Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 2. december 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Jan Thaibert deltog i behandlingen af pkt. 1-3.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Jan Thaibert var fraværende.

Til toppen


3. Status på investeringsstrategi for udsatte unge


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse orienterer om status på UngeCentrets investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Ungechef Ole Ervolder og afdelingsleder Rasmus Mackenhauer deltager under dagsordenspunktet.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev begyndte den 1. januar 2017 arbejdet med en investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (23) år.

Strategien indebærer, at UngeCentret har ansat flere medarbejdere på Unge- og Familieområdet med henblik på at give de udsatte unge en indsats så tæt på normalområdet som muligt. Dette betyder, at der er et øget fokus forebyggelse og brug af de mindst mulige indgribende indsatser.

Hvor antallet af anbringelser siden arbejdet med strategien startede i 2017 har været relativt stabilt, ses der det seneste år en stigning på 13 anbringelser. 79 unge er aktuelt anbragt.

Andelen af mindre indgribende anbringelser - på eget værelse eller i netværk frem for i plejefamilie eller på institution - er steget markant siden 2017 og ligger fortsat pænt på 24 % i forhold til udgangspunktet på 9 %.

UngeCentret oplever, at 2020 har været hektisk. Der er kommer flere nye enkeltsager, hvor en forebyggende indsats ikke har været mulig, og omgående anbringelse har været nødvendig.

Økonomien viser, at strategiens investering i medarbejderressourcer og kompetenceudvikling var tjent ind ved udgangen af 2018, og i 2019 viste regnskabet på Unge- og Familieområdet et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

I 2020 viser seneste budgetopfølgning pr. 30. september et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. på Unge- og Familieområdet. Det skyldes især de nye anbringelser det seneste år. UngeCentret arbejder fortsat målrettet på at forebygge og undgå anbringelser og anvende mindre indgribende foranstaltninger, hvor det er muligt.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Socialpolitik for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS/BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte forventninger til en ny socialpolitik, som er indskrevet i budgetaftalen for 2021.

Ungechef Ole Ervolder kommer til udvalgets møde og deltager i drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftalen for 2021 indskrevet følgende i budgetaftalen:

Socialpolitik

"Byrådet forpligter Social- og Sundhedsudvalget til at udarbejde en ny socialpolitik med fokus på egenmestring og øget tilknytning til arbejdsmarkedet. Socialpolitikken bør inddrage erfaringerne fra de seneste års særlige indsatser på socialområdet opnået via flerårsaftalen og de efterfølgende konsulentprocesser, ligesom der skal være fokus på, i muligt omfang, at bringe borgere så tæt på ordinær beskæftigelse som muligt".

På mødet ønskes en indledende drøftelse af forventninger til indhold, omfang, proces og tidsplan for udarbejdelsen af en ny socialpolitik.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter forventninger til en kommende socialpolitik for Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober 2020, pkt. 4:

Ønsker og forventninger til ny socialpolitik drøftet. Udvalget foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tilsvarende drøfter ønsker og forventninger til en ny socialpolitik.

Lars Bisgård var fraværende.

Beslutning fra Direktionen, 3. november 2020, pkt. 7:

Skal drøftes på temamøde før endelig godkendelse.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11. november 2020, pkt. 12:

Punktet genoptages på næste møde.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning

Blev drøftet – udvalget afventer udkast til socialpolitik.

Udvalget sætter spørgsmål ved, om borgerne skal bringes så tæt på ordinær beskæftigelse som muligt – udvalget vurderer, at der nærmere er tale om et rumeligt arbejdsmarked.

Til toppen


5. Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR/BE/SS

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 95 og 96 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder kan godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal Byrådet træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter servicelovens § 138 samt følge op på beslutningerne.

Kvalitetsstandarder beskriver indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig sikrer kvalitetsstandarderne sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

I møde den 5. december 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at den årlige behandling af kvalitetsstandarder fremover blev spredt ud over året. Følgende kvalitetsstandarder forelægges udvalget til godkendelse:

 • Borgerstyret Personlig Assistance § 95 – SEL § 95
 • Borgerstyret Personlig Assistance § 96 – SEL § 96
 • Ledsageordning – SEL § 97
 • Kontaktperson for døvblinde – SEL § 98
 • Socialpædagogisk støtte – SEL § 85
 • Støtte- og kontaktpersonsordningen – SEL § 99

Resterende kvalitetsstandarder på Social- og Sundhedsudvalgets område forelægges på udvalgsmødet i januar 2021.

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på præcisering af indholdet, så ydelsernes rammer bliver tydeligere både for medarbejdere og borgere, ligesom der kan være foretaget mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Borgerstyret Personlig Assistance § 95 – SEL § 95

Lovændring og tilpasning hertil samt ændring vedr. budget og takster, jf. overenskomster.

 • Borgerstyret Personlig Assistance § 96 – SEL § 96

Lovændring og tilpasning hertil samt ændring vedr. budget og takster, jf. overenskomster.

 • Kontaktperson for døvblinde – SEL § 98

Kriterier for bevilling er tydeliggjort og præciseret, og der er defineret Kvalitetskrav til leverandører samt angivelse af Særlige forhold.

 • Ledsageordning – SEL § 97

Præcisering af omfang/varighed

Kvalitetsstandarder uden ændringer

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

 • Socialpædagogisk støtte – SEL § 85
 • Støtte- og kontaktpersonsordningen – SEL § 99

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 2. december 2020:

Bostøtte - SEL § 85

Dette er den mest anvendte af ovennævnte ordninger i UngeCentret. Her anvender UngeCentret kommunale leverandører, hvilket inkluderer private leverandører med adresse i kommunen. Hvis de unge har særlige behov, der vurderes relevante at imødekomme, kan UngeCentret anvende ydelser hos private leverandører, som ikke er omfattet af kvalitetsstandarderne. Langt de fleste af de private leverandører er dog bosiddende i Brønderslev Kommune.

Ledsageordning - SEL § 97 - og kontaktperson for døvblinde - SEL § 98

UngeCentret bevilger dette. Der er dog tale om få borgere.

Støtte- og kontaktpersonordning - SEL § 99

UngeCentret henviser borgere. Ordningen kræver ikke visitation. Budgettet på området hører under Social- og Sundhedsudvalget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender de reviderede og uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt med henvisning til den supplerende sagsfremstilling vedr. § 85.

I kvalitetsstandarden vedr. § 85
er anført, at sagsbehandlingstiden er 6 uger. Sagsbehandlingstiden ønskes afviklet hurtigere.

Bilag

Til toppen


6. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser en stigning på 281 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra august 2020 grundet en række efterreguleringer.

I august 2020 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse 4.308 fuldtidspersoner i Brønderslev Kommune, hvilket er en stigning på 281 fuldtidspersoner siden august 2019. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.112 fuldtidspersoner og samtidig var 2.196 fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse.

Fra august 2019 til august 2020 ses en stigning på 177 fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse. Stigningen gør sig primært gældende på a-dagpenge, uddannelseshjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. På jobafklaring, kontanthjælp og ressourceforløb ses et fald over det seneste år.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob og førtidspension) ses også en stigning over det seneste år på 104 fuldtidspersoner. Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet er der desuden en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i % af befolkningen i august 2020 og en udvikling over det seneste år. Herunder fremgår ledighedsstatistikken for august 2020, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 4,1 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde i november 2020 den seneste benchmark-måling, som ranglister landets kommuner i forhold til deres beskæftigelsesindsats. Målingen er baseret på data fra 2. halvår 2019 til 1. halvår 2020.

Målingen er et led i ministeriets øget fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet.

Brønderslev Kommune indtager en 30. plads ud af landets 98 kommuner.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde i november 2020 den seneste benchmark-måling af kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet.

Målingen er et led i regelforenklingen af beskæftigelsesindsatsen, som trådte i kraft 1. januar 2020. Formålet med regelforenklingen er at give kommunerne mere frihed til at tilrettelægge indsatsen for den ledige og samtidig sætte mere fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking. Kommuner med ringe resultater, og som ikke afholder samtaler og iværksætter beskæftigelsesrettede tilbud til sine borgere, kan blive sat under skærpet tilsyn af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Lykkes det fortsat ikke at rette op på indsatsen og resultaterne, kan kommunen i sidste ende blive sat under administration.

Benchmark-målingen opgør kommunernes indsats i forhold til, hvordan de forventes at præstere ud fra sine rammevilkår. Rammevilkårene er karakteristika ved befolkningen (bl.a. alderssammensætning, uddannelsesniveau, sundhedsdata, boligforhold) og arbejdsmarkedet (efterspørgsel på arbejdskraft, pendlingsmønster mv.) for hver enkelt kommune. Antallet af ledige borgere på offentlig forsørgelse holdes op imod rammevilkårene. Har kommunen færre ledige end forventet ud fra rammevilkårene, gør kommunen det godt. Har kommunen flere ledige end forventet ud fra rammevilkårene, klarer kommunen sig mindre godt.

Den seneste benchmark-måling er baseret på data fra 2. halvår 2019 til 1. halvår 2020. Her har Brønderslev Kommune 0,1 % færre på offentlig forsørgelse end forventet ud fra rammevilkårerne. Det placerer Brønderslev Kommune på en 30. plads ud af landets 98 kommuner. Ved benchmark-målingen i oktober 2019 indtog Brønderslev Kommune den gang en 43. plads, og har siden da forbedret sig på alle de målte ydelsesområder.

Som tidligere nævnt kan kommuner med ringe resultater, og som ikke afholder samtaler og iværksætter beskæftigelsesrettede tilbud til sine borgere (såkaldte fokusmål), blive sat under skærpet tilsyn af STAR. I den forbindelse har STAR udviklet en måling af fokusmålene, hvor kommunerne kan følge sandsynligheden for at komme under skærpet tilsyn. Her er Brønderslev Kommune i den seneste opdatering defineret som en inspirationskommune, da kommunen leverer gode resultater i benchmark-målingen og samtidig lever op til fokusmålene for indsatsen. I perioden september 2019 til august 2020 har 92 % af ydelsesmodtagerne med mindst 1 års varighed fået afholdt minimum 4 samtaler i løbet af det seneste år og 90 % har været i et beskæftigelsesrettet tilbud eller haft løntimer i løbet af det seneste år. Den nedre grænse for fokusmålet er 80 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Status på beskæftigelsesområdet som følge af Covid-19


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på beskæftigelsesområdet i lyset af situationen med Covid-19.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den 4. november 2020 blev Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerlands og Brønderslev Kommune lukket ned, og alle borgere i de berørte områder blev opfordret til ikke at krydse egne kommunegrænser, ligesom borgere udenfor de berørte kommuner blev opfordret til ikke at bevæge sig ind i de nedlukkede kommuner.

På den baggrund modtog Job- og UngeCentret den 7. november 2020 en vejledning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om, hvordan den kommunale beskæftigelsesindsats skulle tilrettelægges i den daværende situation. Siden da er de syv nordjyske kommuner blevet åbnet op igen i forskellige stadier. Job- og UngeCentret har løbende justeret beskæftigelsesindsatsen afhængigt af, hvordan situationen udviklede sig.

Fra den 9. november 2020 til den 16. november 2020 blev alle virksomhedspraktikker udenfor Brønderslev Kommunes grænser sat i bero. Igangværende praktikker indenfor kommunen kunne fortsætte efter en dialog med borger og virksomhed. Alle medarbejdere arbejdede hjemmefra og afholdt samtaler telefonisk og virtuelt, og der kunne fortsat laves jobformidling. Job- og UngeCentret stod også klar til at hjælpe virksomheder med arbejdsfordeling, varsling mv. De ledige skulle fortsat stå til rådighed og være aktivt jobsøgende.

Efter den 16. november 2020 kunne borgerne i de syv berørte kommuner bevæge sig mellem hinandens grænser. Med den mulighed kunne virksomhedspraktikker udenfor Brønderslev Kommunes grænser genoptages, hvis virksomheden lå i en af de berørte kommuner.

Fra den 19. november 2020 blev de særlige restriktioner ophævet. Herefter kunne virksomhedspraktikker, som fortsat var sat i bero, genoptages. Job- og UngeCentret kunne også igen etablere nye praktikforløb. Medarbejdere arbejder fortsat hjemmefra i det omfang, det er muligt.

Med nedlukningen fulgte også en række hjælpepakker til erhvervslivet. I Job- og UngeCentrets dialog med virksomhederne henvises og samarbejdes med Brønderslev Erhverv, hvis virksomhederne har spørgsmål angående hjælpepakkerne.

Et særligt hårdt ramt erhverv har været minkbranchen, hvor alle besætninger har skulle aflives. Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Nordjylland arbejder på nuværende tidspunkt med at iværksætte en særskilt og regional beskæftigelsesindsats for de berørte ansatte. Indsatsen vil til dels rette sig mod virksomhedsejerne og mod de ansatte, som kan omskoles og opkvalificeres til andre dele af landbruget (fx svineproduktion) eller brancheskifte. I Job- og UngeCentret er der udpeget en virksomhedskonsulent som kontaktperson til den regionale indsats.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Information til flygtninge om COVID19


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Formanden for Integrationsrådet har anmodet om en orientering om, hvilken indsats der er gjort i Brønderslev Kommune for at orientere borgere med anden etnisk baggrund om Covid-19.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I Danmark er borgere med anden etnisk baggrund end dansk overrepræsenteret blandt personer, der er smittet med Covid-19. Det spiller imidlertid også ind, hvor i Danmark man bor. Kommunernes Landsforening har den 2. juni 2020 anbefalet, at der sker en målrettet formidling af, hvorledes man forebygger smitte til familier, der ikke forstår tilstrækkeligt dansk til at kunne følge med i anbefalinger og oplysninger i de danske medier. Kommunernes Landsforening peger på, at kommunerne kan bidrage til at forebygge smittespredning blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk gennem informationsindsatser og samarbejde med boligorganisationer, civilsamfund og etniske foreninger.

Fra Jobcentrets side har der siden nedlukningen af Danmark i marts 2020 været fokus på at sende relevant informationsmateriale til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Dette er sket gennem direkte informationsmateriale til de borgere, som Jobcentret er i kontakt med. Desuden er der sendt materiale om Covid-19 til Integrationsrådet, det boligsociale projekt - Mælkebøtten samt Sprogskolen. Formålet har været at få bredt information ud til borgere, som ikke er i direkte kontakt med Jobcentret. Informationsmaterialet til borgerne har været oversat til deres eget sprog.

Af rapport fra Statens Serum Institut opdateret den 17. august 2020 fremgår, at der har været 59 smittede i Brønderslev Kommune i alt, og at der de seneste 7 dage har været ét nyt smittetilfælde. Der fremgår ikke noget om etnicitet.

Af en ældre rapport fra Statens Serum Institut fra 7. maj 2020 fremgik det, at der i Nordjylland var et højere antal af smittede blandt borgere med dansk herkomst end blandt borgere med ikke vestlig herkomst. I alle andre regioner sås, at andelen af smittede med ikke vestlig herkomst lå højere end andelen af borgere med dansk herkomst.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til orientering.

Indstilling

Integrationsrådet, 27. august 2020, pkt. 4:

Sagen taget til efterretning.

Integrationsrådet foreslår, at punktet sættes på dagsordenen til næste møde, så der kan udarbejdes en liste over mulige grupper, som kan inddrages i forhold til at udbrede information om Covid-19 eller andre alvorlige situationer.

Bjarne Axelsen, Emilly L. K. Pedersen, Abeer Abo Kalefh, Abdulaziz M. Ali og Martin Bech, Salah-Eldin El-Awad var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 2. december 2020:

Af seneste rapport fra Statens Serum Institut fra 2. oktober 2020 ses en lavere forekomst af Covid-19-tilfælde i Brønderslev Kommune blandt ikke-vestlige borgere sammenlignet med regionen og landet. Dette fremgår af sidste kolonne i tabellen nedenfor.

10 % af de smittede i Brønderslev Kommune - svarende til 7 personer - har ikke-vestlig herkomst. Dette udgør en mindre overrepræsentation, idet andelen af borgere med ikke-vestlig herkomst udgår 5 % af befolkningen i Brønderslev Kommune. 67 personer har på opgørelsestidspunktet været smittet i Brønderslev Kommune.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Indgåelse af rammeaftale for samarbejde mellem Brønderslev Kommune og FH Brønderslev


Resume

Sagsforløb: BE

Den 11. marts 2020 tilkendegav Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget et positivt syn på at udarbejde en rammeaftale for samarbejdet med LO Brønderslev-Dronninglund. Siden da er LO Brønderslev-Dronninglund blevet til FH Brønderslev.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har sammen med FH Brønderslev udarbejdet et udkast til en rammeaftale.

Ole Andersen, FH, er inviteret til at deltage i udvalgets drøftelse af sagen kl. 14,30.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om rammeaftale mellem Brønderslev Kommune og FH Brønderslev kan godkendes.

Sagsfremstilling

Den 11. marts 2020 tilkendegav Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget et positivt syn på at udarbejde en rammeaftale for samarbejdet mellem LO Brønderslev-Dronninglund og Brønderslev Kommune. Siden da er LO Brønderslev-Dronninglund blevet til FH Brønderslev.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har sammen med FH Brønderslev udarbejdet et udkast til en rammeaftale.

Formålet med aftalen er at skabe et ideudviklende og strategisk samarbejde mellem faglige organisationer under FH, A-kasser under FH og Brønderslev Kommunes Fagforvaltning for Beskæftigelse. Aftalens formål er at sikre et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked i Brønderslev Kommune til gavn for kommunens borgere og medlemmer af de respektive organisationer under FH Brønderslev. Aftalen er et udtryk for et generelt ønske om samarbejde mellem FH Brønderslev og Brønderslev Kommune.

Rammeaftalen udmøntes i ét politisk samarbejdsorgan og to underliggende driftsforummer. Det politiske samarbejdsorgan mødes kvartalsvist og har til formål at drøfte aktuelle beskæftigelsespolitiske emner, følge op på samarbejdet og gensidig informere hinanden om fremadrettede tiltag. Organiseringen består af udvalgsformand, direktør og fagchef fra Brønderslev Kommune samt de lokale formænd fra de faglige organisationer. De to underliggende driftsforummer etableres på områderne:

 • Forsikrede ledige og virksomhedskontakt
 • Sygedagpenge, ledighedsydelse og fleksjob

På de to områder deltager relevante ledelsesrepræsentanter fra Brønderslev Kommune sammen med faglige repræsentanter med formålet at drøfte det daglige driftsnære samarbejde. Det kan fx udmønte sig i fælles temadage, konference, lokale a-kassemøder for medarbejdere mv.

Foruden rammeaftalen udmøntes aftalen i tilhørende faktaark, som revideres årligt i henhold til den senest godkendte og til enhver tid gældende Beskæftigelsesplan i Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesplan og faktaark udgør således bilag til rammeaftalen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender rammeaftalen for samarbejdet mellem Brønderslev Kommune og FH Brønderslev.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Der laves redaktionelle ændringer i bilaget – Faktaaark og udmøntningsplaner.

Bilag

Til toppen


11. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


12. Beskæftigelsesplan 2021 - 2. udkast


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2021.

Grundet Covid-19 blev der ikke afholdt et fælles temamøde om beskæftigelsesplanen, men den har været sendt i skriftlig høring.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til beskæftigelsesplan for 2021 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål. Med afsæt i de udmeldte ministermål samt de udfordringer, der opleves på både nationalt og lokalt plan, har Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2021.

Første udkast har været sendt i høring ved Handicaprådet, Integrationsrådet og Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) med svarfrist den 20. november 2020.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum og Handicaprådet har ingen bemærkninger til beskæftigelsesplanen, mens Integrationsrådet har fremsendt høringssvar.

Med afsæt i de fremsatte bemærkninger fra Integrationsrådet har Fagforvaltningen for Beskæftigelse justeret beskæftigelsesplanen og fremsender nu 2. udkast.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 5 mål for 2021:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Beskæftigelses- og Uddannelsesvalget har udvalgt 4 mål, som danner rammen for Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2021.

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Et nyt ministermål for 2021 er, at de ledige skal have en værdig sagsbehandling.

Job- og UngeCentret vil i den sammenhæng arbejde med:

 • Sagsbehandling, der giver mening for den enkelte borger
 • Kvalitative undersøgelser af borgernes oplevelse af Job- og UngeCentret
 • Kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere
 • Øget brug af virtuelle samtaler

2. Flere ledige skal opkvalificeres og virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft

Som følge af Corona-krisen er arbejdsmarkedet præget af usikkerhed, og det er svært at forudse virksomhedernes behov for arbejdskraft. Derfor vil Job- og UngeCentret i 2021 have fokus på en tæt virksomhedskontakt for at afdække jobmuligheder og bistå arbejdsmarkedet med rekruttering og formidling af ledige.

I sommeren 2020 blev der indgået nye politiske aftaler, som udvider mulighederne for opkvalificering. I 2021 vil Job- og UngeCentret øge fokus på opkvalificering af jobklare ledige, så deres kompetencer matcher efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

3. Flere unge skal i job og uddannelse (lokalt mål)

UngeCentret vil i 2021 have fokus på, at flere udsatte og udfordrede unge skal kunne mestre hverdagslivet og komme tættere på uddannelse eller arbejde.

UngeCentret vil derudover styrke den jobrettede indsats for unge på uddannelseshjælp, blandt andet gennem en intensiv indsats målrettet aktivitetsparate.

4. Flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet (lokalt mål)

Brønderslev Kommune vedtog i marts 2019 en investeringsstrategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, som varer til udgangen af 2022. Ved hjælp af begrænsede sagsstammer og en håndholdt, virksomhedsrettet indsats vil Job- og UngeCentret arbejde målrettet på, at borgerne i målgruppen opnår lønnede timer på arbejdsmarkedet.

Øvrige fokusområder

Med afsæt i ministerens mål vil Job- og UngeCentret foruden de ovennævnte mål have særligt fokus på følgende områder i 2021:

 • Indsatsen for flygtninge og familiesammenførte

Job- og UngeCentret vil arbejde målrettet med at etablere lønnede timer, hvorigennem flygtninge kan opbygge kvalifikationer og netværk på arbejdsmarkedet til at opnå fuldtidsjobs. I lighed med andre målgrupper i Job- og UngeCentret vil der også være fokus på opkvalificering.

 • Indsatsen for borgere med handicap

Job- og UngeCentret vil søge at åbne flere arbejdspladser for borgere med handicap gennem øget viden om og brug af de kompenserende ordninger. Job- og UngeCentret vurderer, at der især er et potentiale i forhold til mulighederne for personlig assistance.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender beskæftigelsesplanen for 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


13. Strategi til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/BE/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en strategi og redskabskatalog til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om strategien og redskabskataloget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Med puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd i tæt samarbejde med HR og Jobcentret udarbejdet en strategi og dertilhørende redskabskatalog til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Strategien sætter retningen og konkrete mål for det fremadrettede arbejde med "Retningslinje for opfølgning på nærvær/fravær" i ældreplejen. Samtidig udfolder strategien særlige forhold, der gør sig gældende i ældreområdet såsom kultur og italesættelse af fravær samt understøttelse af ledelsen. Strategien rummer derudover en præcisering af det interne tværorganisatoriske samarbejde omkring håndtering af sygefravær på tværs af ældreområdet, HR og Jobcentret. Redskabskataloget indeholder redskaber, der kan understøtte implementeringen af strategien.

Strategien og redskabskataloget er tilblevet på baggrund af en omfattende kvalitativ og kvantitativ analyse af ældreområdet, hvis formål var at afdække to analysespørgsmål, herunder 1) hvad karakteriserer sygefraværet blandt medarbejdere i Frit Valg og Plejecenterområdet i dag samt 2) afdækning af hvordan medarbejdere og ledere arbejder med sygefravær og sygemeldinger i praksis og hvordan samarbejdet fungerer med HR og Jobcentret.

Strategien og redskabskataloget har været til høring i Lokal Med for Frit Valg og Plejecenterområdet, som er positive overfor strategien. Af høringssvarene fremgår, at der efterlyses en pixiudgave af strategien. Dette vil der blive udarbejdet i forbindelse med implementeringen af strategien.

For at kunne nå målsætningen med en reduktion i sygefraværet på 15 % inden 2022 skal to medarbejdere for hvert plejecenter og Frit Valg afdeling understøtte lederne i at oversætte strategien til praksis og tilpasse den lokale forhold. Derudover vil der løbende være opfølgning på implementeringen af strategien i 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender strategien og redskabskataloget til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Personale

Der skal vælges to medarbejdere for hvert plejecenter og Frit Valg afdeling, som skal understøtte lederne i at oversætte strategien til praksis og tilpasse den til lokale forhold. Der er budgetteret med 4 timer ugentligt pr. medarbejder til denne opgave.

Økonomi

Økonomi bemærker, at man har fået tilsagn om tilskud til finansieringen af dette projekt fra STAR på i alt 972.060 kr. i 2020 og 2021.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


14. Orientering om pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere


Resume

Sagsforløb: BE

I november 2020 udmeldte Styrelsen og Arbejdsmarked og Rekruttering en pulje, hvor kommunerne kunne søge midler til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Baggrunden for puljen er at sikre, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget kontanthjælp i mere end 8 ud af de seneste 10 år, afklares i forhold til, om de fortsat skal være på kontanthjælp, eller om de er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

I et borgmesterbrev fra Borgmesteren og Udvalgsformanden for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til STAR blev det meddelt, at Brønderslev Kommune ikke valgte at søge puljen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I november 2020 udmeldte Styrelsen og Arbejdsmarked og Rekruttering en pulje, hvor kommunerne kunne søge midler til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Baggrunden for puljen er at sikre, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget kontanthjælp i mere end 8 ud af de seneste 10 år, afklares i forhold til, om de fortsat skal være på kontanthjælp, eller om de er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Indsatsen i puljen bygger således på et straksafklaringsforløb i henhold til om borgeren er i den rette målgruppe og skal have deres sag behandlet i kommunens rehabiliteringsteam og endvidere et afklaringsforløb, hvor kontanthjælpsmodtagerne får tilknyttet en personlig jobformidler. Ifølge STAR vil der i Brønderslev Kommune være 49 borgere i målgruppen for projektet, og kommunen ville maksimalt få tildelt 365.785 kr. over en 2-årig periode, hvor en del er resultatafhængigt.

I et borgmesterbrev fra Borgmesteren og Udvalgsformanden for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til STAR blev det meddelt, at Brønderslev Kommune ikke valgte at søge puljen. Ved at søge puljen vurderes en risiko for, at Brønderslev Kommunes egne igangværende tiltag for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under strategien for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, mister kadence, hvis fokus på området skal rettes mod de procesmæssige formkrav, der stilles i puljen.

9 job- og arbejdsmarkedschefer har derudover fremsendt et fælles brev til STAR, hvori der redegøres for puljens administrative omfang i relation til puljens resultatkrav og tilskuddenes størrelser.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


15. Status på samarbejde med Quick Care om forløb ved fysioterapeut og psykolog


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCenter Brønderslev samarbejder med Quick Care om korte, beskæftigelsesrettede sundhedsindsatser for borgere, som er uarbejdsdygtige på grund af helbredsmæssige udfordringer.

Indsatsen vurderes at bidrage til, at borgerne bliver hurtigere afklaret i forhold til deres helbredsmæssige udfordringer og i forhold til arbejdsmarkedet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCenter Brønderslev har siden 2015 samarbejdet med Quick Care om screening og korte, opkvalificerende forløb hos fysioterapeut eller psykolog for borgere, der er uarbejdsdygtige på grund af helbredsmæssige udfordringer.

Målgruppen for indsatsen er primært sygedagpengemodtagere, men borgere på andre ydelser kan også modtage indsatsen, hvis det vurderes at give mulighed for hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Job- og UngeCentrets mål med Quick Cares indsats er en beskæftigelsesrettet vinkel på borgernes helbredsudfordringer. Fokus er rettet mod, hvordan borgerne med deres funktionsniveau kan fastholdes i job eller vende tilbage til arbejdsmarkedet. Quick Cares tilbud er et supplement til sundhedssystemets indsats. Får Quick Care kendskab til udfordringer, der kræver udredning eller behandling, henvises borger til rette hjælp i sundhedssystemet. Dette sker for 27 % af de henviste borgere.

Alle indsatser hos Quick Care starter med en screening hos en fysioterapeut eller psykolog afhængig af borgerens helbredsproblematik. Formålet med screeningen er en vurdering af borgerens fysiske eller psykiske funktionsniveau, herunder en vurdering af borgerens ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Hvis Job- eller UngeCentret vurderer, at det er relevant, kan borgeren efterfølgende henvises til en af følgende indsatser hos Quick Care:

 • Fysioterapeutisk træningsforløb på typisk 6 uger
 • Samtaleforløb hos psykolog
 • Mestringsforløb, som er holdforløb om enten smertehåndtering eller håndtering af stress, depression og angst

Job- og UngeCentret har i perioden fra den 1. januar til den 10. oktober 2020 visiteret 115 borgere til fysioterapeutisk screening og 127 borgere til psykologisk screening.

I alt 242 borgere har efter screening deltaget i et forløb hos fysioterapeut eller psykolog. Det er 49 færre borgere i forhold til samme periode sidste år. Det lavere niveau skyldes nedlukningen som følge af covid-19 i foråret 2020. Quick Care var dog hurtig til at igangsætte digitale træningsforløb for borgerne og psykologsamtaler bag plexiglas, hvorved borgerne fortsat kunne modtage deres tilbud.

Af skemaet nedenfor fremgår fordelingen af borgere, der har deltaget i forløb hos Quick Care i perioden fra 1. januar 2020 til 10. oktober 2020:

Fysioterapeutisk træning

Psykologsamtaler

I alt

Sygedagpenge og jobafklaring

56

81

137

Kontanthjælp

24

25

49

Uddannelseshjælp

14

3

17

Integrationsydelse

0

1

1

Ledighedsydelse

6

9

15

Ressourceforløb

15

8

23

I alt

115

127

242

25 borgere - heraf 18 sygedagpengemodtagere - har derudover deltaget i et mestringsforløb hos Quick Care i 2020. Mestringsforløb er et lovkrav til sygedagpengemodtagere, der er visiteret til kategori 2. Det vil sige borgere, der har udfordringer af helbredsmæssig og beskæftigelsesmæssig karakter, og hvor sygefraværet forventes at vare mere end 8 uger. På baggrund af gode erfaringer med mestringsforløbene har Job- og UngeCentret valgt at udvide tilbuddet til andre målgrupper også. Mestringsforløbene har i højere grad været ramt af corona-restriktioner, da der er tale om holdforløb. Der er således tale om en halvering i antal deltagere i forhold til året før.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at Quick Care har løst sin opgave tilfredsstillende i 2020. Quick Cares fysioterapeuter og psykologer har en beskæftigelsesrettet vinkel på de sundhedsfaglige forløb med borgerne, som er i tråd med Job- og UngeCentrets tilgang.

Rådgiverne i Job- og UngeCentret udtrykker tilfredshed med Quick Cares indsats og resultater. Borgerne udtrykker også tilfredshed med forløbene hos Quick Care, som de oplever bidrager til håndtering af deres barrierer i forhold til arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

a) Fællesmødet mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget flyttes fra januar til februar 2021.

b) Sag om socialt bedrageri behandles i Økonomiudvalget i december 2020 og herefter i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i januar 2021.

c) Eskild S. Andersen orienterede om FGU – lokalesituationen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


17. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


18. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


19. Lukket punkt: Rammeaftale for eksterne aktører på mentorområdet


Til toppen


20. Lukket punkt: Indgåelse af kontrakt


Til toppen


21. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


22. Lukket punkt: Anbringelses- og botilbudssager


Til toppen


23. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


24. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 3. december 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer