Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 21. august 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018


Resume

Sagsforløb: BS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Der er eftersendt bilag med forslag til reduktion af forventet merforbrug. Bilaget vedhæftes referatet.

Udvalget er opmærksom på de tre forslag til reduktion af evt. merudgift, men afventer resultatet af 3. budgetopfølgning, da det kan konstateres, at det samlede merforbrug forventes mindre ved 2. budgetopfølgning end ved 1. budgetopfølgning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2019 - høringssvar reduktionspuljer


Resume

Sagsforløb: BS

Høringssvarene til forslagene til reduktionspuljer, der er indkommet fra relevante råd, nævn og udvalg, fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsendte forslag fra fagudvalgene til reduktionspuljer til høring i relevante råd, nævn og udvalg.

Det blev understreget under høringsprocessen, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse. Ligeledes opfordres høringsparterne til at fremkomme med evt. andre forslag til reduktionspulje.

Høringssvarene behandles på fagudvalgenes møder i august måned og på Økonomiudvalgets møde den 29. august 2018.

De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de indkomne forslag.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2019 - drøftelse af opmærksomhedslisten


Resume

Sagsforløb: BS

Jf. budgetprocessen for budget 2019 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Jf. budgetprocessen for budget 2019, skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste. Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer/mindre udgifter for kommunen, såfremt der opretholdes uændret serviceniveau. Dermed viser beregningerne kommunens udgifter med mindre, der er besluttet at ændre på serviceniveauet på de pågældende områder.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Stabsforvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisterne for de enkelte politikområder og udvalg.

Beslutning

Udvalget indstiller de kendte opmærksomhedspunkter til medtagelse i Budget 2019.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ferieplan for folkeskolen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte udsendelse af vedlagte forslag til ferieplaner til udtalelse i Skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

I henhold til bilag til styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommunes skoler skal der udarbejdes ferieplan, der gælder minimum for 1 skoleår udover indeværende skoleår.

Fagforvaltningen har udarbejdet forslag til ferieplaner for både skoleåret 2020-21 og 2021-22, som foreslås sendt til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra den 22. august til den 1. oktober 2018, så ferieplanerne kan blive endeligt fastlagt på møde i Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2018.

Skoleåret planlægges altid med 200 skoledage.

Feriekalender for skoleåret 2020-21

Første skoledag: 10. august

Efterårsferie: 10. oktober – 18. oktober

Juleferie: 19. december – 3. januar

Vinterferie: 20. februar – 28. februar

Påskeferie: 27. marts – 5. april

Bededagsferie: 30. april – 2. maj

Kristi Himmelfartsferie: 13. maj – 16. maj

Pinseferie: 22. maj – 24. maj

Sommerferie: 26. juni

Feriekalender for skoleåret 2021-22

Første skoledag: 11. august (onsdag)

Efterårsferie: 9. oktober – 17. oktober

Juleferie: 18. december – 2. januar

Vinterferie: 19. februar – 27. februar

Påskeferie: 9. april – 18. april

Bededagsferie: 13. maj – 15. maj

Kristi Himmelfartsferie: 26. maj – 29. maj

Pinseferie: 4. juni – 6. juni

Sommerferie: 25. juni

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at forslag til ferieplaner sendes til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra den 22. august til den 1. oktober 2018.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sendes til udtalelse.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


7. Flytning af Heldagsskolen til Toftegårdsskolen i Jerslev


Resume

Sagsforløb: BS

Til Byrådets visionsseminar og på møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. april 2018 er der fremsat ønske om at undersøge mulighederne for at flytte Heldagsskolen fra eksisterende bygning i Øster Hjermitslev til Toftegårdsskolen i Jerslev.

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte fremtidig placering af Heldagsskolen.

Skolechef Carsten Otte deltager i drøftelse af dette punkt.

Sagsfremstilling

”Styrkelse af inklusionsindsatsen” er strategiplanen for skoleområdets fra 2014 tredje fokusområde, her er målene for arbejdet med inklusionsindsatsen i Brønderslev Kommune at styrke:

 • Trivsel, læring og udvikling for alle børn
 • Etablering af en vejlederkultur på skolerne
 • Samarbejdet mellem psykologer, rådgivere og skoler
 • Forældreinvolveringen i inklusionsarbejdet

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 6. februar 2018 notatet ”Styrkelse af inklusionsindsatsen”. De seks omdrejningspunkter med udvalgets tilretninger er fundament for det fortsatte arbejde med inklusion og samt at fagforvaltningen undersøger, hvordan de pædagogiske og fysiske rammer kan optimeres for den samlede specialundervisning.

 1. Administrativ koordinering (ressourcemodel og visitationsprocedure)
 2. Organisering (afdækning af interne og eksterne specialundervisningstilbud og fremtidig organisering)
 3. Viden om teori og praksis (indhentning af inspiration fra praksis og inddragelse af forskning)
 4. Pædagogik (styrket samarbejde mellem special- og almenområdet, udvikling af vejlederkultur)
 5. De fysiske rammer (omstrukturering af specialundervisningstilbud og etablering af fleksible læringsmiljøer)
 6. Procedure (i forbindelse med visitationsprocedure)

Børne- og Skoleudvalget har i forbindelse med drøftelse af reduktionskataloget den 10. april 2018 bedt Fagforvaltningen for Børn og Kultur undersøge muligheden for at flytte Heldagsskolen til Toftegårdsskolen.

Bygningsafdelingen har fremsendt et budgetoverslag på flytningen af Heldagsskolen til Toftegårdsskolen. De samlede udgifter til etablering af Heldagsskolen på Toftegårdsskolen er anslået til 900.000 kr.

Der vil være en driftsbesparelse på bygningsmassen på:

El, vand, varme og rengøring

246.000 kr.

Vedligeholdelse og serviceløn (Bygningsområdet)

185.000 kr.

I alt

431.000 kr.

Bygningsafdelingen peger desuden på at der i forbindelse med en evt. fraflytning af bygningsmassen i Øster Hjermitslev bør tages stilling til, hvad der herefter skal ske med bygningen.

Heldagsskolen er en specialklasserække i en selvstændig bygning. Jævnfør bilag til styrelsesvedtægten punkt 7, kan en lukning af et undervisningssted kun finde sted efter politisk behandlingi Byrådet. Beslutning forudsætter en udtalelse fra skolebestyrelsen og MED-udvalget i skoledistrikt Brønderslev Nord.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter fremtidig placering af Heldagsskolen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 29. maj 2018, pkt. 3:

Udvalget ønsker at inddrage de erfaringer, som skolerne allerede har gjort i forhold til inklusionsindsatsen og ønsker eventuelle alternative placeringsmuligheder belyst.

Der er ønske om, at fagforvaltningen yderligere belyser:

 • De nuværende forhold
 • Behov for udearealer
 • Transporttid
 • Mulige alternative løsninger

Skole og skolebestyrelse inddrages i processen

Udvalget ønsker en vurdering af holdbarheden af Heldagsskolens varmeanlæg.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde, den 21. august 2018:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i det vedlagte bilag ’’Spørgsmål vedr. flytning af Heldagsskolen’’ svaret på ovenstående spørgsmål.

Derudover besluttede udvalget, at skolebestyrelserne skulle inddrages i processen. Høringssvarene fra bestyrelser, MED-udvalg samt personale er vedlagt som bilag.

Børne- og Skoleudvalget bedes på baggrund af nye oplysninger træffe beslutning om fremtidig placering af Heldagsskolen.

Beslutning

Udvalget ønsker en analyse af den samlede bygningsmasse i relation til at styrke specialundervisningen og set i sammenhæng med den samlede elevtalsudvikling.

Udvalget ønsker, at der på Budget 2019 afsættes 5 mio. kr. til gennemførelse af analysen og en begyndende projektering af tilretning og nybygning på skole- og dagtilbudsområdet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Strukturtilpasning af Asaa området


Resume

Sagsforløb: BS

På baggrund af et vigende børnetal i Asaa-området skal Børne- og Skoleudvalget drøfte forskellige muligheder for at optimere brugen af bygningsmassen omkring Asaa Børnehave, SFO Rusen og Asaa Skole. Fagforvaltningen har opstillet tre scenarier.

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har på foranledning af Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejdet følgende scenarier for optimering af bygningsbrug ved Asaa Skole, Asaa børnehave og SFO Rusen:

 1. Børnehave og SFO samles i Rusen
 2. Børnehave etableres i Rusen og SFO flyttes ind på Asaa Skole
 3. Samle SFO og Børnehave på Asaa Skole

Som bilag er der vedlagt et baggrundsnotat samt et bilag for hvert af de tre scenarier.

I forbindelse med det videre arbejde skal der udarbejdes en tids- og handleplan for involvering af bestyrelser og personale samt indhentning af udtalelser.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget udvælger det af de tre scenarier, som udvalget ønsker at arbejde videre med.

Personale

Alle scenarier indebærer, at en del personale fysisk flytter arbejdsplads. Der vurderes ikke at være personale rationaler i forbindelse med en evt. omstrukturering.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. maj 2018, pkt. 5:

Udvalget beslutter, at der arbejdes videre med scenarie 3. Samlet driftsbesparelse på børnehave og SFO overføres til reduktionspuljeforslagene.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde, den 21. august 2018:

Den 18. juni 2018 blev der afholdt et dialogmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og bestyrelserne i Asaa Børnehave og Asaa Skole. Efter dialogmødet har fagforvaltningen modtaget et brev fra Carsten Nielsen på vegne Asaa Børnehaves bestyrelse, Asaa Skoles bestyrelse samt Samrådet for Asaa by med et forslag til et nybyggeri til SFO og børnehave ved Asaa Skole. Forslaget er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til det videre arbejde i forhold til strukturtilpasning af Asaa-området.

Beslutning

Efter afholdt dialogmøde med bestyrelsen for børnehaven og skolebestyrelsen besluttede udvalget, at der skal ske en samling af børnehave og SFO i Rusen og indstiller, at de nødvendige anlægsmidler ca. 717.000 kr. afsættes på Budget 2019.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om tilsyn gennemført i ny privat vuggestue Troldehøj


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om det gennemførte tilsyn i den private vuggestue Troldehøj i Brønderslev.

Sagsfremstilling

Der er i juni 2018 gennemført tilsyn i den private vuggestue Troldehøj, Ingemanns Gade 4, Brønderslev. Tilsynet er udført i henhold til dagtilbudsloven og de kommunale kriterier for godkendelse af private institutioner.

Tilsynet skal støtte personalets refleksioner omkring institutionens praksis for at skabe det gode børneliv, i overensstemmelse med lovens krav, de mål og værdier der er fastsat af både Byrådet, institutionen og dennes bestyrelse.

Inden tilsynsbesøget udfyldte vuggestuen en spørgeguide, som dannede grundlag for dialogen på mødet og for det efterfølgende tilsynsnotat.

Emnerne på tilsynet var:

 • Normering
 • Daglig leders faglige baggrund og pædagogisk leders faglige baggrund
 • Vikarrekvirering
 • Pædagogiske læreplaner (dokumentation og evaluering af læringsmiljø)
 • Arbejdet med kommunens børnesyn og politiske mål på dagtilbudsområdet
 • Den nye dagtilbudslov
 • Opbygning af et højt fagligt miljø i vuggestuen
 • Samarbejdet omkring børn i udsatte positioner
 • Bestyrelse og ledelse af vuggestuen Troldehøj

Fra Fagforvaltningen Børn og Kultur deltog Fritids-, Kultur og Sekretariatschef Lotte Holt Worup og konsulent Lene Bering. Vuggestuen var repræsenteret ved ejer og daglig leder, ved pædagogisk leder og ved forældrerepræsentant fra bestyrelsen.

Tilsynet udmundede i et tilsynsnotat som skal offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur fremsender notat samt leders besvarelse vedrørende tilsyn af vuggestuen Troldehøj 2018 til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Opfølgning Varige Spor


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opfølgning på fordeling af indsatser vedrørende Varige Spor.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager under behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 6. juni 2017, at der skulle ske opfølgning på Baseline for Varige Spor hvert kvartal.

Med udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune er målet at opnå:

 • Opgaveløsningen iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger, fritidsliv og private netværk - Effektmål: At antallet af anbragte børn nedbringes
 • Børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats - Effektmål: At kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse
 • Det tværfaglige samarbejde styrkes, så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet - Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige

Opfølgning er en rapport over fordelingen af indsatserne pr. 30. juni 2018.

Opfølgningen er kun dækkende for Børne- og Familieafdelingen, og dækker de sager, hvor Brønderslev er handlekommune.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget tager opfølgningsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Opfølgningen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Koordinering af indsatser vedrørende sundhed og bevægelse


Resume

Sagsforløb: TM/BS/ÆO/BE/SS/FK/ØK

Drøftelse af initiativer vedrørende sundhed og bevægelse med henblik på at koordinere initiativer på tværs af udvalg, hvor dette giver mening.

Sagsfremstilling

Alle politiske udvalg beskæftiger sig med sundhed og bevægelse. Nogle udvalg direkte under disse overskrifter, andre mere indirekte i form af at skabe rammerne for at understøtte sundhed og bevægelse.

Med henblik på at koordinere initiativer om sundhed og bevægelse på tværs af udvalg, er det aftalt mellem udvalgsformændene for de stående udvalg, at der skal være en drøftelse af igangværende initiativer i fagudvalgene, samt at udvalgsformændene efterfølgende fremlægger resultatet af udvalgsdrøftelserne på et formandsmandsmøde.

Konkret foreslås drøftelserne i fagudvalgene at tage udgangspunkt i følgende:

 • Drøftelse af igangværende initiativer
 • Drøftelse af initiativer, der har behov for understøttelse fra flere udvalg/går på tværs af udvalg
 • Forslag til nye initiativer, evt. finansieret af pulje under Økonomiudvalget
 • Forslag anbefales at være udgiftsneutrale, omkostningslette eller direkte indtægtsdrivende

På baggrund af ovenstående drøftelse indkaldes udvalgsformændene til drøftelse af tilbagemeldingerne fra udvalgene. Desuden drøftes initiativer, der har behov for understøttelse fra flere udvalg samt behov for aftaler, for at dette kan gennemføres/udbygges yderligere.

Endelig vil input fra disse drøftelser indgå i overvejelserne om en ny sundhedspolitik, som forventes påbegyndt i efteråret 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalgene drøfter igangværende og evt. nye initiativer under overskriften sundhed og bevægelse med henblik på at klæde udvalgsformændene på til en efterfølgende drøftelse med de øvrige udvalgsformænd.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker, at fagforvaltningen udarbejder en oversigt over igangværende initiativer. Mulige nye initiativer kunne være afsætningspladser med sti til skolen og gåbus.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


12. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
 • Orientering om tidligere afholdt møde om bekymring fra plejefamilier

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt: Anbringelse - august 2018


Til toppen

Opdateret 22. august 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer