Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 6. marts 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: BS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018, igangsættes processen med beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen med beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %. Endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt foreslås det, at strukturændringer indenfor skole-, ældre- og kulturområdet behandles udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal starte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5 %

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes, og at udvalget drøfter, hvilke områder der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Beslutning

Drøftelserne fortsættes på mødet i april.

Til toppen


4. Kvalitetsrapport på skoleområdet for skoleåret 2016-17


Resume

Sagsforløb: BS/BY

Byrådet drøfter kvalitetsrapporten for skoleåret 2016-17 samt de i sagsfremstillingen foreslåede handlinger.

Skolechef Carsten Otte deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

Denne kvalitetsrapport er et tilbageblik på skoleåret 2016-17. Formålet med kvalitetsrapporten er at give Byrådet et indtryk af, hvordan skoleåret 2016-17 har udformet sig.De tilgængelige resultater i kvalitetsrapporten stammer fra skoleåret 2016-17, der var første skoleår med den nye skolereform. Rapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne. Udtalelserne er vedlagt som bilag 2.

På baggrund af data i kvalitetsrapporten samt skoleudviklingssamtalerne i december 2017, er det Fagforvaltningen for Børn og Kulturs samlede vurdering, at skolerne i Brønderslev Kommune i høj grad leverer en god kvalitet med de ressourcer, der anvendes på området – specielt i betragtning af at Brønderslev Kommune har det 7. laveste undervisningsbudget pr. elev sammenlignet med landets øvrige kommuner. På langt de fleste områder, der er målfastsat i skolereformen, ligger skolerne i Brønderslev Kommune mindst på niveau med landsgennemsnittet eller bedre. Dette må bl.a. tilskrives en meget stor arbejdsindsats af både ledere og medarbejdere i skolevæsenet.

Samlet set er det tilfredsstillende, at der generelt set leveres gode resultater, uanset om der er tale om:

 • Karaktergennemsnit ved afgangsprøverne
 • Elevernes resultater ved de nationale tests
 • Udviklingen i kompetencedækning
 • Overgang til ungdomsuddannelse

Det er desuden særdeles positivt, at Brønderslev Kommune leverer så gode resultater, når skolerne sammenlignes med lignende skoler.

Ud over de positive elementer, som Fagforvaltningen for Børn og Kultur finder i dels kvalitetsrapporten samt i skoleudviklingssamtalerne, så er det samtidig vigtigt at anerkende og huske på, at der på skoleområdet er tale om store forandringer, både indholdsmæssigt, strukturelt og kulturmæssigt, hvilket fordrer, at man fra både fagforvaltningens og politisk side må foretage en prioritering af, hvilke initiativer, der sættes i værk.

Nedenfor, samt i afsnit 6 i kvalitetsrapporten, fremstilles forslag til indsatser, som vil bidrage til yderligere udvikling af skolerne i relation til både skolereformens målsætninger såvel som de lokalepolitiske målsætninger.

 1. Håndtering af elever med massivt fravær - “Dropouts”

På trods af nedgang i fraværet i specielt 8. klasse, så ligger fraværet i Brønderslev Kommune stadig over landsgennemsnittet. Fraværet er ikke alarmerende, men tallene kalder stadig på handling – og derfor bør der forsat være fokus på elevfraværet. Bekymrende fravær kan være udtryk for komplekse sociale eller psykiske problemer, der måske ikke har direkte tilknytning til skolen. Set i det lys er det nødvendigt med inddragelse af for eksempelvis UngeCentret, UU og PPR.

2. Uddannelsesparathed med fokus på personlig udvikling

Eleverne skal rustes til at udnytte mulighederne i en mere og mere krævende verden. Derfor er det en national målsætning, at 90 pct. af en ungdomsårgang skal gennemfører mindst en ungdomsuddannelse. Et redskab til arbejde i den retning er en uddannelsesparathedsvurdering af eleverne.

3. Udvikling af elevernes læse- og skrivefærdigheder

For at kunne blive aktive og deltagende medborgere i det moderne samfund er det væsentligt at tilegne sig gode læse- og skrivekompetencer, hvilket kræver en tidlig og målrettet indsats for børns skriftsproglige udvikling (læsning og skrivning). Brønderslev Kommune har udarbejdet en strategi for læsning, som i sin helhed skal øge antallet af elever med gode læse- og skrivefærdigheder og samtidig fremme læselyst og læseglæde.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur er tovholder i forhold til at få igangsat de nødvendige initiativer i løbet af 2018 med henblik på ovenstående.

Kvalitetsrapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra 18. januar til 19. februar 2018.

Her følger nogle af de mest centrale udsagn fra skolebestyrelserne:

 • Det er et generelt problem med nedslidte faglokaler og forældet IT-udstyr. Det betyder, at skolerne ikke kan leve op til skolereformens intentioner
 • Det anbefales fra skolebestyrelserne, at man giver skolerne ro, så skolereformen kan føres ud i livet
 • Der bakkes op omkring de foreslået handlinger i kvalitetsrapporten

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet tager kvalitetsrapporten for skoleområdet til efterretning og bakker op om de foreslåede handlinger skitseret i sagsfremstillingen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget har ønske om, at evt. forskellige udsagn fra skoleudviklingssamtalerne fremgår af fremtidige rapporter.

Udvalget indstiller fagforvaltningens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Skoleindskrivning 2018/2019


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og tage stilling til oprettelse af antal børnehaveklasser i skoleåret 2018/19.

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesvedtægten for skoleområdet i Brønderslev Kommune foregår indskrivningen til skolestart centralt.

Skolen er forpligtet til at optage elever fra et andet distrikt eller anden kommune, så længe elevtallet i den enkelte klasse ikke overstiger det fastlagte klassedelingstal. Skoleåret starter som udgangspunkt aldrig med mere end 28 elever i klassen for 1. – 10. klassetrin og 26 elever i 0. klasse. Dog kan der i perioden efter skolernes ressourcetildeling pr. 1. april og frem til sommerferien samt i det efterfølgende skoleår være elever, der tager bopæl i distriktet, og som skal optages i klassen, selv om den er oppe på henholdsvis 28 og 26 elever.

Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse på en anden skole end distriktsskolen, er følgende kriterier i prioriteret rækkefølge retningsgivende for, hvilke børn der optages først:

 1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
 2. Søskende til elever på skolen går forud for andre
 3. Elever, der bor tættere på skolen, går forud for elever, der bor længere væk
 4. Fører ovenstående ikke til en prioriteret rækkefølge afgøres fordelingen ved lodtrækning

Forældrene kan frit vælge, hvilket undervisningssted inden for distriktet, de ønsker, at deres barn skal gå på. Det er en forudsætning, at eleven ikke udløser en ekstra klasse.

Der er flere muligheder for etablering af klasser på Skolegades Skole og Hedegårdsskolen, som på baggrund af elever i distriktet begge har børn til 3 klasser.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til følgende vedrørende etablering af 0. klasser på Skolegades Skole og Hedegårdsskolen:

Forslag 1:

Der etableres i alt 5 klasser - 3 klasser på Skolegades Skole og 2 klasser på Hedegårdsskolen.

Skolegades Skole prioriteres, da der bor flest børn i dette distrikt

Betydning:

Skolegades Skole kan rumme elever i eget distrikt samt 7 elever fra andre distrikter, som søger TIL Skolegades Skole.

Det indebærer afslag til 11 elever, som søger optagelse på Hedegårdsskolen (2 afslag med søskende)

I forhold til distriktets elever etableres der 1 klasse mindre.

Forslag 2:

Der etableres i alt 5 klasser - 3 klasser på Hedegårdsskolen og 2 klasser på Skolegades Skole

Hedegårdsskolen prioriteres, fordi der er flest ønsker hertil.

Betydning:

Hedegårdsskolen kan rumme elever i eget distrikt samt 20 elever fra andre distrikter, som søger TIL Hedegårdsskolen.

Det indebærer afslag til 3 elever, som søger optagelse på Skolegades Skole. (1 afslag fra distrikt Syd og 1 afslag med søskende fra distrikt Nord)

I forhold til distriktets elever etableres der 1 klasse mindre.

Forslag 3:

Der etableres i alt 6 klasser - 3 klasser på Skolegades Skole og 3 klasser på Hedegårdsskolen.

Alle ansøgninger får bevilling til frit skolevalg

Betydning:

Der etableres 6 klasser, svarende til distriktets elever.

Det skal gøres opmærksom på, at hvis forslag 1 eller 2 vælges, er det muligt for nogle af de forældre, som får afslag, at flytte barnet, når det skal starte i 1. klasse, og der må klassedannes med 28 elever.

Såfremt forslag 3 vælges, og der klassedannes med 28 elever i 1. klasse, vil klasserne på Skolegades Skole kunne samles i 2 klasser.

Samlet set vil der minimum blive 2 klasser flere end ved etablering af skoleåret 2017/2018.

Personale

Ingen.

Økonomi

Med udgangspunkt i tildelingen til skoleåret 2017/2018 vil en ekstra børnehaveklasse for skoleåret 2018/2019 koste ca. 455.000 kr. i klassetakst med vedtaget fordelingsprocent 35 % til elevtakst og 65 % til klassetakst.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der klassedannes efter forslag 1, og i øvrigt efter bilaget.

Bilag

Til toppen


6. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
 • Om PPR på sporet.

Til efterretning.

Til toppen


7. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb


Til toppen

Opdateret 7. marts 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer