Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 14. april 2021
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser en stigning på 287 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste opgørelse er fra januar 2021 grundet en række efterreguleringer. Der findes endnu ikke valide data for sygedagpenge, hvorfor det disponerede antal fra budget 2021 er anvendt for januar 2021.

I januar 2021 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse 4.628 fuldtidspersoner i Brønderslev Kommune, hvilket er en stigning på 287 siden januar 2020. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.395, og samtidig var 2.233 fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse.

Fra januar 2020 til januar 2021 ses en stigning på 177 fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse. Stigningen gør sig primært gældende på a-dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse. På dagpengeområdet var antallet af fuldtidspersoner i januar 2021 750 fuldtidspersoner, hvilket er 36 fuldtidspersoner over det disponerede antal i budget 2021 på 714 fuldtidspersoner. På jobafklaring, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., kontanthjælp og ressourceforløb ses et fald over det seneste år.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob, førtidspension og seniorpension) ses også en stigning over det seneste år på 110 fuldtidspersoner. Det skyldes, at flere borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. Foruden førtidspension er 40 fuldtidspersoner på seniorpension i januar 2021.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i pct. af befolkningen i januar 2021 og en udvikling over det seneste år. Herunder fremgår ledighedsstatistikken også for januar 2021, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 5,1%. Brønderslev Kommune havde den 6. laveste ledighed i Nordjylland.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Status på beskæftigelsesindsatsen som følge af Covid-19


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på beskæftigelsesindsatsen set i lyset af Covid-19.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på beskæftigelsesindsatsen set i lyset af Covid-19.

Beskæftigelsesindsatsen i Brønderslev Kommune er fortsat delvis suspenderet, hvor de virksomhedsrettede indsatser er sat i bero og en digital beskæftigelsesindsats er implementeret med telefoniske eller digitale samtaler og digitale beskæftigelsesrettede tilbud. Restriktionerne gælder som udgangspunkt frem til den 15. april 2021.

Med den gradvise genåbning af Danmark har Regeringen lagt op til en delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen. I regeringens oplæg åbnes der op for følgende:

 • Iværksættelse af virksomhedspraktikker og løntilskudsjob med fysisk fremmøde i overensstemmelse med sundhedsrestriktionerne
 • Genåbning af nytteindsatsen
 • Iværksættelse af øvrig vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde
 • Fortsat mulighed for at iværksætte ordinære uddannelsestilbud med fysisk fremmøde afhængigt af restriktionerne på Børne- og Undervisningsministeriets område (uddannelsesinstitutioner)
 • Fortsat telefoniske og virtuelle samtaler med borgerne
 • Der vil fortsat være en fravigelse af reglerne om kadencer af tilbud, jf. reglerne om ret og pligt. Kommunerne er således ikke forpligtiget til at give de ledige tilbud på bestemte tidspunkter, men får mulighed for at gøre det. I de tilfælde, hvor kommunen efter en konkret vurdering giver borgeren et tilbud, vil det i modsætning til i dag ikke længere være frivilligt for borgeren at tage imod det konkrete tilbud, og borgeren vil kunne blive sanktioneret for udeblivelse uden rimelig grund mv.
 • Perioden fra den 1. januar 2021 til den 30. april 2021 tæller som ”død periode” for dagpengemodtagere i forhold til deres indsatsperiode

Regeringens forslag præsenteres for Folketingets Epidemiudvalg onsdag den 7. april 2021. Det forventes, at en ny bekendtgørelse træder kraft den 15. april 2021.

Ved en genåbning vil der igen kunne iværksættes virksomhedsrettede indsatser, som er et kernelement i investeringsstrategien for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Det må forventes, at der vil være et efterslæb på indsatsen. Derudover opleves et stigende sagspres på antallet af sygemeldte, da der fortsat ikke er mulighed for at overgå til et jobafklaringsforløb, og der ses også en stigning af langtidsledige dagpengemodtagere, som har behov for en yderligere indsats.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

I morgen iværksættes en genåbning af beskæftigelsesindsatsen.

Der bliver mulighed for at etablere praktikker og de ledige kan fysisk deltage i opkvalificeringsforløb.

De borgere, der er længere væk fra arejdsmarkedet kan genoptage deres forløb – fx i de socialøkonomiske virksomheder og de unge kan komme i nytteindsats igen.

Der kan fortsat holdes digitale samtaler med borgerne.

Vi har endnu ikke modtaget den nye bekendtgørelse – men forventer den kommer i løbet af dagen. Bekendtgørelsen er gældende i 4 uger.

Til toppen


5. Implementering af Jobbarometer 2021 i Job- og UngeCentret


Resume

Sagsforløb: BE

Udvalgsmedlem Bettina Bøcker Kjeldsen har ønsket information om, hvordan Jobbarometeret implementeres i organisationen med henblik på en bedre guidning til borgerne.

Implementeringen af Jobbarometer 2021 foregår i to forskellige spor: den borgervendte indsats og den virksomhedsvendte indsats.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Bettina Bøcker Kjeldsen har ønsket information om, hvordan Jobbarometeret implementeres i organisationen med henblik på en bedre guidning til borgerne.

Implementeringen af Jobbarometer 2021 foregår i to forskellige spor:

 1. Den borgervendte indsats
 2. Den virksomhedsvendte indsats

I den borgervendte indsats er Jobbarometeret et vejledningsredskab i de jobrettede samtaler. Hensigten er, at Jobbarometeret skal konkretisere efterspørgslen efter arbejdskraft, så jobkonsulenterne kan rådgive ledige på et mere kvalificeret grundlag og vejlede ledige ud i de jobområder, hvor der forventes efterspørgsel efter arbejdskraft i lokalområdet. Derudover kan Jobbarometerets resultater også give inspiration til, hvilke områder den ledige kan uddanne og opkvalificere sig i retning af.

Implementeringen af resultaterne i Job-og UngeCentret er foregået ved et internt webinar, hvor virksomhedskonsulenterne har gennemgået resultaterne, de lokale virksomheders forventninger til fremtiden og nuværende situation. På den måde er jobkonsulenterne blevet klædt på til den fremadrettede vejledningsopgave. Foruden Jobbarometeret har jobkonsulenterne også en række øvrige vejledningsredskaber til at vejlede ledige omkring efterspørgslen på arbejdsmarkedet:

 • Arbejdsmarkedsbalancen
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings nye Kompetenceværktøj
 • Jobopslag på Jobnet
 • Positivlister for opkvalificeringsmuligheder
 • Egen virksomhedskontakt, jobordrer og kollegial sparring
 • Samarbejde med a-kasserne

I den virksomhedsvendte indsats udgør resultaterne af Jobbarometeret muligheden for, at virksomhedskonsulenterne efterfølgende kan opsøge virksomheder, som forventer at skulle ansætte på både kort og langt sigt. I den opsøgende kontakt får virksomhedskonsulenterne muligheden for at opspore jobordrer, som ledige kan jobformidles til, eller virksomhedskonsulenterne kan hjælpe virksomhederne med at udarbejde stillingsopslag. Ligeledes udmøntes resultaterne også i at opsøge de virksomheder, som efterspørger højtuddannet arbejdskraft, afsøge muligheder for praktikforløb, løntimer og fleksjob.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget prioriterer, at Jobbarometeret bruges i forbindelse med samtalerne med de ledige og vises fysisk.

Så vidt muligt skal Jobbarometeret sendes til de ledige inden samtalerne.

Til toppen


6. Afsøgning af nye leverandører til indsatsen for ledige fleksjobberettigede


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 19. august 2020, at Fagforvaltningen for Beskæftigelse skal afsøge nye leverandører til at varetage indsatsen for ledige fleksjobberettigede ved kontraktforlængelsen i 2021.

Den nuværende kontrakt udløber den 31. august 2021.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at der indhentes tilbud fra tre leverandører med henblik på at udvælge to leverandører til at varetage indsatsen fra 1. september 2021.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om der skal indhentes tilbud og indledes dialog med tre leverandører, og at der på baggrund af tildelingskriterierne udvælges to leverandører, som indgås kontrakt med.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 19. august 2020, at Fagforvaltningen for Beskæftigelse skal afsøge nye leverandører til at varetage indsatsen for ledige fleksjobberettigede ved kontraktforlængelsen i 2021.

Den nuværende kontrakt udløber den 31. august 2021.

Ifølge lovgivningen skal borgere, der har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for de seneste 18 måneder, henvises til anden aktør. Derudover har borgere, der har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder inden for de seneste 9 måneder, ret til at blive henvist til anden aktør, hvis de selv ønsker det (Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 37).

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at der indhentes tilbud fra tre leverandører med henblik på at udvælge to leverandører til at varetage indsatsen. Jobcentret ønsker at styrke fleksjobområdet og målrette indsatsen, hvilket der er bedre mulighed for med to forskellige leverandører på området.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at der indhentes tilbud fra:

 • Quick Care
 • MoveMentors
 • Markman

Jobcentret samarbejder med Quick Care og MoveMentors på andre områder og er nu interesseret i at vide, hvad de kan tilbyde i forhold til indsats for ledige fleksjobberettigede. Markman har varetaget indsatsen for ledige fleksjobberettigede i Brønderslev Kommune siden 2015.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en kravspecifikation, hvor jobcentrets krav til opgaveløsningen fremgår. Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at opgaven tildeles de to leverandører, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af bedste forhold mellem pris og kvalitet. Forholdet mellem pris og kvalitet foreslås af være 40-60. I forhold til kvalitet foreslår Fagforvaltningen for Beskæftigelse tre delkriterier, som er jobrettet tilgang til opgaven, kendskab til det lokale arbejdsmarked samt kendskab til målgruppen og fleksjobområdet.

Underkriterier

Vægtning

Pris

40 %

Kvalitet

Med følgende delkriterier

 • Jobrettet tilgang til opgaven – 50 %

Delkriteriet vil blive vurderet ud fra, hvordan leverandøren sikrer, at der er fokus på etablering af fleksjob evt. via en virksomhedsvendt indsats.

 • Kendskab til det lokale arbejdsmarked – 25 %

Delkriteriet vil blive vurderet ud fra leverandørens kendskab til og erfaring med at samarbejde med de lokale virksomheder.

 • Kendskab til målgruppen og fleksjobområdet – 25 %

Delkriteriet vil blive vurderet ud fra leverandørens kendskab til fleksjobvisiterede og lovgivningen på området.

60 %

På udvalgets møde den 15. juni 2021 orienteres Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget om hvilke leverandører, der er valgt til at varetage indsatsen for ledige fleksjobberettigede fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender

 • at der indhentes tilbud og indledes dialog med de tre leverandører, og
 • at der på baggrund af tildelingskriterierne indgås kontrakt med to leverandører gældende for 1 år
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Afdækning af muligheder for tilførsel og uddannelse af servicepersonale til plejehjemsområdet


Resume

Sagsforløb: BE

Udvalgsmedlem Klaus Riis Klæstrup har anmodet om at få afdækket mulighederne for at etablere et samarbejde mellem Jobcentret og ældreområdet omkring uddannelse af og eventuelt ansættelse af service- og rengøringspersonale til det kommunale plejehjemsområde.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til sagen.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Klaus Riis Klæstrup har anmodet om at få afdækket mulighederne for at etablere et samarbejde mellem Jobcentret og ældreområdet omkring uddannelse af og eventuelt ansættelse af service- og rengøringspersonale til det kommunale plejehjemsområde.

En af Job- og UngeCentrets opgaver er at bistå private og offentlige arbejdsgivere med rekruttering af jobsøgende og formidling af ledige blandt andet ved at understøtte målrettede og effektive match mellem arbejdsgivere og ledige. Det omhandler blandt andet at udsøge, screene og formidle relevante ledige.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse bemærker hertil, at for at kunne understøtte plejehjemsområdet med service- og rengøringspersonale forudsættes plejehjemsområdets behov for arbejdskraft i antal og kompetencer.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

 1. drøfter sagen og
 2. opfordrer Ældreomsorgsudvalget til at kortlægge behovet for service- og rengøringspersonale.
Beslutning

Godkendt.

Når Ældreområdet har lavet kortlægningen af behovet, tager Beskæftigelseschefen kontakt til Ældre- og Sundhedschef Uffe Viegh Jørgensen.

Til toppen


8. Spørgsmål om seniorjob


Resume

Sagsforløb: BE

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har spurgt til muligheden for, at seniorjob-ordningen ikke alene omfatter landsbypedel-ordningen, men også omfatter ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Byrådet besluttede i juni 2016, at nye seniorjobbere ansættes i regi af landsbypedel-ordningen i Vej og Park.

Antallet af seniorjob er faldende. Der er tre seniorjobbere i Brønderslev Kommune i marts 2021.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til spørgsmålet.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har spurgt til muligheden for, at personer i seniorjob kan ansættes på ældreområdet i Brønderslev Kommune. I vedhæftede bilag ses forslag til arbejdsopgaver på ældreområdet for seniorjobbere. Klaus Klæstrup foreslår, at eventuel økonomi med ordningen afdækkes og eventuelt hentes indenfor ældreområdets budget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse kan oplyse, at seniorjob er en ansættelse, som kommuner skal tilbyde borgere, hvis ret til dagpenge udløber indenfor 5 år fra efterlønsalderen. Det er en betingelse, at borgeren opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn, og borgeren som ledig fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet. Jobbet skal etableres på overenskomstmæssige vilkår, og der skal være tale om arbejde med et reelt indhold. Kommunen fastsætter arbejdsområdet og det konkrete indhold af seniorjobbet.

I Brønderslev Kommune besluttede Byrådet i juni 2016 at etablere en landsbypedel-ordning i Vej og Park. Det blev her besluttet, at nye seniorjobbere ansættes i landsbypedel-ordningen, der foruden grønne og fysiske job også har administrative job i lokalhistoriske arkiver.

Der er i marts 2021 ansat 3 seniorjobbere i Brønderslev Kommune.

Seniorjob-ordningen har faldende tilgang. Denne tendens forventes at fortsætte de kommende år i takt med, at færre borgere vil være berettigede til efterløn.

Seniorjob-ordningen var på sit højeste i 2014 med 32 seniorjobbere i Brønderslev Kommune og 4.500 seniorjobbere på landsplan, hvilket fremgår af skemaet nedenfor. Et fald i dagpengeretten fra 4 år til 2 år bidrog til det høje niveau i 2014. I 2021 budgetteres der i finansloven med 1200 seniorjobbere på landsplan. I 2024 forventes ca. 700 seniorjobbere på landsplan.

Brønderslev Kommune

Landsplan

2014

32

4.500

Marts 2021

3

Ca. 1.200

Forventet 2024

Ca. 700

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter sagen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der laves evaluering af Landsbypedel-ordningen i august 2021.

P.t. henvises alle seniorjobbere til Landsbypedelordningen. Der er enkelte undtagelser, hvor seniorjobbere pga. henhedsmæssisge forhold ansættes i andre jobs.

Når Landsbypedel-ordningen evalueres i august 2021, tages politisk stilling til, om alle fortsat skal henvises til Vej og Park eller kan henvises til job i andre dele i organisationen.

Bilag

Til toppen


9. Spørgsmål om beskæftigelsesprojekt


Resume

Sagsforløb: BE

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har spurgt til muligheden for et beskæftigelsesprojekt i regi af Fonden Fabrikken, der arbejder for at etablere et nyt kulturhus i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse bemærker, at beskæftigelsesprojekter generelt ikke har høj beskæftigelseseffekt.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til spørgsmålet.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har spurgt til muligheden for et beskæftigelsesprojekt i regi af Fonden Fabrikken, der arbejder for at etablere et kulturhus i PN Beslags fabriksbygninger i Brønderslev.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse bemærker, at Brønderslev Kommune ikke har anvendt beskæftigelsesprojekter til ledige i flere år på grund af lav beskæftigelseseffekt af projekterne. Derudover er der en risiko for konkurrenceforvridning ved kommunale beskæftigelsesprojekter.

Da Jobcentret i 2016 udarbejdede en investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet var det med et virksomhedsrettet fokus, fordi undersøgelser viser, at borgerne bedst opnår tilknytning til arbejdsmarkedet på arbejdsmarkedet frem for at deltage i interne projekter. En del af forklaringen er, at borgerne motiveres af reelle arbejdsopgaver og udsigten til ordinære løntimer og job.

Efterspørgslen efter arbejdskraft er fortsat høj i Nordjylland på trods af corona-krisen, og der er gode muligheder for individuelle placeringer på virksomhederne for de borgere, der har behov for det.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter sagen.

Personale

Etablering af et beskæftigelsesprojekt vil kræve medarbejdere, der kan drive det.

Beslutning

Udvalget etablerer ikke beskæftigelsesprojekter, afdelingen er nedlagt for flere år siden. Der etableres i stedet virksomhedspraktikker på det ordinære arbejdsmarked.

Til toppen


10. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2020


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2020. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 30 %, hvilket er 1 procentpoint højere end på landsplan. I 2019 var omgørelsesprocenten for kommunen på 36 %.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 121 sager i Brønderslev Kommune. Heraf er 80 stadfæstet, i 6 sager af afgørelsen ophævet/ændret, i 28 sager er sagen blevet hjemvist og i 7 sager er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2020 afgjort 121 fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet. Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 11 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 10 af sagerne og i 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret.

Lov om aktiv socialpolitik (LAS)

Der er afgjort 23 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 16 af sagerne. I 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, 2 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen og 2 sager er blevet afvist.

Sygedagpenge (SDP)

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 20 klagesager. 2 sager er sendt tilbage til kommunen, der har skulle behandle sagen igen, 1 sag er blevet afvist og i de resterende 17 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelser.

Serviceloven (SEL)

Inden for servicelovens område er der afgjort 64 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 34 af sagerne, 2 afgørelser er blevet ændret, 24 er sendt tilbage kommunen til fornyet behandling og 4 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 3 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lov om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i alle sager.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 1 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 30 % og for hele landet er omgørelsesprocenten 29 % i 2020. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 2. marts 2021, pkt. 5:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Omgørelsesprocenten er på 30 % i 2020, hvor den var 36 % i 2019.

Omgørelse dækker over både ændrede afgørelser og hjemviste til fornyet behandling.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget udtrykte tilfredshed med, at Job- og UngeCentret kommenterer i sagsfremstillingen i de sager, hvor Ankestyrelsen ikke stadfæster kommunens afgørelse – forvaltningen tager læring af afgørelserne.

Bilag

Til toppen


11. Årsrapport Brønderslev Rusmiddelcenter 2020


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet årsrapport for Brønderslev Rusmiddelcenter 2020.

Af årsrapporten fremgår opgørelser over visiteringer, salg af pladser og de forskellige aspekter af behandlingerne i Brønderslev Rusmiddelcenter for 2020.

Årsrapporten fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet årsrapport for Brønderslev Rusmiddelcenter 2020.

Af årsrapporten fremgår opgørelser over visiteringer, salg af pladser og de forskellige aspekter af behandlingerne i Brønderslev Rusmiddelcenter for 2020. Rapporten afsluttes med afsnit om COVID-19’s betydning for arbejdet i Rusmiddelcentret i 2020 og et afsnit om de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling.

Brønderslev Rusmiddelcenter tilbyder 4 forskellige behandlingsmuligheder for borgere fra 18 år med et stof- eller alkoholmisbrug:

 • Forløb med individuelle samtaler
 • Forløb med terapeutiske samtaler
 • Pårørendeforløb
 • Forløb med urinprøvetagning

I 2019 blev Rusmiddelcentret godkendt til at give stofmisbrugsbehandling til en ny målgruppe, de 16-17- årige. I 2020 har der dog ikke været nogle borgere i behandling i denne målgruppe

Rusmiddelcentret tilbyder behandling med fysisk fremmøde i Brønderslev og Dronninglund samt over telefon og Microsoft Teams.

Fagforvaltningen har udarbejdet en statistik for misbrugsbehandling i 2020, der viser følgende tendenser:

Færre borgere i behandling, men stigning i det samlede salg.

Der har været et fald på 17 % i antallet af borgere, som har modtaget behandling fra 2019 til 2020. Det samlede salg af pladser er dog samtidig steget med 16 %, svarende til 241.531 kr.

Der er flere forklaringer på, at indtjeningen ligger højere i 2020 på trods af færre forløb:

 • Rusmiddelcentret indgik i december 2019 en kapacitetsaftale med UngeCentret, hvori de har bundet sig til at købe ydelser for 300.000 kr. årligt hos Rusmiddelcentret. Ved afslutningen af 2020 havde UngeCentret ikke opkøbt alle de ydelser, som de havde bundet sig til i aftalen, hvorfor beløbet blev afregnet ved årets afslutning.
 • Rusmiddelcentret tilbyder fra 2020 terapiforløb, og disse forløb har en højere timepris end almindelig misbrugsbehandling.
 • Der kan også være eksempler på, at der i nogle forløb er visiteret flere timer end der var i 2019, samtidig er der ikke en fast længde på forløbene.

Udvikling i gennemførselsprocent

Sammenholdt med 2019 er der sket et fald i forløb, som er stoppet før tid og et fald i antal forløb, som fortsat er i gang. Antallet af gennemførte forløb ligger på samme niveau i 2020 som i 2019.

Behandlingsforløb som er stoppet før tid

I 2020 har der været 37 forløb (ud af 118 forløb), som blev afsluttet før tid. 10 af disse var på grund af udeblivelser. Rusmiddelcentret oplever, at de svageste borgere kan have svært ved at håndtere både beskæftigelse/uddannelse og behandling, hvorfor en del af dem udebliver fra behandlingen, når der er fremskridt. Dette kan betyde, at borgerne får behov for et behandlingsforløb igen senere.

Der har i 2020 været 14 borgere, som er udskrevet til et andet tilbud. Dette skyldes blandt andet, at der er borgere, som er visiteret til døgntilbud.

Geografisk fordeling

Den største andel af borgere, der modtager behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter, kommer fortsat fra Brønderslev.

Fordeling af køn og alder

Flere mænd end kvinder er i behandling for både stof- og alkoholmisbrug. Mænd udgør 88 % af borgerne i behandling for stofmisbrug og 60 % af de borgere der er i behandling for alkoholmisbrug.

Størstedelen af borgerne i stofmisbrugsbehandling er under 30 år, mens størstedelen af borgerne i alkoholbehandling er over 30 år.

Nye tiltag

I 2020 introduceres terapiforløb og pårørendeforløb. Desuden er det nu også muligt at visitere borgere til urinprøvetagning, som den eneste ydelse ved Brønderslev Rusmiddelcenter, det vil sige uden, at der samtidig gives samtaler.

Benchmarking

Social- og Sundhedsudvalget drøftede sidste år muligheden for en tilføjelse i årsrapporten med et benchmarkingafsnit. Da 2020 data om misbrugsbehandling i landets kommuner først bliver tilgængelige på Danmarks Statistik pr. oktober 2021, er det ikke muligt at udarbejde et benchmarkingafsnit på nuværende tidspunkt.

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 14. april 2021:

Når UngeCentret vurderer behov for misbrugsbehandling, købes dette som udgangspunkt hos Rusmiddelcentret. Ved behov for andre ydelser, som Rusmiddelcentret ikke udbyder, vælges en anden aktør. Det gælder:

 • Døgnbehandling og afgiftning
 • Efterbehandling hos døgnbehandlingsinstitution, fx udslusning til anden kommune frem for tilbagevenden til Brønderslev
 • Fortsættelse af et forløb, hvor der er en god relation til misbrugsbehandler, og den unge afslår skifte til Rusmiddelcentret
 • Behov for støtte aften og weekend

I enkelte tilfælde køber UngeCentret kombinationsforløb, hvor Rusmiddelcentret leverer samtaler i dagtimerne, og anden aktør yder støtte aften og weekend.

UngeCentret har ikke henvist 16-17-årige til stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcentret i 2020. Det skyldes, at de unge har været i målgruppen for anbringelse eller støttekontaktperson, hvor håndtering af misbrug indgår som en del af foranstaltningen. UngeCentret vil fremadrettet være opmærksom på muligheden for at tilbyde misbrugssamtaler til målgruppen, eventuelt i kombination med støttekontaktperson.

Ca. halvdelen af de unge, UngeCentret henviser til misbrugsbehandling, er i job eller uddannelse, og ca. halvdelen modtager offentlig forsørgelse.

Der ses hos de unge en bred vifte af problemstillinger ud over misbrug. Flere har oplevet tidlige svigt og har psykiske udfordringer.

UngeCentrets tilgang er at ”gå med” de unge og møde dem ud fra egne ønsker og motivation. UngeCentret tilstræber:

 • At de unge hurtigst muligt kommer ud af misbrug. Det handler om høj tilgængelighed og hurtig sagsbehandling i UngeCentret.
 • Mindst mulig indgriben. Det vil sige, at døgnbehandling har ikke første prioritet.

Tilgangen i UngeCentret er helhedsorienteret. Der igangsættes handlinger gennem koordination med hele UngeCentret, og der følges op på job og uddannelse, helbredsforhold og netværk. Pårørende er en del af sagsbehandlingen, når det er muligt, og UngeCentret taler ofte med de unges forældre. Der samarbejdes i sagerne også med bl.a. uddannelsesinstitutioner, Kriminalforsorgen og egen læge.

I 2020 er flere unge bevilget misbrugsbehandling. Det gælder også døgnbehandling, da ambulante samtaler i flere tilfælde ikke har været tilstrækkeligt. Det ser ud til, at nedlukninger og manglende struktur som følge af covid-19 har medført et stigende misbrug med større indtag af forskellige rusmidler hos de unge.

UngeCentret har i 2020 ikke købt ydelser i Rusmiddelcentret i det omfang, det var tiltænkt i henhold til kapacitetsaftalen. Som beskrevet på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 13. januar 2020 skyldes det bl.a. coronasituationen og det stigende antal døgnbehandlinger i 2020, som ikke er en del af kapacitetsaftalen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Årsberetning for 2020 for Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen har udarbejdet en skriftlig beretning over rådets virksomhed.

Frede Hansen deltager i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde kl. 14,00.

Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet Frede Hansen udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet godkender formandens årsberetning, og at Beskæftigelsesudvalget og Byrådet tager årsberetningen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Integrationsrådet, 18. februar 2021, pkt. 7:

Integrationsrådet har godkendt formandens årsberetning.

Fraværende:

Emilly Pedersen, Abdulaziz Mostafa Ali, Salah-Eldin El-Awad, Abeer Abo Kalefh og Bodil Thomsen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Regnskab 2020


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen fremsender Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets overførsler og regnskab for 2020.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte overførsler og regnskab.

Sagsfremstilling

Regnskab 2020 for Brønderslev Kommune blev behandlet på Økonomiudvalgets møde 17. marts 2021.

Økonomiudvalget opfordrer fagudvalgene til at drøfte områdernes overførsler og regnskab.

Byrådet godkendte regnskabet på Byrådsmødet den 24. marts 2021.

Staben foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter overførsler og regnskab 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

A) På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget møde den 10. marts 2021 blev der spurgt til de personalemæssige konsekvenser som følge af, at opgaven med seniorpension flyttes til ATP. Kommunerne har midlertidigt varetaget opgaven med seniorpension i 2020. Jobcentret fik ikke tildelt ekstra ressourcer i forbindelse med opgaveløsningen.

Fra den 1. januar 2021 har Seniorpensionsenheden under ATP overtaget administration og tilkendelse af seniorpension, mens kommunerne fortsat har opgaven i forhold til at belyse borgerens sag om job og helbred. Kommunerne foretager således fortsat en væsentlig del af sagsoplysningen herunder en stor del af kontakten til borgeren.

Det er hos kommunens pensionsnævn, at opgaven er blevet mindre, da ATP har overtaget den administrative opgave med at tilkende seniorpension.

Personale

Ingen.

Beslutning

B) Bettina Bøcker Kjeldsen spørger til et forhold, hvor en borger er opsagt i fleksjob – borgeren kan ikke melde sig ledig på Jobnet.

Det var ikke muligt for borgeren, at komme i kontakt med Jobcentret / Ydelseskontoret. Vibeke Holler undersøger sagen konkret.

C) Sygemeldte borgere – Bettina Bøcker Kjeldsen kontakter Jobcentret med 2 konkrete sager.

D) Besøg på Møllefonden. Forslag om, at næste møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget holdes her, når corona-restriktionerne giver mulighed herfor.

Til efterretning.

Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Der er indkaldt 4 kandidater til samtale om stillingen som UngeChef – samtalerne holdes i morgen.

Til toppen


17. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 15. april 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer