Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 13. januar 2021
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Eskild Sloth Andersen havde meldt afbud til mødet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Til toppen


3. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser en stigning på 265 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagens fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra september 2020 grundet en række efterreguleringer.

I september 2020 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse 4.346 fuldtidspersoner i Brønderslev Kommune, hvilket er en stigning på 265 fuldtidspersoner siden september 2019. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.151 fuldtidspersoner, og samtidig var 2.195 fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse.

Fra september 2019 til september 2020 ses en stigning på 161 fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse. Stigningen gør sig primært gældende på a-dagpenge, sygedagpenge, uddannelseshjælp og ledighedsydelse. På jobafklaring, kontanthjælp og ressourceforløb ses et fald over det seneste år.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob og førtidspension) ses også en stigning over det seneste år på 104 fuldtidspersoner. Det skyldes, at flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet er der desuden en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i pct. af befolkningen i september 2020 og en udvikling over det seneste år. Herunder fremgår ledighedsstatistikken for september 2020, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 4 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Status på beskæftigelsesområdet som følge af Covid-19


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen set i lyset af Covid-19.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på beskæftigelsesområdet set i lyset af Covid-19.

Med de seneste restriktioner er en ændringsbekendtgørelse om en fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen blevet indført. I de nedenstående punkter skitseres, hvordan Job- og UngeCentret har implementeret ændringsbekendtgørelsen:

 • Der etableres ikke nye virksomhedspraktikker og løntilskudsjob, hvis borgeren ikke er enig heri og forløbet ikke kan afholdes digitalt
 • Allerede etablerede praktikker og planlagte praktikker kan fortsætte, hvis borgeren er indforstået hermed
 • Nytteindsats suspenderes
 • Uddannelsesforløb for ledige kan videreføres og bevilges, hvis forløbet gennemføres i det omfang de nationale udmeldinger om uddannelsesinstitutioner følges
 • Øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb (fx ved eksterne leverandører) kan videreføres og bevilges, hvis forløbet foregår virtuelt og digitalt
 • Mentorstøtte med fysisk fremmøde kan fortsætte eller etableres, hvis det vurderes påkrævet af særlige hensyn til fx borgerens psykiske og sociale ve og vel
 • Alle samtaler med borgere og virksomheder afholdes enten virtuelt eller telefonisk
 • Ledige skal fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktiv jobsøgende

Ændringerne i beskæftigelsesindsatsen har haft virkning fra den 20. december 2020 og gælder frem til den 31. januar 2021. Den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen betyder, at den virksomhedsrettede indsats er sat i bero, som udgør kerneelementer i investeringsstrategierne på beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune – bl.a. strategien for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Job- og UngeCentret har derfor i mindre grad mulighed for at implementere strategien i den nuværende situation.

Job- og UngeCentret modtager fortsat jobordrer fra virksomheder, som søger medarbejdere. Aktuelt opleves en efterspørgsel efter medarbejdere indenfor rengøring, landbrug, anlægsområdet, kundeservice og marketing samt plejeopgaver. I den nuværende situation kan der fortsat iværksættes ordinær jobformidling og rekruttering, og Job- og UngeCentret arbejder hermed.

Som følge af restriktionerne for erhvervslivet er de generelle kompensationsordninger for erhvervslivet blevet genåbnet og forlænget. I Job- og UngeCentrets løbende dialog med de lokale virksomheder henvises til Brønderslev Erhverv eller Erhvervshus Nordjylland, hvis virksomhederne har spørgsmål til hjælpepakkerne.

Udviklingen i antallet af ledige, og hvordan restriktioner og nedlukninger påvirker antallet, følges løbende. Et særligt konjunkturfølsomt område er dagpengeområdet, og siden den 18. december 2020 er antallet af tilmeldte dagpengemodtagere steget med 89 ledige frem til den 6. januar 2021. Det svarer til en stigning på 11 %. Sammenlignet med samme periode året forinden er der ikke tale om en kraftig stigning, og det skal hertil bemærkes, at antallet af ledige typisk stiger i vintermånederne.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR/SS/BE

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 100, 86.1 og 86.2 samt sundhedslovens § 140 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om de reviderede kvalitetsstandarder kan godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 138 skal Byrådet træffe beslutning om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter Servicelovens § 138 samt følge op på beslutningerne.

Kvalitetsstandarder beskriver indhold, omfang og udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig sikrer kvalitetsstandarderne sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

I møde den 5. december 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at den årlige behandling af kvalitetsstandarder fremover skal spredes ud over året. Nedenstående kvalitetstandarder forelægges på dette møde udvalget til godkendelse.

Alle kvalitetsstandarder med sagsbehandlingsfrister er tilrettet, så sagsbehandlingstiden nu fremgår tydeligere.

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på at præcisere indholdet, så ydelsernes rammer bliver tydeligere - både for medarbejdere og borgere.

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Alkoholbehandling – SUL § 141

Sagsbehandlingstid tydeliggjort.

 • Genoptræning efter udskrivning fra sygehus – SUL § 140

Sagsbehandlingstid tydeliggjort, og klagemulighed er ændret til Styrelsen for patientklager, så det svarer til gældende praksis.

 • Kommunal genoptræning – SEL § 86.1

Kriterier for bevilling er tydeliggjort samt præcisering af, hvad indsatsen ikke indeholder, og sagsbehandlingstid tydeliggjort.

 • Merudgifter – SEL § 100

Specificering af løbende og enkeltstående udgifter samt nye takster for 2020, og sagsbehandlingstid tydeliggjort.

 • Midlertidigt botilbud – SEL § 110

Specificering af, at det er tilbuddet, der kan visitere til indsatser efter SEL § 110

 • Misbrugsbehandling – SUL § 142Vedligeholdende træning – SEL § 86.2

Kriterier for bevilling er tydeliggjort, sagsbehandlingstid reduceret fra 4 til 2 uger samt præcisering af, hvad indsatsen ikke indeholder.

 • Social behandling af stofmisbrug – SEL § 101

Sagsbehandlingstid tydeliggjort.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender de reviderede kvalitetsstandarder og godkender, at kvalitetsstandarder, der blev fremsendt til behandling i november og december 2020, ligeledes tilrettes, så sagsbehandlingstiden fremgår tydeligere.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 3. december 2020, pkt. 4:

Midlertidige ophold. Brønderslev Kommune har ikke tilbud indenfor kommunen, og benytter derfor tilbud i andre kommuner. Der er ikke visitation til opholdet, og borgerne vælger, hvilket tilbud man vil benytte sig af.

Kvalitetstandarderne indstilles godkendt.

John Erik Jensen, Jonna Jacobsen, Line Vanggaard Pedersen, Bettina Bøcker Kjeldsen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Status på puljeansøgninger


Resume

Sagsforløb: BE

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Socialstyrelsen udmeldte i slutningen af 2020 en række puljer.

Job- og UngeCenter Brønderslev ansøgte 3 puljer og deltog i ansøgningen af en 4. pulje. Der er modtaget tilsagn om tilskud fra 2 puljer.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Socialstyrelsen udmeldte i slutningen af 2020 en række puljer, som har til formål at støtte bestemte aktiviteter og indsatser i kommunerne. Job- og UngeCenter Brønderslev ansøgte 3 puljer og deltog i ansøgningen af en 4. pulje. Nedenfor følger en oversigt over hvilke puljer, der er tale om, og om der er givet tilsagn eller afslag.

Pulje til særlig indsats for ledige dagpengemodtagere over 50 år

I november 2020 udmeldte STAR en pulje til en særlig indsats for ledige over 50 år, som er i risiko for langtidsledighed (fx pga. nedslidning, forældede kompetencer eller fagområdet er særlig udsat pga. Covid-19). Ansøgerkredsen var a-kasser i samarbejde med en eller flere kommuner. Jobcenter Brønderslev blev kontaktet af HK Nordjylland omkring deltagelse sammen med Jobcenter Frederikshavn og Jobcenter Hjørring. Efterfølgende blev 3F Skagerrak, 3F Frederikshavn og Metal Vendsyssel inviteret ind i ansøgerkredsen. Medio december 2020 fik HK tilsagn om støtte til projektet, og Jobcenter Brønderslev arbejder på nuværende tidspunkt med implementeringen af projektet i samarbejde med den øvrige ansøgerkreds.

Pulje til uddannelsesambassadører

I oktober 2020 udmeldte STAR en pulje, hvor kommuner og a-kasser kunne ansøge om midler til ansættelse af en uddannelsesambassadør. Formålet med puljen er at understøtte brugen af uddannelse og opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen i løftet fra ufaglært til faglært niveau. I samarbejde med 3F Aalborg og 3F Midtvendsyssel søgte Jobcenter Brønderslev puljen, men modtog i december 2020 afslag. Jobcentret vil i starten af 2021 i samarbejde med 3F drøfte, hvordan uddannelsesindsatsen kan øges og til trods for afslaget på puljen implementere de væsentligste elementer i den videre drift.

STAR modtog i alt 49 ansøgninger, hvoraf 19 fik tilsagn til projekterne.

Pulje til styrket og helhedsorienteret indsats overfor unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse

Socialstyrelsen udmeldte denne pulje i september 2020. Formålet med puljen er at sikre, at flere unge med sociale, psykiske og fysiske udfordringer støttes i og motiveres til at opnå de relevante færdigheder og personlige kompetencer til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

UngeCenter Brønderslev søgte puljen med henblik på blandt andet at udvikle et gruppeorienteret tilbud. Ensomhed og manglende netværk vurderes at være en udfordring for puljens målgruppe og en hæmsko i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse og komme i job. En gruppebaseret indsats skulle give de unge mulighed for at indgå i fællesskaber med andre unge og støtte dem i at opbygge relationer og bygge bro til hverdagslivet.

UngeCentret modtog medio december 2020 afslag på puljen og overvejer nu, hvordan idéen om gruppebaserede indsatser kan udbygges indenfor de nuværende rammer.

Styrelsen modtog i alt 26 ansøgninger, hvoraf 4 fik tilsagn til projekterne.

Pulje til implementering af LAB

Puljen har til formål at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser til bedre at kunne implementere beskæftigelsesindsatsen i tråd med intentionerne i den regelforenkling af beskæftigelsesloven, der trådte i kraft den 1. januar 2020.

Job- og UngeCentret har tidligere søgt og modtaget midler fra puljen. Det er tredje gang, STAR udmelder mulighed for at søge puljen, og denne gang har UngeCentret ansøgt om – og fået tilsagn om – 59.845 kr. til kompetenceudviklingsaktiviteter. Der vil være tale om tre undervisningsdage og en dag med virksomhedsbesøg for de rådgivere, virksomhedskonsulenter og mentorer i UngeCentret, der arbejder med unge, der er aktivitetsparate eller i ressourceforløb. Formålet er at styrke den virksomhedsvendte indsats for målgruppen. Marselisborg Consulting vil stå for undervisningen, der forventes at foregå fra marts til juni 2021.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Til toppen


7. Samarbejde med AVV om forløb for unge i det socialøkonomiske projekt Godt Gjort


Resume

Sagsforløb: BE

UngeCenter Brønderslev har det seneste år samarbejdet med AVV om forløb for unge 15-17-årige med behov for et tilbud efter LAB-loven samt aktivitetsparate unge mellem 18 og 29 år i det socialøkonomiske projekt Godt Gjort.

Godt Gjort tilbyder individuelt tilrettelagte forløb til borgere med behov for opkvalificering og afklaring til arbejdsmarkedet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev har det seneste år samarbejdet med AVV om forløb for unge med komplekse problemstillinger i det socialøkonomiske projekt Godt Gjort.

AVV er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af Hjørring og Brønderslev Kommuner. Godt Gjort er et socialøkonomisk projekt i regi af AVV, som istandsætter og skaber produkter af affald og tilbyder individuelt tilpassede forløb til borgere med behov for opkvalificering og afklaring til arbejdsmarkedet.

Indsatsen hos Godt Gjort er håndholdt og fungerer som et delelement i en indsats, hvor slutmålet er uddannelse eller job. Et forløb er berammet til 13 uger med mulighed for forlængelse. Efter et forløbs afslutning er det muligt at etablere mentorindsats fra Godt Gjort.

UngeCentret har det seneste år henvist 5 unge til et forløb ved Godt Gjort. Én af disse unge er afsluttet, mens de resterende 4 fortsat er i et forløb. De unge, som aktuelt er i et forløb, er henvist i 4. kvartal 2020, hvorfor der endnu ikke kan konkluderes på resultaterne af indsatsen.

Dem der henvises til forløbet, er unge med komplekse sociale udfordringer, som ikke kan henvises til andre tilbud. Det er unge, som har behov for at få struktur i hverdagen, og som skal have opbygget viden om og erfaring med arbejdsmarkedet i et trygt og stabilt miljø.

Der er gensidig tilfredshed med samarbejdet, og Godt Gjort har udvist stor fleksibilitet til løbende at tilpasse indsatsen i forhold til de restriktioner og anbefalinger, som Covid-19 har medført.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at samarbejdet og de foreløbige resultater af indsatsen er tilfredsstillende.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Til toppen


8. Status på samarbejde med IPSCenter Danmark


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCenter Brønderslev har det seneste år samarbejdet med IPSCenter Danmark om enkeltforløb til borgere med psykiske lidelser, der er aktivitetsparate eller i ressourceforløb.

IPS-forløbet skal hjælpe borgere med psykisk diagnose eller psykisk sårbarhed i job eller uddannelse.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

For at understøtte Brønderslev Kommunes strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, indgik Job- og UngeCentret sidste år et samarbejde med IPSCenter Danmark med henblik på at afprøve IPS til borgere med psykiske lidelser, der er aktivitetsparate eller i ressourceforløb.

IPS (Individuel Placement and Support) er en evidensbaseret metode, der er udviklet i USA og efterfølgende afprøvet i Danmark gennem et forskningsprojekt. Begge steder har metoden vist gode resultater i forhold til at hjælpe borgere med psykisk diagnose eller psykisk sårbarhed i job.

Målgruppen for IPS kan være borgere med alvorlig psykiatrisk diagnose som f.eks. skizofreni, bipolar lidelse og tilbagevendende depression. Det kan også være borgere, der er psykisk sårbare som følge af angst eller stress.

Job- og UngeCentret har fra den 1. marts til den 31. december 2020 henvist 20 borgere til et IPS-forløb. Her er 11 fortsat aktive, 7 er afsluttede og 2 er midlertidigt på pause.

Målsætningen er, at 60 % af de henviste borgere kommer i job, uddannelse eller fleksjob. Det er endnu for tidligt at konkludere på målsætningen, men indtil videre er 3 borgere, svarende til 43 % af de afsluttede forløb, afsluttet til uddannelse.

Af de 11 aktive er 2 borgere aktuelt i praktik og yderligere 3 borgere er klar til opstart i praktik, når Corona-restriktionerne aftager.

Job- og UngeCentret har et godt og tæt samarbejde med IPSCenter Danmark, og Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at samarbejdet og de foreløbige resultater er tilfredsstillende.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Til toppen


9. Tilsyn med danskuddannelser for voksne udlændinge


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en tilsynsrapport om AOF Center Vendsyssels varetagelse af opgaven med danskuddannelser til voksne udlændinge i Brønderslev Kommune.

Tilsynet konkluderer, at der er behov for genopretning af kvaliteten i AOF's undervisningstilbud, hvilket vurderes muligt med nye kontraktvilkår og et stabiliseret kursistantal fra januar 2021.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Det følger af bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at kommunerne skal føre tilsyn med udbyderne af danskuddannelse. Formålet med tilsynet er at sikre, at danskuddannelserne gennemføres efter gældende love og regler og lever op til bekendtgørelsens kvalitetskrav.

Hvert andet år skal kommunerne indsende en tilsynsrapport til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Fagforvaltningen for Beskæftigelse har inden fristen den 1. december 2020 udarbejdet og indsendt en tilsynsrapport for årene 2019-2020. Rapporten har været forelagt kommunens udbyder af danskuddannelser - AOF Center Vendsyssel - til kommentering forud for indsendelse til SIRI.

Opgaven med danskuddannelser til voksne udlændinge var i efteråret 2017 i udbud i Brønderslev Kommune. AOF genvandt opgaven i en 3-årig periode fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2020 på baggrund af det pris- og kvalitetsmæssigt mest fordelagtige tilbud blandt tilbudsgiverne.

Tilsynet med danskuddannelserne omfatter både et administrativt, økonomisk og pædagogisk tilsyn. Brønderslev Kommune har i 2020 indgået et samarbejde med Jammerbugt og Frederikshavn Kommuner om det pædagogiske tilsyn for at imødekomme et lovkrav om, at kommunerne skal inddrage personer med uddannelse indenfor for faget dansk som andetsprog for voksne i tilsynet. Samarbejdet med Jammerbugt og Frederikshavn består af en "rotationsordning", hvor en kvalificeret lærer fra hver af de tre kommuners sprogcentre foretager tilsynsbesøg på et af de andre sprogcentre. Efter tilsynsbesøgene mødes repræsentanter fra kommunerne og sprogskolerne og drøfter den læring, tilsynet har givet. Processen gentages årligt.

Tilsynsperioden fra 2019 til 2020 har været præget af faldende kursisttal på danskuddannelserne i Brønderslev Kommune, da der kommer færre flygtninge til Danmark. Da den nuværende kontraktperiode startede i januar 2018 havde AOF 238 kursister fra Brønderslev Kommune. Dette er i december 2020 faldet til 113 kursister.

På resultatsiden har AOF præsteret tilfredsstillende frem til 2018 med karaktergennemsnit på niveau med landet. I 2019 og 2020 er AOF's karaktergennemsnit faldet til at ligge under landsgennemsnittet. Det skyldes ifølge AOF det faldende kursisttal, der har gjort det sværere at levere opgaven på samme vilkår, som da kontrakten blev indgået. Det handler om færre muligheder for stordrift og større udfordringer med at sikre en niveauopdelt undervisning.

Fra den 1. januar 2021 har Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget besluttet at indgå en ny kontrakt med AOF. Kontrakten indeholder en prisstigning, der forventes at gøre det muligt for AOF på ny at levere tilfredsstillende kvalitet i undervisningen og deraf resultater. Tilsynet vurderer, at AOF har forudsætningerne herfor, da AOF har langvarig erfaring på området og en velkvalificeret lærergruppe. Derudover ser kursisttallet ud til at være stabiliseret. Antallet af integrationskursister falder fortsat. Til gengæld er der en stigning i antallet af selvforsørgende kursister efter et krav om deltagerbetaling frafaldt i juli 2020.

Foruden resultatsiden vurderer tilsynet, at AOF har en udfordring i forhold til fravær. Det er et problem, der går igen på landsplan, og som kræver tæt samarbejde mellem kommune og sprogskole omkring den enkelte kursist. Dette vurderes AOF og Brønderslev Kommune at have, ligesom AOF vurderes at gøre en stor indsats i forhold til fravær. Indsatsen afspejler sig dog ikke i tallene, og tilsynet vil fortsat have opmærksomhed herpå.

Brønderslev Kommunes nuværende kontrakt med AOF om danskuddannelser gælder for 1 år frem til den 31. december 2021. Det giver mulighed for hurtigere tilpasning af kontrakten.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der efterlyses yderligere informationer omkring fravær og opfølgningen herpå.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ny politisk aftale om bedre ressourceforløb


Resume

Sagsforløb: BE

Forligspartierne bag reformen af førtidspension og fleksjob har indgået en politisk aftale om en justering af ressourceforløbsordningen med henblik på at skabe bedre ressourceforløb.

Aftalen indebærer blandt andet, at den maksimale varighed af et ressourceforløb reduceres til 3 år.

Indholdet i aftalen ligger i forlængelse af de tiltag, som Job- og UngeCentret har igangsat på området.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forligspartierne bag reformen af førtidspension og fleksjob indgik den 11. december 2020 en politisk aftale om en justering af ressourceforløbsordningen med henblik på at skabe bedre ressourceforløb.

For alle aldersgrupper gælder det, at et ressourceforløb maksimum kan vare op til 3 år – og ikke 5 år som i dag.

I dag kan borgere over 40 år sige nej til mere end ét ressourceforløb. Forligspartierne har aftalt en ny aldersinddeling, som betyder:

 • at borgere mellem 40 og 50 år kan sige nej til yderligere ressourceforløb efter samlet 5 år i ressourceforløb
 • at borgere over 50 år kan sige nej til mere end ét ressourceforløb
 • at borgere med under 6 år til folkepensionsalderen kan sige nej til et tilbud om ressourceforløb. Dette flugter med aldersgrænsen for at søge om seniorpension.

Hvis borgeren vælger at sige nej til (yderligere) ressourceforløb vil Job- og UngeCentret vejlede om borgerens muligheder i den almindelige indsats, herunder eksempelvis muligheden for at søge kontanthjælp.

Forligspartierne vil med aftalen sikre, at alle borgere i ressourceforløb får en tidlig og jobrettet indsats, hvor der er mere fokus på virksomhedsrettede forløb og lønnede timer. Det betyder, at der indføres ret til en indsats inden for de første 6 måneder samt en personlig jobformidler. Gennem dialog skal den personlige jobformidler hjælpe borgeren til et godt match med en virksomhed, hvor borgeren kan få lønnede timer eller en praktik, der kan bidrage til, at borgeren på sigt kan komme i beskæftigelse.

Mange af de elementer, som indgår i den politiske aftale, har Job- og UngeCentret allerede fokus på. Med investeringsstrategien for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, er der fokus på:

 • at forkorte varigheden af ressourceforløbene
 • at komme tidligere i gang med indsatserne
 • at tilkoble en virksomhedskonsulent med det samme i de tilfælde, hvor rehabiliteringsteamet peger på en virksomhedsvendt indsats.

I Brønderslev Kommune er varigheden af de igangværende ressourceforløb blevet kortere. Andelen af igangværende ressourceforløb med en varighed på 3 år eller derover er faldet med 4 %-point fra 2018 til 2020, mens der i samme periode er sket en stigning på 8 %-point i hele Nordjylland.

Andel igangværende ressourceforløb på 3 år eller derover

Oktober 2018

Oktober 2020

Nordjylland

26 %

34 %

Brønderslev

27 %

23 %

For at få nedbragt varigheden af ressourceforløbene har Job- og UngeCentret blandt andet fokus på at få igangsat de relevante indsatser. I oktober 2020 var 60 % af borgerne i ressourceforløb i et tilbud. Det tilsvarende tal for Nordjylland ligger på 43 %.

Som et led i den tidlige indsats afholder den koordinerende sagsbehandler ligeledes samtaler med borgerne. I Brønderslev Kommune har 93 % af borgerne i ressourceforløb med en varighed på 6 måneder haft minimum 4 samtaler (oktober 2020). For Nordjylland ligger det tal på 88 %.

Disse tal underbygger, at Job- og UngeCentret har fokus på mange af de elementer, som fremgår af den politiske aftale. Indholdet i den politiske aftale kan således ses som en forlængelse af de tiltag, der allerede er igangsat i Job- og UngeCentret.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Til toppen


11. UngeCentrets kapacitetsaftale med Rusmiddelcentret


Resume

Sagsforløb: BE

UngeCentret indgik i januar 2020 en kapacitetsaftale på 300.000 kr. årligt med Rusmiddelcentret i Brønderslev Kommune.

UngeCentret har blandt andet på grund af coronasituationen ikke købt ydelser for hele aftalebeløbet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om kapacitetsaftalen skal forlænges og gælde for 2021.

Sagsfremstilling

UngeCentret indgik i januar 2020 en kapacitetsaftale med Rusmiddelcentret i Brønderslev Kommune. Aftalen er på 300.000 kr. årligt og indebærer, at Rusmiddelcentret er garanteret denne indtægt.

Formålet med aftalen er at bidrage til en forbedring af Rusmiddelcentrets økonomi og sikre et kvalificeret og lokalt misbrugsbehandlingstilbud, hvilket UngeCentret er interesseret i. Alternativet er misbrugsbehandling i andre kommuner, og transport vil ofte blive en udfordring, hvis der ikke er lokale tilbud.

Status på 2020

Kapacitetsaftalen indebærer 3 tilbud, som UngeCentret planlagde at benytte i øget grad i 2020. Af tabellen nedenfor fremgår, at UngeCentret ikke har anvendt tilbuddene i det omfang, det var påtænkt. Pr. 30. november 2020 mangler at blive købt for 158.000 kr. på de to ydelser, som det er muligt at opgøre.

Tilbud

Indhold

Aftalt kapacitet

Køb pr. 30.11.20

Status pr. 30.11.20

Terapeutiske forløb

Helhedsorienteret indsats med ambulante samtaler og terapeutiske forløb

120.000 kr.

66.800 kr.

- 93.200

Pårørendesamtaler

Samtaler til pårørende til misbrugere

68.000 kr.

2.504 kr.

- 65.496

Ambulant rådgivning

Øget åbningstid med henblik på merkøb til de borgere, UngeCentret i forvejen henviser.

72.000 kr.

Der er brugt 773.680 kr. på individuelle samtaler. Det er ikke muligt at opgøre, hvor meget heraf, der er merkøb.

Ukendt

I alt

300.000 kr.

- 158.969 kr.

UngeCentret forventer at købe for yderligere 5.000-8.000 kr. i december 2020, hvilket giver et forventet mindreforbrug og en afregning med kapacitetsaftalen på omkring 150.000 kr.

UngeCentret har tilkendegivet at ville henvise alle de unge (inkl. unge under 18 år), der er i målgruppen for ambulante forløb til Rusmiddelcentret. På dette område er forbrugt 773.680 kr. pr. 30. november 2020, hvilket er tæt på de ca. 800.000 kr., som var budgetteret med i 2020.

Det manglende forbrug på de to tilbud - terapeutiske forløb og pårørendesamtaler - skyldes blandt andet coronasituationen, som har gjort det vanskeligt at afholde møder og samtaler. Der var tale om nye tilbud, som skulle løbes i gang. Derudover har der været iværksat et stigende antal døgnbehandlinger, som ikke er en del af kapacitetsaftalen.

UngeCentret har brug for tilbud uden for Rusmiddelcentrets åbningstid – fx aften og weekend - og der kan være behov for samtaler i borgernes hjem. Disse tilbud kan ikke ydes via Rusmiddelcentret, og UngeCentret køber derfor dette hos private leverandører.

Aftale for 2021

UngeCentret er tilfreds med samarbejdet med rusmiddelcentret og kvaliteten i deres tilbud og indgår gerne samme kapacitetsaftale for 2021.

UngeCentret anser 2020 for at være et atypisk år på grund af coronasituationen og forventer at kunne udfylde kapacitetsaftalens ramme i 2021. Der vil blive foretaget evaluering af aftalen i august 2021 med henblik på vurdering af, om 300.000 kr. er det rette niveau for aftalen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at UngeCentret indgår samme kapacitetsaftale med Rusmiddelcentret for 2021, og der i august 2021 foretages en vurdering af niveauet for aftalen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Midlerne som anvendes til køb af disse ydelser findes indenfor egen ramme.

Beslutning

Godkendt. I august foretages en vurdering af niveauet for aftallen.

Der ønskes information om antallet af individuelle samtaler – forbrug 773.680 kr.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Til toppen


12. Forebyggelse af ungdomskriminalitet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har bedt om at få et punkt om forebyggelse af ungdomskriminalitet på dagsorden.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte sagen.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har bedt om at få følgende punkt på dagsorden:

"Som opfølgning på seneste temamøde i december omkring ungdomskriminalitet i Brønderslev kommune. Her ønskes området omkring evt. afdækning af yderligere ressourcer ”supplement” til Ungekonsulent Mads vinding Kjeldsen, drøftet."

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der er bekymring for udviklingen i antallet af sager vedr. ungdomskriminalitet. Forvaltningen anmodes om forslag til indsatser, der kan reducere dette.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Til toppen


13. Spørgsmål vedrørende § 56-aftaler, jf. sygedagpengeloven


Resume

Sagsforløb: BE

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har bedt om at få et spørgsmål om § 56-aftaler efter sygedagpengeloven på dagsorden.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte sagen.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har bedt om at få følgende punkt på dagsorden:

"Med udgangspunkt i en tidligere rejst sag fra 2019 omkring muligheden for at tildele borgere, som får konstateret diagnose Kræft, en § 56 aftale med virkning fra datoen for anmodningen af aftalen. Og uden en karensperiode. På 30 dage.

Med baggrund i vejledning om sygedagpenge, nr. 9300 af 25. juni 2008, og svaret fra Ankestyrelsen, ønskes til mødet belyst forvaltningens argumenter for fremadrettet ikke at anvende § 56 aftale, fra tidspunktet hvor diagnosen kræft foreligger."

Fagforvaltningen for Beskæftigelse kan oplyse, at Job- og UngeCentret foretager en individuel vurdering i hver sag.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der skal i hver sag foretages en individuel vurdering. Der skal være fokus på anvendelsen af § 56 i lignende sager.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Til toppen


14. Helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri


Resume

Sagsforløb: ØK/BE

Borgerservice fremsender status over helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri for perioden fra den 1. december 2019 til den 30. november 2020.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har anmodet om at få punktet på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets dagsorden

Sagsfremstilling

Der har i perioden fra den 1. december 2019 til den 30. november 2020 været anmeldt 25 sager vedrørende socialt bedrageri. Derudover er der overført 16 sager fra perioden 2017, 2018 og 2019 - i alt 41 sager.

De 25 anmeldte sager i 2020 fordeler sig således:

Anmeldt fra borgere (både navngivne og anonyme)

5 stk.

Egenkontrol i forvaltningen

13 stk.

Anmeldt fra Udbetaling Danmark (primært HOK)

4 stk.

Anmeldt fra Politiet

1 stk.

Anmeldt fra STAR

1 stk.

Anmeldt fra Hvidvasksekretariatet

1 stk.


20 af de i alt 41 sager er afsluttet. 11 af de afsluttede sager har medført ophør og/eller tilbagebetaling af offentlige ydelser (børneydelser, boligsikring, økonomisk friplads, pension, sygedagpenge og kontanthjælp).

Omregnet udgør de samlede offentlige ydelser 1.626.223 kr. Refusionen på disse ydelser udgør 995.302 kr., og den kommunale besparelse udgør derfor 630.921 kr.

Udbetaling Danmark varetager udbetaling af børne- og familieydelser, børnetilskud, boligsikring, boligydelse, førtids– og alderspension. Den årlige besparelse på disse ydelser udgør 321.300 kr.

Kontrolenheden har givet besked til Udbetaling Danmark om disse sager.

Brønderslev Kommune varetager udbetaling af økonomisk friplads, kontanthjælp samt sygedagpenge. Den årlige besparelse på disse ydelser udgør 1.304.923 kr.

Samlet er der krævet 6.225 kr. tilbagebetalt. Dette krav er på boligstøtte.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning i Økonomiudvalget, 9. december 2020, pkt. 16:

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og uddannelsesudvalgets møde den 13. januar 2021:

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har anmodet om at få punktet på dagsorden.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning
 • Fællesmøde mellem SS og BE den 4. februar 2021 – udvalget foreslår kl. 13-15.

Der sendes input til dagsordenen til mødet.

 • Der er udfordringer med implemteringen af nyt ydelsessystem – ikke kun i Brønderslev Kommune med i alle kommuner.
 • Voksenlærlinge i landbruget – der var en drøftelse af beregningen af tilskud til arbejdsgiveren på baggrund af aktuel sag fra Frederikshavn Kommune i pressen.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


17. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


18. Lukket punkt: Anbringelses- og botilbudssager


Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


21. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 14. januar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer