Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Referat

Dato: 8. december 2021
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle medlemmer var mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fultidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune.

Antallet af fuldtidspersoner i august 2021 er 85 fuldtidspersoner lavere end i august 2020. Niveauet før corona-krisen nærmes.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres månedligt om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Brønderslev Kommune. Data kommer fra Jobindsats.

Opgørelsen er fra august 2021 grundet efterreguleringer.

I august 2021 var det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse 4.257 fuldtidspersoner. På midlertidig offentlig forsørgelse var der 1.923 fuldtidspersoner, mens 2.334 fuldtidspersoner var på permanent offentlig forsørgelse. Antallet af fuldtidspersoner i august 2021 er 85 fuldtidspersoner lavere end i august 2020, men 230 fuldtidspersoner højere end i august 2019.

Fra august 2020 til august 2021 ses et fald på 225 fuldtidspersoner på midlertidig offentlig forsørgelse. Niveauet før corona-krisen nærmes og antallet af fuldtidspersoner på midlertidig forsørgelse er i august 2021. 12 fultidspersoner lavere end i august 2019. Faldet siden august 2020 gør sig primært gældende på a-dagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløb og ledighedsydelse. På jobafklaring og sygedagpenge har der været en stigning. Det samlede antal sygemeldte er fortsat højere end i august 2019 og august 2020.

På de permanente ydelsesområder (fleksjob, førtidspension og seniorpension) ses en stigning på 140 fuldtidspersoner over det seneste år. Det skyldes, at flere borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet, bliver ansat i et fleksjob, og flere borgere får en førtidspension. Foruden førtidspension er 73 fuldtidspersoner på seniorpension i august 2021.

Som bilag er Brønderslev Kommunes placering på alle ydelsesområder i forhold til øvrige kommuner i Nordjylland i pct. af befolkningen i august 2021 og en udvikling over det seneste år. Ledighedsstatistikken for august 2021 fremgår også af bilagsmaterialet, hvor der i Brønderslev Kommune var en ledighed på 2,9 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker info om Fleksjob – antallet af timer og udviklingen i timetallet.

Bilag

Til toppen


4. Dansk Arbejdsgiverforenings analyse af Danmarks bedste beskæftigelseskommune


Resume

Sagsforløb: BE

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har udarbejdet en analyse, der viser hvilke kommuner, som klarer sig godt og dårligt på beskæftigelsesområdet. Brønderslev Kommune er blevet kåret som den sjette bedste beskæftigelseskommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har udarbejdet en analyse, der viser hvilke kommuner, som klarer sig godt og dårligt på beskæftigelsesområdet. DA har brugt analysen til at udpege Danmarks bedste beskæftigelseskommune.

I analysen er Brønderslev Kommune blevet kåret som den sjette bedste beskæftigelseskommune i Danmark.

Sammenlignet med det øvrige nordjyske kommuner bliver Brønderslev Kommune overgået af Jammerbugt Kommune.

Kommune

Placering

Jammerbugt Kommune

2

Brønderslev Kommune

6

Mariagerfjord Kommune

22

Frederikshavn Kommune

35

Morsø Kommune

35

Vesthimmerlands Kommune

40

Aalborg Kommune

47

Rebild Kommune

64

Thisted Kommune

72

Hjørring Kommune

86

I analysen har DA målt på 5 indikatorer:

 • Udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen siden kommunalvalget i 2017. Her indtager Brønderslev Kommune en placering i midten.
 • Forskellen i faktiske og forventede udgifter til offentlig forsørgelse. Her indtager Brønderslev Kommune en topplacering.
 • Andel ledige kontanthjælpsmodtagere, der ikke søger job. Her indtager Brønderslev Kommune en placering i midten.
 • Andel dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der deltager i forløb på en virksomhed. Brønderslev Kommune har fået en midterplacering.
 • En sammenvejning af nedenstående punkter omhandlende unge på uddannelseshjælp. Her indtager Brønderslev Kommune en topplacering.
  • Andelen, som deltager i den første samtale med kommunen inden for den første uge
  • Andelen, som deltager i første aktive tilbud inden for en måned
  • Andelen, der deltager i forløb på en virksomhed

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Beskæftigelsesplan 2022 - 2. udkast


Resume

Sagsforløb: BE/BY

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2022. Planen indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen det kommende år.

Planen har været sendt i høring, og der har været afholdt et fælles temamøde om beskæftigelsesplanen i november 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til beskæftigelsesplan 2022 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder. Med afsæt i de udmeldte ministermål samt de lokalt fastsatte strategier, har Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejdet en Beskæftigelsesplan for 2022.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har på et fællesmøde den 3. november 2021 drøftet første udkast af beskæftigelsesplanen med Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF), Handicaprådet og Integrationsrådet. Første udkast har desuden været fremsendt i høring med svarfrist den 17. november 2021.

Med afsæt i de fremsatte bemærkninger på fællesmødet den 3. november 2021 og et indkommet høringssvar fra FH Brønderslevs medlemmer af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum har Fagforvaltningen for Beskæftigelse justeret beskæftigelsesplanen og fremsender nu 2. udkast. Ændringer i forhold til 1. udkast er markeret med gul. Høringssvaret og Job- og UngeCentrets bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 5 mål for 2022. De er alle videreført fra 2021:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har udvalgt 4 mål, som danner rammen for Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2022:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

En værdig sagsbehandling handler ifølge beskæftigelsesministeren om, at de borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, skal have en modtagelse og indsats i jobcentrene, som er meningsfuld og tilrettelagt efter den enkeltes behov.

Job- og UngeCentret vil i 2022 færdiggøre en kvalitativ borgerundersøgelse for borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse med henblik på at undersøge, hvordan Brønderslev Kommunes beskæftigelsesindsats opleves fra borgernes perspektiv. På baggrund af resultaterne deraf vil Job- og UngeCentret implementere udvalgte tiltag for at forbedre indsatsen.

2. Flere ledige skal opkvalificeres, og virksomhederne skal sikres den nødvendige arbejdskraft

Der er gang i arbejdsmarkedet, og flere virksomheder melder om vanskeligheder ved at rekruttere den rette og kvalificerede arbejdskraft. Samtidig er der fortsat ledige og høj langtidsledighed, hvilket skaber et paradoksproblem. En gruppe ledige matcher ikke umiddelbart virksomhedernes efterspørgsel, og derfor Job- og UngeCentret vil i 2022 fortsætte arbejdet med at motivere ledige til opkvalificering og sikre en tæt og løbende dialog med de lokale virksomheder.

3. Flere unge skal i job og uddannelse (lokalt mål)

Antallet af unge på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune er på et historisk lavt niveau. UngeCentret vil i 2022 fastholde fokus på hurtigt at få de unge i job og skærpe indsatsen for de forsikrede ledige under 30 år med henblik på match til job, hvor der er efterspørgsel.

UngeCentret vil også have fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde aktivt med målet om at motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. I forhold til de udsatte unge vil UngeCentret have fokus på en forebyggende og tværfaglig indsats fra det 15. år. og have fokus på at understøtte den sociale indsats til de unge med et tydeligt job- og uddannelsesfokus.

Alle indsatsområder i UngeCentret arbejder efter samme mål om, at de unge mellem 15 og 30 år skal i job og uddannelse. Det gælder også ungefamilieområdet og psykiatri- og handicapområdet. Der vil på disse områder være øget fokus på progression og egenmestring hos de unge i 2022.

4. Flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet (lokalt mål)

Brønderslev Kommune vedtog i 2019 en investeringsstrategi for de borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, som varer til udgangen af 2022. Målet med strategien er at nedbringe antallet af borgere i strategiens målgruppe, som omfatter aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere samt borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse. Vejen til at nå strategiens mål består af en jobrettet og håndholdt indsats, herunder flere samtaler med borgerne og øget brug af virksomhedsrettede indsatser, som er nogle af de redskaber i beskæftigelsesindsatsen, der har en dokumenteret effekt i forhold til at hjælpe ledige borgere i job.

Øvrige fokusområder

Med afsæt i ministerens mål vil Job- og UngeCentret foruden de ovennævnte mål have særligt fokus på følgende områder i 2022:

 • Indsats for flygtninge og familiesammenførte

Job- og UngeCentret vil arbejde målrettet med at etablere lønnede timer, hvorigennem flygtninge kan opbygge kvalifikationer og netværk på arbejdsmarkedet til at opnå fuldtidsjobs. I lighed med andre målgrupper i Job- og UngeCentret vil der også være fokus på opkvalificering.

 • Indsats for borgere med handicap

Job- og UngeCentret vil i 2022 arbejde videre med at udbrede viden om de handicapkompenserende ordninger både internt i Job- og UngeCentret og i virksomhederne, da der vurderes at være et potentiale for, at flere arbejdspladser kan ansætte borgere med handicap. Job- og UngeCentret vurderer, at der især er et potentiale i forhold til mulighederne for personlig assistance.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender beskæftigelsesplanen for 2022.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


6. Status på samarbejde med IPSCenter Danmark


Resume

Sagsforløb: BE

Job- og UngeCenter Brønderslev samarbejder med IPSCenter Danmark om enkeltforløb til borgere med psykiske lidelser, der er aktivitetsparate eller i ressourceforløb.

IPS-forløbet skal hjælpe borgere med psykisk diagnose eller psykisk sårbarhed i job eller uddannelse.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

For at understøtte Brønderslev Kommunes strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, indgik Job- og UngeCentret i marts 2020 et samarbejde med IPSCenter Danmark med henblik på at afprøve IPS til borgere med psykiske lidelser, der er aktivitetsparate eller i ressourceforløb.

IPS (Individuel Placement and Support) er en evidensbaseret metode, der er udviklet i USA og efterfølgende afprøvet i Danmark gennem et forskningsprojekt. Begge steder har metoden vist gode resultater i forhold til at hjælpe borgere med psykisk diagnose eller psykisk sårbarhed i job.

Målgruppen for IPS kan være borgere med alvorlig psykiatrisk diagnose som f.eks. skizofreni, bipolar lidelse og tilbagevendende depression. Det kan også være borgere, der er psykisk sårbare som følge af angst eller stress.

I forløbet hos IPSCenter Danmark tilknyttes borgeren en IPS-konsulent, som på baggrund af tæt kontakt med borger, virksomheder og samarbejdspartnere, støtter borgeren i hurtig tilbagevenden eller indtræden på arbejdsmarkedet.

Samarbejdet med IPSCenterDanmark startede i marts 2020, samtidigt med Danmark blev lukket ned første gang som følge af covid-19. Dette har påvirket resultaterne af indsatsen. Job- og UngeCentret har et godt og tæt samarbejde med IPSCenter Danmark og oplever, at de har arbejdet med borgerne i en positiv retning på trods af restriktioner og nedlukninger som følge af covid-19.

Siden den 1. marts 2020 har Job- og UngeCentret henvist til 33 IPS-forløb. 17 borgere er fortsat i et aktivt forløb, mens 16 forløb er afsluttet.

Målet med indsatsen er, at 60 % af de henviste borgere kommer i job, uddannelse eller fleksjob. 4 ud af de 16 afsluttede forløb har ført til selvforsørgelse, hvilket svarer til 25 %. Målet er dermed ikke nået. Flere borgere er derudover blevet endeligt vurderet i forhold til arbejdsmarkedet gennem IPS-forløbet, hvilket Job- og UngeCentret også betragter som et positivt udfald.

Ud af de 17 aktuelle forløb er 10 i virksomhedspraktik og 1 i lønnede timer. IPSCenter Danmark har en positiv forventning om progression i disse forløb.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vurderer, at det er for tidligt at konkludere på resultaterne af IPS-indsatsen. Omstændighederne med corona har gjort det svært at arbejde stringent med IPS-metoden. Fagforvaltningen vurderer, at der fortsat er et potentiale for, at IPS-metoden bringer positive resultater for målgruppen i Brønderslev Kommune. Der ses indikationer herpå i de igangværende forløb.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


7. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2021


Resume

Sagsforløb: BE

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2021.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3, pr. 30 september 2021.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Omkring de beskæftigelsesrettede udgifter bemærker udvalget, at budgettet blev forhøjet med de midler, vi fik til området som følge af Covid19 =
i alt 75,9 mio. kr.

Vi har fået for mange penge fra staten som følge af Covid19, og forventer et mindreforbrug på 36 mio. kr. i 2021 på de beskæftigelsesrettede udgifter.

Brønderslev Kommune bliver midtvejsreguleret for 17,3 mio. kr., og KL har i august måned meddelt, at de skønner, at kommunerne under ét har fået 2,5 mia. kr. for meget. Ved brug af DUT-nøglen svarer det til, at Brønderslev Kommune har fået 15,625 mio. kr. for meget. Hvis der tages højde for disse informationer, er der et forventet mindreforbrug på beskæftigeslseområdet på ca. 3 mio. kr.

Bilag

Til toppen


8. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BS/FK/SS/ÆO/BE

Evaluering af budgetprocessen for 2022.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2022.

Det foreslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

 • Økonomiudvalget har en første drøftelse af budgetprocessen for 2022, hvor Økonomiudvalget har mulighed for af udvælge elementer, der især skal være fokus på i den videre evaluering
 • Herefter foretages evaluering i fagudvalgene
 • Inputtene samles efterfølgende til en endelig evaluering i Økonomiudvalget i december
 • Resultatet heraf anvendes til at udarbejde forslag til næste års budgetproces

Nedenstående liste kan anvendes til inspiration for evalueringens indhold:

Seminarer og temamøder, vurdering af mødernes og emnernes relevans og effekt.

 • Byrådets forårsseminar i april
  • Udfordringer i økonomien på landsplan og i Brønderslev
  • Beskrivelse af status på kommunens økonomiske ramme/status/udfordringer
  • Status på de store anlægsprojekter
  • Kommunens finansielle status og muligheder
 • De løbende temamøder, hvor centrale driftsområder blev gennemgået
 • Temamøderne om KL-aftalen i juni, og temamøde om budgetoplæg i september

Prioriteringsforslag

 • Hvordan har fagudvalgene arbejdet med omprioriteringsforslag?

Budgetønsker

 • Der fremkom både eksterne og interne budgetønsker i budgetprocessen. Håndtering af disse var ikke beskrevet i budgetprocessen, men kom alligevel til at fylde meget i udvalgenes drøftelser. Er der behov for at indarbejde håndtering af budgetønsker som en del af budgetprocessen i forhold til formkrav, tidsplan og høring?

Fagudvalgenes rolle i budgetprocessen

 • Fagudvalgene har et ansvar i forhold til udarbejdelse af omprioriteringsforslag, indstilling til opmærksomhedslisten og ønsker til budgettet. Hvordan fungerede det?

Opmærksomhedslisten

 • Langt de fleste forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) blev forhandlet inden 1. behandlingen af budgettet. Hvordan fungerede det?
 • Hvordan fungerer opdelingen mellem, hvad der kommer på opmærksomhedslisten, og hvad der bliver omprioriteringsforslag?

Hørings- og inddragelsesproces

 • Hvordan indgår høringssvarene om omprioriteringsforslagene, som forelå til 1. behandling, i den videre politiske proces?
 • Hvorledes vurderes mødet mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget inden sommerferien?
 • I perioden mellem 1. behandling og budgetseminar udarbejder Hoved-MED, Fag-MED og diverse råd høringssvar til budgetforslag. Hvordan vurderes disse at indgå i den videre proces?

Vurdering af budgetmateriale generelt:

 • Basisbudgethæfte
 • Omprioriteringsforslag
 • Opmærksomhedsliste
 • Ønsker til budget

Spørgsmål - svar

 • Er baggrunden for de forholdsvis få spørgsmål til "spørgsmål-svar", at der var gennemført temamøder om de centrale driftsområder i løbet af foråret?

Budgetseminaret

 • Vurdering af formen for budgetseminar, herunder fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 2”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 2. november 2021, pkt. 5:

Emner drøftet og tilpasset på baggrund af drøftelse.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 4:

Udsendes til udvalgene med drøftede tilføjelser/uddybninger.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Blev drøftet.

Der efterlyses mere tydelighed / retningslinjer om omprioriteringsforslagene – fx er det udvalgene eller Byrådet, der får mulighed for at tage stilling til, hvad omprioriteringsforslagene skal bruges til.

Til toppen


9. Orientering om repatriering og resultattilskud på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har spurgt til økonomiske tilskud på integrationsområdet.

Der er to typer tilskud, som er særlige for integrationsområdet. Det ene er repatrieringsstøtte til borgere, der vælger at vende hjem. Det andet er resultattilskud til kommunerne, når en borger kommer i job, uddannelse, færdiggør sin danskuddannelse eller repatrierer.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget spurgte på møde den 3. november 2021 til økonomiske tilskud på integrationsområdet.

Der er to særlige tilskudsordninger på integrationsområdet. Det gælder repatrieringsstøtte og resultattilskud.

1. Repatrieringsstøtte til borgere

Flygtninge, indvandrere og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab (ikke EU-borgere), der ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland, har mulighed for at opnå repatrieringsstøtte.

Det er et krav for at opnå repatrieringsstøtte, at borgeren rejser frivilligt med ønske om at tage varig bopæl i landet. Borgeren må derudover ikke være registreret som sigtet i kriminalregistret eller vurderes at have til hensigt at deltage i sikkerhedsmæssigt belastende aktiviteter i landet. Støtten er desuden betinget af, at borgeren ikke selv har midler til at afholde udgifterne forbundet med repatrieringen.

Når en borger ytrer ønske om repatriering, henvises borger til en rådgivningssamtale hos Dansk Flygtningehjælp, der på vegne af Udlændinge- og Integrationsministeriet, gennemgår beslutningen med borger. Dansk Flygtningehjælp meddeler efterfølgende kommunen, hvorvidt borgeren anbefales at modtage støtte til repatriering. Kommunen foretager en vurdering af borgerens økonomiske situation og træffer i sidste ende afgørelsen om støtte til repatriering.

I Brønderslev Kommune er 4 borgere repatrieret i 2021 pr. ultimo september.

Repatrieringsstøtten omfatter et engangsbeløb på 144.000 kr. for voksne og 44.000 kr. for børn. Derudover kan støtten omfatte eksempelvis rejseudgifter.

Flygtninge har ret til at fortryde beslutningen om repatriering indenfor typisk et år. Repatrieringsstøtten skal i så fald tilbagebetales.

2. Resultattilskud til kommuner

Kommunerne har mulighed for at hjemtage et resultattilskud, når en flygtning eller familiesammenført kommer i job, uddannelse, består danskuddannelsen eller repatrierer.

Satserne for resultattilskuddet ses i tabellen nedenfor. Heraf fremgår også, at Brønderslev Kommune hjemtager resultattilskud på i alt 722.000 kr. i 1. halvår 2021. Der ses intet resultattilskud på repatriering i 1. halvår 2021, da de foreløbigt 4 repatrieringer i 2021 ligger i 2. halvår.

Satser 2021

Status på resultattilskud i Brønderslev Kommune - 1. halvår 2021

Ordinær beskæftigelse eller uddannelse i mindst 6 måneder indenfor de første 3 år

82.800

165.000 (2 borgere)

Ordinær beskæftigelse eller uddannelse i mindst 6 måneder indenfor 4-5 år

55.000

275.000 (5 borgere)

Bestået danskuddannelse

35.300

282.000 (8 borgere)

Repatriering

27.000

0

I alt

722.000 (15 borgere)

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi har været behjælpelig med oplysningerne.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


10. Drøftelse af forslag til opmærksomhedspunkter


Resume

Sagsforløb: BE

Byrådsperioden nærmer sig sin afslutning. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte, hvilke opmærksomhedspunkter det afgående udvalg vil foreslå, at det kommende udvalg har særligt fokus på i sit politiske arbejde.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til opmærksomhedspunkterne til brug for det kommende Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalg.

Sagsfremstilling

Byrådsperioden nærmer sig sin afslutning. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal drøfte, hvilke opmærksomhedspunkter det afgående udvalg vil foreslå, at det kommende udvalg har særligt fokus på i sit politiske arbejde. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet nedenstående forslag til opmærksomhedspunkter:

Introduktion til det nye udvalg

Hvad er den bedste introduktion til udvalget? Der ønskes en drøftelse / erfaringsudveksling fra udvalgsmedlemmerne - hvad var godt, da I tiltrådte og hvad kan gøres bedre?

Investeringsstrategier

Job- og UngeCentret arbejder aktuelt med tre investeringsstrategier. Med strategierne er der investeret i ekstra medarbejderressourcer med formålet at sikre en tættere indsats for borgerne, som vil resultere i positive effekter.

1. Udsatte unge

På Unge- og Familieområdet er der en strategi, som har henblik på at give udsatte unge en indsats så tæt på normalområdet som muligt med et øget fokus på forebyggelse og brug af mindst mulige indgribende indsatser. Strategien skal gøre det muligt for UngeCentret at arbejde mere metodisk med 1) fremskudt sagsbehandling, 2) systematisk inddragelse af de unges familie og netværk 3) fokus på normalisering og brug af mindst indgribende tilbud 4) hyppig opfølgning og 5) tæt samarbejde med øvrige aktører i UngeCentret og tværsektorielt.

2. Borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet

Job- og UngeCentret har siden april 2019 arbejdet med en strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Målet med strategien er 1) at nedbringe det samlede antal borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet og 2) at andelen af borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, samlet set bringes på regionalt niveau. Vejen til at nå strategiens mål består af en jobrettet og håndholdt indsats, herunder flere samtaler med borgerne og øget brug af virksomhedsrettede indsatser. Strategien varer til udgangen af 2022 og har et langvarigt sigte, da der er tale om en målgruppe med problemer ud over ledighed.

3. Langtidsledige og uddannelsesambassadør

Siden medio 2021 har Job- og UngeCentret arbejdet med en investeringsstrategi på dagpengeområdet. Strategien har til formål at 1) nedbringe og forebygge langtidsledighed, 2) forebygge langtidsledige falder ud af dagpengesystemet samt 3) øge uddannelses- og opkvalificeringsindsatsen med målet om at nedbringe antallet af langtidsledige dagpengemodtagere ved udgangen af 2023. Med strategien er der ansat en uddannelsesambassadør. Baggrunden for strategien var en stigning i antallet af langtidsledige dagpengemodtagere som følge af Covid-19. Derudover har Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkendt 3 hovedområder i en samlet strategisk ramme for brugen af opkvalificering og uddannelse af ledige i Brønderslev Kommune: 1) Fra ufaglært til faglært 2) opkvalificering med udgangspunkt i den enkeltes behov og 3) opkvalificering til arbejdsmarkedets behov.

Borgerundersøgelser

I februar 2020 godkendte Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget iværksættelse af en kvalitativ borgerundersøgelse bestående af fokusgruppeinterviews. På nuværende tidspunkt er der gennemført undersøgelser af aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere og der arbejdes på en af borgerne i ressourceforløb. Fremadrettet er der planlagt en undersøgelse af borgere på ledighedsydelse. Formålet med borgerundersøgelsen er at opnå mere viden om borgernes oplevelse af Brønderslev Kommunes beskæftigelsesindsats og skabe et afsæt til læring for ledere og medarbejdere om, hvordan indsatsen i borgernes øjne kan tilrettelægges bedst muligt.

Fællesmøder og samarbejde

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har årligt afholdt 2 fællesmøder med henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Derudover har Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget indgået en rammeaftale mellem Brønderslev Kommune og FH Brønderslev (Fagbevægelsens Hovedorganisation). Rammeaftalen udmøntes i ét politisk samarbejdsorgan og to underliggende driftsforummer. Formålet med aftalen er at skabe et ideudviklende og strategisk samarbejde mellem faglige organisationer under FH, A-kasser under FH og Brønderslev Kommunes Fagforvaltning for Beskæftigelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget drøfter opmærksomhedspunkterne til brug for det kommende Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalg.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 3. november 2021, pkt. 14:

Udsættes til næste møde.

Beslutning

Ud de emner, der er nævnt i sagsfremstillingen medtages:

 • Grundig gennemgang af udvalgets økonomiske råderum jf. budgettet.
 • Sygedagpengeområdet og Ressourceforløbsområdet.
 • Indsatstrappen for udsatte børn og unge.
 • Opmærksomhed på, at unge vælger erhvervsuddannelsen, da der er mangel på arbejdskraft.

Til toppen


11. Godkendelse af ændringer i implementeringen af Gennemsnitsmodellen på familieplejeområdet


Resume

Sagsforløb: BE

På baggrund af drøftelser i Børne- og Skoleudvalget på udvalgsmøderne i oktober og november 2021, har Børne- og Skoleudvalget besluttet at ændre implementeringen af Gennemsnitsmodellen for honorering af plejefamilier.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til ændringerne.

Sagsfremstilling

På Beskæftigeles- og Uddannelsesudvalgets møde den 30. september 2020 og på Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. oktober 2020 blev en ny honoreringsmodel - Gennemsnitmodellen - på familieplejeområdet godkendt.

I forhold til implementering af den nye model var der enighed om at anvende implementeringsmodel 2, hvor eksisterende plejeopgaver skulle overgå til den nye gennemsnitsmodel løbende. Dog skulle der ske en konkret vurdering af, om de ældste børn/unge skulle køre færdig på den gamle model.

Det lå i implementeringsmodellen, at implementeringen startede med et eller flere informationsmøder for alle plejefamilier, således der var gennemsigtighed i forhold til principper, proces og iværksættelse.

Dernæst skulle de gennemsnitlige plejevederlag i første omgang fastsættes af et fælles Honoreringsudvalg for både UngeCenter og Familieafdelingen, så der kunne opnås fælles erfaring med indplacering på trinene. Fastsættelse af trinindplacering på den nye honoreringsmodel skulle ske på baggrund af en gennemgang og vurdering af hvert enkelt familieplejeanbragt barn/ung, samt en vurdering af den gennemsnitlige plejeopgaves omfang.

Der har på nuværende tidspunkt været behandlet 48 plejeopgaver i Honoreringsudvalget, og resterer 42 plejeopgaver, der skal behandles.

Børne- og Skoleudvalget har på udvalgsmøderne i oktober og november 2021 drøftet fagforvaltningens praksis i forbindelse med implementeringen af Gennemsnitsmodellen.

Børne- og Skoleudvalget har i den forbindelse besluttet, at der i overgangsperioden/implementeringsperioden i ganske særlige tilfælde kan gives dispensation til, at en plejefamilie forbliver på den tidligere honoreringsmodel i en længere periode. Desuden at der i implementeringsperioden ved uenighed om trinfastsættelsen efter behandlingen i Honoreringsudvalget godt kan forekomme en forhandling, såfremt plejefamilien ønsker det. I forhandlingsmødet med plejefamilien vil afdelingsleder, faglig leder/fagkonsulent og rådgiver deltage.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender ændringerne af implementeringen af Gennemsnitsmodellen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


12. Status på investeringsstrategi for udsatte unge


Resume

Sagsforløb: BE

Fagforvaltningen for Beskæftigelse orienterer om status på UngeCentrets investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (22) år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering og godkendelse af, at UngeCentret fortsat arbejder målrettet med området i forhold til at nedbringe antallet af anbragte unge.

UngeChef Stig Stavnskær Pedersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev begyndte den 1. januar 2017 arbejdet med en investeringsstrategi for udsatte unge mellem 15 og 18 (22) år.

Strategien indebærer, at UngeCentret har ansat flere medarbejdere på Unge- og Familieområdet med henblik på at give de udsatte unge en indsats så tæt på normalområdet som muligt.

Dette betyder, at der er et øget fokus på forebyggelse og brug af de mindst mulige indgribende indsatser.

UngeCentret har i evalueringsperioden fra den 1. maj 2021 til 31. oktober 2021 haft et fald i antallet af sager på Unge- og Familieområdet. UngeCentret er i perioden lykkedes med at få afsluttet mange sager. Det skyldes blandt andet, at samfundet har været åbent, og der har været normal skolegang på folkeskoler og efterskoler.

Under Corona-nedlukningerne oplevede UngeCentret, at flere unge havde behov for hjælp i længere tid, fordi deres hverdag var forandret. Mange af disse sager er nu afsluttet.

Der er pr. 31 oktober 2021 71 anbragte, hvilket er et fald på 9 anbragte siden seneste opgørelse pr. 30. april 2021. Der har samtidig været et stort flow i anbringelserne. 13 unge er nye på trappen eller har bevæget sig op ad trappen til en mere indgribende indsats, mens 22 unge har bevæget sig ned ad/ud af indsatstrappen. Dette viser, at UngeCentret arbejder med tæt opfølgning i alle sager og løbende tilpasning af støtten til de unge.

Den seneste budgetopfølgning pr. 30. september 2021 viser et forventet merbrug på 1,9 mio. kr. i 2021. Den primære årsag til merforbruget er forebyggende foranstaltninger og opholdssteder. Det forventede merbrug har været faldende siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021, hvor det forventede merbrug for 2021 var 3,0 mio. kr. Den positive udvikling hænger sammen med, at samfundet er genåbnet og de unges hverdag er normaliseret. Det betyder, at UngeCentret har kunnet nedtrappe støtten og afslutte mange sager.

UngeCentret arbejder fortsat målrettet på at forebygge og undgå anbringelser og anvende mindre indgribende foranstaltninger, hvor det er muligt.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning og godkender, at UngeCentret fortsat arbejder målrettet med området i forhold til at nedbringe antallet af anbragte unge.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Status på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU)


Resume

Sagsforløb: BE

I oktober 2017 blev den politiske aftale "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" indgået. Her blev Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) etableret.

I etableringen af FGU samarbejdede Brønderslev Kommune med Hjørring, Frederikshavn og Læsø Kommuner om FGU Vendsyssel. Siden august 2019 har 164 elever fra Brønderslev Kommune afsluttet FGU, hvoraf 51 % efterfølgende er fortsat i uddannelse eller beskæftigelse.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I oktober 2017 blev den politiske aftale "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" indgået, som indebar en reformering af den forberedende indsats for unge. Her blev Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) etableret, som samlede en række eksisterende tilbud under ét. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget orienteres om en status på FGU.

FGU er i dag et tilbud, der skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Uddannelsen er opbygget omkring tre spor:

 • Almen grunduddannelse (AGU) som er undervisning i almene fag tilrettelagt på en praksisrettet måde.
 • Produktionsgrunduddannelse (PGU) som har udgangspunkt i værkstedsundervisning
 • Erhvervsgrunduddannelse (EGU) som er aftalebaseret praktik.

I etableringen af FGU samarbejdede Brønderslev Kommune med Hjørring, Frederikshavn og Læsø Kommuner om FGU Vendsyssel. I Brønderslev Kommune blev FGU etableret i lokaler i Dronninglund. UngeCentret fik til opgave at målgruppevurdere og visitere unge til FGU. Derudover skulle UngeCentret forestå, at de unge, som af personlige og sociale årsager har behov for støtte fra flere indsatser, tilknyttes én gennemgående kontaktperson. I implementeringen heraf anvendtes begrebet ”KUI-tovholder”, og opgaven er i dag samlet på én medarbejder.

Siden FGU’ens begyndelse i sensommeren 2019 har elevtallet ligget mellem 80-90 elever på FGU Vendsyssel fra Brønderslev Kommune. PGU har været sporet med flest elever, hvor der løbende har været ca. 40-50 elever i gang. Herefter følger AGU-sporet, som var sporet med næstflest elever frem til sommeren 2021. For AGU er der en tendens til et faldende elevtal. Modsat er der for EGU-sporet en stigning i elevtallet fra sommeren 2020, og er nu sporet med næstflest elever.

Siden 3. kvartal 2019 har 25 % af de 15-24-årige uden uddannelse og beskæftigelse i Brønderslev Kommune gennemsnitligt været på FGU.

Et væsentligt indsatselement i UngeCentrets samarbejde med FGU har været elevernes efterfølgende forankring i enten arbejde efter uddannelse efter afslutning af FGU-forløbet, så eleverne ikke vender tilbage til offentlig forsørgelse. Siden august 2019 har 164 elever fra Brønderslev Kommune afsluttet FGU, hvoraf 51 % efterfølgende er fortsat i uddannelse eller beskæftigelse. Sammenlignet med Hjørring og Frederikshavn kommuner er der fra Brønderslev Kommune en større andel elever, som afslutter FGU til enten uddannelse eller beskæftigelse.

Den seneste trivselsmåling viser, at flertallet af elever på FGU er glade for at gå der, og de synes, de lærer meget af undervisningen på FGU.

På nuværende tidspunkt er FGU økonomisk udfordret, blandt andet fordi 1) institutionen er skabt uden et bygningstaxameter, og 2) EGU-sporet er ikke taxameterfinansieret som de øvrige spor, mens der kræves systematisk og ad hoc vejledning til både elev og virksomhed.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Godkendelse af kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: HAR/BE/SS

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 95, 96, 100 og 108 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område. UngeCentret har dog kompetencen til at etablere § 108-tilbud til unge domsanbragte og enkelte førtidspensionister efter de gamle regler.

Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om kvalitetsstandarderne kan godkendes.

Sagsfremstilling

Folketinget har gjort det lovpligtigt for kommunerne at udforme kvalitetsstandarder på nogle af de store velfærdsområder, samt at behandle disse en gang årligt. På Social- og Sundhedsudvalgets område gælder det Servicelovens §§ 86 og 101. Mange kommuner – herunder Brønderslev Kommune – udarbejder også kvalitetsstandarder på områder, som ikke er lovpligtige, da kvalitetsstandarderne fungerer som et styringsredskab, og har en række anvendelsesmuligheder, herunder:

 • at sikre, at det er politikerne, og ikke de enkelte visitatorer, der fastlægger kommunens generelle serviceniveau.
 • at skabe et ensartet serviceniveau for alle kommunens borgere og formidle det.
 • at danne grundlaget for de udførende medarbejderes daglige indsats.
 • at bidrage til, at det faktiske serviceniveau leveres inden for budgetrammen.

Kvalitetsstandarderne skal indeholde en præcis beskrivelse af indsatsernes indhold, omfang og udførelse, som skal danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, afsatte ressourcer, afgørelser samt levering af indsatserne. Samtidig skal kvalitetsstandarderne indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål. Derudover skal det af kvalitetsstandarderne fremgå, hvilke kvalitetskrav Byrådet stiller til leverandører, herunder krav til personalets kompetencer, arbejdsmiljø m.v.

Følgende kvalitetsstandarder forelægges til godkendelse:

 • Socialpædagogisk støtte – SEL § 85
 • Borgerstyret Personlig Assistance § 95 – SEL § 95
 • Borgerstyret Personlig Assistance § 96 – SEL § 96
 • Merudgifter – SEL § 100
 • Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103
 • Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
 • Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
 • Botilbud til midlertidigt ophold - SEL § 107
 • Længerevarende botilbud – SEL § 108
 • Længerevarende botilbud – ABL § 105 + SEL § 85

Der er ingen indholdsmæssige ændringer i kvalitetsstandarderne. Dog er sagsbehandlingstiden for Socialpædagogisk støtte (SEL § 85) samt Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) tilpasset beslutningen fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. november 2021.

Handicaprådet har haft ovenstående kvalitetsstandarder til udtalelse pr. mail. Handicaprådets svar er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender de fremsendte kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 25. november 2021, pkt. 4:

Kvalitetsstandarderne godkendt med enkelte redaktionelle ændringer.

Udvalget godkender, at lovpligtige kvalitetsstandarder fremover behandles årligt, mens ikke lovpligtige kvalitetsstandarder alene forelægges ved ændringer, dog mindst en gang pr. byrådsperiode.

Vedr. §107 skal det tilstræbes, at lovens intention om at tilbuddet er midlertidigt, bør efterleves.

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. december 2021:

De kvalitetsstandarder, som vedrører tilbud, der anvendes i UngeCentret, er følgende:

 • Socialpædagogisk støtte – SEL § 85
 • Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103
 • Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
 • Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
 • Botilbud til midlertidigt ophold - SEL § 107
 • Længerevarende botilbud – SEL § 108
 • Længerevarende botilbud – ABL § 105 + SEL § 85

UngeCentret anvender kommunale leverandører og private leverandører med adresse i kommunen. Hvis en borger har særlige behov, der vurderes relevante at imødekomme, kan UngeCentret anvende ydelser hos private leverandører, der ikke er omfattet af kvalitetsstandarderne.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender kvalitetsstandarderne.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Afrapportering på implementeringsprocessen for Socialpolitikken


Resume

Sagsforløb: SS/BE

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger afrapportering for implementeringen af socialpolitikken.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Af implementeringsplanen for socialpolitikken fremgår, at der i slutningen af året skal fremlægges en afrapportering for implementeringen for de politiske udvalg.

Siden august 2021 har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd arbejdet med implementeringen af den såkaldte første bølge. Denne bølge omhandler implementeringen af tiltag med fokus på beskæftigelse:

 • Det ene fokus har været at genbesøge og styrke samarbejdet på tværs. Der har i den forbindelse været afholdt fælles samarbejdsmøder mellem handicap- og psykiatriområdet, Visitationen, UngeCentret og Jobcentret.
 • Det andet fokus har været på iværksættelse af nye tiltag. Det ene tiltag omhandler KLAPjob, og det andet vedrører oprettelse af en ny jobkonsulentstilling.

Der har været afholdt fællesmøde mellem Jobcentret, UngeCentret, Visitationen og KLAPjob. KLAPjob er en beskæftigelsesindsats under foreningen LEV, der laver løntilskudsjob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. På grund af personalemæssige udfordringer hos KLAPjob, har indsatsen ikke kørt som ønsket i en længere periode. Resultatet af fællesmødet blev, at kontakten til KLAPjob er genetableret og ordningen benyttes igen.

Af budgetaftalen for 2022 fremgår, at oprettelsen af en ny jobkonsulentstilling blev vedtaget. Jobkonsulentstillingen oprettes med henblik på at få flere borgere udvisiteret fra SEL §103 og §104 tilbud til job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere skånejob).


Jobkonsulenten forventes ansat i begyndelsen af 2022. Stillingen placeres i Sundhed og Velfærd, og der vil være et samarbejde med Jobcentret, idet der er en række snitflader til Jobcentrets arbejde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 25. november 2021, pkt. 14:

Til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. december 2021:

Job- og UngeCentret har genoptaget samarbejdet med LEV's lokale KLAPjobkonsulenten efter en periode, hvor der ikke har været en konsulent tilknyttet Brønderslev. Job- og UngeCentret havde et indledende samarbejdsmøde i august 2021, hvor Det specialiserede Område (DSO) også var repræsenteret. Siden august 2021 har 5 førtidspensionister haft kontakt til jobcentret og er blevet sat i kontakt med KLAPjobkonsulenten.

Det er både Job- og UngeCentret samt Visitationen, der formidler kontakt til KLAPjobkonsulenten.

Job- og UngeCentret er opmærksom på et kommende samarbejde med den jobkonsulent, som bliver ansat indenfor Sundhed og Velfærd, og er i dialog med Sundhed og Velfærd herom.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 1. halvår 2021


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS/ÆO

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 1. halvår for 2021. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent er på 37 %, hvilket er 10 procentpoint højere end på landsplan.

Ankestyrelsen har i perioden afgjort 60 sager i Brønderslev Kommune. Her er 36 stadfæstet, i 8 sager er afgørelsen ophævet/ændret, i 13 sager er afgørelsen blevet hjemvist og i 3 sager er klagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2021 afgjort 60 sager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 6 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 5 af sagerne. I 1 sag er kommunens afgørelse blevet ændret.

Loven om social pension og loven pm højeste, mellemste mv. førtidspension (PL)

Der er afgjort 1 klagesag, som er blevet stadfæstet.

Sygedagpenge

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 11 sager. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 6 af sagerne, 2 sager er blevet afvist, 2 er blevet hjemvist og 1 sag er blevet ændret.

Serviceloven

Inden for servicelovens område er der afgjort 42 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 24 af sagerne, 6 afgørelser er blevet ændret, 11 er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling og 1 sag er afvist.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune 10 procentpoint højere end på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 37 og for hele landet er omgørelsesprocenten 27 i 1. halvår 2021. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 28. september 2021, pkt. 7:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

a) Pernille Høgh er ansat som afdelingsleder for Ungefamilie og tiltræder stillingen den 11. januar 2022.

b) Brønderslev Kommune var varslet 8 flygtninge i 2021 (3 voksne og 5 børn) - de kommer den 3. januar 2022.

c) Kommunekvoterne er hævet i 2022. Brønderslev Kommune fik i april 2021 at vide, at kommunen skulle modtage 5 flygtninge i 2022 - det er hævet til 10 flygtninge.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


18. Lukket punkt: Forlængelse af kontrakt


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


19. Lukket punkt: Ophør af kontrakt


Beslutning

Godkendt.

Til toppen


20. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til toppen


21. Lukket punkt: Orientering


Beslutning

Intet.

Til toppen


22. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 9. december 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer