Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 12. maj 2021
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Opgørelsen viser en stigning på 289 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste opgørelse er fra februar 2021 grundet en række efterreguleringer. Der findes endnu ikke valide data for sygedagpenge, hvorfor det disponerede antal fra budget 2021 er anvendt for februar 2021.

I februar 2021 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse 4.655 fuldtidspersoner i Brønderslev Kommune, hvilket er en stigning på 289 siden februar 2020. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.406, og samtidig var 2.249 fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse.

Fra februar 2020 til februar 2021 ses en stigning på 187 fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse. Stigningen gør sig primært gældende på a-dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse. På sygedagpenge forventes stadig en opdatering, hvor en større efterregulering vil finde sted. På jobafklaring, uddannelseshjælp og ressourceforløb ses et fald over det seneste år. På uddannelseshjælp har Brønderslev Kommune i februar 2021 den tredje laveste andel ydelsesmodtagere målt i procent af befolkningen sammenlignet med kommunerne i Nordjylland. Stigningen på sygedagpenge og faldet på jobafklaring skyldes i høj grad, at det ikke har været muligt at overgå til et jobafklaringsforløb fra sygedagpenge.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob, førtidspension og seniorpension) ses også en stigning over det seneste år på 102 fuldtidspersoner. Det skyldes, at flere borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. Foruden førtidspension er 41 fuldtidspersoner på seniorpension i februar 2021.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i pct. af befolkningen i februar 2021 og en udvikling over det seneste år. Herunder fremgår ledighedsstatistikken også for februar 2021, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 5,3 %. Brønderslev Kommune havde den 5. laveste ledighed i Nordjylland. Vedhæftet er også en opgørelse over antal ydelsesforløb fordelt på varighedsintervaller over tid og sammenlignet med regionen for februar 2021.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Brønderslev Kommune ligger på en 3. plads i Regionen på kontakthjælp og uddannelseshjælp.

Det undersøges hvad borgerne på kontanthjælp og uddannelseshjælp er afsluttet til.

Bilag

Til toppen


4. Status på genåbning af beskæftigelsesindsatsen


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på genåbningen af beskæftigelsesindsatsen i forhold til Covid-19.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på genåbningen af beskæftigelsesindsatsen set i lyset af Covid-19.

Den 15. april 2021 trådte en ny hovedbekendtgørelse i kraft, hvor beskæftigelsesindsatsen blev gradvist genåbnet. Med bekendtgørelsen blev der åbnet for følgende:

 • Iværksættelse af virksomhedspraktikker og løntilskudsjob med fysisk fremmøde i overensstemmelse med sundhedsrestriktionerne
 • Genåbning af nytteindsatsen
 • Iværksættelse af øvrig vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde, hvis borgeren er i særlig risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet
 • Fortsat mulighed for at iværksætte ordinære uddannelsestilbud med fysisk fremmøde afhængigt af restriktionerne på Børne- og Undervisningsministeriets område (uddannelsesinstitutioner)
 • Fortsat telefoniske og virtuelle samtaler med borgerne
 • Der er fortsat en fravigelse af reglerne om kadencer (tidspunkter i ledighedsforløb) af tilbud, jf. reglerne om ret og pligt. I de tilfælde, hvor kommunen efter en konkret vurdering giver borgeren et tilbud, er det ikke længere frivilligt for borgeren at tage imod det konkrete tilbud, og borgeren vil kunne blive sanktioneret

Bekendtgørelsen er gældende til og med en 15. maj 2021.

Siden den 15. april 2021 har Job- og UngeCentret genoptaget den virksomhedsrettede indsats, som er et kerneelement i investeringsstrategien for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. På nuværende tidspunkt har Job- og UngeCentret øget sit aktivitetsniveau på indsatsen. På dagpengeområdet ses fortsat en stigning i antallet af langtidsledige, som har behov for en yderligere indsats. Det er fortsat ikke muligt at overgå fra sygedagpenge til jobafklaring, hvilket betyder, at der fortsat er et højt sagstal af sygedagpengemodtagere, som skal have en beskæftigelsesindsats.

I midten af april 2021 modtog Job- og UngeCentret i samarbejde med Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord og nordjyske jobcentre en større rekrutteringsopgave på 100 til 200 medarbejdere til vaccinationsopgaven i Midt- og Nordjylland. Generelt opleves en stigende efterspørgsel på det lokale arbejdsmarked, hvor Job- og UngeCentret har flere opgaver fra virksomheder i forskellige brancher, som ønsker hjælp til rekruttering af arbejdskraft.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


5. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2021 - 1. kvartal


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Job- og UngeCentrets strategier og mål for året og tager afsæt i et overordnet mål samt 4 udvalgte målsætninger.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning for 1. kvartal af Beskæftigelsesplan 2021.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning for 1. kvartal af Beskæftigelsesplan 2021.

Resultatopfølgningen viser:

 • Det seneste år (februar 2020 til februar 2021) er det samlede antal borgere på midlertidige ydelser steget med 187 fuldtidspersoner. Stigningen ses primært på a-dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse og kan i høj grad tilskrives Covid-19
 • Job- og UngeCentret oplever flere jobåbninger og har i 1. kvartal 2021 rekrutteret 46 ledige til ordinære stillinger
 • Antallet af unge på uddannelseshjælp er i 2021 fortsat med at falde, og antallet er nu lavere end samme periode de foregående år
 • Antallet af borgere i strategien for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, er faldende, men strategien er udfordret af den delvise suspendering af beskæftigelsesindsatsen i 1. kvartal 2021

Mål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Job- og UngeCentret har afsluttet den første borgerundersøgelse med deltagelse af aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere. Undersøgelsen viser en overordnet tilfredshed med Job- og UngeCentrets indsats, men der peges også på områder, hvor der er potentiale for at forbedre indsatsen.

Resultaterne af undersøgelsen er præsenteret for Job- og UngeCentret, som nu arbejder videre med udvalgte emner med henblik på at forbedre indsatsen.

1. kvartal 2021 har Job- og UngeCentret øget andelen af virtuelle samtaler. I marts måned var 17 % af samtalerne virtuelle, og 83 % var telefoniske. Målet for året er, at 30 % skal være virtuelle.

Mål 2: Flere ledige skal opkvalificeres og virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Job- og UngeCentret har oplevet flere jobåbninger og har i 1. kvartal 2021 rekrutteret 46 ledige til ordinære stillinger. 14 af disse er rekrutteret til at være podere på skolerne i Brønderslev Kommune.

Der er ligeledes fokus på at motivere de ledige, som ikke umiddelbart matcher virksomhedernes behov, til opkvalificering. I januar 2021 har 3,6 % af de ledige påbegyndt et opkvalificeringsforløb, og det tal forventes at stige i løbet af de kommende måneder.

Mål 3: Flere unge skal i uddannelse og job

Antallet unge på uddannelseshjælp har været faldende i 2021, og i 1. kvartal 2021 ligger antallet lavere end samme periode i 2019 og 2020.

26 % af de unge med bopæl i Brønderslev Kommune har efter 9. og 10. klasse søgt en erhvervsuddannelse, hvilket er 3 %-point lavere end sidste år. Skoleåret 2020-2021 har budt på færre vejledningsaktiviteter grundet Covid-19, og det kan have betydning for det ændrede søgemønster.

Mål 4: Borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal have tilknytning til arbejdsmarkedet

Antallet af borgere i strategiens målgruppe har været faldende i 1. kvartal 2021. Strategien er, ligesom i 2020, udfordret de delvise nedlukninger af beskæftigelsesindsatsen, som betyder, at indsatselementerne i strategien ikke kan anvendes i fuldt omfang.

Samlet set viser resultatopfølgningen, at Job- og UngeCentret er godt på vej i forhold til at nå målsætningerne for året.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. UU Kvartalsrapport - 1. kvartal 2021


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har udarbejdet en rapport for 1. kvartal 2021, som giver et overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige med bopæl i Brønderslev Kommune.

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 viser blandt andet, at

 • 97 % af de 15-17-årige er indenfor uddannelsessystemet. Sammenlignet med 1. kvartal 2021 var andelen 96 %. Af de resterende 3 % af denne målgruppe (svarende til 43 unge) deltager størstedelen i forberedende og udviklende aktiviteter, der gerne skal gøre dem parate til uddannelse eller job.
 • 81 % af de 18-24-årige har enten gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Sammenlignet med 1. kvartal 2020 var andelen 80 %. De resterende 19 % (svarende til 474 unge), der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, fordeler sig i følgende kategorier:
  • 292 er i job eller i gang med udviklende aktiviteter som kurser (fx AMU), Forberedende Grunduddannelse (FGU), praktik, højskole eller udenlandsophold
  • 48 er tilmeldt påbegyndelse af uddannelse
  • 10 deltager ikke i registreret aktivitet, men opsøges af UU
  • 124 er på offentlig forsørgelse

I kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 har UU desuden sat fokus på grundskoleelevers søgning til ungdomsuddannelser efter 9. og 10. klasse. For elever med bopæl i Brønderslev Kommune har 68 % søgt ind på en gymnasial uddannelse, 26 % har søgt ind på en erhvervsuddannelse, 2 % har søgt ind på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og øvrige uddannelser og 4 % har søgt ind på andre aktiviteter (ungdomshøjskole, udenlandsophold, arbejde mv.).

I Beskæftigelsesplanen for 2021 er målsætningen, at andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse i 2021 minimum skal være 30 %. Søgetallet på 26 % er derfor under målet. Det skal hertil bemærkes, at skoleåret 2020-21 grundet Covid-19 ikke har budt på de samme vejledningsaktiviteter som tidligere, og eleverne ikke har haft mulighed for at besøge de ønskede ungdomsuddannelser. Det kan have haft betydning for det ændrede søgemønster.

Søgningen og kendskabet til erhvervsuddannelser har i Brønderslev Kommune været et fokusområde i beskæftigelsesplaner, partnerskabsaftaler og vejledningsaktiviteter. Ungdommens Uddannelsesvejledning i UngeCentret har fokus på at vejlede de unge til rette uddannelse, herunder også gymnasiale uddannelser.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Borgerundersøgelse med aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget besluttede den 5. februar 2020 at iværksætte kvalitative borgerundersøgelser for at opnå mere viden om borgernes oplevelse af deres ledighedsforløb i Job- og UngeCentret.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har afsluttet første borgerundersøgelse med de aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere.

Undersøgelsen viser, at borgerne overordnet er tilfredse med Job- og UngeCentrets indsats, men de udpeger også områder, som Job- og UngeCentret kan arbejde videre med for at forbedre indsatsen.

Undersøgelsen vil blive fremlagt på mødet, og der ønskes en drøftelse deraf.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til drøftelse og orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget besluttede den 5. februar 2020 at iværksætte kvalitative borgerundersøgelser med henblik på at få mere viden om, hvordan borgerne oplever deres ledighedsforløb i Job- og UngeCentret.

Målgruppen for undersøgelserne er de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har afsluttet første borgerundersøgelse med de aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere. Her har 36 tilfældigt udvalgte borgere med en aktiv sag i Job- eller UngeCentret deltaget i et gruppeinterview. Det svarer til 12 % af målgruppen, hvilket er vurderet tilstrækkeligt til at afdække hele målgruppen.

Responsen fra borgerne har været, at de fandt det relevant at deltage, og at det er positivt, at Job- og UngeCentret vil høre deres mening.

Undersøgelsen viser, at borgerne generelt er glade for kontakten til Job- og UngeCentret. De oplever, at det er nemt at komme i kontakt, og kontakten til Job- og UngeCentret er god. De føler sig lyttet til.

Borgerne peger også på, at de ønsker mere kontakt til Job- og UngeCentret – at der bliver fulgt hyppigere op på aftaler, og der er mere kontakt i perioder, hvor borgerne har det dårligt. Borgerne efterlyser også indsatser og mere fremdrift i retning af job og uddannelse i deres forløb.

Job- og UngeCentret har konstateret, at det borgerne giver udtryk for, er i tråd med de indsatser, der ligger i kommunens investeringsstrategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Her er fokus på hyppige og jobrettede samtaler, flere virksomhedsrettede indsatser og ordinære timer målrettet job og uddannelse.

Job- og UngeCentret har på baggrund af borgerundersøgelsen igangsat en intern læringsproces. Undersøgelsens resultater vil derudover indgå i et kompetenceudviklingsforløb, som er planlagt med et eksternt konsulentfirma.

Job- og UngeCentret vil i arbejdet med borgerundersøgelsen sætte fokus på kommunikation. Borgerne efterspørger tydeligere rammer for deres forløb og indsatser. Job- og UngeCentret vil her have fokus på planarbejdet med borgeren. Det handler om at skabe en bedre sammenhæng i borgerens forløb, hvor de iværksatte indsatser understøtter de mål, som fremgår af borgerens plan. Der skal være en rød tråd i planen, så den giver bedre mening for borgeren. Det vil ligeledes indebære mere klar tale undervejs med borgerne om deres muligheder og rettigheder.

Job- og UngeCentret vil også sætte fokus på indsatssiden. Borgerne efterlyser virksomhedsrettede indsatser, der kan føre til afklaring og job. Nu hvor det med lempelsen af corona-restriktionerne igen er muligt at iværksætte virksomhedsrettede indsatser, og der er efterspørgsel efter arbejdskraft, vil Job- og UngeCentret fokusere målrettet på at hjælpe de aktivitetsparate borgere ud på virksomhederne. Der vil i denne sammenhæng være fokus på i samarbejde med borgerne at lave klare aftaler om forløbet og tydelige mål og delmål for indsatsen.

Inspireret af borgerundersøgelsen vil Job- og UngeCentret afprøve metoder til at evaluere med borgerne undervejs i deres forløb. Det handler om at arbejde med en evalueringskultur og i lighed med borgerundersøgelsen at gøre det til en naturlig del af samarbejdet at spørge ind til borgerens oplevelse.

Om et års tid vil Fagforvaltningen for Beskæftigelse følge op på de borgere, der har deltaget i borgerundersøgelsen. De borgere, som har fortsat har en sag i Job- eller UngeCentret, vil blive spurgt til, hvordan deres situation har udviklet sig, og hvordan de nu oplever deres forløb og samarbejde med Job- eller UngeCentret. Formålet vil være at samle data til yderligere læring i Job- og UngeCentret.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter undersøgelsen og tager den til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Undersøgelsen blev drøftet. Udvalget fandt undersøgelsen meget relevant og vil med interesse følge udviklingen og opfølgningen herpå.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om ordningen med socialt frikort


Resume

Sagsforløb: BE

I januar 2019 trådte en 2-årig forsøgsordning med socialt frikort i kraft. Ordningen giver udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. om året uden at blive trukket i skat eller sociale ydelser.

Ordningen er forlænget med to år, så den også gælder i 2021 og 2022.

I Brønderslev Kommune er 3 borgere bevilget et socialt frikort.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2019 trådte et 2-årigt forsøg med socialt frikort i kraft. Frikortet giver udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året ved ordinært og ustøttet arbejde, uden at indtægten fratrækkes i sociale ydelser som fx kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring.

Ordningen med socialt frikort er forlænget uden ændringer i yderligere to år og gælder dermed også i 2021 og 2022.

Formålet med det sociale frikort er at øge de mest udsatte borgeres muligheder for at deltage i og bidrage til samfundets fællesskaber og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

Ordningen henvender sig til borgere, som har særlige sociale problemer, og som er langt fra beskæftigelse og uddannelse. Målgruppen kan fx have udfordringer med:

 • Hjemløshed
 • Et problematisk forbrug af stoffer eller alkohol
 • En psykisk lidelse eller sårbarhed kombineret med sociale udfordringer

Det er kommunerne, der visiterer borgerne til socialt frikort på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte borgers situation, ressourcer og behov. Det er en forudsætning, at borgeren ikke har været under uddannelse eller haft en arbejdsindkomst over 10.000 kr. indenfor det seneste år.

Det sociale frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgeren, og borgeren bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte han/hun vil arbejde.

I Brønderslev Kommune har 8 borgere søgt om et socialt frikort, siden ordningen trådte i kraft. 3 borgere har fået bevilget et frikort, fordi de opfyldte kriterierne efter serviceloven og de objektive krav i forhold til uddannelse og indkomst. 2 af de bevilgede frikort har ikke været i brug. De 3 borgere med socialt frikort er over 30 år.

Borgere i Brønderslev Kommune kan ansøge om socialt frikort ved at henvende sig til deres sagsbehandler eller ved henvendelse til Ydelseskontoret.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Nordjysk rammeaftale om danskuddannelser for voksne udlændinge


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Byrådene i hver region skal udarbejde en rammeaftale om danskuddannelser til voksne udlændinge mindst hvert fjerde år.

KKR Nordjylland har udarbejdet et udkast til en nordjysk rammeaftale.

Byrådet skal tage stilling til, om den regionale rammeaftale om danskuddannelser til voksne udlændinge kan godkendes.

Sagsfremstilling

Der er i 2017 indført pligt til, at byrådene i hver region i Danmark udarbejder en rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge mindst hvert fjerde år. Den første regionale rammeaftale skal være indgået senest den 1. juli 2021.

Formålet med rammeaftalen er, at kommunerne i regionen styrker koordinationen og samarbejdet om at tilbyde omkostningseffektive danskuddannelser til voksne udlændige af høj kvalitet.

Rammeaftalen ændrer ikke ved, at det fortsat er den enkelte kommune, der har ansvaret for at tilbyde danskuddannelser til voksne udlændinge med bopæl i kommunen. Og overlader kommunerne danskuddannelsesopgaven til private aktører, kræver det fortsat, at der er indgået en driftsaftale, og kommunerne har fortsat tilsynsansvaret med danskuddannelserne.

Udkast til nordjysk aftale

Det nordjyske KKR-sekretariat har med jobcenterkredsen som samarbejdspart udarbejdet et udkast til en regional rammeaftale for perioden juli 2021 til juli 2015. KKR Nordjylland godkendte rammeaftalen på et møde den 23. april 2021. KKR har nu videresendt aftalen til politisk behandling og godkendelse i de nordjyske byråd.

Det følger af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at rammeaftalen skal:

 • Beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen.
 • Beskrive den forventede udvikling på området og i kursistgrundlaget.
  • Her ses et stort fald i kursistantallet i Nordjylland såvel som på landsplan de senere år. I Brønderslev Kommune er 100 kursister aktuelt i gang med en danskuddannelse hos AOF Vendsyssel, som er kommunens udbyder på området.
 • Kortlægge mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen - eksempelvis fælles udbudsrunder.

Udlændinge- og Integrationsministeren har derudover angivet tre nationalt fastsatte temaer i efteråret 2020, som skal indgå i de enkelte rammeaftaler. Disse temaer er:

 • Branche og virksomhedsrettet danskuddannelse
 • Det pædagogiske tilsyn
 • Udbud af danskuddannelse – med særligt fokus på sikring af undervisningens kvalitet.

Rammeaftalen for KKR Nordjylland behandler endvidere et tema om digital undervisning, som kommunerne har udpeget som et potentielt samarbejdsområde.

KKR vurderer i aftalen på baggrund af input fra de nordjyske kommuner, at der er et potentiale i forhold til at samarbejde yderligere på danskuddannelsesområdet. Det gælder både i forhold til de virksomheds- og brancherettede tilbud, det pædagogiske tilsyn og udbud af danskuddannelsesopgaven. På nogle områder ses allerede samarbejdsflader. Fx har Brønderslev Kommune et velfungerende samarbejde med Frederikshavn og Jammerbugt kommuner om pædagogisk tilsyn.

Opgaven med det videre arbejde om potentielle samarbejdsmuligheder inden for et eller flere af de nævnte områder forankres fremadrettet i jobcenterchefkredsen.

KKR Nordjylland vil følge op på rammeaftalen om danskuddannelser hvert andet år. Første gang i juli 2023.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender den regionale rammeaftalen om danskuddannelser til voksne udlændinge.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


10. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


11. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: BE

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2022 på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tages stilling til, hvilke områder der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Budgetproces og tidsplan for Budget 2022 på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 % til 1 %.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar til april, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i Lokale MED-udvalg, Råd, Institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget starter arbejdet med omprioriteringsforslag, og drøfter hvilke områder der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 10. februar 2021, pkt. 16:

Der var en indledende drøftelse af punktet – genoptages på de næste møder.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 10. marts 2021, pkt. 11:

Drøftet.

De slides, der blev vist på mødet, vedhæftes referatet.

Beslutning

Fremsendes til Økonomiudvalget.

Udvalget ønsker at bruge omprioriteringsforslagene nr. 1-3 til ansættelse af en erhvervsplaymaker med henblik på at flere unge vælger en erhvervsuddannelse – erfaringer fra Frederikshavn Kommune hentes. Udvalget er særdeles bekymret over for reduktionen på UU forslag 4.

Udvalget ønsker en beskrivelse af et investeringsforslag til håndtering af langtidsledighed og ansættelse af en uddannelsesambasadør.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

A) Det følger af integrationsloven, at Udlændingestyrelsen hvert år senest den 1. maj skal udsende meddelelse om, hvor mange flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i det kommende år. Udlændingestyrelsen har meddelt, at 500 flygtninge forventes at få opholdstilladelse i Danmark i 2022. Styrelsen understreger, at landstallet er et skøn, der er vanskeligt at foretage, da antallet af indrejsende asylansøgere kan variere fra måned til måned og afhænger af globale og regionale forhold.

Landstallet er fordelt i regionskvoter, som ses af skemaet nedenfor.

Region Hovedstaden

113

Region Sjælland

75

Region Syddanmark

113

Region Midtjylland

126

Region Nordjylland

73

I alt

500

73 flygtninge forventes at skulle boligplaceres i Region Nordjylland i 2022. Der vil i regi af KKR ske en fordeling i kommunekvoter.

Det bemærkes, at såkaldte kvoteflygtninge ikke indgår i landstallet. Kvoteflygtninge er flygtninge, der er anerkendt af FN og genbosættes i Danmark fra flygtningelejre i udlandet. Det er Udlændinge- og Integrationsministeren, der fastsætter antallet af genbosatte flygtninge. Antallet for 2021 er endnu ikke fastsat.

B) Endelig tilmelding til JobCamp - Eskild S. Andersen og Bettina Bøcker Kjeldsen er tilmeldt.

C) Ydelseskontoret er lukket fra den 10. maj 2021 til og med den 21. maj 2021 på grund af konvertering til nyt udbetalingssystem. I akutte situationer er det muligt at få personlig betjening fra afdelingen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ad A) Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad B) Line Vanggaard Pedersen tilmeldes den 7. oktober 2021

Ad C) Til orientering.

D) Oversigt over leverandører / aktører på Jobcenter og UngeCenter ( med angivelse af målgrupper for indsatserne).

F) Der ønskes et årshjul.

G) Eskild Sloth Andersen orienterede om FGU. Der holdes møde om bus-problematikken.

H) Stig Stavnskær Pedersen er ansat som Ungechef og tiltræder den 1. juni 2021.

Til toppen


13. Lukket punkt: Anbringelses- og botilbudssager


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


15. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 17. maj 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer