Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 29. maj 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Flytning af Heldagsskolen til Toftegårdsskolen i Jerslev


Resume

Sagsforløb: BS

Til Byrådets visionsseminar og på møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. april 2018 er der fremsat ønske om at undersøge mulighederne for at flytte Heldagsskolen fra eksisterende bygning i Øster Hjermitslev til Toftegårdsskolen i Jerslev.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte fremtidig placering af Heldagsskolen.

Skolechef Carsten Otte deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

”Styrkelse af inklusionsindsatsen” er strategiplanen for skoleområdets fra 2014 tredje fokusområde, her er målene for arbejdet med inklusionsindsatsen i Brønderslev Kommune, at styrke:

 • Trivsel, læring og udvikling for alle børn
 • Etablering af en vejlederkultur på skolerne
 • Samarbejdet mellem psykologer, rådgivere og skoler
 • Forældreinvolveringen i inklusionsarbejdet

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 6. februar 2018 notatet ”Styrkelse af inklusionsindsatsen”. De seks omdrejningspunkter med udvalgets tilretninger er fundament for det fortsatte arbejde med inklusion og samt at fagforvaltningen undersøger, hvordan de pædagogiske og fysiske rammer kan optimeres for den samlede specialundervisning.

 1. Administrativ koordinering (ressourcemodel og visitationsprocedure)
 2. Organisering (afdækning af interne og eksterne specialundervisningstilbud og fremtidig organisering)
 3. Viden om teori og praksis (indhentning af inspiration fra praksis og inddragelse af forskning)
 4. Pædagogik (styrket samarbejde mellem special- og almenområdet, udvikling af vejlederkultur)
 5. De fysiske rammer (omstrukturering af specialundervisningstilbud og etablering af fleksible læringsmiljøer)
 6. Procedure (i forbindelse med visitationsprocedure)

Børne- og Skoleudvalget har i forbindelse med drøftelse af reduktionskataloget den 10. april 2018 bedt fagforvaltningen for Børn og Kultur undersøge muligheden for at flytte Heldagsskolen til Toftegårdsskolen.

Bygningsafdelingen har fremsendt et budgetoverslag på flytningen af Heldagsskolen til Toftegårdsskolen. De samlede udgifter til etablering af Heldagsskolen på Toftegårdsskolen er anslået til 900.000 kr.

Der vil være en driftsbesparelse på bygningsmassen på:

El, vand, varme og rengøring

246.000 kr.

Vedligeholdelse og serviceløn (Bygningsområdet)

185.000 kr.

I alt

431.000 kr.

Bygningsafdelingen peger desuden på at der i forbindelse med en evt. fraflytning af bygningsmassen i Øster Hjermitslev bør tages stilling til, hvad der herefter skal ske med bygningen.

Heldagsskolen er en specialklasserække i en selvstændig bygning. Jævnfør bilag til styrelsesvedtægten punkt 7, kan en lukning af et undervisningssted kun finde sted efter politisk behandlingi Byrådet. Beslutning forudsætter en udtalelse fra skolebestyrelsen og MED-udvalget i skoledistrikt Brønderslev Nord.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter fremtidig placering af Heldagsskolen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker at inddrage de erfaringer, som skolerne allerede har gjort i forhold til inklusionsindsatsen og ønsker eventuelle alternative placeringsmuligheder belyst.

Der er ønske om at fagforvaltningen yderligere belyser:

 • De nuværende forhold
 • Behov for udearealer
 • Transporttid
 • Mulige alternative løsninger

Skole og skolebestyrelse inddrages i processen

Udvalget ønsker en vurdering af holdbarheden af Heldagsskolens varmeanlæg

Bilag

Til toppen


4. Kvartalsrapport fra UU for 1. kvartal 2018


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune udarbejder hvert kvartal en rapport. Rapporten giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Data i rapporten stammer fra UU's database og er trukket den 1. april 2018.

Kvartalsrapporten viser blandt andet, at

96,1 % af de 15-17-årige i Brønderslev Kommune befinder sig inden for uddannelsessystemet

65 unge mellem 15 og 17 år (svarende til 3,9 %) er ikke i gang med grundskole eller en ungdomsuddannelse. De fleste heraf vurderes at være i gang med tilfredsstillende aktiviteter såsom arbejde, produktionsskole eller lignende.

78,4 % af de 18-24-årige unge i Brønderslev Kommune er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse

574 unge mellem 18 og 24 år (svarende til 21,6 %) befinder sig uden for uddannelsessystemet. Den største gruppe af disse unge har et arbejde eller er i gang med forberedende aktiviteter (VUC, højskole, produktionsskole eller lignende). Antallet af offentligt forsørgede i denne gruppe er faldet markant - fra 182 unge i 1. kvartal 2017 til 137 unge i 1. kvartal 2018.

Blandt de 574 unge mellem 18 og 24 år, der er udenfor uddannelsessystemet, er der 82 unge, som UU forsøger at kontakte med henblik på vejledning. Størstedelen af disse unge har anden etnisk baggrund, herunder østeuropæisk baggrund, og de har ikke umiddelbar interesse i vejledning.

24,4 % af eleverne i 9. og 10. klasse i Brønderslev Kommune har i 2018 søgt ind på en erhvervsuddannelse

Søgetallet i 2017 på landsplan er 19,4 %. Brønderslev Kommune er tæt på det landsdækkende mål om 25 % i 2020.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16. maj 2018, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Udvalget ser gerne halvårlige møder med Beskæftigelsesudvalget.

Udvalget ønsker, at rapporten fortæller, hvor mange, der efter første uddannelsesår fortsat er i uddannelse.

Desuden ønsker udvalget en belysning af evt. bevægelse mellem tabellerne 4.4 og 4.5.

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Indstilling til placering af institution og skoler for FGU-Vendsyssel


Resume

Sagsforløb: BE/BS/ØK

Som led i etablering af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) har en administrativ arbejdsgruppe udarbejdet en indstilling til institutions- og skoleplaceringer for FGU Vendsyssel.

Arbejdsgruppen peger på etablering af én skole i hver kommune - i Brønderslev fordelt på to matrikler - og placering af hovedinstitutionen i Hjørring.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har godkendt arbejdsgruppens indstilling.

Sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik i efteråret 2017 en "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" for de unge, der ikke følger den lige vej efter grundskolen. Aftalen indebærer etablering af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), som erstatter flere af de eksisterende forberedende tilbud og uddannelser.

Aftalen er udmøntet i fire lovforslag, som blev fremsat i Folketinget den 21. marts 2018. Lovbehandlingen pågår fortsat.

Som et led i etableringen af den nye FGU har Kommunekontaktrådet (KKR) fået til opgave gennem en lokal proces at komme med en indstilling til Undervisningsministeriet om dækningsområder og placering af skoler og institutioner. Deadline for denne indstilling er den 1. juni 2018.

I forbindelse med de aktuelle drøftelser om FGU har undervisningsminister Merete Riisager medio april 2018 skrevet til kommunerne på vegne af aftalekredsen bag FGU-aftalen. I brevet præciserer hun flere af aftalepunkterne.

I Region Nordjylland lægges der op til, at der bliver fire dækningsområder - i Vendsyssel, Himmerland, Vest (Thisted, Morsø og Jammerbugt) og Aalborg - og én skole i hver kommune. Brønderslev Kommune indgår i et samarbejde med Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner om dækningsområdet FGU Vendsyssel.

En administrativ styregruppe har nu udarbejdet et forslag til en indstilling til institutions- og skoleplaceringer for FGU Vendsyssel. Forslaget indebærer, at institutionen, der varetager den samlede administrative ledelse i FGU Vendsyssel, placeres i Hjørring. I hver kommune foreslås det at etablere én skole med alle tre FGU-spor (dog med en særlig løsning for Læsø).

FGU-sporene er:

 • Almen grunduddannelse (AGU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
 • Produktionsgrunduddannelse (PGU)

I Brønderslev Kommune foreslås skolen delt på to matrikler med en hovedskole i Brønderslev og en afdeling i Dronninglund. Skolen i Brønderslev forventes at udbyde alle tre FGU-spor, og skolen i Dronninglund vil udbyde to spor (AGU og PGU). EGU-forløbene tilrettelægges i dag meget individuelt, og der er mulighed for at placere elementer af EGU-undervisningen, hvor det er mest hensigtsmæssigt for den enkelte elev. Derudover foregår størstedelen af et EGU-forløb på virksomheder, og undervisningsstedet har dermed mindre betydning for denne målgruppe.

Produktionsskolen i Dronninglund modtager i dag omkring en tredjedel af sine elever fra Aalborg Kommune, da der er god infrastruktur fra de mindre byer i den nordøstlige del af Aalborg Kommune til Dronninglund. Disse elever forventes også fremadrettet at kunne blive optaget i Dronninglund.

Begrundelsen for at placere skolen i Brønderslev Kommune på to matrikler er geografi og pladsmangel.

Infrastrukturen i Brønderslev Kommune betyder, at transporttiden med offentlig transport for nogle elever vil overstige 75 minutter, hvis FGU-skolen samles i Brønderslev. Dette vurderes at udgøre en barriere for at deltage i FGU-forløb for målgruppen. Med en skole på to matrikler vil 87 % af eleverne have en maksimal transporttid på 30 minutter, hvilket vurderes acceptabelt.

Der findes ikke eksisterende bygninger i Brønderslev eller Dronninglund, som samlet kan rumme det forventede elevgrundlag på 94 årselever. Med fordelingen på to matrikler forventes FGU'en som udgangspunkt at kunne rummes i de nuværende produktionsskolers lokaliteter. Det kan dog blive nødvendigt at supplere de eksisterende bygninger i Brønderslev med fx pavilloner eller alternativt finde en anden lokalitet til denne skole.

Der er i aftaleteksten om FGU formuleret en første funktionsperiode fra 2019-2022, hvor aktiviteter på området samles. Anden fase fra 2023 og frem handler om konsolidering. I FGU Vendsyssels indstilling peges der på, at det udarbejdede forslag er en initial løsning, som udspringer af praktiske forhold. Tidligt i den første 4-årige funktionsperiode tilstræbes det, at der bliver truffet endelig beslutning om den mest optimale placering af skolerne.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget godkender, at

 • hovedinstitutionen i FGU Vendsyssel placeres i Hjørring og at
 • der etableres én skole på 2 matrikler i Brønderslev Kommune.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16. maj 2018, pkt. 4:

Godkendt.

Økonomiudvalget, 23. maj 2018, pkt. 18:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Organisering af Dagtilbudsområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og godkende principper og tidsplan for proces omkring organisering på dagtilbudsområdet.

Skolechef Carsten Otte deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med dagtilbudslederne iværksat en analyse af ledelsesorganiseringen på dagtilbudsområdet. Analysen har haft fokus på at styrke en høj kvalitet i dagtilbuddene og at styrke robustheden på området. Motivationen for at analysere ledelsesstrukturen er dels at understøtte den nye dagtilbudslov og dels at imødekomme og handle på konkrete udfordringer, der er på dagtilbudsområdet.

Den indledende proces skal ske ud fra følgende principper:

 • Nærhedsprincip - Alle institutioner har tilknyttet en daglig leder
 • Styrkelse af både den pædagogiske og den strategiske ledelse
 • Organisationsprincip - Ledelsen er organiseret i teams
 • Styrkelse af et fælles serviceniveau - Uanset hvilken institution barnet møder i kommunen, skal der tilbydes samme serviceniveau
 • Styrkelse af fagligheden på hele 0-6 års området - jf. dagtilbudsreformen
 • Plads til institutionernes forskellige profiler - ikke ensrette, men skabe plads til forskellighed

Tidsplan for processen:

April- maj

Analyseproces i ledergruppen

Dagtilbudsledere, LBO, Dagplejen

29. Maj

Godkendelse af proces og tidsplan

Børne og Skoleudvalget

Juni

Orientering om proces

Fælles rådgivende Organ

Juni

Orientering om proces

De faglige organisationer

August

Politisk behandling af konkrete forslag til omorganisering

Børne og Skoleudvalget

August

Høringsperiode

Forældrebestyrelser

August

MED system

Medarbejdere

September

Politisk beslutning

Udvalg og Byråd

Efterår 2018

Involveringsproces

Fagforvaltningen og dagtilbudsledere

Januar 2019

En eventuel ny organisering træder i kraft

Børne- og Skoleudvalget præsenteres på mødet for analyse, principper og tidsplan.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne og Skoleudvalget godkender principper og tidsplan for processen.

Personale

Ingen

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Ansøgning om udvidelse af normering i Agersted Fribørnehave


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Agersted Fribørnehave om udvidelse af normering fra 40 børn til 45 børn, herunder stillingtagen til mulighed for overbelægning på 4 børn i månederne op til sommerferien.

Sagsfremstilling

Agersted Fribørnehave blev i juni 2015 godkendt med en normering på 40 børn. Ved etableringen af Agersted Fribørnehave blev der stillet driftsgaranti svarende til 25 børn.

Agersted Fribørnehave ønsker nu en opnormering svarende til 45 børn, herunder mulighed for overbelægning med 4 børn i perioderne op mod sommerferien og frem til skolestart i august. Agersted Fribørnehave forventer, at der fra januar 2019 bliver behov for yderligere en opnormering til 50 børn.

Agersted Fribørnehave er blevet oplyst om, at en opnormering forudsætter en bygningsgodkendelse svarende til det antal børn, der ønskes opnormering til inkl. overbelægningspladser.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at opnormering og overbelægning forudsætter bygningsgodkendelse og hvis overbelægning med 4 pladser godkendes, så afgrænses perioderne til at omfatte april, maj, juni og juli.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og træffe beslutning om:

 • En opnormering fra 40 børn til 45 børn, herunder en regulering af driftsgarantien svarende til de 45 børn + 4 overbelægningspladser - garantien skal stilles inden 1. juli 2018
 • Opnormering fra 45 børn til 50 børn fra 1. januar 2019 - garantien skal stilles inden 1. januar 2019.
 • Mulighed for overbelægning med 4 børn i perioderne op mod sommerferien, defineret med april, maj, juni og juli.
Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt under forudsætning af, at de bygningsmæssige forhold er i orden.

Bilag

Til toppen


8. Etablering af vuggestue i Den Grønne Giraf i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte henvendelse fra Børnehaven Den Grønne Girafs forældrebestyrelse, der ønsker at etablere vuggestuepladser i børnehaven.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde 10. april 2018, at iværksætte en proces for at afdække konsekvenserne ved at omlægge børnehaven til en integreret institution.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i forlængelse af udvalgets beslutning møde den 10. april 2018 indhentet oplysning om udgifterne til etablering samt merudgiften ved omlægning fra en børnehavedrift til driften af en integreret institution med 17 vuggestuepladser. Etableringsomkostningen er et engangsbeløb, men driften er en løbende meromkostning på dagtilbudsområdet.

Etableringsomkostninger

Bygningsafdelingen angiver et budgetoverslag på ombygning

485.000 kr.

Inventar til etablering af en vuggestue

237.000 kr.

Etableringsudgifter i alt

722.000 kr.

Merudgift på driften pro anno

Pædagogiske område

412.800 kr.

El, vand og varme (anslået)

5.000 kr.

Driftsudgifter total pro anno

417.800 kr.

Den beregnede merudgift til det pædagogiske område er beregnet som merudgiften i forhold til, at børnene er optaget i den kommunale dagpleje.

I forslaget er der ikke peget på en finansiering. Det er fagforvaltningen for Børn og Kulturs vurdering, at det er en forudsætning for realisering af projektet, at der peges på en finansiering, idet områdets budgetramme ikke kan imødekomme udgifterne.

Etablering af vuggestuepladser og dermed en reduktion af børnehavepladser i Den Grønne Giraf vil kunne styrke antallet af børn i de øvrige børnehaver i Dronninglund.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter henvendelse fra Børnehaven Den Grønne Girafs forældrebestyrelse.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at merudgiften til driften ikke er indeholdt i budgettet.

Beslutning

Udvalget ønsker etableringen drøftet i forbindelse med Budget 2019.

Bilag

Til toppen


9. Analyse af anbringelsesområdet


Resume

Sagsforløb: BS/BE

Det statsautoriserede revisionspartnerselskab PwC har efter ønske fra Børne- og Skoleudvalget udarbejdet en analyse af anbringelsesområdet under Børne- og Familieafdelingen.

Sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 15. august 2017 følgende: ”Udvalget ser bekymret på udviklingen på området for udsatte børn og unge, men kan ikke umiddelbart finde dækning for merforbruget på området. Udvalget ønsker ekstern bistand til gennemgang af området med henblik på at skabe både et overblik og afdækning af mulige alternative tilbud for at kunne indhente merforbruget i overslagsårene.”

Den 9. oktober 2017 blev der indgået aftale med PwC om at gennemføre en analyse af området. Analysen omfatter børn og unge 0-14 år, som er Børne- og Familieafdelingens myndighedsområde.

Analysen beskriver:

 • Baggrund og metode
 • Metode og datagrundlag
 • Konklusion
 • Anbefalinger
 • Spor 1 - sagsgennemgang
 • Spor 2 – Kontrakt- og leverandørstyring
 • Spor 3 – Proces og organisering

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget tager analysen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. maj 2018, pkt. 7:

Udvalget drøftede rapporten. Rapporten rejser en række spørgsmål, og udvalget ønsker en redegørelse fra fagforvaltningen.

Drøftes igen på mødet den 29. maj 2018.

Udvalget udtrykker tillid til personalets arbejde i området.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde, den 29. maj 2018:

Børne- og Skoleudvalget genoptager drøftelse af rapporten.

Beslutning

Udvalget ønsker, at Børne- og Familieafdelingen udarbejder en plan for de anbefalinger, som også afdelingen angiver med fordel kan gennemføres.

Sagerne gennemgås med henblik på vurdering af antal plejevederlag i den enkelte plejeanbringelse.

Udvalget ønsker en tættere opfølgning på den samlede udvikling i antallet af vederlag hvert halve år.

Praksis ved overgang fra Børne- og Familieafdelingen til Ungecentret ønskes belyst. Der findes en instruks, som beskriver overgangen.

Hvis budgetopfølgningen for 2. kvartal udviser et merforbrug ønsker udvalget 3 forslag til reduktion i udgiften fremsat på udvalgets møde i august.

Bettina Kjeldsen, Lars Bisgaard og Peter H.S. Christensen ønsker ikke tre forslag til imødegåelse af evt. merforbrug fremsat i forbindelse med mødet i august.

Bilag

Til toppen


10. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/BS

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2017. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent ligger på niveau med resten af landet.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 200 sager. Heraf er 131 afgørelser stadfæstet, i 22 sager er afgørelsen ændret/ophævet, i 31 tilfælde er sagen blevet hjemvist og i 16 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2017 afgjort 200 sager over Brønderslev Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB): Der er afgjort 20 sager over kommunens afgørelser inden for LAB-loven.

Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 16 af sagerne. I 2 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, og 2 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om aktive socialindsats (LAS): Der er i 2017 afgjort 56 klager inden for LAS. Heraf er 9 af klagerne omgjort af Ankestyrelsen, 7 er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen og 7 sager er blevet afvist. For de øvrige 33 sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Lov om social pension (PL): Inden for social pension er der afgjort 4 klager over kommunens afgørelse. I alle 4 sager er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpengeområdet (SDP): Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 46 klagesager. I 2 af sagerne er kommunens afgørelse blevet ændret, 1 sag er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen, og 3 sager er blevet afvist. I de resterende 40 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelse.

Serviceloven (SL): Inden for servicelovens område er der afgjort 70 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 36 af sagerne, 8 af sagerne omgjort af Ankestyrelsen, 22 er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling og 4 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 4 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger og repatriering. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 2 af sagerne. I 1 sag har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 1 sag er hjemsendt til ny behandling i kommunen.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune på niveau med resten af landet. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andel af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at sagen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 1. maj 2018, pkt. 6:

Orienteringen taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 16. maj 2018, pkt. 13:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Opfølgning Varige Spor


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opfølgning på fordeling af indsatser vedrørende Varige Spor.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager under behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 6. juni 2017, at der skulle ske opfølgning på Baseline for Varige Spor hvert kvartal.

Med udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune er målet at opnå:

 • Opgaveløsningen iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger, fritidsliv og private netværk - Effektmål: At antallet af anbragte børn nedbringes
 • Børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats - Effektmål: At kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse
 • Det tværfaglige samarbejde styrkes, så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet - Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige

Opfølgning er en rapport over fordelingen af indsatserne pr. 31. marts 2018.

Opfølgningen er kun dækkende for Børne- og Familieafdelingen.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget tager opfølgningsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. maj 2018, pkt. 6:

Udsat til næste møde.

Beslutning

Udvalget efterlyser oversigt over udviklingen i sager i det samlede område.

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
 • Formanden har drøftet forskellige emner på møde med lærerkredsen
 • Udvalget har møde med lærerkredsen efter sommerferieperioden
 • Udvalget orienteret om, at der er oprettet tre 0. klasser på Hedegårdsskolen
 • Om møde i Asaa den 18. juni. 2018

Til toppen


13. Lukket punkt: Intern redegørelse vedr. PwC rapportens indhold


Til toppen


14. Lukket punkt: Frigivelse af rådighedsbeløb


Til toppen

Opdateret 30. maj 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer