Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 6. oktober 2021
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fultidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Antallet af fuldtidspersoner i juni 2021 er 91 fuldtidspersoner lavere end i juni 2020, men er fortsat 316 fuldtidspersoner højere end i juni 2019. Niveauet før corona-krisen nærmes, men er endnu ikke nået.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Opgørelsen er fra juni 2021, hvor der er kommet en opdatering med en række efterreguleringer

I juni 2021 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse 4.398 fuldtidspersoner. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 2.089 fuldtidspersoner, mens 2.309 fuldtidspersoner var på permanent offentlig forsørgelse. Antallet af fuldtidspersoner i juni 2021 er 91 fuldtidspersoner lavere end i juni 2020, men antallet er fortsat 316 fuldtidspersoner højere end i juni 2019. Niveauet før corona-krisen nærmes, men er endnu ikke nået.

Fra juni 2020 til juni 2021 ses et fald på 221 fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse, men det er fortsat 85 fuldtidspersoner højere end i juni 2019. Faldet siden juni 2020 gør sig primært gældende på a-dagpenge, jobafklaring, uddannelseshjælp, kontanthjælp og ledighedsydelse. På sygedagpenge har der været en stigning, og det samlede antal sygemeldte er fortsat højere end i juni 2019 og juni 2020.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob, førtidspension og seniorpension) ses en stigning på 130 fuldtidspersoner over det seneste år. Det skyldes, at flere borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere bliver afklaret til en førtidspension. Foruden førtidspension er 67 fuldtidspersoner på seniorpension i juni 2021.

Udvalget efterspurgte på sidste udvalgsmøde en opgørelse over det forventede fald i antal seniorjobbere på kommuneniveau. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har i dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering erfaret, at en sådan opgørelse ikke udarbejdes på kommunenivau. På landsplan forventes en nedgang fra ca. 1.200 fultidspersoner i seniorjob i dag til 700 i 2024. Omregnet til Brønderslev Kommunes størrelse svarer det til 4 fuldtidspersoner i seniorjob.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i pct. af befolkningen i juni 2021 og en udvikling over det seneste år. Ledighedsstatistikken for juni 2021 fremgår også af bilagsmaterialet, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 3,1 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget drøftede problematikken med match mellem ledige og de jobs virksomhederne har behov for at få besat.

Der er d.d. indgået trepartsaftale om mangel på arbejdskraft – aftalen drøftes på næste møde.

Bilag

Til toppen


4. Status på samarbejde med Karmacompany om beskæftigelsesrettede forløb til unge


Resume

Sagsforløb: BE

UngeCenter Brønderslev samarbejder med Karmacompany om beskæftigelsesrettede forløb til unge.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en status på forløbene, der viser, at en høj andel af de unge bliver afsluttet til selvforsørgelse.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

UngeCentret har siden december 2020 samarbejdet med Karmacompany om 2 typer beskæftigelsesrettede forløb til unge. De to typer forløb er:

1. Virksomhedsrettet indsats for unge, der er relativt tæt på arbejdsmarkedet

UngeCentret anvender dette tilbud til unge, der er relativt tæt på arbejdsmarkedet, og som har behov for en individuel indsats målrettet job og uddannelse. Dette involverer også uddannelsesparate unge, der ikke kan henvises til nytteindsats hos Vej og Park som følge af den unges adfærd. Det kan skyldes forhold omkring kriminalitet eller misbrug, hvor der er behov for særlige hensyn til den unge og omgivelserne.

Det virksomhedsrettede forløb varer 6 uger og forlænges i nogle tilfælde op til 12 uger. De unge tilknyttes en konsulent fra Karmacompany, som understøtter de unge i at tage kontakt til virksomheder og deltage i jobsamtaler. Konsulenten opsøger om nødvendigt de unge i hjemmet og kan også hjælpe med kontakt til fx egen læge eller psykiatrien.

Når det skønnes nødvendigt, anvendes kortvarige praktikker på typisk 2 uger med henblik på, at den unge kan opnå job. Målet er, at 60 % af de unge afsluttes til job eller uddannelse.

I perioden fra den 1. december 2020 til den 22. august 2021 har 28 unge afsluttet et virksomhedsrettet forløb hos Karmacompany. 25 heraf er afsluttet til selvforsørgelse, hvilket svarer til 89 %. Målet er dermed indfriet.

2. Tværfaglig indsats for unge, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Dette tilbud udgør et supplement til UngeCentrets egen indsats for aktivitetsparate unge og unge i ressourceforløb, og det understøtter Brønderslev Kommunes strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Der er tale om unge med komplekse problemstillinger med behov for en håndholdt og tværfaglig indsats.

Et forløb varer 26 uger og kan - afhængig af den enkelte borgers situation - begynde i hjemmet med motiverende samtaler og mentorindsats. Ved behov for støtte til fysiske eller psykiske problemstillinger ydes dette parallelt med den virksomhedsrettede og virksomhedsmotiverende indsats.

For nogle af de unge kan indsatsen handle om afklaring i forhold til rette ydelse. Målet er, at 10 % af de henviste opnår lønnede timer på arbejdsmarkedet.

I perioden fra den 1. december 2020 til den 22. august 2021 har 9 unge afsluttet et tværfagligt forløb. 6 heraf er afsluttet til selvforsørgelse, hvilket svarer til 67 %. Målet er dermed indfriet.

Forløbene hos Karmacompany viser samlet set gode resultater, der lever op til målsætningerne, og med en høj andel af unge, der bliver afsluttet til selvforsørgelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


5. Status på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har på udvalgets møde den 15. september 2021 ønsket en status på sygedagpengeområdet.

Vibeke Holler vil holde et oplæg om udviklingen og den fremadrettede indsats på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har på udvalgets møde den 15. september 2021 ønsket en status på sygedagpengeområdet.

  • Fra juli 2019 til juli 2021 er antallet af det samlede antal sygemeldte steget med 15 %
  • Andelen af længerevarende sygedagpengeforløb er steget med 12 procentpoint fra 2018 til 2021
  • Blandt de sygemeldte i juli 2021 er 58 % kvinder og 42 % mænd
  • De største aldersgrupper blandt de sygemeldte er de 40-49-årige og 50-59-årige
  • 74 % af sygedagpengemodtagerne kommer fra lønmodtagerbeskæftigelse

Vibeke Holler vil holde et oplæg om udviklingen og den fremadrettede indsats på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

a) Udvalgsmødet den 1. december 2021 er flyttet til den 8. december 2021.

b) DIF Soldaterprojekt Veteraner - evt. deltagelse afklares i 2022.

Beslutning

c) Orientering om FGU:

  • Brønderslev Kommune har 64 elever på FGU og 16 er på EGU-linjen = 80 elever på FGU Brønderslev. Herudover har FGU Brønderslev 20 elever fra andre kommuner.
  • Brønderslev Kommune har 19 FGU-elever i andre kommuner.
  • Der blev orienteret om lokalesituationen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


7. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Til toppen


8. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


9. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet til referat.

Til toppen


10. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 7. oktober 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer