Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 2. maj 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Udvalget finder det positivt, at udgifterne holder sig inden for det samlede budget, men er opmærksom på, at der forventes et merforbrug på området for udsatte børn og unge.

Udvalget ønsker en månedlig opfølgning for dette område.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: BS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018, igangsættes processen med beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen med beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %. Endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt foreslås det, at strukturændringer indenfor skole-, ældre- og kulturområdet behandles udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal starte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5 %

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes, og at udvalget drøfter, hvilke områder der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Børne- og Skoleudvalget, 6. marts 2018, pkt. 3:

Drøftelserne fortsættes på mødet i april.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 10. april 2018, pkt. 3:

Drøftelserne fortsættes på mødet i april.

Udvalget drøftede forskelligereduktionsmuligheder, som fagforvaltningen skal belyse.

Beslutning

Udvalget har drøftet følgende forslag til reduktionspuljeforslag, som oversendes til Økonomiudvalget:

Forslag nr:

Tekst:

Helårs-effekt

1

Nedlæggelse af tilbuddet ”Naturvejledning til skoleklasser”

602.000 kr.

2

Reduktion af tosprogs-midlerne

810.000 kr.

3

Nedlæggelse af erhvervsklassen (400.000 kr. ud i distrikterne)

1.000.000 kr.

4

Nedlæggelse af lejrskole i 6. klasse

2.100.000 kr.

5

Nedsættelse af normeringen i børnehaver med 0,2 time pr. barn

1.920.000 kr.

6

Nedsættelse af normering i vuggestueafdelinger med 0,2 time pr. barn

126.000 kr.

7

Dronninglund Børnehave (driftsoverenskomst opsiges)

273.000 kr.

8

Lukning af Asa Børnehave (overføres til Rusen), drift

194.000 kr.

9

Reduktion i tilbuddet Familieiværksætterne

253.000 kr.

10

Rammereduktion på Hegely

145.000 kr.

11

Reduktion af anbringelsesudgifter

400.000 kr.

I alt

7.823.000 kr.

Bilag

Til toppen


5. Strukturtilpasning af Asaa området


Resume

Sagsforløb: BS

På baggrund af et vigende børnetal i Asaa-området skal Børne- og Skoleudvalget drøfte forskellige muligheder for at optimere brugen af bygningsmassen omkring Asaa Børnehave, SFO Rusen og Asaa Skole. Fagforvaltningen har opstillet tre scenarier.

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har på foranledning af Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejdet følgende scenarier for optimering af bygningsbrug ved Asaa Skole, Asaa børnehave og SFO Rusen:

 1. Børnehave og SFO samles i Rusen
 2. Børnehave etableres i Rusen og SFO flyttes ind på Asaa Skole
 3. Samle SFO og Børnehave på Asaa Skole

Som bilag er der vedlagt et baggrundsnotat samt et bilag for hvert af de tre scenarier.

I forbindelse med det videre arbejde skal der udarbejdes en tids- og handleplan for involvering af bestyrelser og personale samt indhentning af udtalelser.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget udvælger det af de tre scenarier, som udvalget ønsker at arbejde videre med.

Personale

Alle scenarier indebærer, at en del personale fysisk flytter arbejdsplads. Der vurderes ikke at være personale rationaler i forbindelse med en evt. omstrukturering.

Beslutning

Udvalget beslutter, at der arbejdes videre med scenarie 3. Samlet driftsbesparelse på børnehave og SFO overføres til reduktionspuljeforslagene.

Bilag

Til toppen


6. Opfølgning Varige Spor


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opfølgning på fordeling af indsatser vedrørende Varige Spor.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager under behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 6. juni 2017, at der skulle ske opfølgning på Baseline for Varige Spor hvert kvartal.

Med udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune er målet at opnå:

 • Opgaveløsningen iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger, fritidsliv og private netværk - Effektmål: At antallet af anbragte børn nedbringes
 • Børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats - Effektmål: At kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse
 • Det tværfaglige samarbejde styrkes, så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet - Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige

Opfølgning er en rapport over fordelingen af indsatserne pr. 31. marts 2018.

Opfølgningen er kun dækkende for Børne- og Familieafdelingen.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget tager opfølgningsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Bilag

Til toppen


7. Analyse af anbringelsesområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Det statsautoriserede revisionspartnerselskab PwC har efter ønske fra Børne- og Skoleudvalget udarbejdet en analyse af anbringelsesområdet under Børne- og Familieafdelingen. Analysen fremlægges til drøftelse og beslutning i udvalget.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager under drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 15. august 2017 følgende: ”Udvalget ser bekymret på udviklingen på området for udsatte børn og unge, men kan ikke umiddelbart finde dækning for merforbruget på området. Udvalget ønsker ekstern bistand til gennemgang af området med henblik på at skabe både et overblik og afdækning af mulige alternative tilbud for at kunne indhente merforbruget i overslagsårene.”

Den 9. oktober 2017 blev der indgået aftale med PwC om at gennemføre en analyse af området. Analysen omfatter børn og unge 0-14 år, som er Børne- og Familieafdelingens myndighedsområde.

Analysen beskriver:

 • Baggrund og metode
 • Metode og datagrundlag
 • Konklusion
 • Anbefalinger
 • Spor 1 - sagsgennemgang
 • Spor 2 – Kontrakt- og leverandørstyring
 • Spor 3 – Proces og organisering

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter analyse af anbringelsesområdet.

Beslutning

Udvalget drøftede rapporten. Rapporten rejser en række spørgsmål, og udvalget ønsker en redegørelse fra fagforvaltningen.

Drøftes igen på mødet den 29. maj 2018.

Udvalget udtrykker tillid til personalets arbejde i området.

Bilag

Til toppen


8. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
 • Om koordineringen af ferielukning i SFO

Til toppen

Opdateret 3. maj 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer