Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 11. september 2018
Lokale: Hedegårdsskolen, Nordens Allé 56, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


3. Omorganisering på Dagtilbudsområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og skoleudvalget skal drøfte og beslutte hvilke forslag til omorganisering på Dagtilbudsområdet, der skal sendes videre til høring i forældrebestyrelserne og MED-udvalgene på Dagtilbudsområdet.

Skole- og dagtilbudschef Carsten Otte deltager i punktet.

Sagsfremstilling

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2018 godkendte udvalget principper og tidsplan for processen:

Den indledende proces skal ske ud fra følgende principper:

 • Nærhedsprincip - Alle institutioner har tilknyttet en daglig leder
 • Styrkelse af både den pædagogiske og den strategiske ledelse
 • Organisationsprincip - Ledelsen er organiseret i teams
 • Styrkelse af et fælles serviceniveau - Uanset hvilken institution barnet møder i kommunen, skal der tilbydes samme serviceniveau
 • Styrkelse af fagligheden på hele 0-6 års området - jf. dagtilbudsreformen
 • Plads til institutionernes forskellige profiler - ikke ensrette, men skabe plads til forskellighed

Fagforvaltningen for Børn og kultur har i samarbejde med dagtilbudsledere udarbejdet notatet: "Omorganisering på Dagtilbudsområdet" på baggrund af en analyse af lederorganiseringen på dagtilbudsområdet.

Der er i analysen blevet udarbejdet 4 modeller:

 • Sektionsledelse
 • Områdeledelse
 • Netværksledelse
 • Den fjerde model

Tidsplanen er revideret i forhold til processen og indarbejdet i notatet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og beslutter hvilke modeller der skal sendes videre til høring i forældrebestyrelser og MED-system.

Personale

Ingen

Beslutning

Udvalget sender modellen for områdeledelse, inklusiv LBOerne og Dagplejen til udtalelse i bestyrelser og MED-system.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Kvartalsrapport fra UU for 2. kvartal 2018


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 2. kvartal 2018, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Data i kvartalsrapporten stammer fra UU's database og er trukket den 1. juli 2018.

UU har i rapporten for 2. kvartal 2018 forsøgt at gøre tabellerne mere overskuelige og skabe et bedre overblik.

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 viser blandt andet, at:

97 % af de 15-17-årige i Brønderslev Kommune befinder sig inden for uddannelsessystemet

44 unge mellem 15 og 17 år (svarende til 3 %) er ikke i gang med grundskole eller en ungdomsuddannelse. UU har kontakt med disse unge, som er i gang med forberedende og udviklende aktiviteter, der har til formål at gøre dem parate til uddannelse eller job. Disse aktiviteter er blandt andet produktionsskole, arbejde, praktik og opkvalificerende kurser.

78 % af de 18-24-årige unge i Brønderslev Kommune er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse

591 unge mellem 18 og 24 år (svarende til 22 %) befinder sig uden for uddannelsessystemet. De fordeler sig således:

 • 263 er i job eller i gang udviklende aktiviteter som kurser (fx VUC), produktionsskole, praktik, højskole og udenlandsophold.
 • 99 er tilmeldt en uddannelse med opstart i august 2018.
 • 141 er på offentlig forsørgelse og modtager aktiviteter efter LAB-loven. Dette er 7 % færre (svarende til 38 unge) i forhold til 2. kvartal 2017.
 • Endelig er der 82 unge, som UU ikke har kontakt med, og som ikke er i registreret aktivitet. UU forsøger at opnå kontakt til disse unge ved løbende at ringe og skrive til dem. En del af disse unge er samlevende til udenlandske arbejdstagere.

Kvartalsrapporten viser derudover, at antallet af unge, som er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse, er uændret fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018. I 2. kvartal 2018 var andelen af unge, som er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse på 34 %.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 22. august 2018, pkt. 7:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Rapporten taget til efterretning. Udvalget skal på et fællesmøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i foråret 2019 drøfte den generelle tilgang til rapporten, blandt andet uddannelsesparathed.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning
 • Orientering om kontraktforhandlinger med plejefamilier
 • Orientering om hændelse på Hjallerup Skole

Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen

Opdateret 12. september 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer