Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 10. april 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: BS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018, igangsættes processen med beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen med beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %. Endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt foreslås det, at strukturændringer indenfor skole-, ældre- og kulturområdet behandles udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal starte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5 %

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes, og at udvalget drøfter, hvilke områder der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Børne- og Skoleudvalget, 6. marts 2018, pkt. 3:

Drøftelserne fortsættes på mødet i april.

Beslutning

Drøftelserne fortsættes på mødet i april.

Udvalget drøftede forskelligereduktionsmuligheder, som fagforvaltningen skal belyse.

Til toppen


4. Kapacitet og struktur i Børnehaver og vuggestuer


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte kapacitet og struktur for dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har gennemgået ventelister og tilgængelige pladser i vuggestuer og børnehaverne, hvilket fremgår af bilag 1 og 2. Af bilag 1 fremgår et forslag om tilretning af normering i Stenum Børnehave med 50 børn fremfor 40 børn og Børnehaven Troldehøj med 65 pladser frem for 50 pladser. De øvrige børnehavers normering vurderes at være dækkende og derfor fastholdes tidligere normering.

Der er stor efterspørgsel efter vuggestuepladser i Brønderslev By. Af bilag 2 fremgår det, at der er ønsker om ændring af normering i Børnehuset Brundur fra 17 pladser til 22 pladser og Børnehuset Fasanen fra 16 pladser til 20 pladser. Hvis der træffes beslutning om ændring af normeringen i Børnehuset Brundur og Fasanen kan det anbefales, at ændringen implementeres med 5 pladser i 2018 og 4 pladser i 2019. Implementeringen skal tilgodese presset på overgangen til børnehave.

Forældrebestyrelsen i Den Grønne Giraf i Dronninglund har sendt ansøgning om etablering af vuggestue med 15 pladser. Forældrebestyrelsen ønsker med etablering af vuggestue, at skabe en rød tråd i barnets liv fra 0-6 år og videre til skolen. Forældrebestyrelsen fremhæver i øvrigt, at etablering af vuggestue vil medvirke til at tiltrække flere børnefamilier. Ansøgning er vedlagt som bilag 3.

I 2017 blev tildeling af pladser i dagpleje, vuggestue og børnehave ændret til 6 måneder før behovsdato. Ændringen skal bl.a. medvirke til en optimering af dagtilbudsområdets planlægning og forældrenes viden om opstart i institution. Der er sendt besked til alle forældre med børn i aldersgruppen 0 - 3 år, og der er sket tilretning af hjemmeside. Der er efter ændring af opskrivning opmærksomhed på en generel opdatering af tildelingskriterierne for dagpleje, vuggestue og børnehave, hvilket foreslås igangsat i samarbejde med ledelse og bestyrelser.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender normeringstal for børnehaverne jf. bilag 1 og drøfter:

  • Ændret normering af vuggestuepladser i Brønderslev By (Børnehuset Brundur og Fasanen)
  • Igangsætning af undersøgelse af behov og økonomi for etablering af vuggestue i Den Grønne Giraf i Dronninglund
Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Udvalget godkender den foreslåede normering i Stenum Børnehave og Børnehaven Troldehøj.

Udvalget ønsker, at fagforvaltningen analyserer på børnetalsudviklingen i Dronninglundområdet i forhold til behovet for børnehavepladser, samt konsekvenserne af at etablere vuggestuepladser i Den Grønne Giraf.

Udvalget ønsker ikke at udvide normeringen af antallet af vuggestuepladser i Brønderslev by pga. manglende mulighed for finansiering i Budget 2018.

Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter H.S. Kristensen og Lars Bisgaard ønsker at udvide antallet af vuggestuepladser i Brønderslev by.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om dispensation for godkendelse af lokaler til vuggestue


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte ansøgning fra S/I Den Private Institution Børnehuset Stjernestunden om dispensation på 2 måneder for godkendelse af de bygningsmæssige rammer til vuggestuebørnene.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte på møde, den 6. februar 2018 at Den Private Institution Børnehuset Stjernestunden normeres med 8 børn i alderen 0 - 2,8 år og 42 børn i alderen 2,9 - til skolestart med mulighed for overbelægning med 2 børn for hver aldersinddeling (0 - 2,8 år og 2,9 - skolestart).

I forbindelse med godkendelsen ønskede Børne- og Skoleudvalget afklaring af, hvordan muligheden for overbelægningen med børnene administreres, derudover ønskede udvalget en opfølgning på de bygningsmæssige godkendelser.

Den Private Institution Børnehuset Stjernestunden oplyser, at overbelægningspladserne kan anvendes hele året, så der reelt gives plads til i alt 54 børn. Dette suppleres af, at husets størrelse og den mindre ombygning af de nuværende rammer muliggør modtagelsen af i alt 54 børn. Med den bygningsmæssige ændring vil huset opfylde kravene i forhold til antallet af kvadratmeter pr. barn.

Der er forventning om, at der foreligger byggetilladelse senest 1. maj 2018, hvorefter ombygning igangsættes, så huset opfylder de i byggetilladelsen nævnte krav. Når ombygning er færdiggjort, vil der blive fremsendt endelig godkendelse af de fysiske rammer.

Den Private Institution Børnehuset Stjernestunden søger i den forbindelse dispensation for 2 måneder, idet de bygningsmæssige rammer til vuggestuebørnene først forventes klar til den 1. juli 2018.

Der er tilkendegivelser fra nuværende familier i institutionen om, at de har behov for vuggestueplads fra 1. maj 2018. Ved at tildele institutionen dispensation, vil børnene undgå midlertidig pasning i 2 måneder (dagpleje) for derefter at blive placeret i vuggestuen.

Da de bygningsmæssige rammer ikke er på plads, så ansøger Den Private Institution Børnehuset Stjernestunden om dispensation for modtagelse af vuggestuebørn i perioden 1. maj 2018 - 30. juni 2018.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Udvalget giver afslag på den ansøgte dispensation.

Bilag

Til toppen


6. IT-strategi- og handleplan på folkeskoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for genoptagelse af sagen fra 6. juni 2017 om Brønderslev Kommunes "Strategi- og handleplan for den digitale skole" og forudsætningerne derfor.

Skolechef Carsten Otte deltager under drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur fremstiller på ny sagen af 6. juni 2017 til genoptagelse vedr. IT-strategi- og handleplan for folkeskoleområdet. Sagen indeholder denne gang ikke selve strategien og handleplanen, men derimod udelukkende finansiering af vedligeholdelse af det trådløse netværk på skolerne, Office 365 og medarbejder PC’ere.

Der er et aktuelt behov for opgradering af skolernes IT for at imødekomme folkeskolelovens intentioner om IT i undervisningen og en digital folkeskole, herunder et specielt behov for vedligeholdelse af skolernes trådløse netværksinfrastruktur.

Som bilag til nærværende sagsfremstilling er der vedlagt anbefalinger fra IT-afdelingen i forvaltningen vedr. trådløs netværksinfrastruktur samt forudsætninger for "Strategi- og handleplan for den digitale skole"

Økonomi:

Det er en forudsætning, at der afsættes midler til et årligt driftsbudget - både til IT-infrastrukturen og medarbejder Pc’er. På den måde kan vi leve op til de fælleskommunale og fællesoffentlige strategier, og følge med udviklingen løbende år for år. Der er ønske om at der i højere grad end nu støttes op om at øge den digitale undervisning, som kun vil stige i fremtiden, samt inddrage IT og digitalisering i andre fag og forøge medarbejder og elevers digitale kompetencer. I den fælleskommunale digitaliseringsstrategi omhandler initiativ 4.3 ”Robust IT-infrastruktur i folkeskolen”. Dette betyder, at kommunerne skal sikre en tilstrækkelig kapacitet og udvikling af IT-infrastrukturen, hvilket kan leve op til brugernes forventninger. I nedenstående regnskab gøres rede for de årlige vedligeholdelsesudgifter:

·Vedligehold af trådløst netværk

500.000 kr.

·Office 365

100.000 kr.

·Medarbejder PC’ere*

1.060.000 kr.

I alt

1.660.000 kr.

*Der er valgt en leasing finansieringsmodel med en løbetid på 4 år, idet den rummer fordele i forhold til forsikring (dækker alle skader) mv. Desuden er leasingmodellen ikke belagt med yderligere omkostninger i forhold til en kontantpris. Dette var ikke en mulighed i sidste investeringsrunde, hvor der i 2014 blev afsat midler til indkøb af Pc´ere. En investering med kontantbetaling vil betyde en engangsudgift på ca. 4,24 mio. kr. (1.060.000 x 4 år).

I medarbejder Pc opstillingen er der medregnet Pc til skolepædagoger, idet pædagogerne ligeledes arbejder bl.a. i MinUddannelse samt indgår aktivt i dialogen mellem hjemmet og skolen.

På trods af at det trådløse netværk er etableret og understøtter, at eleverne medbringer egne computere og tablets, må vi forvente, at der løbende skal investeres i vedligeholdelse og udvikling af IT-infrastrukturen samt computere til medarbejder PC.

Forslaget til IT opgraderinger på skolerne kan finansieres med den positive budgetoverførsel fra budgetåret 2017 på hovedkonto 301 for budget 2019. Fra 2020 til og med 2022 skal der tilføres 1,66 mio. kr. til budgettet pr. år.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender ovenstående forslag om forbedring og opgradering af skolernes IT samt tilhørende budgetforslag.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at såfremt ovenstående godkendes, skal der fra budget 2020 - 2022 indarbejdes 1,66 mio. kr. pr. år i budgettet.

Beslutning

Udvalget

  • godkender fagforvaltningens forslag og forventer, at fagforvaltningen sætter gang i opdateringen umiddelbart
  • ønsker efter godkendelse af Regnskabet for 2017 at drøfte finansieringen af det samlede projekt

Udvalget oversender sagen til drøftelse i Økonomiudvalget for mulig finansiering.

Bilag

Til toppen


7. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling
  • Om referat fra Ungekongres
Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


8. Lukket punkt: Anbringelse - marts 2018


Til toppen

Opdateret 11. april 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer