Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 10. februar 2021
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden blev godkendt.

Til toppen


3. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser en stigning på 236 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra oktober 2020 grundet en række efterreguleringer.

I oktober 2020 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse 4.386 fuldtidspersoner i Brønderslev Kommune, hvilket er en stigning på 236 siden oktober 2019. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.206, og samtidig var 2.180 fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse.

Fra oktober 2019 til oktober 2020 ses en stigning på 166 fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse. Stigningen gør sig primært gældende på a-dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse. På jobafklaring, kontanthjælp og ressourceforløb ses et fald over det seneste år.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob og førtidspension) ses også en stigning over det seneste år på 70 fuldtidspersoner. Det skyldes, at flere borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. På førtidspensionsområdet er der desuden en stigning som følge af tilbagetrækningsreformen, hvor pensionsalderen til folkepension hæves. Foruden førtidspension forventes ca. 23 fuldtidspersoner at være på seniorpension.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i pct. af befolkningen i oktober 2020 og en udvikling over det seneste år. Herunder fremgår ledighedsstatistikken også for oktober 2020, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 4 %. Brønderslev Kommune var kommunen med den 5. laveste ledighed i Nordjylland. Vedhæftet er også en opgørelse over antal ydelsesforløb fordelt på varighedsintervaller over tid og sammenlignet med regionen for oktober 2020.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bettina Bøcher Kjeldsen fremsender udtræk på antallet af revalidenter i Nordjylland – Jobcentret følger op på tallene og giver tilbagemelding til udvalget.

Bilag

Til toppen


4. Opfølgning på beskæftigelsesplanen for 2020


Resume

Sagsforløb: BE/IR/HAR/ØK/BY

Byrådet godkender hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Job- og UngeCentret strategier og mål for året.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en årsopfølgning for Beskæftigelsesplan 2020.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en årsopfølgning for Beskæftigelsesplan 2020.

Resultatopfølgningen viser:

 • Det seneste år (fra oktober 2019 til oktober 2020) er det samlede antal borgere på midlertidige ydelser steget med 236 fuldtidspersoner. Stigningen ses primært på dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse.
 • Job- og UngeCentret har fastholdt et velfungerende samarbejde med de lokale virksomheder med mange rekrutteringer til ordinære jobs.
 • Antallet af unge på uddannelseshjælp var stigende i foråret og toppede i maj 2020. Derefter har tallet været faldende, og i december 2020 var antallet af unge på uddannelseshjælp under 200 fuldtidspersoner for første gang i 2020.
 • Strategien for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, har i 2020 været udfordret af restriktionerne ifm. Covid-19. Efter en større stigning i antallet af borgere i målgruppen i perioden april-juli 2020 har antallet været faldende de seneste 5 måneder af året.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft

I 2020 har Job- og UngeCentret gennemført 149 rekrutteringer til ordinære jobs. Mange af rekrutteringerne i 2020 har været større kommunale ansættelser eksempelvis indenfor pleje og rengøring, samt vej-og parkområdet hvor der blev afsat 5 mio. kr. ekstra til at igangsætte projekter.

Job- og UngeCentret har gennemført 2 virtuelle arrangementer i 2020. Et opkvalificeringsforløb på plejeområdet hos SOSU-Nord samt et vellykket webinar indenfor plejesektoren, hvor formålet var at inspirere ledige til job eller uddannelse indenfor plejesektoren.

I 4. kvartal har Job- og UngeCentret påbegyndt arbejdet med det vendsysselske jobbarometer, som anvendes til at følge jobmulighederne i lokalområdet.

Unge i uddannelse og job

I foråret 2020 oplevede UngeCentret en stor stigning på cirka 30 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Antallet toppede i maj 2020 med 245 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp - i december var det tal faldet til 194.

Der har i gennemsnit været 216 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i 2020.

UngeCentret arbejder frem mod 2022 på at nedbringe antallet af uddannelseshjælpsmodtagere til et gennemsnit på 180 fuldtidspersoner.

Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet

Der har i gennemsnit i 2020 været 618 fuldtidspersoner i strategiens målgruppe (aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse). Målet for året var et gennemsnit på 600 fuldtidspersoner.

Grundet restriktionerne ifm. Covid-19 har flere af indsatselementerne (eks. samtaler og aktivitet) i strategien ikke været anvendt i fuldt omfang, og det har fået betydning for resultaterne.

Antallet af borgere i strategiens målgruppe toppede i juli 2020, hvorefter det har været faldende de seneste 5 måneder af året.

Samlet set viser resultatopgørelsen, at Job- og UngeCentret på flere områder har været udfordret i forhold til at nå målsætningerne i Beskæftigelsesplanen for 2020. Resultaterne viser også, at året afsluttes bedre end forventet ved seneste opfølgning.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Job- og Ungecentret har på flere områder været udfordret i forhold til at nå målsætningerne i Beskæftigelsesplanen for 2020 grundet restriktionerne i forbindelse med Covid-19, hvor det i flere af indsatserne ikke har været muligt at gennemføre strategiens indsatser (eks. samtaler og aktivitet). Kommunen er kompenseret for stigningen i antallet af ledige via midler fra staten.

Bilag

Til toppen


5. Status på strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiudvalget vedtog i marts 2019 en investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet for de borgere i Brønderslev Kommune, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Strategien varer fra april 2019 til ultimo 2022.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en status på strategien for 2020. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en status på strategien for 2020. Indsatsen har i 2020 været præget af corona-krisen, hvilket især har svækket den virksomhedsrettede indsats. Job- og UngeCentret er til gengæld i høj grad lykkes med at fastholde telefonisk og virtuel kontakt med borgerne.

Delmålet for 2020 er 600 fuldtidspersoner i strategiens målgruppe, hvilket svarer til et fald på 55 fuldtidspersoner. Status for 2020 er, at der er 618 fuldtidspersoner svarende til et fald på 37 fuldtidspersoner. Corona-situationen taget i betragtning vurderes dette tilfredsstillende. Derudover ses, at Brønderslev Kommune ligger under regionalt niveau i andelen af borgere, er længere væk fra arbejdsmarkedet i 2020.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCenter Brønderslev har siden april 2019 arbejdet med en strategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Strategien varer til udgangen af 2022 og har et langvarigt sigte, da der er tale om en målgruppe med problemer ud over ledighed.

Strategiens målgruppe er:

 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere
 • Borgere på ledighedsydelse
 • Borgere i ressourceforløb

Målet med strategien er:

1. At nedbringe det samlede antal borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet

2. At andelen af borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, samlet set bringes på regionalt niveau

Vejen til at nå strategiens mål består af en jobrettet og håndholdt indsats, herunder flere samtaler med borgerne og øget brug af virksomhedsrettede indsatser, som er to af de redskaber i beskæftigelsesindsatsen, der har en dokumenteret effekt i forhold til at hjælpe ledige borgere i job.

2020 har naturligt været påvirket af corona-krisen. Beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet, og Job- og UngeCentret har været lukket ned tre perioder. Kontakten til borgerne er blevet opretholdt telefonisk og digitalt i disse perioder, hvilket borgerne, der er langt fra

arbejdsmarkedet, har taget godt imod. Job- og UngeCentret har opretholdt et højt niveau og afholdt flere samtaler med strategiens målgruppe end både regionen og landet.

Den virksomhedsrettede indsats har i særlig grad været påvirket af situationen med covid-19 i 2020. Det har i nedlukningsperioderne ikke været muligt at etablere nye virksomhedsrettede tilbud, og flere borgere har oplevet, at igangværende praktikker er blevet afbrudt.

På resultatsiden ses konsekvenserne. I februar 2020 var Job- og UngeCentret nået under målet om gennemsnitligt 600 fuldtidspersoner i strategiens målgruppe i 2020. I marts, hvor beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet første gang, begyndte antallet af fuldtidspersoner at stige. I juli var der åbnet op, og antallet faldt igen. Faldet stagnerede kortvarigt i november, hvor Nordjylland var lukket ned. Gennemsnittet for 2020 endte på 618 fuldtidspersoner, hvilket vurderes tilfredsstillende situationen med covid-19 taget i betragtning. Det svarer til et fald på 37 fuldtidspersoner siden 2018. Målet for 2020 var et fald på 55 fuldtidspersoner.

Det forventede årlige provenu som følge af strategien udgør 2,75 mio. kr. i 2020 og er indregnet i budgettet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Strategiens mål om gennemsnitligt 600 fuldtidspersoner i strategiens målgruppe er ikke nået – resultatet blev 618.

Samlet set ligger Brønderslev Kommune lige under Regionsgennemsnittet og på niveau med Landsgennemsnittet.

Bilag

Til toppen


6. Slutevaluering af projekt Samarbejde om match


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcenter Brønderslev afsluttede i december 2020 et to-årigt projekt, der har haft til formål at skabe bedre match mellem forsikrede ledige og virksomheder.

Projektet har blandt andet understøttet et budgetønske om en skærpet jobformidlingsindsats for dagpengemodtagere.

Der foreligger nu en slutevaluering af projektet udarbejdet af COWI. Evalueringen viser, at jobcentret er kommet i mål med stort set alle projektaktiviteter, og der er etableret et fundament for at styrke det interne samarbejde mellem jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter i jobcentret.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev har i december 2020 afsluttet et projekt – ”Samarbejde om match” - der har haft til formål at styrke jobcentrets virksomhedsservice og skabe bedre match mellem forsikrede ledige og virksomheder.

Projektet har blandt andet understøttet et budgetønske om en skærpet jobformidlingsindsats for dagpengemodtagere, som Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 5. december 2018.

Projektet har varet fra januar 2019 til december 2020, og STAR har bevilget 1.462.000 kr. i puljemidler over den to-årige projektperiode.

Projektet har arbejdet med nye jobsøgningsaktiviteter, herunder workshops for ledige og etablering af en jobagent-medarbejder, der har arbejdet med håndholdt jobformidling. Projektet har derudover arbejdet med at skabe en større sammenhængskraft mellem de medarbejdere i jobcentret, der har virksomheder som fokus, og de medarbejdere, der har de ledige som fokus.

COWI har evalueret projektet i Brønderslev Kommune. Af slutevalueringen fremgår, at jobcentret er kommet i mål med stort set alle aktiviteter i projektet, hvilket ses af nedenstående skema.

Aktiviteter

Mål

Status

Antal virksomhedsworkshop (Jobjagt)

10

14

Antal ledige borgere, der deltager i virksomhedsworkshop

100

192

Antal ledige borgere tilknyttet "Jobagent"

50

92

Antal medarbejderworkshops

2-3

4

Antal temadage med a-kasser

8

4

Antal virksomhedsarrangementer

2

3

Udvikling af kommunikationsmodel

1

0,5

Blandt de 192 borgere, der har deltaget i virksomhedsworkshops er knap 50 % kommet i job i løbet af projektperioden. 33 % heraf er fastholdt i job ved evalueringstidspunktet, hvilket vurderes tilfredsstillende ikke mindst i betragtning af, at projektets sidste 10 måneder har været præget af corona-krisen.

Det var en forventning, at projektets aktiviteter ville føre til et fald i langtidsledigheden i Brønderslev Kommune fra 2018 til 2019. Der skete et mindre fald fra gennemsnitligt 62 til 60 personer. Målet var 55 personer og blev dermed ikke nået. Langtidsledigheden er efterfølgende steget markant til gennemsnitligt 102 personer i 2020 som følge af corona-krisen.

Projektet lagde ud med at afholde virksomhedsworkshops i grupper. En læring fra projektet er, at det er den individuelle, virksomhedsrettede indsats, borgerne efterlyser. Jobcentret foreslår derfor at fortsætte med at tilbyde dagpengemodtagere og langtidsledige individuel jobformidling i regi af en anden aktør. Dette tilbud behandles på den lukkede dagsorden.

Et andet fokuspunkt i projektet har været samarbejdet mellem jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter i jobcentret. Projektets plan var at udarbejde en kommunikationsmodel. Denne bliver erstattet af ”Markedspladsen”, som udgør en samlet platform for borgerdata og virksomhedsdata. ”Markedspladsen” vil sammen med et øget formaliseret samarbejde mellem jobkonsulenter og Erhvervsservice udgøre fundamentet for samarbejdet på tværs på det forsikrede område i jobcentret.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget er meget tilfredse med arbejdet på området. Der er ros til medarbejderne herfor.

Bilag

Til toppen


7. Status på samarbejde med Markman - kontanthjælp og ressourceforløb


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCenter Brønderslev har siden april 2019 arbejdet med en strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Vejen til at nå strategiens mål er blandt andet gennem en jobrettet indsats med øget brug af virksomhedsrettede indsatser.

Som et supplement til Job- og UngeCentrets egen indsats samarbejder Job- og UngeCentret med Markman om en virksomhedsrettet indsats for kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCenter Brønderslev har siden april 2019 arbejdet med en strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Strategiens sigte er et øget brug af virksomhedsrettede indsatser. Den virksomhedsrettede indsats har til formål at etablere en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem ordinære timer og/eller virksomhedspraktik og eventuelt selvforsørgelse.

År 2020 har været et specielt år præget af forskellige restriktioner i forbindelse med Covid-19, hvilket har udfordret muligheden for at lave virksomhedsrettede indsatser.

Kontanthjælpsmodtagere

Job- og UngeCentret har fra den 1. januar til den 31. december 2020 henvist 114 jobparate og 25 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til Markman. I samme periode har 73 jobparate og 11 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere afsluttet deres forløb ved Markman.

Afsluttede kontanthjælpsmodtagere ved Markman i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020

Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Selvforsørgelse

24 (33 %)

2 (18 %)

Løntilskud

5 (7 %)

Ordinære timer og/eller virksomhedspraktik

24 (33 %)

6 (55 %)

Tilbage til UC/JC - uden virksomhedsrettet tilbud

20* (27 %)

3** (27 %)

Afsluttede i alt

73 (100 %)

11 (100 %)

Aktive forløb ved Markman (pr. 31.12.2020)

41

14

Antal henviste i alt

114

25

*heraf er 12 forløb blevet afbrudt grundet fraflytning fra kommunen, sygemelding eller manglende fremmøde

**heraf er 1 borger afsluttet før tid, fordi vedkommende er i risikogruppen for Covid-19

I 2020 er 24 jobparate kontanthjælpsmodtagere, svarende til 33 %, afsluttet til selvforsørgelse, hvilket næsten er på niveau med resultaterne fra forrige kontraktperiode.

Der er afsluttet færre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere end det foregående år. Det skyldes, at forløbene er blevet længere grundet afbrudte virksomhedspraktikker ifm. Covid-19 restriktionerne. For denne målgruppe er virksomhedspraktik et vigtigt værktøj, da det ofte ikke er muligt at formidle direkte til selvforsørgelse.

Borgere i ressourceforløb

Job- og UngeCentret har fra den 1. januar til den 31. december 2020 henvist 40 borgere i ressourceforløb til Markman. I denne periode har 13 borgere afsluttet deres forløb ved Markman.

Afsluttede borgere i ressourceforløb ved Markman i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020

Borgere i ressourceforløb

Fleksjob (tilkendt/ansat)

3 (23%)

Førtidspension


2 (15 %)

Ordinære timer og/eller virksomhedspraktik


5 (39 %)

Tilbage til UC/JC - uden virksomhedsrettet tilbud

3 (23 %)

Afsluttede i alt


13 (100 %)

Aktive forløb ved Markman (pr. 31.12.2020)

27

Antal henviste i alt

40

Tabellen viser, at Markman i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020 har afsluttet 13 borgere i ressourceforløb, hvoraf 3 borgere, svarende til 23 %, er afsluttet til fleksjob, mens 2 borgere er afsluttet til førtidspension.

Ligesom blandt de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skyldes det lavere antal afsluttede borgere, at forløbene er blevet længere grundet afbrudte virksomhedspraktikker.

Resultaterne viser, at Markman også i 2020 har haft god succes med at motivere de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at Markman har leveret en målrettet og tilfredsstillende indsats for kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


8. Status på samarbejde med Markman vedr. tilbud til forsikrede ledige


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCentret har det seneste år samarbejdet med Markman om et tilbud til de forsikrede ledige.

Formålet med tilbuddet er blandt andet at motivere og afklare den enkelte ledig til fremtidige jobmuligheder og bibringe grundig og individuel støtte til jobsøgningen.

En status viser, at de deltagende ledige udtrykker stor tilfredshed med forløbet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCentret har det seneste år samarbejdet med Markman om et tilbud til de forsikrede ledige.

Formålet med tilbuddet er at motivere og afklare den enkelte ledig til fremtidige jobmuligheder, bibringe grundig og individuel støtte til jobsøgningen - herunder en grundig gennemgang af ansøgningsmateriale og jobsøgningsteknikker samt at hjælpe den enkelte til at intensivere jobsøgningen under forløbet.

Tilbuddet er et særligt tilrettelagt afklarings- og jobsøgningsforløb af 4 ugers varighed bestående af et individuelt samtaleforløb og mulighed for holdbaserede fællesaktiviteter.

Grundet Covid-19 er forløbet primært gennemført som et 4 ugers individuelt og virtuelt samtaleforløb.

Fra den 1. april til den 31. december 2020 er der i alt henvist 188 forsikrede ledige, hvoraf 173 er afsluttet og 15 var igangværende ved årsskiftet. Med tilbuddet har Job- og UngeCentret intensiveret den aktive indsats for målgruppen.

Markman har gennemført en tilfredsundersøgelse, som viser, at 98 % af de deltagende ledige er tilfredse eller meget tilfredse med forløbet som helhed.

Tilbagemeldingerne fra de deltagende borgere og Job- og UngeCentrets egne jobkonsulenter er positive, og Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at Markman har leveret en tilfredsstillende indsats.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


9. Status på samarbejde med Autismekonsulenterne


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCenter Brønderslev har det seneste år samarbejdet med Autismekonsulenterne om forløb til borgere med autisme. Forløbene har til formål at forbedre borgernes forudsætninger for at komme i job eller uddannelse.

Det er Job- og UngeCentrets vurdering, at Autismekonsulenterne skaber progression i stort set alle forløb og yder kvalificeret samspil til virksomhedskonsulenternes arbejde.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCentret har siden den 1. marts 2020 samarbejdet med Autismekonsulenterne om forløb til borgere med autisme.

Autismekonsulenterne er specialiserede i arbejdet med borgere med autisme indenfor normalbegavelsesområdet. De tilbyder individuelle forløb og holdforløb med det formål at forbedre borgernes forudsætninger for at komme i job eller uddannelse. I forløbene arbejdes der med at øge borgernes selvforståelse - bl.a. gennem psykoedukation - og afklare skånehensyn og kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Et forløb kan slutte med, at borgeren får en kompetenceprofil, som Job- og UngeCentret efterfølgende kan anvende til match mellem borger og virksomhed.

Autismekonsulenterne arbejder ofte tæt med Job- eller UngeCentrets virksomhedskonsulenter, idet deres forløb kan fungere igangsættende i forhold til, at en borger bliver i stand til at komme i virksomhedspraktik. Autismekonsulenternes indsats kan også pågå parallelt med et virksomhedsrettet tilbud, hvor de udover at støtte borger også vejleder arbejdsgiver i forhold til situationer, der kan opstå i praktikken.

Målgruppen for forløbene hos Autismekonsulenterne er primært unge, men også borgere over 30 år med autismespektrumforstyrrelser, som er aktivitetsparate eller i ressourceforløb. Der er ofte tale om forløb, hvor en række andre indsatser har været afprøvet forinden. I nogle tilfælde starter Autismekonsulenternes forløb hjemme hos en borger, der er isoleret fra omverdenen. I andre tilfælde er borgerens udgangspunkt tættere på job og uddannelse.

Siden den 1. marts 2020 har Job- og UngeCentret henvist 15 borgere til Autismekonsulenterne. 8 har afsluttet et forløb, og 4 heraf er afsluttet til et virksomhedsrettet tilbud. De øvrige er overgået til et sundhedstilbud, flyttet mv. Det er ikke nødvendigvis målet med et forløb, at borgeren skal overgå til et virksomhedsrettet tilbud. Et mål kan også være, at borgeren har flyttet sig på andre parametre, og der er anvist en vej frem mod job eller uddannelse.

Det er Job- og UngeCentrets vurdering, at Autismekonsulenterne lykkes med at bringe borgerne tættere på job og uddannelse. Der opleves progression i stort set alle forløb, ligesom Job- og UngeCentrets virksomhedskonsulenter oplever et kvalificeret samspil med Autismekonsulenterne.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


10. Status på beskæftigelsesområdet som følge af Covid-19


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen set i lyset af Covid-19.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen set i lyset af Covid-19.

I de nedenstående punkter skitseres de væsentligste restriktioner på beskæftigelsesområdet, og hvilken betydning det har for den aktive beskæftigelsesindsats i Brønderslev Kommune:

 • Der etableres ikke nye virksomhedspraktikker og løntilskudsjob hvis borgeren ikke er enig heri og forløbet ikke kan afholdes digitalt.
 • Allerede etablerede praktikker og planlagte praktikker kan fortsætte, hvis borgeren er indforstået hermed
 • Nytteindsats er suspenderet
 • Uddannelsesforløb for ledige kan videreføres og bevilges, hvis forløbet gennemføres i det omfang de nationale udmeldinger om uddannelsesinstitutioner følges.
 • Øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb (fx ved eksterne leverandører) kan videreføres og bevilges, hvis forløbet foregår virtuelt og digitalt
 • Alle samtaler med borgere og virksomheder afholdes enten virtuelt eller telefonisk
 • Januar og februar tælles som ”død periode” for dagpengemodtagere og dermed ikke indregnes i indsatsperioden og dagpengeforbruget
 • Sygedagpengemodtagere kan fortsat ikke overgå til et jobafklaringsforløb. Sygedagpengemodtagere skal fortsat støttes i at vende tilbage til arbejdsmarkedet
 • Ledige skal fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktiv jobsøgende

Ændringerne i beskæftigelsesindsatsen har virkning frem til den 28. februar 2021.

Den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen betyder, at den virksomhedsrettede indsats, som udgør et kerneelement i investeringsstrategien for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, er sat i bero. Job- og UngeCentret har derfor i mindre grad mulighed for at implementere strategien i den nuværende situation. Det betyder også, at en gruppe af borgere har vanskeligere ved at få afklaret og udviklet deres kompetencer på nuværende tidspunkt. Ved en genåbning vil Job- og UngeCentret derfor stå med et efterslæb på den virksomhedsrettede indsats, hvilket vil medføre en flaskehals og en gruppe af borgere må vente yderligere for at få deres sag afklaret.

Derudover vil flere dagpengemodtagere også blive kategoriseret som langtidsledige i og med dagpengeforbruget er sat i bero. Samtidig opleves vanskeligheder ved at motivere ledige til den virtuelle opkvalificeringsindsats. På dette område kan der også forventes et efterslæb ved en genåbning.

I den nuværende beskæftigelsesindsats kan der fortsat iværksættes ordinær jobformidling og rekruttering. Job- og UngeCentret modtager fortsat jobordrer fra virksomheder, som søger medarbejdere og aktuelt arbejdes der med rekrutteringsopgaver indenfor rengøring, landbrug og velfærdsområderne børnepasning, undervisning og ældrepleje.

Antallet af ledige på de konjunkturfølsomme områder, og hvordan restriktioner og nedlukninger af erhvervslivet påvirker antallet, følges tæt. I nedenstående tabel fremgår, hvordan udviklingen har været på udvalgte ydelsesområder siden nedlukningen i december.

Fra 18. december 2020 til 2. februar 2021 (antal personer)

Procentvis udvikling fra 18. december 2020 til 2. februar 2021

Dagpengeområdet

+128

16 %

Kontanthjælp

+6

2 %

Uddannelseshjælp

-4

-2 %

Ledighedsydelse

+7

6 %

Siden den 18. december 2020 er antallet af tilmeldte dagpengemodtagere steget med 128 frem til 2. februar 2021. Det svarer til en stigning på 16 %. Sammenlignet med samme periode året forinden er der ikke tale om en kraftig stigning. Det skal hertil bemærkes, at antallet af ledige typisk stiger i vintermånederne. På de øvrige udvalgte ydelsesområder har antallet af ledige været forholdsvis stabilt siden nedlukningen i december.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Som følge af Covid-19 restriktionerne med nedlukning af virksomhedspraktik m.m. vil der blive flaskehalse, når der igen åbnes op på beskæftigelsesindsatsen.

Bilag

Til toppen


11. UU kvartalsrapport - 4. kvartal 2020


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har udarbejdet en rapport for 4. kvartal 2020, som giver et overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Ungechef Ole Ervolder kommer til mødet kl. 14.30 og deltager i drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2020 viser blandt andet, at

 • 97 % af de 15-17-årige er indenfor uddannelsessystemet. Sammenlignet med 4. kvartal 2019 var andelen 96 %. Af de resterende 3 % af denne målgruppe (svarende til 46 unge) deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter, der gerne skal gøre dem parate til uddannelse eller job.
 • 79 % af de 18-24-årige har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Sammenlignet med 4. kvartal 2019 var andelen 80 %. De resterende 21 % (svarende til 499 unge), der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, fordeler sig i følgende kategorier:
  • 310 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx AMU), Forberedende Grunduddannelse (FGU), praktik, højskole eller udenlandsophold
  • 49 er tilmeldt påbegyndelse af uddannelse
  • 16 deltager ikke i registreret aktivitet, men opsøges af UU
  • 4 er i øvrige aktiviteter (straf, værnepligt, orlov mm.)
  • 120 er på offentlig forsørgelse

I kvartalsrapporten for 4. kvartal 2020 har UU desuden sat fokus på uddannelsesparathedsvurderingerne for elever i 8. klasse. Oversigten viser, at andelen af elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparat, udgør 46 %. Ikke-uddannelsesparate elever og deres forældre inviteres til en samtale, hvor der bliver udarbejdet en vejledningsplan. Her byder både hjemmet, skolen og UU ind med de tiltag og initiativer, der må være relevante i forhold til at støtte eleven i at blive uddannelsesparat.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ole Ervolder viste slides med elevernes resultater efter 9. klasse – resultaterne er tilfredsstillende. Slides vedhæftes referatet.

Der laves en opfølgning på tabel 4.5, der viser antallet af ikke-uddannelsesparate elever i 9. klasse ved skoleårets afslutning 2020/21.

Tallene for ikke-uddannelsesparate i 8. årgang udspecificeres på de parametre, der indgår i vurderingen.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om deltagelse i puljeprojekt – Samtaleforløb i PPR


Resume

Sagsforløb: BS/BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget orienteres om nyt puljeprojekt i kommunens PPR i perioden 2020-2022. Brønderslev Kommune har søgt om deltagelse i satspuljen til støtte af implementering af lettere behandlingstilbud, og har fået tilsagn om 4,2 mio. kr. over de næste 2 år.

Projektet er et naturligt næste skridt for at styrke og kvalificere PPRs indsats med individuelle samtaleforløb til sårbare børn og unge.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2021 blev servicerammen for PPR udvidet med 300.000 kr. årligt. Udvidelsen blev bevilliget med henblik på at understøtte indsatsen; Individuelle samtaleforløb af kortere varighed, som i projekt PPR på sporet har vist sig at være en indsats med god effekt i forhold til sårbare børn og unge med begyndende symptomer på psykisk mistrivsel.

I september 2020 blev det muligt at søge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om at få andel i en satspulje til støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) i 2020-2022. Målgruppen er de 6 til 18-årige. Brønderslev Kommune søgte om deltagelse med et samlet budget til projektet på 5,3 mio. kr. Styrelsen har bevilget 4,2 mio. kr. fra satspuljen til Brønderslev Kommune, og egenfinansieringen findes indenfor PPRs budgetramme. Egenfinansieringen udgøres af opgaven til projektledelse, af opgaver, der allerede udføres af PPR inden for området samt af udvidelsen servicerammen, som blev besluttet i forbindelse med budget 21. Det vil således ikke få konsekvens for PPRs almindelige drift. De 4,2 mio. kr. fra satspuljen er øremærket til ansættelse af medarbejdere og kompetenceudvikling.

Fokus i projektet har udgangspunkt i nedenstående illustration, som viser det udviklingspotentiale, der er i projektet henholdsvis før, under og efter samtaleforløb i PPR.

1. Opstart af samtaleforløb

Udviklingspotentialet ligger i at få skabt en adgang til behandlingstilbud i PPR, som er; kendt, enkel og tilgængelig. Desuden ønsker PPR at få etableret en visitation baseret på en systematisk faglig vurdering afstemt efter barnets/den unges behov ved brug af standardiserede og vidensbaserede redskaber.

2. Samarbejde, koordinering og inddragelse af nærmiljø

Målet er at få etableret en helhedsorienteret indsats med fokus på barnet/den unge i alle dets deltagelsesarenaer. Udviklingspotentialet ligger i at få skabt systematiske procedurer, som sikrer et tæt og koordineret samarbejde på tværs af relevante fagprofessionelle – for eksempel gennem systematiske procedurer for interne, tværkommunale og regionale samarbejder. Et vigtigt element bliver desuden at sikre inddragelse af barnets/den unges hverdagsliv og nærmiljø (det vil sige aktører af betydning for barnet/den unge), og som er vigtige for at understøtte en helhedsorienteret indsats.

3. Progression, effekt og opfølgning

Udviklingspotentialet er at få skabt en systematik i arbejdsgangen, som sikrer opstilling af klare, konkrete og målbare mål i den enkelte indsats. Målene sættes/formuleres i samarbejde med barnet/den unge og dennes forældre. Desuden skal der arbejdes på at få etableret en systematik i forhold til løbende opfølgning på progression. Dette vil give mulighed for justering undervejs, hvis der er behov for det. En systematisk dokumentationspraksis, vil ikke kun gøre det muligt at følge udviklingen hos den enkelte – men også på aggregeret niveau (indsatsen som helhed).

Fremtidig forankring

De tildelte projektmidler skal anvendes til frikøb af fastansatte PPR-medarbejdere. Ud over at drifte samtaleforløbene skal de indgå i en projektgruppe, som skal udvikle og kvalificere indsatsen i forhold til de ovenstående punkter. Over den næste 2-årige periode får PPR-medarbejderne derved erfaringer og kompetencer til at gennemføre samtaleforløb, ligesom den samlede medarbejderstab i PPR inddrages løbende for vidensdeling og sparring ad hoc så den viden og læring, der opnås i projektperioden, kvalificeres og løbende implementeres i hele PPR Brønderslev.

Det er et klart mål for PPR, at individuelle samtaleforløb fra 2023 kan driftes inden for PPRs eksisterende serviceramme.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2021, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 10. februar 2021:

Projektet er en videreudvikling af den del af "PPR på sporet”, der tilbød individuelle samtaler af kortere varighed til 8-18-årige.

62 børn og unge gennemførte dette samtaleforløb. 87 % oplevede progression og nåede de mål, der var aftalt fra start. 24 af de 62 var unge var mellem 15 og 18 år. Det vil sige, at 38 % var indenfor UngeCentrets målgruppe.

I det nye projekt forventes 200 samtaleforløb. Med den tidligere fordeling kan dermed forventes 70-75 deltagere indenfor UngeCentrets målgruppe.

Målgruppen for samtaleforløbet er unge, der mistrives, er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse eller viser begyndende symptomer på psykisk lidelse.

Der bliver tale om en lettere behandlingsindsats i en kortere periode målrettet problematikker som angst, bekymring, øget tristhed, mobning, lavt selvværd, selvskade m.m.

Målet med projektet er at øge trivsel og deltagelse i skole, uddannelse eller anden aktivitet. Målet er endvidere, at der ses færre indgribende foranstaltninger i UngeCentrets målgruppe.

Konstitueret afdelingsleder, fagkonsulent og rådgivere på Unge- og Familieområdet vil deltage i arbejdet med de tre fokusområder i projektet:

 • At sikre en let adgang til tilbuddet i PPR for UngeCentrets rådgivere, unge og deres forældre.
 • At medvirke til den tværfaglige indsats, herunder sammenhængen mellem dette tilbud og øvrige indsatser
 • At følge arbejdet med mål, progression og effekter i indsatsen

Der ansættes/frikøbes psykologer i PPR svarende til 3 fuldtidsstillinger i projektet. UngeCentret bidrager til medfinansieringen med 25 % af en stilling, hvilket svarer til 150.000 kr. årligt.

Perspektiverne for UngeCentret med projektet er et tæt og forpligtende samarbejde med Børne- og Familieafdelingen og PPR om tidlig opsporing og indsatser, der kan forebygge mere indgribende foranstaltninger for målgruppen. En del af UngeCentrets eksterne køb af psykologydelser forventes at kunne blive erstattet af samtaleforløbene i projektet.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


13. Analyse af nye sager på Unge- og Familieområdet i UngeCentret


Resume

Sagsforløb: BE

UngeCenter Brønderslev har i en intern analyse undersøgt 66 sager, der i en halvårlig periode er kommet til Unge- og Familieområdet "udefra".

Der er ikke noget i undersøgelsen, der indikerer, at de nye sager kunne have været opdaget før, og indsatsen i de fleste sager har været af lettere karakter. 26 af sagerne har tidligere været kendt i kommunen. Konklusionen er her, at psykiatriske problemstillinger kan "blusse op" i 15-17 års alderen, og nye problemer i forhold til mistrivsel, kriminalitet m.v. kan opstå.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

UngeCentret har foretaget en intern analyse af de nye sager på Unge- og Familieområdet, som er kommet ”udefra” og ikke er overleveret fra Børne- og Familieområdet eller anden kommune i perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. oktober 2020.

Analysen er foretaget på baggrund af seneste status på Brønderslev Kommunes investeringsstrategi for udsatte unge, hvor UngeCentret undrer sig over, at relativt mange nye sager kommer "udefra".

I perioden fra maj 2020 til oktober 2020 var der en tilgang på 111 nye sager på Unge- og Familieområdet. 66 heraf var nye henvendelser eller underretninger. Dette i modsætning til sager, der er kendte i Børne- og Familieafdelingen ved det 15. år og tilgår UngeCentret planlagt eller sager, der overleveres fra andre kommuner.

UngeCentret har gennemgået de 66 sager og inddelt dem i tre grupper:

Gruppe

Beskrivelse

Antal

1

Sager med udelukkende administrative opgaver (refusion, overførsel til andre kommuner m.m.)

11

2

Sager, der ikke tidligere har været sager i Børne- og Familieafdelingen eller UngeCentret

29

3

Sager, der tidligere har været en sag i Børne- og Familieafdelingen eller UngeCentret

26

De 11 sager i gruppe 1 er udelukkende åbnet af administrative årsager og vurderes uinteressante i forhold til analysen.

De 29 sager i gruppe 2, der ikke tidligere har været kendt i kommunen, kommer primært på baggrund af henvendelser fra forældre eller sundhedssystemet. De indsatser, der er iværksat i disse sager, er typisk efterskoleophold eller lettere forebyggende indsatser

En nærmere granskning viser, at der ikke er tale om unge med større fravær eller kendte problemer, der med fordel kunne have været taget hånd om tidligere for at undgå, de nu er blevet til en sag i UngeCentret. Konklusionen i forhold til disse sager er derfor, at:

 • Der er en del psykiatriske problemstillinger, der ”blusser op” omkring det 15-16. år
 • Der kan opstå problemstillinger i overgange fra almen skole til specialskole eller til ungdomsuddannelse; i det hele taget i de overgange, den unge oplever.

De 26 sager i gruppe 3, der tidligere har været kendt i Børne- og Familieafdelingen eller UngeCentret, kommer primært fra politiet eller forældre. 12 af de 26 sager er på undersøgelsestidspunktet lukket igen efter ingen eller en "let" indsats. 6 ud af 8 sager på baggrund af underretninger fra politiet er også lukket.

De fleste af de 26 sager har været lukket mere end 1 år, inden de dukker op igen i UngeCentret. Det kan ikke afvises, at der i enkelte sager kan findes forhold, der indikerer, at en fortsættelse af indsatsen kunne have hindret en sag i at dukke op igen. Omvendt er de blevet lukket ud fra en socialfaglig vurdering i den enkelte sag, og der vurderes ikke belæg for at holde sager åbne på baggrund af en forventning om, at noget kan gå den forkerte vej om et halvt eller et helt år.

Konklusionen i forhold til denne gruppe er derfor, at:

 • Der er en del psykiatriske problemstillinger, der ”blusser op” omkring det 15.-17. år.
 • Unge, der tidligere har haft en sag i kommunen, kan vende tilbage som følge af senere opstående problemstillinger, mistrivsel, kriminalitet o.lign.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Udkast til socialpolitik


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender udkast til ny socialpolitik.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte forslag til ny socialpolitik.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetaftalen for 2021 indskrevet følgende i budgetaftalen:

Socialpolitik

"Byrådet forpligter Social- og Sundhedsudvalget til at udarbejde en ny socialpolitik med fokus på egenmestring og øget tilknytning til arbejdsmarkedet. Socialpolitikken bør inddrage erfaringerne fra de seneste års særlige indsatser på socialområdet opnået via flerårsaftalen og de efterfølgende konsulentprocesser, ligesom der skal være fokus på, i muligt omfang, at bringe borgere så tæt på ordinær beskæftigelse som muligt".

Social- og Sundhedsudvalget drøftede ønsker og forventninger til socialpolitikken på udvalgsmødet den 8. oktober 2020 og foreslog, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tilsvarende skulle drøfte ønsker og forventninger til en ny socialpolitik.

På baggrund af drøftelserne i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget den 8. oktober 2020, drøftelser i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 2. december 2020 og gennemgang af daværende udkast på Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2021 fremsender fagforvaltningen næste version af socialpolitikken til drøftelse.

Direktionen har haft socialpolitikken på dagsordenen den 3. november 2020 og den 19. januar 2021.

Udkast til socialpolitikken drøftes endvidere på et fællesmøde mellem de to udvalg den 4.februar 2021.

I udkastet er der særligt sat fokus på egenmestring og øget tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover er der taget udgangspunkt i Masterplanen for Det Specialiserede Voksenområde, som politikken blandt andet skal erstatte.

Den efterfølgende version af socialpolitikken præsenteres og drøftes på et temamøde i Byrådet den 3. marts 2021 inden endelig godkendelse i Byrådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter udkastet til socialpolitikken.

Personale

Ingen.

Beslutning

Anne Juul Stern deltog i udvalgets drøftelse af punktet.

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


15. Kend din kommune 2021


Resume

Sagsforløb: BE

KL har i januar 2021 udgivet Kend Din Kommune, hvori KL har samlet en række nøgletal på de forskellige kommunale sektorområder og rangeret kommunerne.

I størstedelen af målingerne på beskæftigelses- og uddannelsesområdet placerer Brønderslev Kommune sig enten i midten eller i den øverste tredjedel ranglistet med de øvrige kommuner.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

KL har i januar 2021 udgivet Kend Din Kommune, hvori KL har samlet en række nøgletal på de forskellige kommunale sektorområder og rangeret kommunerne. I det følgende fremstilles Brønderslev Kommunes placeringer på beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Måling

Brønderslev Kommunes placering på ranglisten

Kommunens udgifter til offentlig forsørgelse

I midten (60 ud af 98)

Hvor god kommunen er til at få dagpengemodtagere i selvforsørgelse

Den øverste tredjedel (36 ud af 95)

Hvor god kommunen er til at få job- og uddannelsesparate i selvforsørgelse.

I bunden (90 ud af 95)

Hvor god kommunen er til at få aktivitetsparate afklaret eller i selvforsørgelse

I midten (51 ud af 95)

Hvor god kommunen er til at få fleksjobbere i arbejde

I midten (42 ud af 98)

I forhold til andelen i selvforsørgelse blandt de job- og uddannelsesparate placerer Brønderslev Kommune sig i bunden. Dette kan skyldes, at Brønderslev Kommune har en større andel jobparate i forhold til lands- og regionsgennemsnit. I Brønderslev Kommune var 44 % af kontanthjælpsmodtagerne jobparate i 2019. I Region Nordjylland var det tal på 25 % og for hele landet på 24 %. I de øvrige kommuner bliver færre borgere således visiteret jobparate. Målt i andel fultidspersoner ift. befolkningen ligger Brønderslev Kommune under regionsniveauet for både uddannelseshjælp og kontanthjælp.

Foruden beskæftigelsesområdet måles også på uddannelsesområdet:

Måling

Brønderslev Kommunes placering på ranglisten

Gennemsnitskarakterer ved folkeskolens afgangsprøve

I midten med karaktersnit på 7,3 (50 ud af 98)

Hvor mange får mindst 2 i dansk og matematik

I den øverste tredjedel af ranglisten med
97,3 % (24 ud af 98)

Andel i gang med ungdomsuddannelse 15 mdr. efter 9. klasse

I midten med 88,8 % (42 ud af 98)

På socialområdet (udsatte børn og unge og det specialiserede voksenområde) er målingerne ikke opgjort på alder.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Rapporten ”Kend din kommune 2021” indgår i budgetdrøftelserne.

Bilag

Til toppen


16. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: BE

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2022 på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tages stilling til, hvilke områder der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2022 på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 % til 1 %.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar til april, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i Lokale MED-udvalg, Råd, Institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget starter arbejdet med omprioriteringsforslag, og drøfter hvilke områder der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der var en indledende drøftelse af punktet – genoptages på de næste møder.

Bilag

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Orientering om ansættesesproces for ny Ungechef.

Til toppen


18. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


19. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


20. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


21. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


22. Lukket punkt: Ophør af kontrakt


Til toppen


23. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


24. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


25. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 11. februar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer