Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 6. februar 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt til behandling.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


3. Budgetproces 2019


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at evaluere budgetlægningsprocessen for budget 2018 med henblik på at få justeret processen for udarbejdelsen af budget 2019.

Sagsfremstilling

I fagudvalgets evaluering af sidste års budgetproces ønskes både en vurdering af budgetprocessen for sidste år, men også fagudvalgenes forslag til ændringer til processen for 2019. Nedenstående liste over emner kan indgå i evalueringen:

Fagudvalgenes budgetarbejde.

 • Der blev ikke udarbejdet et afdækningskatalog som tidligere. Fagudvalgene skulle i stedet i perioden fra januar til april udarbejde og prioritere en reduktionspulje på 0,8 % af serviceudgifterne

Budgetdag/strategiseminar i april.

Reduktionspuljer.

 • Administrationen udarbejdede efter Økonomiudvalgets møde i august en række korte beskrivelser af reduktionsforslag til Byrådet.

Hørings- og inddragelsesproces.

 • Høringsprocessen af brugere, borgere og medarbejdere

Ændringer til budget.

 • Bortset fra ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet, blev der ikke indarbejdet ændringer i budgettet til første behandling. I stedet blev udarbejdet en opmærksomhedsliste, som efterfølgende indgik som en del af de samlede budgetforhandlinger

Budgetmateriale.

 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”forslag til basisbudget”
 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Spørgsmål – svar”
 • Hvilken værdi har det, at forvaltningen gennemgår budgetmaterialet og budgetudfordringen på de politiske gruppemøder forud for budgetseminar?

Budgetseminarer.

 • Budgetseminaret samlet set
 • Fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”forhandlingsudvalget”

Økonomiudvalget ønsker en evaluering af budgetprocessen for 2018 med henblik på at få tilpasset budgetprocessen for 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget foreslår, at budgetprocessen startes i Byrådet efter oplæg fra Økonomiudvalget omkring ramme og indhold. Budgetmæssige afdækninger skal dække evt. besparelsesbehov med rimelighed, og besparelsesmulighederne skal ses i bred samlet kommunal sammenhæng.

Der ønskes så bred en involvering som muligt fra institutioner, medarbejdere og borgere.

Udvalget ønsker, at der arbejdes med et mere åbent forhandlingsrum på budgetseminaret.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


4. Præsentation af Sundhedsplejen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for Sundhedsplejen.

Sagsfremstilling

Ledende sundhedsplejerske Pernille Buhlet kommer kl. 15.00 og præsenterer Sundhedsplejen og projekt "Sundhedsplejen på Sporet".

Beslutning

Præsentationen gennemført.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


5. Planlægning af møde i det Fælles Rådgivende Organ


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til møder i Fælles Rådgivende Organ for Skoler og Dagtilbud i 2018.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at møderne holdes onsdag den 13. juni 2018 og onsdag den 7. november 2018 efter følgende plan:

Fælles Rådgivende Organ for Skoler: kl. 16.00 - 18.00

Fælles Rådgivende Organ for Dagtilbud: kl. 19.00 - 21.00

Repræsentanter fra Landsbyordningerne inviteres med til Fælles Rådgivende Organ for Dagtilbud.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget besluttede, at møderne gennemføres onsdag den 6. juni og tirsdag den 6. november.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen


6. Styrkelse af inklusionsindsatsen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag om arbejdet med en styrkelse af inklusionsarbejdet, og at fagforvaltningen i relation til denne proces beregner de økonomiske konsekvenser ved nedlæggelse af undervisningsbarakkerne på Klokkerholm Skole og en flytning af Heldagsskolen tættere på almenområdet.

Skolechef Carsten Otte deltager i drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets godkendelse af strategiplanen på skoleområdet den 3. september 2014 er der i Brønderslev Kommunes skolevæsen gjort flere tiltag med henblik på at understøtte strategiplanen. Målet er at skabe mere robuste skoledistrikter og fleksible læringsmiljøer, som kan danne de bedst mulige rammer og betingelser for optimal læring og trivsel hos alle elever – både i almen- og på specialområdet.

Strategiplanens tredje hovedelement omfatter en styrkelse af inklusionsindsatsen, hvilket fordrer en omfattende involveringsproces, da dette berører de mest udsatte elever i Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommunes skolevæsen iværksatte på den baggrund en undersøgelse af det enkelte specialtilbud. Undersøgelsen tog udgangspunkt i et besøg på det enkelte specialundervisningstilbud og samtale med den pågældende leder og udvalgte medarbejdere samt en skriftlig analyse af specialtilbuds profil, målgruppe, pædagogik, didaktik og fysiske rammer. På den baggrund blev der udarbejdet seks undersøgelsesspørgsmål, som understøtter de omdrejningspunkter, som ønskes belyst i en langsigtet procesplan. En styrkelse af inklusionsindsatsen beskrives på denne måde som seks omdrejningspunkter, der tilsammen udgør forslaget til en inklusionsindsats i Brønderslev Kommune i de kommende år illustreret i en såkaldt ”Trivial pursuit model”:

Børne- og Skoleudvalget blev på temamødet den 6. juni 2017 introduceret til de foreløbige tanker og ideer i forhold til udmøntningen af strategiplanens tredje punkt. Det vedhæftede bilag gør rede for seks omdrejningspunkter i arbejdet med en styrkelse af inklusionsindsatsen. Bilaget er et udtryk for en identificering og prioritering af indsatser for at styrke inklusionsindsatsen både på baggrund af undersøgelsen, strategiplanens tredje fokusområde og de skolepolitiske målsætninger.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget forholder sig til to områder:

Første område: En godkendelse af de seks omdrejningspunkter i ”Trivial pursuit modellen” som fundamentet for det fortsatte arbejde med at styrke inklusionsindsatsen:

 1. administrativ koordinering
 2. organisering
 3. viden om teori og praksis
 4. pædagogik
 5. fysiske rammer
 6. procedure

Andet område: En godkendelse af at skoleområdet beregner de økonomiske konsekvenser ved at nedlægge barakkerne på Klokkerholm Skole og flytte eleverne tættere på almenområdet og flytte Heldagsskolen tættere på almenområdet, hvilket er beskrevet i det femte omdrejningspunkt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender de seks omdrejningspunkter og de økonomiske omkostninger ved at ændre de fysiske rammer for specialtilbuddet i Klokkerholm og på Heldagsskolen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkender, at de seks omdrejningspunkter med udvalgets tilretninger er fundament for det fortsatte arbejde med inklusion, samt at forvaltningen undersøger hvordan de pædagogiske og fysiske rammer kan optimeres for den samlede specialundervisning.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Fremtidig organisering af ergo- og fysioterapi til børn og unge i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/SS/ØK

For at sikre bedre rammer for koordinering af ergo- og fysioterapi til børn og unge med øvrige kommunale indsatser foreslår Direktionen en organisering af børnefysio- og ergoterapi i Fagforvaltningen for Børn og Kultur. Undtaget fra forslaget er: Genoptræning efter sygehusindlæggelse for de 0-15 årige, som ikke har sansemotoriske udfordringer, genoptræning efter sygehusindlæggelse for unge, der er fyldt 15 år og vederlagsfri fysioterapi. Disse ydelser anbefales fortsat organiseret i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Organiseringen anbefales implementeret med virkning fra 1. marts 2018.

Sagsfremstilling

De kommunale opgaver vedrørende ergo- og fysioterapi til børn og unge har gennem en årrække udviklet sig på flere parametre, og det kalder på en afklaring af fremtidig organisering og serviceniveau. Det drejer sig om med afsæt i barnets perspektiv, at sikre den bedste ramme for opgaveløsningen og se på om eksempelvis opgavemængden og opgavetyngden er stigende, inklusionsarbejde flytter grænser mellem almen og specialtilbud og der er behov for bedre koordinering af træningstilbud i sammenhæng med andre indsatser. I forbindelse med kommunesammenlægningen 1. januar 2007 blev det aftalt mellem fagforvaltningerne Sundhed og Velfærd og Børn og Kultur, at Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd skulle løse opgaver vedrørende ergo- og fysioterapi til børn og unge. På denne baggrund er der gennemført en proces i fagforvaltningerne for Børn og Kultur og Sundhed og Velfærd med henblik på at afdække fordele og ulemper ved organisering af ergo- og fysioterapi til børn og unge i de to fagforvaltninger. Af anbefalingerne følger et ønske om at overføre myndighedsansvaret og opgaveudførelsen omkring al ergo- og fysioterapi leveret til børn og unge fra Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd til Fagforvaltningen for Børn og Kultur dog undtaget:

- Genoptræning efter sygehusindlæggelse af børn i alderen 0-15 år, som ikke samtidig har sansemotoriske udfordringer.

- Genoptræning efter sygehusindlæggelse for unge, der er fyldt 15 år.

- Vederlagsfri fysioterapi

Baggrunden for ønsket om overdragelse af ergo- og fysioterapeutiske opgaver for børn og unge er muligheden for at skabe forbedrede rammer for vidensdeling og koordinering af de kommunale indsatser målrettet børn og unge.

Det er ønsket at overdragelse kan ske pr. 1. marts 2018 samtidig med omorganisering på Sundhedsområdet i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Under forudsætning af Børne- og Skoleudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse heraf afholdes der den 13. februar møde mellem Fagforvaltningen for Børn og Kultur, Sundhedsplejen, PPR og børneterapeuterne om fremtidig organisering af de kommunale opgaver vedrørende ergo- og fysioterapi til børn og unge, som er foreslået overdraget til Fagforvaltningen for Børn og Kultur.

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender overførsel af opgaverne omkring ergo- og fysioterapi til børn og unge fra Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd til Fagforvaltningen for Børn og Kultur dog undtaget:

- Genoptræning efter sygehusindlæggelse visiteret efter sundhedslovens § 140 for 0-15 årige, der ikke har supplerende sansemotoriske udfordringer og unge.

- Genoptræning efter sygehusindlæggelse for unge, der er fyldt 15 år.

- Vederlagsfri fysioterapi

Personale

Overførslen af opgaverne omkring ergo- og fysioterapi til børn og unge vil betyde, at 5 børneterapeuter skal flyttes fra Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering til Fagforvaltningen for Børn og Kultur.

Beslutning

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltog under punktet.

Udvalget indstiller direktionens forslag godkendt.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Opfølgning Varige Spor


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opfølgning på fordeling af indsatser vedrørende Varige Spor.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager under behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 6. juni 2017, at der skulle ske opfølgning på Baseline for Varige Spor hvert kvartal.

Med udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune er målet at opnå:

 • Opgaveløsningen iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger, fritidsliv og private netværk - Effektmål: At antallet af anbragte børn nedbringes
 • Børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats - Effektmål: At kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse
 • Det tværfaglige samarbejde styrkes, så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet - Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige

Opfølgning er en rapport lavet med sigte på at få en opfølgning over fordelingen af indsatserne pr. 31. december 2017.

Opfølgningen er kun dækkende for Børne- og Familieafdelingen.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget tager opfølgningsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Rapporten taget til efterretning.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Udvalget foreslår en ny afvikling af informationsmøderne for udvalget over de næste fire udvalgsmøder.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 7. februar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer