Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat

Dato: 13. november 2018
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BS

Beslutning

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Opfølgning Varige Spor


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om opfølgning på fordeling af indsatser vedrørende Varige Spor.

Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 6. juni 2017, at der skulle ske opfølgning på Baseline for Varige Spor hvert kvartal.

Med udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune er målet at opnå:

 • Opgaveløsningen iværksættes tidligere med inddragelse af fagprofessionelle, frontpersonale, foreninger, fritidsliv og private netværk - Effektmål: At antallet af anbragte børn nedbringes
 • Børn får en tidlig, helhedsorienteret og effektiv indsats - Effektmål: At kommunens ressourcer på det specialiserede børneområde frigøres til forebyggelse
 • Det tværfaglige samarbejde styrkes, så der bygges bro til den tidlige og forebyggende indsats på almenområdet - Effektmål: At metodeudvikle den eksisterende tilbudsvifte med inddragelse af almenområdet, netværk og frivillige

Opfølgning er en rapport over fordelingen af indsatserne pr. 30. september 2018.

Opfølgningen er kun dækkende for Børne- og Familieafdelingen, og dækker de sager, hvor Brønderslev er handlekommune.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget tager opfølgningsrapporten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Opfølgning på budget 2019


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte forventninger til Budget 2019.

Skole- og Dagtilbudschef Carsten Otte deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Direktøren for Børne- og Kulturområdet ønsker en drøftelse med Børne- og Skoleudvalget om intentioner og forventninger til Budget 2019 gældende for udvalgets område, herunder særligt de afsatte anlægsmidler under:

2019

2020

2021

2022

103

Bygningsvedligeholdelse, særlig indsats på skolerne

1 mio.

1 mio.

1 mio.

1 mio.

301

Strukturtilpasninger skoler, specialundervisning og børnepasning

1 mio.

1 mio.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget forventer, at Fagforvaltningen og Ejendomme og Service fremlægger en flerårig plan for renovering af faglokaler.

Desuden ønsker udvalget, at Fagforvaltningen med ekstern bistand laver en analyse af den fremtidige brug af den samlede bygningsmasse på skoleområdet med udgangspunkt i udviklingen i børnetallet og placering af specialundervisningstilbud.

Udvalget ønsker plan og analyse til drøftelse inden udgangen af første kvartal i 2019.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Omorganisering på dagtilbudsområdet


Resume

Sagsforløb: BK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til forslaget om ny organisering af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet.

Skole- og Dagtilbudschef Carsten Otte deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 11. september 2018 at sende modellen for områdeledelse, herunder de to landsbyordninger og dagplejen, til udtalelse i MED-system og forældrebestyrelser. Høringsperioden har forløbet fra den 12. september til og med den 23. oktober.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med dagtilbudslederne lavet en analyse af ledelsesorganiseringen på dagtilbudsområdet, med fokus på at styrke en høj kvalitet i dagtilbuddene og at styrke robustheden på området.

Motivationen for analysen var dels at understøtte de nye ledelsesopgaver i forbindelse med den ny dagtilbudslov og dels at imødekomme de konkrete udfordringer, analysen har vist der er på området.

Analysen er udmundet i et notat, som sammen med indkomne udtalelser, danner grundlag for en politisk beslutning om en omorganisering af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet i 2019.

Principper

Dagtilbudsledere og fagforvaltning har udarbejdet principper for en ledelsesstruktur, og udvalget har godkendt principperne.

 • Nærhedsprincip - alle institutioner har tilknyttet en daglig leder
 • Styrkelse af både den pædagogiske og den strategiske ledelse
 • Organisationsprincip - ledelsen er organiseret i teams
 • Styrkelse af et fælles serviceniveau - uanset hvilken institution barnet møder i kommunen, skal der tilbydes samme serviceniveau
 • Styrkelse af fagligheden på hele 0-6 års området - jævnfør den nye dagtilbudslov
 • Plads til institutionernes forskellige profiler - ikke ensrette, men skabe plads til forskellighed

De indkomne udtalelser samt notatet er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet tager stilling til, om der skal etableres områdeledelse på dagtilbudsområdet, herunder den organisatoriske placering af dagplejen og landsbyordningerne.

Personale

Ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Udvalget drøftede den foreslåede organisering og ønsker bl.a. på følgende temaer belyst yderligere:

 • Flytning af LBOerne til Dagtilbudsområdet
 • Præcisering af forståelsen af begrebet serviceniveau
 • Præcisering af muligheden for forskellige profiler
 • Nærhedsbegrebet i forbindelse med bestyrelsesarbejdet
 • En nærmere belysning af økonomien i forslaget, herunder et løft af kvaliteteten
 • Belysning af vikarforbruget
 • Der udarbejdes en ny procesplan med henblik på indragelse af bestyrelser, ledere og medarbejdere

Udvalget besluttede, at Dagplejen trækkes ud af forslaget.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ændringer til ventelister på dagtilbudsområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Den nye dagtilbudslov rummer ændrede bestemmelser og muligheder vedrørende optagelse af børn på venteliste til dagtilbud. Børne- og Skoleudvalget skal beslutte, hvilke retningslinjer for optagelse, der skal gælde for optagelse i kommunens dagtilbud.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune opskrives børn pt. på venteliste til dagtilbud efter fødselsdato og søskende fordel. I henhold til den nye dagtilbudslov skal børn på kommunens ventelister fremover også opskrives efter anciennitet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at kriterier om fødselsdato og søskendefordel fortsat bliver gældende, og at optagelse i et dagtilbud derfor fremover sker som udgangspunkt efter følgende retningslinjer:

 • Anciennitetsdato er opskrivningsdatoen og fødselsdatoen
 • Søskende-fordel

Derudover giver den nye dagtilbudslov mulighed for at lave et loft over antallet af tosprogede børn i et dagtilbud. Undervisningsministeriet definerer tosprogede børn som børn, der har et andet modersmål end dansk og først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk.

De nye retningslinjer skal være gældende fra den 1. januar 2019.

Ændringerne vil indgå i en kommende rammebeskrivelse af hele dagtilbudsområdet. Rammebeskrivelsen forventes politisk behandlet i begyndelsen af 2019.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og beslutter, om muligheden for at begrænse andelen af tosprogede børn i de kommunale dagtilbud skal indgå i de kommunale retningslinjer, herunder hvor stor andelen af tosprogede børn i givet fald må være.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget besluttede, at følgende kriterier er gældende fra 1. januar 2019:

 • Anciennitetsdato er opskrivningsdatoen og fødselsdatoen
 • Søskende-fordel

Kritier for optagelse af tosprogede børn drøftes igen i forbindelse med den kommende rammebeskrivelse af hele dagtilbudsområdet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


7. Afrapportering af inklusionsstøttende aktiviteter


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget har ønsket en årlig afrapportering vedrørende inklusionsunderstøttende aktiviteter i folkeskolen. Sagen indeholder en redegørelse for skolevæsenets forbrug af økonomiske midler på specialområdet og iværksættelsen af konkrete inklusionsunderstøttende aktiviteter i 2017-18.

Skole- og Dagtilbudschef Carsten Otte deltager i punktet.

Sagsfremstilling

I december 2013 drøftede Børne- og Skoleudvalget et forslag til plan for omfordeling af midler til specialundervisning.

I første omgang skulle der foretages en omfordeling af de midler, som skolerne tidligere fik tildelt som ”behovstimer”. Modellen for fordeling af disse midler blev besluttet i marts 2014. Samtidig blev der skitseret en plan for, at midlerne til specialundervisningstilbuddene også blev lagt ud på skolerne sammen med beslutningskompetencen i forhold til den enkelte elevs muligheder for at få et specialklassetilbud. Et af argumenterne for udlægningen af midlerne er på den måde at give skolerne den størst mulige fleksibilitet i tilrettelæggelsen af det optimale skoletilbud til de elever, der har et særligt behov.

Med den nye skolestruktur pr. 1. august 2016 er der en mindre økonomisk sårbarhed i det enkelte skoledistrikt ved en udlægning af midlerne til specialundervisning. Samtidig er der fagligt bedre muligheder for at støtte op om de enkelte indsatser på distriktsplan. Et af målene er at give skolerne bedre muligheder for at iværksætte fleksible undervisningstilbud i nærmiljøet for de elever, der har særlige undervisningsbehov.

Følgende faktorer understøtter inklusionen af elever på Brønderslev Kommunes folkeskoler:

 1. Målrettet samarbejde hele vejen rundt om klasserne
 2. Forældres understøttelse af inkluderende læringsmiljøer
 3. Opnormering af personale
 4. Pædagogers understøttende arbejde i klasserne
 5. Rette hjælpemidlers tilgængelighed for alle elever i løbet af skoledagen
 6. Tidlig indsats i 0.-1. kl. som understøttelse af inklusionen i 2.-3. kl.
 7. Elevers egen indsats i forhold til målopfyldelse

Der blev samlet brugt 48.583.265 kr. på specialområdet i skoleåret 2017-18.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender afrapporteringen for specialområdet i skoleåret 2017-18.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 9. oktober 2018, pkt. 3:

Udsat.

Beslutning

Rapporten taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Styringsdokument - kvalitetsrapport og de skolepolitiske målsætninger


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og skoleudvalget har tidligere godkendt kvalitetsrapporten og de skolepolitiske målsætninger som to adskilte styringsdokumenter for skoleområdet.

Skole- og Dagtilbudschef Carsten Otte deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at de to styringsdokumenter slås sammen til ét styringsdokument. Dette betyder, at de kommende mål synkroniseres, og at der på sigt kun udarbejdes én lovpligtig kvalitetsrapport hvert 2. år, hvori de skolepolitiske målsætninger indgår som en naturlig del og formuleres på baggrund af resultaterne i kvalitetsrapporten. Målet er på den måde at reducere kompleksiteten i forhold til målstyring og opfølgning i praksis. En forudsætning for at dette kan lykkes i dette skoleår er en forlængelse af tidsfristen for de nuværende skolepolitiske målsætninger, så de løber til og med 2019. Dette betyder, at den næste kvalitetsrapport inklusiv de skolepolitiske målsætninger skal udarbejdes på baggrund af skoleåret 2018-19 og godkendes politisk inden 31. marts 2020.

Notatet lægger derfor op til at, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til følgende:

 1. De nuværende skolepolitiske målsætninger forlænges fra 2016-18 til 2016-19
 2. De kommende skolepolitiske målsætninger fra 2019-21 sammenskrives og synkroniseres med den næste kvalitetsrapport fra 2018-19

I vedlagte bilag sammenlignes de skolepolitiske målsætninger med kvalitetsrapporten i forhold til proces, mål, form og tidsperspektiv.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender at de skolepolitiske målsætninger fra 2016-18 forlænges til 2016-2019. Og at de kommende skolepolitiske målsætninger fra 2019-21 sammenskrives og synkroniseres med den næste kvalitetsrapport fra 2018-19.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget er opmærksom på, at der er en række læringsmål, der ikke længere er obligatoriske, men er vejledende.

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Status på processen - Strategi og handleplan for den digitale skole


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalgets orienteres om redegørelse for proces vedrørende finansiering af ”Strategi- og handleplan for den digitale skole”.

Skole- og Dagtilbudschef Carsten Otte deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har i løbet af 2018 ved flere lejligheder drøftet finansieringen af ”Strategi- og handleplan for den digitale skole”, herunder vedligeholdelse af det trådløse netværk på skolerne og personale-IT.

Udvalget har efter vedtagelsen af Budget 2019 udtrykt ønske om en oversigt og status på forløbet med henblik på en vurdering af finansiering afhele planen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget har bevilget en mio. kr i 2018 til opstart af indkøb af personale-IT. Udvalget ser ikke andre muligheder for medfinansiering.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Baselineundersøgelsen: Samarbejdet mellem Børn og Kultur og de frivillige sociale foreninger


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om Fagforvaltningen for Børn og Kulturs baselineundersøgelse omkring samarbejdet med de frivillige sociale foreninger.

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt for det fremtidige samarbejde mellem de kommunale aktører og de frivillige sociale foreninger, har det været nødvendigt med et kendskab til det eksisterende samarbejde.

Baselineundersøgelsen rummer to spørgeskemaer - ét spørgeskema til de kommunale aktører omkring deres samarbejde med de frivillige sociale foreninger samt ét spørgeskema til lederne af de frivillige sociale foreninger omkring deres samarbejde med kommunen samt de andre frivillige sociale foreninger.

Konklusionen på baselineundersøgelsen er:

 • At der er behov for et større oplysningsarbejde hos de kommunale aktører, så de i større omfang brobygger til eller samarbejder med de frivillige sociale foreninger
 • At der er behov for en begrebsafklaring i forhold til, hvad det frivillige sociale arbejde kan tilbyde, og hvordan det differentierer sig fra det frivillige arbejde på fritids- og idrætsområdet
 • At der er behov for netværksskabende aktiviteter for de frivillige sociale foreninger på børne- og familieområdet, så der opnås en bred og helhedsorienteret tilbudsvifte af frivillige sociale aktiviteter i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Børne- og Skoleudvalget tager baselineundersøgelsen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Status på Bevæg dig for livet - visionsaftale


Resume

Sagsforløb: FK/BS

Fritids- og Kulturudvalget og Børne og Skoleudvalget orienteres om tids- og procesplanen for "Bevæg dig for livet - Visionsaftale".

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune som Bevæg dig for livet Visionskommune.


DGI og DIF har besluttet at arbejde for en fælles vision: ‘Bevæg Dig For Livet.

Målsætningen for visionen er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Målsætningen betyder på landsplan, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i en forening.

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til at nå en fælles målsætning. Med udgangspunkt i den enkelte kommune arbejder Brønderslev Kommune i fællesskab med at gøre flere borgere idrætsaktive gennem en række indsatser over for de målgrupper og de arenaer, som i dag er præget af inaktivitet.

Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder, at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen. Det kræver også, at der er en bred politisk og ledelsesmæssig opbakning bag aftalen. Det er et fælles initiativ fra DGI og DIF at indgå aftaler med et antal visionskommuner for at sætte fokus på at højne idrætsdeltagelsen for alle grupper i befolkningen. Udvalgte kommuner vil som visionskommuner indgå i et partnerskab med DGI og DIF om at indfri lokale målsætninger, der alle arbejder for at fremme bevægelse og sundhed hos borgerne.

Arbejdet med Bevæg dig for livet - visionsaftale i Brønderslev Kommune skal nu igangsættes. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med den kommunale enhed under DIF og DGI udarbejdet en tids- og procesplan for visionsaftalen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager tids- og procesplanen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 8. november 2018, pkt. 7:

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Kvartalsrapport fra UU for 3. kvartal 2018


Resume

Sagsforløb: BE/BS

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Brønderslev Kommune har udarbejdet en rapport for 3. kvartal 2018, som giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder hvert kvartal en rapport, der giver overblik over de unges vej mod uddannelse i Brønderslev Kommune.

Målgruppen for rapporten er 15-24-årige unge med bopæl i Brønderslev Kommune.

Data i kvartalsrapporten stammer fra UU's database og er trukket den 1. oktober 2018.

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2018 viser blandt andet, at

97 % af de 15-17-årige i Brønderslev Kommune befinder sig inden for uddannelsessystemet

49 unge mellem 15 og 17 år (svarende til 3 %) er ikke i gang med grundskole eller en ungdomsuddannelse. UU har kontakt med disse unge, som er i gang med forberedende og udviklende aktiviteter, der har til formål at gøre dem parate til uddannelse eller job. Disse aktiviteter kan være produktionsskole, arbejde, praktik og opkvalificerende kurser.

78 % af de 18-24-årige unge i Brønderslev Kommune er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse

593 unge mellem 18 og 24 år (svarende til 22 %) befinder sig uden for uddannelsessystemet. De fordeler sig således:

 • 257 er i job eller i gang udviklende aktiviteter som kurser (fx VUC), produktionsskole, praktik, højskole og udlandsophold.
 • 81 er tilmeldt påbegyndelse på en uddannelse.
 • 144 er på offentlig forsørgelse og modtager aktiviteter efter LAB-loven.
 • 109 deltager ikke i en registreret aktivitet. UU har kontakt til 31 af disse unge. De øvrige 78 unge har UU ikke kontakt med trods flere henvendelser. UU vil til næste kvartalsrapport lave en oversigt over denne gruppe og forsøge med en intensiveret indsats i forhold til en mindre gruppe for at se, om en anden indsats vil have effekt.

I kvartalsrapporten for 3. kvartal 2018 har UU desuden sat fokus på frafald fra ungdomsuddannelserne. Oversigten viser, at der i 2017 var et relativt højt frafald og omvalg fra gymnasierne. I 2018 er dette noget lavere.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Rapporten taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: BS

Børne- og Skoleudvalget orienteres om:

 • Børn og Unge Topmøde 2019
Beslutning
 • Om antal børn i den enkelte kommunale dagpleje
 • Om besøg af politikere i de enkelte tilbud

Til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Lukket punkt: Anbringelser november 2018


Til toppen

Opdateret 14. november 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer