrettet tilbud.

En samlet status viser, at 91 % af de afsluttede kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb har deltaget i et virksomhedsrettet tilbud under deres forløb ved Markman.

Samarbejdet med Markman er med til at understøtte Job- og UngeCentrets arbejde med strategien for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Resultaterne viser, at Markman har et arbejdsmarkedsrettet fokus samt god succes med at motivere de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer på denne baggrund, at Markman har leveret en målrettet og tilfredsstillende indsats i forhold til kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der laves notat med info om, hvor længe de enkelte kontanthjælpsmodtagere har været på ydelsen – notatet sendes til udvalget.

Til toppen


8. Anmodning om samarbejdsaftale vedr. fleksjob fra 3F Midtvendsyssel


Resume

Sagsforløb: BE

3F Midtvendsyssel har fremsendt forslag til en samarbejdsaftale mellem Brønderslev Kommune og 3F Midtvendsyssel vedrørende formidling og godkendelse af fleksjobaftale.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om der skal indgås en samarbejdsaftale.

Sagsfremstilling

3F Midtvendsyssel har fremsendt forslag til en samarbejdsaftale mellem Brønderslev Kommune og 3F Midtvendsyssel vedrørende formidling og godkendelse af fleksjobaftale. På sidste møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget blev det besluttet, at forslaget behandles som punkt på dagsordenen.

Siden modtagelsen af forslaget har 3F Midtvendsyssel meddelt, at formuleringen social dumping skal erstattes med løndumping i dokumentet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse oplyser, at der i 2013 kom lovændringer på området.

Før 2013:

 • Arbejdsgiver skulle betale den ansatte i fleksjob fuld løn og fik refusion fra kommunen svarende til 1/2 eller 2/3 af lønnen

Jobcentrets opgave og rolle:

 • Jobcentret skulle inddrage den relevante faglige organisation før en aftale om fleksjob blev indgået
 • Jobcentret skulle vide, hvad den overenskomstmæssige mindsteløn var, da refusionen til arbejdsgiver skulle beregnes på baggrund af denne
 • Jobcentret skulle vurdere om arbejdsevnen i det konkrete job gav arbejdsgiver ret til at få refusion for 1/2 eller 2/3 af lønnen

Efter 2013:

 • Arbejdsgiver skal betale løn til den ansatte i fleksjob for det arbejde, der bliver udført

Jobcentrets opgave og rolle:

 • Jobcentret skal vurdere borgerens arbejdsevne i forhold til det konkrete job, herunder de konkrete skånebehov
 • Jobcentret skal godkende, at ansættelsen sker som et fleksjob

Med lovændringerne i 2013 skete der således væsentlige ændringer i forhold til jobcentrets involvering i løn- og ansættelsesvilkår samt inddragelse af faglige organisationer.

En samarbejdsaftale som foreslået af 3F er ikke i overensstemmelse med de gældende regler på området.

Ved etablering af fleksjob udleverer Jobcentret i dag en pjece til arbejdsgiver og en pjece til borger. Jobcentret vil gerne revidere pjecerne, så det mere tydeligt fremgår, hvilken rolle Jobcentret har i forbindelse med etablering af en fleksjobaftale.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager stilling til,

 • om der skal laves en samarbejdsaftale som foreslået af 3F
 • at de pjecer, som udleveres til henholdsvis borger og arbejdsgiver ved etablering af fleksjob, revideres, så det mere tydeligt fremgår, hvilken rolle Jobcentret har i forbindelse med etablering af en fleksjobaftale.
Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke en samarbejdsaftale som foreslået af 3F.

Bettina Bøcker Kjeldsen deltog ikke i behandlingen af sagen pga inhabilitet. Bettina er ikke enig heri og oplyser, at spørgsmålet om inhabilitet ankes.

Udvalget er positiv over for udarbejdelse af en rammeaftale for samarbejde mellem Jobcenter Brønderslev og LO Brønderslev og Dronninglund. Bettina Bøcker Kjeldsen deltog i denne beslutning.

Pjecerne revideres.

Bilag

Til toppen


9. Ny honoreringsmodel på familieplejeområdet


Resume

Sagsforløb: BS/BE/ØK

Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har taget stilling til, at

 • Implementering af gennemsnitsmodellen med udgangspunkt i model 2

og

 • Udgiftsneutral takstmodel med udgangspunkt i 5 trin for vederlagsfastsættelsen.

sendes i høring

Fremsendes til Økonomiudvalgets orientering

Sagsfremstilling

Efter KL’s anbefaling planlægger flere af landets kommuner at indføre gennemsnitsmodellen og nogle har allerede indført modellen. Flere af nabokommunerne til Brønderslev Kommune har indført gennemsnitsmodellen, eller er i en proces med at indføre den.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og UngeCenter Brønderslev har ladet sig inspirere af gennemsnitsmodellerne i Hjørring og Vesthimmerlands Kommuner, hvor Hjørring Kommune har haft modellen i 2 år, og Vesthimmerlands Kommune lige har indført en gennemsnitsmodel.

Der er ikke estimeret på eventuelle økonomiske konsekvenser, men udgangspunktet er, at overgangen til en gennemsnitsmodel er udgiftsneutral.

Det betyder også, at uanset hvilken honoreringsmodel kommunen vælger, vil der være plejefamilier, der vil gå op eller ned i vederlag, mens andre vil være uændrede.

Der beskrives 3 modeller for implementering:

 • Model 1 – én samlet overgang, hvor alle plejefamilier overgår til den nye gennemsnitsmodel samme dato.
 • Model 2 – løbende overgang, hvor hver plejeopgave overgår til den nye gennemsnitsmodel, når det er blevet tid for den årlige opfølgning på opgaven.
 • Model 3 - to honoreringsmodeller i en overgangsfase, hvor kun nye plejeopgaver honoreres efter den nye gennemsnitsmodel, og de nuværende plejeopgaver forbliver på den nuværende honoreringsmodel til udløb af plejeopgaven – typisk ved det fyldte 18. år.

Alle implementeringsmodeller startes op med et eller flere informationsmøder for alle plejefamilier, således der er gennemsigtighed i forhold til principper, proces og iværksættelse.

Alle modeller forudsætter, at de gennemsnitlige plejevederlag i første omgang fastsættes af et fælles trinfastsættelsesudvalg for både UngeCenter og Børne- og Familieafdelingen, således der kan opnås fælles erfaring med indplacering på trinene.

Fastsættelse sker på baggrund af en gennemgang og vurdering af hvert enkelt familieplejeanbragte barn, samt en vurdering af den gennemsnitlige plejeopgaves omfang. Denne fastsættelse indebærer, at der indhentes nye udtalelser og vurderinger fra de involverede parter.

Efterfølgende foreslås det, at fastsættelsen af vederlag ved nye anbringelser foregår i aldersafhængige udvalg.

Der er udarbejdet en beskrivelse af modellerne, en takstabel og forslag til implementering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur og Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager principiel stilling til, hvilke implementerings- og takstmodeller der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Efter der er taget principiel stilling, udsendes det i høring ved plejefamilierne, Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og Plejefamiliernes Landsforening (PLF).

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 14. januar 2020, pkt. 4:

Materialet sendes ud til høring til alle plejefamilier. Punktet genoptages i marts mødet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 15. januar 2020, pkt. 10:

Materialet sendes ud til høring til alle plejefamilier. Punktet genoptages i marts mødet.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Børne- og Skoleudvalget den 3. marts og mødet i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 11. marts 2020:

Materialet har været sendt i høring hos alle plejefamilier. Det udsendte høringsbrev, samt de modtagne høringssvar er vedlagt som bilag. Desuden er vedlagt et notat, som Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet med en oversigt over nogle af de temaer, som indgår i høringssvarene.

Forvaltningen fremsætter hermed sagen til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget og i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget med henblik på principiel stillingtagen til, hvilke implementerings- og takstmodeller, der skal danne udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af gennemsnitsmodellen.

Børne- og Skoleudvalget, 3. marts 2020, pkt. 11:

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at der gøres brug af gennemsnitsmodellen.

Udvalget indstiller at anvende implementeringsmodel 2. Dog skal der ske en vurdering af, om de ældste børn/unge skal køre færdig på den gamle model. Der skal ligeledes blødes op i formuleringen i forhold til, hvornår man kan tage sagen op til genbehandlingen i trinfastsættelsesudvalget.

Der er enighed om, at en overgang til en ny model skal være udgiftsneutral. Et flertal i Børne- og Skoleudvalget indstiller, at den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel anvendes. Et mindretal bestående af Peter H. S. Kristensen (A) og Bettina Bøcker Kjeldsen (A) ønsker, at tage udgangspunkt i den af arbejdsgruppens foreslåede taksttabel.

Ovenstående indstillinger sendes i høring ved plejefamilierne, SL og PLF. I høringsperioden afholdes et møde for de høringsberettigede, hvor høringsmaterialet gennemgås.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indstiller, at der gøres brug af gennemsnitsmodellen.

 • Udvalget indstiller at anvende implementeringsmodel 2. Dog skal der ske en vurdering af, om de ældste børn/unge skal køre færdig på den gamle model. Der skal ligeledes blødes op i formuleringen i forhold til, hvornår man kan tage sagen op til genbehandlingen i trinfastsættelsesudvalget.
 • Der er enighed om, at en overgang til en ny model skal være udgiftsneutral. Et flertal i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indstiller, at den af fagforvaltningen foreslåede taksttabel anvendes. Et mindretal bestående af Eskild Sloth Andersen (A) og Bettina Bøcker Kjeldsen (A) ønsker, at tage udgangspunkt i den af arbejdsgruppens foreslåede taksttabel.
 • Ovenstående indstillinger sendes i høring ved plejefamilierne, SL og PLF. I høringsperioden afholdes et møde for de høringsberettigede, hvor høringsmaterialet gennemgås.
Bilag

Til toppen


10. Årsberetning fra 2019 for Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen fremsender årsberetning 2019

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Formand for Integrationsrådet Frede Hansen kommer til udvalgets møde kl. 15,00 og orienterer om årsberetning 2019.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet godkender årsberetningen, og at Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget og Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 6. februar 2020, pkt. 4:

Godkendt.

Pia Uth, Abeer Abo Kalefh, Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen kom til mødet og orienterede om årsberetningen.

Årsberetningen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Evaluering af mødregruppe for flygtningekvinder


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Der har i et samarbejde mellem Integration og Sundhedsplejen været holdt mødregruppe for flygtningekvinder og familiesammenførte kvinder. I forbindelse med afslutning af forløbet, er der udarbejdet en evaluering, som viser, at kvinderne har haft stort udbytte af forløbet.

Sagen fremsende til Integrationsrådet og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Mødregruppen henvender sig til flygtninge- og familiesammenførte kvinder, der er gravide eller på barsel. I efteråret 2019 har 10 kvinder deltaget i forløbet. De er mødtes 2 timer hver uge, hvor de har gennemgået og drøftet fastlagte temaer:

 • børns udvikling, sundhed, sygdom og opdragelse
 • netværksskabelse og fællesskab
 • viden om det danske samfund
 • styrket i at være mor i Danmark

Evalueringen viser, at der er stor interesse for at deltage i forløbet. Kvinderne ville gerne fortsætte med at deltage i Mødregruppen. Evalueringen viser også, at kvinderne har opnået mere viden gennem forløbet. Særligt har interessen om at vide mere om uddannelse og arbejdsmarked været stor.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 6. februar 2020, pkt. 7:

Til orientering.

Pia Uth, Abeer Abo Kalefh, Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget opfordrer til fortsat samarbejde mellem Sundhedsplejen og Integration.

Bilag

Til toppen


12. Budget 2021 – drøftelse af råderum


Resume

Sagsforløb: BE

På sidste møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget var der en indledende drøftelse af udvalgets arbejde med at finde råderum på udvalgets budgetområde.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal besluttede hvilke forslag, der skal arbejdes videre med.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 29. januar 2020 følgende:

Ifølge budgetaftalen pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021. Dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme

Staben foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget foretager en indledende drøftelse af råderum til budget 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 5. februar 2020, pkt. 17:

Blev drøftet. Forvaltningen arbejder videre hermed.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 11. marts 2020:

Fagforvaltningen oplyser, at budgettet til overførselsudgifter kan reduceres med 3 mio. kr. som følge af investeringsstrategien vedr. borgere længere væk fra arbejdsmarkedet (Provenu af investeringen i 2021).

Fagforvaltningen for Beskæfigelse foreslår, at der arbejdes videre med afdækning af råderum inden for budgettet til serviceudgifter:

 • Løntilskud
 • Ungefamilie
 • Psykiatri og handicap
 • Misbrug
 • STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)
 • UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)
Beslutning

Drøftet.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Jobmessen 2020 er aflyst som følge af corona.

I Jobcenter og UngeCenter regi er der er generelt fokus på tiltag, så smittefare minimeres.

Til toppen


14. Lukket punkt: Redergørelse vedr. sag


Til toppen


15. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


16. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


17. Lukket punkt: Indgåelse af kontrakt


Til toppen


18. Lukket punkt: Bevilling af midlertidigt botilbud


Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


21. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 12. marts 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer