Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 15. april 2020
Lokale: Videomøde - Teamsmøde
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 9 udgår.

Til toppen


3. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser et fald i antallet af fuldtidspersoner på de midlertidige ydelser og en stigning i antallet af fuldtidspersoner på de permanente ydelser i Brønderslev Kommune sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagens fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra december 2019 grundet en række efterreguleringer. På sygedagpenge forventes yderligere en efterregulering.

I december var det samlede antal modtagere på offentlig forsørgelse 4.254 fuldtidspersoner. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.116 fuldtidspersoner og 2.138 var på permanent offentlig forsørgelse.

Over det seneste år ses et fald på antallet af fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse. Det største fald ses på ledighedsydelse og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. På jobafklaring, uddannelseshjælp, sygedagpenge og ressourceforløb har der været en stigning.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob og førtidspension) ses en stigning over det seneste år. Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet er der endvidere en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesgrupper i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i december 2019 og en udvikling i Brønderslev Kommune over det seneste år. Herunder fremgår også ledighedsstatistikken for december, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 4,1 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Status på beskæftigelsesområdet som følge af Covid-19


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på beskæftigelsesområdet i lyset af den aktuelle situation med Covid-19, som gør, at beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt og delvist suspenderet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på beskæftigelsesområdet i lyset af den aktuelle situation med Covid-19, som gør, at beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt og delvist suspenderet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsender daglige tal på udviklingen på det regionale arbejdsmarked. I Nordjylland har der fra den 9. marts 2020 og frem til den 2. april 2020 været en stigning på 32 % tilmeldte ledige. Brønderslev Kommune har haft en stigning på 39 % og lidt over det regionale niveau. De regionale analyser viser også, at samtlige kommuner i Nordjylland har oplevet en stigning i antallet af tilmeldte ledige fra den 9. marts 2020 og frem.

Siden nedlukningen af den offentlige sektor den 12. marts 2020 har Fagforvaltningen for Beskæftigelse dagligt fulgt med i udviklingen på udvalgte ydelsesområder. Fra den 12. marts 2020 til den 3. april 2020 har der i Brønderslev Kommune været en stigning på 320 tilmeldte dagpengemodtagere. Det svarer til en stigning på 48 %. På ledighedsydelse har der endnu ikke været en større stigning i antallet af ledige fleksjobbere. Udviklingen på kontanthjælpsområdet har været moderat siden nedlukningen med en stigning 7 kontanthjælpsmodtagere. På uddannelseshjælp har der samlet set været en stigning på 17 ydelsesmodtagere. På sygedagpengeområdet har der været et stigende sagstal. Området er ligeledes kendetegnet ved at svinge fra dag til dag.

Siden nedlukningen er en række nye bekendtgørelser udstedt, som har givet kommunerne mulighed for delvist at iværksætte en aktiv indsats igen. Den seneste ændringsbekendtgørelse er fra den 30. marts 2020, som primært har til hensigt at modvirke, at suspensionsperioden medfører negative konsekvenser for udsatte borgere på sociale ydelser og understøtte borgernes mulighed for at opnå eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet samt understøtte, at der ikke sker en unødig ophobning af sager i kommunerne. Med den seneste ændringsbekendtgørelse er det blevet tydeliggjort, at:

 • Kommunen skal holde samtaler digitalt, skriftligt eller telefonisk med borgere i kontanthjælpssystemet, når det er nødvendigt for at visitere dem korrekt.
 • Kommunen kan afholde digitale eller telefoniske samtaler med alle borgere, hvis det vurderes, at det vil understøtte borgerens mulighed for at opnå eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller det er særligt påkrævet af hensyn til borgeres sociale/psykiske ve og vel. Medvirker borgeren ikke i samtaler, kan det ikke få ydelsesmæssige konsekvenser.
 • Der kan bevilges og påbegyndes jobrettet uddannelse og tilbud om vejledning og opkvalificering, hvis det foregår digitalt. Det kan kun ske på frivillig basis, og ledige personer kan derfor ikke sanktioneres for ikke at tage imod et tilbud om et online forløb.
 • Kommunerne skal fortsat udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del i suspensionsperioden.
 • Kommunen har mulighed for at behandle sager virtuelt i rehabiliteringsteamet.
 • Kommunen kan træffe afgørelser i sager om førtidspension og seniorpension i suspensionsperioden.
 • Kommunen kan fortsætte allerede igangsatte virksomhedsrettede indsats, hvis borger og virksomhed er enige om det. Det er ligeledes muligt at igangsætte nye jobrotations- og voksenlærlingeforløb.
 • Kommunen må gerne understøtte målrettede og effektive match mellem ledige og arbejdsgivere, men det har ikke ydelsesmæssige konsekvenser, hvis den ledige afslår.
 • Kommunen har ansvaret for, at ledige personer opfordres til og understøttes i at søge job/uddannelse, herunder understøtte udarbejdelsen af CV. Ledige er fortsat fritaget for rådighedsforpligtelsen i suspensionsperioden

Ændringsbekendtgørelsen er ved at blive implementeret i Job- og UngeCentret.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der ønskes en opgørelse af ledige fordelt på brancher.

Bilag

Til toppen


5. Status på samarbejde med Movementors om ressourceforløb


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCentret har siden maj 2015 samarbejdet med Movementors om helhedsorienterede indsatser for borgere i ressourceforløb, der har til formål at udvikle borgernes ressourcer på arbejdsmarkedet.

Aktuelt er 41 % af de henviste borgere i virksomhedsrettede indsatser, og tilbagemeldingen fra borgerne er, at de oplever god støtte undervejs i deres forløb, hvilket Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer tilfredsstillende.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCentret anvender en bred vifte af tilbud til borgere i ressourceforløb, som varetages i en kombination af egne tilbud og eksterne leverandører.

Movementors er hovedleverandør på området. Movementors udbyder helhedsorienterede og håndholdte beskæftigelsesforløb, der sigter på, at borgerne kommer i virksomhedsrettet indsats og opnår ordinære løntimer. Indsatsen kan inkludere mentor, fysisk træning, psykologsamtaler, praktikopfølgning og individuel fysioterapi.

204 fuldtidspersoner er i februar 2020 i et ressourceforløb i Brønderslev Kommune. 59 heraf var i februar 2020 henvist til Movementors, hvoraf 23 er i virksomhedspraktik, og 1 har ordinære løntimer. Det svarer til, at 41 % af de henviste borgere er i en virksomhedsrettet indsats, hvilket Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer tilfredsstillende.

Movementors bidrager med deres indsats til Job- og UngeCentrets strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, hvor målet er, at målgruppen - herunder borgere i ressourceforløb - i øget grad opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

Borgerne, der er henvist til Movementors, er blandt dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. De har ofte flere diagnoser - typisk psykiatriske lidelser, kroniske smerteproblematikker og/eller misbrug - og har et behov for massiv støtte.

Tilbagemeldingen fra borgerne er ifølge Movementors, at det er den tætte kontakt og helhedsorienterede indsats, som gør forskellen for dem i deres ressourceforløb. De oplever god støtte og føler sig hørt og inddraget, hvilket øger deres mod og motivation til at deltage i virksomhedsrettede indsatser og se frem mod arbejdsmarkedet. Movementors følger op på borgernes virksomhedsforløb gennem tæt kontakt til arbejdsgiverne og har i perioder daglig kontakt med borgeren for at sikre, at borgeren kommer afsted.De fleste borgere udtrykker tilfredshed med indsatsen, fordi de gerne vil i gang på arbejdsmarkedet og oplever, at der bliver taget hånd om deres udfordringer undervejs.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


6. Straksaktivering/nytteindsats for unge hos Vej og Park i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Vej og Park i Brønderslev Kommune har siden april 2018 varetaget opgaven med straksaktivering af unge, der søger offentlig forsørgelse i UngeCentret. Det seneste år har 201 unge været henvist til ordningen, som UngeCentret oplever fungerer tilfredsstillende.

Straksaktiveringen har hidtil været registeret som virksomhedspraktik. Dette foreslås ændret til, at straksaktiveringen nu registreres som nytteindsats som følge af lovændringer pr. 1. januar 2020. Indholdet i tilbuddet og formålet om, at de unge skal arbejde for deres ydelse samt motiveres til at søge mod job eller uddannelse frem for offentlig forsørgelse, vil være det samme som hidtil.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om straksaktiveringen hos Vej og Park skal registreres som nytteindsats for alle målgrupper, der søger offentlig forsørgelse.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget besluttede i december 2017 at etablere straksaktivering af unge i Vej og Park i Brønderslev Kommune. Med ordningen om straksaktivering kunne flere ledige blive tilknyttet landsbypedel-ordningen, som der var et politisk ønske om at udvide. Tidligere varetog en ekstern leverandør opgaven med straksaktivering i Brønderslev Kommune.

Straksaktiveringen i Vej og Park startede medio april 2018, hvor en medarbejder blev ansat til at varetage opgaven. Målgruppen for straksaktiveringen er unge, der søger om offentlig forsørgelse og vurderes uddannelsesparate. Straksaktiveringen er et led i en "vend i døren"-tilgang, som går ud på at motivere de unge til at tage et job, mens de venter på uddannelse, frem for at søge offentlig forsørgelse.

Hvis de unge ikke møder op hos Vej og Park, fratrækkes de i deres ydelse, medmindre fraværet er lovligt begrundet. Nogle unge vil ikke dukke op eller falder fra undervejs. Andre vil fortsat være på offentlig forsørgelse, når forløbet er slut, og UngeCentret målretter herefter indsatsen til den enkeltes behov.

Vej og Park har kapacitet til, at 15 unge løbende kan være tilknyttet ordningen med straksaktivering. Kapaciteten er fleksibel, så der i kortere perioder kan være flere eller færre unge tilknyttet.

Straksaktiveringen fungerer i samarbejde med landsbypedelordningen, som har seniorjobbere og andre ledige tilknyttet. De to ordninger deler lokaler, materialer og visse opgaver, men er separate ordninger med egne regnskaber.

De unge i straksaktiveringen hos Vej og Park udfører udendørs opgaver. Det kan være opsamling af affald langs veje og stier, brændekløvning til kommunens shelterpladser, beskæringsarbejde i hundeskove mv.

Arbejdstiden er kl. 7.45 til 15.30 fra mandag til torsdag. Arbejdspladsen ligger i Dronninglund. For de unge i Brønderslev er der tilbud om transport kl. 7 om morgenen. Fredag er de unge henvist til at deltage i CV-workshop på UngeCentret.

Status det seneste år

201 unge har været henvist til straksaktiveringen hos Vej og Park fra medio april 2019 til medio marts 2020. 151 af de henviste unge er mødt op hos Vej og Park. Det vil sige, at 25 % af de henviste unge ikke møder op. Denne målgruppe får afsluttet deres sag i UngeCentret, medmindre der er tale om særlige årsager til det manglende fremmøde. I og med 25 % af de henviste ikke dukker op, opfyldes formålet med "vend i døren"-strategien.

Et straksaktiveringsforløb kan vare op til 13 uger. Intentionen er, at et forløb maksimalt skal vare 6 uger. Det seneste år har et forløb hos Vej og Park i gennemsnit varet 5,3 uger.

UngeCentret oplever, at samarbejdet med Vej og Park fungerer godt. Der er tæt kontakt mellem rådgivere og medarbejderen hos Vej og Park og løbende dialog om tilgangen til de unge. Tilbagemeldingerne fra Vej og Park bruges i tilrettelæggelsen af den videre indsats for den enkelte unge.

Der er tilfælde, hvor tilbuddet hos Vej og Park ikke er hensigtsmæssigt som følge af den unges adfærd. Det kan fx skyldes forhold omkring kriminalitet eller misbrug, hvor der er behov for særlige hensyn til den unge og omgivelserne og deraf et andet type tilbud.

Straksaktivering: Nytteindsats frem for virksomhedspraktik?

Straksaktivering er et politisk tiltag, som kan iværksættes efter reglerne om virksomhedspraktik eller nytteindsats. Hidtil har straksaktiveringen i Brønderslev Kommune været registreret som virksomhedspraktik for de unge på uddannelseshjælp, som er visiteret øvrige uddannelsesparate. Ændringer i beskæftigelsesloven pr. 1. januar 2020 har givet mulighed for, at denne målgruppe nu også kan henvises til nytteindsats. Til gengæld er reglerne om virksomhedspraktik indskærpet, hvilket betyder, at:

 • Praktikker for uddannelsesparate højst må have en varighed på 4 uger
 • Der skal være et klart jobsigte med praktikken

Der er ikke et direkte jobsigte med straksaktiveringen hos Vej og Park. Det handler i stedet om, at de unge arbejder for deres ydelse og motiveres til at finde et job selv. Derudover vil det ved brug af reglerne om virksomhedspraktik være vanskeligt at etablere straksaktiveringsforløb på mere end 4 uger. Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at reglerne om nytteindsats er i bedre overensstemmelse med formålet og indholdet i tilbuddet hos Vej og Park. Det foreslås derfor, at straksaktiveringen registreres som nytteindsats for alle målgrupper, der henvises til Vej og Park. Indhold og rammer i tilbuddet vil være det samme som i dag.

Tilbud om nytteindsats giver ifølge beskæftigelsesloven "(..) med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse. Arbejdet skal have et indhold, som giver den enkelte mulighed for indgå i et arbejdsfællesskab og udføre samfundsnyttigt arbejde for sin ydelse".

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager status på straksaktiveringen af unge til orientering og godkender, at straksaktiveringen hos Vej og Park registreres som nytteindsats for alle målgrupper, der søger offentlig forsørgelse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


7. Ansøgning om puljemidler til gældsrådgivningsprojekt med LO Vendsyssel m.fl.


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har siden 2013 deltaget i et gældsrådgivningsprojekt, som drives af LO Vendsyssel, sammen med Hjørring og Frederikshavn Kommune m.fl. Det nuværende projekt udløber den 31. maj 2020.

Socialstyrelsen har udmeldt en ny 3-årig pulje til gældsrådgivning med ansøgningsfrist den 4. maj 2020. Det er et krav, at gældsrådgivningen sker i et partnerskab mellem de involverede aktører. Indhold og rammer omkring den vendsysselske gældsrådgivning forventes overordnet set at fortsætte som for nuværende.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til forhåndsgodkendelse af, om Brønderslev Kommune skal deltage i en ansøgning om et nyt 3-årigt gældsrådgivningsprojekt med LO Vendsyssel m.fl.

Sagsfremstilling

Siden 2013 har Brønderslev Kommune deltaget i LO Vendsyssels gældsrådgivningsprojekt i partnerskab med Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune, FOA Vendsyssel, 3F Hjørring, VUC Nordjylland, EUC Nord og produktionsskoler (nu FGU Vendsyssel).

Projektet har gennem alle årene været finansieret af projektmidler. Aktuelt er gældsrådgivningen støttet af en projektbevilling fra Socialstyrelsen, som udløber ultimo maj 2020.

Projektet består af gældsrådgivning til udsatte borgere. Gældsrådgivningen varetages af frivillige rådgivere, der har en uddannelsesmæssig baggrund som bankrådgiver, socialrådgiver, jurist og lignende. Rådgivningen er gratis for borgerne og tilbydes geografisk i de tre deltagende kommuner - i Brønderslev (i FOA's lokaler), Hjørring og Frederikshavn. Gældsrådgivningen tilbyder borgerne:

 • Uvildig og fortrolig økonomisk rådgivning
 • Systematisering af udgifterne med henblik på at udarbejde et realistisk budget
 • At udforme budget og drøfte handlemuligheder
 • Skabe overblik over gælden
 • Undervisning i privatøkonomi
 • At indgå aftaler med kreditorer, herunder akkord og ansøgning om gældssanering
 • At få afklaret konkrete økonomiske, juridiske og sociale problemer

Udover den individuelle og personlige rådgivning udfører gældsrådgivningen undervisning i økonomiske emner på uddannelsesstederne.

Målgrupperne for gældsrådgivningens aktiviteter er følgende:

 • Personer på overførselsindkomst
 • Unge på SU, og som går på VUC og EUC Nord, samt unge på skoleydelse på FGU
 • Personer i arbejde i lavtlønsområdet, evt. med samlever/ægtefælle på overførselsindkomst

En midtvejsevaluering af gældsrådgivningsprojektet viser, at LO Vendsyssel på et år - i perioden fra den 1. juni 2018 til den 30. maj 2019 - har ydet personlig rådgivning til 347 borgere. 54 % heraf modtog offentlige ydelser - primært kontant- og uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse og førtidspension. 36 % modtog SU eller skoleydelse, og de resterende 10 % var i arbejde.

Tidligere evaluering af gældsrådgivningen viser, at 90 % af borgerne oplever, at rådgivningen medvirker til, at deres økonomiske situation og livssituation forbedres. Det sker bl.a. ved, at de får skabt overblik over deres gæld, får lavet afdragsordninger med kreditorer, får lagt et budget og får støtte til økonomisk adfærdsændring. Borgerne, der henvender sig til rådgivningen, er ofte tynget af deres økonomiske situation og oplever det er forbundet med skam, at de ikke kan betale deres regninger og mangler overblik over deres økonomi.

Ny ansøgningspulje fra Socialstyrelsen

Den 26. marts 2020 udmeldte Socialstyrelsen en ny ansøgningspulje til økonomi- og gældsrådgivning i en tre-årig projektperiode fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2023. Ansøgningsfristen er den 4. maj 2020.

Puljeopslaget findes her: https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud/puljer/alle-puljer/15.75.46.50

Puljen kan - lig de tidligere projektperioder - søges af frivillige foreninger og private organisationer, der yder frivillig, fortrolig og uvildig rådgivning. Målgruppen er socialt udsatte borgere, herunder unge, som har en kombination af lav indkomst, gæld og et lavt rådighedsbeløb. LO Vendsyssel har i sin nuværende gældsrådgivning et særligt fokus på unge, som bl.a. opsøges på uddannelsesinstitutioner.

Det er et krav, at gældsrådgivningen sker i et forpligtende partnerskab mellem relevante og tværsektorielle aktører - fx kommunale myndigheder, frivillige foreninger og almene boligorganisationer - for at sikre en helhedsorienteret rådgivning. Deltagerne i partnerskabet omkring LO Vendsyssels rådgivning forventes - under forudsætning af politisk godkendelse - fortsat at være Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune samt FOA Vendsyssel, 3F Hjørring og Frederikshavn, VUC Nordjylland, EUC Nord og FGU Vendsyssel.

Samarbejdet indebærer, at Brønderslev Kommune, som det også er tilfældet i dag, forpligter sig til:

 • At oplyse om LO Vendsyssels rådgivningstilbud
 • At deltage i videndeling og erfaringsudveksling
 • At deltage med repræsentation i projektets styregruppe

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forhåndsgodkender, at Brønderslev Kommune deltager i en ansøgning om et nyt 3-årigt gældsrådgivningsprojekt med LO Vendsyssel m.fl.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


8. Vækst Via Viden 2.0


Resume

Sagsforløb: BE

I regi af Kommunernes Kontaktråd Nordjylland (KKR) og Business Region North Denmark deltager Brønderslev Kommune i et regionalt projekt Vækst Via Viden 2.0, der har til formål at sikre nordjyske virksomheder vækst og udviklingsmuligheder via tilførsel af højtuddannet arbejdskraft uanset deres geografiske placering.

Brønderslev Kommune har i den forbindelse et måltal om at skabe 63 match.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I regi af Kommunernes Kontaktråd Nordjylland (KKR) og Business Region North Denmark deltager Brønderslev Kommune i et regionalt projekt Vækst Via Viden 2.0, der har til formål at sikre nordjyske virksomheder vækst og udviklingsmuligheder via tilførsel af højtuddannet arbejdskraft uanset deres geografiske placering. Projektet understøtter, at flere nordjyske virksomheder og højtuddannede matches, så de får direkte erfaring med samarbejde og det gensidige kendskab øges.

I Vækst Via Viden er der overordnet to målgrupper

 • Virksomheder, som har et erkendt behov for højtuddannet arbejdskraft og virksomheder, som pt. ikke ser perspektiver i ansættelse af højtuddannede, men som gennem dialog bliver bevidste om udviklingsmuligheder og vækstpotentiale kan blive forløst via tilførsel af højtuddannet arbejdskraft. De nordjyske små og mellemstore virksomheder vil udgøre hovedparten af målgruppen.
 • Højtuddannede personer defineret ved alle med en kort, mellem eller lang videregående uddannelse. I praksis betyder det, at der er fokus på studerende og dimittender fra primært UCN og AAU. Højtuddannede med videregående uddannelse fra andre nordjyske uddannelsesinstitutioner (fx MARTEC) eller uddannelsesinstitutioner placeret i andre regioner, men er bosat i Nordjylland, er også en del af målgruppen. Specifikt i forhold til højtuddannede fra UCN er der i Vækst Via Viden 2.0 fokus på studerende/dimittender fra UCN Business og UCN Teknologi.

I Vækst Via Viden er måltallet at skabe 2.000 match hos de nordjyske virksomheder, der via tilførsel af højtuddannet arbejdskraft forventes at få grundlag for vækst og udvikling. Brønderslev Kommune har i den forbindelse et måltal om at skabe 63 match, hvor Job- og UngeCenter Brønderslev i samarbejde med Brønderslev Erhverv vil udarbejde en fælles udmøntningsplan for projektet i foråret 2020. I Vækst Via Viden er der tale om et match, når projektpartnerne har etableret et studieprojektsamarbejde, studiepraktik, studiejob, virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinært job.

Projektperioden er fra medio 2020 til medio 2023.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om evaluering af Sundhedsindsats i samarbejde med de frivillige foreninger


Resume

Sagsforløb: BE/FK/SS/ØK


I 2019 blev projekt Sundhedsindsats i samarbejde med de frivillige foreninger gennemført. Økonomiudvalget bevilgede på møde i juni 2018 115.000 kr. fra puljen for tværgående sundhedstiltag til projektet.

Projektet var et samarbejde mellem Forebyggelses-, Rehabiliterings- og Træningsafdelingen og Fritids- og Kulturafdelingen


Udvalgene orienteres om evalueringen af projektet og igangsætning af det videre forløb.

Udvalgene skal tage stilling til overførsel af de resterende midler fra pilotprojektet til satspuljeprojektet.

Sagsfremstilling

Pilotprojekt Sundhedsindsats i samarbejde med de frivillige foreningers fokus var at bygge bro mellem de kommunale forebyggelses-, rehabiliterings- og træningstilbud og de fysiske aktivitetstilbud i kommunens folkeoplysende foreninger. Det var således samskabelse mellem to kommunale forvaltninger og mellem kommune og foreningsliv, der i dette projekt skulle løfte den samlede sundhedsindsats yderligere.

Pilotprojektet har vist, at den sociale struktur omkring foreningerne og deres fællesskabende aktiviteter kan være med til at fastholde borgere i fysisk aktivitet.

Pilotprojektet har desuden skabt et stærkt samarbejde mellem Sundhedscenter og Fritid og Kultur, der har været en tovholder på projektet på Sundhedscentret, som har været afgørende for projektets fremdrift. Dette sikrer, at der tages hånd om planlægning af foreningsbesøg, kontakt til foreninger, koordinering med terapeuter og andre opgaver, der sikrer, at foreningsbesøgene lader sig gøre.

De deltagende foreninger har taget godt imod projektet og leveret på deres opgaver. Alt dette medvirker til at tæt på 80 % af borgerne på Hjerte, Diabetes og KOL- rehabiliteringsholdene var med ude at prøve et eller flere foreningstilbud og 25 % af dem var i perioden efter afslutningen af rehabiliteringsforløbet en del af foreningstilbuddet. Derudover er lige knap 20 % af borgerne fastholdt i et foreningstilbud ved opfølgning efter 6 måneder.

Der kan læses nærmere om projektets forløb i vedlagte evaluering. Projektet har været omtalt i en artikel i Politiken Sundhed, som også er vedlagt. Økonomien i pilotprojektet fremgår også af evalueringen. Der har været et forbrug på omkring 24.000 kr. mindre end det ansøgte. Det foreslås, at disse midler går videre i det videre arbejde med satspuljeprojektet, som midler til understøttelse af de deltagende foreninger.

Pilotprojektets modige og nysgerrige tilgang til sundhedsarbejdet har vist nogle gode potentialer, som der arbejdes videre på. Der vil fortsat være et stærkt fokus på brobygning til fritids- og idrætslivet. Dette fokus udvides gennem det 3-årige satspuljeprojekt Sundhed, Motion og Fællesskab, som udvalgene blev orienteret om på møderne i januar 2020. Projektets formål er at give borgere, der deltager i kommunale sundhedstilbud og/eller kommunale beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive i et idrætsforeningstilbud. Tilbuddet er et supplement til de kommunale tilbud, og skal medvirke til at styrke borgerens sundhed både fysisk og mentalt.

Projektet er i tråd med Brønderslev Kommunes vision med fokus på Sundhed og Natur, Samarbejde og Handling og på, at alle skal med. I et tæt netværkssamarbejde mellem Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCenter samt Fritid og Kultur og en bred vifte af idrætsforeninger vil der blive udviklet en række idrætsforeningstilbud, der kan modtage, inkludere og fastholde de nye ikke-idrætsvante målgrupper. Projektet er igangsat og organiseringen er på plads med en projektleder og projektmedarbejder på Sundhedscentret, der har igangsat arbejdet i marts 2020. På Unge- og Jobcentret er der ansat en playmaker fra april 2020, og i Fritid og Kultur arbejder Foreningskonsulenten med på opgaverne.

Projektet er igangsat pr. marts 2020, og erfaringerne fra pilotprojektet gør, at der vil være et klart fokus på opkvalificering af og dialog med de frivillige foreninger, netværk mellem foreninger og fagprofessionelle, valg og tilpasning af aktiviteter, der passer til målgruppen og kommunikation og synlighed af tilbuddene. Med erfaringerne fra pilotprojektet ses der store perspektiver i det videre projekt Sundhed, Motion og Fællesskab.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalgene tager orienteringen til efterretning og godkender overførslen af de resterende midler fra pilotprojektet til satspuljeprojektet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der til budget 2019 var et budget på 115.000 kr. Der blev brugt 90.663 kr. Til rest er der 24.337 kr. som overføres til 2020.

Beslutning

Udgår.

Bilag

Til toppen


10. Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/BE/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har fået tildelt puljemidler til nedbringelse af sygefravær i Brønderslev Kommunes ældrepleje.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om projekt til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om Finansloven 2018 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afsat en pulje, der har til formål at støtte nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen.

Puljens kerneelementer er følgende:

 • Tiltag til forebyggelse af sygefravær
 • Et systematiseret samarbejde mellem Jobcentrets sygedagpengeafdeling, HR og Ældreområdet
 • Fremrykket indsats for sygemeldte
 • Gradvis tilbagevenden efter sygemelding

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i den forbindelse ansøgt om og fået tildelt puljemidler i perioden fra den 1. april 2020 til den 31. december 2021 til at forebygge sygefravær, reducere varigheden af sygefraværet og nedbringe antallet af sygemeldte medarbejdere i ældreplejen. Dette ved at foretage en kortlægning og analyse af ældreplejens sygefravær med henblik på at få viden om, hvilke faktorer der gør sig gældende lokalt. Kortlægningen og analysen skal danne grundlag for en strategi med afsæt i puljens kerneelementer, som skal behandles og godkendes på politisk niveau. Indsatsen adresserer herudover også direkte et af aftalepunkterne i budgetaftalen for 2020.

Projektet sammentænkes med de puljemidler Brønderslev Kommunes HR-afdeling har fået til at nedbringe sygefraværet på offentlige arbejdspladser, for at sikre god implementering og forankring af strategien.

Baggrunden for ansøgningen er, at ældreplejen i 2019 havde et gennemsnitligt sygefravær på 8,36 % i Frit Valg og 7,16 % på Plejecenterområdet. Derudover er ældreplejen et område med mangel på arbejdskraft. Dette kan udfordre kvaliteten i opgaveløsningen, effektiviteten og udgifterne til indsatsen overfor den sygemeldte. I ældreplejen indtager kommunen rollen som arbejdsgiver for de ansatte og har således ansvaret for arbejdsmiljø og forebyggelse af sygefravær. Derudover har kommunen en rolle indenfor fastholdelse og opfølgning overfor den sygemeldte.

Puljemidlerne er på 972.060 kr., der skal anvendes til frikøb af medarbejdere, projektledelse og ekstern konsulentbistand til analyse, strategi og implementeringsstøtte.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender projektet til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Personale

For hele projektperioden er der givet puljemidler til frikøb af 35 timer til konsulenter fra henholdsvis HR og Jobcentrets sygedagpengeafdeling, 1422 timer til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og relevante medarbejdere samt 8 timers projektledelse ugentligt.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at projektet til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen strækker sig over en toårig periode, og at Brønderslev Kommune er tildelt 972.060 kr. Der skal aflægges halvårlige delregnskaber, og efter projektets afslutning skal der aflægges endeligt regnskab.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


11. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2019. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 36 %, hvilket er 3 procentpoint højere end på landsplan.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 154 sager i Brønderslev Kommune. Her er 89 stadfæstet, i 17 sager er afgørelsen ophævet/ændret, i 33 tilfælde er sagen blevet hjemvist og i 15 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2019 afgjort 154 sager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 11 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 7 af sagerne. I 2 sager er kommunens afgørelse blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen, i 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret og 1 sag er blevet afvist.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 26 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 19 af sagerne. I 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, 3 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen og 1 sag er blevet afvist.

Lov om social pension (PL)

Inden for lov om social pension er der afgjort 2 klager over kommunens afgørelse. I begge sager er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpenge (SDP)

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 30 klagesager. I 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, 4 sager er sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen, og 3 sager er blevet afvist. I de resterende 20 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelser.

Serviceloven (SL)

Inden for servicelovens område er der afgjort 76 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 37 af sagerne, 10 afgørelser er blevet ændret, 24 er sendt tilbage kommunen til fornyet behandling og 5 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 9 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lom om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 4 af sagerne, og i de resterende 5 er klagen afvist.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 3 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 36 og for hele landet er omgørelsesprocenten 33 i 2019. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Næste møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forventes afholdt på Rådhuset i Brønderslev.

Lokalesituationen for FGU blev drøftet.

Fællesmødet mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget udsættes, til mødet kan holdes fysisk.

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering om visitation til botilbud


Til toppen


15. Lukket punkt: Kontrakt med ekstern leverandør


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


17. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 16. april 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer