Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 16. januar 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Præsentation af Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget præsenterer sig for hinanden og fortæller om forventninger til arbejdet i udvalget.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget konstituerede sig den 1. december 2017, og udvalget består af:

Lone Birkmose Lex - formand

Dennis Kvesel

Line Vanggaard Pedersen

Steen Søgaard Petersen

Peter H.S. Kristensen - næstformand

Bettina Bøcker Kjeldsen

Lars Bisgaard

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Beslutning

Præsentationen gennemført.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


4. Organisationsplan for Børn og Kultur


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om den overordnede struktur og organisation i Børne- og Kulturområdet.

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres overordnet om struktur og organisation i Børne- og Kulturområdet. Udvalget vil senere blive præsenteret for en uddybning af opgaverne mv. i de enkelte fagområder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen gennemført og taget til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS

Godkendelse af forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Stabsforvaltningen fremsender udkast til forretningsorden for Børne- og Skoleudvalget til udvalgets godkendelse.

I forretningsordenen fastsættes bestemmelser om indkaldelse, mødeledelse, underudvalg m.v.

Der er ikke foretaget ændringer i forretningsordenen i forhold til den forretningsordning, der var gældende for perioden 2014-2017.

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender forretningsordenen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Mødekalender for 2018 for Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS

Byrådet har tidligere på det konstituerende møde den 1. december 2017 principgodkendt forslag til mødekalender for 2018.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2018 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere på det konstituerende møde den 1. december 2017 principgodkendt forslag til mødekalender for 2018.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Børne- og Skoleudvalget. Mødedagen er fastsat til tirsdage, kl. 14.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender mødekalender 2018 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Udvalgsmødet den 15. maj flyttes til den 2. maj kl. 14.00.

Bilag

Til toppen


7. Udpegning af Byrådets medlemmer/suppleanter i Handicaprådet 2018-2021


Resume

Sagsforløb: BE/TM/BS/SS/BY

Valg af medlem og stedfortræder til Handicaprådet for perioden 2018-2021.

Udvalget skal udpege 1 medlem og 1 stedfortræder.

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Brønderslev Kommune er jf. vedtægterne sammensat således:

  • 4 medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer
  • 1 medlem vælges af Byrådet efter indstilling fra Brugerrådet for kommunens socialpsykiatri
  • 5 medlemmer vælges af og blandt Byrådet

Byrådet vedtog i sit konstituerende møde den 1. december 2017 at vælge følgende efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og Brugerrådet for kommunens socialpsykiatri:

Fra Danske Handicaporganisationer:

Medlemmer:

1. Fridolin Laager (LEV)

2. John Erik Jensen (Scleroseforeningen)

3. Jonna Jacobsen (Patientulykkeforeningen)

4. Per Dissing Nielsen (Muskelsvindsfonden)

Stedfortrædere:

1. Lars Peter Pedersen (Dansk Blindesamfund)

2. Elly Henriksen (Dansk Handicapforbund)

3. Udpeges senere

4. Udpeges senere

Fra Brugerrådet:

Medlem:

Peter Baggesgaard

Stedfortræder:

Ulla Bech

Byrådet godkendte endvidere, at de 5 repræsentanter fra Byrådet udpeges af følgende fagudvalg med 1 repræsentant hver (udvalgsmedlem eller person fra administrationen):

  • Teknik- og Miljøudvalget
  • Social- og Sundhedsudvalget
  • Børne- og Skoleudvalget
  • Fritids- og Kulturudvalget
  • Beskæftigelsesudvalget

Udvalget bedes udpege 1 medlem og 1 stedfortræder til Handicaprådet for byrådsperioden 2018-2021.

Beslutning

Udvalget udpeger:

Medlem: Line Vanggaard Pedersen

Suppleant: Lars Bisgaard

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


8. Kortlægning af regnskab og budget for udsatte børn og unge


Resume

Sagsforløb: BS

Kortlægningsrapporter fra BDO vedrørende forbrug og budget på det specialiserede børneområde fremlægges til Børne- og Skoleudvalgets orientering.

Direktør for Stabsforvaltningen, Jens Davidsen deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for 2018 var der usikkerhed blandt aftaleparterne, hvorledes budget og forbrug er fordelt mellem Børne- & Familieafdelingen og UngeCentret. Ligeledes blev der også udtrykt usikkerhed om, hvilke metoder der bliver anvendt i budgetlægningen, og om der er forskel mellem de 2 afdelinger.

Direktionen har derfor anmodet kommunens revisionsselskab, BDO om at kortlægge regnskab og budget på det specialiserede børneområde, regnskab og aktiviteter i perioden 2014 til 2016, og budgetudviklingen i perioden 2014 til 2018.

Det bemærkes, at UngeCentret blev etableret den 1. januar 2014, og der var i denne forbindelse usikkerhed omkring opstarts fordelingen af budgetterne mellem de 2 afdelinger i 2014 jf. budgetbemærkningerne.

Direktør for Stabsforvaltningen, Jens Davidsen vil fremlægge hovedkonklusionerne på mødet.

Begge rapporter fremsendes til Børne- og Skoleudvalgets orientering.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Beslutning

Udvalget drøftede den fremlagte kortlægning både med henblik på forskellen mellem det besluttede budget og det aktuelle aktivitetsniveau i både Børne- og Familieafdelingen og Ungecenteret samt fordelingen af budgetterne mellem afdelingerne.

Udvalget ønsker, at kortlægningen oversendes til behandling i Økonomiudvalget, når der har været en tilsvarende drøftelse i Beskæftigelsesudvalget.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BK

Beslutning
  • Der afholdes informationsmøder for udvalgsmedlemmerne den 27. februar og den 13. marts kl. 14-17.

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen

Opdateret 17. januar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer