Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 9. oktober 2018
Lokale: Søndergade Skole
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Afrapportering af inklusionsstøttende aktiviteter


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget har ønsket en årlig afrapportering vedrørende inklusionsunderstøttende aktiviteter i folkeskolen. Sagen indeholder en redegørelse for skolevæsenets forbrug af økonomiske midler på specialområdet og iværksættelsen af konkrete inklusionsunderstøttende aktiviteter i 2017-18.

Sagsfremstilling

I december 2013 drøftede Børne- og Skoleudvalget et forslag til plan for omfordeling af midler til specialundervisning.

I første omgang skulle der foretages en omfordeling af de midler, som skolerne tidligere fik tildelt som ”behovstimer”. Modellen for fordeling af disse midler blev besluttet i marts 2014. Samtidig blev der skitseret en plan for, at midlerne til specialundervisningstilbuddene også blev lagt ud på skolerne sammen med beslutningskompetencen i forhold til den enkelte elevs muligheder for at få et specialklassetilbud. Et af argumenterne for udlægningen af midlerne er på den måde at give skolerne den størst mulige fleksibilitet i tilrettelæggelsen af det optimale skoletilbud til de elever, der har et særligt behov.

Med den nye skolestruktur pr. 1. august 2016 er der en mindre økonomisk sårbarhed i det enkelte skoledistrikt ved en udlægning af midlerne til specialundervisning. Samtidig er der fagligt bedre muligheder for at støtte op om de enkelte indsatser på distriktsplan. Et af målene er at give skolerne bedre muligheder for at iværksætte fleksible undervisningstilbud i nærmiljøet for de elever, der har særlige undervisningsbehov.

Følgende faktorer understøtter inklusionen af elever på Brønderslev Kommunes folkeskoler:

  1. Målrettet samarbejde hele vejen rundt om klasserne
  2. Forældres understøttelse af inkluderende læringsmiljøer
  3. Opnormering af personale
  4. Pædagogers understøttende arbejde i klasserne
  5. Rette hjælpemidlers tilgængelighed for alle elever i løbet af skoledagen
  6. Tidlig indsats i 0.-1. kl. som understøttelse af inklusionen i 2.-3. kl.
  7. Elevers egen indsats i forhold til målopfyldelse

Der blev samlet brugt 48.583.265 kr. på specialområdet i skoleåret 2017-18.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender afrapporteringen for specialområdet i skoleåret 2017-18.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


4. Ferieplan for folkeskolen


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte endelig godkendelse af ferieplan for 2020-21 og 2021-22 efter høring i skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

I henhold til bilag til styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommunes skoler skal der udarbejdes ferieplan, der gælder minimum for 1 skoleår udover indeværende skoleår.

Fagforvaltningen har udarbejdet forslag til ferieplaner for både skoleåret 2020-21 og 2021-22, som foreslås sendt til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra den 22. august til den 1. oktober 2018, så ferieplanerne kan blive endeligt fastlagt på møde i Børne- og Skoleudvalget den 9. oktober 2018.

Skoleåret planlægges altid med 200 skoledage.

Feriekalender for skoleåret 2020-21

Første skoledag: 10. august

Efterårsferie: 10. oktober – 18. oktober

Juleferie: 19. december – 3. januar

Vinterferie: 20. februar – 28. februar

Påskeferie: 27. marts – 5. april

Bededagsferie: 30. april – 2. maj

Kristi Himmelfartsferie: 13. maj – 16. maj

Pinseferie: 22. maj – 24. maj

Sommerferie: 26. juni

Feriekalender for skoleåret 2021-22

Første skoledag: 11. august (onsdag)

Efterårsferie: 9. oktober – 17. oktober

Juleferie: 18. december – 2. januar

Vinterferie: 19. februar – 27. februar

Påskeferie: 9. april – 18. april

Bededagsferie: 13. maj – 15. maj

Kristi Himmelfartsferie: 26. maj – 29. maj

Pinseferie: 4. juni – 6. juni

Sommerferie: 25. juni

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at forslag til ferieplaner sendes til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra den 22. august til den 1. oktober 2018.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 21. august 2018, pkt. 6:

Sendes til udtalelse.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 9. oktober 2018:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har efter modtagelse af udtalelser fra skolebestyrelserne, tilrettet ferieplanen for skoleåret 2021-22. Rettelserne fremgår nedenfor og erstatter tidligere fremlagte ferieplan.

Ny ferieplan:

Feriekalender for skoleåret 2020-21

Første skoledag: 10. august

Efterårsferie: 10. oktober – 18. oktober

Juleferie: 19. december – 3. januar

Vinterferie: 20. februar – 28. februar

Påskeferie: 27. marts – 5. april

Bededagsferie: 30. april – 2. maj

Kristi Himmelfartsferie: 13. maj – 16. maj

Pinseferie: 22. maj – 24. maj

Sommerferie: 26. juni

Feriekalender for skoleåret 2021-22

Første skoledag: 9. august

Efterårsferie: 16. oktober – 24. oktober

Juleferie: 18. december – 2. januar

Vinterferie: 19. februar – 27. februar

Påskeferie: 9. april – 18. april

Bededagsferie: 13. maj – 15. maj

Kristi Himmelfartsferie: 26. maj – 29. maj

Pinseferie: 4. juni – 6. juni

Sommerferie: 25. juni

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender skolernes ferieplan for skoleårene 2020-21 og 2021-22 på baggrund af de foreslåede ændringer fra skolebestyrelserne.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


5. Mødekalender 2019 for Børne- og Skoleudvalget


Resume

Sagsforløb: BS

Byrådet har den 19. september 2018 godkendt forslag til mødekalender for 2019.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2019 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 19. september 2018 godkendt forslag til mødekalender for 2019.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Børne- og Skoleudvalget. Mødedagen er fastsat til tirsdage, kl. 14.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 32 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at der planlægges 2 dage for Børne- og Skoleudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget til drøftelse af en fælles udviklingsplan for området.

  • Mandag, den 18. marts 2019
  • Mandag, den 28. oktober 2019
Personale

Ingen.

Beslutning

Møde den 18. marts 2019 overvejes flyttet.

Afbud fra Peter H.S. Kristensen den 5.februar 2019.

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres om

  • BUPL´s vilkårsundersøgelse
Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 10. oktober 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer