Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 16. januar 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Line Vanggard Pedersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: SS/BE

Dagsorden for fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget kl. 15.30 - 16.30.

Sagsfremstilling
  1. Velkomst
  2. Møde mellem ledelsen på UngeCentret og Visitationen, Det specialiserede område
  • Etablering af fælles billede af aktuel status for overdragelse af borgere fra UC til DSO.
  • Aftale som særlig opmærksomhed fra UC i forhold til ressourceforløb og kommende pensionssager.
  • Aftaler om dokumentationskrav/ belysning af sagerne i overdragelsen.

Der er aftalt opfølgning på punkterne i april måned

  1. Aftaler om model for handleplanmøder før overgangen.Misbrug – opfølgning på drøftelse fra sidste møde

I forlængelse af sidste møde og budgetaftalen for 2020 er der lavet en vurdering af, hvordan den samlede økonomi på Rusmiddelcentret kan forbedres. Regnskab 2019 forventes at udvise en merudgift på ca. 900.000 kr.

Den samlede vurdering består af to elementer. Det ene element er optimering indenfor Sundhed og Velfærd. Der lægges op til at flytte Rusmiddelcentret til Springbrættet på Nordens Allé i Brønderslev, hvilket vil reducere husleje og rengøringsomkostningerne. Selve flytningen finansieres af en anlægsbevilling. Det andet element er en aftale med UngeCentret om at købe ydelser, som Rusmiddelcentret ikke tidligere har tilbudt. UngeCentret har foreslået en kapacitetsaftale på 300.000 kr. årligt, således at Rusmiddelcentret er garanteret denne indtægt. Leverer Rusmiddelcentret ydelser for mere end 300.000 kr., afregnes dette med UngeCentret.

Samlet betyder de foreslåede ændringer, at budgettet forventes at kunne balancere under forudsætning af, at taksterne for 2020 kan hæves med i alt 175.000 kr., idet udgifterne til stofmisbrugsbehandling er steget i 2019.

Fagforvaltningerne foreslår, at udvalgene drøfter, om de foreslåede ændringer kan godkendes.

  1. Konklusioner fra KL-netværk på det specialiserede socialområde

Sundhed og Velfærd har i løbet af 2019 deltaget i et KL-netværk med i alt 30 kommuner med henblik på dels at skabe et forbedret datagrundlag for KL’s interessevaretagelse ved de årlige økonomiforhandlinger, dels at give de deltagende kommuner mere specificerede oplysninger om egne data sammenlignet med de øvrige kommuners data. Arbejdet har betydet, at datagrundlaget, er valideret af Danmarks Statistik, og det har også været medvirkende til, at der er givet et betydeligt rammeløft i KL-aftalen for 2020.

Udgangspunktet for arbejdet i KL-netværket har været en række hypoteser, som via det forbedrede datagrundlag har kunnet bekræftes eller afkræftes. Selve afrapporteringen fra KL-netværket er meget teknisk, men vedlagte plancher giver et overblik over hovedkonklusionerne.

Fagforvaltningerne foreslår, at udvalgene tager orientering fra KL-netværket til efterretning.

  1. Serviceniveau på tværs af de to udvalg

Der ønskes en drøftelse af tilgangen til arbejdet med det politisk fastlagte serviceniveau i henholdsvis UngeCentret og Visitationen. Der gives på mødet en kort præsentation af, hvordan de to enheder arbejder med det politisk fastlagte serviceniveau. Hensigten med drøftelsen er at sikre, at borgerne får så let en overgang mellem de to enheder som muligt.

Fagforvaltningerne foreslår, at udvalgene drøfter, hvordan det sikres, at borgerne får så let en overgang mellem de to enheder som muligt.

  1. Ønsker til den fremtidige dialog mellem de to udvalg

De to udvalg har – med udgangspunkt i Misbrugscentrets økonomi – aftalt fællesmøde den 19. august 2019 og dags dato. I forlængelse heraf foreslås en drøftelse af, om der skal afholdes yderligere møder, eller om der skal holdes møder med en fast kadence.

Fagforvaltningerne foreslår, at udvalgene drøfter den fremtidige mødekadence.

  1. Eventuelt
Beslutning

Ad. 1:

Intet.

Ad. 2:
Enighed om, at samarbejdet bevæger sig i en positiv retning.

Ad. 3:

Martin Bech kvitterede for kapacitetsaftalen, som Beskæftigelsesudvalget har godkendt. Social- og Sundhedsudvalget forventer at træffe endelig beslutning om Rusmiddelcentrets økonomi på det næste udvalgsmøde.

Ad. 4:

Præsentation af konklusioner taget til efterretning.

Ad. 5:

Tilgang til arbejdet med serviceniveau i Visitationen og UngeCentret blev gennemgået.

Udvalgene tilkendegav, at sigtet er, at borger skal have så glidende en overgang som muligt fra UngeCentret til Visitationen.

Forvaltningerne sætter sig sammen og gennemgår en række cases for at sikre læring på tværs.

Ad. 6:

Næste fællesmøde holdes i maj.

Bilag

Til toppen


4. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Personale

Ingen.

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


5. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 20. januar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer