Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 10. marts 2021
Lokale: Videomøde via Teams
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser en stigning på 340 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste valide opgørelse er fra november 2020 grundet en række efterreguleringer.

I november 2020 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse 4.502 fuldtidspersoner i Brønderslev Kommune, hvilket er en stigning på 340 siden november 2019. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.294, og samtidig var 2.208 fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse.

Fra november 2019 til november 2020 ses en stigning på 246 fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse. Stigningen gør sig primært gældende på a-dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse. På jobafklaring, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., kontanthjælp og ressourceforløb ses et fald over det seneste år.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob, førtidspension og seniorpension) ses også en stigning over det seneste år på 94 fuldtidspersoner. Det skyldes, at flere borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. Foruden førtidspension er 27 fuldtidspersoner på seniorpension i november 2020.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i pct. af befolkningen i november 2020 og en udvikling over det seneste år. Herunder fremgår ledighedsstatistikken også for november 2020, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 4,2 %. Brønderslev Kommune var på en delt 4. plads med den laveste ledighed i Nordjylland.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget efterlyste info om den kommunale udgift til henholdsvis en borger på førtidspension og en borger på seniorpension.

Bilag

Til toppen


4. Status på beskæftigelsesområdet som følge af Covid-19


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen set i lyset af Covid-19.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen set i lyset af Covid-19.

Regeringen har forlænget visse tiltag frem til den 5. april 2021, hvilket betyder, at restriktionerne på beskæftigelsesområdet som minimum fortsætter frem hertil. Det forventes, at der op til den 5. april 2021 vil komme en ny udmelding om eventuelle lempelser af restriktioner for beskæftigelsesindsatsen efter den 5. april 2021. På nuværende tidspunkt ser beskæftigelsesindsatsen i Brønderslev Kommune ud som følgende:

 • Der etableres ikke nye virksomhedspraktikker og løntilskudsjob, hvis borgeren ikke er enig heri og forløbet ikke kan afholdes digitalt. Der kan derimod aftales fremtidige praktikker og løntilskudsjob
 • Allerede etablerede praktikker og planlagte praktikker kan fortsætte, hvis borgeren er indforstået hermed
 • Nytteindsats er suspenderet
 • Uddannelsesforløb for ledige kan videreføres og bevilges, hvis forløbet gennemføres i det omfang de nationale udmeldinger om uddannelsesinstitutioner følges.
 • Øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb (fx ved eksterne leverandører) kan videreføres og bevilges, hvis forløbet foregår virtuelt og digitalt
 • Alle samtaler med borgere afholdes enten virtuelt eller telefonisk. Der kan afholdes fysiske møder med virksomheder og øvrige samarbejdspartnere forudsat alle er indforstået hermed.
 • Sygedagpengemodtagere kan fortsat ikke overgå til et jobafklaringsforløb.
 • Ledige skal fortsat stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktiv jobsøgende

Den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen betyder, at den virksomhedsrettede indsats, som udgør et kerneelement i investeringsstrategien for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, fortsat er sat i bero. Job- og UngeCentret har derfor i mindre grad mulighed for at implementere strategien i den nuværende situation. Det betyder også, at en gruppe af borgere har vanskeligere ved at få afklaret og udviklet deres kompetencer på nuværende tidspunkt. Det gælder eksempelvis på sygedagpengeområdet, hvor der er et stigende sagspres på antallet af sygemeldte, der skal have en beskæftigelsesindsats, og der ikke er mulighed for at overgå til jobafklaringsforløb. Ved en genåbning vil Job- og UngeCentret derfor stå med et efterslæb på den virksomhedsrettede indsats, hvilket vil medføre en flaskehals og en gruppe af borgere må vente yderligere for at få deres sag afklaret.

I den nuværende beskæftigelsesindsats kan der fortsat iværksættes ordinær jobformidling og rekruttering. Job- og UngeCentret har i den forbindelse netop afsluttet en større rekrutteringsopgave, hvor der skulle findes podere til Brønderslev Kommunes skoleområde. Job- og UngeCentret fandt 31 interesserede ledige, som efterfølgende har deltaget i et opkvalificeringsforløb til at pode mod Covid-19.

Antallet af ledige på de konjunkturfølsomme områder har været fulgt tæt siden nedlukningen i december 2020. I nedenstående tabel fremgår, hvordan udviklingen har været på udvalgte ydelsesområder.

Fra 18. december 2020 til 1. marts 2021

Procentvis udvikling fra 18. december til 1. marts 2021

Dagpengeområdet

+89

11 %

Kontanthjælp

+11

4 %

Uddannelseshjælp

-7

-4 %

Ledighedsydelse

-4

-3 %

Med udgangspunkt i tidspunktet for nedlukningen i december og frem til den 1. marts 2021 er antallet tilmeldte dagpengemodtagere steget med 89 borgere. Det svarer til en stigning på 11 %. Sammenlignet med samme periode året forinden er der ikke tale om en kraftig stigning, men der er fortsat flere ledige. Det skal hertil bemærkes, at antallet af ledige typisk stiger i vintermånederne. På de øvrige udvalgte ydelsesområder har antallet af ledige været forholdsvis stabilt siden nedlukningen i december.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


5. Vendsyssel Jobbarometer 2021


Resume

Sagsforløb: BE

Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt og Brønderslev Kommuner har i samarbejde udarbejdet en prognose for fremtidens efterspørgsel efter arbejdskraft i Vendsyssel.

Kommunerne har i alt spurgt 1.489 virksomheder om deres forventninger til arbejdskraftbehovet i 2021.

Prognosen viser, at cirka en tredjedel af de adspurgte virksomheder forventer at øge antallet af medarbejdere indenfor det næste år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt og Brønderslev Kommuner har i samarbejde udarbejdet en prognose for efterspørgslen efter arbejdskraft i 2021. Undersøgelsen er gennemført af kommunernes virksomhedskonsulenter, og det er sjette år i træk Brønderslev Kommune deltager i undersøgelsen.

I alt har 1.489 virksomheder medvirket i undersøgelsen, hvoraf 275 virksomheder ligger i Brønderslev Kommune. Resultaterne viser, at for virksomhederne beliggende i Brønderslev Kommune forventer cirka en tredjedel, at de har flere medarbejdere om et år end på interviewtidspunktet. Cirka 60 % forventer det samme antal medarbejdere, og knap 7 % af de adspurgte virksomheder forventer at have færre medarbejdere om et år. Det vidner om en optimisme hos de lokale virksomheder, hvor andelen, der forventer vækst i medarbejderstaben, er stabil sammenlignet med forventningerne fra de tidligere års Jobbarometer-undersøgelser inden Covid-19 kom til Danmark.

I Brønderslev Kommune forventes blandt andet gode jobmuligheder som fabriksarbejder, klejnsmed, social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, pædagog og tømrer.

Virksomhederne er ligeledes blevet spurgt om deres parathed og erfaring med henholdsvis borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet og integrationsborgere. Her viser undersøgelsen, at en række virksomheder Brønderslev Kommune har angivet høj parathed i forhold til at modtage disse borgere. 29 % af de adspurgte virksomheder tilkendegiver også, at de har arbejdsopgaver i virksomheden, der kan løses af personer, som er ansat få timer om ugen.

Prognosen skal blandet bidrage til, at

 • udpege risikoområder for flaskehalse og synliggøre disse for virksomheder og andre aktører på det lokale arbejdsmarked,
 • give rådgiverne i Job- og UngeCentret m.fl. et bedre grundlag til at vejlede ledige og unge mod kommende jobåbninger på arbejdsmarkedet - hertil drøfte uddannelses- og opkvalificeringsindsats,
 • styrke vejledning og rådgivning af virksomheder om behovet for målrettet kompetenceløft og
 • give et kvalificeret input til politiske og administrative beslutningstagere på beskæftigelsesområdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det er positivt, at 60 % af virksomhederne forventer samme antal medarbejdere i 2021 og 30 % forventer at skulle ansætte flere medarbejdere.

Bettina Kjeldsen ønsker info om, hvordan jobbarometeret implementeres i organisationen med henblik på en bedre guidning til borgerne.

Bilag

Til toppen


6. Samarbejde med Movementors om ressourceforløb


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCentret samarbejder med Movementors om helhedsorienterede indsatser for borgere i ressourceforløb.

Borgernes forløb hos Movementors - ikke mindst den virksomhedsrettede indsats - har det seneste år været påvirket af nedlukningsperioderne som følge af covid-19. På trods heraf vurderer Fagforvaltningen for Beskæftigelse, at Movementors har leveret tilfredsstillende indsatser og resultater.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Job- og UngeCentret anvender en bred vifte af tilbud til borgere i ressourceforløb, som varetages i en kombination af egne tilbud og eksterne leverandører.

Movementors er hovedleverandør på området. Movementors udbyder helhedsorienterede og håndholdte beskæftigelsesforløb, der sigter på, at borgerne udvikler deres ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet og bliver endeligt afklarede i forhold til arbejdsmarkedet. Indsatsen kan inkludere mentor, fysisk træning, psykologsamtaler, fysioterapi og virksomhedsindsats.

Borgerne, Job- og UngeCentret henviser til Movementors, er blandt dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. De har ofte flere diagnoser - psykiatriske lidelser, kroniske smerteproblematikker og/eller misbrug. Movementors leverer en tæt støtte til borgerne - i perioder dagligt - og støtter virksomhederne, hvor borgerne er i praktik eller lønnede timer.

174 fuldtidspersoner er i januar 2021 i et ressourceforløb i Brønderslev Kommune. 34 borgere er aktuelt i et forløb hos Movementors. Forløbene er naturligt påvirket af corona-situationen. Udover udfordringer omkring virksomhedspraktik har forløbene også været påvirket af udsættelser i sundhedsvæsenet og begrænset fysisk kontakt med borgerne. Movementors har fastholdt kontakten med borgere og virksomheder undervejs og haft fokus på at sikre kontinuitet for borgere ved, at den plan, der var før en nedlukning, hurtigt kan genetableres ved genåbning.

Da den første nedlukning ramte i marts 2020 var 56 % af de henviste borgere hos Movementors i virksomhedspraktik eller lønnede timer. Målet er 50 % og var dermed opfyldt.

Movementors har afsluttet 24 borgere siden marts 2020, hvilket er lavere end normalt og skyldes, at flere borgeres forløb er blevet forlængede som følge af de ringe praktikmuligheder under nedlukningsperioderne. Ud af de 24 afsluttede borgere er 46 % kommet tættere på arbejdsmarkedet - via bevilling af fleksjob eller revalidering - og 75 % er blevet afklaret, herunder til førtidspension. Dette er tæt på Movementors mål om, at 80 % af de henviste borgerne skal blive klar til job eller endeligt vurderet i forhold til arbejdsmarkedet.

Afslutningsårsag

Antal borgere

Andel borgere

Fleksjob

10

42 %

Revalidering

1

4 %

Førtidspension

7

29 %

Tilbage til Job- eller UngeCentret

6

25 %

I alt

24

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at Movementors indsatser og resultater er tilfredsstillende. Movementors bidrager med deres indsats til Job- og UngeCentrets strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, hvor målet er, at målgruppen - herunder borgere i ressourceforløb - i øget grad opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der ses en nedgang i antallet af borgere hos Movementors. Hvor 59 borgere var i forløb i februar 2020, gælder det aktuelt 34 borgere. Dette skyldes flere forhold:

 • Antallet af borgere i ressourceforløb er faldet i Brønderslev Kommune fra 209 fuldtidspersoner i januar 2020 til 174 fuldtidspersoner i januar 2021 som følge af en bred indsats, som Movementors har bidraget til.
 • Job- og UngeCentret har indgået samarbejde med IPSCenter Danmark om forløb til borgere i ressourceforløb med psykiske lidelser
 • Sagsbehandlerne i Job- og UngeCentret varetager en større del af indsatsen til borgere i ressourceforløb og henviser deraf færre

Forventningen er på denne baggrund, at den nuværende volumen af borgere hos Movementors vil fortsætte.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


7. Orientering om satspuljeprojekt Sundhed, Motion & Fællesskab


Resume

Sagsforløb: FK/BE/SS

Satspuljeprojektet Sundhed, Motion & Fællesskab 2020-2022 er foranlediget af et samarbejde mellem Sundhedsområdet, Beskæftigelsesområdet samt Fritid og Kultur.

Projektets formål er at give borgere, der deltager i kommunale sundheds- eller beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive i et idrætstilbud i civilsamfundet.

Statusrapport 2020, revision af målgrupper og måltal, samt revideret budget til orientering.

Sagen fremsendes til Fritids- og Kulturudvalget, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Projektleder Morten Borregaard deltager i udvalgets drøftelse af sagen.

Sagsfremstilling

Overordnet set er projektet Satspuljeprojektet Sundhed, Motion & Fællesskab kommet godt fra land og er vel modtaget blandt medarbejdere, borgerne og idrætsaktører. Corona-situationen haft en stor indvirkning på projektets første år, hvor det grundet nedlukninger og restriktioner ikke har været muligt at hjælpe, det forventede antal borgere ud i nye idrætsfællesskaber.

I forsøget på at hjælpe borgerne ud i nye idrætsfællesskaber benyttes der forskellige metoder på henholdsvis sundheds- og beskæftigelsesområdet.

På sundhedsområdet tilbydes borgere, der opstarter et kommunalt forløb, at komme med på et eller flere foreningsbesøg, som en del af det kommunale tilbud, så rekrutteringen sker via den sundhedsprofessionelle.


På Jobcenter og UngeCenter er der ansat en foreningsplaymaker, der 1-1 eller i mindre grupper introducerer interesserede borgere for mulighederne for at blive idrætsaktiv. Rekrutteringen sker gennem rådgivere og mentorer, som efterfølgende henviser interesserede borgere til foreningsplaymakeren.

Nedenstående tabel viser antal borgere, der har været en del af projektet i 2020.

Angiv deltagernes tilknytning til projektet

Sundhedsområdet

Jobcenter

UngeCenter

Antal der er blevet henvist til en idrætsaktivitet

103 (tallet er reelt højere, men borgere der er stoppet, på et forløb er udeladt)

10 (borgere playmaker har talt med om projektet)

47 (borgere playmaker har talt med om projektet)

Antal der er påbegyndt en idrætsaktivitet

16

5 (har været ude og prøve aktiviteter)

18 (har været ude og afprøve aktiviteter)

Antal der har gennemført en planlagt idrætsaktivitet

16 (Pga. Corona har flere borgere været utrygge ved at træde ud i foreningsaktiviteter)

3 er meldt ind i en forening med kontingentstøtte.

(7)

5 er meldt ind i en forening og får kontingentstøtte.

2 er meldt ind et sted hvor vi ikke kan yde kontingentstøtte.

Antal der fortsat er tilknyttet foreningslivet

8 (enten i et af de præsenteret tilbud eller i selvvalgt tilbud i eget lokalområde)

3 er forsat aktive i deres foreningsmedlemsskab.

(6)

4 er meldt ind i en forening hvor de får kontingentstøtte.

2 er fortsat meldt ind et sted hvor vi ikke kan yde kontingentstøtte.

Alle borgere i projektet, der er på en overførelsesindkomst og ikke selv har midler til at betale for et kontingent, kan få økonomisk støtte på 1.000 kr. årligt.

Udvidelse af projektets målgrupper

Oprindelig var målgruppen fra Jobcentret borgere i ressourceforløb, mens det fra UngeCentret var aktivitetsparate (18-30 år). Erfaringen har dog vist, at det bliver svært at nå projektets måltal ved alene at rekruttere fra disse grupper. Derfor har vi anmodet om og fået godkendt en udvidelse med følgende målgrupper:

Jobcenter:

 • Jobafklaringsforløb (over 30 år og under 30 år)
 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (over 30 år)
 • Aktivitetsparate (selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere)

UngeCenter:

 • Uddannelsesparate, der får ydelsen uddannelseshjælp
 • Udvalgte borgere på FGU-forløb

Samarbejde med foreninger og idrætsaktører

Til trods for ovennævnte udfordringer, er det med projektet lykkes at etablere såvel en samarbejdsmodel med civilsamfundet. I projektet opereres der med såvel samarbejdsaftaler som partnerskabsaftaler. Samarbejdsaftaler er indgået med ønske om at fremme tilgængeligheden af idrætsaktørernes tilbud - enten en aktivitet eller en facilitet. Partnerskabsaftaler er mere formelle og omfatter, at idrætsaktørerne f.eks. binder sig til at uddanne instruktører og frivillige, deltage i netværk med projektets øvrige aktører samt at etablere nye tilbud rettet mod målgrupperne i projektet.

Der er indgået samarbejdsaftaler med følgende idrætsaktører:

 • Agersted Motionscenter
 • Brønderslev Hallerne
 • Dronninglund Hallerne
 • Hjallerup Hallerne
 • Thise IF

Der er indgået partnerskabsaftale med følgende idrætsaktør:

 • Brønderslev Golfklub
 • Dronninglund Gymnastikforening

Foruden foreningsaktiviteter hos enten partnerskabs- eller samarbejdsforeninger, er der desuden lavet ad hoc foreningsbesøg hos en række andre aktører.

Grundet Corona-situationen har der været et mindre forbrug end forventet, hvilket har ledt til en anmodning til STAR om at ubrugte midler overføres til den resterende projektperiode. Denne anmodning er godkendt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Morten Borregaard Poulsen præsenterede projektet og fortalte om arbejdet hermed.

De slides, der blev vist på mødet vedhæftes referatet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om ny organisering af seniorpension pr. 1. januar 2021


Resume

Sagsforløb: BE

Seniorpension blev indført pr. 1. januar 2020, og kommunerne har midlertidigt varetaget opgaven med seniorpension det første år. Pr. 1. januar 2021 har Seniorpensionsenheden under ATP overtaget administration og tilkendelse af seniorpension, mens kommunerne fortsat har opgaven i forhold til at oplyse borgerens sag om job og helbred.

Brønderslev Kommune har i 2020 modtaget 68 ansøgninger om seniorpension, hvoraf 45 er blevet tilkendt seniorpension, mens de resterende 23 fortsat er under behandling.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Seniorpension blev indført pr. 1. januar 2020, og kommunerne har midlertidigt varetaget opgaven med seniorpension det første år. Seniorpension er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning for borgere med mindst 20-25 års beskæftigelse, og som aktuelt har en arbejdsevne på under 15 timer vurderet i forhold til seneste længerevarende job.

Brønderslev Kommune har i 2020 modtaget 68 ansøgninger om seniorpension, hvoraf 45 er tilkendt seniorpension og 23 fortsat er under behandling. I 2020 har Brønderslev Kommune således en tilkendelsesandel på 100 %. Kommunen har 6 måneder fra ansøgningstidspunktet til at træffe afgørelse om seniorpension, hvilket betyder, at de sidste 23 ansøgninger fra 2020 forventes færdigbehandlet i 1. halvår 2021.

Størstedelen af ansøgerne er på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, men der er også ansøgere, som modtager andre ydelser, og ansøgere, der ikke modtager en ydelse i forvejen.

Det politiske forlig om seniorpension indeholder en aftale om, at opgaven skal centraliseres med henblik på en ensrettet tilkendelsespraksis. Derfor er administration samt tilkendelse af seniorpension pr. 1. januar 2021 overflyttet til Seniorpensionsenheden under ATP.

Fra den 1. januar 2021 skal borgeren ansøge om seniorpension via borger.dk. Seniorpensionsenheden undersøger og træffer afgørelse om, hvorvidt borgeren opfylder de grundlæggende betingelser om alder og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er herefter bopælskommunen, som skal oplyse borgerens sag i forhold til helbred og job. Kommunerne foretager således fortsat en væsentlig del af sagsoplysningen herunder en stor del af kontakten til borgeren. På baggrund af oplysningerne fra kommunen vurderer Seniorpensionsenheden borgerens arbejdsevne og træffer afgørelse om seniorpension.

Fra den 1. januar til den 1. marts 2021 har 7 borgere fra Brønderslev Kommune søgt om seniorpension via Seniorpensionsenheden.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

De personalemæssige konsekvenser som følge af, at opgaven flyttes til ATP ønskes belyst i forbindelse med drøftelserne af budget 2022.

Til toppen


9. Igangsætning af arbejde omkring revidering af Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik


Resume

Sagsforløb: TM/FK/BK/BE/ÆO/SS

Der er et ønske om at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte deres samarbejde med frivillige herunder udfordringer og muligheder og udpege et af udvalgsmedlemmerne som deltager i en paneldebat.

Projektleder Jeppe Østergaard deltager i udvalgets drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes nuværende Frivilligpolitik er godkendt i Byrådet i april 2010, den nuværende Frivilligpolitik omhandler samarbejdet med de frivillige sociale foreninger, og er bundet op på § 18 i Lov om Social Service.

Der er et ønske om at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik, så den kommer til at dække frivilligheden i hele kommunen. Der er et ønske om, at en ny Frivilligpolitik skal indeholde et bredere sigte end udelukkende de frivillige sociale foreninger som det er tilfældet i dag, og dermed også kommer til at favne det samarbejde, der er i flere forvaltninger med frivillige, både individuelle frivillige, selvorganiserede grupper eller foreninger og organisationer.

I et samarbejde mellem Sundhed og Velfærd og Børn og Kultur er vedlagte tids- og procesplan planlagt for arbejdet med Frivilligpolitikken, der er planlagt inddragelse af politikere, ledere, medarbejdere og en række forskellige frivillige gennem 2 paneldebatter og efterfølgende kvalificering. Målet er at Byrådet kan vedtage en revideret Frivilligpolitik på møde den 1. september 2021.

Udvalget bedes drøfte det nuværende arbejde med frivillighed på eget område herunder udfordringer og muligheder, samt hvilke frivillige aktører der er centrale på eget område. Disse frivillige aktører indbydes til paneldebatterne omkring den kommende politik.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter det nuværende samarbejde med frivillige og udpeger én repræsentant fra udvalget til paneldrøftelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Blev drøftet.

Navn på repræsentant til paneldrøftelsen meddeles Jeppe hurtigst muligt.

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af Brønderslev Kommunes Facilitetsstrategi


Resume

Sagsforløb: TM/SS/BS/ÆO/BE/FK/ØK/BY

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune udviklet en Facilitetsstrategi. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Facilitetsstrategien har været i høring i en periode fra den 20. december 2020 til den 22. februar 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommunes nye Facilitetsstrategi i samarbejde med Bevæg dig for livet kan godkendes.

Projektleder Jeppe Østergaard deltager i udvalgets drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune skabt en Facilitetsstrategi. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Tilbage i marts 2020 begyndte processen omkring strategien, hvor politikere og administration sammen satte retning for arbejdet. Hen over foråret forløb planlægning af proces for inddragelse af borgere og inddragelse af en administrativ arbejdsgruppe for at sikre et bredt blik på strategien. I starten af september blev 2 panelmøder afholdt med indbudte deltagere fra en række forskellige organisationer fra LAG Nord, halområdet, skolerne, Friluftsrådet, Ældrerådet og mange flere.

Strategien er opbygget med 3 primære arenaer, hvor der er lokaliseret udfordringer og muligheder. Dernæst er der opsat mål og handlinger til hver enkelt arena. Strategien forsøger at gå ret tæt på det udførende niveau, og blive konkret i forhold til handlinger på hver arena, for at indfri de lokaliserede potentialer og imødekomme udfordringerne.

Facilitetsstrategien har været i høring i en periode fra den 20. december 2020 til den 22. februar 2021 hos råd, samvirker, haller og aktørerne der har deltaget i processen. Samtidig har der i januar været afholdt et online borgermøde med præsentation af strategien. På bagkant af processen, præsentation for Byrådet i december 2020 og endt høringsperiode er Facilitetsstrategien nu klar til godkendelse.

Høringen har ikke givet anledning til større rettelser i Facilitetsstrategien, og der er vedlagt et dokument med de samlede høringssvar. Der har overvejende været anerkendelse af Facilitetsstrategiens indhold og fremkommet invitation og idéer til igangsættelse af konkrete indsatser.

Det næste skridt i arbejdet med Facilitetsstrategien, efter godkendelse, bliver at prioritere indsatserne under de 3 områder og igangsætte konkrete initiativer der understøtter potentialerne og handlingerne beskrevet i Facilitetsstrategien. Dette arbejde vil igangsættes i et bredt samarbejde på tværs af forvaltninger.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender Facilitetsstrategien.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


11. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: BE

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2022 på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tages stilling til, hvilke områder der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2022 på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 % til 1 %.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar til april, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i Lokale MED-udvalg, Råd, Institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget starter arbejdet med omprioriteringsforslag, og drøfter hvilke områder der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 10. februar 2021, pkt. 16:

Der var en indledende drøftelse af punktet – genoptages på de næste møder.

Beslutning

Drøftet.

De slides, der blev vist på mødet, vedhæftes referatet.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

A) KL har fastsat en dato for årets beskæftigelsespolitiske konference Jobcamp for politikere og ledere. Det bliver den 7.-8. oktober 2021. Det er en måned tidligere end normalt på grund af kommunalvalget. I april 2021 offentliggøres temaer for konferencen, og der åbnes for tilmelding.

B) UngeCentret flytter fra Maltvej til Kornumgårdsvej i juni måned 2021.

C) Stillingen som Ungechef er opslået ledig og forventes besat den 1. juni 2021.

D) Orientering om FGU - Covid-19, lokalesituationen og transport af elever.

Beslutning

E) Orientering om Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets regnskab for 2020.

F) Muligheder for opkvalificering af medarbejdere til ældreområdet – jobrotation. Klaus Klæstrup sender info til punkt på næste møde.

G) Seniorjobbere – kun til Vej og Park? Sag næste møde.

H) Mulighed for beskæftigelsesprojekt til Fabrikken? Sag næste møde.

Til toppen


13. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


14. Lukket punkt: Anbringelsessager


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


17. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 23. marts 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer