Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 15. september 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Til næste møde ønskes punkt om fleks-jobbere. Bettina Bøcker Kjeldsen fremsender mail herom.

Til toppen


3. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fultidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Antallet af fuldtidspersoner i juni 2021 er 102 fuldtidspersoner lavere end i juni 2020, men er fortsat 307 fuldtidspersoner højere end i juni 2019. Niveauet før corona-krisen nærmes, men er endnu ikke nået.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Den seneste opgørelse er fra juni 2021, men der forventes efterreguleringer af tallene på sygedagpenge.

I juni 2021 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse 4.388 fuldtidspersoner. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.079 fuldtidspersoner, mens 2.309 fuldtidspersoner var på permanent offentlig forsørgelse. Antallet af fuldtidspersoner i juni 2021 er 102 fuldtidspersoner lavere end i juni 2020, men antallet er fortsat 307 fuldtidspersoner højere end i juni 2019. Niveauet før corona-krisen nærmes, men er endnu ikke nået.

Fra juni 2020 til juni 2021 ses et fald på 231 fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse, men det er fortsat 75 fuldtidspersoner højere end i juni 2019. Faldet siden juni 2020 gør sig primært gældende på a-dagpenge, jobafklaring, uddannelseshjælp, kontanthjælp og ledighedsydelse. På sygedagpenge har der været en stigning, og det samlede antal sygemeldte er fortsat højere end i juni 2019 og juni 2020.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob, førtidspension og seniorpension) ses en stigning på 129 fuldtidspersoner over det seneste år. Det skyldes, at flere borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. Foruden førtidspension er 67 fuldtidspersoner på seniorpension i juni 2021.

Antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere er i sommeren 2021 faldet siden toppen i marts 2021, men antallet er fortsat højere end i sommeren 2019. Fra juli 2019 til juli 2021 er antallet af langtidsledige dagpengemodtagere steget med 122 %.

Antallet af stillingsopslag på Jobnet for virksomheder beliggende i Brønderslev Kommune har i år 2021 været rekordhøjt, og antallet af stillinger har både været over niveauet i 2018, 2019 og 2020. I Job- og UngeCentrets egen rekrutteringsindsats opleves også stigende efterspørgsel på arbejdskraft. I de seneste måneder har der været jobordrer indenfor:

 • Rengøring og køkken
 • Transport og byggeri
 • Social- og sundhedsområdet
 • Butik, handel og kontor
 • Undervisning, pædagogik og omsorgsarbejde

I specifikke brancher opleves vanskeligheder ved at formidle den rette kvalificerede arbejdskraft, fx SOSU-området.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i pct. af befolkningen i juni 2021 og en udvikling over det seneste år. Ledighedsstatistikken for juni og juli 2021 fremgår også af bilagsmaterialet, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 3,1 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker flere informationer om sygedagpenge-området.

Bilag

Til toppen


4. Status på landsbypedelordning, nytteindsats og spørgsmål om seniorjob


Resume

Sagsforløb: BE/TM/FK/BY

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedelordning i Brønderslev Kommune. Ordningen sameksisterer med nytteindsatsen for ledige borgere i Vej og Park. Begge ordninger vurderes at fungere godt. Antallet af seniorjobbere er faldet. Det har indflydelse på mængden af opgaver, landsbypedellerne kan tage ind.

Byrådet besluttede i 2016, at seniorjobbere i Brønderslev Kommune tilknyttes landsbypedelordningen. Beskæftigelsesudvalgsmedlem Klaus Klæstrup har foreslået, at seniorjobbere også tilknyttes ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Byrådet bedes tage status på landsbypedelordningen og nytteindsats til orientering og tage stilling til, om seniorjobbere også kan tilknyttes ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedelordning i Brønderslev Kommune efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.

Byrådet besluttede også i juni 2016, at nye seniorjobbere som udgangspunkt ansættes i regi af landsbypedelordningen, der foruden grønne og fysiske job også har administrative job i lokalhistoriske arkiver.

Landsbypedellerne sameksisterer med nytteindsatsen for ledige borgere i Brønderslev Kommune. De to ordninger deler lokaler og opgaver og har samme leder og en medarbejder tilknyttet. Derudover er to fleksjobbere ansat i landsbypedelordningen.

Status på landsbypedel

Landsbypedelordningen blev senest evalueret i august 2019. Landsbypedellerne oplever fortsat stor søgning på opgaver fra bl.a. foreninger og idrætsklubber. Landsbypedellerne oplever tilfredshed med det arbejde, der bliver udført. Nogle af de mest typiske opgaver er:

 • drift af lokalhistoriske arkiver
 • malearbejder
 • renovering af bord/bænk sæt
 • klipning og vedligehold af grønne arealer
 • hovedrengøring af klubhuse mv.

Landsbypedellerne har i 2020 og 2021 varetaget en ny opgave i relation til situationen med covid-19. De har etableret et værnemiddelslager og udbragt værnemidler til kommunens institutioner.

Landsbypedellerne har de seneste to år takket nej til flere opgaver, fordi antallet af seniorjobbere er faldet. I juni 2019 var 12 seniorjobbere tilknyttet landsbypedellerne. I juni 2021 gælder det 1. Det skyldes dels, at dagpengeperioden er blevet forlænget for ledige under corona-krisen, og dels at færre borgere er omfattet af efterlønsordningen.

Seniorjob er nemlig en ansættelse, som kommuner skal tilbyde borgere, hvis ret til dagpenge udløber indenfor 5 år fra efterlønsalderen. Det er en betingelse, at borgeren opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn, og borgeren som ledig fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Forlængelsen af dagpenge som følge af corona-krisen er nu ophørt, og det giver en tilgang på to nye seniorjobbere i landsbypedelordningen i august 2021. På længere sigt ses fortsat en nedadgående tendens i takt med, at færre er berettiget til efterløn. På landsplan forventes et fald fra 1.200 seniorjob i 2021 til 700 i 2024.

Der er i landsbypedel-ordningen plads til 15 borgere (seniorjob, praktik og nytteindsats). Derudover er der i nytteindsatsen for unge plads til 15 borgere. Perioden fra 2019 til 2021 har generelt været præget af fald i antallet af borgere. Det skyldes – foruden det faldende antal af seniorjob - corona-krisen, hvor landsbypedellerne og nytteindsatsen var ramt af nedlukninger i 2. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021.

Spørgsmål om seniorjob

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har rejst et forslag om, at seniorjobbere i Brønderslev Kommune ikke kun tilknyttes landsbypedel-ordningen, men også kan tilknyttes ældreområdet.

Seniorjobbere i Brønderslev Kommune ansættes som udgangspunkt i landsbypedel-ordningen. Der er enkelte undtagelser, hvor seniorjobbere pga. helbredsmæssige forhold ansættes i andre jobs.

Det er et krav, at et seniorjob etableres på overenskomstmæssige vilkår, og der skal være tale om arbejde med et reelt indhold. Kommunen fastsætter arbejdsområdet og det konkrete indhold af seniorjobbet. Borgeren har ikke krav på ansættelse indenfor bestemte områder, men kommunerne bør ved fastlæggelsen af jobbet tage udgangspunkt i borgerens forudsætninger og interesser.

I vedhæftede bilag ses forslag til arbejdsopgaver på ældreområdet for seniorjobbere. Klaus Klæstrup foreslår, at eventuel økonomi med ordningen afdækkes og eventuelt hentes indenfor ældreområdets budget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse gør opmærksom på, at hvis seniorjobbere tilknyttes andre områder, kan konsekvensen være en udhuling af landsbypedelordningen i betragtning af den lave volumen i seniorjobs.

Status på nytteindsats for unge

Vej og Park har siden april 2018 varetaget opgaven med nytteindsats for unge i Brønderslev Kommune, der søger offentlig forsørgelse i UngeCentret og vurderes uddannelsesparate.

Nytteindsatsen er et led i en "vend i døren"-tilgang i UngeCentret, som går ud på at motivere de unge til at tage et job, mens de venter på uddannelse, frem for at søge offentlig forsørgelse.

Hvis de unge ikke møder op hos Vej og Park, fratrækkes de i deres ydelse, medmindre fraværet er lovligt begrundet. Nogle unge vil ikke dukke op eller falder fra undervejs. Andre vil fortsat være på offentlig forsørgelse, når forløbet er slut, og UngeCentret målretter herefter indsatsen til den enkeltes behov.

Arbejdstiden for de unge i nyttejob er kl. 7.45 til 15.30 fra mandag til torsdag. Arbejdspladsen ligger i Dronninglund. For de unge i Brønderslev er der tilbud om transport kl. 7 om morgenen. Fredag er de unge henvist til at deltage i CV-workshop på UngeCentret.

167 unge har været i nytteindsats hos Vej og Park fra januar 2020 til juni 2021.

Et nytteindsatsforløb kan vare op til 13 uger. Intentionen er, at et forløb maksimalt skal vare 6 uger. I 2020 og 2021 har et forløb hos Vej og Park i gennemsnit varet 5,8 uger, hvilket vurderes tilfredsstillende i forhold til målet om, at der ikke skal være tale om en langvarig indsats.

UngeCentret oplever, at samarbejdet med Vej og Park fungerer godt. Der er tæt kontakt mellem rådgivere og medarbejderen hos Vej og Park, og der er løbende dialog om tilgangen til de unge. Tilbagemeldingerne fra Vej og Park bruges i tilrettelæggelsen af den videre indsats for den enkelte unge.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager status på landsbypedelordningen og nytteindsats til orientering og tager stilling til, om seniorjobbere også skal tilknyttes ældreområdet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 18. august 2021, pkt. 7:

Udsættes til næste møde.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Flertallet indstiller, at seniorjobbere ikke nødvendigvis skal ansættes i Landsbypedelordningen, men kan tilknyttes andre områder.

Eskild Sloth Andersen tager forbehold.

Bilag

Til toppen


5. Status på kvalificeret arbejdskraft til ældreområdet


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har på udvalgets møde den 18. august 2021 ønsket en orientering omkring samarbejdet mellem Beskæftigelsesområdet og Ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har på udvalgets møde den 18. august 2021 ønsket en orientering omkring samarbejdet mellem Beskæftigelsesområdet og Ældreområdet i Brønderslev Kommune.

SOSU-området er og har igennem længere tid været kendetegnet ved stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft, hvor der især efterspørges faglært arbejdskraft. For at sikre ældreområdet adgang til kvalificeret arbejdskraft er der nedsat en samarbejdsgruppe på tværs af Ældreomsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Samarbejdet har fx udmøntet sig i branchemøder, rekruttering, deltagelse i målrettede opkvalificeringsforløb, sikre koordinering og vejledning angående voksenlærlinge.

En status på Job- og UngeCentrets indsats i 2021 viser:

 • Der har været modtaget 30 stillinger fra kommunale og private institutioner indenfor ældrepleje, hvor der er formidlet 38 ledige. Det har resulteret i 16 ordinære ansættelser.
 • 21 borgere har deltaget i en uddannelses- og opkvalificeringsindsats målrettet SOSU. Heraf har 13 borgere været i gang med en erhvervsuddannelse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.
 • 36 personer er i august 2021 ansat som voksenlærling indenfor SOSU-området, hvor 25 er ansat i Brønderslev Kommune. I 2021 er der flere voksenlærlinge end i 2020 som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.
 • 27 borgere har været i en virksomhedspraktik eller et løntilskud i Brønderslev Kommunes ældrepleje.

Ældreområdet og Job- og UngeCentret holder løbende møder i samarbejdsgruppen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Status på uddannelses- og opkvalificeringsindsatsen i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE

Uddannelses- og opkvalificeringsindsatsen af ledige er i de seneste år kommet i fokus.

En status for indsatsen viser, at flere ledige i Brønderslev Kommune i første kvartal 2021 har påbegyndt et opkvalificeringsforløb end i 2020. I andet kvartal 2021 har flere ledige påbegyndt et opkvalificeringsforløb end i år 2019 og 2020. Job- og UngeCentret er godt på vej til at opkvalificere flere ledige.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Uddannelses- og opkvalificeringsindsatsen af ledige er i de seneste år kommet i fokus. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkendte i august 2020 3 hovedområder for indsatsen i Brønderslev Kommune:

 • Hovedområde 1: Fra ufaglært til faglært. Et hovedområde, der sætter fokus på, at ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse opkvalificeret til faglært
 • Hovedområde 2: Opkvalificering med udgangspunkt i den enkeltes behov. Et hovedområde, hvor opkvalificeringsbehovet tager udgangspunkt i den enkelte lediges behov for opkvalificering gennem korterevarende erhvervsrettede kurser, kurser i basale færdigheder, jobsøgning mv.
 • Hovedområde 3: Opkvalificering til arbejdsmarkedets behov. Et hovedområde, hvor uddannelse og opkvalificering ses som en jobrettet indsats målrettet områder på arbejdsmarkedet, hvor der forventes at være behov for arbejdskraft. Dermed tager uddannelse og opkvalificering et udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov.

En status for indsatsen viser, at flere ledige i Brønderslev Kommune i første kvartal 2021 har påbegyndt et opkvalificeringsforløb end i 2020, men antallet er under niveauet i 2019. I andet kvartal 2021 har flere ledige påbegyndt et opkvalificeringsforløb end i 2019 og 2020.

Sammenlignet med regions- og landsgennemsnittet for ministermålet i 2021 placerer Brønderslev Kommune sig typisk over begge niveauer. Job- og UngeCentret er dermed godt på vej til at opkvalificere flere ledige.

I Brønderslev Kommune har den 6 ugers jobrettede uddannelse og den regionale uddannelsespulje de seneste år udgjort en stor andel af den samlede uddannelses- og opkvalificeringsindsats. Begge uddannelsesordninger er korte erhvervsrettede kursusforløb (fx AMU-kurser i form af kørekort til godstransport, svejsekurser, truckcertifikat, teleskoplæsser certifikat og akademiuddannelser som fx neuropædagogik).

I Brønderslev Kommune er det hovedsageligt dagpengemodtagere som opkvalificeres. I 2021 har de udgjort 75-80 % af personerne, som har påbegyndt et opkvalificeringsforløb.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af Frivilligpolitik


Resume

Sagsforløb: SS/FK/BS/DIR/FR/ÆO/BE/TM/ØK/BY

Efter politisk ønske er Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik blevet revideret i løbet af foråret 2021, og har efterfølgende været udsendt i offentlig høring i sommeren 2021.

Den offentlige høringsproces har ikke givet anledning til større ændringer i politikken.

Byrådet skal tage stilling til, om den nye Frivilligpolitik kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes nuværende Frivilligpolitik er godkendt i Byrådet i april 2010.


Den nuværende Frivilligpolitik omhandler samarbejde med de frivillige sociale foreninger, og er bundet op på § 18 i Lov om Social Service.

Ved at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik, er der ønske om at dække frivilligheden i hele kommunen. Der er et ønske om, at en ny Frivilligpolitik skal indeholde et bredere sigte end udelukkende de frivillige sociale foreninger, som det er tilfældet i dag, og dermed også kommer til at favne det samarbejde, der er i flere forvaltninger med frivillige, både individuelle frivillige, selvorganiserede grupper eller foreninger og organisationer.

Processen omkring revidering af politikken har involveret en runde i de politiske udvalg, 2 onlinemøder med forskellige frivillige aktører og kommunale repræsentanter i form af politikere og medarbejdere. Ud fra denne proces har arbejdsgruppen udarbejdet et første forslag til Frivilligpolitik, der er kvalificeret gennem endnu et onlinemøde med frivillige aktører. Denne proces har medført et udkast, der har været sendt i offentlig høring samt sendt direkte til alle deltagere fra de 2 panelmøder samt til samvirker og råd på området.

Den reviderede udgave af Frivilligpolitikken er tematiseret med overskriften "Brønderslev Kommune - Et attraktivt sted at være frivillig". Politikken udfoldes gennem disse 4 områder:

 • Sammen kan vi mere
 • Frivillighed - Et bidrag til et godt sted at leve
 • Synlighed
 • Dynamiske rammer for det gode samarbejde

Gennem de 4 områder udfoldes politikken med visionen om at gøre det så attraktivt som muligt at være frivillig i kommunen. Frivilligpolitikken skal medvirke til at skabe rammerne for det bedst mulige frivilligliv; der skal være fokus på en samskabende tilgang mellem forskellige frivillige foreninger, og de mulige samarbejder med kommunen til gavn for borgernes hverdag. Der ses en tydelig kobling til Brønderslev Kommunes vision frem mod 2025.

Politikkens indhold skal omsættes gennem en afklaring af rammerne for det frivillige samarbejde internt i kommunen og dernæst via en tæt dialog og samarbejde med aktørerne på hele det frivillige område.


Nogle tiltag skal gennemføres i et tværgående samarbejde mellem kommunens forvaltninger, mens andre tiltag i højere grad skal tilpasses de enkelte fagområder. Vedtagelse af en ny samlet frivilligpolitik kræver, at der efterfølgende kigges på en ny organisering af samarbejdet mellem kommunen og de frivillige. Der vil ligeledes følge en proces, hvor Frivilligrådets fremtidige rolle afklares inden årets udgang.

Høringsprocessen har ikke givet anledning til større ændringer i politikken. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Frivilligpolitikken.

Personale

Ingen.

Indstilling

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 15. september 2021:

Samarbejde med frivillige aktører optræder i Fagforvaltningen for Beskæftigelse på forskellig vis og indimellem også mere bredt, end frivilligpolitikken traditionelt har lagt op til. Samarbejdet med frivillige aktører i Job- og UngeCentret ses særligt på områderne for udsatte borgere, unge og integration.


Job- og UngeCentret samarbejder med og har kendskab til en lang række tilbud fra frivillige aktører, som borgerne henvises til, når det er relevant i forhold til den enkeltes problemstilling. Det kan være Headspace for udsatte unge, Kirkens Korshærs samværstilbud, TUBA for borgere, der er vokset op i en familie med alkoholproblemer, tilbud fra Veteranforeninger, Røde Kors og Red Barnets tilbud i forhold til flygtninge og mange flere.

Job- og UngeCentret deltager også i udviklingen af frivillige tilbud og projekter. Det gælder fx Mælkebøtten, som er et led i kommunens boligsociale helhedsplan. Det gælder også LO’s gældsrådgivning, som yder uvildig økonomisk rådgivning til borgere i Brønderslev Kommune. Det gælder også et aktuelt sundhedsprojekt – ”Sundhed, motion og fællesskab” – hvor Job- og UngeCentret i samarbejde med idrætsforeninger arbejder på at øge udsatte borgeres fysiske aktivitet og deltagelse i foreningslivet.

På integrationsområdet har Jobcentret på initiativ fra Integrationsrådet understøttet oprettelsen af Bydelsmødrene, som i dag er en selvstændig, frivillig forening i Brønderslev Kommune. Foreningen opsøger socialt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund og hjælper dem til øget deltagelse i samfundslivet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning og indstiller Frivilligpolitikken til godkendelse.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Frivillighedspolitikken indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om forlængelse af frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: BE

Brønderslev Kommune har siden 2016 indgået i et frikommunenetværk med de øvrige nordjyske kommuner under teamet "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats".

De nuværende forsøgsbekendtgørelser var planlagt til at udløbe den 31. december 2021, men Bolig- og Indenrigsministeriet har den 26. august 2021 meddelt, at Regeringen har besluttet at forlænge en række af forsøgene.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har siden 2016 indgået i et frikommuneforsøg under teamet "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats" sammen med de øvrige nordjyske kommuner.

Brønderslev Kommune deltager i to forsøg.

1. Formkrav ved lovpligtige samtaler for forsikrede ledige

Med forsøget er Brønderslev Kommune fritaget for de lovpligtige samtalers form, indhold og kadence i arbejdet med forsikrede ledige. Frikommuneforsøget giver blandt andet mulighed for at afholde telefoniske og virtuelle samtaler samt tilpasse kontakten efter den lediges behov.

2. Fritagelse af jobafklaringssager fra forelæggelse af rehabiliteringsteam

Med dette forsøg kan Brønderslev Kommune fritage 1. jobafklaringsforløb for forelæggelse i rehabiliteringsteamet, hvis borgeren alene har arbejdsmarkedsrettede udfordringer, eller hvis der allerede er iværksat tværfaglige indsatser, som har effekt. Dette giver mulighed for hurtigere at tilrettelægge en målrettet indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet i samspil med den enkelte borger.

Forsøgene blev evalueret i 2020, og frikommunenetværket anbefalede, at indholdet i de ovennævnte forsøg blev permanentgjort i fremtidig lovgivning.

Bolig- og Indenrigsministeriet har den 26. august 2021 meddelt, at Regeringen har truffet beslutning om opfølgning på forsøgene. De to forsøg, som Brønderslev Kommune deltager i, henvises til opfølgning i andet regi, hvilket betyder, at forsøgene forlænges et år mere (til udgangen af 2022), mens opfølgningen pågår.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Nyt reformudspil fra Regeringen - Danmark kan mere I


Resume

Sagsforløb: BE

Regeringen fremlagde den 7. september 2021 et nyt reformudspil ”Danmark kan mere I”.

Udspillet har blandt andet til formål at få flere i arbejde og på længere sigt afhjælpe efterspørgslen på arbejdskraft.

I reformudspillet lægger Regeringen op til flere ændringer i dagpengesystemet og 37 timers arbejdspligt for udvalgte borgere i kontanthjælpssystemet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen præsenterede den 7. september 2021 et nyt reformudspil ”Danmark kan mere I”, som blandt andet har til formål at få flere i arbejde. Reformudspillet vil ikke at løse den akutte mangel på arbejdskraft, men Regeringen forventer, at forslaget vil øge beskæftigelsen med cirka 10.500 personer frem mod 2030.

Udspillet omfatter blandt andet:

 • Nedsættelse af dimmitendindsatsen på dagpenge
 • Forhøjelse af den maksimale dagpengesats
 • 37 timers arbejdspligt for udvalgte borgere i kontanthjælpssystemet
 • Ingen modregning i pension på baggrund af partners arbejdsindkomst

Nedsættelse af dimmitendsats på dagpenge

I reformudspillet foreslår Regeringen en nedsættelse af dimittendsatsen for ikke-forsørgere. For borgere over 30 år foreslås et fald i satsen fra 13.815 kr. til 12.000 kr. om måneden, mens satsen for borgere under 30 år vil falde til 9.500 kr. om måneden. Ligeledes foreslås det at forkorte dagpengeperioden fra 2 år til 1 år for alle dimittender.

Forhøjelse af den maksimale dagpengesats

I reformudspillet lægger Regeringen op til at forhøje den maksimale dagpengesats fra 19.500 til 24.500 kr. i de første 3 måneders ledighed. For at modtage den forhøjede dagpengesats kræver det medlemskab af en a-kasse de seneste 4 år samt 2 års fuldtidsbeskæftigelse indenfor de seneste 3 år. Regeringens beregning viser, at 6 ud af 10, der modtager den maksimale dagpengesats, vil opfylde kravene.

37 timers arbejdspligt for udvalgte borgere i kontanthjælpssystemet

Regeringen foreslår en 37-timers arbejdspligt for udvalgte borgere i kontanthjælpssystemet. Det gælder primært personer (kvinder) med udenlandsk baggrund – også benævnt i udspillet som borgere med et integrationsbehov. Mere specifikt omfatter det borgere, som har været i kontanthjælpssystemet i 3 år ud af de seneste 4 år, og som ikke har bestået minimum prøve i Dansk 2 eller gennemført 6. klasse. Målet er, at de kommer i job, og regeringen foreslår at bruge nytteindsats som middel til at komme hen til jobbet.

Ingen modregning i pension på baggrund af partners arbejdsindkomst

Regeringen foreslår at lempe reglerne om ægtefælleafhængighed. Det vil sige, at folke-, senior- og førtidspensionister skal kunne modtage deres pension uafhængigt af, om deres ægtefælle eller samlever har en arbejdsindkomst.

Der kommer til at pågå en politisk forhandling om Regeringens reformudspil, før et endeligt lovforslag bliver vedtaget. Regeringen lægger desuden op til, at arbejdsmarkedets parter og KL vil blive inddraget i arbejdet med at tilrettelægge og opskalere nytteindsatsen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering om reformaftalen "Børnene først"


Resume

Sagsforløb: BS/BE

I maj 2021 blev Regeringen og et bredt politisk flertal i Folketinget enige om aftale om reformen "Børnene først". Reformen skal danne baggrund for et senere lovudspil; "Barnets Lov".


Sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Reformen "Børnene Først" skal hjælpe børn og unge i udsatte positioner og deres familier til en bedre og tidligere indsats end de får i dag.

Aftalen sætter fokus på 7 overordnede temaer:

 1. Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familie
 1. Færre skift og mere stabilitet
 1. Barnets Lov - flere rettigheder til børnene
 1. Bedre kvalitet i anbringelser
 1. Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
 1. Godt ind i voksenlivet
 1. Fra aftale til virkelighed

Ved anbringelsessager indføres obligatoriske børnefaglige undersøgelser af søskende under 15 år, så søskende ikke "går under radaren", når ét barn i en søskendeflok anbringes. Samtidig får forældre i sager om anbringelse uden samtykke på grund af omsorgssvigt bedre støtte med obligatoriske forældrehandleplaner. Ligesom der fremover skal være to sagsbehandlere på de svære sager, hvor man overvejer en anbringelse.

Anbragte børn og unge sikres færre skift og mere stabilitet. Der indføres blandt andet en mulighed for at få en second opinion hos Ankestyrelsen ved skift af anbringelsessted eller hjemgivelse mod barnets vilje og bedre mulighed for permanente anbringelser, bedre brug af netværksanbringelser samt mulighed for afgørelse om anbringelse og adoption før fødslen.

Den nye Barnets Lov giver udsatte børn en række nye rettigheder, f.eks. får børnene selvstændig partsstatus, fra de er 10 år, mod 12 år i dag, får ret til at sige nej til samvær med biologiske forældre, tydeligere ret til at bede om en anbringelse og ret til at klage over hjemgivelse, fra man er 10 år. Partierne vil samtidig sanere loven for unødige og bureaukratiske proceskrav.

Der skal udvikles og oprettes familiehuse i hele landet, der skal give støtte og vejledning til sårbare småbørnsforældre og kommende forældre, der er usikre og ikke selv har gode rollemodeller at spejle sig i.

For at styrke sagsbehandlingen og retssikkerheden vil aftalepartierne styrke den permanente Task Force, der skal forbedre kommunernes sagsbehandling. Endvidere skal der udarbejdes en model for en obligatorisk børne- og familierådgiveruddannelse.

Aftalen indeholder også en reform af plejefamilieområdet, der skal forbedre plejefamiliernes vilkår. Der afsættes en pulje, der skal anvendes til at løfte kvaliteten på opholdssteder og døgninstitutioner. Man vil etablere nye strategiske samarbejder om forskning på socialområdet.

Efterværnsområdet skal analyseres og nytænkes, hvorefter der træffes politisk beslutning i foråret 2022.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 7. september 2021, pkt. 3:

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning

Ungechef Stig Stavnskær kom til mødet og orienterede om reformen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 1. december 2021 ønskes flyttet til den 8. december 2021.

Udvalget ønsker at besøge PMU Sindal.

Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til offentliggørelse.

Til toppen


14. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 16. september 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer