Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 11. november 2020
Lokale: Videomøde - Teamsmøde
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Line Vanggaard Pedersen havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser en stigning på 311 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra juli 2020 grundet en række efterreguleringer.

I juli 2020 var det samlede antal modtagere på offentlig forsørgelse 4.314 fuldtidspersoner i Brønderslev Kommune, hvilket er en stigning på 311 fuldtidspersoner siden juli 2019. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.117 fuldtidspersoner og samtidig var 2.197 fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse.

Fra juli 2019 til juli 2020 ses en stigning på 202 fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse. Stigningen gør sig primært gældende på a-dagpenge, sygedagpenge, ledighedsydelse og uddannelseshjælp. På jobafklaring og ressourceforløb ses et fald over det seneste år.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob og førtidspension) ses også en stigning over det seneste år på 109 fuldtidspersoner. Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet er der desuden en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves.

I Brønderslev Kommune samarbejder Job- og UngeCentret med to socialøkonomiske virksomheder; Café Kox og Råvaremarkedet. Kendetegnet for en socialøkonomisk virksom er, at almindelig erhvervsdrivende virksomhed kombineres med et socialt formål. Det betyder, at virksomheden arbejder med en dobbelt bundlinje, hvor et socialt og samfundsgavnligt sigte vægtes på lige fod med målet om at skabe en økonomisk bæredygtig forretning gennem salg af produkter og serviceydelser. Målgruppen for indsatser i de to socialøkonomiske virksomheder er borgere, som ofte har komplekse problemstillinger og et langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet. I nedenstående tabel fremgår antallet af pladser, som beskæftigelsesområdet har og det aktuelle antal borgere i forløb.

Antal pladser

Igangværende forløb pr. 30. oktober 2020

Café KOX

10 pladser

10

Råvaremarked

10-12 pladser

13

Formålet med et forløb i de socialøkonomiske virksomheder er at afdække og udvikle borgernes faglige, personlige og sociale kompetencer. Fagforvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der ikke er behov for yderligere pladser i socialøkonomiske virksomheder.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i juli 2020 og en udvikling over det seneste år. Herunder fremgår også ledighedsstatistikken for juli, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 4,2 %. Vedhæftet er også en opgørelse over antal ydelsesforløb fordelt på varighedsintervaller over tid og sammenlignet med regionen for juli 2020.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Emnet om socialøknomiske virksomheder genoptages på et senere møde.

Der
laves udtræk over antal ledige henvist til Virksomheden Gl. Mursten. Udtræk + kontrakt sendes til udvalgets medlemmer.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2020, 3. kvartal


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Job- og UngeCentrets strategier og mål for året og tager afsæt i en overordnet målsætning samt tre fokusområder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning af Beskæftigelsesplanen efter 3. kvartal 2020.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning for Beskæftigelsesplanen efter 3. kvartal 2020.

Resultatopfølgningen viser:

 • Det seneste år (fra juli 2019 til juli 2020) er det samlede antal borgere på midlertidige ydelser steget med 202 fuldtidspersoner. Stigningen ses primært på a-dagpenge
 • Et fortsat velfungerende samarbejde med de lokale virksomheder og mange rekrutteringer til ordinære jobs
 • Høj andel af unge i 9. og 10. klasse søger ind på en erhvervsuddannelse
 • Job- og UngeCentret er efter 3. kvartal udfordret i forhold til at nå 2020-målet for strategien "Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet", hvilket primært skyldes Covid-19.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Efter 3. kvartal 2020 har Job- og UngeCentret gennemført 114 rekrutteringer til ordinære jobs. Størstedelen af disse rekrutteringer har været i 2. og 3. kvartal.

Job- og UngeCentret har gennemført 2 virtuelle arrangementer i 2020 - et opkvalificeringsforløb på plejeområdet hos SOSU-Nord samt et vellykket webinar indenfor plejesektoren med cirka 20 deltagere.

Der har været fysisk besøg hos 40 nye virksomheder og iværksættere i Brønderslev Kommune.

Unge i uddannelse og job

Efter 3. kvartal 2020 har der i gennemsnit været 220 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Som forventet faldt antallet på uddannelseshjælp i forbindelse med uddannelsesstart i 3. kvartal, men antallet ligger fortsat højere end samme periode sidste år.

Situationen på arbejdsmarkedet har også påvirket ungeområdet, og det betyder, at antallet af unge på uddannelseshjælp siden foråret har ligget højere end de foregående år.

Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet

Der har i gennemsnit været 621 fuldtidspersoner i strategiens målgruppe (aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse) efter 3. kvartal 2020. Målsætningen er gennemsnitligt 600 fuldtidspersoner i 2020.

2020 har naturligt været påvirket af corona-krisen. Flere af indsatselementerne (eks. samtaler og aktivitet) i strategien har ikke været anvendt i fuldt omfang, og det tyder på, at det nu får betydning for resultaterne.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Brønderslev Kommune på mange områder er godt på vej i forhold til opnå målsætningerne i Beskæftigelsesplan 2020, men der også er områder, hvor resultaterne er påvirket af Corona-krisen og situationen på arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Status på beskæftigelsesområdet som følge af Covid-19


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på beskæftigelsesområdet i lyset af situationen med Covid-19.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Covid-19 har sat tydelige spor på beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune, hvor særligt nedlukningen i foråret 2020 medførte en stigende ledighed. Efterfølgende faldt ledigheden hen over sommermånederne i takt med genåbningen. Alligevel er ledigheden i Brønderslev Kommune højere i 2020 end i 2019, men i efteråret 2020 er kommunens ledighed lavere sammenlignet med regionsniveauet og niveauet på landsplan. Fremadrettet kan en stigning forventes i takt med vinterens indtræden, og i slutningen af oktober er der forlænget og indført nye restriktioner, som har betydning for erhvervslivet.

Med genåbningen af Danmark i sommeren 2020 kom også en digital åbning af beskæftigelsesindsatsen, som i foråret havde været suspenderet. Job- og UngeCentrets medarbejdere har siden da kunne afholde telefoniske og virtuelle samtaler med borgere i stedet for fysisk fremmøde. 74 % af alle samtaler i oktober blev derfor afholdt telefonisk eller virtuelt. I den digitale beskæftigelsesindsats har Job- og UngeCentret fortsat mulighed for at iværksætte beskæftigelsesrettede tilbud (uddannelse, kurser, praktik, løntilskud mv.) og ledige har ret og pligt til at deltage i både tilbud og samtaler.

For at forhindre smittespredning i Danmark er en række restriktioner videreført og udvidet, som har direkte eller indirekte betydning for erhvervslivet. For at kompensere trængte virksomheder og selvstændige har regeringen i slutningen af oktober 2020 indgået en aftale om udvidelse af hjælpepakker. Foruden initiativer rettet mod virksomhederne indeholder aftalen også en række elementer, som knytter sig til kommunernes aktive beskæftigelsesindsats. Det omhandler:

 • En forlænget dagpengeret så ledige, der opbruger sin dagpengeret i perioden 1. november 2020 til 1. november 2021 får forlænget deres dagpengeperiode med to måneder én gang
 • En forlænget ret til sygedagpenge, så ingen på sygedagpenge overgår til et jobafklaringsforløb til og med den 31. januar 2021
 • En suspendering af 225-timers reglen fra 1. november 2020 til den 31. januar 2021.
 • Midler til styrket opkvalificering, hvor blandt andet den regionale uddannelsespulje til korte erhvervsrettede kurser styrkes i 2021

En brugt ordning som følge af Covid-19's betydning for arbejdsmarkedet har været ordningen om arbejdsfordeling, hvor medarbejderne deler om arbejdet i virksomheden og modtager dagpenge den resterende tid. Antallet af personer omfattet en arbejdsfordeling i Brønderslev Kommune steg i forårsmånederne, men aftog efterfølgende hen over sommeren. Igennem efteråret er antallet igen steget. Ved udgangen af oktober var der 50 personer i Brønderslev Kommune omfattet en arbejdsfordeling.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Beskæftigelsesplan 2021 - 1. udkast


Resume

Sagsforløb: DIR/BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet 1. udkast til Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan for 2021.

Grundet Covid-19 bliver der ikke afholdt et fælles temamøde om beskæftigelsesplanen, men Integrationsrådet, Handicaprådet og Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) vil få tilsendt planen med henblik på skriftlig høring frem til den 20. november 2020.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2021.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder. Med afsæt i de udmeldte ministermål samt de udfordringer, der opleves på både nationalt og lokalt plan, har Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejdet en Beskæftigelsesplan for 2021, som giver et overblik over de beskæftigelsespolitiske målsætninger i Brønderslev Kommune.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 5 mål for 2021:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhedernes skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Beskæftigelses- og Uddannelsesvalget har udvalgt 4 mål, som danner rammen for Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan for 2020.

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Et nyt ministermål for 2021 er, at de ledige skal have en værdig sagsbehandling.

Job- og UngeCentret vil i den sammenhæng arbejde med:

 • Sagsbehandling, der giver mening for den enkelte borger
 • Kvalitative undersøgelser af borgernes oplevelse af Job- og UngeCentret
 • Kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere
 • Øget brug af virtuelle samtaler

2. Flere ledige skal opkvalificeres og virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft

Som følge af Corona-krisen er arbejdsmarkedet præget af usikkerhed, og det er svært at forudse virksomhedernes behov for arbejdskraft. Derfor vil Job- og UngeCentret i 2021 have fokus på en tæt virksomhedskontakt for at afdække jobmuligheder og bistå arbejdsmarkedet med rekruttering og formidling af ledige.

I sommeren 2020 blev der indgået nye politiske aftaler, som udvider mulighederne for opkvalificering. I 2021 vil Job- og UngeCentret øge fokus på opkvalificering af jobklare ledige, så deres kompetencer matcher efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

3. Flere unge skal i job og uddannelse (lokalt mål)

UngeCentret vil i 2021 have fokus på, at flere udsatte og udfordrede unge skal kunne mestre hverdagslivet og komme tættere på uddannelse eller arbejde. UngeCentret vil derudover styrke den jobrettede indsats for unge på uddannelseshjælp, blandt andet gennem en intensiv indsats målrettet aktivitetsparate.

4. Flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet (lokalt mål)

Brønderslev Kommune vedtog i marts 2019 en investeringsstrategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, som varer til udgangen af 2022. Ved hjælp af begrænsede sagsstammer og en håndholdt, virksomhedsrettet indsats vil Job- og UngeCentret arbejde målrettet på, at borgerne i målgruppen opnår lønnede timer på arbejdsmarkedet.

Øvrige fokusområder

Med afsæt i ministerens mål vil Job- og UngeCentret foruden de ovennævnte mål have særligt fokus på følgende områder i 2021:

 • Indsatsen for flygtninge og familiesammenførte

Job- og UngeCentret vil arbejde målrettet med at etablere lønnede timer, hvorigennem flygtninge kan opbygge kvalifikationer og netværk på arbejdsmarkedet til at opnå fuldtidsjobs. I lighed med andre målgrupper i Job- og UngeCentret vil der også være fokus på opkvalificering.

 • Indsatsen for borgere med handicap

Job- og UngeCentret vil søge at åbne flere arbejdspladser for borgere med handicap gennem øget viden om og brug af de kompenserende ordninger. Job- og UngeCentret vurderer, at der især er et potentiale i forhold til mulighederne for personlig assistance.

Tidsplan for behandling af beskæftigelsesplan 2021

6. november 2020

1. udkast sendes i høring

11. november 2020

1. behandling i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

19. november 2020

Skriftlig høringsfrist

2. december 2020

2. behandling i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

16. december 2020

Godkendelse i Byrådet

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter 1. udkast til beskæftigelsesplanen for 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 3. november 2020, pkt. 6:

Direktionen anbefaler godkendelse af beskæftigelsesplanen.

Beslutning

Første udkast til Beskæftigelsesplan for 2021 blev drøftet. Sagen er p.t. sendt til høring hos Integrationsrådet, Handicaprådet og Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, der har frist til at komme med input den 20. november 2020.

Høringssvar behandles i forbindelse med udvalgets 2. behandling af planen den 2. december 2020.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Deltagelse i forskningsprojekt - lægesamtale med sygemeldte borgere


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcenter Brønderslev er blevet tilbudt at deltage i et forskningsprojekt vedrørende lægesamtaler med sygemeldte borgere i samarbejde med Socialmedicinsk Enhed, Klinik Funktion ved Aalborg Universitetshospital.

Forskningsprojektet påbegyndes den 1. januar 2021 og forventes løbe et år frem.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om Jobcenter Brønderslev skal deltage i forskningsprojekt vedrørende lægesamtaler til sygemeldte.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev er blevet tilbudt at deltage i et forskningsprojekt vedrørende lægesamtaler med sygemeldte borgere i samarbejde med Socialmedicinsk Enhed, Klinisk Funktion ved Aalborg Universitetshospital.

I følge Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) skal der foreligge en lægesamtale for borgere senest 3½ år efter bevilling af jobafklaringsforløb, hvis borgeren er i risiko for fortsat at være uarbejdsdygtig efter 4 år. Disse lægesamtaler afholdes således efter en lang sygemeldingsperiode.

I dette projekt tilbydes borgeren lægesamtale tidligere i borgerens sygemeldingsperiode. Sygemeldte borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb tilbydes efter 1 års sygemelding at deltage i forskningsprojektet. Halvdelen af de borgere, der ønsker at deltage, får tilbudt en lægesamtale, mens den anden halvdel fungerer som kontrolgruppe.

I forlængelse af lægesamtalen mellem borger og læge deltager borgerens rådgiver. Formålet med samtalen er, at der bliver lagt en plan, der efterfølgende kan iværksættes, så borgeren kommer (tilbage) på arbejdsmarkedet med hensyntagen til den helbredsmæssige situation. Planen videresendes til egen læge.

Det langsigtede mål med projektet er at gøre vejen til beskæftigelse kortere og dermed forkorte varigheden på midlertidig offentlig forsørgelse.

Projektet påbegyndes den 1. januar 2021 og forventes at løbe et år frem.

Projektet vil løbende blive evalueret.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at Jobcenter Brønderslev deltager i forskningsprojektet vedrørende lægesamtaler.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


8. Evaluering af frikommuneforsøg


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Det nordjyske frikommunenetværk på beskæftigelsesområdet har fremlagt en samlet en evaluering af de 17 frikommuneforsøg, kommunerne har arbejdet med fra 2016-2020. Brønderslev Kommune har deltaget i 2 af frikommuneforsøgene.

Frikommunerne anbefaler på baggrund af evalueringen, at forsøgene gøres permanente i fremtidig lovgivning med henblik på færre proceskrav og øget fleksibilitet i den kommunale indsats.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har sammen med de øvrige nordjyske kommuner indgået i et netværk om frikommuneforsøg under temaet ”En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats” i perioden 2016-2020. Netværket har arbejdet med 17 frikommuneforsøg, hvoraf Brønderslev Kommune har deltaget i 2.

Der er nu udarbejdet en evalueringsrapport, der opsamler erfaringer og resultater på tværs af forsøgene. De overordnede konklusioner er, at frikommuneforsøgene:

 • har forbedret eller fastholdt jobcentrenes resultater som hidtil
 • smidigere regler og færre proceskrav til lægeattester og rehabiliteringsteams går ikke ud over resultaterne
 • har givet mulighed for bedre ressourcefordeling i forhold til at understøtte de borgere, der har mest brug for hjælp og i forhold til at kunne sætte flere indsatser i værk tidligere
 • generelt har øget tilfredsheden blandt borgerne, hvor meningsskabelsen har været motiverende faktor
 • har øget tilfredsheden blandt virksomheder, læger og A-kasser
 • i høj grad har motiveret medarbejderne i jobcentrene, som i højere grad har anvendt deres faglighed til meningsfuld indsats i dialog med borgere, virksomheder m.fl.

De 2 frikommuneforsøg, Brønderslev Kommune har deltaget i, er følgende:

1. Formkrav ved lovpligtige samtaler for forsikrede ledige

Med forsøget har Brønderslev Kommune været fritaget for de lovpligtige samtalers form, indhold og kadence i arbejdet med forsikrede ledige. Frikommuneforsøget har blandt andet givet mulighed for at afholde telefoniske og virtuelle samtaler samt at tilpasse kontakten efter den lediges behov.

Evalueringen af forsøget viser blandt andet, at borgere og medarbejdere har været tilfredse. Med forsøget har borgerne kunnet få hyppigere samtaler ved behov og kortere eller færre samtaler, hvis de ikke har haft behov. Desuden har der været tilfredshed med de differentierede kontaktformer.

Frikommunerne anbefaler, at forsøgets indhold permanentgøres ved fremtidig lovgivning på området.

2. Fritagelse af jobafklaringssager fra forelæggelse af rehabiliteringsteam

Med dette forsøg har Brønderslev Kommune kunnet fritage 1. jobafklaringsforløb for forelæggelse i rehabiliteringsteamet, hvis borgeren alene har arbejdsmarkedsrettede udfordringer, eller hvis der allerede er iværksat tværfaglige indsatser, som har effekt. Dette har blandt andet givet mulighed for hurtigere at tilrettelægge en målrettet indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet i samspil med den enkelte borger.

Evalueringen af forsøget viser, der er opnået en kortere varighed i jobafklaringsforløbene. Kommunerne har opnået en række procesmæssige forenklinger og besparelser til mødeaktivitet, mens graden af beskæftigelse er fastholdt. Kommunerne vurderes at have sparet 2,5 mio. kr. på ikke at forelægge visse jobafklaringssager for rehabiliteringsteamet.

Det er frikommunernes anbefaling, at forsøgets indhold permanentgøres ved fremtidig lovgivning på området.

Næste skridt

På baggrund af de fremlagte resultater og erfaringer anbefaler frikommunenetværket:

 • Færre proceskrav, da det er godt for borgere og medarbejdere
 • At samtaler også fremadrettet skal kunne afholdes telefonisk eller digitalt
 • Yderligere harmonisering af lovgivningen; ryd op i de mange regelsæt, der er overlappende og skaber forvirring for borger
 • At beslutningen om at indhente lægeattester beror på et kommunalt skøn
 • At udsatte borgere ikke bør tælle med i forholdstalskravene
 • At jobrotationsordningen får et boost, og der ses bort fra kravet til ledighedslængde
 • At beskæftigelseslovgivningen i øget grad understøtter iværksætteri
 • At psykologbehandling i jobcentret permanentgøres
 • At borgere generelt mødes på deres behov og drømme, fordi det er værdigt og giver mening

Evalueringsrapporten af de nordjyske frikommuneforsøg fremsendes til Social og Indenrigsministeriet inden udgangen af 2020 og vil indgå i regeringens vurdering af, hvorvidt der skal justeres yderligere på beskæftigelseslovgivningen.

Frem til udgangen af 2021 kan kommunerne fortsat anvende frikommunebestemmelserne i den kommunale beskæftigelsesindsats.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: ØK/BE

Indledende evaluering af budgetprocessen for 2021.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning i møde den 21. oktober 2020 anmodes Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget om at evaluere budgetprocessen for 2021. Udvalgets bemærkninger vil efterfølgende blive drøftet i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2021. Det forslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

Økonomiudvalget har en første drøftelse af budgetprocessen for 2021 med henblik på at udvælge temaer, som fagudvalgene skal drøfte i deres evaluering af budgetprocessen.

Inputtene samles efterfølgende til en endelig evaluering i Økonomiudvalget i november eller december. Resultatet heraf anvendes herefter til at udarbejde forslag til næste års budgetproces.

I forhold til hvilke temaer udvalgene kunne drøfte, kan nedenstående liste anvendes til inspiration:

Fagudvalgenes budgetarbejde:

 • Hvordan har fagudvalgene arbejdet med rådighedsforslag?
 • Hvad er erfaringen med, at rådighedsforslagene først lå efter sommerferien?
 • Hvorledes blev forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) behandlet og drøftet i udvalget?
 • Hvordan er udvalget involveret i forhold til ønsker til budgettet?

Hørings- og inddragelsesproces:

 • Erfaring i forhold til at rådighedsforslag først forelå efter sommerferien
 • Kun én høringsrunde

Budgetmateriale

 • Budgethæfte
 • Rådighedsforslag
 • Opmærksomhedsliste
 • Spørgsmål - svar

Strategimøder

 • Byrådets strategi/budgetmøde i april blev aflyst, men hvilke temaer ønskes på næste års møde?
 • Til 2020 budgettet blev afhold et ½ dags seminar i tilknytning til 1. behandling – ønskes det igen?

Budgetseminaret

 • Formen for budgetseminar herunder fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 1”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret

Kommunaldirektør og direktør for Staben foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke evalueringstemaer der sendes til fagudvalgene i forbindelse med deres evaluering af budgetprocessen for budget 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 3:

Drøftet.

Temaerne udsendes til fagudvalgene til evaluering.

Genoptages på kommende møde i forbindelse udarbejdelse af proces for budget 2022.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget opfordrer til bedre beskrivelse af de forslag, der stilles til reduktioner med konsekvenser, så det tydeligt fremgår, hvad det betyder for borgerne / serviceniveauet.

Udvalget ønsker fortsat budgetseminar over 2 dage.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


10. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022


Resume

Sagsforløb: HAR/BS/DIR/BE/SS/ØK/BY

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland.

Som en del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, som sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Socialaftalen forelægges de nordjyske byråd og regionsrådet til godkendelse.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS) i tæt samspil med borgere, brugerorganisationer, politikere, fagfolk og embedsmænd. Samarbejdet med og inddragelsen af de mange parter sikrer, at Nordjysk Socialaftale sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har de nordjyske kommuner og regionen udpeget en vision, som skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Ligesom i den nuværende socialaftale vil visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 have fokus på egenmestring. Egenmestring er valgt som vision, fordi der ønskes fokus på, at alle borgere skal have mulighed og redskaber til at kunne mestre så meget af sit eget liv som muligt. Øget egenmestring med fokus på den enkelte borgers behov og ressourcer kan give borgeren øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse. Visionen udmøntes gennem tre fokusområder.

 • Fokusområde 1: Sammen om en stærk socialpsykiatri

Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.

 • Fokusområde 2: Den gode alderdom

Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgernes behov.

 • Fokusområde 3: Effektive og vidensbaserede løsninger

Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har i regi af Nordjysk Socialaftale løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet hermed er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper som små målgrupper med komplekse udfordringer.

På baggrund af afdækninger af området foretaget i 2020 vurderes det, at der overordnet er god sammenhæng mellem efterspørgsel og det samlede udbud af pladser og indsatser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Kommunerne og regionen er dog enige om, at det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at styrke indsatsen til målgruppen af børn og unge med svært selvskadende adfærd, hvorfor der er igangsat et arbejde herfor.

I regi af KL er der fokus på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger, hvor der er fokus på sammenhængen på udbud/efterspørgsel for de tilbud, som der er helt eller delvis objektiv finansiering på. Her er der enkelte tilbud, som er udfordret i forhold til bæredygtigheden, herunder Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland), hvortil der er igangsat initiativer, der skal afhjælpe dette.

Det forstærkede samarbejde

Med det forstærkede samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen et særligt fokus på udvalgte unikke tilbud. Den faglige følgegruppe for de unikke tilbud – Ekspertpanelet – har indstillet, at to af tilbuddene kommer i nødsporet, da de er udfordret i forhold til bæredygtigheden. DAS har fulgt indstillingen, hvorfor Birken (Aalborg Kommune) og Kvisten (Region Nordjylland) er sat i nødsporet, hvor der vil blive nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til, hvordan vi kan sikre, at der fortsat vil være indsatser til de pågældende målgrupper.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger i 2019 og 2020, som de nordjyske kommuner afrapporterer på i forbindelse med Nordjysk Socialaftale.

En Central Udmelding udsendes, når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af tilbud til små og komplekse målgrupper. De tre målgrupper er:

 • Borgere med udviklingshæmning og dom og behov for ophold på sikret afdeling
 • Gravide kvinder med skadeligt rusmiddelmisbrug og behov for højt specialiseret døgnbehandling
 • Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede socialt rehabiliterende indsatser

De nordjyske kommuner har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet afrapporteringer på de tre målgrupper som svar til Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger. Afrapporteringerne er vedlagt som bilag til Nordjysk Socialaftale. De nordjyske kommuner vurderer overordnet, at der er tilstrækkeligt udbud af tilbud til de nævnte målgrupper i Nordjylland, men der kan være behov for at undersøge muligheden for et nyt tilbud i Vestdanmark, som kan tilbyde sikrede pladser til borgere med udviklingshæmning og dom. Dog med en opmærksomhed på, at den samlede kapacitet af pladser på landsplan skal matche det nødvendige udbud af pladser.

Supplerende bemærkninger fra Fagforvaltningen for Beskæftigelse

Visionen for Nordjysk Socialaftale er at sikre øget egenmestring for borgerne. Dette stemmer godt overens med UngeCentrets mål om, at flere udsatte og udfordrede unge skal kunne mestre hverdagslivet og komme tættere på uddannelse og arbejde, jf. Beskæftigelsesplan for 2021.

I Nordjysk Socialaftale indgår, at kommunerne og regionen skal se nærmere på en styrkelse af indsatser til unge med selvskadende adfærd. UngeCentret ser positivt på dette initiativ.

Fokusområde 1 handler om stigningen i personer med psykisk sygdom. Her er et underpunkt unge med psykiske vanskeligheder. Det er ikke specificeret, hvad der mere konkret vil blive arbejdet med, men UngeCentret ser det som et centralt og relevant emne.

Fokusområde 3 indeholder en idé om et laboratorium, der skal se på indsatsen for unge med autisme. Med laboratorium forstås et hurtigt arbejdende udvalg af videnpersoner, der skal videreudvikle metoder og tilgange. Brønderslev Kommune har en overrepræsentation af unge med autisme, så dette initiativ ser UngeCentret også positivt på.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 3. november 2020, pkt. 8:

Hovedsigtet er at fokusere på borgernes egen mestring.

Herudover skal der være opmærksomhed på de 3 fokusområder.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Høring af Sundhedspolitik


Resume

Sagsforløb: HAR/FR/BS/ÆR/FK/BE/DIR/ÆO/ØK/TM

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af 1. høringsrunde og behandling af de indkomne høringssvar udarbejdet en endelig høringsversion af Sundhedspolitik og pejlemærker.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender Sundhedspolitikken til høring i relevante fagudvalg, udvalg og råd forud for den endelige godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet høringsversion til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker for Brønderslev Kommune.

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for, hvordan Brønderslev Kommune kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Sundhedspolitikken indeholder 6 pejlemærker:

 • Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv
 • Lighed i sundhed
 • En sund start på livet
 • En plads i fællesskabet
 • Byens rum fremmer det sunde valg
 • Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår

Sundhedspolitikken er gældende for alle borgere i Brønderslev Kommune, og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag, som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte. Sundhedspolitikken står ikke alene og skal tænkes sammen med Byrådets vision 2025 – et godt sted at leve, bevæg dig for livet, Sundhedsaftalen 2019-2023 og FN's verdensmål.

Supplerende bemærkninger fra Fagforvaltningen for Beskæftigelse

Fagforvaltningen for Beskæftigelse bemærker, at der i udkast til en sundhedspolitik fremgår, at beskæftigelsesindsatsen skal knyttes endnu tættere med sundhedsindsatsen, og indsatser for unge skal understøtte det gode ungdomsliv med sundhedsfremmende miljøer. Job- og UngeCentret er enige i og arbejder ud fra en overbevisning om, at der er en tæt sammenhæng mellem sundhed, uddannelse og beskæftigelse. Undersøgelser viser fx, at det at være en del af fællesskabet på en arbejdsplads er en beskyttende faktor i forhold til sygdom og generelt fremmer livskvalitet.

Job- og UngeCentret har fokus på sundhed i arbejdet med ledige borgere på flere måder, som understøtter og bidrager til sundhedspolitikken og dens pejlemærker. Det gælder særligt pejlemærke 2 (lighed i sundhed) og 4 (en plads i fællesskabet). Job- og UngeCentret har kontakt til en betydelig andel af de borgere, der har behov for en særlig indsats og arbejder frem til 2022 med en strategi, som vil styrke den helhedsorienterede indsats, herunder de sundhedsmæssige indsatser i et tværfagligt samarbejde.

Job- og UngeCentret har bredt set fokus på at fremme borgernes ansvar for eget liv og udvikle deres ressourcer til gavn for arbejdsmarkedet såvel som egen sundhed og trivsel. Job- og UngeCentret indgår derfor gerne i arbejdet med sundhedspolitikken og målet om at øge sundheden blandt alle borgere i kommunen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter Sundhedspolitikken.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Socialpolitik for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS/BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte forventninger til en ny socialpolitik, som er indskrevet i budgetaftalen for 2021.

Anne Juul Stern, konsulent fra Sundhed og Velfærd, kommer til udvalgets møde kl. 14.30 og deltager i drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftalen for 2021 indskrevet følgende i budgetaftalen:

Socialpolitik

"Byrådet forpligter Social- og Sundhedsudvalget til at udarbejde en ny socialpolitik med fokus på egenmestring og øget tilknytning til arbejdsmarkedet. Socialpolitikken bør inddrage erfaringerne fra de seneste års særlige indsatser på socialområdet opnået via flerårsaftalen og de efterfølgende konsulentprocesser, ligesom der skal være fokus på, i muligt omfang, at bringe borgere så tæt på ordinær beskæftigelse som muligt".

På mødet ønskes en indledende drøftelse af forventninger til indhold, omfang, proces og tidsplan for udarbejdelsen af en ny socialpolitik.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter forventninger til en kommende socialpolitik for Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober 2020, pkt. 4:

Ønsker og forventninger til ny socialpolitik drøftet. Udvalget foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tilsvarende drøfter ønsker og forventninger til en ny socialpolitik.

Lars Bisgård var fraværende.

Beslutning fra Direktionen, 3. november 2020, pkt. 7:

Skal drøftes på temamøde før endelig godkendelse.

Beslutning

Punktet genoptages på næste møde.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


13. UU kvartalsrapport - 3. kvartal 2020


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 3. kvartal 2020, som giver et overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Ungechef Ole Ervolder kommer til udvalgets møde kl. 14.30 og deltager i drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver et overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24 årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2020 viser, at

 • 97 % af de 15 - 17 årige med bopæl i Brønderslev Kommune er indenfor uddannelsessystemet. Af de resterende 3 % af denne målgruppe (60 unge), der ikke er i gang med uddannelse, deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter. Disse aktiviteter har til formål at gøre dem parate til uddannelse og job. Sammenlignet med 3. kvartal 2019 var 95 % af de 15 - 17 årige indenfor uddannelsessystemet.
 • 80 % af de 18 - 24 årige med bopæl i Brønderslev Kommune har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Det er status quo sammenlignet med 3. kvartal 2019. De resterende 20 % (478 unge), der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse fordeler sig i følgende kategorier:
  • 289 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx VUC, AMU) Forberedende Grunduddannelse (FGU), praktik, højskole eller udenlandsophold
  • 39 er tilmeldt påbegyndelse af uddannelse
  • 22 deltager ikke i registreret aktivitet, men opsøges af UU
  • 2 er i øvrige aktiviteter (straf, værnepligt, orlov mm.)
  • 126 er på offentlig forsørgelse

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2020 viser også, at 4,5 % af eleverne, der påbegyndte en ungdomsuddannelse i sommeren 2020 har haft et fravalg/omvalg af uddannelsesmulighed indenfor 3 måneder. Sammenlignet med de tidligere år ses der ikke et større fravalg/omvalg i efteråret 2020 til trods for, at eleverne i foråret 2020 har været hjemmeundervist pga. Covid-19 og ikke gået til Folkeskolens afgangsprøver. Umiddelbart vurderes det, at eleverne er kommet godt i gang på deres respektive uddannelsesinstitutioner.

Kvartalsrapporten viser også, at siden FGU-skolens start i sensommeren 2019 har UngeCentret målgruppevurderet 143 unge til FGU Dronninglund, hvoraf 66 har afsluttet deres FGU-forløb. Heraf er 48 % efterfølgende fortsat i arbejde og uddannelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Rapporten blev gennemgået og taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR/BE/SS

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarden for servicelovens § 108 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område - UngeCentret har dog kompetencen til at etablere § 108-tilbud til førtidspensionister efter de gamle regler.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder kan godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 138 skal Byrådet træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter Servicelovens § 138 samt følge op på beslutningerne.

Kvalitetsstandarder beskriver indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig sikrer kvalitetsstandarderne sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Udover Serviceloven (SEL) omfatter kvalitetsstandarderne også tilbud omfattet af Lov om almene boliger (ABL) samt Sundhedsloven (SUL).

I møde den 5. december 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at den årlige behandling af kvalitetsstandarder fremover blev spredt ud over året. Følgende kvalitetsstandarder forelægges udvalget til regodkendelse:

 • Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103
 • Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
 • Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
 • Længerevarende botilbud – ABL § 105/SEL § 85
 • Botilbud til midlertidigt ophold – SEL § 107
 • Længerevarende botilbud – SEL § 108

Resterende kvalitetsstandarder på Social- og Sundhedsudvalgets område forelægges på udvalgsmødet i december 2020 og januar 2021.

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på præcisering af indholdet således, at ydelsernes rammer bliver tydeligere både for medarbejdere og borgere. Ligesom der kan være foretaget mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
  • Trampolinen på Handicapområdet er tilføjet under Levering af indsats.
 • Længerevarende botilbud – ABL § 105/SEL § 85
  • Under Målgruppe udgår afsnittet om Domsanbragte borgere, da det ikke er en særlig målgruppe.
  • Under Levering af indsats præciseres det, at botilbud skal være godkendt af Socialtilsynet.
  • Under Særlige forhold er indholdet tilpasset, så det svarer til nuværende praksis.
 • Botilbud til midlertidigt ophold – SEL § 107
  • Formål og Levering af indsats er præciseret.
  • Omfang og varighed, Tildeling samt Særlige forhold er tilpasset til nuværende praksis.
 • Længerevarende botilbud – SEL § 108
  • Trampolinen på Handicapområdet er tilføjet under Levering af indsats.
  • Levering af indsats er præciseret, og den nuværende praksis er beskrevet under Særlige forhold.

Kvalitetsstandarder uden ændringer

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

 • Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103
 • Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Fremover ønskes forslag til ændringer markeret i kvalitetsstandarden med anden farve.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Status på projekt "Sundhed, Motion og Fællesskab"


Resume

Sagsforløb: BE

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har bedt om en status på Job- og UngeCentrets deltagelse i satspuljeprojektet "Sundhed, Motion og Fællesskab" for aktivitetsparate unge og borgere i ressourceforløb.

Projektaktiviteterne startede den 1. april 2020, hvilket faldt sammen med, at corona-krisen havde ramt Danmark. Status er, at 42 borgere har været henvist til projektet. 21 heraf er pt. meldt ind i en forening eller er i gang med at afprøve foreningsaktiviteter.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCentret deltager i samarbejde med Sundhedscentret og Fritid og Kultur i Brønderslev Kommune i satspuljeprojektet "Sundhed, Motion og Fællesskab". Projektperioden er fra december 2019 til december 2022.

Formålet med projektet er at give borgere, der deltager i kommunale sundheds- eller beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive i et idrætsforeningstilbud.

På beskæftigelsesområdet er målgruppen for projektet aktivitetsparate unge under 30 år og borgere i ressourceforløb over 30 år. Denne målgruppe udgør aktuelt 293 borgere.

I UngeCentret er ansat en idrætsplaymaker i regi af projektet, som blandt andet har til opgave at facilitere borgernes deltagelse i idrætsaktiviteter. Idrætsplaymakeren og de konkrete aktiviteter i projektet startede den 1. april 2020, hvor corona-krisen havde ramt Danmark.

Aktuel status på projektet er, at 42 borgere fra Job- og UngeCentret har været henvist. 21 heraf er blevet meldt ind i en forening eller er i gang med at afprøve foreningsaktiviteter. 7 er i en opstartsfase, og 14 er afsluttet eller holder pause i projektet. Dette fremgår af skemaet nedenfor.

Status på deltagere - pr. 4. november 2020

Er meldt ind i en forening

4

Afprøver konkrete foreningsaktiviteter

17

Er i opstartsfase

7

Holder pause eller er afsluttet fra projektet

14

Antal henviste i alt

42

Målet med projektet er, at 80 borgere i målgruppen bliver fastholdt i et foreningstilbud. I betragtning af de særlige omstændigheder, projektet er startet under med corona-restriktioner og nedlukninger i foreningerne, vurderer Fagforvaltningen for Beskæftigelse, at fremdriften i projektet er tilfredsstillende.

De aktiviteter, borgerne foreløbig har afprøvet, er badminton, skydning, yoga, ridning, golf, cykling, mountainbike, floorball, gåtur og fiskeri.

Årsagerne til, at borgerne holder pause eller afsluttet fra projektet, er corona-nedlukninger, manglende fremmøde, manglende lyst til at deltage og sygdom.

Forløbsprocessen for en borger, der er tilknyttet projektet, er følgende:

 1. Borger henvises af rådgiver, mentor eller anden samarbejdspartner
 2. Idrætsplaymaker kontakter borger og aftaler et møde - på Unge- eller Jobcentret, som en gåtur, hjemme hos borgeren, eller hvor det giver mening for borgeren.
 3. Idrætsplaymaker drøfter motivationen for at blive aktiv, motionsinteresser, udfordringer og hensyn med borgeren og undersøger på baggrund heraf mulighederne.
 4. Idrætsplaymaker og borger mødes til en aktivitet og afprøver den sammen. Forinden er foreningen kontaktet, og borgeren modtager en påmindelse på mødedagen.
 5. Borger og idrætsplaymaker er i den efterfølgende periode i tæt kontakt og afprøver aktiviteten igen. 1-3 andre aktiviteter afprøves også gerne for at finde frem til den helt rigtige aktivitet, som borgeren har lyst til at fortsætte med.
 6. Idrætsplaymaker hjælper borgeren med at blive meldt ind i foreningen. I flere foreninger har projektet lavet særaftaler omkring deltagernes indmeldelse og længere prøvetid. Borgerne får 80 % af kontingentprisen i støtte fra projektet.
 7. Idrætsplaymaker følger op på borgerens aktiviteter i medlemsperioden og hjælper med budget mv., når borger skal overgå til at betale hele kontingentet selv.

Er en borger svær at få fat i undervejs i processen, samarbejder idrætsplaymakeren med rådgiver og mentor om at finde en løsning.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Eskild Sloth Andersen orienterede om FGU – lokaleforhold.
 • Rasmus Mackenhauer er tiltrådt som afdelingsleder for Ungefamilieteam og Misbrug den 1. november 2020.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Til toppen


17. Lukket punkt: Aftale om danskuddannelser til voksne i Brønderslev Kommune


Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


19. Lukket punkt: Anbringelsessag


Til toppen


20. Lukket punkt: Kontrakter med leverandør


Til toppen


21. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


22. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 16. november 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer